Schválení Certifikát ETA_ _MCS Uni Plus_nepopraskaný beton , Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:"

Transkript

1 Schválení Certifikát ETA_ _MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: , Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf

2 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L Berlin Germany Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Zmocněn a notifikován podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1998 k harmonizaci právních a správních předpisů členských státůohledně stavebních produktů (89/106/EHS) Mitglied der EOTA Člen EOTA Evropské technické Přeloženo z angličtiny Originální verze v němčině Obchodní označení Majitel Předmět a účel použití Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Berner GmbH Bernerstrasse Künzelsau NĚMECKO Lepená kotva o velikosti M6 až M30 pro použití v nepopraskaném betonu Platnost: Prodlouženo: od do od do 14. března října října října 2017 Výrobní závod Berner výrobní závod 6 Toto zahrnuje 38 stran včetně 29 příloh Europäische Organisation für Technische Zulassungen European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technická str. 1 (38)

3 I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto Evropské technické uděluje Německý institut pro stavební techniku v souladu s těmito směrnicemi a předpisy: - se směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, pozměněné směrnicí Rady 93/68/EHS 2 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 1882/ se zákonem o uvádění do oběhu a o volném oběhu stavebních výrobků k prosazování směrnice č. 89/106/EHS Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků a následující právní akty Evropského společenství (Zákon o stavebních výrobcích - BauPG) z 28. dubna , ve znění Článku 2 zákona ze dne 8. listopadu se společnými procedurálními pravidly pro podávání žádostí, přípravu a udělování evropských technických podle přílohy k rozhodnutí Komise 94/23/ES 6 ; - Řídícím pokynem pro evropská technická Kovové kotvy pro použití v betonu Část 5: Lepené kotvy, ETAG Německý institut pro stavební techniku je oprávněn kontrolovat, zda jsou splněna ustanovení tohoto ho. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodu. Vlastník ho však přesto zůstává odpovědný za shodu výrobků s evropským technickým m a za jejich použitelnost pro stanovený účel použití. 3 Toto evropské technické není možné přenášet na jiné výrobce nebo na zástupce výrobců než ty, kteří jsou uvedeni na stránce 1, nebo na jiné výrobní závody než ty, které jsou uvedeny na stránce 1 tohoto ho. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické zrušit podle odstavce 1 článku 5 směrnice Rady 89/106/EHS. 5 Toto Evropské technické se smí také v případě elektronického přenosu reprodukovat pouze v nezkrácené podobě. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku však může být provedena i částečná reprodukce. V tomto případě musí být částečná reprodukce jako taková označena. Texty a obrázky reklamních brožur nesmí být v rozporu s evropským technickým m, ani jej nesmí používat nepřípustným způsobem. 6 Evropské technické uděluje příslušné místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá plnému znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny Úřední věstník ES č. L 40 ze dne 11. února 1989, str Úřední věstník ES č. L 220 ze dne 30. srpna 1993, str Úřední věstník ES č. L 284 ze dne 31. října 2003, str Spolkový věstník I, 1998, str Spolkový věstník I, 2011, str Úřední věstník ES č. L 17 ze dne 20. ledna 1994, str. 34. str. 2 (38)

4 II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus je lepená kotva (injektážního typu), sestávající z maltové kartuše s injektážní maltou MCS Uni Plus, MCS Uni Plus WE nebo MCS Uni Plus S a z ocelového prvku. Ocelovými prvky mohou být: - kotevní tyče MCS Uni Plus A ve velikostech M6 až M30 nebo - kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I ve velikostech M8 až M20 nebo - výztužná tyč v rozpětí od průměru 0,8 do průměru 0,28 nebo - roxorová kotva ve velikostech 12 až 24. Ocelový prvek se vkládá do vyvrtaného otvoru vyplněného injektážní maltou a ukotvuje se spojem mezi ocelovým prvkem, injektážní maltou a betonem. V příloze 1 a 2 je znázorněn výrobek a jeho účel použití. 1.2 Účel použití Kotva je určena pro ukotvení, u kterých musí být splněny požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu a bezpečnost při používání dle základních požadavků 1 a 4 Směrnice Rady 89/106 EHS a jejichž selhání by vedlo k riziku ohrožení života nebo zdraví lidí a/nebo ke značným hospodářským následkům. Požární bezpečnost (základní požadavek 2) není v tomto Evropském technickém zahrnuta. Kotva bude použita pouze pro ukotvení vystavená působení statického či kvazistatického zatížení ve vyztuženém či nevyztuženém betonu standardní hmotnosti pevnostní třídy minimálně C20/25 a maximálně C50/60 podle EN 206: Kotva smí být použita pouze v nepopraskaném betonu. Kotva může být připevněna v suchém či mokrém betonu. Kotva s vnitřním závitem RG MI a kotevní tyč Fischer ve velikostech M12 až M30 s koaxiálními kartušemi o objemu 380 ml, 400 ml a 410 ml mohou být nainstalovány v otvorech vyplněných vodou, kromě mořské vody. Vývrt musí být proveden vrtacím kladivem nebo pneumatickou vrtačkou. Kotva může být použita v následujícím rozsahu provozních teplot: Teplotní rozsah I: -40 C až +80 C (maximální dlouhodobá teplota +50 C a maximální krátkodobá teplota +80 C) Teplotní rozsah II: -40 C až +120 C (maximální dlouhodobá teplota +72 C a maximální krátkodobá teplota +120 C) Prvky z pozinkované oceli: Prvky vyrobené z galvanicky pokovené nebo žárově pozinkované oceli mohou být použity pouze v konstrukcích v suchém vnitřním prostředí znečištěného chemickými látkami (např. v odsiřovacích provozech nebo silničních tunelech, kde se používají prostředky k odstranění námrazy). str. 3 (38)

