European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p."

Transkript

1 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ Praha 9 Tel.: Internet: Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21. prosince 1988 o sbližování zákonů, pře dpi sů a sp rá vn ích postupů členských zemí t ý k a j í c í c h s e s t a v e b n í c h výrobků. Č L E N E O T A Evropské technické schválení Obchodní název Trade name Držitel schválení Holder of approval Druh a použití výrobku Generic type and use of construction product KEM UP + Polyester Friulsider S.p.A. Via Trieste, St. Giovanni al Natisone Itálie Chemická injektovaná kotva do netrhlinového betonu o velikosti M8, M10, M12, M16, M20 a M24 Bonded injection type anchor for non cracked concrete: sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24 Platnost od Validity from do to Výrobna Manufacturing plant Friulsider S.p.A. Plant 1 Německo Toto evropské technické schválení obsahuje This European Technical Approval contains 15 stran včetně 8 příloh 15 pages including 8 Annexes European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování

2 Str.: 2/15 vydaného s platností do I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Toto Evropské technické schválení vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. v souladu: se směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS 2 a Ustanovení Parlamentu a Rady (EC) č. 1882/ s nařízením vlády č. 190/2002 Sb. 4, v platném znění se Společnými pravidly postupu pro podávání žádostí o Evropská technická schválení, jejich přípravu a udělování, která jsou uvedena v příloze rozhodnutí Komise 94/23/ES 5 ; s řídicím pokynem ETAG 001 Kovové kotvy do betonu, Část 1: Kotvy obecně a Část 5: Injektované kotvy 2. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. je oprávněn kontrolovat, zda se ustanovení tohoto dodržují. Kontroly se mohou uskutečňovat ve výrobním podniku. Odpovědnost za shodu výrobků s Evropským technickým schválením a za jejich vhodnost pro zamýšlené použití však zůstává na držiteli. 3. Toto Evropské technické schválení nelze předávat výrobcům nebo zástupcům výrobců jiným, nežli těm, kteří jsou uvedeni na straně 1 tohoto. 4. Toto Evropské technické schválení může být podle článku 5 odst. 1 směrnice Rady 89/106/EHS Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. zrušeno. 5. Rozmnožování tohoto včetně přenosu elektronickou cestou musí být v plném znění. Dílčí rozmnožování však může být prováděno s písemným souhlasem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. V tomto případě se musí rozmnožovaná část označit jako dílčí. Texty a výkresy reklamních brožur nesmí být v rozporu s Evropským technickým schválením nebo je nesmí zneužívat. 6. Evropské technické schválení vydává schvalovací osoba ve svém úředním jazyku. Tato verze plně odpovídá verzi, kterou EOTA uvedla do oběhu. Překlady do jiných jazyků musí být jako takové označeny. 1 Úřední věstník ES č. L 40, , str Úřední věstník ES č. L 220, , str. 1 3 Úřední věstník ES č. L 284, , str. 1 4 Sbírka zákonů České republiky č. 79/2002, Úřední věstník ES č. L 17, , str. 34

