Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052"

Transkript

1 Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052

2 Metodika měkkých dovedností Manuál měkkých dovedností Obsah Ženský time management... 2 Emoční competence a stresová prevence... 5 Time management plánujte a nešilte... 7 Techniky plánování Osobnostní typologie MBTI Osobnostní typy typů osobnosti... 17

3 Ženský time management Ženy v dnešním pracovním světě jsou vystaveny vysokým nárokům, vyžadujícím spolehlivost, neměnnost, konstantní výkonnost. Po mateřské dovolené mají většinou větší životní zodpovědnost než před mateřstvím, starají se kromě pracovních úkolů ještě o rodinu, chod domácnosti. To mnoho žen ve světě nároků vyčerpává a nenaplňuje. V životě žen je mnoho proměnlivých faktorů, které jsou stěží zohledňovány, často téměř vůbec. Péče o rodinu vyžaduje velkou flexibilitu, navíc ženské tělo prochází během měsíce fyziologickými hormonálními proměnami menstruačního cyklu, které přirozeně zakládají různé potřeby a ovlivňují schopnosti a dovednosti žen. Porozumění vlastní proměnlivosti je pro ženy klíčovým faktorem k sebedůvěře, schopnosti naplnit své potřeby, ke spolehlivosti. Proměnami během menstruačního cyklu jsou ovlivněny schopnosti soustředění, komunikace, výdrže, empatie, učení se novým poznatkům a mnohé další. Menstruační cyklus představuje obrovský nevyužívaná osobní a pracovní potenciál. Není třeba ženy rozřazovat do tematických nebo jiných skupin, tyto principy jsou shodné pro všechny. Ženy tyto prožitky autenticky znají, jen je dosud neuměly zařadit, rozpoznat a uvědomit si jejich smysl a souvislosti. Proto lekce probíhají velmi interaktivním způsobem, kdy vysvětlujeme princip, sled a význam měsíční proměnlivosti spolu s dokreslováním ze zkušeností a prožitků žen v jejich životě. Během celého měsíce mají ženy možnost porovnat a vnímat svou proměnlivost, tedy se každý týden znovu krátce vracíme ke sdílení objevů, poznání, prožitků a zkušeností. Měsíční kolo proměnlivosti sledujeme v několika vrstvách: pochopení principů proměnlivosti, sbírání projevů chování, schopností a potřeb z autentických zkušeností, ověřování během doby mezi lekcemi a slaďování proměnlivých schopností s pracovními a rodinnými činnostmi, praktické plánování na nadcházející měsíc, zodpovídání dotazů a řešení problémových faktorů.

4 Měsíční ženská proměnlivost je připodobnitelná k mnoha přirozeným proměnlivostem v našem světě, se kterými umíme zacházet. Pro snadnější pochopení a uvědomění používáme připodobnění ke střídání dne a noci a čtyř ročních období. Základní časovou plánovací jednotkou pro ženy je období jednoho měsíce, který prochází skze 4 charakteristické části, z nichž každá trvá přibližně týden - fáze menstruační (reflektivní), fáze předovulační (dynamická), fáze ovulační (expresivní), fáze předmenstruační (kreativní). Popis charakteristik jednotlivých období: Fáze menstruační - Reflektivní - Přibližně den - Zima Fáze předovulační - Dynamická - přibližně den - Jaro Fáze ovulační - Expresivní - přibližně den - Léto Fáze předmenstruační - Kreativní - přibližně den Podzim Použité zdroje: Miranda Gray Cyklická žena

