STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í"

Transkript

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í ČLÁNEK 1 Založení akciové společnosti GEPUS akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne ve smyslu 162 Obchodního zákoníku č Sb. ČLÁNEK 2 Obchodní jméno a sídlo společnosti Firma : První zeměměřická a. s. 1. Sídlo společnosti je: Podivín, Komenského 213 Společnost je založena na dobu neurčitou. ČLÁNEK 3 Trvání společnosti ČLÁNEK 4 Předmět podnikání společnosti Předmětem podnikání společnosti je: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Výkon zeměměřičských činností Provádění staveb, jejich změn a odstraňování * Projektování pozemkových úprav Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

2 ČLÁNEK 5 Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč (Slovy: osmilionůpětsetřicettisíc korun českých) Základní kapitál společnosti je splacen ve výši ,Kč. ČLÁNEK 6 Akcie 1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 je rozdělen na 163 (slovy: jednostošedesáttři) akcie na jméno po ,-- Kč ( slovy: desettisíc korun českých) jmenovité hodnoty, 69 (slovy: šedesátdevět) akcií na jméno po ,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), které nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie společnosti jsou emitovány v listinné podobě. 2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. 3. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 4. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. 5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté: a) v důsledku snížení základního kapitálu, b) při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. 6. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 7. V souladu s 156 odst. 4 Obchodního zákoníku se převoditelnost akcií podmiňuje souhlasem představenstva společnosti První zeměměřická a.s. V souladu s 270 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ze dne 25.ledna 2012 dále jen zákon, se převoditelnost akcií podmiňuje souhlasem představenstva společnosti První zeměměřická a.s. Zdůvodnění: příslušné ustanovení stanov bylo přepracováno tak, aby odpovídalo zákonu 90/2012 Sb. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

3 ČLÁNEK 7 Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti 1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ve vložce číslo 3338 oddílu B. 2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov. 3. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku ke dni 17. srpna II. O R G A N I Z A C E S P O L E Č N O S T I ČLÁNEK 8 Orgány společnosti Společnost má tyto orgány: A. valnou hromadu B. představenstvo C. dozorčí radu A. VALNÁ HROMADA ČLÁNEK 9 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Tvoří ji všichni na ní přítomní akcionáři. 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle 160 obchodního zákoníku Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

4 d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, stanovení tantiém, rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady f) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, g) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií h) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, i) rozhodnutí o fúzí, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, j) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v čl. 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti, k) řešení sporů mezi orgány společnosti, l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, m) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, n) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn. o) Rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti Rozhodování, jmenování, volby a odvolání, schvalování a další působnost v rozsahu určeném zákonem v 421 zákona. 3. Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky. ČLÁNEK 10 Účast na valné hromadě 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a proti návrhy. 2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezentaci písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Takto ověřená plná moc se stává součástí protokolu o konání valné hromady. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

5 3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. ČLÁNEK 11 Svolávaní valné hromady 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, ve lhůtě do šesti měsíců od posledního dne účetního období Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí: a) že, celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, b) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, d) požádá-li o její svolání dozorčí rada e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro zveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. 3. Pokud představenstvo, v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou hromadu do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh uvedených soud. 4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada. 5. Valná hromada je svolávána oznámením o konání valné hromady v Obchodním věstníku, nejméně 30 dní před konáním valné hromady. 6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, případně další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámením o konaní valné hromady. 7. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5% základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadované záležitosti, které budou v dostatečném termínu oznámeny. 8. Valná hromada se zpravidla koná v sídle společnosti. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

6 Valnou hromadu svolává představenstvo v souladu se zákonem. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat nejméně údaje uvedené v zákoně. ČLÁNEK 12 Jednání valné hromady 1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. 2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. 3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. 4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. ČLÁNEK 13 Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v oznámení upozornit. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. 4. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí dvoutřetinové nebo tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

