zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006"

Transkript

1 zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D Vážení a milí, je tu opt nový akademický rok a s ním se probouzí k životu i naše farnost. Letos se naše ady opt rozrostly, a to o nového kaplana, P.Vicente Montiel Romero CMF. Otec Vicente pochází z Mexika, je lenem ádu misioná klaretiánských a do konce srpna psobil v dejvické farnosti. Spolen s P.Králíkem, který u nás psobí již 11 let a s italskými patres S.Pasquerem a A.Barberem má tedy naše farnost tyi kaplany, kteí jsou vám k dispozici. Nebojte se spátelit. S tím souvisí i další novinka od íjna t.r. pibude jedna mše sv., a to vždy ve stedu od 13 hodin v krypt. Myslím, že bude vhodnou alternativou k bohoslužbám v kostele, nebo bude tzv. tichá (akoliv nikde není eeno, že by se nkdo nemohl ujmout komornjší hudby Taizé apod.) a i prostor krypty, kterou využíváme pedevším k meditaci, dokáže navodit v hluném centru msta atmosféru klidu a poledního zastavení. Na tuto mši sv. se bude picházet pouze zadním vchodem z nádvoí Klementina, nikoliv pes kostel. Krypta Foto ing.doležal

2 L E T N Í Z P R Á V Y Turistická sezóna Pes léto jsme si již druhým rokem vyzkoušeli otevít kostel turistm a rozhodn jsme sklidili pochvalná mruení. Kostel byl od ervence do záí oteven každý den od 10 do 15hodin (déle to nešlo, nebo pak následoval zpravidla koncert), k dispozici byl kustod, který dbal na dstojné chování návštvník, a také nabízel tištné prvodce i pohlednice. Turisté se bez výjimky chovali nenápadn, takže i ti z vás, kdo se pes den chtli zastavit k modlitb, mli dostatek klidu. A že náš kostel není jen turistickou atrakcí na královské cest, dokazoval i pomrn velký zájem o vícejazynou nástnku s profilem naší farnosti, doplnnou o množství fotografií z farních akcí. Štke 2006 V srpnu probhly také již tradiní rekolekce pro rodiny, letos opt na krásném zámku ve Štkni u Písku, kde sídlí sestry Congregatio Jesu. Sedm rodin pevážn se dvma dtmi ocenilo profesionální pístup otc Z.Králíka a L.Štefka i velice milých au-pair, které si dti velmi oblíbily. Že téma vztahu k sob, k Bohu a k partnerovi bylo živé, o tom svdil i fakt, že se dosti otevené až intimní debaty vedly až dlouho pes plnoc a myslím, že mnohým se ulevilo, když zjistili, že nejsou jediní ukiení a unavení rodie, že ostatní také nemají as vbec na nic a že vše je v podstat normální. Manželé mli také možnost pi závrené mši sv. obnovit své manželské sliby a pro dti to byla taková malá svatba vlastních rodi. Ješt jednou všem díky. Rekonstrukce Bhem léta také skonila poslední etapou kompletní opravou fasády presbytáe a dvou oken v chóru rekonstrukce vnjšího plášt kostela. Pamtníci jist pamatují jeáby, snášející v roce 1994 sochy z balustrády a mnozí z vás také byli u významných okamžik, jako bylo vkládání pamtních dokument do makovice nov opraveného a vysvceného kíže z tamburu. Bylo také nutné za pispní grantu z Magistrátu zasáhnout na nkolika místech do krovu, kam zatékalo a vyskytla se dokonce houba. Tesaská firma odvedla svou práci výborn, nkolik kus lepšího deva z krov, které pocházejí ze 16.století, se podailo zachránit a urit nebude na škodu je njak sochasky zpracovat. A že je tu práce jako na kostele dokládá i fakt, že v souasné dob pracujeme na návrhu grantu na opravu našich varhan, na které v dob svého pobytu v Klementinu hrával napíklad Jakub Jan Ryba. Ve stadiu zrodu je také projekt na vytápní lavic, ovšem kdy se salvátorští zmrzlí ohejí, to v tuto chvíli nejsme s to pedpovdt. Snad již tuto zimu. Martin Stank -2-