3 Str.: 3/15 vydaného s platností do II. SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definice výrobku a zamýšleného použití 1.1 Definice výrobku KEM UP + Polyester polyesterová pryskyřice bez styrenu pro netrhlinový beton je chemická kotva skládající se z kartuše s injektážní maltou a ocelového prvku. Ocelové prvky jsou závitové tyče ve velikostech M8 až M24 s šestihrannou matkou a podložkou. Ocelové prvky jsou vyrobeny z pozinkované nebo nerezové oceli. Ocelový prvek se umisťuje do vyvrtané díry naplněné injektážní maltou a je ukotven pomocí chemické vazby mezi ocelovou částí, injektážní maltou a betonem. Ukázka zabudované kotvy viz. Příloha č Zamýšlené použití Použití kotev je možno uvažovat v takových případech, kdy je možné splnit nároky na mechanickou únosnost a stálost a bezpečnost užívání ve smyslu základních požadavků 1 a 4 Směrnice 89/106/EHS a selhání kotvení způsobené těmito výrobky by znamenalo ohrožení lidského života a/nebo by vedlo ke značným ekonomickým následkům. Toto Evropské technické schválení se nevztahuje na bezpečnost v případě požáru (základní požadavek 2). Kotvy jsou určeny pouze pro kotvení se statickým nebo kvazistatickým zatížením ve vyztužených nebo nevyztužených betonových konstrukcích s minimální pevnostní třídou C20/25 a maximální C50/60 podle EN 206-1: Kotvu je možné použít pouze do netrhlinového betonu. Kotvu je možno použít do suchého nebo vlhkého betonu (kategorie 1). Kotvu je možno použít v následujícím tepelném rozmezí: -40 C do +40 C (maximální dlouhodobá teplota +24 C, maximální krátkodobá teplota +40 C) Prvky vyrobené z pozinkované oceli: Prvek vyrobený z pozinkované oceli může být použit pouze v konstrukcích vystavených suchému vnitřnímu prostředí. Prvky vyrobené z nerezová oceli A4: Prvek vyrobený z nerezové oceli může být použit v konstrukcích vystavených suchému vnitřnímu prostředí a také v konstrukcích vystavených venkovním vlivům (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo v podmínkách trvalého vnitřního vlhkého prostředí, pokud nejsou přítomny zvláštní agresivní podmínky. Takovými agresivními podmínkami jsou např. trvalé nebo střídavé ponoření do mořské vody nebo vystavení účinkům tříště mořské vody, chloridová atmosféra krytých plováren nebo extrémně chemicky znečištěné prostředí (např. v odsiřovacích zařízeních nebo v silničních tunelech, kde se používají prostředky proti námraze) Požadavky tohoto jsou založeny na předpokladu, že kotvy se budou používat po dobu 50 let. Údaje o délce užívání nemohou být výrobcem vykládány jako záruční lhůta, ale musí být považovány pouze za pomocný prostředek pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané ekonomicky přiměřené době užívání stavebního díla.

4 Str.: 4/15 vydaného s platností do Charakteristiky výrobku a metody ověřování 2.1 Charakteristiky výrobku Kotvy odpovídají výkresům a údajům v příloze č. 1 až 4. Charakteristiky hodnot materiálu, rozměry a tolerance kotev, které nejsou blíže specifikované v příloze 1 až 4, musí odpovídat údajům příslušné technické dokumentace 6, která je podkladem pro toto Evropské technické schválení. Charakteristické hodnoty KEM UP + Polyester pro navrhování kotvení jsou uvedeny v příloze č. 7 a 8. Každá kartuše chemické malty musí být označena jménem výrobce, obchodním názvem výrobku, dobou spotřeby, dobou gelovatění a vytvrzování. Chemická kotva KEM UP + Polyester je určena pro použití se standardními závitovými tyčemi podle příloh 1 a 3. - Mechanické vlastnosti podle EN ISO Potvrzení kvality mechanických vlastností s kontrolním dokumentem podle EN 10204: Označení kotevní hloubky na závitové tyči. Označení může být provedeno výrobcem tyče nebo osobou na staveništi Dvousložková injektážní malta je dodávána v nesmíchaném stavu v souosých a předsmíšených kartuších o malých velikostech 150 ml, 280 ml, 300 ml až 330 ml a velkých velikostech 380 ml až 420 ml, v kartuších umístěných vedle sebe 235 ml, 345 ml a 825 ml a v kartuších s fólií v trubici ve velikostech 165 ml a 300 ml podle Přílohy Metody ověřování Ověření vhodnosti kotvy pro zamýšlené použití vzhledem k nárokům na bezpečnost v provozu ve smyslu základních požadavků 1 a 4 bylo provedeno podle Řídícího pokynu pro Evropské technické schválení pro Kovové kotvy do betonu ETAG 001, Část 1: Kotvy obecně a Část 5: Injektované kotvy v rámci Možnosti 7. Kromě specifických článků tohoto ETA, týkajících se nebezpečných látek, mohou být kladeny na produkty v této oblasti ještě další požadavky (např. převzatou Evropskou legislativou a národními zákony, nařízeními a správními předpisy). Jestliže takovéto další požadavky existují, je nezbytné také jejich splnění k tomu, aby byla dodržena ustanovení směrnice pro stavební výrobky. 3 Posuzování shody a označení CE značkou 3.1 Systém posuzování shody Použije se systém prokazování shody 2(i), (systém 1) ve směrnici 89/106/EHS příloze III popsaný takto: Certifikace shody výrobku notifikovanou osobou založená na těchto základech: (a) (b) Úkoly výrobce: (1) systém řízení výroby, (2) zkoušení vzorků odebraných ve výrobě výrobcem musí být podle předepsaného kontrolního plánu. Úkoly notifikované osoby: (3) počáteční zkouška typu výrobku, (4) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby, (5) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby. 6 Technická dokumentace je uložena v TZÚS Praha, s.p. a předává se, pokud je to relevantní pro úkoly notifikované osoby zapojené do posuzování shody, příslušné notifikované osobě.

