Kontrola účetních výkazů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrola účetních výkazů"

Transkript

1 Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o.

2 Obsah 1 Kontakty Kontroly definice účtů - Výkazy Doklady ve fázi pořízeno Doklady v nesprávném stavu Bilanční vyrovnanost Kontrola výkazů Příručka na webu

3 1 Kontakty Hotline Vzhledem k vytíženosti našich konzultantů vám nabízíme službu naší hotline. Jelikož z praxe víme, že ne vždy se vám mohou naši konzultanti plně a okamžitě věnovat, použijte prosím naši bezplatnou telefonickou linku nebo . Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 7.00 do hodin. 3

4 2 Kontroly definice účtů - Výkazy Po každé aktualizaci výkazů jako je rozvaha, výkazu zisku a ztráty, výkaz peněžních toků apod., doporučujeme provést kontrolu správnosti číselných hodnot ve výkazu! Doporučujeme těmto kontrolám věnovat zvýšenou pozornost! Program sám automaticky nezajistí správnost hodnot výkazu, je nutno výkaz správně definovat. I skutečnost, že výkazy - rozvaha a výkaz zisku a ztráty např. v měsíci lednu vykazovaly po aktualizaci správné hodnoty, neznamená, že tomu musí být i v následujících měsících. Např. přidáte nový rozvahový účet, ale nezařadíte jej do definice rozvahy -> rozvaha bude chybně. Ještě "zákeřnější" je případ, kdy účet sice v číselníku účtů v lednu existoval, ale měl nulový zůstatek, takže se jeho nezařazení do definice rozvahy v lednu neprojevilo, ale chyba nastane v měsíci, kdy jeho zůstatek bude nenulový. Nebo dojde k tomu, že v účetním deníku zaúčtujete bilančně nevyrovnaný doklad a nebude souhlasit výsledek hospodaření v rozvaze na výsledovku, i když oba výkazy budou nedefinovány správně. Se stejným důsledkem se setkáte i v případě, že zaúčtujete doklad, jehož některé řádky mají datum případu spadajícího do zvoleného intervalu měsíců a jiné řádky dokladu mají datum případu spadajícího mimo zvolený interval měsíců. U rozvahy a výkazu zisku a ztráty je nutno zkontrolovat zejména výsledek hospodaření běžného účetního období, u výkazu peněžních toků stav hotovosti na konci období, u výkazů změn vlastního kapitálu vlastní kapitál celkem apod. Nesprávný výsledek ve výkazech může vzniknout buď tím, že jsou chybně podklady z účetního deníku nebo ve vlastní definici výkazů. Proto je nutno zkontrolovat výsledek hospodaření v účetnictví (skupiny stavů, viz dále) a pokud je tento v pořádku, porovnat jej na výsledek hospodaření v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. U výkazu peněžních toků následně zkontrolovat stav hotovosti ke konci období na rozvahu apod. 4

5 V následujícím přehledu jsou uvedeny nejčastější chyby, které mají za důsledek chybné výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty): Základním předpokladem pro správné výsledky ve výkazech je správné účtování. V následujícím popisu se omezíme pouze na základy formální správnosti účtování do deníku Helios Orange. Chybné metody účtování nebo chyby v účtování, i když se mohou vyskytnout, nelze z hlediska nástrojů Helios Orange obecně zkontrolovat. Je pochopitelně možné vytvořit různé kontrolní mechanismy, přehledy a sestavy, ale ty jsou tak specifické a souvisí i s činností např. interního a externího auditu, že je nebudeme dále zmiňovat. 2.1 Doklady ve fázi pořízeno Účetní záznamy ve fázi Pořízeno se do Skupin stavů ani Výkazů nenapočítávají. Účetní záznamy ve fázích Účtováno nebo Uzavřeno se naopak do Skupin stavů i Výkazů napočítávají. Je tedy nutno zkontrolovat, zda v chronologickém přehledu nezůstaly některé doklady ve fázi Pořízeno. Pomocí tlačítka Nastav si zobrazte sloupec Fáze a zkontrolujte existenci účetních zápisů ve fázi Pořízeno. Pokud existují, nutno zjistit důvod, proč tyto doklady zůstaly ve fázi Pořízeno a doklady opravit. Ve speciálních případech je možno doklady ve fázi Pořízeno používat. Neslouží však jako účetní záznamy ve smyslu zákona o účetnictví, ale pouze 5

