Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025"

Transkript

1 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období J. Losík a A. Háková 2015

2 2

3 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie ochrany: přírodní památka název území: Razovské tufity druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Nařízení orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Bruntál číslo předpisu: Nařízení č. 1/1997 datum platnosti předpisu: od datum účinnosti předpisu: od Údaje o lokalizaci území kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Moravskoslezský kraj Bruntál Bruntál Bruntál Razová Razová Příloha: Příloha M1: Orientační mapa s vyznačením území 3

4 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněné území: Katastrální území: (73998 Razová) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 1896/5 ostatní plocha Celkem Podrobný přehled parcel a jejich vlastníků je uveden v příloze T2 plánu péče (zdroj webová aplikace Nahlížení do KN, stav k ). Ochranné pásmo: Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. Přílohy: Příloha M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma. Příloha T2: Podrobný přehled parcel a jejich vlastníků 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha OP plocha v ha lesní pozemky 0 - vodní plochy 0 - trvalé travní porosty 0 - orná půda 0 - ostatní zemědělské 0 - pozemky ostatní plochy 1, zastavěné 0 - plochy a nádvoří plocha celkem 1, Způsob využití pozemku ZCHÚ plocha v ha zamokřená plocha 0 rybník nebo nádrž 0 vodní tok 0 neplodná půda 1,0647 ostatní způsoby využití Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: chráněná krajinná oblast: jiný typ chráněného území: Natura 2000 ptačí oblast: evropsky významná lokalita: nepřekrývá se nepřekrývá se nepřekrývá se nepřekrývá se nepřekrývá se 4

5 Příloha: Příloha M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma. 1.6 Kategorie IUCN III - přírodní památka 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Posláním přírodní památky Razovské tufity je ochrana umělého odkryvu reliktu subakvatického čedičového komplexu Velkého Roudného jako ojedinělého dokladu sopečné činnosti v Nízkém Jeseníku. Odkryv pyroklastických sedimentů o mocnosti do 12 m, které se zde ukládaly pravděpodobně v zálivu dočasně existujícího jezera v průběhu erupční aktivity Velkého Roudného v závěru terciéru či na počátku kvartéru, je názorným příkladem geologické stavby nízkojesenických stratovulkánů spadajících do třetí neovulkanické fáze vývoje českého masivu Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav A. útvary neživé přírody útvar Odkryvy čedičových tufitů a tufitických slepenců geologická charakteristika popis útvaru Pyroklastické sedimenty Umělý odkryv reliktu subkvatického čedičového komplexu Velkého Roudného tvořeného pyroklastickými sedimenty o velikosti téměř x 700 m a o mocnosti 12 m 1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu Přírodní památka se nepřekrývá s žádnou EVL ani PO. 1.9 Cíl ochrany Ochrana významné geologické památky ojedinělé ukázky subakvatického čedičového komplexu. Ochrana azonálních populací subtermofilních rostlin. 5