5 Prvky z nerezové oceli A4: Prvky z nerezové oceli mohou být použity v konstrukcích umístěných v suchém vnitřním prostředí a také u konstrukcí, které jsou vystaveny vnějším atmosférickým vlivům (včetně průmyslového a mořského prostředí) nebo se nacházejí v trvale vlhkých vnitřních prostorech, kde se nevyskytují žádné agresivní podmínky. K těmto zvlášť agresivním podmínkám se řadí např. permanentní či občasné ponořování do mořské vody nebo zóna, kde dochází k rozstřiku mořské vody, prostředí krytých plaveckých bazénů s chlórem nebo prostředí s extrémním chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích závodech nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Prvky vyrobené z oceli C s vysokou korozní odolností: Prvky z oceli vysoce odolné proti korozi mohou být použity v konstrukcích umístěných v suchém vnitřním prostředí a také v konstrukcích, které jsou vystaveny vnějším atmosférickým vlivům nebo se nacházejí v trvale vlhkých vnitřních prostorech nebo v jiných zvlášť agresivních podmínkách. K těmto zvlášť agresivním podmínkám se řadí např. permanentní či občasné ponořování do mořské vody nebo zóna, kde dochází k rozstřiku mořské vody, prostředí krytých plaveckých bazénů s chlórem nebo prostředí s chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích závodech nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Prvky vyrobené z výztužných tyčí: Dodatečně montované výztužné tyče mohou být použity pouze jako kotvy. Takovými aplikacemi mohou být např. spoje v krycí betonové vrstvě, spoje provedené pomocí střižných kolíků nebo spojení zdi namáhané převážně na smyk a tlakovými silami u základu, kde výztužné tyče fungují jako spojovací kolíky zachycující střižné síly. Spoje s dodatečně montovanými výztužnými tyčemi v betonových konstrukcích navržených v souladu s EN : 2004 nejsou v tomto Evropském technickém zahrnuty. Ustanovení uvedená v tomto Evropském technickém vycházejí z předpokládané provozní životnosti kotvy 50 let. Údaje o provozní životnosti nelze vykládat jako záruku výrobce, ale je třeba je chápat pouze jako pomůcku při rozhodování o vhodných výrobcích s ohledem na předpokládanou a ekonomicky přiměřenou provozní životnost stavby. 2 Charakteristika výrobku a metody ověření 2.1 Charakteristika výrobku Kotva odpovídá výkresům a údajům uvedeným v příloze 1 až 7. Charakteristické hodnoty materiálu a rozměry a tolerance kotvy, které nejsou uvedeny v přílohách 1 až 7, musí odpovídat údajům stanoveným v technické dokumentaci 7 tohoto Evropského technického. Charakteristické hodnoty kotvy pro návrh ukotvení jsou uvedeny v přílohách 10 až 29. Dvě složky injektážní malty MCS Uni Plus, MCS Uni Plus WE nebo MCS Uni Plus S jsou dodávány v nesmíchaném stavu v dvou patronových či koaxiálních kartuších dle Přílohy 1. Každá kartuše je označena potiskem "MCS Uni Plus", "MCS Uni Plus WE" nebo "MCS Uni Plus S" s údaji o zpracování, době použitelnosti, době vytvrzení, době zpracování (v závislosti na teplotě), a kódem nebezpečnosti Technická dokumentace tohoto ho je uložena v Německém institutu pro stavební techniku a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených orgánů zapojených do procesu shody, musí být těmto schváleným orgánům předána. str. 4 (38)

6 Každá kotevní tyč MCS Uni Plus A je označena třídou v souladu s Přílohou 3. Každá kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I je opatřena označením jakostní třídy oceli a délkou dle Přílohy 4. Kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I, vyrobená z nerezové oceli, je označena dodatkem A4. Kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I, vyrobená z oceli vysoce odolné proti korozi, je označena doplňkovým písmenem C. Každá roxorová kotva BRA je označena identifikační značkou výrobce a obchodním názvem dle Přílohy 7. Prvky vyrobené z výztužných tyčí musí splňovat specifikace uvedené v Příloze 6. Označení hloubky zapuštění může být provedeno na staveništi. 2.2 Metody ověření Posouzení vhodnosti kotvy pro účel použití ohledně požadavků na mechanickou odolnost, stabilitu a bezpečnost při používání ve smyslu základních požadavků 1 a 4 bylo prováděno v souladu s Řídícím pokynem pro evropská technická Kovové kotvy pro použití v betonu Část 1 Kotvy všeobecně a část 5 Lepené kotvy na základě Varianty 7. Kromě specifických ustanovení týkajících se nebezpečných látek uvedených v tomto Evropském technickém mohou existovat další požadavky, které lze aplikovat na výrobky v rozsahu tohoto dokumentu (např. transponovaná evropská legislativa a národní právní a správní předpisy). Aby mohla být splněna ustanovení Směrnice o stavebních výrobcích, je nutno tyto požadavky, pokud se vztahují na daný případ, rovněž dodržovat. 3 Posuzování a prokazování shody a značka CE 3.1 Systém prokazování shody Dle rozhodnutí Evropské komise č. 96/582/ES 8 platí systém prokazování shody 2(i) (označovaný jako Systém. Tento systém prokazování shody je definován následovně: Systém 1: Osvědčení o shodě výrobku vydané schváleným certifikačním orgánem na základě: (a) úkolů pro výrobce: ( řízení výroby ve výrobním závodu; (2) provádění dalších zkoušek vzorků výrobků odebraných výrobcem ve výrobním závodu dle předepsaného Kontrolního plánu. (b) úkolů pro schválený orgán: (3) počáteční typové zkoušky výrobku; (4) počáteční kontrola výrobního závodu a řízení výroby ve výrobním závodu; (5) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby ve výrobním závodu. Poznámka: Schválené orgány se označují také jako oznámené orgány Úřední věstník Evropského společenství č. L 254, str. 5 (38)

