Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI èíslo 6 Svátek má: Cyril a Metodìj Díky jejich pøíchodu držíme státní svátek 5. èervence 2003 Pranostika na tento den: Mušle, kterou se rozhánìjí škodlivá mraèna, musí být vypláchnuta tøíkrálovou vodou... zamyšlení nad právì ukonèenou 52. LCH... výsledková listina... slovo poroty o vèerejšku a celé 52. LCH... posledním dechem... vystøihovací loutka pro vaši potìchu... výsledky soutìže o mobil... rozhovor se zahranièními hosty... pochvala Kaèence, ohlasy a hodnotící semináø Lávka spojuje dva bøehy, které nemají zpravidla daleko od sebe... vytaženo z propadla, anketka a zamyšlení nad diskusemi Divadlo MED Proè mají sloni chobot (Jeden Eda, Hradec Králové) Kašpárek na skalním mìstì (BOÏI, Jaromìø) Muzeum - Letní scéna Divadla Karla Pippicha Dechovka od Muzea k Divadlu Karla Pippicha Slavnostní vyhlášení cen Divadelní pou Staroèeská komédie (Divadlo z pùdy) O èervené Karkulce (Malé divadélko Praha) O Budulínkovi (Divadýlko Mrak Havlíèkùv Brod) Moment "To všechno odnes èas..." - hudební skupina Trocha statistiky, cenných údajù, o èem jiném na stránkách Lávky než o 52. LCh. Dennì jsme snìdli jenom ve stanech u divadla 300 teplých jídel. Jen do ètvrteèního veèera pøedstavení navštívilo divákù. Celkem se na všech scénách uhrálo 51 hodin 10 minut (souèet nahlášených èasù), kromì letní scény, kde bylo dalších 6 hodin a 20 minut letního èasu, který se vyznaèuje tím, že zaèasté utíká rychleji. Poèet nahlášených úèastníkù èinil 500 (lidí; pak tu byli ještì rùzní domácí mazlíèci). Mnoho lidí bydlelo na privátech. Do semináøù se pøihlásilo 180 úèastníkù. A v redakci jsme na všechno byli ètyøi. Nejvíce lidí si ze všech statistických èísel pamatuje, že nezbedná kùzlátka byla dvì. PV DO REDAKCE BYLO DORUCENO CELKEM 58 SMS KOVYCH ZPRAV. TRI ZPRAVY REDAK-

2 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 2 ZAMYŠLENÍ NAD PRÁVÌ UKONÈENOU 52.LOUTKÁØSKOU CHUDIMÍ Míváme tendenci, že to, co do našeho života vstupuje pravidelnì, hodnotíme skeptickým komentáøem: už to nebylo jako loni!, kdepak, to pøed léty, to se dìly vìci! Srdce pamìtníka je tak trochu svázáno s tím, co jej oslovilo kdysi a prvnì. Vždy i ten první polibek je nejsladší. I to si samozøejmì namlouváme. Mezi mou poslední návštìvou, stavoval jsem se tu u pøíležitosti svatební cesty kamsi do klidu bøehù øíèky Knìžny na Rychnovsku v roce 1960, uplynulo, jak je patrno, dlouhých tøiaètyøicet let. Zmìnilo se nìco? Mìsto už není vyzdobeno transparenty, na kterých bylo psáno, který z místních závodù pøevzal nad kterým souborem patronát, mìstský rozhlas už nehlásí, že pøedstavení navštívil ten a ten nositel Øádu práce, nikdo nikam lidi nehoní, nenutí a pøece pøicházejí. Pravda, ta každoroèní návštìva ponìkud zmìní zavedený klid mìsta, ale i tak se mi zdá, že se ta loutkáøská pøehlídka stala pøijímaným a dobøe ošetøovaným svátkem mìsta Chrudimi. Je také docela možné, že jsou ti mladí loutkáøi hluènìjší, než bývali pøed dvaceti, tøiceti lety, ale i oni se celý rok na tato setkání, na významný svátek roku, peèlivì pøipravují. Protože jsem souèasnì, na celou tu dobu víc jak ètyøiceti let, svoji divadelní cestu spojil s profesionálním loutkáøstvím, ztratil jsem èásteènì celkový obraz o našem amatérském loutkáøství. Z kritických èlánkù odborného i denního tisku jsem se tu a tam doèetl, že je amatérské loutkáøství v krizi, že mladí se radìji vìnují technu a vysedávání v zakouøených hospodách, jezdí protestovat proti mìnovému fondu, dívky jezdí dìlat o pair do Anglie a bez pracovního povolení trhat jablka do Španìlska. A pravdy jenom pùl! Podíl mladých na letošní 52. LCH je pøevažující. Navíc, jejich práce nese všechny znaky vody èerstvosti, jsou vynalézaví, mnohdy bez jakýchkoliv zábran. Skoro bych øekl, že to jsou ti staøí loutkáøi, kteøí ponìkud zbyteènì rezignují na pøímou konfrontaci. Èest té starší generace dnes drží KLI- KA, STRAKATÉ DIVADLO a PIMPRLE, všechny tøi soubory z hlavního mìsta, nebo OPAL z Opavy. Trochu pøekvapivì, ale pøece jen v duchu doby, se zde vytváøejí silné fan-kluby jednotlivých souborù. Ti nedají dopustit na RAM.U.S, ti zas na ÈMUKAØE, na DNO, své vìrné mají TAK CO? A dìlení sféry fanouškovských zájmù pokraèuje dál. Nechodí po mìstì s klubovými praporci, nenosí klubový dres s èíslicí oblíbence, nepokøikují vzájemnì na sebe, ale dají to pocítit v hledišti. Èlovìk by mìl být stejnì natìšený na jakýkoliv divadelní zážitek, jestliže je opravdu d i v a d e l n í a je skuteèným z á ž i t k e m. Ona, by neregistrovaná klubová pøíslušnost pøece jen tak trochu zamlžuje registr objektivity. A pøelévání nálad také patøí k tomuto folklóru. Bìda, když vaši oblíbenci škobrtnou, nedejbože, když spadnou do druhé ligy. Nìkolikrát bìhem šesti festivalových dnù jsem vyjevil svoji slabost a obdiv k tìm mladým manšaftùm, ale pøece jen si musíme pøipomenout skuteènost, že divadlo musí zasahovat celou naši populaci, není možné vytváøet jen generaèní pøedstavení, spoléhat se, že dnes pøijdou ti naši diváci a bude sukces. Divadlo je mnohovrstevné a proto se musí neustále pokoušet o mnohovrstevný dialog. To ovšem není nedostatek tìch, kteøí pøijeli na letošní festival, to je dosti zakoøenìný problém, který je tøeba co nejdøíve vyøešit. Teprve pak zažijeme to pravé uspokojení, teprve pak bude mít naše práce opravdový smysl. Letošní pøehlídka byla pøece jen lepší tìch pøedcházejících, protože jsme zase o nìco moudøejší. JS Mausa Musaka,ZUŠ Dìèín Pastýøka, Tlupatlapa, Svitavy CE ZAUJALY A PROTO BYLY VLOZENY DO SLOSOVACIHO OSUDI. VITEZEM SE STALA TATO