6 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka Razovské tufity se nachází na levobřežním jižně exponovaném svahu nad údolní nádrží Slezská Harta, cca 300 m západně od obce Razová v nadmořské výšce m. Jedná se o opuštěný lom, který byl založen v tělese tzv. razovského pyroklastického komplexu. Těžba zde probíhala už od středověku a byla ukončena v první polovině 20. století. Biogeograficky celé území patří do Nízkojesenického bioregionu (Culek et al. 1996), do mírně teplé klimatické oblasti (MT2). Fytogeograficky spadá území v rámci mezofytika do okresu 75. Jesenické podhůří. Dle geomorfologického členění se území nachází v Krkonošsko-jesenické soustavě, v podsoustavě Jesenické, v celku Nízký Jeseník, v podcelku Vítkovská vrchovina a v okrsku Leskovecká pahorkatina. Potenciální přirozenou vegetací je v území kostřavová bučina (Festuco altissimae Fagetum). V současné době území zarůstá modřínem opadavým (Larix decidua), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a trnkou (Prunus spinosa). Terénní průzkum v roce 2015 a botanická inventarizace (Bureš 2001) potvrdila na bazických a výhřevných čedičových tufitech azonálně se vyskytující subtermofilní druhy rostlin. K nejzajímavějším patří hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), rmen barvířský (Cota tinctoria), zběhovec ženevský (Ajuga genevensis), vrbka chlumní (Epilobium collinum), k dalším patří válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos) aj. Na jižním a východním okraji lomu nalezneme ostrůvky teplomilných trávníků s kostřavou žlábkovitou (Festuca rupicola), místy s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), s bazifilní chrpinou obecnou (Centaurea scabiosa), s mateřídouškou (Thymus pulegioides) a s výskytem vzácného devaterníku velkokvětého tmavého (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum). V území nebyly při terénních průzkumech nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů název druhu ťuhýk obecný (Larius collurio) slepýš křehký (Anguis fragilis) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ tři hnízdící páry (Losík 2015) pozorován 1 jedinec (Losík 2015) kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ohrožený druh silně ohrožený druh popis biotopu druhu, další poznámky hnízdí v křovinách na území ZCHÚ celé území ZCHÚ, vhodné úkryty v okrajových částech území Kromě zvláště chráněných druhů obratlovců byl v roce 2015 (Stanovský in verb) v území doložen výskyt ohrožených druhů brouků dle Farkač J., Král D. & Škorpík M. (2005). Jedná se o kriticky ohroženou mandelinku obilní (Chrysolina cerealis alternans) a ohroženého nosatce (Bagous diglyptus). 6

7 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti a) ochrana přírody Území bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce Na hranici území u příjezdové cesty je umístěna tabule se základními údaji o ZCHÚ. V ochranném pásmu pak dřevěné posezení, u kterého je instalována informační tabule o předmětu ochrany. b) lesní hospodářství Porosty náletových dřevin nejsou v KN zahrnuty mezi lesní pozemky. c) rekreace a sport Územím prochází naučná stezka Po vulkanitech, která začíná v obci Razová. V ochranném pásmu PP se vyskytují lavičky se stolem a informační tabule. I když je v území zakázáno táboření a rozdělávání ohně, tyto aktivity v ZCHÚ probíhají. Zátěž způsobovaná návštěvníky je v únosné míře a neovlivňuje stav předmětu ochrany. V ochranném pásmu ZCHÚ se také nachází rekreační objekt se zahradou a ohništěm. d) těžba nerostných surovin Historie těžby tufitu začala pravděpodobně ve 14. století a v roce 1945 byla přerušena. Po odsunu německého obyvatelstva již těžba nebyla obnovena. Původně byla hornina vylamována ručně. Do kamene se vysekaly drážky, později se do něj vrtaly díry. Do takto připravených otvorů se vrážely klíny z tvrdého dřeva, které se polévaly vodou, aby se roztáhly. Později používané ocelové klíny se obkládaly plechem, aby se dosáhlo většího třecího efektu a hornina nepopraskala sama. V pozdějším období byly bloky řezány pomocí ocelového lana nebo svazků drátů. Na území ZCHÚ jsou na okraji patrné půdorysy původních budov lomu. e) jiné způsoby využívání Po skončení těžby nebyl lom využíván. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Územní plán Razová byl schválen v roce Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o útvarech neživé přírody Útvary neživé přírody se překrývají s dílčími plochami na nelesních pozemcích, geologické útvary jsou tedy popsány v kapitole Přílohy: Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich Příloha M3: Mapa dílčích ploch a objektů 7

