Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod j / Studijní a zkušební ád Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labe.... Ing. J. Beneš, CSc. editel odboru vysokých škol STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEOVANÝCH UNIVERZITOU JANA EVANGELISTY PURKYN V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 20. LISTOPADU 2006 l. 1 Obecná ustanovení 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem (dále jen UJEP ) a její fakulty uskuteují akreditované studijní programy bakaláské, magisterské a doktorské. 2. Tento studijní a zkušební ád se vztahuje na studenty bakaláských, a magisterských studijních program, které navazují na bakaláské studijní programy a magisterské studijní programy, které nenavazují na magisterské studijní programy (dále jen studijní program ) ve všech formách studia a akademické pracovníky a ostatní zamstnance úastnící se pedagogické innosti uskuteované UJEP, jejími fakultami a vysokoškolskými ústavy v rámci akreditovaných studijních program, pokud se fakulty neídí studijním a zkušebním ádem fakulty. 3. Na studium ve studijních programech se vztahuje zákon. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen "zákon"), Statut UJEP a tento studijní a zkušební ád. 4. Bližší podmínky organizace studia ve studijních programech, které uskuteuje UJEP, stanoví smrnice rektora pro studenty studijních program uskuteovaných UJEP a smrnice dkana pro studenty studijních program uskuteovaných fakultou. 5. Studium ve studijním programu probíhá formou: a) prezenního studia, v nmž studium ve studijním programu probíhá za pítomnosti studenta v prostorách UJEP (umožuje pravidelnou úast na pednáškách, semináích, cvieních a dalších vzdlávacích aktivitách, vedených akademickými pracovníky), b) distanního studia, v nmž studijní program probíhá pevážn na základ samostatné pípravy studenta pomocí speciálních uebních pomcek a nových informaních a komunikaních technologií (bez pravidelné úasti na vzdlávacích aktivitách), c) kombinovaného studia, v nmž studijní program je kombinací prezenní a distanní formy studia. l. 2 Zápis do studia 1. Sdlením rozhodnutí o pijetí ke studiu vzniká uchazei právo na zápis do studia. Zápis do studia se koná v termínech stanovených harmonogramem UJEP a jejích souástí. Uchaze je povinen se k zápisu do studia dostavit osobn. Ped tímto termínem a v mimoádných pípadech nejpozdji do 5 dn po tomto termínu se mže uchaze písemn omluvit; bude-li omluva shledána dvodnou, urí se uchazei nový termín zápisu.

2 2. Uchaze se stává studentem dnem zápisu do studia. Osoba, které bylo studium perušeno, se stává studentem dnem optovného zápisu do studia píslušného semestru. 3. Po zápisu do studia podle odstavce 1 a 2 je student povinen si zapsat ve stanovených termínech formou elektronické pihlášky do elektronického systému STAG (studijní agenda) (dále jen systém STAG ) a do výkazu o studiu povinné, pípadn povinn volitelné nebo výbrové pedmty na píslušný akademický rok, popípad semestr. 4. Elektronickým zápisem do studia se rozumí elektronický zápis povinných, pípadn povinn volitelných nebo výbrových pedmt do systému STAG v pedepsaných termínech v akademickém roce nebo semestru (dále jen elektronický zápis ). 5. Bližší organizaní pokyny k elektronickému zápisu do systému STAG stanoví studentm, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných UJEP, smrnice rektora a studentm, kteí studují ve studijních programech uskuteovanými fakultami, smrnice dkana píslušné fakulty. 6. Studentovi, který po zápisu do studia podle odstavce 3, neprovede ve stanovených termínech v akademickém roce nebo semestru elektronický zápis povinných, pípadn povinn volitelných nebo výbrových pedmt a do 5 dn se neomluví nebo jeho omluva není pijata rektorem, nebo dkanem, je studium ukoneno podle 56 odst.1 písm. b) zákona a l. 9 odst. 3 písm. b). Na rozhodnutí se vztahuje 68 zákona. l. 3 Studijní program 1. Souástmi studijního programu jsou náležitosti podle 44 odst. 2 zákona. 2. Studijní program obsahuje souhrn pedmt povinných, pípadn povinn volitelných nebo výbrových. 3. Anotace pedmt jsou pravideln vydávány v informacích o studiu v každém akademickém roce ped zahájením výuky. 