7 3.2 Odpovědnosti Úkoly výrobce Řízení výroby u výrobce Výrobce musí provádět neustálé vnitřní řízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatření přijatá výrobcem musí být systematicky dokumentována formou písemných instrukcí a postupů, včetně záznamů jejich výsledků. Tento systém řízení výroby musí zajistit, aby výrobek byl ve shodě s tímto Evropským technickým m. Výrobce může používat pouze výchozí materiály, suroviny a součásti uvedené v technické dokumentaci tohoto Evropského technického. Řízení výroby ve výrobním závodu musí probíhat v souladu s Kontrolním plánem, který je součástí technické dokumentace tohoto Evropského technického. Kontrolní plán je formulován v kontextu systému řízení výroby ve výrobním závodu, který používá výrobce, a je uložen u Německého institutu pro stavební techniku 9. Výsledky řízení výroby ve výrobním závodu musí být zaznamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení v Kontrolním plánu Další úkoly výrobce Výrobce musí smluvně zapojit příslušný orgán, který je schválen pro úkony uvedené v odst. 3.1 v oblasti kotev, aby mohl provádět činnosti uvedené v odst Za tímto účelem předá výrobce Kontrolní plán uvedený v odst a zapojenému schválenému orgánu. Výrobce musí vydat prohlášení o shodě, které stanoví, že stavební výrobek je ve shodě s ustanoveními Evropského technického Úkoly schválených orgánů Schválený orgán je povinen provádět: - počáteční typové zkoušky výrobku; - počáteční kontrolu výrobního závodu a řízení výroby ve výrobním závodu; - průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby ve výrobním závodu v souladu s ustanoveními v Kontrolním plánu. Schválený orgán musí zachovat zásadní body výše uvedených činností a sdělit získané výsledky a závěry ve formě písemné zprávy. Schválený certifikační orgán pověřený výrobcem musí vydat ES prohlášení o shodě výrobku, osvědčující shodu s ustanoveními tohoto Evropského technického. V případech, kdy ustanovení Evropského technického a Kontrolního plánu nejsou dodržena, certifikační orgán musí odebrat prohlášení o shodě a neprodleně informovat Německý institut pro stavební techniku. 3.3 Označení shody CE Označení shody CE se musí umístit na každé balení kotvy. Za písmeny CE" musí být uvedeno identifikační číslo schválené certifikační instituce, kde je to důležité, poté se uvedou další dodatečné informace: - jméno a adresa držitele (právního subjektu odpovědného za výrobu), - poslední dvě číslice roku, v němž byla připojena značka CE, - číslo ES prohlášení o shodě výrobku, - číslo Evropského technického, Kontrolní plán je důvěrnou součástí Evropského technického a může být předán pouze schválenému orgánu zahrnutému do procesu ověřování shody. Viz oddíl str. 6 (38)

8 - číslo řídícího pokynu pro Evropské technické, - kategorie použití (ETAG 001-1, varianta 7) - velikost 4 Předpoklady, za kterých byla kladně posouzena použitelnost výrobku pro stanovený účel použití 4.1 Výroba Evropské technické je pro výrobek vydáno na základě schválených dat/informací, uložených v Německém institutu pro stavební techniku, které hodnocený a posuzovaný výrobek přesně určují. Změny výrobku nebo výrobního procesu, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nejsou správné, se musí před zavedením sdělit Německému institutu pro stavební techniku. Německý institut pro stavební techniku rozhodne o tom, zda se takové změny projeví na a následně na platnosti označení shody CE nebo nikoliv a případně určí, zda je potřeba doplňující posouzení nebo změna Konstrukce ukotvení Vhodnost kotvy pro účel použití je dána následujícími podmínkami: Ukotvení jsou navržena v souladu - s Technickou zprávou EOTA TR 029 Návrh lepených kotev 10 nebo v souladu s dokumentem - CEN/TS "Návrh spojovacích součástí pro použití v betonu, Část 4-5: "Dodatečně instalované spojovací části - Chemické systémy, za což odpovídá technik se zkušenostmi v oblasti ukotvení a betonových konstrukcí. Dodatečně montované výztužné tyče mohou být použity pouze jako kotvy. Musí být dodrženy základní předpoklady konstrukce vycházející z teorie kotev. Tyto předpoklady berou v potaz zatížení v tahu a smyku a odpovídající způsoby porušení a dále skutečnost, že podkladový materiál (betonový konstrukční prvek) v zásadě zůstává v mezním stavu použitelnosti (nepopraskaném nebo popraskaném betonu), je-li spojení zatíženo na mez prasknutí. Takovými aplikacemi mohou být např. spoje v krycí betonové vrstvě, spoje provedené pomocí střižných kolíků nebo spojení zdi namáhané převážně na smyk a tlakovými silami u základu, kde výztužné tyči fungují jako spojovací kolíky zachycující střižné síly. Spoje s dodatečně montovanými výztužnými tyčemi v betonových konstrukcích navržených v souladu s EN : 2004 (např. spojení zdi zatěžované tahovými silami v jedné vrstvě výztuže u základu) nejsou v tomto Evropském technickém zahrnuty Řídící pokyn ETAG 029 Kovové injektážní kotvy pro použití ve zdivu, Příloha C: Způsoby konstrukcí kotev je zveřejněn v anglickém jazyce na webových stránkách EOTA str. 7 (38)

9 Pro kotvu s vnitřním závitem MCS Uni Plus I musí být specifikovány upevňovací šrouby nebo závitové tyče vyrobené z oceli vhodné třídy dle Přílohy 5. Minimální a maximální délka zašroubování závitu l E upevňovacího šroubu nebo závitové tyče pro montáž přípravku musí splňovat požadavky dle tabulky 2 v Příloze 4. Délka upevňovacího šroubu nebo závitové tyče musí být stanovena v závislosti na tloušťce přípravku, přípustných tolerancích, délce dostupného závitu a minimální a maximální délce zašroubování závitu l E. S ohledem na zatížení ukotvených prvků jsou vypracovány poznámky a výkresy ověřitelných výpočtů. Poloha kotvy je uvedena na konstrukčních výkresech (např. poloha kotvy vůči výztuze nebo opěrám, atd.). 4.3 Montáž kotev Vhodnost použití kotvy lze předpokládat pouze tehdy, jestliže kotva byla namontována následovně: - Montáž kotvy je provedena náležitě kvalifikovanými pracovníky a pod dohledem osoby odpovídající za technické záležitosti na staveništi, - kotva je použita ve stavu, v jakém byla dodána výrobcem, aniž by došlo k výměně některého z dílů kotvy, - montáž kotvy je provedena v souladu se specifikacemi výrobce a technickými výkresy za použití nástrojů uvedených v technické dokumentaci tohoto Evropského technického, - standardní komerčně dostupné závitové tyče, podložky a šestihranné matice mohou být použity, pokud jsou splněny následující požadavky: o materiál, rozměry a mechanické vlastnosti kovových dílů vyhovují specifikacím uvedeným v tabulce 3 Přílohy 5, o materiálové a mechanické vlastnosti kovových dílů jsou potvrzeny kontrolním certifikátem 3.1 podle EN 10204:2004; dokumenty by se měly uložit, o závitová tyč je označena předpokládanou hloubkou zapuštění. Toto označení může provést výrobce tyče nebo osoba na staveništi, - výztužné tyče musí splňovat specifikace uvedené v Příloze 6, - před umístěním kotvy musí být provedeny kontroly, které zajistí, aby se třída betonu, v němž bude kotva umístěna, pohybovala v daném rozsahu a nebyla nižší než třída betonu, na níž se vztahují charakteristická zatížení, - kontrola, zda je beton dobře zhutněný, např. bez výrazných dutin, - označení a dodržení účinné hloubky ukotvení, - vzdálenost od okrajů a rozteče ne menší než předepsané hodnoty bez minusových tolerancí, - umístění vývrtů bez poškození výztuže, - vrtání pomocí vrtacího kladiva nebo pneumatické vrtačky, - v případě nevydařeného vývrtu se vyvrtaný otvor zaplní maltou, - kotva může být připevněna v suchém či mokrém betonu. Kotva s vnitřním závitem RG MI a kotevní tyč Fischer ve velikostech M12 až M30 s koaxiálními kartušemi o objemu 380 ml, 400 ml a 410 ml mohou být nainstalovány i v otvorech vyplněných vodou, kromě mořské vody, - čištění vyvrtaného otvoru a montáž kotvy musí být provedena v souladu s Přílohami 8 a 9, str. 8 (38)