6 z technických důvodů jako např. vzory dokladů, které se rozkopírovávají a teprve takto zkopírované doklady jsou převáděny do fáze Účtováno nebo Uzavřeno. 2.2 Doklady v nesprávném stavu Je zapotřebí dbát na to, aby byly doklady ve správném stavu: Doklady otevření účetních knih v Počátečním stavu Doklady běžného období v Běžném stavu Doklady uzavření účetních knih v Koncovém stavu Doklady se stavem Počáteční stav a Běžný stav se do výkazů napočítávají, doklady se stavem Koncový stav se do výkazů nenapočítávají. Pokud by došlo k tomu, že doklady uzavření účetních knih nebudou v Koncovém stavu, tak se do výkazů dostanou, ačkoli tam nepatří a ve výkazech budou nulové hodnoty. Naopak, pokud se běžnému dokladu (např. faktuře) omylem nastaví Koncový stav, tak se do Výkazů nedostane, ačkoli do Výkazů patří. Při běžné práci v Helios Orange k dokladům v nesprávném Stavu nemůže dojít. Při automatickém uzavření a otevření účetních knih program automaticky stav správně nastaví. Doklady v nesprávném Stavu však mohou vzniknout, pokud bude třeba na druhu účetních dokladů špatně nastaven Stav nebo např. při importu účetních dokladů z jiných systémů. 2.3 Bilanční vyrovnanost Obecně musí platit, že za sledované období je suma zůstatků všech rozvahových a výsledkových účtů rovna 0. To je podmíněno tím, že v chronologickém přehledu všech dokladů daného období je suma zůstatků všech rozvahových a výsledkových účtů rovna 0. V modulu Účetnictví - Skupiny stavů - SYSTEM je třeba zkontrolovat za příslušné období výsledek hospodaření. Časový interval ve výkazech musí odpovídat koncovému datu ve skupinách stavů. Např. jsou-li Výkazy např. za 1. pololetí 2006 (musí být od počátku roku), proveďte výpočet na Skupinách stavů v období 2006 se zadaným koncovým datem ) 6

7 Pro kontrolu lze použít sestavy typu Obratové předvahy. Její výběr je ovlivněn nastavením Kumulovaných obratů v Konfiguraci modulu Účetnictví. Konfigurace - modul Účetnictví - Kumulované obraty a Kumulované obraty v měsících Sledované dva atributy - Kumulované obraty a Kumulované obraty v měsících - jsou označeny červeným orámováním. Máte-li nastaveny Kumulované obraty denní, vyberte sestavu Obratová předvaha (L-D). V případě, že máte nastaveny Kumulované obraty měsíční, potom vyberte sestavu Obratová předvaha (L-M). Pokud nevíte, jak máte nastavenu konfiguraci, stačí stisknout tlačítko Nastav. Pokud je na záložce 1 - Zobrazení u příslušných kumulovaných obratů uvedeno NENAPOČÍTÁNO, nelze tyto obraty v sestavě použít. V případě zde zobrazeného nastavení je nutno použít pro zobrazení účetních výstupů sestavu Obratová předvaha (L-M). Denní kumulované obraty nejsou napočítány. 7

8 Nastav - kontrola nastavení Kumulovaných obratů v konfiguraci modulu Účetnictví V případě, že slovo NENAPOČÍTÁNO je uvedeno jak u denních, tak u měsíčních kumulovaných obratů, znamená to, že tento údaj není zadán a je nutno ho zadat v Možnosti /Konfigurace - Správa systému - Účetnictví. Po zobrazení Obratové předvahy je nutno, aby sloupec D Zůstatek kon.stav byl v posledním šedém řádku nulový. Denní stavy účtů Pokud je sloupec D Zůstatek kon.stav nulový, je možno porovnat hospodářský výsledek z účetních sestav s příslušnými Výkazy. Hospodářský výsledek si 8