3 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 3 Èestná uznání Jakubu Vašíèkovi za osobitý dramaturgicko.režijní pøístup k inscenaci Smrt si øíká Pablo a Pedro Tomáší Machkovi za herecký vztah k pøedmìtu v inscenaci Pøed lesem, za lesem Jiøímu Polehòovi za výtvarné øešení scény a loutek v inscenacích Vítr z Apalaèských hor a Na stropì Jakubu Štrbovi za tvùrèí interpretaci hudební složky v inscenaci Mausa musaka Erice Èièmanové za výtvarné øešení loutky k inscenaci Anatomie Lence Koš ákové za loutkoherecký výkon v inscenaci Nezbedná kùzlátka Romanì Hlubuèkové za metodické vedení divadelního souboru Tak co?! Chlumec nad Cidlinou v inscenaci Dokud nás èápi nerozdìlí Miloslavu Lerchovi za herecký výkon v inscenaci Kouzelnej mlejn Individuální ceny: Janì Štrbové za masky a hudební a pohybovou složku inscenace Mausa musaka Jiøímu Jelínkovi za režii inscenací Anatomie a Okolostola Martinu Škeøíkovi za herecký výkon v inscenaci Okolostola Karlu Šefrnovi za svìtelnou režii a režijní podíl na inscenaci Pastýøka Janì Mandlové za scénáø a režijní podíl na inscenaci Pastýøka Tereze Dvoøákové za herecký výkon v inscenaci Pastýøka Ivanì Faitlové za režii a hudbu k inscenaci Kouzelnej mlejn Ceny za inscenace: Souboru DNO Hradec Králové za inscenaci Okolostola Souboru Tlupatlapa Dramatické školièky Svitavy za inscenaci Pastýøka Souboru Støípek Plzeò za inscenaci Kouzelnej mlejn Nominace na Jiráskùv Hronov: Inscenace Pastýøky souboru Tlupatlapa ze Svitav Doporuèení: 1. Okolostola Dno Hradec Králové 2. Kouzelnej mlejn Støípek Plzeò Kouzelnej mlejn, Støípek Plzeò DNO Hradec Králové Vážené dámy, vážení pánové, loutkáøi a pøíznivci loutkového divadla, 52.Loutkáøská Chrudim konèí a mnì pøipadla nelehká úloha ponìkud narychlo bilancovat. Musím s potìšením konstatovat, že letošních 21 pøedstavení, které prošly výbìrem regionálních pøehlídek poskytuje pomìrnì reprezentativní prùøez divadelní tvorbou, kterou lze øadit do oblasti loutkového divadla a divadla vyjadøujícího se prostøednictvím pøedmìtù. Byly zde zastoupeny v podstatì všechny typy souborù od tradièních marionetáøù až po amatérská seskupení používající netradièní postupy a syntetizující pøedmìtné hraní s hereckým divadlem. Také pomìrnì masivní úèast souborù zájmových umìleckých škol zakládá nadìji rùstu loutkáøského potenciálu. K této oblasti lze pøiøadit i soubor Tlupatlapa Dramatické školièky ze Svitav. Inscenace Pastýøka je bezesporu pøesvìdèivým dùkazem existence takového potenciálu. Snad nejfrekventovanìjším druhem loutek byli maòásci, ale málokterý soubor skuteènì zvládl tento loutkový žánr a jeho zákonitosti. Nejlépe se v maòáskárnì zabydlel plzeòský Støípek. Pøehlídkou prolínající témìø sociální fenomén Dno vytvoøilo skuteènou atmosféru divadelního svátku a pøedevším jeho inscenace Okolostola nenechá snad nikoho na pochybách, že není autorská tvorba loutkáøských souborù na dnì. Chci z tohoto místa podìkovat pøedevším organizátorùm a poøadatelùm mìstu Chrudimi, IPOS-ARTAMA Praha, obèanskému sdružení Amatérské divadlo a svìt, Chrudimské besedì i pøedstavitelùm Ministerstva kultury ÈR a Pardubického kraje a všem sponzorùm. Dále všem lektorùm a úèastníkùm semináøù, redaktorùm Lávky a hlavnì všem souborùm, které mìly odvahu vstoupit do magického kruhu divadla a dát v šanc výsledky své práce. Je zøejmé, že ne vše se zdaøilo dle pøedstav tvùrcù, ne vše zasáhlo èi pobavilo diváky. Parafráze biblického textu kdo z nás je bez chyby, a hodí první kamenem formovalo pøístup lektorského sboru k hodnocení a povídání nad inscenací. Øídili jsme se snahou dobrat se spoleènì pokraèování na stranì 4 SMSKA: CHTELA JSEM BYTI MARIONETOU, CO VENUJE SE CISTE LASCE, NA ROZBORO-