5

6 Emoční kompetence a stresová prevence Porozumění principům emočních a procesů jejich vzniku jako reakcí na vyskytující se okolnosti a dění, jejich mezilidskému přenosu, schopnost stopovat své emoce ve svém vlastním těle, osobní zkušenost a uvědomění vlastních emočních spouštěčů je klíčovou dovedností pro emoční vyrovnanost, vitalitu, schopnost zdravé kooperace v týmu, zvládání konfliktů a krizové komunikace, dobrých mezilidských vztahů a zdravému prožívání v rodinném i pracovním životě, celkovému duševnímu zdraví, což celkově vede ke schopnostem prevence prožívání nadměrného stresu a prevence syndromu vyhoření. Nejintenzivněji prožívanou emocí, na níž lze princip neurologického procesu vzniku a průběhu emocí znázornit, popsat a vysvětlit je AGRESE, VZTEK. Tato emoce, stejně jako mnohé další, bývá výrazně potlačována, nebo nás v našem jednání velmi ovládá. S ženami autenticky popisujeme zkušenosti, které s prožíváním této emoce u sebe a ostatních mají. Na tomto popisu názorně demonstrujeme, propojení emocí s tělesným prožíváním a pozorováním vzrůstajících příznaků rostoucího emočního prožitku, stejně jako jeho vybití a přirozené odeznívání. Neurobiologické výzkumy v oblasti mozku představují nosné principy emočního prožívání: 1. Model trojjediného mozku Lidský mozek má 3 hlavní části, které za ideálních podmínek ve své funkci kooperují, mají rozdílné funkce a rozdílné přijímací kanály a zdroje informací ke zpracování. a) Amigdala - plazí mozek - nejrychlejší zpracování informací a vjemů Sídlo instinktů Zodpovědná za přežití Okamžité automatické reakce Smyslové vnímání Autonomní nervová soustava Ovlivňuje funkce všech životních orgánů b) Lymbický systém Sídlo emocí a obrazové představivosti c) Neokortex Sídlo řeči, intelektu, paměti v čase, orientaci v čase, vyhodnocování situací a významu Část mozku, která nás odlišuje od zvířat Nejpomalejší zpracovávání z mozkových částí

7 2. Emoce jako reakce a signály těla informující o prožívání bezpečí/ohrožení jako základní podmínky života 3. Popis 6 stupňů cyklu reakce těla na prožitek ohrožení: Klid - ostražitost - boj/útěk - zmrznutí/paralýza/šok - vybití - integrace a reorientace 4. Neurologicky přenosné emoce jako vnitrodruhové informace Vysvětlení existence 6 přenosných kategorických emocí, jejich informační funkce pro přežití: Strach, Agrese, Úlek, Smutek, Radost, Znechucení Vysvětlení, jak tyto emoce jsou přenosné mezi lidmi, jak se těmito emocemi navzájem ovlivňujeme, jak si uvědomovat prožitek vlastní emoce a emoce přenesené. Práce s uvědomováním si hranic svého prožívání a jeho souvislostí. Skrze tyto základní principy s ženami individuálně mapujeme stresové spouštěče prožitku ohrožení. 5. Představíme a sestavíme princip nenásilné komunikace v konfliktních situacích - tzv. Já sdělení, které má 4 náležitosti: 1. Popis situace 2. Popis pocitů 3. Příčinnou souvislost 4. Přání a prevence situace Za domácí úkol mají během týdne sledovat své vlastní reakce v běžném životě, uvědomovat si fáze cyklu prožívání bezpečí a ohrožení, zdroje klidového uvolnění, které posilují jejich emoční stabilitu. Na poslední hodině představíme vizualizaci na dostupnost vnitřních zdrojů snižování napětí v těle a diskutujeme prožitky, souvislosti a praktické uplatnění v každodenním životě rodinném i pracovním, uplatnění pro použití vlastní i podporu svých blízkých členů rodiny či kolegů v práci. Použité zdroje: Peter Levine - Probouzení Tygra