10 - teplota při montáži součástí kotvy musí být alespoň 0 C (MCS Uni Plus WE) a +5 C (MCS Uni Plus a MCS Uni Plus S); během vytvrzování chemické malty nesmí teplota betonu klesnout pod -5 C (MCS Uni Plus, MCS Uni Plus WE) a 0 C (MCS Uni Plus S); doba vytvrzení (po kterou se kotva nesmí zatěžovat) dle tabulky 4 v Příloze 5 musí být dodržena, - pro montáž ve vyvrtaných otvorech h0 > 150 mm budou použity prodlužovací hadice dle Přílohy 1, - upevňovací šrouby nebo závitové tyče (včetně matice a podložky) musí odpovídat příslušnému materiálu a třídě kotvy s vnitřním závitem MCS Uni Plus I, - pro fungování kotvy se nepožadují montážní utahovací momenty. Avšak utahovací momenty uvedené v Příloze 3 až 7 nesmí být překročeny. 5 Údaje pro výrobce 5.1 Odpovědnost výrobce Odpovědností výrobce je zajistit, aby informace o specifických podmínkách uvedených v kapitole 1 a 2, včetně odkazovaných Příloh, a dále v odstavcích 4.2, 4.3 a 5.2 byly sděleny všem zúčastněným osobám. Tyto informace mohou být poskytovány ve formě kopií příslušných částí Evropského technického. Kromě toho musí být na obalu a/nebo v příbalovém letáku, nejlépe ve formě ilustrací, zřetelně uvedeny veškeré údaje o montáži. Minimálními požadovanými údaji jsou: - průměr vrtací korunky, - hloubka otvoru, - průměr kotevní tyče, - minimální účinná hloubka ukotvení, - informace o montážním postupu, včetně čištění vyvrtaného otvoru čisticími prostředky, nejlépe ve formě obrázku, - teplota součástí kotvy při montáži, - materiál a třída kovových součástí dle tabulky 3 v Příloze 5, - teplota okolí betonu během montáže kotvy, - přípustná doba zpracování (otevření) kartuše, - doba vytvrzení, po kterou se kotva nesmí zatěžovat, jako funkce teploty okolního betonu během montáže, - maximální utahovací moment, - označení výrobní šarže. Všechny údaje musí být zřetelné a srozumitelné. 5.2 Doporučení ohledně balení, přepravy a skladování Injektážní kartuše musí být chráněny před slunečním zářením a skladovány dle montážních pokynů výrobce v suchých podmínkách při teplotě alespoň +5 C a maximálně +25 C. Maltové kartuše s prošlou dobou skladovatelnosti se nesmí používat. Kotva musí být balena a dodávána pouze jako kompletní celek. Maltové kartuše se mohou balit odděleně od kovových dílů. Georg Feistel Vedoucí oddělení Ověřil: Baderschneider str. 9 (38)

11 Dvou patronová kartuše (velikosti: Prodlužovací trubička Statický mixér Těsnící uzávěr Potisk: MCS Uni Plus nebo MCS Uni Plus S nebo MCS Uni Plus WE, pokyny ke zpracování, trvanlivost, stupnice dráhy pístu, doby vytvrzení a zpracování (v závislosti na teplotě), kód nebezpečnosti Koaxiální kartuše (velikosti: Těsnící uzávěr Potisk: MCS Uni Plus nebo MCS Uni Plus S nebo MCS Uni Plus WE, pokyny ke zpracování, trvanlivost, stupnice dráhy pístu, doby vytvrzení a zpracování (v závislosti na teplotě), kód nebezpečnosti Závitová tyč MCS Plus A, velikost: Podložka Šestihranná matice Kotva s vnitřním závitem MCS Plus I (velikost: Šroub Závitová tyč Podložka Šestihranná matice Výztužná tyč (velikost: Označení hloubky vsazení Roxorová kotva BRA (velikost: Podložka Šestihranná matice Označení hloubky vsazení Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Výrobek Příloha 1 str. 10 (38)

12 Kotevní tyč Předsazená montáž Označení hloubky vsazení Prostrkovací montáž (prstencová spára vyplněná maltou) Kotva s vnitřním závitem MCS Plus I (pouze předsazená montáž) Výztužná tyč Označení hloubky vsazení Kotva z žebírkové tyčové výztuže BRA Předsazená montáž Prostrkovací montáž (prstencová spára vyplněná maltou) Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Účel použití Příloha 2 str. 11 (38)

13 Tabulka 1: Montážní parametry pro kotevní tyče Velikost kotvy [-] M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] Hloubka vyvrtané díry h 0 [mm] h 0 = h ef Účinná hloubka h ef, min [mm] ukotvení h ef, max [mm] Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje Průměr díry s vůlí v přípravku Minimální tloušťka betonového členu Maximální utahovací moment s min = c min [mm] předsazené ukotvení d 1 [mm] prostrkované ukotvení d 1 [mm] h min [mm] h ef + 30 ( 100) h ef + 2d 0 T inst, max [Nm] t fix, min [mm] 0 Tloušťka přípravku t fix, max [mm] 3000 Pro větší otvory s vůlí v přípravku viz kapitolu 1.1 zprávy TR 029. Kotevní tyč Označení Značení: Označení hloubky vsazení Ocel pevnostní třídy 8.8 nebo ocel C vysoce odolná proti korozi, třída 80: Nerezová ocel A4, třída 50 a ocel C vysoce odolná proti korozi, třída 50: Rozsah aplikací a účel použití Max. dlouhodobá teplota Max. krátkodobá teplota Teplotní rozsah I: -40 C až +80 C +50 C +80 C Teplotní rozsah II: -40 C až +120 C +72 C +120 C Účel použití suchý beton mokrý beton zaplavený otvor Kotevní tyče M8-M30 M12-M30 Kotvy s vnitřním závitem RG MI M8 - M20 Pouze koaxiální kartuše 380 ml, 400 ml a 410 ml. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 3 Kotevní tyče Montážní parametry a rozměry Rozsah aplikací a účel použití str. 12 (38)