3 -3-

4 Z KALENDÁE FARNOSTI a klubu Betánie (VKH) b o h o s l u ž b y : nedle 14:00 mše sv. a 20:00 studentská mše sv. úterý 19:00 studentská mše sv. steda 13:00 mše sv. v krypt tvrtek 20:00 adorace s možností svátosti smíení nebo duchovního rozhovoru Knží jsou v týdnu pítomni krom bohoslužeb a adorací vždy v úterý (P.Pasquero), ve stedu (P.Romero) a ve tvrtek a dále (P.Barbero) p r a v i d e l n ý p r o g r a m úterý 20:15 tichá meditace (krypta) od 10.íjna steda 16:30-18:00 italská konverzace (Platnéská 4) pondlí 17-18:30 a tvrtek 16-17:30 anglická konverzace (Platnéská 4) tvrtek 17:30-18:30 nmina, 18:30 20:00 nmecká konverzace (Platnéská 4) Í J E N a o k o l í pátek :30 Velký úklid kostela s duchovní hudbou nedle :00 1.íjnová mše sv. nedle :00 Koncert Univerzitního sboru z Goettingen úterý :00 Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku 2006/2007, kterou doprovodí salvátorská schola. Po bohoslužb následuje "kafe po mši" v sakristii, kam jsou zváni zejména studenti prvních roník a nov píchozí. Pedstaví se studentská farnost, schola, studentské cechy a VKH. (Kdo mže, nech napee nebo pinese cokoliv dobrého). steda :00 Vítání obánk (akademické obce) Tato akce je urena zejména studentm prvních roník a pedstaví se na ní Vysokoškolské katolické hnutí a mnohé další aktivity kolem Salvátora. Možná bude i jazzová hudba. úterý :00 Po studentské bohoslužb opt po prázdninách pokrauje kurz Základy víry, tentokrát budeme po deset veer rozjímat nad Desaterem. steda :00 Cech-test - Jedná se o zábavné soutžení ty studentských cech, urené zejména pro rozvíjení a utužení vzájemných vztah v ceších. Je uren pro staré i nové leny cech, ale zúastnit se mohou samozejm i ti, kdo se dosud do innosti cech nezapojili. (Probíhá v sakristii). -4-

5 sobota :00 Musica et mystica. Koncert duchovní hudby s texty mystik karmelitánské tradice. Varhany: Sergio Militello, dómský varhaník z Florencie, flétna: Raffaela Giubilato, úvodní slovo. P.Tomáš Halík nedle :00 Mše sv., pi níž probhnou za pítomnosti kardinála Miloslava Vlka vné sliby s.denisy od Salvátora nedle :00 po studentské mši sv. v sakristii koncert folkrockové formace Acoustic Celebro (M.Tomeš, T.Mesany, M.Štec) steda :00 Cestopis - Putování po Jihoafrické republice (pipravili Zdenk a Marie Peterkovi) úterý :00 Antarktida hostem bude J.Pavlíek autor knih o pežití v drsné pírod a astý obyvatel eské polární stanice. steda :00 Filmový klub - Z cyklu o kesanských ctnostech tvrtek Bohoslužba za zemelé, pi níž zazní Requiem W.A.Mozarta, hodina konání bude upesnna. A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l v a t o r. f a r n o s t. c z nebo na w w w. v k h c r. o r g / p r a h a Studentské cechy Chceme pozvat všechny studenty (nejen prvních roník) pod kídla jednotlivých cech ekonomicko-právnického (vedoucí Eva Pleskotová - umlecko-humanitního (Jitka Bendová pírodovdn-medicínského (Veronika Hekelová a zemdlsko-technického (Blanka Horáková - Každý cech si jednou do msíce pipraví úterní studentskou mši sv. (tení, pímluvy atd.) a jednou za 4 msíce i kafe po mši. Zástupci jednotlivých cech nabízejí svoji pomoc zejména prvákm v orientaci na škole, v Praze a v kostele. Podrobnjší informace o ceších získáte po zahajovací mši sv., osobnímu setkání s leny cech a nabídce inností bude vnováno setkání ve stedu v 19:00, popípad poznávací soutž Cech-test Víkend pro studenty prvních roník Víkend pro prváky (a nejen pro n) se bude konat první listopadový víkend, tj tradin na fae v Jítrav v Lužických horách. -5-