7 6. Dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o: změně stanov společnosti, zvýšení základního kapitálu nebo snížení základního kapitálu, nebo o pověření představenstva podle 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku v dalších případech, které stanoví obchodní zákoník. 7. Tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o: o změně druhu nebo formy akcií o změně práv spojených s určitým druhem akcií o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady o schválení fúze společnosti, převod jmění na společníka, rozdělení společnosti o dalších případech, které stanoví obchodní zákoník. 8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 9. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu rozhoduje-li valná hromada o tom, zda s ním nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, má být uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk, ledaže jde o smlouvu týkající se přeměny společnosti, smlouvu o převodu zisku nebo ovládací smlouvu, smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části nebo smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; za rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti, v jiných případech uvedených v obchodním zákoníku. 10.Hlasování se děje aklamací. 11.Předsedající rozhoduje o pořadí položených otázek pro hlasování (kdo je pro, proti, kdo se zdržel). Předsedající nemusí položit všechny tři z těchto otázek v takovém případě, kdy je zcela zřejmý výsledek hlasování dříve. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

8 12.Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu představenstva. Pokud předložený návrh představenstvem nebyl schválen a jsou předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se o nich v pořadí v jakém byly předloženy pomocí mandátní karty, která byla akcionáři vydána v registračním středisku. 5. Ve všech ostatních věcech se rozhodování valné hromady se řídí zákonem B. PŘEDSTAVENSTVO ČLÁNEK 14 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady. 3. Představenstvo připravuje a schvaluje volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci v součinnosti s odborovou organizací. Představenstvo organizuje volby a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci. 4. Představenstvu přísluší zejména: a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, b) vykonávat zaměstnavatelské práva, c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat. d) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě: návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn, návrhy pro změnu stanov, návrhy na zvýšení nebo snížení základního jmění a vydání dluhopisů řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém a dividend, roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu, Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

9 návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, návrh na zřízení fondů mimo rezervního a pravidla pro je jich čerpání, návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, návrh na zrušení společnosti, návrh na výši tantiém nebo odměn členů představenstva a dozorčí rady, e) vykonávat usnesení valné hromady, f) posuzovat zjednodušené čtvrtletní bilance, g) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, příp. jiných fondů, h) zabezpečovat vedení předepsané evidence, účetnictví a obchodních knih, i) jmenovat a odvolat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost, pověřovat ho plněním některých svých pravomocí a povinností a dohlížet na jeho činnost, j) rozhodovat o prodeji majetku společnosti a jejích nemovitostech, k) udělovat prokuru. 4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 30 a 31 stanov. 5. Členové představenstva mají právo vstupu do všech objektů společnosti. Pracovníci společnosti jsou povinni členům představenstva umožnit nahlédnutí do všech dokladů společnosti. 1. Představenstvo společnosti má tři členy. ČLÁNEK 15 Složení, ustavení a funkční období představenstva 2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než je jmenováno nové představenstvo, zaniká nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná. 3. Členové představenstva jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou. 4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Odstoupením nebo odvoláním z funkce člena představenstva nekončí pracovní poměr. V případě ukončení funkce člena představenstva musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. 5. Představenstvo, jehož počet členů nepoklesl pod polovinu členů zvolených valnou hromadou, může namísto člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního člena představenstva, musí však jeho volbu dát potvrdit nejbližší valné hromadě. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