8 Time management plánujte a nešilte Za úspěchem slaďování stojí mnohdy právě techniky organizace času. Ačkoliv tento název je spíše zavádějící. Jde o to řídit spíše sebe sama, nežli čas. Jak je možné, že vnímáme intenzivně dnešní dobu jako dobu rychlosti a zrychlování? Vždyť čas je přeci konstantní. Nenakládáme s časem, ale v čase. A čas se nám zahušťuje množství událostí, aktivit, a nezbytností. Organizace času je zase součástí sebeřízení a má vliv na náš osobní život i prožívání. Příliš mnoho událostí a rychlost vyvolává stres a nepohodu. Spokojenost tedy leží v našem kruhu vlivu a kontroly. Cílem tohoto kurzu je zaměřit se na efektivní využívání času a plánování si takových aktivit, které jsou v souladu s mým hodnotovým systémem. Řízení času ovlivňují tři roviny: Postoj můj vlastní postoj k řízení času Techniky dostupné techniky pro řízení času Bio moje vnitřní nastavení Dnes se o time managementu, tedy řízení času mluví v souvislosti s life management, to znamená řízením svého vlastního života. Čas jak víme, řídit nelze. Můžeme řídit pouze události, které si do života vpustíme a naplánujeme. Mezi cíle řízení času patří i snaha o vyrovnaný, spokojený život. V samotném úvodu kurzu se pokusíme s účastníky zamyslet nad tím, co je to pro nás čas? Jak jej vnímáme? Je relativní veličinou, je měřitelný, ale co znamená pro každého z nás? Člověk je více než čas a vysvětlíme si, že čas lze investovat nebo spotřebovávat. Investovat čas a energii lze do událostí, na které máme méně či více vliv. Zde si představíme techniku kruhů vlivu a kontroly dle S. Coveyho. Jedná se o konstrukty, které slouží lepšímu chápání důsledků přirozené proaktivity a naučené reaktivity lidského jednání. Každý z nás máme široký rozsah zájmů (zdraví, děti, profese). Okruh zájmu ohraničuje právě tuto doménu od záležitostí, které nás intelektově ani citově nevzrušují. Proaktivní lidé, koncentrují svoje úsilí do kruhu vlivu, pracují s tím, s čím mohou něco udělat. Na rozdíl od reaktivních, které vynakládají svoji energii na okruh zájmu, se kterým nemohou nic dělat. Následně si tuto techniku kruhů vyzkoušíme na příkladu vedení restaurace. Co mohu ovlivnit? Jaké události jsou v mé přímé kontrole?

9 Vše se však více či méně odráží od našich hodnot, které je třeba si uvědomit. Hodnoty od postojů rozlišují velmi těžce, a proto bývají obvykle tyto pojmy spojovány. Oproti tomu hodnoty jsou nadosobní a trvalejší. Jedinec si může hodnoty zvnitřnit. Může některé hodnoty preferovat. Vytvářet si žebříček hodnot. Stanovovat si priority. Stejně jako postoje, které člověk zaujímá, i hodnoty, které vyznává, mají vliv na jeho chování i jednání a rozhodování. Je nutné znát své hodnoty, abychom byli schopni určit, co je pro nás důležité v rolích, které zastáváme. Účastníci mají k dispozici následující cvičení: Představte si oslavu svých 90.tých narozenin, na niž přišly všechny klíčové osoby Vašeho života. Zapište do okénka poděkování to, co chcete, aby vám každá z těchto osob při této příležitosti řekla. Jak by popsala váš vliv na jeho/její život. Zapište si jejich poděkování. Uvádí se, že člověk zastává až 7 rolí. Pracovní list - Narozeniny

10 Účastnice si vyplní své role a přemýší nad svým posláním v těchto rolích, naše role představují klíčové vztahy a oblasti naší odpovědnosti. Některé role nás provázejí celý život. Osobní poslání vytváří naši budoucnost a pomáhá nám se orientovat. V těchto rolích je stěžejní plánovat události pro roli důležité. hodnot a rolí, které ve svém životě máme. Priority a další události je třeba utřídit. Jak prioritizovat události a svoje aktivity? Toto je stěžejní otázka řízení času. Od poznámek a seznamů s úkoly, které chceme plnit, je důležité zohlednit informace o čase, ve kterém bychom rádi úkoly plnili. Je tedy důležité se na plnění podívat také z pohledu urgence stanovených aktivit. Filtr důležitosti:

11 Tato matice tedy navozuje několik otázek zda moje aktivity, jsou skutečně moje či jde o naléhavé úkoly druhých, a umožňuje přistupovat k osobnímu i pracovnímu životu vyváženě. V zásadě trávíme čas jedním z těchto čtyřech způsobů. Zaměříme se na kvadrant III., který je tzv. optickým klamem. A v němž se pohybuje a máme často pocit, že jsme přetíženi. Zde se však jedná o tzv. zloděje času. Každý z nás nějaké zloděje času má, ale není snadné je pojmenovat a ubránit se jim. Zloděje času rozdělujeme do dvou kategorií: 1) Vnitřní: Neplánování, špatná osobní kontrola času Neschopnost delegovat úkoly Perfekcionismus Snaha zvládnout vše Přehnaná socializace (zejména v pracovním prostředí) Prokrastinace Únava Prokrastinace kterou si představíme blíže 2) Vnější: Ruchy okolí Špatně vedené schůzky Nejasně definovaný úkol Konflikt priorit Cestování

12 Pro lepší práci s tímto filtrem je účastníkům kurzu zadáno cvičení, které je nazváno Snímek dne. Do tabulky (viz níže), si účastníci zapíší svoje události za minulý týden. Snímek dne: Ráno Dopoledne Odpoledne Večer Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Tato retrospektiva pomůže k zpřehlednění aktivit a událostí, kterými účastníci naplňují své všední dny. Umožňuje nám se na svoje aktivity podívat s odstupem a umožní nám tak plánovat si svůj čas lépe. Týdenní plánování umožňuje mít přehled nad událostmi dlouhodoběji než denní plánování. Víme, kde jsou časové mezery a kam se dá co přesunout dle priorit. Doporučujeme týdennímu plánování vyhradit minimálně 1 hodinu týdně. Zde si představíme techniku SMART Tato technika je používána především v projektovém řízení a koučování ve fázi stanovení cíle. Jedná se o způsob hodnocení kvality cílů nebo cílů osobního rozvoje. Pro plánování nebo stanovení cíle jsou zde určeny následující parametry: S specifický M měřitelný A akceptovatelný R reálný T termínovaný (časově omezený)

13 Techniky plánování V bloku technik si představíme následující: 1) Pravidlo Říkejte NE jelikož je sebeřízení o rozhodování a hranicích, s respektem k sobě a druhým je nutné začít u sebe. Neomlouvejte se, pokud nechcete něco udělat, nemáte-li na to kapacitu, či zkrátka chybí zájem. Stačí říct jednoduše NE. Nelze vyhovět všem, a pokud se o to snažíme, snadno dojde k přetížení. Dejte konec výmluvám. 2) Mějte systém protože jen tehdy, získáme li přehled o svých aktivitách, zbavíme se obav a stresu. Úkoly se plní mnohem snáz, máme-li o nich přehled, a pokud víme, kolik nám, která aktivita zabere času. Představíme si mnoho technik od jednoduchých diářů, pro složitější. Zachycování úkolů pomocí myšlenkových map, elektronický diář a aplikace. 3) Mít vše hotovo technika Davida Allena z roku Metoda známá především pod zkratkou GTD (z původního anglického názvu: Getting Things Done). Tato metoda je návodem k vytvoření a udržení spolehlivého a funkčního přehledu všech úkolů, které potřebujeme udělat. Uvažuje o kontextu věcí a zahrnuje pracovní postup dělením záležitostí do kategorií dle místa. Tuto metodu si představíme pomocí nástroje Evernote, který v posledních letech zaznamenal velký úspěch. 4) Technika TO DO - další, poměrně jednoduchou metodou, kterou si představíme je technika jednoho listu, seznamu. Představíme si ji, pro denní plánování. Jde spíše o seznam úkolů, které si pojmenujeme a seřadíme. Označíme prioritu a zaměříme se při plnění pouze na jednu věc. Je zde opět důležité pro efektivní plánování, zohlednit časy, kdy na úkolech budeme pracovat a kdy je doděláme. Stanovit si tyto termíny, jako závazné. 5) Pomodoro technika technika odvozená od načasování kuchyňské minutky. Tedy pro lepší soustředění a zacílení na jeden úkol si stanovíme přesný čas, ve kterém se úkolu budeme věnovat. Například 20 minut na úkol, 5 na přestávku. Shrneme-li řízení času, vyplývá jasně, jak důležité je mít na paměti a na očích své dlouhodobé priority a záměry. Že bychom neměli podceňovat koncepční přípravu a určovat si priority a počítat s rezervou na neočekávané překážky. A plánujme s pohledem na konec!