4 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 4 pokraèování ze strany 3 pojmenování pøínosu i problémù jednotlivých pøedstavení. Dìkuji všem èlenùm souborù za vstøícnost, otevøený pøístup a za pøíjemnì spoleènì strávený èas. Naproti tomu na základì letošní zkušenosti cítíme potøebu dále hledat a formulovat zpùsob vedení veøejných diskusí. Pøeji vám všem pohodové prázdniny, vroucný polibek múzy a pøízeò patrona loutkáøù svatého Jana Nepomuckého. 52. Loutkáøskou Chrudim jsme pøežili, a žije 53.! Za lektorský sbor Karel Vostárek Jeden Eda Hradec Králové Proè mají sloni chobot? Na one woman show Mirky Venclové jsme ocenili kreativitu a syntetiènost projevu. Také èistotu ve výtvarné složce i v provedení. I když slùnì se trochu odlišovalo, ale nejspíš proto, že to byla ústøední postava a tato odlišnost (jakási hotovost loutky) byla zámìrná. Líbila se nám øada pìkných nápadù, kdy se loutky, pøedem netušené, vynoøují ze zmìti látek a hudebních nástrojù a udìlátek zavìšených na paravánu. Napøíklad lávka krokodýl èi žirafa. Pùvabnì také bylo vyøešeno vytažení chobotu slùnìte. Jen se domníváme, že slùnì pøíliš málo zlobilo na to, aby je ostatní zvíøata okamžitì posílala za krokodýlem. Že jeho otázky jen málo obtìžovaly. Jistì by šlo øešit vše nejen slovem, ale také pohybem a zvukem. Mùžeme ale konstatovat, že celková úroveò inscenace je v mnohém daleko vyšší, než øada pøedstavení nabízených za finance školkám a školám. LS BOÏI Jaromìø Kašpárek na skalním hradì Pøedstavení, které jsme vidìli, nefungovalo a také tomu odpovídal vlažný ohlas v hledišti. Pùsobilo ponìkud jako skanzen a pøíliš jsme se nebavili. Snad s výjimkou, kdy duch zažebral o pusu. Postrádali jsme postoj odkrytých loutkohercù k pøíbìhu. Pøitom si umíme pøedstavit, že by èásteèný odstup nebo dùsledné vážno v interpretaci mohly vnést do inscenace vzrušení a mohli jsme se pobavit. Postavy nejsou dostateènì charakterizovány. Pøestože jistì existují lepší texty, než je tento, dovedeme si pøedstavit, že by se mohl stát dostaèujícím podkladem pro živou a zábavnou inscenaci. Není nám zcela jasná vìková adresa, pro kterou je inscenace urèena. ZUŠ Žerotín Olomouc Sredni Vaštar Sakiho povídka je v podstatì hororem a èteme-li ji, cítíme tajemno a napìtí. To jsme v inscenaci olomouckého souboru nevnímali. Nepøeèetli jsme zøetelnì ani vztahy mezi tetou a Konradimem. Je Konradim opravdu nemocný a teta se o nìj snaží starat? Nebo je to naopak a chce ho otrávit? Nechápeme loutku tety vodìnou dvìma hereèkami. Má to být nìco jako trojhlavá saò? Ale pokud ano, dál se s tím už nepracuje. Naopak pøedstavitel Konradima se dùslednì skrývá za loutku. V mísení reálných a imaginárních rekvizit nevidíme øád. Vadí nám imaginární slepice, protože vztah k ní nebyl uhrán.zajímavým scénickým objektem byla rozhodnì skøíò, ale mohlo se s ní ještì více pracovat. Celek inscenace pùsobil zdlouhavì a rozvolnìní temporytmu se nám nejeví funkèní. Støípek Plzeò Kouzelnej mlejn Inscenace Støípku pùsobí ve své formì až profesionální dokonalostí. Celek je vybudován, má gradaci (snad jen støední pohádka o Hartmanovi mùže pùsobit malinko zdlouhavì). Hudební složka ve skladbì ( pseudolidové písnì) i v interpretaci je odvedena kvalitnì a nápaditá a funkèní je i scénografie. Živý rámec mùže nìkdy pùsobit pøíliš hmotnì proti drobným loutkám, ale na druhé stranì loutkoherci výbornì ovládají práci s maòáskem a jsou znalí principù tohoto divadelního druhu. Rovnìž jsme ocenili herecký výkon Miloslava Lercha jako mlynáøe Hartmana. Lze závìrem konstatovat, že tato inscenace by mohla úspìšnì fungovat jako rodinné pøedstavení i jako produkce k pøíležitostným poulièním projektùm. Kašpárek staví domek, BOÏI, Jaromìø Proè mají sloni chobot, Jeden Eda, Hradec Králové VEM SEMINARI MI VSAK POPRASKALI VLASCE, AMATERKA MANA Z KOLINA...*..CENA