6 Sportovní klub Lazar Betánie Máte-li chu sportovat (fotbal), pak máte možnost každou sobotu! V 15:00 se scházíme na hišti u ZŠ Barikádník - 7 min pšky od stanice metra Strašnická mezi ulicí Barikádník a V Olšinách. Doporuuje se napsat mail na adresu: pro informace o sportovních akcích a o pípadných zmnách v programu. Fotbal se koná i za mírn nepíznivého poasí - pípadn si ovte konání zápasu smskou na mobil: J a z y k o v é k u r z y Kurzy jsou oteveny studentm i nestudentm, probíhají naproti Klementinu v kláštee Kižovník (sraz v Platnéské ul..4 ped vchodem do prjezdu). Cílem je zlepšit své mluvní schopnosti v cizím jazyce, jistá znalost je tedy pedpokladem. Krom nmecké konverzace též pokrauje nmina z minulého roku, je tedy urena mírn pokroilým. Oproti losku se také pesouvá do Platnéské. Kurzy anglické konverzace vedou amerití studenti z New York university of Prague, kurzy potrvají do 15.prosince a zanou opt na zaátku února. Zápis do kurz probhne na první hodin. steda 16:30-18:00 italská konverzace (Platnéská 4) pondlí 17-18:30 a tvrtek 16-17:30 anglická konverzace (Platnéská 4) tvrtek 17:30-18:30 nmina, 18:30 20:00 nmecká konverzace (Platnéská 4) Pro nov píchozí V sakristii je k dispozici malé samoobslužné knihkupectví, které za obstojné ceny nabízí v oblasti teologie, spirituality, ekumenických vztah a mezináboženského dialogu prez tím nejlepším, co se dá donést v jednom batohu. Studentský servis poskytuje nástnka v pedsíce mezi sakristií a kostelem - najdete zde a mžete umístit inzeráty, týkající se pedevším bydlení, práce a zajímavých aktivit. K N I H O V N A B E T Á N I E Nachází se v chodb za sakristií, obsahuje kolem 2000 svazk pedevším náboženské literatury, ale i beletrie. Provozní doba: každé úterý 18:30 19:00 a 20:00 20:30 hodin každou nedli 21:00 21:30 hodin Katalog dostupný z nebo na míst Další informace na Knihy se pjují na 1 msíc s možností prodloužení a zdarma. -6-

7 D u c h o v n í c v iení a rekolekce Meditace v krypt Od 10. íjna bude opt možnost pipojit se každé úterý po veerní mši (cca od hod.) k hodinové tiché meditaci v krypt (vchod pes sakristii). Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a píležitost ke spolené meditaci v tichu pro ty, kdo vdí, co si s tichem poít (kontemplativní modlitba, zazen apod.). Info na Termíny duchovních cviení v íjnu až prosinci (st-ne) Filmové exercicie (pá-ne) Kontemplativní víkend (obsazen) (st-ne) Exercicie s liturgií hodin Kreativní exercicie Filmové exercicie. Chystáme novou sekvenci s jinými filmy, takže se mohou pihlásit i ti, kteí už podobné exercicie absolvovali a vyhovuje jim tento zpsob exercicií. Pro nové zájemce pipomínáme, že jde pedevším o meditace nad filmy, nikoliv o diskuze i pednášky. Exercicie se konají v mlení, s možností intenzivního individuálního doprovázení (doprovází Jan Regner, SJ a Denisa ervenková, CSTF). Kontemplativní exercicie s liturgií hodin. Tuto první novinku v podzimní nabídce exercicií pro nás pipravil P.Petr Havlíek SJ. Jsou ureny jak naprostým zaáteníkm, tak pokroilejším. Podntem k meditaci zde budou žalmy, pedpokládá se ticho, individuální doprovázení, spolená liturgie ranních a veerních chval. Velmi doporuujeme. Kreativní exercicie. Tento kurz není uren pro profesionální umlce, ale pro ty, jimž není cizí vyjádení toho, co se dje v nitru pomocí umní i pro ty, kdo by si to chtli alespo vyzkoušet. Krom text k inspiraci a rozjímání budou k dispozici barvy, tužky, pastely, atd. a samozejm návrh tématu ke zpracování. Exercicie uzaveme bibliodramatem. Doprovází P.Jan Regner SJ a Mirei Ryšková (KTF UK). Jako doplnní zde bude pro zájemce nabízen malý kurz kresby. Všechna uvedená duchovní cviení se konají v exerciním dom jezuit v Kolín (bývalém kapucínském kláštee). Cena za noc v jednolžkových pokojích s plnou penzí je 250 K (jsou ovšem možné i slevy, nerozhodujte se podle vašich finanních možností). Další informace mžete získat od s. Denisy na adrese tel Pihlašuje se pouze em na adrese v pedmtu uvádjte název kurzu. Upozorujeme, že exerciní kruzy se zpravidla rychle zaplní, doporuuje se tedy reagovat rychle. -7-