10 5. Představenstvo, jehož počet členů nepoklesl pod polovinu členů zvolených valnou hromadou, může namísto člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který se své funkce vzdal, jmenovat náhradního člena představenstva, do příštího zasedání valné hromady. Zdůvodnění: příslušné ustanovení stanov bylo přepracováno tak, aby odpovídalo zákonu 90/2012 Sb. 6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 1. Představenstvo zasedá nejméně 4 x ročně. ČLÁNEK 16 Svolávání zasedání představenstva 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou (příp. telegrafickou nebo faxovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři dny před zasedáním. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. 3. Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada s udáním důvodu. Podle naléhavosti problému není nutno v tomto případě dodržet lhůtu podle bodu 2) tohoto článku. 4. Zasedání představenstva se zpravidla koná v sídle společnosti. 5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. 6. Pozvánku dle bodu 2) tohoto článku může předseda představenstva zaslat i předsedovi dozorčí rady, který se zasedání představenstva může zúčastnit osobně nebo prostřednictvím jím pověřeného člena dozorčí rady. Představenstvo se schází podle potřeby. Zasedání představenstva svolává předseda a v pozvánce určí, kde se představenstvo bude konat. 1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. ČLÁNEK 17 Zasedání představenstva 2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

11 3. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. 4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. ČLÁNEK 18 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni všichni jeho členové. 2. K přijetí rozhodnutí ve všech na zasedání představenstva projednávaných záležitostech je zapotřebí, aby pro ně hlasovali: všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda představenstva 3. Při volbě a odvolávaní předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. ČLÁNEK 19 Rozhodování představenstva mimo zasedání 1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. ČLÁNEK 20 Povinnosti členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z obecně závazných předpisů: podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

12 účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiný osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 pak vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. 5. Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti nebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě obch. zák., pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení tohoto zákona upravujících jejich povinnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z obecně závazných předpisů a zákona. Veškeré povinnosti členů představenstva určuje zákon a tyto stanovy. ČLÁNEK 21 Tantiémy a odměny členů představenstva Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma nebo odměna stanovené valnou hromadou. C. DOZORČÍ RADA ČLÁNEK 22 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

13 2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady společnosti. 3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 4. Dozorčí rada rozhoduje o dalších záležitostech společnosti v rozsahu daném těmito stanovami. 5. V případě uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku je dozorčí rada povinna přezkoumat tyto smlouvy a vyhotovit o tom zprávu.. 6. Dozorčí radě dále přísluší: a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů ve společnosti, stanov společnosti a usnesení valné hromady, b) přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance, c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, d) předkládat valné hromadě i představenstvu své vyjádření, doporučení, nebo návrhy rozhodnutí, e) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti f) zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 7. Členové dozorčí rady mají právo vstupu do všech objektů společnosti. Pracovníci společnosti jsou povinni členům dozorčí rady umožnit nahlédnout do všech dokladů společnosti. Postavení a působnost dozorčí rady určuje zákon a tyto stanovy. 1. Dozorčí rada má tři členy. ČLÁNEK 23 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 2. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou a jeden člen dozorčí rady je volen a odvoláván zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady, skončí však nejpozději uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

14 4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, která zároveň zvolí nového člena. V případě ukončení funkce člena představenstva musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. 5..Dozorčí rada je oprávněna namísto nejvýše jednoho člena, jehož členství v dozorčí radě zaniklo, kooptovat náhradního člena dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady nebo uskutečnění volby zaměstnanci, jedná-li se o člena dozorčí rady jimi voleného. 6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a určí svého člena, který zastupuje společnost před soudy a jinými orgány v řízení vedeném proti některému členu představenstva. Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za rok. ČLÁNEK 24 Svolávání a zasedání dozorčí rady 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou (příp. telegrafickou nebo faxovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři dny před zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. 3. Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání. V tomto případě neplatí lhůta uvedená v bodě 2). 4. Zasedání dozorčí rady se zpravidla koná v sídle společnosti. 5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za rok. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Zasedání dozorčí rady svolává předseda a v pozvánce určí, kde se dozorčí rada bude konat. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

15 ČLÁNEK 25 Zasedání dozorčí rady 1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda. 2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. 3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. ČLÁNEK 26 Usnášení dozorčí rady 1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. 3. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. ČLÁNEK 27 Povinnosti členů dozorčí rady 1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z obecně závazných předpisů: podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiný osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