14 Tabulka 2: Montážní parametry pro kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 Průměr kotvy d H [mm] Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] Délka kotvy L H [mm] Účinná hloubka ukotvení h ef a hloubka vrtané díry h 0 Minimální rozteč a vzdálenost od okraje h ef = h 0 [mm] s min = c min [mm] Průměr otvoru s vůlí v přípravku d 1 [mm] Minimální tloušťka betonového členu Hloubka zašroubování h min [mm] l E,min [mm] l E,max [mm] Maximální utahovací moment T inst, max [Nm] Kotva s vnitřním závitem MCS Plus I Označení Označení: velikost kotvy např.: M10 Nerezová ocel - doplňkové označení A4 např.: M10A4 Ocel vysoce odolná proti korozi - doplňkové označení C např.: M10C Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I Montážní parametry a rozměry Příloha 4 str. 13 (38)

15 Tabulka 3: Označení Kotevní tyč Materiály: kotevní tyče, závitové tyče, podložky, šestihranné matice a šrouby Ocel pozinkovaná 5.8 nebo 8.8; EN ISO 898-1, galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO f uk 1000N/mm 2 A 5 > 8% Materiály Ocel nerezová A4 50, 70 nebo 80 EN ISO ; ; ; ; ; EN nebo pr EN 10088:2011 f uk 1000N/mm 2 A 5 > 8% Ocel vysoce odolná vůči korozi C 50 nebo 80 EN ISO 3506 nebo třída 70 s f yk = 560 N/mm ; EN f uk 1000N/mm 2 A 5 > 8% Podložka EN ISO 7089 galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO ; ; ; ; ; EN ; EN Šestihranná matice dle EN ISO nebo 8; EN ISO galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO , 70 nebo 80 EN ISO ; ; ; ; ; EN , 70 nebo 80 EN ISO ; EN Šroub nebo závitové tyče pro kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I 5.8 nebo 8.8; EN ISO galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO EN ISO ; ; ; ; ; EN EN ISO ; EN Tabulka 4: Teplota v podkladu pro ukotvení [ C] Maximální doba zpracování malty a minimální doba vytvrzení (Během doby vytvrzení malty nesmí teplota betonu klesnout pod níže uvedenou minimální teplotu). Maximální doba zpracování t work [minuty] Minimální doba vytvrzení t cure [minuty] Teplota systému (malta) Uni Plus WE Uni Plus Uni Plus S Uni Plus WE Uni Plus Uni Plus S [ C] -5 až ±0 3 hodiny 24 hodin >±0 až +5 3 hodiny 3 hodiny 6 hodin >+5 až hodiny >+10 až hodiny >+20 až >+30 až U mokrého betonu se musí doba vytvrzení zdvojnásobit. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Materiály Doba zpracování a doba vytvrzení Příloha 5 str. 14 (38)

16 Tabulka 5: Montážní parametry pro výztužné tyče Průměr výztužné tyče d [mm] Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] (10)12 (12)14 (14) Hloubka vyvrtané díry h 0 [mm] h 0 = h ef Účinná hloubka h ef, min [mm] ukotvení h ef, max [mm] Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje s min = c min [mm] Minimální tloušťka betonového členu h min [mm] h ef + 30 ( 100) h ef + 2d 0 Lze použít oba průměry vrtacích korunek. Výztužná tyč Označení hloubky vsazení Vlastnosti výztuže: viz EN Příloha C, tabulky C.1 a C.2N Forma výrobku Jiné než galvanicky pozinkované tyče a odvinuté pruty B C Charakteristická mez kluzu f yk nebo f 0,2k [MPa] 400 až 600 Minimální hodnota k = (f t /f yk ) 1,08 1,15 <1,35 Charakteristická deformace při maximální síle ε uk [%] 5,0 7,5 Ohebnost Maximální odchylka od jmenovité hmotnosti (jednotlivá tyč) [%] Spoj: Minimální hodnota související oblasti žebra, f R, min (určeno dle EN 15630) Jmenovitá velikost tyče [mm] 8 > 8 Jmenovitá velikost tyče [mm] 8 až 12 > 12 Zkouška ohýbání / Zkouška střídavého ohýbání ±6,0 ±4,5 0,040 0,056 Výška žebra h: Výška žebra h musí být:, kde d = jmenovitý průměr tyče Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Výztužné tyče Montážní parametry Materiály Příloha 6 str. 15 (38)

17 Tabulka 6: Montážní parametry pro roxorové kotvy BRA Závitový průměr M 12 M 16 M20 M24 Jmenovitá velikost tyče d [mm] Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] (14) Hloubka vyvrtané díry (h o = l e, ges ) h 0 [mm] h ef + l e Účinná hloubka ukotvení h ef, min [mm] h ef, max [mm] Vzdálenost betonového povrchu ke svařovanému spoji l e [mm] Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje Průměr otvoru s vůlí v přípravku 2) Minimální tloušťka betonového členu předsazené ukotvení prostrkované ukotvení s min = c min [mm] d 1 [mm] d 1 [mm] h min [mm] h ef h o +2d o Maximální utahovací moment T inst, max [Nm] Tloušťka přípravku minimální t fix [Nm] 0 maximální t fix [Nm] 3000 Mohou být použity oba průměry vrtací korunky 2) Pro větší otvory s vůlí v přípravku viz kapitolu 1.1 zprávy TR 029. Roxorová kotva BRA Označení hloubky vsazení Označení hlavy Označení hlavy např. BRA (pro nerezovou ocel); BRA C (pro ocel vysoce odolnou proti korozi) Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Roxorová kotva BRA Montážní parametry Příloha 7 str. 16 (38)