4. Studijní program se realizuje prostednictvím studijního plánu. Plnní studijního plánu uruje kreditní systém, který umožuje volit individuální tempo studia v rámci vymezeného studijního programu a studijních obor. 5. Pro každý studijní program je stanovena standardní doba studia ( 44 odst. 2 zákona) a maximální doba studia. Maximální doba studia pro splnní všech požadavk vyplývajících ze studijního programu vetn vykonání státní zkoušky je u bakaláského studijního programu ( 45 odst. 1 zákona) a magisterského studijního programu, který navazuje na bakaláský studijní program ( 46 odst. 2 zákona), o 2 roky delší, než je standardní doba studia; u magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakaláský studijní program ( 46 odst. 2 zákona), je maximální doba studia o 3 roky delší než standardní doba studia. 6. UJEP na své úední desce zveejuje seznam akreditovaných studijních program, které uskuteuje, vetn jejich typu, lenní na studijní obory, formy výuky, standardní doby studia a s uvedením fakulty, je-li studijní program akreditován na fakult. 7. Student v prvním roce studia musí dosáhnout do konce akademického roku takového potu kredit, který odpovídá minimáln 75 % celkového potu kredit stanovených pro vykonání státní zkoušky, dlených potem rok standardní doby studia. l. 4 Organizace akademického roku 1. Akademický rok trvá 12 kalendáních msíc. Zaátek výuky a podrobný harmonogram akademického roku stanoví prorektor pro studium a dkani v souladu s rozhodnutím rektora o organizaci akademického roku. 2. Akademický rok se dlí na zimní a letní semestr a období prázdnin. Semestr se lení na výukové období a zkouškové období. Délka jednotlivých období je dána harmonogramem UJEP. l. 5 Organizace studia 1. Vysokoškolské vzdlání na UJEP získávají studenti, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných UJEP. Studijní plány, které obsahují povinné, pípadn povinn volitelné pedmty lze mnit studentovi, který podle nich zahájí své studium, jen výjimen. 2

3 2. Vysokoškolské vzdlání na fakultách UJEP získávají studenti, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných jednotlivými fakultami. Studijní plány, které obsahují povinné, pípadn povinn volitelné pedmty lze mnit studentovi, který podle nich zahájí své studium, jen výjimen. 3. Student má právo zvolit si vlastní postup ve svém studijním plánu. Poet kredit hodnotí kvantitu, nikoliv kvalitu jeho práce a je stanoven studijními plány. 4. Seznam všech pedmt vypsaných na daný semestr spolu s požadavky pro kontroly studia vetn rozvrh pedmt musí být zveejnn nejmén týden ped zahájením daného semestru. 5. Student mže doplnit svj studijní plán o pedmty jiných studijních program uskuteovaných na UJEP, na téže fakult nebo i jiných fakultách UJEP, popípad jiných vysokých školách nebo fakultách v eské republice i v zahranií. Absolvováním tchto pedmt je možno nahradit absolvování pedmt pedepsaných studijním programem. O jejich uznání a získání odpovídajícího potu kredit musí požádat studenti, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných UJEP prorektora pro studium, studenti, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných jednotlivými fakultami, dkana. 6. Výuka probíhá formou zejména pednášek, seminá, cviení, praktických cviení, exkurzí, praxí, konzultací, samostatného studia, samostatné tvrí práce. U seminá, praktických cviení, exkurzí a praxí je úast v pedem ureném rozsahu podmínkou k absolvování pedmtu. Studentovi, který se z vážných dvod nemohl povinné výuky zúastnit, mže vyuující urit náhradní zpsob splnní požadavk kontrol studia. 7. Student má právo volby uitele pedmtu vyuovaného více uiteli v souladu se smrnicí rektora, nebo dkana. 1. Kontrolou studia je zápoet a zkouška. l. 6 Hodnocení studia 2. Student má právo v akademickém roce konat zkoušky a skládat zápoty pouze z pedmt, které má v tomto akademickém roce zapsány. Každý pedmt píslušného studijního programu si mže student v prbhu studia zapsat nejvýše dvakrát. Opravy zapsaných pedmt povoluje prorektor pro studium studentm, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných UJEP, dkan píslušné fakulty studentm, kteí studují studijní programy uskuteované fakultami. 