8 2.4.2 Základní údaje o nelesních pozemcích Dílčí plocha č. 1 dno lomu, rozloha plochy 0,53 ha Plocha je vymezena v centrální část MZCHÚ. Zahrnuje dno lomu, jeho stěny a skupiny dřevin. V rámci této plochy se nacházejí nejzachovalejší trávníky se vzácnými teplomilnými druhy rostlin jako je rmen barvířský (Cota tinctoria), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), vrbovka chlumní (Epilobium collinum), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), vrbovka chlumní (Epilobium collinum) a devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum. Roztroušeně zde rostou keře, jako je růže šípková (Rosa canina) a trnka obecná (Prunus spinosa). V severovýchodní části plochy jsou vzrostlé modříny opadavé (Larix decidua). Management: Kosení travních porostů na ploše 0,4 ha nebo pastva hospodářských zvířat na ploše 0,4 ha, případně kombinace obou typů opatření. Odstraňování náletových druhů dřevin aplikace při zarůstání osluněných svahů a dna lomu, max. 100 m 2, postupné odstranění vzrostlých modřínů opadavých (Larix decidua), které stíní teplomilné vegetaci. Ponechání roztroušených keřů je žádoucí. Mechanické narušování povrchu (stržení drnu) - ručně nebo lehkou mechanizací na osluněných místech, max. 50 m 2. Dílčí plocha č. 2 dřevinné porosty ve východní části území, rozloha plochy 0,49 ha Plocha je vymezena ve východní části MZCHÚ a zahrnuje výchozy tufitů, které jsou porostlé náletem listnatých druhů dřevin. Dále se zde nacházejí porosty keřů podél přístupové cesty na svahu s jižní expozicí. V náletových porostech dominují druhy, jako je javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata) a třešeň ptačí (Prunus avium). Z keřů pak hojně trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina) a kalina obecná (Viburnum opulus). Management: Odstraňování náletových druhů dřevin na ploše max. 0,1 ha. Kosení travních porostů na ploše 0,1 ha nebo pastva hospodářských zvířat na ploše 0,1 ha, případně kombinace obou typů opatření. Mechanické narušování povrchu (stržení drnu) ručně nebo lehkou mechanizací, max. 50 m 2. Dílčí plocha č. 3 kulturní louka, rozloha plochy 0,07 ha Plocha se nachází v severo-západní okrajové části MZCHÚ. Jedná se o travní porost, kde dominuje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), dále jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), svízel bílý (Galium album), pampeliška lékařská (Taraxacum officinalis sec. ruderalia), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis), vikev ptačí (Vicia cracca) a zvonek rozkladitý (Campanula patula). Management: Kosení travních porostů na ploše 0,07 ha nebo pastva hospodářských zvířat na ploše 0,07 ha, případně kombinace obou typů opatření. 8

9 Přílohy: Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich Příloha M3: Mapa dílčích ploch a objektů 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Od roku 2006 provádí práce spojené s péčí o přírodní památku Ing. Jan Gemela (Lichnov). Ze dna lomu, lomových stěn a okrajových částí jsou odstraňovány náletové dřeviny, výmladky jsou chemicky ošetřovány (rozloha 0,2 ha). V centrální části probíhá na dně lomu kosení travních porostů, posekaná hmota je odklízena (rozloha 0,5 0,7 ha). V letech bylo provedeno ručně mechanické narušení povrchu (plocha 5 x 5 m), skrývka byla odvezena. Příležitostně jsou čištěny lomové stěny od vrstev hlíny, bylinného porostu a dřevinného náletu. V budoucnu je vhodné pokračovat v kosení travních porostů. S ohledem na výskyt vzácných druhů brouků je nutné kosení provádět mozaikovitě, hlavně na místech s výskytem teplomilných druhů rostlin (mateřídouška, lomikámen apod.). Plochy nekosených porostů je nutné každoročně měnit. Kosení je vhodné kombinovat s pastvou ovcí nebo koz. Je nutné kontrolovat rozrůstání náletových dřevin a jejich výmladky. Pro podporu rozvoje teplomilné vegetace je nezbytné odstraňovat nejen náletové dřeviny, ale i vzrostlé stromy. Bylo by žádoucí zahájit péči i o svahy lomu v rámci plochy 2. Vyřezání dřevin i následné mozaikovité kosení je vhodné také zahájit na jižně exponovaných svazích podél přístupové komunikace z Razové. Žádoucí je také plošné odstraňování drnů na dně lomu a na svažitých pozemcích. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Prováděním plánovaných zásahů by mohlo docházet k jistým kolizím s ochranou živočichů. Při dodržování pravidel péče o nelesní pozemky, jak jsou navrhnuty v kapitole a) (tzn. mozaikovitá seč, ponechání roztroušených dřevin a keřů při okrajích ZCHÚ, dodržování termínů provádění zásahů) k těmto kolizím nedojde. Z těchto důvodů není nutné stanovovat prioritní zájmy ochrany území. 9