18 Vrtání a čištění otvoru Vyvrtejte otvor. Vyvrtejte díru o průměru d 0 a hloubce h 0 viz tabulku 1. h ef 12d;d 0 <18mm: Otvor čtyřikrát vyfoukejte ruční pumpičkou. h ef >12d;d 0 18mm: Vyvrtaný otvor vyfoukejte čtyřikrát pomocí stlačeného vzduchu bez oleje (p > 6 bar) Pomocí vhodného ocelového kartáče a vrtačky 4x vyčistěte vyvrtaný otvor. U vyvrtaných otvorů větší hloubky použijte nástavec Příprava kartuše h ef <12d;d 0 <18mm: Otvor čtyřikrát vyfoukejte ruční pumpičkou. Odšroubujte těsnící uzávěr. h ef > 12d;d o 18mm: Vyvrtaný otvor vyfoukejte čtyřikrát pomocí stlačeného vzduchu bez oleje (p > 6 bar) 5 6 Našroubujte statický mixér (spirála v míchací trysce musí být zřetelně viditelná). Vložte kartuši do výdejního zařízení Vytlačte cca 10 cm malty, dokud pryskyřice nebude mít jednotnou šedou barvu. Nepoužívejte maltu, která má nerovnoměrně šedou barvu. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Montážní pokyny Část 1 Příloha 8 str. 17 (38)

19 Injektáž malty 9. Vyplňte přibližně 2/3 vyvrtaného otvoru maltou. Začněte vždy ode dna otvoru, aby se odstranily bubliny. Pro hloubku vyvrtaného otvoru 150 mm použijte prodlužovací trubičku. Montáž kotevních tyčí nebo kotev s vnitřním závitem MCS Plus I Používejte pouze čisté díly kotvy, zbavené oleje. Na kotevním dílu označte hloubku vsazení. Lehkými točivými pohyby zatlačte kotevní tyč nebo kotvu s vnitřním závitem až na dno otvoru. Po vložení dílu kotvy se musí 10 v ústí vývrtu objevit přebytečná malta. Při montáži nad hlavou zapřete kotevní tyč klínky. Při prostrkovací montáži vyplňte maltou prstencovou spáru. Dodržte předepsanou dobu vytvrzení. t cure viz tabulku Montáž přípravku T inst, max viz tabulku 1 nebo Montáž výztužných tyčí a roxorových kotev BRA 10 Používejte pouze čistou výztuž, zbavenou oleje. Označte hloubku vsazení na výztužné tyči. Otáčivým pohybem rázně zatlačte výztužnou tyč (reinforcing bar na obr.) nebo roxorovou kotvu (BRA) do maltou vyplněného otvoru až po značku hloubky zasunutí. Po dosažení značky hloubky vsazení se musí kolem kotvy objevit přebytečná malta. Dodržte předepsanou dobu vytvrzení. t cure viz tabulku 4 11 Montáž přípravku T inst, max viz tabulku Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Montážní pokyny Část Příloha 9 str. 18 (38)

20 ) CERTIFIKÁT Tabulka 7: Konstrukce lepených kotev podle zprávy TR 029 Charakteristické hodnoty pro kotevní tyče při zatížení v tahu Velikost M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Porušení oceli Charakteristická únosnost Nrk,s Dílčí součinitel bezpečnosti γms,n1 Nerezová ocel A4 a ocel C Nerezová ocel A4 a ocel C Kombinované vytažení a porušení betonového kuželu 5,8 [kn] ,8 [kn] [kn] [kn] [kn] ,8 [-] 1,50 8,8 [-] 1,50 50 [-] 2,86 70 [-] 1,50 3) /1,87 80 [-] 1,60 Průměr pro výpočet d [mm] Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25 Účel použití: suchý a mokrý beton Teplotní rozsah l 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 9,0 8,5 Teplotní rozsah II 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 6,5 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25 Účel použití: zaplavený otvor 6) Teplotní rozsah l 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 9,5 8,5 8,0 7,5 7,0 Teplotní rozsah Il 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 7,0 6,5 6,0 6,0 Součinitele nárůstu τ RK,ucr ψ c Porušení při překročení meze únosnosti C25/30 [-] 1,05 C30/37 [-] 1,10 C35/45 [-] 1,15 C40/50 [-] 1,19 C45/55 [-] 1,22 C50/60 [-] 1,26 h/h ef 2,0 1,0 h ef Vzdálenost od okraje 2,0>h / h C cr,sp [mm] ef >1,3 4,6h ef - 1,8h h/h ef 1,3 2,26 h ef Rozteč S cr,sp [mm] 2c cr,sp Dílčí součinitel suchý a mokrý beton 1,5 2) bezpečnosti γ MP = γ MC =γ Msp [-] zaplavený otvor 6) 1,8 5) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel γ 2 =1,0 je zahrnut. 3) Pro ocel C: f uk = 700 N/mm 2 ; f yk = 560 N/mm 2 4) Viz přílohu 2 5) Dílčí součinitel γ 2 =1,2 je zahrnut. 6) Pouze pro koaxiální kartuše 380ml, 400ml a 410ml Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 10 Konstrukce lepených kotev podle TR 029 Kotevní tyče Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu str. 19 (38)

21 Tabulka 8: Konstrukce lepených kotev podle TR 029 Charakteristické hodnoty pro kotevní tyče při zatížení ve smyku Velikost M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Porušení oceli bez ramena páky Charakteristic-ká únosnost VRk,s Nerez ocel A4 a ocel C 5.8 [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] Porušení oceli s ramenem páky Charakteristický ohybový moment M 0 Rk,s Nerez ocel A4 a ocel C 5.8 [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti při porušení oceli γ Ms,v Nerez ocel A4 a ocel C Vylomení betonu Součinitel k v rovnici (5.7) Technické zprávy TR 029, k [-] odst [-] 1, [-] 1,25 50 [-] 2,38 70 [-] 1,25 3) /1,56 80 [-] 1,33 Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mcp [-] 1,5 2) Porušení hrany betonu Viz Technickou zprávu TR 029, odst Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc [-] 1,5 2) 1 ) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 je zahrnut. 3) Pro ocel C: f uk = 700 N/mm 2 ; f yk = 560 N/mm 2 2,0 Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 11 Konstrukce lepených kotev podle TR029 Kotevní tyče Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku str. 20 (38)