14 Osobnostní typologie MBTI Vaše osobnost je to, co jsme my samy. Každý máme svůj jedinečný charakter, osobnost. Charakter ovlivňuje naše jednání a cítění. Přes značné rozdílnosti lze seskupit naše shodné znaky do 16 základních kategorií systému osobnostních typů. Základy tohoto systému položil Carl Jung a do současné podoby ho přivedly Američanky Katharina Cook Briggs a Isabel Briggs Myers, které vytvořily Myers Briggs Type Indicator (MBTI) nástroj ke zjištění osobnostního typu. Osobnostní typ zjišťujeme pomocí čtyř dimenzí, z nichž každá nabízí dvě možnosti. Vnímání okolního prostředí (Extroverze Introverze) Získávání informací (Smysly Intuice) Zpracování informací (Myšlení Cítění) Životní styl (Usuzování Vnímání) Typlogie MBTI je populárním nástrojem zejména proto, že výsledky se dají pokládat za průkazné a užitečné nejen z profesního hlediska. Mnoho personálních oddělení z různých společností používají tuto typlogogii jako vodítko pro výběr vhodného profilu uchazeče. Jeho pomocí se hledají nadřízení a podřízení, kteří si vzájemně vyhovují, a hledají se kolegové do efektivně fungujících pracovních týmů. Velkou výhodou této typlogie je, že nehodnotí, ale pouze popisuje určité preference s ohledem na zaměření. Neexistuje správná či špatná odpověď. Lidé reagují různě. Nejčastěji se zjišťuje osobnostní typ pomocí dotazníku. V kurzu je dotazník použit hravou formou kartiček. Každá kartička obsahuje z každé strany jednu odpověď souznící s danou preferencí.

15 Před tím, než si uděláme samotný test pomocí kartiček, je nutné pochopit význam jednotlivých písmen, které preference signalizují. Je potřeba nejdříve vysvětlit preferenční páry osobnostních charakteristik v systému MBTI. Tyto preference jsou jakýmsi kompasem, přirozeným sklonem přistupovat k různým situacím různými způsoby. A to vždy na určité škále, protože nikdo není pouze jedním vyhraněným typem. Vždy však převládá jedna nebo druhá preference. Preference se dají posilovat trénováním v dennodenních situacích. Osobnostní typy typologie tedy udává 16 osobnostních typů, vždy kombinací čtyř písmen. VNÍMÁNÍ OKOLÍ ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ PROCES ROZHODOVÁNÍ ŽIVOTNÍ STRUKTURA Náš zdroj psychické energie Způsob, jak vnímáme skutečnost Způsob dle něhož se rozhodujeme Jaký je náš životní styl INTROVERT (E) INTUICE (N) MYŠLENÍ (T) USUZOVÁNÍ (J) EXTROVERT (I) SMYSLY (S) CÍTĚNÍ (F) VNÍMÁNÍ (P) MBTI tedy na základě takto sestavené čtveřice písmen (např. ENFJ, ISTP a další) nabízí vysvětlení, proč některé vztahy fungují lépe než jiné. Proč spolu někteří lidé nevycházejí a poskytuje nástroj proto, jak tyto nepříznivé jevy popsat, vysvětlit a pochopit. Typologie udává kombinaci čtyř dvojic písmen. Tři dvojice jsou převzaty z původní Jungovy typologie a to E extraverze, I introverze dále S smysly, N intuice, T- myšlení a F cítění. Popisuje preference, typy, zaměření a nehodnotí schopnosti či dovednosti. Žádnou preferenci nepovažuje za nadřazenou a všechny jsou stejně důležité (Čakrt, 1999, s.18).