5 Str.: 5/15 vydaného s platností do Odpovědnosti Úkoly výrobce Systém řízení výroby Výrobce provádí neustálé vnitřní řízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatření přijaté výrobcem jsou systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postupů, včetně záznamů všech operací a jejich výsledků. Systém řízení výroby musí zajišťovat, že výrobek je ve shodě s Evropským technickým schválením. Výrobce může používat pouze výchozí materiály stanovené v technické dokumentaci. Systém řízení výroby musí být v souladu s Kontrolním plánem, který je součástí technické dokumentace. Kontrolní plán je stanoven v kontextu se systémem řízení výroby prováděným výrobcem a je uložen v TZÚS Praha, s.p. 7. Výsledky získané v systému řízení výroby jsou zaznamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení kontrolního plánu Další úkoly výrobce Výrobce uzavře smlouvu s příslušnou osobou (osobami), která je notifikována pro úkoly uvedené v sekci 3.1. v oblasti kotev, aby provedla činnosti stanovené v sekci Za tímto účelem výrobce poskytne notifikované osobě kontrolní plán uvedený v sekci a Výrobce vydá prohlášení o shodě, ve kterém uvede, že stavební výrobek je ve shodě s ustanoveními Úkoly notifikované osoby Notifikovaná osoba provede: - počáteční zkoušku typu výrobku - počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby - průběžný dohled nad systémem řízení výroby, jeho posouzení a schvalování v souladu s ustanoveními Kontrolního plánu. Notifikovaná osoba (osoby) vykoná své činnosti uvedené výše a obdržené výsledky a závěry uvede v písemné zprávě. Notifikovaná osoba zvolená výrobcem vydá ES certifikát shody osvědčující shodu s ustanoveními. V případech, kde ustanovení a Kontrolního plánu nejsou dlouhodobě plněna, notifikovaná osoba odebere certifikát shody a neprodleně informuje Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 3.3 Označení CE Každé balení kotvy musí mít označení CE. Informace doprovázející CE 8 značku obsahují: - jméno nebo identifikační značku výrobce; - poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno; - číslo zúčastněné notifikované osoby; - číslo ES certifikátu shody; - číslo ETA; - užití v kategoriích (ETAG , Možnost 7). 7 Kontrolní plán je uložen v TZÚS Praha, s.p. a jako důvěrná část dokumentace není publikována s ETA. Předává se pouze notifikované osobě ve spojení s posouzením shody. 8 Poznámky k CE označení jsou uvedeny v pokynu D Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích. Brusel, 1. srpna 2002

6 Str.: 6/15 vydaného s platností do Předpoklady, za nichž byla vhodnost výrobku pro zamýšlené použití příznivě posouzena 4.1 Výroba Kotvy jsou vyráběny pomocí automatizovaného výrobního procesu, v souladu s ustanovením tohoto a s technickou dokumentací. Posouzení a schválení systému řízení výroby provedl Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 4.2 Instalace Návrh kotvení Vhodnost kotev k určenému použití je ověřena za následujících podmínek: Návrh kotvení provádí kvalifikovaný inženýr s praxí v oblasti kotevní techniky podle EOTA Technické Zprávy TR 029 Návrh injektovaných kotev. Musí být vyhotoveny ověřitelné výpočty a konstrukční výkresy pro dané zatížení, které má kotva přenášet. Poloha kotvy musí být uvedena v konstrukčních výkresech (např. poloha kotvy vzhledem k výztuhám nebo opěrám atd.) Instalace kotev Vhodnost použití kotvy lze předpokládat pouze, pokud jsou dodrženy následující podmínky instalace: montáž kotvy je provedena proškolenými osobami pod dohledem osoby odpovědné za technické záležitosti na stavbě; kotva je použita tak, jak byla dodána od výrobce, bez výměny součástí kotvy; standardní závitové tyče, podložky a šestihranné matice mohou být použity pokud splňují následující podmínky: o materiál, rozměry a mechanické vlastnosti podle Přílohy 3 o potvrzení materiálu a mechanických vlastností inspekčním certifikátem 3.1 podle EN 10204:2004 o označená kotevní hloubka na závitové tyči. To může být provedeno výrobcem tyče nebo osobou na staveništi. montáž kotvy je provedena podle specifikací a výkresů výrobce za použití nástrojů uvedených v technické dokumentaci tohoto ; před umístěním kotvy je potřeba ověřit a ujistit se, že třída pevnosti betonu není nižší než ta, které odpovídají hodnoty charakteristického zatížení; beton je dokonale zhutněn, např. bez podstatných dutin; při instalaci kotev je zaručeno, že hloubka zapuštění kotvy není menší než specifikovaná hloubka; vzdálenost od okraje a rozteč odpovídá specifikovaným hodnotám, minusová tolerance není dovolena; při vrtání otvorů je třeba dbát, aby nedošlo k poškození výztuže v bezprostřední blízkosti polohy otvoru; v případě nezdařeného vrtu se otvor zaplní maltou; otvor nesmí být zaplavený vodou; čištění otvoru se provádí následujícím způsobem: nejméně 4 x profouknutí, 4 x čištění kartáčem, 4 x profouknutí. K čištění je použit kartáč o rozměrech podle Přílohy 4, tabulky 2; během instalace je potřeba se ujistit, že označení kotevní hloubky na kotvě nepřesahuje nad povrch betonu;