22 Tabulka 9: Posuvy kotevních tyčí při zatížení v tahu Velikost M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Teplotní rozsah I -40 C / +80 C Účinná hloubka ukotvení h ef = 8 d Zatížení v tahu N [kn] 2,5 7,7 11,0 15,8 25,5 37,9 51,7 76,3 Posuv δ N0 [mm] 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Posuv δ N [mm] 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 Teplotní rozsah II -40 C/+120 C Účinná hloubka ukotvení h ef = 8 d Zatížení v tahu N [kn] 2,0 6,4 9,5 12,9 21,7 31,9 43,1 62,8 Posuv δ N0 [mm] 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25 0,25 0,25 Posuv δ N [mm] 0,3 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,75 0,75 Hodnoty pro 8d h ef 20d je možno vypočítat následovně δ N01 pro h ef 8d δ N 1 pro h ef 8d Tabulka 10: Posuvy kotevních tyčí Fischer při zatížení ve smyku Velikost M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Teplotní rozsah I -40 C / + 80 C a teplotní rozsah II -40 C/+120 C Zatížení ve smyku 5.8 /A4-50/C-50 V [kn] 2,8 5,1 8,1 11,8 21,9 34,2 49,1 78,3 Posuv δ V0 [mm] 0,7 0,9 1,2 1,4 2,0 2,4 2,6 3,7 Posuv δ V [mm] 1,2 1,4 1,7 2,1 2,9 3,7 4,1 5,6 A4-70 Zatížení ve smyku V [kn] 3,2 5,9 9,3 13,5 25,2 39,3 56,4 89,9 Posuv δ V0 [mm] 0,8 1,0 1,3 1,6 2,2 2,8 3,4 4,3 Posuv δ V [mm] 1,1 1,6 2,0 2,4 3,4 4,2 5,6 6,4 C-70 Zatížení ve smyku V [kn] 4,0 7,3 11,6 16,9 31,4 49,0 70,4 112,2 Posuv δ V0 [mm] 1,0 1,3 1,7 2,0 2,8 3,5 4,2 5,3 Posuv δ V [mm] 1,4 2,0 2,5 3,0 4,2 5,3 6,3 8,0 8.8/A4-80/C-80 Zatížení ve smyku V [kn] 4,6 7,0 11,1 15,2 30,1 47,0 67,7 107,7 Posuv δ V0 [mm] 1,0 1,2 1,6 1,9 2,8 3,3 3,6 5,1 Posuv δ V [mm] 1,6 1,9 2,3 2,9 4,0 5,1 5,6 7,7 Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Kotevní tyče Posuvy Příloha 12 str. 21 (38)

23 Tabulka 11: Konstrukce lepených kotev podle TR 029 Charakteristické hodnoty pro kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I při zatížení v tahu Velikost M8 M10 M12 M16 M20 Porušení oceli Charakteristická únosnost u šroubu N Rk,s Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,N 5.8 [kn] [kn] A4 [kn] C [kn] [kn] 1,50 70 Kombinované vytažení a porušení betonu 8.8 [kn] 1,50 A4 [kn] 1,87 C [kn] 1,87 Průměr pro výpočet d H [mm] Účinná hloubka ukotvení h ef [mm] Charakteristické hodnoty v betonu C20/25 Účel použití: suchý a mokrý beton Teplotní rozsah I (-40 0 C/+80 0 C) 3) N Rk,p [kn] Teplotní rozsah II (-40 0 C/+120 C) 3) N Rk,p [kn] Charakteristické hodnoty v betonu C20/25 Účel použití: zaplavený otvor 5) Teplotní rozsah 1 (-40 C/+80 C) 3) N Rk,p [kn] Teplotní rozsah II (-40 C/+120 C) 3) N Rk,p [kn] Součinitele nárustu pro N Rk,p ψ c Porušení při překročení meze únosnosti C25/30 [-] 1,05 C30/37 [-] 1,10 C35/45 [-] 1,15 C40/50 [-] 1,19 C45/55 [-] 1,22 C50/60 [-] 1,26 h / h ef 2,0 1,0 h ef Vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] 2,0 > h / h ef > 1,3 4,6 h ef -1,8 h h/h ef 1,3 2,26 h ef Rozteč c cr,sp [mm] 2c cr,sp Dílčí součinitel bezpečnosti suchý a mokrý beton 1,5 2) γ Mp = γ Mc =γ Msp [-] zaplavený otvor 6) 1,8 4) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel γ 2 =1,0 je zahrnut. 3) Viz přílohu 2 5) Dílčí součinitel γ 2 =1,2 je zahrnut. 6) Pouze pro koaxiální kartuše 380ml, 400ml a 410ml Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 13 Konstrukce lepených kotev podle TR029 Kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu str. 22 (38)

24 Tabulka 12: Konstrukce lepených kotev podle TR 029 Charakteristické hodnoty pro kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I při zatížení ve smyku Velikost M8 M 10 M12 M16 M20 Porušení oceli bez ramena páky Charakteristická únosnost Dílčí součinitel bezpečnosti V Rk,s Porušení oceli s ramenem páky Charakteristický ohybový moment Dílčí součinitel bezpečnosti Vylomení betonu 5.8 [kn] 9,2 14,5 21,1 39, [kn] 14,6 23,2 33,7 62,7 90 A4 [kn] 12,8 20,3 29,5 54, C [kn] 12,8 20,3 29,5 54, [-] [-] 1,25 1,5 A4 [-] 1,56 C [-] 1,56 5.8[Nm] [Nm] A4[Nm] C[Nm] [-] 1, [-] 1,25 A4 [-] 1,56 C [-] 1,56 Součinitel k v rovnici (5.7) Technické zprávy k [-] 2,0 TR 029, odst Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mcp [-] 1,5 2) Porušení hrany betonu Viz Technickou zprávu TR 029, odst Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc [-] 1,5 2) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 je zahrnut. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 14 Konstrukce lepených kotev podle TR029 Kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku str. 23 (38)

25 Tabulka 13: Posuv kotev s vnitřním závitem MCS Plus I při zatížení v tahu Velikost M8 M10 M12 M16 M20 Teplotní rozsah I (-40 C / + 80 C) Zatížení v tahu N [kn] 11,9 13,8 19,8 29,8 69,4 Teplotní rozsah II (-40 C / C) Posuv δ N0 [mm] 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 Posuv δ N [mm] 0,6 0,6 0,9 0,9 2,1 Zatížení v tahu N [kn] 9,9 11,9 15,8 23,8 37,7 Posuv δ N0 [mm] 0,15 0,15 0,25 0,25 0,6 Posuv δ N [mm] 0,45 0,45 0,75 0,75 1,8 Tabulka 14: Posuv kotev s vnitřním závitem MCS Plus I při zatížení ve smyku Velikost M8 M10 M12 M16 M20 Teplotní rozsah I -40 C / + 80 C a teplotní rozsah II -40 C / +120 C Zatížení ve smyku (tř. pevn. 5.8) V [kn] 5,1 8,1 11,8 21,9 34,2 Posuv δ V0 [mm] 0,9 1,2 1,4 2,0 2,4 Posuv δ V [mm] 1,4 1,7 2,1 2,9 3,7 Zatížení ve smyku (tř. pevn. 8.8) V [kn] 7,0 11,1 16,2 30,1 47,0 Posuv δ V0 [mm] 1,2 1,6 1,9 2,8 3,3 Posuv δ V [mm] 1,9 2,3 2,9 4,0 5,1 Zatížení ve smyku (tř. pevn. A4-70) V [kn] 5,9 9,3 13,5 25,2 39,3 Posuv δ V0 [mm] 1,0 1,3 1,6 2,2 2,8 Posuv δ V [mm] 1,6 2,0 2,4 3,4 4,2 Zatížení ve smyku (tř. pevn. C 70 ) V [kn] 7,3 11,6 16,9 31,4 49,0 Posuv δ V0 [mm] 1,3 1,7 2,0 2,8 3,5 Posuv δ V [mm] 2,0 2,5 3,0 4,2 5,3 f uk = 700 N/mm 2 ; f yk = 560 N/mm 2 Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I Posuvy Příloha 15 str. 24 (38)