16 EXTRAVERZE / INTROVERZE Ukazuje, jakým směrem má člověk zaměřenou svou energii. Zda ji získává ze sebe či ji naopak nasává z okolí kolem sebe. Lidé extrovertní častěji vyhledávají společnost a jsou otevření, ukazující ochotu a vstřícnou povahu. Lidé introvertní jsou spíše méně komunikativní, vztahy jsou pro něj však také důležité, avšak po stránce hloubky nikoli četnosti. Podle Čakrta mají introverti váhavou, přemýšlivou a odtažitou povahu, jsou rezervovaní, mají z věci spíše obavy. INTUICE / SMYSLY Tato dvojice patří mezi funkce vnímání, přijímání a shromažďování informací. Lidé, u kterých převažuje složka S smyslového vnímání jsou spíše konkrétní, realističtí, praktičtí a empiričtí. Naproti tomu intuice nás vybízí k tomu dívat se na věci ne, tak jak jsou, ale jak by mohly být. Intuitivního člověka zajímají spíše nápady a možnosti, než-li fakta. Bývají tedy obvykle abstraktní, nápadití, odvozující a teoretičtí. Důvěřují své intuici a vnitřnímu hlasu. MYŠLENÍ / CÍTĚNÍ Tato dimenze se týká zejména hodnocení a zpracovávání dat a informací. Základní rozdíl je, že myšlení se jako funkce snaží dospět k porozumění skutečnosti a cítění je postaveno na rozměrech pocitu (příjemnýnepříjemný, dobrý špatný) a buď jeho přijetí či odmítnutí. Na rozdíl od předešlé dimenze jsou tyto dvě označovány jako racionální či poznávací. Jako jediná ze všech preferencí má určitou spojitost s pohlavím. Udává se totiž, že 60% žen se rozhoduje dle pocitu, zatímco 6 mužů z 10 dává přednost myšlení. VNÍMÁNÍ / USUZOVÁNÍ Tyto dva typy rozlišují, zda dáváme přednost jednou uzavřeným věcem (tedy pak jsme J usuzující) či máme raději věci stále v pohybu (P- vnímající). Pro usuzující typ je typické, že rozhodne-li se jednou o postupu, kolik investuje času či peněz a energie o tom, je přesvědčen a požaduje to mnohdy i po ostatních. Jsou to lidé systematičtí a rádi plánují. Lidé s vnímající tendencí jsou pravým opakem. Pokud si usuzující stanoví datum, vnímající bere toto datum jako orientační, aby neztratil pojem o čase. Vnímající jsou spíše uvolnění, otevření a spontánní.

17 Účastníci se po testu pomocí kartiček dozvědí, jaký je jejich typ osobnosti. A obdrží detailní popis svého typu. Na základě cvičení a sdílení svých pohledů, se pokusíme kombinovat různé typy osobnosti. Jací jsou tedy kolegové ST, SF, NF, NT a další na základě toho, co již víme o jednotlivých preferencích? Kognitivní styly - přehled

18 16 typů osobnosti ISTJ Vážní a klidní, se zájmem o jistotu a klidný život. Výjimečně svědomití, odpovědní a spolehliví. Schopní se dobře koncentrovat. Obvykle se zajímají o podporování a udržování tradic a institucí. Svoji práci si umí dobře uspořádat a pracují tvrdě a neúnavně směrem ke svým stanoveným cílům. Obvykle jsou schopni dokončit cokoliv, pro co se jednou rozhodli. ISTP Klidní a rezervovaní, zajímají se o to, jak a proč věci fungují. Jsou velmi zruční, pokud se týká mechanických věcí. Berou na sebe riziko a žijí současností. Obvykle se zajímají a mají talent na extrémní sporty. Jejich touhy jsou nekomplikované, jsou loajální ke svým partnerům i ke svému vnitřnímu žebříčku hodnot, ale nedělají si velké starosti s dodržováním zákonů a pravidel, pokud leží v cestě něčemu, co hodlají udělat. Samostatní a analytičtí, výborní v hledání řešení praktických problémů. ISFJ Klidní, laskaví a zásadoví. Mohou být závislí na úspěchu. Obvykle kladou potřeby ostatních nad své vlastní. Stálí a praktičtí, oceňují jistotu a tradice. Mají prostorovou představivost a smysl pro fungování věcí. Jsou dobří pozorovatelé. Výjimečně citliví na pocity druhých lidí, rádi druhým slouží. ISFP Klidní, vážní, citliví a laskaví. Nemají rádi konflikty a vyhýbají se dělání čehokoliv, co by mohlo konflikt vyvolat. Loajální a spolehliví. Mají výjimečně vyvinuté smyslové vnímání a cit pro krásu. Nezajímá je vedení nebo kontrolování druhých lidí. Jsou přizpůsobiví a mají otevřenou mysl. Bývají originální a tvořiví. Těší se z přítomnosti. INFJ Mírně energičtí, originální a citliví. Mají sklon držet se věcí, dokud nejsou dokončeny. Disponují vynikající intuicí, pokud se lidí týká, soustředí se na jejich pocity. Dobře vyvinutý systém hodnot, kterého se striktně drží. Jsou velmi respektováni, pokud se týká jejich vytrvalosti, s jakou dělají věci, které považují za správné. Často individualisté bez ambic ostatní vést nebo je následovat.