10 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o nelesní pozemky Rámcová směrnice péče o nelesní plochy Typ managementu sečení Vhodný interval 1x ročně Minimální interval 1x 2 roky Prac. nástroj / hosp. zvíře ruční nástroje či samohybná lehká technika Kalendář pro management červenec - srpen Upřesňující podmínky Mozaikovité sečení s ponecháním 30 % neposečené plochy, ty pokosit v následujícím roce. Nepokosené plochy je vhodné umísťovat na jižně exponované svahy a osluněná místa. Umístění nekosených ploch střídat. Posečenou hmotu vždy odvézt mimo ZCHÚ. Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Pracovní nástroj Kalendář pro management Upřesňující podmínky Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Pracovní nástroj Kalendář pro management Upřesňující podmínky pastva 1x ročně 1x 2 roky ovce, koza duben červen, případně srpen - září Pastvu lze kombinovat se sečením, možné je pást otavu. Vhodné je provádět rotační pastvu s větším zatížením (pro narušení povrchu). mechanické odstraňování náletových dřevin 1x 2 roky 1x 5 let ruční nástroje (pila, křovinořez) říjen únor Každoročně provádět skupinový výřez vzrostlých dřevin i náletu. Nejprve na jižně exponovaných svazích v okolí lomových stěn. Část keřových porostů je vhodné ponechat. V případě nutnosti na řeznou ránu aplikovat neředěný herbicid. mechanické narušování povrchu 1x 2 roky 1x 5 let ruční nástroje či samohybná lehká technika září - březen Povrch lze narušovat plošně nebo lokálně, pro plošné zásahy je vhodná plocha o rozloze min. 8 x 8 m, plochy menších rozměrů v závislosti na jejich umístění. Po zásahu je vhodné provádět monitoring vývoje vegetace.. 10

11 b) péče o rostliny teplomilné trávníky s výskytem vzácných druhů rostlin např. hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), rmen barvířský (Cota tinctoria), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), mozaikovité kosení travních porostů po jejich vysemenění (srpen), po odstranění dřevin je nutné zahájit kosení porostů, případně lokální mechanické narušení povrchu. expanzivní druhy hl. třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum) kosení travních porostů před jejich vysemeněním s následným odstraněním biomasy mimo území ZCHÚ. c) péče o živočichy Na lokalitě byl doložen výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a vzácných druhů brouků. Na podporu těchto druhů je nutné zachovat lesostepní charakter lokality a provádět tyto zásahy: - částečně odstraňovat porosty dřevin (mimo hnízdní období ptáků srpen březen), ponechat při horních hranách skupinové porosty keřů (hlavně mimo výskyt teplomilných trávníků). Keře ponechat skupinovitě i na dně lomu. - travní porosty je nutné kosit mozaikovitě s vynecháním min 1/3 neposečených ploch, ty pokosit až v následujícím roce. Plochy s teplomilnými druhy je nutné kosit až po vysemenění bylin. d) péče o útvary neživé přírody Z lomových stěn je vhodné dle potřeby odstraňovat travní porosty a náletové dřeviny. Je žádoucí zahájit péči i o část lomu v rámci plochy č. 2. Očištění lomových stěn je žádoucí také při přístupové komunikaci, kde je v závislosti na jejich expozici, dobrý předpoklad rozvoje teplomilné vegetace. Před čištěním je nutné vykácet náletové porosty včetně vzrostlých stromů Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) útvary neživé přírody Příloha: Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 11