7 Str.: 7/15 vydaného s platností do kotva se aplikuje pomocí trysky zobrazené v Příloze 2; u každé nové kartuše se vymáčkne několik prvních dávek dokud není barva homogenní; z pokynů výrobce se zjistí doba zpracovatelnosti malty v závislosti na teplotě prostředí; otvor se vyplňuje chemickou maltou od dna, statický směšovač se pomalu vytahuje, jak se díra vyplňuje, aby se zabránilo vytvoření vzduchových kapes; otvor se zaplní do zhruba 2/3 injektážní maltou; ihned poté se závitová tyč pomalu zasune mírným šroubovým pohybem, dokud není dosaženo kotevní hloubky, přebytečná injektážní malta kolem tyče se odstraní; kotva se může zatížit až po uplynutí doby tuhnutí podle Přílohy 6 tabulky č. 4.; během tuhnutí injektované malty nesmí teplota betonu klesnout pod -5 C; aplikace utahovacího momentu daného v Příloze 4 tabulka č. 3 se provede pomocí kalibrovaného momentového klíče Povinnost výrobce Odpovědností výrobce je zabezpečit, že informace ohledně specifických podmínek podle (1) až (2) včetně Příloh, na které je odkazováno v a jsou dodány těm, kterých se to týká. Tuto informaci je možno podat formou reprodukce odpovídajících částí. Kromě toho je třeba tyto informace uvést na obal balení nebo vložením montážního návodu do balení kotev, včetně oblasti použití a užitné kategorie. Návod obsahuje min. tyto informace: - průměr vrtáku, - průměr závitové tyče, - maximální tloušťka připevňovaného prvku - minimální efektivní kotvící hloubku, - maximální utahovací moment, - rozsah instalačních teplot, - dobu vytvrzení v závislosti na instalační teplotě, - popis instalace kotvy, včetně čištění vyvrtaného otvoru, - odkazy na potřebná zvláštní instalační nářadí, - identifikační číslo výrobní dávky. Všechny údaje musí být uvedeny zřetelnou a srozumitelnou formou. 5 Doporučení pro výrobce 5.1 Doporučení pro balení, dopravu a skladování Kartuše s kotvou se musí skladovat chráněné proti slunci podle instrukcí výrobce v suchu. KEM UP + Polyester musí být uložen v teplotním rozsahu od +5 C do +25 C. Kartuše chemické malty s prošlou skladovací dobou se nesmí používat. Ing. Jozef Pôbiš vedoucí schvalovací osoby

8 Str.: 8/15 vydaného s platností do Závitová tyč M8, M10, M12, M16, M20, M24 s podložkou a šestihrannou maticí Výrobek a instalace Příloha 1