19 INFP Klidní, přemýšliví a idealističtí. Zajímá je služba lidstvu. Mají dobře vyvinutý systém hodnot, usilují žít v souladu s ním. Výjimečně loajální. Přizpůsobiví. Zdrženliví, pokud jsou ohroženy jejich důsledně zastávané hodnoty. Často talentovaní spisovatelé. Bystří a schopní vidět možnosti. Se zájmem lidem porozumět a pomoci. INTJ Nezávislí, analytičtí a rozhodní. Mají výjimečnou schopnost změnit teorie v pevné plány postupu. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a strukturu. Potřebují, aby to co dělají, mělo pro ně smysl. Dalekosáhlí myslitelé. Mají velmi vysoký standard pro svůj výkon i výkon ostatních. Přirození vůdcové, ale nechají se i vést, pokud stávajícím vůdcům věří. INTP Logičtí, originální, tvořiví myslitelé. Někdy je mohou velmi vzrušovat teorie a ideje. Mají výjimečnou schopnost a touhu měnit teorie v jasně uchopitelné věci. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a logiku. Tiší a rezervovaní, je těžké je dobře poznat. Individualisté nemající zájem druhé ani vést ani nechat se vést. ESTP Přátelští, přizpůsobiví, orientovaní na činnost. Lidé činu, kteří jsou zaměřeni na okamžité výsledky. Žijí teď a tady. Berou na sebe riziko. Jejich životní styl je rychlý. Nesnáší dlouhé diskuse. Výjimečně loajální ke svým partnerům, ale obvykle nerespektují právo ani pravidla, pokud jim stojí v cestě, jestliže chtějí něco udělat. Vynikají znalci lidí. ESTJ Praktičtí, mají smysl pro tradice, jsou organizovaní. Pravděpodobně sportovci. Nezájem o teorie a abstraktno pokud nevidí praktické upotřebení. Mají jasnou představu o tom, jaké by věci měly být. Loajální a tvrdí pracanti. Rádi přebírají odpovědnost. Výjimečně schopní činnosti zorganizovat a udržovat v chodu. Dobří občané, kteří si cení bezpečí a pokojný život.