5 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 5 52.LCH POSLEDNÍM DECHEM nì volenou dekoraci, proscénium, jenom ta transformace do naší neklidné doby ponìkud vázla. Potvrdila se pravda, že tento druh divadla, který si rozhodnì zaslouží být oživován, nelze reprodukovat zcela autenticky. Nejde v žádném pøípadì o parodii, ale o vtipnou nadsázku. Nicménì, jako mi chybìly dìti u pøedcházející høíèky Mirky Venclové, markantnì chybìly i tady. Je to jako dìlat úèet bez hospodského. Na malé scénì se dvakrát po sobì prezentovala ZUŠ Žerotín z Olomouce. Znamenitý literát Saki posloužil první ukázce Sredni Vaštar, v druhé si pak mladí herci pohrávali s verši Ernsta Jandla. Vesele u vesel den co den. Myslím, že jejich snaha nebyla dostateènì transparentní nebo já, osobnì až pøíliš svázaný konvencí divadla nìkolika pøedcházejících generací, jsem nedohlédl. Zdùrazòuje se, že divák má pøemýšlet a nikoliv pasivnì pøijímat myšlenky pøicházející v prvním plánu. Budiž, ale rozbor pøedložených myšlenek nesmí pøesahovat èasový limit pøedstavení. Nerozluští-li v limitu pøedložené poslání, už se z toho nikdy nevybabrá a poslání, se kterým Den jako každý jiný, by je tìch pøedstavení o nìco ménì, zvláštì když jsem vynechal dopolední pøedstavení pražského souboru Pimprle a pak s potìšením sledoval spokojené diváky rozcházející se do svých chrudimských domovù. Žijeme dobu expanze obrovského množství agenturních skupin i sólistù, kteøí berou šturmem mateøinky. Mnohdy není tìžké odhadnout s jakou strategií tak èiní. Každá koruna dobrá! Tak tím se rozhodnì Mirka Venclová alias JEDEN EDA z Hradce Králové, neøídí. Její pøedstavení podle Kiplinga Proè mají sloni chobot, je neobyèejnì pùvabné a jednoznaènì smìøující k prvnímu divadelnímu støetu nejmladší divácké skupiny s jevištní poetikou. Hru desítek chrastítek a foukaèek jsem ještì nikdy nevidìl tak funkènì zapojenou a loutky se vytváøejí s jedineènou imaginací a s citem pro materiál. Hereèka vládne jemnými odstíny charakteristiky postav. Rodinné loutkové divadlo skupiny BOÏI z Jaromìøe, kteøí sehráli pohádku Kašpárek na skalním mìstì, mì potìšilo. Oceòoval jsem hru originálních sériových loutek, pùvabpøišli herci na scénu, mu zùstane navždy utajené. Nezbyl èas na poslech koncertu skupiny BEATLES revival. STØÍ- PEK z Plznì jen potvrdil, jak je dùležité pøijímat loutkovou amatérskou scénu v celém složení. Dlouho udávali tón celému festivalu pøedevším mladí, nechci tím pøehlédnout pøítomnost nìkolika generaènì starších souborù, o kterých jsem již psal. Inscenace Ivany Faitlové Kouzelný mlejn však doslova demonstrovala pohyb moderní loutkové scény, která kontinuálnì navazuje na nejlepší tradice našeho loutkáøství. Naprosto perfektní herectví s loutkou, pøirozený herecký projev na pøedscénì bych snad nemusel ani pøipomínat neb je oèekávanou samozøejmostí, vtip, pøesné dodržování aranžmá, znamenitý pìvecký projev stejnì jako hudební doprovod. I výprava znovu pøipomnìla, že pìkná scéna, loutky a kostýmy, nemusí být z rodu falešné líbivosti. Neøekl bych, že je tato inscenace nìjakým novátorským èinem, má ovšem neselhávající divadelní úèinnost. I ti, kteøí bìhem festivalu netesknili po loutkách, pøi každém loutkovém gegu rozvlnili hledištì španìlskou vlnou spokojenosti a nadšení. Neobyèejnì silný závìr festivalu, alespoò té èásti, v níž soubory usilují o cenu nejvyšší. A ještì jednou, a to již doopravdy, uzavíralo pøedposlední den 52. Loutkáøské amatérské Chrudimi mistrovství hry s loutkou v provedení znamenitého maïarského maòáskáøe VITÉ- ZE LÁSLÓ. A byl to další triumf loutky. Nevím, zda èásteèná anonymita redakce byla správná. My se ovšem pokornì hlásíme ke všem prohøeškùm, možné neúplnosti informací, omlouváme se za vzniklý pocit køivd, ale to málo kritických poznámek sledovalo jen a jen pobídku k zamyšlení, hlas, který na druhé stranì mohl být vyvážen chválou, protože i ten náš byl jen a jen hlasem osobním. Redakce si pøedsevzala každým novým èíslem LÁV- KY pøipomínat, že LCH je festivalem èeských loutkáøských amatérù, kteøí i pøi zaneprázdnìní hledáním nové cesty, nezapomínají na bohatou loutkáøskou tradici v naší zemi. Podaøilo-li se nám nìco z tohoto pøedsevzetí splnit, nech to je pobídkou tìm, kteøí povedou redakci pøíští rok. JS Vesel u vesel den co den, ZUŠ Žerotín 4 + 1, DNO Hradec Králové BUDE PREDANA PRI VYHLASENI VYSLEDKU. VYHERCI V TUTO DOBU ZAVOLAME NA

6 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 6 Semináø I - papírkové divadlo pod vedením Roberta Smolíka vám na tuto stránku pøipravilo loutku, kterou si mùžete okopírovat na kartón a poté použít. JEHO MOBILNI CISLO, Z KTEREHO ODESLAL JMENOVANOU SMSKU. VYHRAVA MOBIL

7 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 7 Kašpárkova hra o mobilní telefon Pravidla: V èísle 1 až 5 zpravodaje 52. Loutkáøské Chrudimi Lávka bylo zveøejnìno po pìti soutìžních otázkách. Správné odpovìdi jsou pro kontrolu uvedeny níže v tabulce. Celou soutìž nám pomohl zasponzorovat èasopis Loutkáø, který nabídl roèní pøedplatné a také internetový server on-line verze Deníkù Bohemia, Deníkù Moravia a Veèerníku Praha, který vìnoval mobilní telefon s aktivovanou Go sadou a trièka. Výherce: Do soutìže bylo zasláno 17 platných soutìžních kupónù. Žádný nebyl vyplnìn zcela bez chyby. Nejménì chyb (dvì) mìli dva úèastníci. Tìm pøipadla první cena, mobilní telefon. Jsou to: MATÌJ PECHÁÈEK a MARIE PECHÁÈKOVÁ, tìmto výhercùm bude zasláno i pøedplatné èasopisu LOUTKÁØ. Ceny budou pøedány pøi vyhlášení výsledkù 52. Loutkáøské Chrudimi. Blahopøejeme LOUTKY A LOUTKÁØI ZE SLOVNÍKU Že si v pøíštím roce pøipomeneme 100 let od narození nestora èeského loutkáøství Jana Malíka, asi mnozí vìdí, ale stejného vìku by se v èervnu pøíštího roku dožil i èeský malíø, grafik, loutkáøský výtvarník a pedagog TAJENKA....aneb soutìžní otázka na sobotu Správnou odpovìï na dole uvedenou otázku doneste do redakce. Dnes vyhraje ten, kdo pøinese správnou odpovìï jako první. Vèerejší správná odpovìï: 3. Bunraku Dnes vyhrávají: Pavlína Horvátová Dnešní otázka: KARAGEZ JE STÍNOVÁ LOUTKA, SE KTEROU HRAJÍ: 1. MONGOLŠTÍ A ÈÍNŠTÍ LOUTKÁØI 2. INDIÈTÍ A TIBETŠTÍ 3. TUREÈTÍ A ØEÈTÍ VODOROVNÌ: A/ provádìls výbìr B/ zdùraznìný zápor; stavitel archy C/ ten, co vede domácí zvíøe D/ otázka na místo; zkr. Švédské vìzeòské služby E/ slovensky jak; jméno spisovatele Bradburyho (Mar anská kronika) F/ TAJENKA G/ TAJENKA H/ nejvyšší karty; jenže (obr.) I/ dlouhokrký sudokopytník J/ hospodáø K/ èuchometr ; druh poèítaèového programu sloužící k propojování rùzných formátù L/ orientální pohádková postava SVISLE: 1/ velmi dùležitá osoba; volání na pøedsedu zdejší poroty; èlovìk s vnitøními pohlavními orgány 2/ zájmeno oznaèujícího èlovìka s vnìjšími pohlavními orgány; autor textu inscenace ZUŠ Žerotín; možná; okolo 3/ jméno spisovatele a øeditele Židovského muzea v Praze Pavláta; rostlina - xxxxx husí ; drobné krùpìje 4/ zkr. inventáøe; bere, co mu nepatøí; kladné elektrody ve 2. pádì 5/ italský urèitý èlen; vaøený kus prasete; severský skøet; domácké volání na Olgu 6/ tìlocvièný úkon; redaktor Lávky; a se tak stane aramejsky Pomùcka: AMEN, LEO, LO, KVV, OLE ZNACKY ALCATEL. ZAROVEN DEKUJEME VSEM OSTATNIM, CO NAM ZPRAVY ZASILALI,