9 Str.: 9/15 vydaného s platností do Kartuše: KEM UP + Polyester 150 ml, 280 ml, 300 ml, 380 ml, 410 ml a 420 ml kartuše (Typ: souosá) Těsnící/Šroubovací uzávěr Složka B: Tužidlo (vnitřní trubice) Potisk: KEM UP + Polyester Poznámky ke zpracování, číselné označení, doba spotřeby, označení nebezpečnosti, doba zpracování a tuhnutí (v závislosti na teplotě) 235 ml, 345 ml a 825 ml kartuše (Typ: vedle sebe) Složka A: Injektážní malta (vnější trubice) Složka B: Tužidlo Potisk: KEM UP + Polyester Poznámky ke zpracování, číselné označení, doba spotřeby, označení nebezpečnosti, doba zpracování a tuhnutí (v závislosti na teplotě) Složka A: Injektážní malta Těsnící/ Šroubovací uzávěr 165 ml a 300 ml kartuše (Typ: fólie v trubici) Těsnící/Šroubovací uzávěr Složka B: Tužidlo a složka A: Injektážní malta ve fóliovém balení Potisk: KEM UP + Polyester Poznámky ke zpracování, číselné označení, doba spotřeby, označení nebezpečnosti, doba zpracování a tuhnutí (v závislosti na teplotě) Statický směšovač Kategorie: - Instalace do suchého a vlhkého betonu - Stropní instalace Teplotní rozmezí: -40 C do +40 C (maximální krátkodobá teplota +40 C a maximální dlouhodobá teplota +24 C) Výrobek (injektážní malta) a určené použití Příloha 2

10 Str.: 10/15 vydaného s platností do Tabulka 1: Materiály (Závitová tyč) Část Označení Materiál Ocel, pozinkování 5 µm podle EN ISO 4042 nebo Ocel, Žárové pozinkování 40 µm podle EN ISO 1461 nebo EN ISO Ocel, EN nebo EN Kotevní tyč třída 4.8, 5.8, EN ISO 898-1: Šestihranná matice, EN ISO 4032 EN Podložka, EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093 nebo EN ISO 7094 Ocel, pozinkovaná nebo žárově pozinkovaná Nerezová ocel 1 Kotevní tyč Materiál: A4-70, A4-80, EN ISO Šestihranná matice, EN ISO 4032 Materiál: A4-70, A4-80, EN ISO Podložka, EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093 nebo EN ISO 7094 Materiál: A4-70, A4-80, EN ISO 3506 Materiály (závitová tyč) Příloha 3

11 Str.: 11/15 vydaného s platností do Tabulka 2: Čištění Průměr šroubu M8 M10 M12 M16 M20 M24 Průměr otvoru Ød 0 [mm] Průměr čistícího kartáčku d b [mm] 12,0 14,0 16,3 20,0 26,0 30,0 Minimální průměr kartáčku d b,min [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 24,5 28,5 Délka čistícího kartáčku L [mm] x profouknutí Čištění 4 x kartáčování 4 x profouknutí Tabulka 3: Montážní parametry Průměr šroubu M8 M10 M12 M16 M20 M24 Průměr otvoru Ød 0 [mm] Hloubka otvoru h 0 [mm] Vzdálenost od kraje C cr,n [mm] Minimální vzdálenost od okraje C min [mm] Rozteč mezi kotvami S cr,n [mm] Minimální rozteč mezi kotvami S min [mm] Minimální tloušťka základního materiálu h min [mm] Utahovací moment T inst [Nm] Ocelový kartáček d b Ruční pumpa (volume 750 ml) Průměr vyvrtané díry (d o ): 10 mm až 20 mm Instalační parametry Čištění a čistící nástroje Příloha 4