16 Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z obecně závazných předpisů a zákona. Veškeré povinnosti členů dozorčí rady určuje zákon a tyto stanovy. ČLÁNEK 28 Tantiémy a odměny členů dozorčí rady Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma nebo odměna stanovená valnou hromadou. III. J E D N Á N Í Z A S P O L E Č N O S T ČLÁNEK 29 Zastupování za společnost Za společnost jedná v celém rozsahu vůči třetím osobám, před soudy a před jinými každý člen představenstva samostatně. Zastupování společnosti v případě zajišťování nezbytného chodu společnosti může být představenstvem pověřen i jiný pracovník společnosti písemnou formou. 1. Za společnost podepisují: ČLÁNEK 30 Podepisování za společnost každý člen představenstva samostatně, 2. Představenstvo může pověřit podepisováním za společnost kteréhokoliv pracovníka společnosti v předem stanoveném rozsahu. 3. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

17 ČLÁNEK 31 Vnitřní organizace společnosti Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti. IV. H O S P O D A Ř E N Í S P O L E Č N O S T I ČLÁNEK 32 Zásady pro sestavení bilance společnosti 1. Každý obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. 2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům a vnitřním organizačním normám. ČLÁNEK 33 Roční účetní závěrka 1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo zpravidla do 31. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání. Po přezkoumání dozorčí radou představenstvo hlavní údaje roční účetní závěrky oznámí způsobem uvedeným v čl. 42 těchto stanov. Dozorčí radou přezkoumanou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. 2. Roční účetní závěrka se zpracovává v následujícím rozsahu: a) rozvaha, b) výkaz ztráty a zisku, c) zpráva o hospodaření v obchodním roce, d) návrh na rozdělení zisku, e) stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, f) návrh na krytí ztrát, g) cash flow. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

18 3. Roční účetní závěrka mimořádná, konsolidovaná popřípadě mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o aktuální majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v hodnoceném obchodním roce. 4. Při přezkoumávání mimořádné a konsolidované účetní závěrky se postupuje dle odst Mezitímní účetní závěrku posuzuje dozorčí rada. Účetní závěrky společnosti jsou zpracovávány v souladu se zákonem a platným právním řádem. O jejich schválení rozhoduje příslušný orgán společnosti postupem, který je v souladu se zákonem. ČLÁNEK 34 Rozdělování zisku společnosti 1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na odvody do státního rozpočtu, povinné příděly do všech rezervních fondů zřizovaných společností na základě závazných ustanovení obchodního zákoníku a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy. Dividendy a tantiémy nebo jiné vlastní zdroje společnosti nelze vyplácet mezi akcionáře pokud nejsou splněny všechny závazné podmínky pro jejich případnou výplatu vyplývající z obchodního zákoníku. 2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na platbu daní, povinné příděly do všech rezervních fondů zřizovaných společností na základě závazných ustanovení zákona a na další účely schválené valnou hromadou, může použít k rozdělení na dividendy a tantiémy nebo může rozhodnout o tom, že dividenta a tantiémy nebudou vypláceny nebo v jaké výši budou vypláceny. Dividendy a tantiémy nebo jiné vlastní zdroje společnosti nelze vyplácet mezi akcionáře pokud nejsou splněny všechny závazné podmínky pro jejich případnou výplatu vyplývající ze zákona. Je doplněna možnost valné hromady vyplácet dividendy a tantiémy v jakékoliv výšce (vždy v souladu se zákonem) nebo je nevyplácet. 3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada nebo představenstvo rozhodlo, že část zisku se použije na zvýšení základního jmění společnosti (čl.37 odstavce 1 a 3). Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

19 ČLÁNEK 35 Fondy společnosti 1. Společnost povinně vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, však ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento rezervní fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku až do výše 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. O dalších rezervních fondech rozhoduje valná hromada v souladu s obchodním zákoníkem na návrh představenstva. O zřízení fondů mimo rezervní, výši jejich přídělů a pravidel pro jejich čerpání rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. O jejich použití rozhoduje představenstvo. 2. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou zákonem rozhoduje valná hromada. 3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou. ČLÁNEK 36 Krytí ztrát společnosti 1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 35 odstavce 3 O krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem. ČLÁNEK 37 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených v obchodním zákoníku rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřilo. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