12 b) nelesní pozemky Příloha: Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy 50 m pás od hranic ZCHÚ. Zasahují do něj zatravněné zemědělské pozemky využívané k produkci sena a pastviny. Z jižní strany přiléhají k ZCHÚ travnaté plochy, porosty náletových dřevin a rekreační objekt se zahradou. Jsou zde umístěny lavičky a informační tabule naučné stezky. V ochranném pásmu navrhujeme tyto zásahy: - pokračovat v pravidelném obhospodařování zemědělských pozemků (kosení, pastva). - část trávníků v ochranném pásmu, které na jihu bezprostředně navazují na přírodní památku, je vhodné mozaikovitě kosit zároveň s porosty v dílčí ploše č. 1 (cca 0,2 ha). - ponechat skupiny keřů a solitérních stromů po obvodu ZCHÚ, případně ochranného pásma. - neměnit kultury pozemků a vyhnout se jakýmkoliv terénním úpravám, které by mohly poškodit předmět ochrany. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Území je v terénu dostatečně a kvalitně vyznačeno. Potřebná bude pouze údržba pruhového značení, nátěry stojanů a cedulí v intervalu cca 1x za 5 let. V případě zničení tabulí se státním znakem je nutné jejich doplnění. 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Nejsou nutné. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Nenavrhují se. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Územím prochází NS Po vulkanitech v Nízkém Jeseníku a její informační tabule je umístěna u dřevěného posezení v ochranném pásmu PP. V budoucnu je vhodné tabuli doplnit i o informace týkající se flory a fauny ZCHÚ. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Vzhledem k charakteru území navrhujeme provést tyto inventarizační průzkumy: botanický inventarizační průzkum v roce 2016 herpetologický inventarizační průzkum v roce

13 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy botanický inventarizační průzkum herpetologický inventarizační průzkum Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) Opakované zásahy sečení (křovinořezem, ručně vedenou sekačkou, kosou) PP sečení (křovinořezem, ručně vedenou sekačkou, kosou) část OP mechanické odstranění náletových dřevin včetně nátěru pařízku herbicidem pastva hospodářských zvířat (ovce, kozy) mechanické narušování povrchu monitoring vývoje vegetace Opakované zásahy celkem (Kč) N á k l a d y c e l k e m (Kč) V tabulce jsou uvedeny všechny možné zásahy, které jsou navrženy k realizaci na území ZCHÚ. Do nákladů na péči je zahrnuto sečení travních porostů i pastva hospodářských zvířat, reálně mohou být tyto činnosti vzájemně doplňovány, takže reálné náklady budou menší. 4.2 Použité podklady a zdroje informací AOPK ČR (2015): Ústřední seznam ochrany přírody. [on-line databáze; [cit ]. BUREŠ L. (2001): Přírodní památka Razovské tufity: botanická inventarizace. - MS. [Depon. in Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. BUREŠ L. (2005): Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období MS. [Depon. in Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. GEMELA J.. ( ): Přírodní památka Razovské tufity: dokumentace prací provedených na území ZCHÚ. - MS. [Depon. in Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava]. GEOMETRA (2009): Geodetické a mapové podklady hranic ZCHÚ a jeho OP PP Razovské tufity 13

14 FARKAČ J., KRÁL D., ŠKORPÍK M. (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí, AOPK Praha, 758 pp. PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda 18: STANOVSKÝ J. (2013): PP Razovské tufity: Inventarizační průzkum entomologický: brouci Coleoptera. MS. [in prep.]. WEISSMANNOVÁ H. a kol. (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp. MŽP (2005): Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma, Mapové a jiné podklady: Webové portály: wms služby: r?request=getcapabilities&service=wms&version= abilities&service=wms&version=1.1.0& Jiné podklady: Rezervační kniha PP Razovské tufity. Depon. in Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. 4.3 Seznam používaných zkratek AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL Evropsky významná lokalita IUCN - Union for Conservation of Nature (angl.) = Světový svaz ochrany přírody KN Katastr nemovitostí LV list vlastnictví MŽP Ministerstvo životního prostředí OkÚ Okresní úřad OP ochranné pásmo PO ptačí oblast PP přírodní památka ZCHÚ zvláště chráněné území 14