8 D o p o r uujeme Prolínání svt, seriál Tomáše Halíka a Martina Kratochvíla o pti velkých svtových náboženstvích probíhá každou nedli od záí do prosince v 18:45 na T2. Starší díly najdete také na stránkách v sekci vysílání on-line. POZVÁNKA NA HUDEBNÍ FESTIVAL VOX 006 prez tím nejlepším z tvorby hudebních skupin reflektujících poselství evangelia, v žánrovém rozmezí od spirituál pes worship, folk, jazz, folkrock, rock až po hiphop. Vystoupí: VocKap, Bétel, Con brio, Oboroh, Prorock, Wessani,!On a Richard anaky (SK). Sobota od 14 do 22 hodin, kulturní dm Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 (metro C Vltavská). Bližší informace, rezervace vstupenek a pedplatné viz N a š i d á r c i Velice dkujeme všem, kdo jakkoliv podporují naši akademickou farnost. Pro ty, kteí tak chtjí init nadále, anebo pro ty, kdo se teprve rozhodují, uvádíme íslo našeho útu: /0800 (eská spoitelna). K o n t a k t y Programy v sakristii a v krypt jsou dostupné pouze z nádvoí Klementina (Národní knihovny). Úední záležitosti: Po, St, t 9-17, Pá pastoraní asistent M.Stank, sakristáni A.Kutara a M.Tomeš. Knžská pohotovost Út, St 17-19, t Tel: , Salvatore. msíník. Za obsah odpovídá: Mgr.Martin Stank a autoi píspvk. Dáno do tisku Náklad 700 ks. Kontakt: Kižovnické nám.2 Praha 1, , tel.:

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 32 /říjen A.D. 2005

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 32 /říjen A.D. 2005 S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 32 /říjen A.D. 2005 Vážení a milí, září se opět snoubí s říjnem, což v překladu znamená, že studenti horečně dokončují zkoušky z minulého roku a

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. Píseň písní instalace Magdalény Bartákové

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. Píseň písní instalace Magdalény Bartákové S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 103/červen A.D. 2013 z d a r m a Píseň písní instalace Magdalény Bartákové Foto Martin Staněk Vážení a milí, vstupujeme do posledního předprázdninového

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 63/ únor A.D. 2009

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 63/ únor A.D. 2009 S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 63/ únor A.D. 2009 z d a r m a P. P e t r H a v l í č e k S J, r o z h o v o r n a s t r. 2-4 ( f o t o M S ) TELEGRAFICKY: - Radostnou událostí

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 73/ březen A.D. 2010

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 73/ březen A.D. 2010 S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 73/ březen A.D. 2010 z d a r m a V á ž e n í a m i l í, Na přelomu ledna a února jsme oslavili slavnostní mší sv. a debatou s pamětníky dvacetiletí

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 111/květen A.D. 2014

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 111/květen A.D. 2014 S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 111/květen A.D. 2014 z d a r m a Vážení a milí, květnové Salvatore vychází sice pozdě, ale přece! Z fotografické přílohy tohoto čísla snadno poznáte

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 83/ duben A.D. 2011. Postní obraz Stanislava Kolíbala.

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 83/ duben A.D. 2011. Postní obraz Stanislava Kolíbala. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 83/ duben A.D. 2011 Z d a r m a Postní obraz Stanislava Kolíbala. foto H. Rysová Váţení a milí, ačkoli současné počasí na nás hovoří spíše jazykem

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 69/ listopad A.D. 2009

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. 69/ listopad A.D. 2009 S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 69/ listopad A.D. 2009 z d a r m a Rabbi David Rosen, Mons.Tomáš Halík a princ Norodom Sirivudh v našem kostele (foto MS) MEZINÁBOŢENSKÉ SETKÁNÍ

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

S A L V A T O R E. 72/ únor A.D. 2010 20 LET AKADEMICKÉ PASTORACE U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA. zpravodaj pražské akademické farnosti.

S A L V A T O R E. 72/ únor A.D. 2010 20 LET AKADEMICKÉ PASTORACE U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA. zpravodaj pražské akademické farnosti. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 72/ únor A.D. 2010 20 LET AKADEMICKÉ PASTORACE U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA z d a r m a 1 V pondělí 1. února 2010 to bude přesně dvacet let, kdy dostal

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více