20 2. O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo nemůže rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci společnosti, toto rozhodnutí přináleží valné hromadě. 3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 4. Při zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku do základního kapitálu a vydáním nových akcií odpovídající jmenovité hodnoty se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. Představenstvo je povinno vyzvat akcionáře k převzetí nových akcií a to způsobem pro svolání valné hromady. Na možnost převzetí dosud nepřevzatých nových akcií musí být akcionáři dále upozorněni v oznámení na nejbližší valnou hromadu, resp. tato skutečnost musí být uvedena v oznámení o konání nejbližší valné hromady. Nové akcie, které akcionáři nepřevezmou do ukončení této nejbližší valné hromady, budou nabídnuty ve volném prodeji třetím osobám a to v souladu s obchodním zákoníkem. 5. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou výši. 6. Při snížení základního kapitálu se postupuje v souladu s obchodním zákoníkem. Základní kapitál není možné snížit stažením akcií z oběhu na základě losování. 7. Při snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady je představenstvo povinno postupovat v souladu s obchodním zákoníkem. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem. V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 1. Společnost se zrušuje: ČLÁNEK 38 Zrušení a zánik společnosti a) dnem uvedeným v rozhodnutím valné hromady, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato na valné hromadě, dochází-li ke zrušení společnosti likvidací b) dnem uvedeném v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci Stanovy společnosti: První zeměměřická a.s

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více

S T A N O V Y AGROMERAN a.s.

S T A N O V Y AGROMERAN a.s. AGROMERAN a.s. S T A N O V Y AGROMERAN a.s. platné ke dni června 2014 aktualizované znění dle zák. o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í Č L Á N E K 1 Založení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků S T A N O V Y společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost KOVOBEL a.s. (dále jen "společnost")

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. schválené řádnou valnou hromadou dne 26. 6. 2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. schválené řádnou valnou hromadou dne 26. 6. 2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. schválené řádnou valnou hromadou dne 26. 6. 2014 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s.

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s.

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Resonanční pila, a.s. 2. Sídlo společnosti: Chlumec

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

STANOVY. Jaroměřické mlékárny

STANOVY. Jaroměřické mlékárny STANOVY Jaroměřické mlékárny akciové společnosti 1Stanovy I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Jaroměřická mlékárna, a.s. (dále jen "společnost") byla založena

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07. STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s.

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. platné od 12. 8. 2013 Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s., platné od 12. 8. 2013 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti Obchodní firma společnosti je: ERFLEX, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Sídlo společnosti je: Praha Článek 2 Sídlo společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Předmětem podnikání

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s.

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s. S T A N O V Y společnosti FANO TeX, a.s. květen 2014 Část I. Základní ustanovení I. Založení akciové společnosti a právní postavení FANO TeX, a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost")

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen společnost) Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost") I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti a) Firma společnosti zní: GEOtest, a.s. b) Sídlo společnosti je: Brno Společnost

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti icom Vision Holding, a.s.

Stanovy akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. Stanovy akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. I. Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost BMQ Czech, a. s. (nově: icom Vision Holding, a.s.) (dále jen společnost )

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

VEBA, textilní závody a.s.

VEBA, textilní závody a.s. S T A N O V Y akciové společnosti VEBA, textilní závody a.s. Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost byla založena podle 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Revoluční 19 541 51 TRUTNOV STANOVY akciové společnosti - schválené na valné hromadě dne 25. 6. 2001 - doplněné na valné hromadě dne 3. 6. 2002 v 12 akcie - doplněné

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s.

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 6. 2012. Společnost

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI MP Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1.1 Společnost MP Holding, a.s., vznikla na základě změny právní formy společnosti MP Holding, spol.

Více