3. U pedmtu, v nmž je studijním programem pedepsán zápoet i zkouška, je získání zápotu podmínkou pro konání zkoušky. 4. Zápoet udluje vyuující za splnní pedem stanovených požadavk. Hodnotí se: zapoteno - nezapoteno. Zápoty se udlují zpravidla do konce zkouškového období píslušného semestru. Zápoty se zapisují do výkazu o studiu a v pípad, že v pedmtu je studijním programem pedepsán pouze zápoet, zapisuje se zápoet i do systému STAG. Vyuující je povinen zápis do systému STAG provést do 5 dn po udlení zápotu. 5. Zkouškou se provuje znalost uiva a orientace v pedmtu. Zkouška se hodnotí známkou: výborn, velmi dobe, dobe a nevyhovl. Student má právo konat zkoušku v jednom akademickém roce maximáln tikrát. Zkouška musí být vykonána do konce zkouškového období letního semestru. Termíny zkoušek vypisují zkoušející pouze v systému STAG tak, aby studenti mohli zkoušku konat v prbhu celého zkouškového období. Zkoušející mže zkoušku vypsat i v prbhu semestru. Zkoušející je povinen zapsat hodnocení zkoušky do systému STAG do 5 dn po jejím vykonání. Úspšné vykonání zkoušky zapisuje zkoušející i do výkazu o studiu. Nemže-li se student ze závažných dvod dostavit ke zkoušce, je povinen se omluvit zkoušejícímu nejpozdji pátý den poté. O dvodnosti omluvy rozhoduje zkoušející. Nedostaví-li se student bez omluvy a nebo je-li omluva shledána nedvodnou, je posuzován stejn jako kdyby u zkoušky nevyhovl. 6. Zkouška je veejná pro leny Akademické obce UJEP; z kapacitních dvod lze úast veejnosti pimen omezit. Pokud je ureno více zkoušejících, má student právo si zkoušejícího zvolit. Opravnou zkoušku však v témže akademickém roce musí konat u téhož zkoušejícího. Pokud to není možné, urí vedoucí katedry náhradního zkoušejícího. 7. Na písemnou žádost studenta nebo zkoušejícího urí vedoucí katedry nebo ateliéru zkoušku ped komisí, kterou jmenuje. 8. Studijní oddlení nebo referát píslušného vysokoškolského ústavu u student, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných UJEP a studijní oddlení nebo referát píslušné fakulty u student, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných na fakultách, se ídí záznamy o zápotech a zkouškách, které jsou uvedeny v systému STAG. 3

4 l. 7 Státní zkouška 1. Státní zkouška se koná ped zkušební komisí; prbh státní zkoušky a vyhlášení výsledk jsou veejné. Souástí státní závrené zkoušky u bakaláského studijního programu je obhajoba bakaláské práce. U magisterského studijního programu je souástí státní závrené zkoušky obhajoba diplomové práce. Obsah státní závrené zkoušky urují studijní programy. 2. Právo zkoušet pi státní zkoušce mají pouze profesoi, docenti a odborníci schválení píslušnou vdeckou radou. Zkušební komisi pro konání státní zkoušky ve studijních programech uskuteovaných UJEP jmenuje prorektor pro studium, ve studijních programech uskuteovaných fakultami dkan. Zkušební komise pro konání státní zkoušky je minimáln tílenná; pedseda a dva lenové. 3. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy (dále jen MŠMT ) mže jmenovat další leny zkušební komise pro konání státní zkoušky z významných odborník v daném oboru. 4. Termíny státní zkoušky se vypisují zpravidla dvakrát ron. Student, který splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem pro konání státní zkoušky, musí vykonat všechny její ásti nejpozdji do doby, která mu zbývá do maximální doby studia. Student vždy opakuje pouze tu ást státní zkoušky, u které nevyhovl. Státní zkoušku mže student konat nejvýše tikrát. 5. Jednotlivé ásti státní zkoušky a obhajoba bakaláské nebo diplomové práce se hodnotí: výborn, velmi dobe, dobe a nevyhovl. O klasifikaci rozhoduje zkušební komise pro konání státní zkoušky v neveejném hlasování v den konání zkoušky nebo obhajoby práce. Pi rovnosti hlas rozhoduje hlas pedsedy komise. 