9 můžete v případě nastavení Měsíčních kumulovaných obratů (viz předchozí obrázek) zobrazit pomocí sestavy Rozvaha (L-M), nebo pomocí sestav Výsledovka (L-M). V případě nastavení denních kumulovaných obratů zobrazit pomocí sestavy Rozvaha (L-D), nebo pomocí sestav Výsledovka (L-D). Pokud Obratová předvaha není ve sloupci D Zůstatek kon.stav nulová, je nutno najít chybu při zaúčtování. Před započetím kontrol doporučujeme pro jistotu na Skupinách stavů přes pravé tlačítko myši Aktualizaci všech stavů... a potom znovu zkontrolujte příslušné účetní sestavy ve Skupinách stavů. Pokud ani po aktualizaci není obratová předvaha nulová, proveďte následující kontroly v chronologickém přehledu účetního deníku: Pomocí pravého tlačítka myši spusťte Kontroly, Kontrola dokladů (doporučujeme minimálně zkontrolovat údaje dle následujícího obrázku): Minimální nastavení kontrol v Chronologickém přehledu Chyby vyrovnanosti - odhalí celkově nevyrovnaný doklad nebo bilančně nevyrovnaný doklad (z hlediska účtů výsledkových a rozvahových). Pozor, doklad může být celkově vyrovnán, ale při účtování např. rozvahového účtu (je v definici rozvahy) proti podrozvahovému účtu (není v definici žádného výkazu) dojde k bilančně nevyrovnanému dokladu a to je chyba. Chyby časových údajů - odhalí doklad, který má v jednom dokladu na řádcích výkazu různé datumy případu (nebo období stavu). Toto může (ale nemusí) způsobit chybu i v návaznosti výsledovky na rozvahu. Na 9

10 daném dokladu je pak nutno posoudit, zda rozdíly datumech případu (nebo období stavu) přesahují nebo nepřesahují dané období. Vykazování podle Období stavu. V případě vykazování podle Období stavu je nutno zkontrolovat, zda jsou k Výkazu přiřazeny všechna Období stavu za daná období - pro běžný i minulý (i příp. předminulý) rok. Včetně Období stavu pro počáteční stav. Ve výsledovce období počátečného stavu být nemusí. Problémy se mohou vyskytnout i v případě, že v účetním deníku existují doklady s Datem případu mimo vykazované období. Např. Období (rok) je od do , výkazy se vykazují za stejné rozmezí od do , ale v chronologickém přehledu daného roku přesto existuje doklad, který má Datum případu mimo uvedené období - např K této situaci může dojít při importu dokladů z jiného systému apod. Tento doklad se do výkazu za období od do nedostane. Týká se to pouze dokladů ve stavu Běžný stav, u dokladů v Počátečním stavu program Datum případu nekontroluje. Po provedení výše uvedených kroků byste se měli dostat ke správným účetním podkladům pro aktualizaci Výkazů. Pokud se výsledek hospodaření zjištěný ze Skupin stavů (stejný na Rozvaze a Výsledovce - pouze s opačným znaménkem) liší od hospodářského výsledku na vypočtených Výkazech, je nutno provést opravy v definicích těchto Výkazů, viz dále. 2.4 Kontrola výkazů Při definici výkazů může vzniknout chyba v důsledku: Chybné zařazení účtu na řádek výkazu - může se jednat o nezařazení účtu do výkazu vůbec, zařazení na špatný řádek nebo naopak zařazení na více řádků než správně patří. Ve výsledovce platí pravidlo jeden výsledkový účet na jeden řádek výsledovky, v rozvaze platí pravidlo jeden rozvahový účet na jeden řádek rozvahy, v případě účtů např. daní nebo zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění jeden rozvahový účet na jeden řádek rozvahy v aktivech a na jeden řádek rozvahy v pasivech, celkem na 2 řádky. Přiřazení chybného koeficientu k účtu (+1 nebo -1). Chybná povahu účtu v číselníku účtů. U rozvahy může dojít k tomu, že má účet nesprávně nastavenou povahu účtu v číselníku účtů daného období (a obdobně i pro minulé období) Chybná definice výkazu z hlediska struktury a součtování řádků. Zejména v případě neodborných zásahů do této definice. 10