8 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 8 Èlovìk nemohl ještì pøed deseti lety tušit, že rozhovor se slovenskými kolegy bude z kategorie zahranièních interviewu. Tak jsem si po nìjakém èase sedl k pøíjemné debatì se scénografkou Janou Pogorielovou-Dušovou a s výtvarníkem-technologem Antonem Dušou, kteøí pravidelnì, ob jeden rok, pøijíždìjí z Bánské Bystrice, aby si osvìžili vzpomínky, a aè již desítky let pracují jako loutkáøští profesionálové, znovu pøicházejí, aby si zopakovali setkání s amatérskou loutkovou scénou. Jano, kdy jsi prvnì vystoupila na LCH? To bylo v roce Jako posluchaèka Školy umeleckého priemyslu z Bratislavy jsem hrála ve školním pøedstavení hry Jiøího Kaliby Zlato krála Magamona, kterou režíroval náš profesor Miroslav Fikari. A mìla bych pøipomenout, že do té školní party také patøil Jura Herz, který sice odešel pozdìji na loutkáøskou katedru do Prahy, ale rozhodnì jej všichni víc vnímají jako významného filmového režiséra. I pozdìjší slavný mim, Milan Sládek, žel po emigraci víc známý ve svìtì než u nás. Jako výtvarnice jsem se na LCH prvnì prezentovala v roce To jsme se zde, s neobyèejnì pøíznivým pøijetím, prezentovali dvìma stínohrami Aj, zapískal Jánošík, to byla moje výprava a Král Lávra Milana Sládka. Partu doplnil,mimo jiných spolužákù, Juraj Jakubisko, dnes také významný filmový režisér. Naposledy jsem zde se školou vystoupila v roce 1958, to byla Zeyerova hra Radùz a Mahulena. Byla to srdeèní záležitost našeho profesora Fikari, který ji také vypravil, a pøestože jsem hrála v pøedcházejících inscenacích øadu menších rolí, byla mi zde svìøena rovnou královna Runa. A ty, Antone, kdy jsi prvnì navštívil LCH? Právì ten rok, kdy tu Fikarovci hráli Krále Magamona. Tedy v roce 1954, ale to jsem tu byl jen jako pøihlížející host. Ale i já jsem pozdìji pøijel na LCH vystupovat s toutéž hrou. Uvedli jsme zde Krále Magamona hned následující rok pod hlavièkou Radost dìtí Banská Bystrica. V mé režii i výpravì. Když mluvíte o té plejádì následnì významných kulturních osobností, které tu spoleènì s vámi hrály, musím pøipomenout, že právì v roce tvého prvního vystoupení tu také vystupoval s Pionierskym domom Klementa Gottwalda v Bratislave nedávno zesnulý Jula Satínský. Bylo to ve høe Guliver v Maòáskovì. Navíc byla hra uvedena v režii Alexandra Pogorielova, Janina otce. Ale zpìt k otázkám! Co Vám z tìch pøedcházejících LCH na té letošní chybí a s èím novým jste se tu setkali, Jano? Pøedevším mi chybí mé mládí...a pak mi chybí všichni staøí pøátelé...nové snad ani ne, ale radostné je zjištìní oné vzácné kontinuity, kterou zde udržujete už tolik let. /Anton/ A pøíjemné je zjištìní, že Chrudimští na ta dìtská pøedstavení pravidelnì Vèera od desáté hodiny se v divadle na popud Štìpána Filcíka a Dády Weissové debatovalo o budoucnosti a podobì LCh i vzdìlávání loutkáøù. Štìpán Filcík pøedložil asi tøem desítkám zúèastnìných loutkáøù své pøedstavy. Spouštìcím momentem diskuse se asi v míøe nejvìtší stal návrh LCh jako open festivalu. Na ten by v budoucnu mimo soutìžní èást (a tím i mimo privilegované èasy a místa) pøijely soubory, Vitéz László (Maïarsko) - perfektní pøedstavení na závìr, nádherná ukázka toho, co s tím maòáskem jde perfektnì udìlat - mnì se líbily ty grády, ta stavba, když ta situace vybìhla, to nemùže bejt tak šílenì neuskuteènitelný, on tìma rukama mává, ale ty už jseš zvyklej chodí. U nás, žel, na kultuøe lidé hodnì šetøí. Co je pro vás loutkové divadlo? /Jana/ Je pro mne umìní - umìní. Táhlo mì to èasem k literatuøe, samozøejmì k malíøství, ale loutkové divadlo je právì o tom všem. /Anton/ Je to tak, jak øíká Jana. A pro mne navíc je to technologie, kdy se musí vymýšlet stále nové, je to tvoøivá práce a navíc radost. A jaký cíl ještì pøed sebe stavíte? Pøipravujeme inscenaci Golema a mìlo by to být pøedstavení jednoho herce, Olafa Bertstengla, s kterým nás spojuje dávná láska ke klasickým marionetám. A marioneta je pro výtvarníka to pravé. Dìkuji za rozhovor a brzy v Èechách nashledanou! JS které by prostì chtìly. Tu a tam by, alespoò v nìkterém roèníku, Artama zajistila soubory zahranièní. Napøíklad hned pøíští rok se k tomu hodí, nebo to bude náš první rok v EU a snad se za tím úèelem bude moci sáhnout i po dalších zdrojích financování. Šlo sice zatím o první návrhy k dlouhodobìjší diskusi, už tyto ale podnìcovaly loutkáøe k podrobnìjším dotazùm a vyjádøením. na ty postavy a situaci - šarm živlu, energetickej èlovìk - byl takovej správnì elementární - jak to øešil, když ten pytel spad- perfektnì tam øádil - akorát mì mrzelo, že toho Kašpárka neumlátili - to nemùžou, Kašpárek nesmí nikdy zemøít, - byla to skvìlá teèka za skvìlou pøehlídkou A PREJEME JIM KRASNE LETO.. *.. ZA REDAKCI JIRI STREDA A KOLEKTIV.. *.. A PAMA-