6. Celkov se státní zkouška hodnotí: výborn, velmi dobe, dobe a nevyhovl. Pokud byl nkterý pedmt klasifikován známkou nevyhovl, celkový výsledek státní zkoušky je klasifikován nevyhovl. Student, který byl pi státní zkoušce klasifikován nejvýše jednou známkou velmi dobe a ostatními známkami výborn, vykonal státní zkoušku s celkovým prospchem výborn. Student, který byl pi státní zkoušce klasifikován nejvýše jednou známkou dobe a ostatními známkami výborn nebo velmi dobe, vykonal státní zkoušku s celkovým prospchem velmi dobe. V ostatních pípadech vykonal student státní zkoušku s celkovým prospchem dobe. 7. Nemže-li se student ze závažných dvod dostavit ke státní zkoušce, je povinen se omluvit editeli vysokoškolského ústavu pro studijní programy UJEP, na jejichž uskuteování se vysokoškolský ústav podílí, nebo dkanovi pro studijní programy uskuteované fakultou, který o dvodnosti omluvy s konenou platností rozhodne. Nedostaví-li se student bez omluvy a nebo je-li omluva shledána nedvodnou, je posuzován stejn jako kdyby u státní zkoušky nevyhovl. 8. Celkové hodnocení studia vyjaduje stupe studentovy úspšnosti za celé studium. Uzavírá se po ukonení státní zkoušky a klasifikuje se stupnicí: absolvoval s vyznamenáním, absolvoval, neabsolvoval. Student absolvoval studium s vyznamenáním, jestliže dosáhl za dobu celého studia studijního prmru nižšího než 1,5, u žádné zkoušky nebyl hodnocen stupnm dobe a státní zkoušku vykonal s celkovým prospchem výborn. Student je hodnocen stupnm neabsolvoval, pokud byl v nkteré ásti státní zkoušky hodnocen stupnm nevyhovl nebo nesplnil podmínky stanovené v odstavci Bakaláská a diplomová práce (dále jen závrená práce ) podaná k obhajob se, v souladu se zvláštními právními pedpisy 1), zpístupuje k nahlížení veejnosti nejmén pt pracovních dní ped konáním obhajoby, a to na pracovišti UJEP, na kterém se bude obhajoba závrené práce konat. V pípad umleckých dl budou tato zpístupnna veejnosti v míst jejich vystavení nebo jiné prezentace. 10. Závrené práce, u kterých probhla obhajoba, vetn posudk oponent a výsledk obhajoby, jsou nevýdlen zveejovány v databázi závrených prací UJEP v souladu se zvláštními právními pedpisy 1). 11. Odevzdáním práce autor souhlasí se zveejnním závrené práce podle zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 12. Podrobnosti zpístupování a zveejování závrených prací vetn správy jejich databáze stanoví smrnice rektora. l. 8! "#$"! %&''" "#$"! 4

5 Perušení studia 1. Studenti, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných UJEP, mohou požádat rektora o perušení studia. Studenti, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných fakultami, mohou požádat o perušení studia dkana píslušné fakulty. V žádosti se uvede dvod a doba, na kterou hodlá student studium perušit. Studentovi mže být povoleno perušení studia maximáln dvakrát, a to na uritý poet celých semestr. Úhrnná doba perušení studia nesmí pekroit dobu tí let. Tato doba se nezapoítává do standardní doby studia ani do maximální doby studia. 2. Perušení studia se zaznamenává u student, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných UJEP, do výkazu o studiu na studijním oddlení nebo referátu píslušného vysokoškolského ústavu, a u student, kteí studují ve studijních programech uskuteovaných na fakultách, na studijním oddlení nebo referátu píslušné fakulty. Dnem perušení studia, nebo u studia v soubžných studijních programech, dnem perušení studia u posledního z nich, pestává být osoba studentem UJEP. 3. Uplynutím doby, na kterou bylo studium perušeno, vzniká osob právo na optovný zápis do studia. U osoby, která byla studentem studijního programu uskuteovaného UJEP, rozhoduje o termínu optovného zápisu do studia rektor, u osoby, která byla studentem studijního programu uskuteovaného fakultou, rozhoduje o termínu optovného zápisu do studia dkan. UJEP a fakulty nezaruují, že bhem doby perušení studia nedojde ke zmn nebo zrušení studijních program. l. 9 Ukonení studia 1. Studium se ádn ukonuje podle 55 odst. 1 zákona absolvováním studia v píslušném studijním programu. Dnem ukonení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška pedepsaná na závr studia nebo její poslední ást. 2. Studium se dále ukonuje podle 56 odst. 1 zákona: a) zanecháním studia, b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle tohoto studijního a zkušebního ádu, c) odntím akreditace studijního programu, d) zánikem akreditace studijního programu podle 80 odst. 4 zákona, e) vylouením ze studia podle 65 odst. 1 písm. c) nebo podle 67 zákona. 