11 Pro kontrolu výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty doporučujeme následující postup: Kontrolní přehled účtů V Definici výkazů existuje speciální nástroj, Kontrolní přehled účtů, který má za úkol pomoci při kontrole definice výkazů. Tento nástroj se používá pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Vyberte Definici výkazu, podle které jste Výkaz počítali na záložce 1 - Výkaz zkontrolujte, zda Období (rok) odpovídá aktuálnímu období na vlastním Výkazu (k vybranému roku program provádí následující kontroly). Na 3.záložce - Řádky pomocí pravého tlačítka myši spusťte akci Kontrolní přehled účtů. Pomocí rychlého filtru odfiltrujte na účty rozvahové nebo výsledkové (záleží na tom, jakou definici kontrolujete - rozvahu nebo výsledovku) a ve sloupci Účty celkem zadejte 0. Tímto krokem se Vám zobrazí všechny účty, které nemáte zařazené na žádném řádku Výkazu. Tyto účty musíte zařadit na příslušné řádky Výkazu. Je praktické si zobrazit sloupec Zůstatek účtu, který zobrazí aktuální zůstatek na účtu. Kontrolní přehled účtů Kontrola zařazení účtů do definice Výkazu V příkladu podle předchozího obrázku je evidentní, že účet Odběratelé není v definici rozvahy a je nutno jej na příslušný řádek přidat. Stejně tak doporučujeme zařadit ostatní uvedené účty , a , i když mají nulový zůstatek - (kromě účtů 701, 702 a ty musí mít vždy nulový zůstatek). Zařazení účtů na řádky Výkazu můžete provést přímo z Kontrolního přehledu účtů přes pravé tlačítko myši pomocí klávesové zkratky <Ctrl><P> nebo výběrem Zařadit účet na řádek. Další možností je odfiltrovaný přehled vytisknout pomocí Opisu <Ctrl><P> nebo seznam převést do Excelu <Ctrl><E>. Potom účty zařaďte přímo na záložce 3 - Řádky na jednotlivých řádcích Výkazu. 11

12 (Na daném řádku dáte tlačítko Oprava a na záložce 3 - Účty nebo 4 - Korekce pomocí tlačítka Nový vyberete účet z Číselníku účtů.) Poznámka Poznámka k zařazení účtů do výkazu. Do výkazu (např. rozvahy a výkazu zisku a ztráty) nemusí být zařazeny účty s nulovým zůstatkem v daném období. Přesto doporučujeme zařadit účty pro jistotu všechny, protože v některém z následujících období mohou vykazovat nenulový zůstatek! Tím předejdete pracnému hledání chyby v budoucnu. Doporučujeme přiřadit do výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty, příp. dalších) všechny (rozvahové a výsledkové) účty a při zadávání nového účtu jej okamžitě přiřadit do výkazu (-ů), ve kterých se používá. Máte-li na Definici Výkazu zatrženo Automatické doplnění, musíte mít na všech řádcích Výkazu nastaveny účty, které se mají do řádku Definice Výkazu doplnit. Tyto účty se zadávají na záložce 2 - Poznámky buď přesným výčtem analytických účtů oddělených čárkami, nebo pomocí zástupného znaku % (např. 221%). Údaje označené prefixem --A se do řádku Výkazu nezařadí, v definici jsou uvedeny pouze jako komentář, protože se mohou vyskytovat na více řádcích výkazu a je nutno je analyticky rozčlenit. Pokud nebude mít přesně tyto účty definovány, tak se při každé aktualizaci Výkazy doplní nové účty podle těchto účtů zapsaných na záložce 2 - Poznámky. Kontrola správnosti koeficientu na účtech Zadáváte-li účty do rozvahy, platí pravidlo aktivní účty -> koeficient u účtu +1, pasivní účty -> koeficient u účtu -1. Ve Výkazu zisků a ztráty platí pravidlo nákladové účty -> koeficient u účtu +1, výnosové účty -> koeficient u účtu -1. Tento koeficient zadáte přes pravé tlačítko myši výběrem +/- nebo klávesovou zkratkou <Alt><Insert>. Koeficient je na výkazu zadán na dvou místech - na úrovni řádku výkazu na záložce 2 - Poznámky (zde má pouze kontrolní funkci!) a na záložce 3 - Účty nebo záložce 4 - Korekce - a pouze tyto koeficienty (a účty) na záložce 3 - Účty nebo záložce 4 - Korekce používá program při aktualizaci! 12

13 Definice řádku - přiřazené účty a koeficienty V uvedeném příkladu podle obrázku program při aktualizaci počítá zůstatek účtů za dané období pro řádek č. 5 pouze pro přiřazené účty a a u obou účtů použije koeficient -1. Kontrolu správnosti přiřazení koeficientů u účtů lze zjistit pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty i v Definici výkazu v přehledu na záložce 3 - Řádky ve sloupci Nesoulad koeficientů: 13