9 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 9 Semináø H Svìtlo a stín Do divadla Kacafírek vstupujeme spoleènì s Ivo Mièkalem. Na jevišti je obrovský rám a v nìm vytažený pergamen z kravské kùže. Ivo byl domluven, že pro Pavlu nafotí pár obrázkù, takže jsme vidìli jen statické obrazy, køehké a magické. V Muzeu loutek byli skvìlí Prosím Vás, øeknìte jim, že jsou skvìlí! (Já jsem jim to už øekla.) Na pøelomu vèerejška a dneška, po úžasné noèní prohlídce Muzea loutkáøských kultur, po pøekrásném zážitku z Trnkovy výstavy tamtéž, se mi ve zkratce pøihodilo toto: Mám hlad, chci jíst rychle ke Kaèence chci jíst hermelín není maso nechci mám hlad... A kdybychom Vám vyrobili zeleninový salát? Ještì jsme to nedìlali... chci mám hlad je jedna hodina po pùlnoci! Salát byl skvìlý, zálivka taky a ten pocit, že nìkoho trápí mùj hlad, byl snad ještì lepší... Dostali mne pøi placení: Chutnalo Vám? A jak, mockrát dìkuji a zaplatím... A ten krásný kluk øekl: No, víte, my nevíme, za kolik ten salát byl...kolik byste dala? Paní øeditelko, jsou skvìlí a k nezaplacení! Jarka H. Hodnotící semináø Alena Exnarová ète hodnocení poroty na pøedstavení, která se nedostala na poøad diskuse pøedevèírem, tedy na pøedstavení DNA - Anatomie a Goméze Seminaristka - zaèalo to i venku, i to je celek Jiøí Vyšohlíd - DNO je sociální skuteènost Karel Vostárek - ale i tak se jednotlivá pøedstavení dají srovnávat Jiøí Vyšohlíd - jo, jsou tam nový a nový nápady Karel Vostárek - souvisí i s tím, že zakomponovali i jiná pøedstavení Ludìk Richter - je to jistej druh vidìní života, ale ty vìci jsou rùzný Seminaristka - DNO mì naštvalo, že je z Hradce Králové a ne z Prahy Seminaristka - našemu š ouracímu semináøi chybìla v Anatomii struktura pøíbìhu, motiv muže, aby se promìnil v kata Makonj - vy jste ještì nebyla vdaná? Ludìk Richter - chceteli udržet diskusi, neodvaøujte ji takovýmito poznámkami Jiøí Jelínek - na to máme rùzné názory i mezi sebou Ludìk Richter - rozumím tomu, proè se tak zachovala s tìmi chlapy, proè ale zrovna manžel jí tak zakroutí krkem Jiøí Jelínek - jsou tam zkratky, ona taky není motivovaná Seminaristka - pøedtím svatby neprobíhaj, proè zrovna on si ji vezme Seminaristka - možná zbyteèný rozebírat, byla to metafora i se vztahy tìch hercù Seminaristka - chtìla bych objasnit konec Goméze Jiøí Jelínek - klasická pakárna, pøíbìh chlapíka, známe to tady všichni, drží v ruce pøedmìt, a myslí si, že to je loutka Jiøí Vyšohlíd - nìkdy lepší nevìdìt proè, kdybych to takhle rozebíral, nebudu mít pocit z toho, je to jako v hudbì Ludìk Richter - zážitek nelze rozborem vzít, a ani mi ho rozborem nikdo nedodá Seminaristka - na konci se mi to musí uzavøít Jiøí Vyšohlíd - syrovost, zemitost nebo jistá nedokonalost je zde nejspíš vìc výrazových prostøedkù, stylu Ludìk Richter - dobrý pocit, že je to uvnitø vymakaný, ale pùsobí to lehce Pavel Nìmeèek - po posledních pøedstaveních DNA si uvìdomuji, že silná témata byla i v tìch Sredni Vaštar (ZUŠ Žerotín, Olomouc) - to je literatura v obrazech, - nerozumím tomu, nemìlo to konec, - líbilo se mi, když šel do zahrady, ale byl tam moc dlouho a rozsvìcení svíèek! proè musely být tøi, když mu to nejde zapálit a pak je hned sfoukne, - no já jsem trpìl, když už tam musejí mít tolik bubnù, proè si je nedají na druhou stranu, aby pøes nì neklopýtali, - bylo to hroznì pomalý, nic se tam nedìlo, -loutky byly zbyteèné, zvláš ten kluk nemusel mít tu loutku pøed oblièejem, loutky tam jsou použity formálnì, je to spíš pro èinohru, za loutkové pøedstavení to nepovažuji a nevím, co to tady dìlá, - ty lidi mi pøišli strašnì rozpaèitý, - chybìla mi v tom zápletka Proè mají sloni chobot (Jeden Eda, Hradec Králové) - dìti musí být unešené, tak krásné nápady a nádherná Mirka, mám potìšené srdíèko, - je to fajn, ale mohlo by toho být víc,- nevíte, co je to za text?, - docela fajn, bylo to na mì moc dìtský, - proè je tak sladká?, - ach ten MED, to je jed, ale dìlala, co mohla, - bylo to hroznì hezké, rychlé, tajemné, všechno bylo takové zamaskované takovými hadøíky a najednou se ukázalo, že to jsou docela dobøe vymyšlené fóry, velmi jednoduchými prostøedky dosáhla všeho, aby mohl pøíbìh postupovat dál,- bylo to pro mne milé a pøíjemné, moc se mi to líbilo TUJTE, ZE LAVKA JE SPOJNICE DVOU BREHU OD SEBE NEPRILIS VZDALENYCH A SOU-