15 Plán péče zpracovali: Mgr. Jan Losík, Ph.D. Schweitzerova 47, Olomouc tel.: , Mgr. Alice Háková Studenec 166, Studenec tel.: , V Olomouci dne Podpis 15

16 5. Obsah 1. Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu Cíl ochrany 5 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o útvarech neživé přírody Základní údaje o nelesních pozemcích Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize 9 3. Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Zaměření a vyznačení území v terénu Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Obsah 16 16

17 Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy Tabulky: Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich Příloha T2: Podrobný přehled parcel a jejich vlastníků Mapy: Příloha M1: Orientační mapa s vyznačením zvláště chráněného území Příloha M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3: Mapa dílčích ploch a objektů 17

18 Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich označení plochy nebo objektu název 1 Dno lomu 0,53 2 Dřevinné porosty ve východní části ZCHÚ výměra (ha) 0,49 3 Kulturní louka 0,07 stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče doporučený zásah naléhavost termín provedení interval provádění Mozaikovité kosení travních porostů 1 červenec-srpen 1xročně Kosené travní porosty s náletovými dřevinami. Odstraňování náletových druhů dřevin 1 říjen - únor 1x2 roky Cíl: udržovat druhově bohaté travní porosty, podpora rozvoje teplomilných trávníků, zamezit rozrůstání dřevin Pastva hospodářských zvířat 1 duben-červen, i srpen-září 1xročně Mechanické narušování povrchu 1 září-březen 1x2roky Náletové porosty dřevin s dom. modřínu opadavého, jasanu Mozaikovité kosení travních porostů 1 červenec-srpen 1xročně ztepilého, trnky obecné, růže šípkové. Odstraňování náletových druhů dřevin 1 říjen - únor 1x2 roky Cíl: uchovat jedinečný geologický útvar, zamezit zarůstání Pastva hospodářských zvířat 1 duben-červen, 1xročně dřevin, obnova geologicky významných prvků, podpora i srpen-září rozvoje teplomilných trávníků Mechanické narušování povrchu 2 září-březen 1x2roky Kulturní louka s dom. ovsíku vyvýšeného Kosení travních porostů 1 červen - srpen 1xročně Cíl: pokračovat v kosení travních porostů naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný

19 Příloha T2: Podrobný přehled parcel a jejich vlastníků na území MZCHÚ a jeho ochranného pásma Katastrální území: (73998 Razová) Přehled parcel a jejich vlastníků na území MZCHÚ Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) Vlastnické právo/ příslušnost hospodařit s majetkem státu 1896/5 ostatní plocha neplodná půda Špetla Martin Urmanič Robert Celkem Adresa Kvapilova 2070, Místek, Frýdek Kolaříkova 654, Místek, Frýdek Přehled parcel a jejich vlastníků na území ochranného pásma MZCHÚ Číslo Číslo Druh pozemku podle Způsob využití pozemku Číslo listu Výměra parcely Vlastnické právo/ Adresa parcely podle KN parcely podle PK nebo jiných evidencí KN podle KN vlastnictví celková podle KN (m 2 ) příslušnost hospodařit s majetkem státu 3662/1 ostatní plocha ostatní komunikace Špetla Martin Urmanič Robert Kvapilova 2070, Místek, Frýdek Kolaříkova 654, Místek, Frýdek 1892/3 trvalá travní porost Špetla Martin Kvapilova 2070, Místek, Frýdek 1888/2 ostatní plocha neplodná půda ČR - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha /1 trvalá travní porost Špetla Martin Kvapilova 2070, Místek, Frýdek 3659/2 ostatní plocha ostatní komunikace SCIENTIS - EU a.s. Vodičkova 791/41, Nové Město, Praha /1 ostatní plocha ostatní komunikace SCIENTIS - EU a.s. Vodičkova 791/41, Nové Město, Praha /2 trvalý travní porost SCIENTIS - EU a.s. Vodičkova 791/41, Nové Město, Praha /3 trvalý travní porost DOVA, a.s. Kirilovova 115, Paskov 1896/1 ostatní plocha neplodná půda Adamec Zdeněk č. p. 1, Razová Ing. 1896/4 ostatní plocha jiná plocha Rychlík Pavel Nádražní 954/9, Bruntál