12 Str.: 12/15 vydaného s platností do Instalační návod 1. Vrtacím kladivem vyvrtejte díru do podkladního materiálu o velikosti a kotevní hloubce, jakou vyžaduje zvolená kotva (Tabulka 3). 2a. Pozor! Pokud je ve vývrtu voda, musí být odstraněna před čištěním. Díru profoukněte od dna stlačeným vzduchem nebo ruční pumpou (Příloha 4) minimálně čtyřikrát. Pokud nedosáhnete na dno díry, musí být použit nástavec. nebo Ruční pumpa může být použita pro kotvy s průměrem vyvrtané díry do 20 mm. Pro vyvrtané díry s průměrem větším než 20 mm nebo hlubší než 240 mm musí být použit stlačený vzduch (min. 6 bar). 2b. Zkontrolujte průměr kartáčku (Tabulka 2) a připevněte kartáček do vrtačky nebo elektrického šroubováku. Vykartáčujte díru s drátěným kartáčkem odpovídající velikosti > db,min (Tabulka 2) minimálně čtyřikrát. Pokud kartáček nedosáhne na dno vývrtu, musí být použit nástavec na kartáček (Tabulka 2). 2c. Nakonec znovu profoukněte díru stlačeným vzduchem nebo ruční pumpou (Příloha 4) minimálně čtyřikrát. Pokud nedosáhnete na dno díry, musí být použit nástavec. nebo Ruční pumpa může být použita pro kotvy s průměrem vyvrtané díry do 20 mm. Pro vyvrtané díry s průměrem větším než 20 mm nebo hlubší než 240 mm musí být použit stlačený vzduch (min. 6 bar). Po vyčištění musí být vývrt ochráněn před dalším znečištěním odpovídající způsobem, dokud není do vývrtu nadávkována malta. Pokud je to zapotřebí, čištění se zopakuje před aplikací malty. Do vývrtu se nesmí dostat voda. 3. Připevněte dodaný statický směšovač na kartuši a kartuši vložte do správného dávkovacího nástroje. Před použitím odřízněte u fólie v trubici svorku. Po každém přerušení práce delším, než je doporučená doba zpracování (Tabulka 4) a stejně tak i pro novou kartuši, musí být použit nový statický směšovač. 4. Před vložením kotevní tyče do vyplněného vývrtu musí být na kotevní tyči označena kotevní hloubka. 5. Před aplikací do vývrtu vymáčkněte zvlášť tři plná stisknutí a zbavte se tak nerovnoměrně namixovaných komponentů, dokud malta nedosáhne stálé šedé barvy. Instalační návod Příloha 5

13 Str.: 13/15 vydaného s platností do Instalační návod (pokračování) 6. Začněte plnit kotevní díru od dna a naplňte ji zhruba do dvou třetin. Jak se díra naplňuje, pomalu vytahujte statický směšovač, aby nedošlo k vytvoření kapes se vzduchem. Pro kotevní hloubku větší než 190 mm musí být použit nástavec na statický směšovač. Dodržte dobu gelovatění a zpracování udanou v Tabulce Natlačte lehkým otáčivým pohybem závitovou tyč na dno kotevní díry, aby se zajistilo správné rozložení lepící hmoty. Kotva by měla být očištěna od prachu, mastnoty, oleje nebo dalších cizích látek. 8. Ujistěte se, že kotva je plně usazena na dně díry a že je viditelná přebývající malta na vršku díry. Pokud tyto požadavky nejsou dodrženy, aplikace musí být obnovena. 9. Před aplikací zatížení nebo kroutícího momentu umožněte lepící hmotě vytvrzení podle specifikovaného času. Kotvu nezatěžujte, ani s ní nehýbejte, dokud není plně vytvrzená (Tabulka 4). 10. Po plném vytvrzení může být kroutícím momentem (Tabulka 3) instalována připevňovaná část za použití kalibrovaného momentového klíče. Tabulka 4: Minimální doba vytvrzování Teplota podkladního materiálu [ C] Doba gelovatění a zpracování [min] Plná doba vytvrzení [min] -5 až až až až až až Instalační instrukce (pokračování) Doba vytvrzování Příloha 6

14 Str.: 14/15 vydaného s platností do Tabulka 5: Návrhová metoda TR 029 Charakteristické hodnoty únosností při zatížení tahem Poškození oceli charakteristická únosnost Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24 Ocel třídy 4.8 N Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 2* Ocel třídy 5.8 N Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,5* Nerezová ocel třídy A4-70 N Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,9* Nerezová ocel třídy A4-80 N Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,6* Kombinované selhání vytažení a vytržení kužele betonu z netrhlinového betonu C20/25 Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24 Charakteristická pevnost v netrhlinovém betonu N Rk,p [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc [-] 1,8* C30/37 1,08 Činitel pro beton C40/50 ψ c [-] 1,15 C50/60 1,19 Porušení prasknutím Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24 Vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] Rozteč s cr,sp [mm] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Msp [-] 1,8* * - pokud není stanoveno národními předpisy Návrhová metoda TR 029 Charakteristické hodnoty únosnosti při zatížení tahem Příloha 7