10 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 10 pøedchozích pøedstaveních celé ty tøi roky Alena Exnarová ète hodnocení na 4 + 1, DNO Blanka Luòáková - co kdyby na obrazovce byla rodinka a ty páry v reálu by komentovaly její poèínání, aèkoli by bylo stejné jako jejich Karel Vostárek - porota byla rozpolcená Petr Mohr - to dostalo Ludìk Richter - nevyužitá možnost vyvíjet to v èase, divadlo není pøímým otiskem Karel Makonj - je to jako když postavíš stativ Ludìk Richter - flaška je náznak vývoje Karel Makonj - jako taková 12x darovaná bonboniéra Jiøí Vyšohlíd - je to o tom zahnívání Pavel Nìmeèek - dìtem se to líbilo, cituju: že dospìlí dìlají takový legraèní vìci a ani o tom nevìdí, jak je to legraèní Jiøí Jelínek - pøipravte se potýdnu, až pøijedete domù, na katarzi Seminarista - je to jako když pøijedem k babièce, každej mìsíc to samý a až tam za mìsíc pøijedem, tak se bojím, že se asi budu smát Jiøí Jelínek - rodiny rozvracet nechceme Alena Exnarová a hodnocení Okolo stola Karel Vostárek - zasáhlo, protože mìlo dramatickou situaci Seminarista - pro koho on hraje? Jiøí Jelínek - je to i o neposlouchání se Blanka Luòáková - to nebyla láska, ale sobectví, krásná sebereflexe Jirky, souboru, jedna z nejsilnìjších, a není to jednostrunný, protože je to i cestou pøes zábavnost Seminaristka - není napoprvé pochopitelný, proè se ona odtrhne od knížky, vypadá jako zlá Jiøí Jelínek - to jsme chtìli, aby to lidem došlo na konci, že s tím èlovìkem nejde žít Petr Vydra - to je dobrý, že pochopíme ve zkratce, že s ním nelze žít, je to celé taková reflexe i pro nás, ne v tom dobrým, pro každýho, kdo má nìjakej problém s realitou, pøes alkohol, zahálku, nebo tohle, pøedstavoval jsem si ho, že když pøijde složenka, tak z ní udìlá vlaštovku, a to nejde Seminaristka - pøesnì vystavìný, nejèistší Seminarista - jen jednu vìc: dìkuju vám Alena Exnarová - Petruška Ludìk Richter - bylo vidìt, že vzniklo improvizací, kdybych si pøeèet, tak bych nevìdìl, proè to tam je Blanka Luòáková - utekl obsah a logika informací, i absence smíchu o tom svìdèila Ludìk Richter - zákon žánru: musí být hodnì pøesný Karel Vostárek - soubor si to uvìdomuje Pastýøka Karel Vostárek - Petr Mohr nehodnotil, byl pøíliš zainteresován Ludìk Richter - bude mu ukrácen honoráø, když jedno pøedstavení nehodnotil? Karel Vostárek - nikde jinde jsme nevidìli takovou práci se svìtlem Seminaristka - dobré využití prostoru Jana Mandlová - ten jsme si nevybrali, doma hrajeme v menším Vladimír Vanèura o divadle Nic není marnìjšího, než snìní nad starou slávou a nic není tak zhoubné, jako napodobování vlastní minulosti. My všichni máme zajisté povìdomí tradice, ale souèasnì víme, že tato tradice byla tvoøena èiny a nikoliv vyznáním dìjepisu; víme, že tradice znamená živou práci v nepøetržité souvislosti. Každý z nás je postaven pøed jiný úkol a každý z nás vidí své poslání pod jiným úhlem. Jsme rozlišeni pøízvukem svých zájmù, svých vìr a názorù, ale žádná rùznost nemùže zastøít základní potøebu nás všech, potøebu svobody a vývoje. èeský spisovatel a dramatik / / Pavel Nìmeèek - když jsme o pastýøce zaèali mluvit s dìtmi (12-14 let), úplnì se zklidnily Ludìk Richter - nìkteøí ze semináøe si stìžovali, že jim v první øadì svìtlo svítilo do oèí a vidìli nouzová osvìtlení Jana Mandlová - bohužel jsme neprosadili, aby se nouzová svìtla zhasla Ludìk Richter - to je spíš na organizaci, aby se to dozvìdìla, mužnì pøiznám, že jsem na konci zamáèkl slzu, droboulinko rušivým prvkem byla loutka, ne zcela jasné seminaristùm, kteøí to neznali, tak docela to nepochopili ani po konci Pamatujte si, že divadlo i loutkové je proto, aby se v nìm diváci bavili a neunavovali suchopárnì traktovanou morálkou, které mají ostatnì dìti plné èítanky! Pamatujte, že nepøimìjete dìti, aby loutkám dali pøednost pøed biografem a jinými zábavami, budete-li ustaviènì hovìt své mánii pouèovat a umravòovat vždy a všude a za každou cenu! Pamatujte, že skrytý drobet životní pravdy a morálky, pøenesen do dìtské duše skoro neznatelnì, spíše se ujme, než tendence hlasitì vytrubované z leckteré hry a vždy ještì zdùrazòované na školních divadlech. Pamatujte, že kus pravé poezie a pravého humoru poskytne dìtem víc, než všechny jednostrannì výchovné snahy, že loutkové divadlo má dìti vychovávat neeticky, na to je škola, jako spíše esteticky, a pøitom má vždy bavit a bavit! VáclavSojka, loutkáø, dramatik a pøekladatel Loutkáø 1925 Karel Vostárek - loutky tu fungují ale jako atributy Ludìk Richter - ale ony jsou potøeba, u toho kluka, on pøedstavuje rùzné postavy Karel Vostárek - a proto nemùže ani on vystupovat vùèi ní bez atributu Seminaristka - ještì než se øeklo: je to sníh, cítila jsem, že jsou v pasti Petr Vydra - prostor tomu svìdèil, a nevadilo tolik, že nebylo rozumìt každému slovu, hloubka toho jevištì na zaèátku asociovala hloubku pøíbìhu, kterej nás èeká i prostor té krajiny pv CASNE VAS FESTIVALOVY ZPRAVODAJ 52. LOUTKARSKE CHRUDIMI.. *.. HLAVICKU FES-