20 ESFP Zaměření na lidi, mají rádi legraci, těší je dělat věci pro ostatní zábavnější. Žijí současností, milují nové zážitky. Nemají rádi teorie a neosobní analýzy. Rádi pracují pro druhé. Na společenských akcích pravděpodobně budou v centru pozornosti. Mají dobře vyvinutý selský rozum a praktické schopnosti. ESFJ Dobrosrdeční, oblíbení a svědomití. Se sklonem klást potřeby ostatních nad své vlastní. Silný smysl pro odpovědnost a povinnost. Cení si tradicí a bezpečí. Rádi pracují pro druhé. Potřebují podporu, aby se dobře cítili. Dobře vyvinutý smysl pro prostor a funkčnost. ENFP Nadšení, idealističtí a tvořiví. Schopní dělat cokoliv, co je zajímá. Dobří znalci lidí. Potřebují žít v souladu se svými vnitřními hodnotami. Vzrušují je nové myšlenky, ale nudí detaily. Jsou to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a schopností. ENFJ Oblíbení a citliví, výjimeční znalci lidí. Orientovaní vně, s opravdovým zájmem o to, co si ostatní myslí a jak se cítí. Obvykle jsou neradi sami. Na vše se dívají z lidského hlediska a nemají rádi neosobní analýzy. Velmi efektivní v řízení lidí a vedení skupinových diskusí. Rádi pracují pro ostatní a pravděpodobně potřeby ostatních kladou nad své vlastní. ENTP Tvořiví, vynalézaví a intelektuálně pohotoví. Dobří na širokou škálu věcí. Rádi debatují o věcech. Velmi je vzrušují nové myšlenky a projekty, ale mohou zanedbávat rutinnější stránky života. Všeobecně jsou to lidé otevření a asertivní. Milují lidi a podporují firmu. Mají výbornou schopnost porozumět představám a použít logiku k nalezení řešení. ENTJ Asertivní a otevření - mají touhu vést. Výborná schopnost porozumět složitým organizačním problémům a vytvářet celistvá řešení. Inteligentní a dobře informovaní, obvykle vynikají v rétorice. Oceňují znalosti a schopnosti. Často mívají malé pochopení pro neefektivnost nebo nepořádek.

21 Typologie MBTI je způsobem, který umožnuje vylepši a zefektivnit mezilidskou komunikaci a vnímání druhého člověka. Pomáhá nám rozdíly pochopit a nabízí jiné úhly pohledu. My z nich můžeme jen vytěžit na místo konfliktů. Hlavním cílem užití této typologie v kurzu Trojúhelníku vzdělávání, práce a rodiny je představit ženám osobnostní typy a umožnit jim tak identifikovat lépe silné a slabé stránky a pochopit rozdíly mezi nimi a okolím z nichž mohou čerpat inspiraci pro týmovou spolupráci a fungování v mezilidských vztazích. Z hlediska návratu do zaměstnání pak pomůže tato typologie k přemýšlení nad osobnostními rysy požadovanými a komunikovanými společností, v jejichž řadách budou ženy hledat uplatnění. Zdroje: ČAKRT Michal, Typologie osobnosti Volba povolání, kariéra a profesní úspěch, Management Press COVEY Stephen, 7 návyků skutečně efektivních lidí zásady osobního rozvoje, které změní váš život, Management Press

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Psychologické aspekty tvorby týmů Psychological aspects of team creation Bakalářská práce

Více

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01.

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01. Uchazeč: Helena Example Vybrané zprávy: Profil charakteristických rysů Narativní zpráva Profil týmových rolí Profil typů chování při práci Prodejní profil Zpráva o syndromu vykolejení Zpráva testu Elements

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Viktor Hejna Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Jak utvářet vztahy ve skupinách v podmínkách DMI

Jak utvářet vztahy ve skupinách v podmínkách DMI Celostátní konference pracovníků DMI Hradec Králové, 15. - 16. listopad. 2013 Jak utvářet vztahy ve skupinách v podmínkách DMI Mgr. Miroslav Jiřička rcscoach@centrum.cz KŘIVKA VÝKONNOSTI 100 80 60 40 20

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

ČÁST I. ve výchově a vzdělávání. IndIvIdualIzace. Jana kargerová zuzana Maňourová

ČÁST I. ve výchově a vzdělávání. IndIvIdualIzace. Jana kargerová zuzana Maňourová ČÁST I. IndIvIdualIzace ve výchově a vzdělávání Jana kargerová zuzana Maňourová aktivity PoPsané v této ČástI Jsou určeny zejména Pro PrácI učitelů na 1. stupni zš obsah Úvod 1 1. Individualizace ve vzdělávání...

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav Manažerská komunikace PhDr. Ing. Petr Krohe Opava 2008 1 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 ÚVOD 7 3 MANAŽERSKÉ KOMPETENCE. 9 3.1 Definice pojmu kompetence 10 3.2 Typologie

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství LHOTKOVÁ, I., ŠNÝDROVÁ,

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více