14 Nesoulad koeficientů V uvedeném případě podle obrázku je na řádku 5 - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb - přiřazen minimálně jeden účet, který má koeficient +1, ačkoli je na řádku předepsán koeficient -1, protože se jedná o výnosy. Nutno opravit koeficient u účtu na -1. Kontrola správnosti zařazení a Povahy účtů a nastavení atributu Rozvaha A/P K této kontrole využijte sloupečků s indikátory (malé čtverečky v pravé části následujícího obrázku). Žádný z údajů nesmí zůstat zatržený. Systém kontroluje zařazení účtů do Definic Výkazů ve vazbě na jejich zadání v Číselníku účtů. Jedná se např. o kontrolu zařazení aktivních účtů do Aktiv (a naopak pasivních účtů do Pasiv), zařazení účtů do správného Výkazu (rozvahové účty do Rozvahy a výsledkové do Výkazu zisků a ztráty). Pokud je na účtu nastaven atribut Rozvaha A/P Dle aktuálního zůstatku, musí být zařazen ve dvou řádcích výkazu atd. Výsledek chyby je kromě zatržení v příslušném sloupci uveden i slovně ve sloupečku Komentář. 14

15 Kontrolní přehled účtů V příkladu na obrázku je účet Neuhrazená ztráta z minulých let - má v číselníku účtů daného roku chybně nastaven atribut Rozvaha A/P na Aktivní, zatímco v rozvaze je uveden správně v části pasiv. Nutno opravit v Kontroly definice účtů - Výkazy 10 Číselníku účtů na Pasivní. Účty oprávek a opravných položek musí být zadány v Číselníku účtů s atributem Rozvaha A/P Aktivní, protože se ve rozvaze vyskytují v části aktiv. V Definici výkazu musí být účty zadány na záložce 4 - Korekce. Po provedení výše uvedených oprav zaktualizujte Výkazy přes pravé tlačítko myši nebo stiskem <Ctrl><S> a zobrazením hodnot zjistěte, zda je výsledek hospodaření na obou výkazech správný. V případě, že se liší hospodářský výsledek na rozvaze právě o výši hospodářského výsledku minulého období, není hospodářský výsledek minulého období převeden na účty 428 nebo 429 a současně nemáte účet 431 zařazen do řádku Výkazu. Zásah do definice výkazu z hlediska struktury a součtování řádků Statutární výkazy jako rozvaha a výkaz zisku a ztráty apod. jsou dodávány předdefinované z hlediska definic jednotlivých řádků (číslo, označení a název řádku, nikoli z hlediska přiřazených účtů). Jsou nadefinovány i součtové vazby mezi řádky. Doporučujeme do těchto definic zásadně NEZASAHOVAT. Zvláštnosti v rozvaze jsou popsány v příkladu definice rozvahy. Pokud je přesto zapotřebí např. z hlediska významnosti do výkazu řádek (řádky) přidat, je zapotřebí zajistit i jeho součtování do příslušného součtového řádku. Je nutno dát pozor i na to, zda se řádek přičítá (koeficient +1) nebo 15

16 odečítá (koeficient -1) a podle toho správně nastavit koeficient na definici součtového řádku v přehledu na záložce 5 - Sumace, sloupec Koeficient. Obdobně při vyjmutí nebo agregaci řádku (řádků) je nutno napřed zrušit součtování z příslušného součtového řádku. Vždy doporučujeme postupovat s náležitou opatrností! 16

17 3 Příručka na webu Detailní nápovědu najdete přímo v Heliosu. Na záložce Nápověda otevřete odkaz Příručka na webu. V této příručce najdete podrobné informace k jednotlivým modulům, včetně nastavení a příkladů. 17

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

MRP - Účetnictví + sklad

MRP - Účetnictví + sklad MRP - Soubor účetních agend MRP - Účetnictví + sklad P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA k programu: ÚČETNICTVÍ WU2 Petr Schuster software s.r.o. 1. O programu 2 Program Účetnictví WU2 je určen pro vedení podvojného účetnictví nebo (i) daňové evidence. Umožňuje zpracovávat

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Copyright GORDIC spol.

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 01.4.2015 - podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12

Více

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Návod pro obsluhu programu WinDUO - účtování základních účetních operací

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz EKONOM Majetek Plus www.ekonom-system.cz EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Evidence majetku rozšířená... 4 1.1 Hlavní okno evidence... 4 1.1.1 Vyhledávací funkce... 5 1.1.2 Výběr druhu majetku...

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více