11 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 11 Co pro Vás znamená loutkové divadlo? Babièka a dìdeèek s vnouèkem - Památku na to, co bylo za mlada. Jako dìti jsme chodili na kašpárka a Hurvínka. Nejsme z Chrudimi, ale o té pøehlídce tady víme, bylo to v televizi. Ale momentálnì nemáme èas jít na nìjaké divadlo, jsou ty prázdniny. Mladý manželský pár, který tlaèil koèárek s asi pùlroèními dvojèátky To jsou hlavnì pohádky pro dìti, loutky, maòásci a podobnì. Døív jsme chodili, když jsme byli malí. A tihle naši jsou ještì moc malí. Ale urèitì s nimi na pøedstavení budeme chodit, na tu Loutkáøskou Chrudim, protože se tady jinak celý rok nic nedìje. Døív tu bylo divadlo Mír, ale vùbec nevíme, jestli ještì funguje. V Chrudimi je malá informovanost. Sázková kanceláø Fortuna, za pøepážkou dvì slièné dámy No já teda na loutkový nekoukám. Já taky ne a dìti už mám velký, ale jednou jsem snad byla, bylo to nìco pro dospìlý a dalo se to. A je tady teï trochu víc živo. I u nás se víc sází. Servírka z kavárny è. 141 Jé. Já jsem snad na loutkovém divadle nikdy nebyla, ani jako malé dítì ne. Nemám s ním žádné zkušenosti, ale asi je to pro ty malé dìti dobré. A pro dospìlé, no já nevím, spíš pro nì loutkové divadlo není. Jenom pro rodièe s dìtmi. Drobné zamyšlení se nad diskusemi Je bezesporu pozitivním zjištìním, že divadelníci poci ují enormní potøebu reflexe a erudovaného komentáøe svých inscenací. Aè veskrze povzbudivý, nese s sebou tento fakt nìkolikero zádrhelù, zatìžujících hlavu organizátorùm snad všech pøehlídek amatérského a profesionálního divadla u nás. V první øadì je tøeba sestavit porotu složenou z natolik erudovaných lidí, aby dokázala souborùm poradit a pomoci v tom, v èem si nejsou zase až tak nejjistìjší. Na stranì druhé porotu natolik soucítící, že inscenátory navždy nezbaví iluzí o životì, divadle a vùbec. Ve vìtšinì pøípadù se tak stane a zavládne všeobjímající mír a tolerance na všech frontách. Zadaøilo se tak i na letošním roèníku Loutkáøské Chrudimi. Jednání poroty se soubory bylo oddìleno od veøejných diskusí, což se ukázalo jako velmi dobrý tah, protože hodnocení probíhala v intimnìjší a tím pádem i pøátelštìjší atmosféøe a úèastníci nepodléhali zbyteènénu stresu. Na druhé stranì systém vedení odpoledních diskusí pro veøejnost místy ponìkud zaskøípal. Idea probírat na tomto fóru problémy obecné je jistì dobrá a chvályhodná, naráží ale na pøekážky. Mimo jiné na to, že od jednotlivostí k celku se èlovìk propracuje až léty praxe a zkušeností. Stále je stahován do tenat konkrétnosti, protože zkušenost je nepøenosná, ne všichni vidìli všechno, pøípadnì vidìné jinak interpretují... Vést frekventanty semináøù k tomu, aby si v praxi vyzkoušeli, jak se podobné besedy o zhlédnutém vedou, je jistì velmi dobré, ale pøi nejen vìkové, ale i názorové roztøíštìnosti, s výsledkem naprosto nepøedvídatelným. Vesel u vesel den co den (ZUŠ Žerotín, Olomouc) - bylo to moc oduševnìlé, chtìl bych se znovu narodit, abych tomu rozumìl, - to byl intelektuální výlev, kterému nerozumím, - problém je podle mì ve výkladu tìch básní, je to jejich výklad, asi upøímný, urèitì na tom v hodinách moc dìlali, ale se mnou se to nepotkalo, - je to zdlouhavé, ale šlo to, pøedevším pøi hraní s tìmi rekvizitami, - myslím si, že ty básnièky by se daly øíkat jinak a že je problém v temporytmu, aby to nebylo všechno ve stejné hladinì V koneèném dùsledku se ale zdá, že diskusní kluby v pøísálí Divadla K. Pippicha, kterým pøedchází souborová soukromá setkání se s porotou, jsou velmi dobrá cesta, jak uspokojit hlad hrajících po informacích. Do pøíštích let ale podumejme, jak zefektivnit jejich prùbìh tak, aby všichni, kteøí chtìjí vìdìt, opustili žabomyší války a vrhli se do proudu myšlení o divadle. Èím koncepènìjší to myšlení bude, tím kvalitnìjší inscenace nás v následujících letech budou potkávat. gs Kašpárek na skalním mìstì (BOÏI, Jaromìø) - to byla sranda, - docela dobøe si umím pøedstavit, že by to hráli nìkde v hospodì, v jedné ruce by drželi pivo a druhou by vodili ty louteèky, je to taková regionální hospodská záležitost, - mì se neptejte, musím se pøiznat, že jsem klimbla, ale spíš únavou, mám už toho divadla dost,- to jsem bohužel nevnímal až tak dobøe, protože jsem usnul, - vùbec se mi to nelíbilo,- to je trošku složitìjší, abych nebyla moc nepøíjemná, bylo to zdlouhavé a také bylo nepøíjemné, že jsme museli mezi jednotlivými pøedstaveními zùstat v sále, nìjak mi to potom nesedlo TIVALOVEHO ZPRAVODAJE NAVRHL IVAN BABORAK, KOMIKS NAKRESLIL JAN RIHA.. *..

12 Zpravodaj 52. Loutkáøské Chrudimi èíslo 6, strana 12 FOTOGRAFIE PRO ZPRAVODAJ PRIPRAVOVALI - JANA PORTYKOVA A MICHAL DRTINA

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 2 Svátek má JAROSLAV, JAROSLAVA Vyjadøuje radost z jara. 1. èervence 2003 Pranostika na tento den: První èervenec když mokrý, bídný, déš

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 4 Svátek má: Radomír, Radomíra V pozadí jména stojí rada. 3. èervence 2003 Pranostika na tento den: Zaèátek Psích dnù, tradiènì nejvìtší

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou 2009 27. 6. 2009 / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou bude zahájena již tradièním výstøelem z dìla pøed pódiem na parkovišti pøed pivovarem, za asistence èlenù skupiny

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 3 Svátek má: Patrik, Patricie Páter = otec, Pátria = vlast, patricius = urozený. 2. èervence 2003 Pranostika na tento den: Navštívení Panny

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

RE-ART Miloše Poláška

RE-ART Miloše Poláška RE-ART Miloše Poláška Název snad nejen pro mì evokuje nostalgickou retro dobu exploze nových výtvarných smìrù, dobu expresionismu, futurismu, dada, surrealismu a manifestù. Dobu, kdy umìní ironicky provokovalo,

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017

CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017 CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017 MŮJ STYL Jsem profesionální fotograf z Hradce Králové a už čtyři roky se věnuji svatební fotografii. Za tu dobu se na mne s důvěrou obrátilo více jak 60 párů

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více