3. Za nesplnní požadavk vyplývajících ze studijního programu podle tohoto studijního a zkušebního ádu se rozumí: a) nedostavení se k zápisu do studia v daném termínu v pípad, že se student do pti dn od tohoto termínu písemn neomluví nebo jeho omluva není pijata podle l. 2 odst. 1 nebo l. 8 odst. 3, b) neprovedení elektronického zápisu v pedepsaných termínech podle l. 2 odst. 4 nebo l. 2 odst. 6 v pípad, že se student do pti dn od tohoto termínu písemn neomluví nebo jeho omluva není pijata, c) pekroení maximální doby studia podle l. 3 odst. 5, d) nesplnní stanoveného potu kredit pro jednotlivé studijní obory v prvním roce studia podle l. 3 odst. 7, e) nesplnní požadavk kontrol studia ani pi druhém zápisu téhož pedmtu podle l. 6 odst Student, který hodlá zanechat studia a který studuje ve studijním programu, který uskuteuje UJEP, oznámí tuto skutenost písemn prorektorovi pro studium prostednictvím studijního oddlení nebo referátu vysokoškolského ústavu. Student, který studuje ve studijním programu, který uskuteuje fakulta, oznámí tuto skutenost písemn dkanovi prostednictvím studijního oddlení nebo referátu píslušné fakulty. Mže tak uinit v kterékoli dob bhem studia. 5. Dnem ukonení studia podle odstavce 2 písm. a) je den doruení písemného prohlášení studenta o zanechání studia. 6. Dnem ukonení studia podle odstavce 2 písm. b) a e) je den, kdy píslušné rozhodnutí nabylo právní moci. V právní moci je takové rozhodnutí, které bylo dorueno a proti kterému již není možné podat opravný prostedek. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy marn uplyne lhta pro podání žádosti o jeho 5

6 pezkoumání, nebo dnem poté, kdy se student písemn vzdal práva podat tuto žádost, anebo dnem poté, kdy mu bylo dorueno rozhodnutí rektora. 7. Dnem ukonení studia podle odstavce 2 písm. c) a d) je den stanovený v 56 odst. 2 písm. b) zákona. 6

7 l. 10 Náhradní doruení a pezkoumání rozhodnutí 1. Rozhodnutí podle 68 odst. 3 zákona, které nelze doruit, se doruuje vyvšením rozhodnutí na úední desce. Datum vyvšení na úední desce se považuje za datum doruení rozhodnutí. 2. Student mže požádat rektora o pezkoumání rozhodnutí nebo v pípad, že rozhodoval dkan, rektora prostednictvím dkana, o pezkoumání rozhodnutí vydaného podle 68 odst. 3 zákona. 3. Student mže požádat o pezkoumání rozhodnutí písemn, a to nejpozdji 30 dn ode dne jeho doruení. 4. V žádosti o pezkoumání rozhodnutí uvede student své jméno, bydlišt, název studijního programu a fakulty nebo UJEP a vysokoškolského ústavu, které studijní program uskuteují, a struné dvody své žádosti nebo dvody nesouhlasu s rozhodnutím a pipojí vlastnoruní podpis. 5. Rozhodnutí rektora o pezkoumání rozhodnutí se vyhotovuje písemn a je konené. l. 11 Pestupy 1. Na základ písemné žádosti studenta se mže povolit pestup v rámci fakulty, v rámci UJEP nebo z jiné vysoké školy, a to ze stejného nebo píbuzného studijního programu. Prorektor pro studium rozhoduje o povolení pestupu studentm, kteí žádají o zapsání do studia ve studijním programu uskuteovaném UJEP, dkan rozhoduje o povolení pestupu studentm, kteí žádají o zapsání do studia ve studijním programu uskuteovaném píslušnou fakultou. 2. O uznání studia, které student absolvoval ped pestupem, rozhoduje prorektor pro studium u student, kteí studují ve studijním programu uskuteovaném UJEP, nebo dkan u student, kteí studují ve studijním programu uskuteovaném píslušnou fakultou, na základ doporuení editele vysokoškolského ústavu nebo vedoucího katedry. Zárove prorektor pro studium, nebo dkan ohodnotí absolvované studium odpovídajícím potem kredit. Na základ tohoto hodnocení zaadí studenta do píslušného akademického roku studia a stanoví pípadn další podmínky. 3. Pestupy se uskuteují k datu zahájení studia v semestru. l. 12 Závrená ustanovení 1. Zrušuje se Studijní a zkušební ád UJEP registrovaný MŠMT dne 23. kvtna 2005 pod j / Tento studijní a zkušební ád byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UJEP dne 25. íjna Tento studijní a zkušební ád nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT. doc. PhDr. Z. Havel, CSc., v. r. rektor 7

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VŠB-TU Účinnost dokumentu od: 1.7.2014 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 1. července 2014 Řízená kopie

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více