15 Str.: 15/15 vydaného s platností do Tabulka 6: Návrhová metoda TR 029 Charakteristické hodnoty únosností při zatížení smykem Poškození oceli bez ramene páky Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24 Ocel třídy 4.8 V Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,67* Ocel třídy 5.8 V Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,25* Nerezová ocel třídy A4-70 V Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,56* Nerezová ocel třídy A4-80 V Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,33* Poškození oceli s ramenem páky Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24 Ocel třídy 4.8 M o Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,66* Ocel třídy 5.8 M o Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,25* Nerezová ocel třídy A4-70 M o Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,56* Nerezová ocel třídy A4-80 M o Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] 1,33* Porušení vylomením betonu Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24 Hodnota k z TR 029 Návrh Injektovaných Kotev, část Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mp [-] 1,5* Prasknutí okraje betonu Viz. bod Technické zprávy TR 029 pro Návrh Injektovaných Kotev Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc [-] 1,5* * - pokud není stanoveno národními předpisy Tabulka 7: Posuv při tahovém a smykovém zatížení Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24 Tahové zatížení F [kn] 6,3 13,9 13,9 19,8 29,8 37,7 Posuv δ N0 [mm] 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 Smykové zatížení F [kn] 4,2 6,6 9,6 17,9 28,0 40,3 Posuv δ V0 [mm] 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 δ V [mm] 0,5 0,5 0,8 1,1 1,4 1,8 Návrhová metoda TR 029 Charakteristické hodnoty únosnosti při zatížení smykem Posuv Příloha 8

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost;

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost; Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 05/01/2009 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvící

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 09/2012 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku FKotevní technika F F Přehled sortimentu Rozdělovací tabulka Popis Kat. list Beton Kámen Cihla Tvárnice Sádrokarton F1 - Lepené kotvy Lehčený Standardní a skála Plná Děrovaná Plynosilikát Děrovaná a překližka

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0267

Evropské technické schválení ETA-08/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus@cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací Chemická kotva s vysokou účinností na bázi vinylesterové pryskyřice bez styrenu ke kotvení v betonu Schválení a certifikáty ETA-10-0108 Informace o produktu

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 06. 04. 2017 TL č. 0606 Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i dutém podkladu

Více

HAC metodický pokyn. Approval. Approval v případě špatného. upevňovacích lišt. Verze 1.1 Vydání 01/2013 strana 1

HAC metodický pokyn. Approval. Approval v případě špatného. upevňovacích lišt. Verze 1.1 Vydání 01/2013 strana 1 Hilti Upevňovací anchor channels lišty HAC metodický pokyn European Hilti HAC Technical Approval European Metodický Technical pokyn Approval v případě špatného ETA osazení Nr. 11/0006 upevňovacích lišt

Více

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 413 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Dvousložkový chemický kotvící systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem. Okamžitě použitelný, snadno

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 27. 04. 2017 TL č. 0609 KOTVIX PS Kotvix PS je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA Svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA 17/0183 Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu po tvrzena ETA

Více

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském)

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském) INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA C/ Serrano Galvache nº 4 28033 Madrid Tel.: (34) 91 302 04 40 Fax: (34) 91 302 07 00 director.ietcc.@csic.es www.ietcc.csic.es Oprávněný a notifikovaný

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

Chemické kotvy. Chemické kotvy

Chemické kotvy. Chemické kotvy 39 FHB II kotva pro vysoká zatížení... strana 40 kotva pro vysoká dynamická zatížení... strana 45 R chemická patrona (Eurobond)... strana 48 RG MI chemická kotva s vnitřním závitem... strana 52 FHP zarážecí

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 23/02/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

Kvalita pro profesionály

Kvalita pro profesionály POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: Beton, pevný kámen Vysoce zatěžované upevnění do pevného kamene, betonu, pórovitého betonu a lehkého betonu Vhodné pro body upevnění umístěné v blízkosti

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací Chemická kotva pro vysoké zatížení k použití v menší vzdálenosti a blízko hrany k zarážení závitové nebo vyztužovací tyče Schválení a certifikáty ETA-11/0002

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ Svorníková kotva žárově zinkovaná pro netrhlinový beton Informace o produktu Vlastnosti a výhody Zvýšená odolnost proti korozi díky žárově pozinkované ochranní

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁFN Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁF10, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TŁF5,3, který funguje jako

Více

fixing technology Upevnění chemická

fixing technology Upevnění chemická fixing technology 55 Malta - VM V Vlastnosti univerzální, pro téměř všechny stavební materiály a další spektra použití výkonná 2-komponentní umělá pryskyřice na vinylové bázi pro vysoká zatížení pro beznapěťové