20 512 zastavěná plocha a stavba pro rodinnou Rychlík Pavel Nádražní 954/9, Bruntál nádvoří rekreaci 3658/1 ostatní plocha ostatní komunikace ČR - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha /2 ostatní plocha ostatní komunikace Špetla Martin Urmanič Robert Kvapilova 2070, Místek, Frýdek Kolaříkova 654, Místek, Frýdek 1896/6 ostatní plocha neplodná půda Špetla Martin Urmanič Robert Kvapilova 2070, Místek, Frýdek Kolaříkova 654, Místek, Frýdek 1997/8 trvalý travní porost Adamec Zdeněk č. p. 1, Razová Ing. 1997/9 trvalý travní porost Špetla Martin Urmanič Robert Kvapilova 2070, Místek, Frýdek Kolaříkova 654, Místek, Frýdek 1997/1 trvalý travní porost Adamec Zdeněk č. p. 1, Razová Ing. 1846/3 orná půda Sklář Karel Ing. č. p. 290, Leskovec nad Moravicí

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022 Plán péče o Přírodní památku Polichno na období 2012 2022 Obsah 1. Základní údaje o EVL přírodní památce... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný popis území...

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lounín CZ0210011 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lounín Kód lokality: CZ0210011 Kód lokality v ÚSOP: 2564

Více

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022 Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru na období 20-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název U Branického pivovaru Kategorie

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK na období 2013-2022 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2137 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 2318 Kategorie ochrany: Národní přírodní

Více

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje plán péče

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti Otakar Schwarz Význam lesů pro klima - Dendromasa je obnovitelným zdrojem energie a může přispět ke snížení emisí skleníkových plynů (palivo, stavebnictví)

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce návrh na vyhlášení na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

Plán péče o přírodní památku ROKYCANSKÁ STRÁŇ

Plán péče o přírodní památku ROKYCANSKÁ STRÁŇ Plán péče o přírodní památku ROKYCANSKÁ STRÁŇ na období 2011-2020 Zpracovatel: Petr Kraft Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 -

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 - Plán péče o přírodní rezervaci MYSLIVNA na období 2015-2017 návrh - 1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 253 kategorie ochrany: přírodní rezervace

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

POSKYTNUTÍ PODKLADŮ PRO VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ na úseku ZELENĚ VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZE DNE prosinec 2013

POSKYTNUTÍ PODKLADŮ PRO VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ na úseku ZELENĚ VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZE DNE prosinec 2013 V Sokolově dne 10.1.2014 VĚC : POSKYTNUTÍ PODKLADŮ PRO VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ na úseku ZELENĚ VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZE DNE prosinec 2013 POŽADAVKY : 1. NOVÉ VÝSADBY VE MĚSTĚ 2. KÁCENÍ

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL. na období 2011-2020. květen 2011

PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL. na období 2011-2020. květen 2011 PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU POZDĚCHOV - KOSTEL na období -2020 květen Objednatel: Zlínský kraj, 761 90 Zlín E-mail: miluse.polakova@kr-zlinsky.cz magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz http://www.kr-zlinsky.cz

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698/04/16 o ceně nemovitosti - pozemků uvedených na LV č.369 a č.511 v k.ú.načešice a pozemků uvedených na LV č.187, č.346 a č.375 v k.ú.kostelec u Heřmanova Městce Objednavatel znaleckého

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 15.01.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 15.01.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 6 V Y H L Á Š K A ministerstva životního

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU. na období 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU. na období 2011-2020 ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU

Více

Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov

Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov na období 2014-2023 Zpracoval v listopadu 2013 ing. Darek Lacina Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o zvláště

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Černý Orel CZ0214004

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Černý Orel CZ0214004 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Černý Orel CZ0214004 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Černý Orel Kód lokality: CZ0214004 Kód lokality v ÚSOP:

Více