Více

Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml

Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml technické listy 1 Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml Chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu,

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

Evropské technické schválení ETA-13/0159

Evropské technické schválení ETA-13/0159 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Hmoždinky, pryskyřice, lepidla

Hmoždinky, pryskyřice, lepidla Hmoždinky, pryskyřice, lepidla SKR ŠROUBOVACÍ KOTVA Šestihranná hlava, pozinkováné bílé kód Ø x délka otvor klíč tloušťka spojení kusů/ SKR7560 7,5 x 60 6 13 10 100 SKR7580 7,5 x 80 6 13 30 50 SKR75100

Více

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380 Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380 Chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých

Více

Teorie a návrh dodatečného kotvení

Teorie a návrh dodatečného kotvení Teorie a návrh dodatečného kotvení Praha FSv ČVUT, 27.10.2016 www.hilti.cz Teorie dodatečného kotvení Václav Petřík 27.10.2016 1 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 Základní kotevní materiály Normy pro návrh

Více

Evropské technické schválení ETA-10/0130

Evropské technické schválení ETA-10/0130 Německý institut pro stavební techniku Ústav veřejných práv Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Autorizováno

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 87 FAZ II svorníková kotva... strana 88 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 90 FBN II svorníková kotva...... strana 91 EXA expresní kotva... strana 95 FZA kotva Zykon... strana 97 FZEA

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

Kvalita pro profesionály MALTA NA BÁZI REAKČNÍ POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN

Kvalita pro profesionály MALTA NA BÁZI REAKČNÍ POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1 OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pevný kámen Vysoce zatěžované upevnění do pevného kamene, betonu, pórovitého betonu a lehkého betonu Vhodné pro body upevnění umístěné v blízkosti

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Kotvení a příslušenství

Kotvení a příslušenství Přehled produktů 10.0 Přehled produktů 10.1 Přehled produktů 10.2 Technická data šroubů, tyčí závitových a trubek závitových Sikla 10.3 Zásady pro upevnění velkých zatížení 10.4 Zásady pro upevnění velkých

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP No. 0756-CPD-447 - CZ (Verze 1) 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SPIT TAPCON-6 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

We bring Swiss Fastening Technology to the world

We bring Swiss Fastening Technology to the world Chemické výrobky 58 We bring Swiss Fastening Technology to the world Chemické výrobky Chemické výrobky Výhoda MIT injektážní technologie Injektážní technika MIT Mungo umožňuje beznapěťové kotvení i velmi

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo s vysokou pevností. Popis výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo s vysokou pevností. Popis výrobku Technický list Vydání 01/06/2010 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000020 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo s vysokou pevností Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní chemická kotva, na bázi epoxi-akrylátu,

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0063 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

Professional. Představujeme novou hvězdu. kotevní techniky!

Professional. Představujeme novou hvězdu. kotevní techniky! Professional Představujeme novou hvězdu kotevní techniky! Professional pro tyče M8 až M4 pro aplikace exteriér a interiér velmi rychlé vytvrzování certifikát ETA pro alkalická prostředí pro kotvení již

Více

Chemická kotva VME. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu. Kotevní šroub V-A. Kotevní šroub VMU-A

Chemická kotva VME. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu. Kotevní šroub V-A. Kotevní šroub VMU-A Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva VME Kotevní šroub V-A Kotevní šroub VMU-A Kotevní šroub VM-A délka 1 metr, možnost uříznutí na požadovaný rozměr Betonářská výztuž

Více

Upevnění rámová í něn vá ev Up rámo

Upevnění rámová í něn vá ev Up rámo 29 Hmoždinka zatloukací - ND Hmoždinka zatloukací se zapuštěnou hlavou KEW ND Hmoždinka zatloukací s válcovou hlavou KEW ND Z časově úsporný upevňovací systém, sestávající se z rozpěrné hmoždinky a zatloukacího

Více

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba s.r.o. č.p. 218 Montážní postup č.: 13. objednávka č.... 687 33 Drslavice GSM: +420 731 587 132 schválil: Mandík firma:... tel: +420 572 614 150 fax: +420 572 614 153 datum: 28. 8. 2003 kontaktní osoba:...

Více

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 02 05 01 002 0 000007 SikaAnchorFix -2 Normal Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu Construction

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více