26 Tabulka 15: Konstrukce lepených kotev podle TR 029 Charakteristické hodnoty pro výztužné tyče při zatížení v tahu 4) Velikost Porušení oceli Charakteristická únosnost N Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,N [-] 1,4 Kombinované vytažení a porušení betonu Průměr pro výpočet d [mm] Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25 Teplotní rozsah l 3) (-40 C/+80 C) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 9,5 9,0 8,5 Teplotní rozsah II 3) (-40 C/+120 C) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 9,5 9,5 9,0 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 C25/30 [-] 1,05 Součinitel nárůstu pro τ Rk,ucr ψ c Porušení při překročení meze únosnosti Vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] C30/37 [-] 1,10 C35/45 [-] 1,15 C40/50 [-] 1,19 C45/55 [-] 1,22 C50/60 [-] 1,26 h / h ef 2,0 1,0 h ef 2,0 > h / h ef > 1,3 4,6 h ef -1,8 h h/h ef 1,3 2,26 h ef Rozteč s cr,sp [mm] 2c cr,sp Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mp = γ Mc =γ Msp [-] 1,5 2) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 je zahrnut. 3) Viz přílohu 2 4) Hodnoty uvedené v tabulce 15 platí pro výztužné tyče B 500 B s f uk = 550 N/mm 2 a f yk = 500 N/mm 2. Ostatní výztužné tyče musí být vypočteny dle rovnice (5. v TR 029. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 16 Konstrukce lepených kotev podle TR029 Výztužné tyče Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu str. 25 (38)

27 Tabulka 16: Konstrukce lepených kotev dle TR 029 Charakteristické hodnoty pro výztužné tyče při zatížení ve smyku Velikost d Porušení oceli bez ramena páky Charakteristická únosnost V Rk,s [kn] 13,8 21,6 31,1 42,4 55, Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,v [-] 1,5 Porušení oceli s ramenem páky Charakteristický ohybový moment M 0 Rk,s [Nm] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,v [-] 1,5 Vylomení betonu Součinitel k v rovnici (5.7) Technické zprávy TR 029, k [-] odst Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mcp 2) [-] 1,5 3) Porušení hrany betonu Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc 2) [-] 2,0 Viz Technickou zprávu TR 029, odst ,5 3) Hodnoty v tabulce 16 platí pro výztužné tyče B 500 B s f uk = 550 N/mm 2 a f yk = 500 N/mm 2. Ostatní výztužné tyče musí být vypočteny dle rovnice (5. v TR ) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 3) Dílčí součinitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 je zahrnut. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 17 Konstrukce lepených kotev podle TR029 Výztužné tyče Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku str. 26 (38)

28 Tabulka 17: Posuvy výztužných tyčí při zatížení v tahu Velikost Ø d Teplotní rozsah I -40 C/+80 C Účinná hloubka ukotvení h ef =8 d 2) Zatížení v tahu N [kn] 7,7 11,0 15,8 19,5 25,5 37,9 51,7 76,3 Posuv δ N0 [mm] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Posuv δ N [mm] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 Teplotní rozsah II -40 C /+120 C Účinná hloubka kotvy h ef = 8 d 2) Zatížení v tahu N [kn] 6,4 9,5 12,9 16,6 21,7 31,9 43,1 62,8 Posuv δ N0 [mm] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25 0,25 0,25 Posuv δ N [mm] 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,75 0,75 Hodnoty v tabulce 17 platí pro výztužné tyče B 500 B s f uk = 550 N/mm 2 a f yk = 500 N/mm 2. Ostatní výztužné tyče musí být vypočteny dle rovnice (5. v TR ) Hodnoty pro 8d h ef 20d je možno vypočítat následovně δ N01 pro h ef 8d : δ N 1 pro h ef 8d Tabulka 18: Posuvy výztužných tyčí při zatížení ve smyku Velikost Ø d Teplotní rozsah I -40 C / + 80 C a teplotní rozsah II -40 C /+120 C Zatížení ve smyku V [kn] 5,1 8,1 11,8 16,0 21,9 34,2 49,1 78,3 Posuv δ V0 [mm] 0,9 1,2 1,4 0,7 2,0 2,4 2,6 3,7 Posuv δ V [mm] 1,4 1,7 2,1 1,2 2,9 3,7 4,1 5,6 Hodnoty v tabulce 18 platí pro výztužné tyče B 500 B s f uk = 550 N/mm 2 a f yk = 500N N/mm 2. Ostatní výztužné tyče musí být vypočteny dle rovnice (5. v TR 029. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Výztužné tyče Posuvy Příloha 18 str. 27 (38)

29 Tabulka 19: Konstrukce lepených kotev podle TR 029 Charakteristické hodnoty pro roxorové kotvy BRA při zatížení v tahu Velikost M12 M16 M20 M24 Porušení oceli Charakteristická únosnost N Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,N [-] 1,4 Kombinované vytažení a porušení betonu Průměr pro výpočet d [mm] Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25 Teplotní rozsah l 3) (-40 C / +80 C) Teplotní rozsah II 3) (-40 C/+120 C) Součinitele nárůstu pro τ Rk,ucr ψ c Porušení při překročení meze únosnosti τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 11,0 10,0 9,5 9,0 τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 9,0 8,5 8,0 7,5 C25/30 [-] 1,05 C30/37 [-] 1,10 C35/45 H 1,15 C40/50 H 1,19 C45/55 H 1,22 C50/60 H 1,26 h / h ef 2,0 1,0 h ef Vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] 2,0 > h / h ef > 1,3 4,6 h ef -1,8 h h/h ef 1,3 2,26 h ef Rozteč s cr,sp [mm] 2c cr,sp Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mp = γ Mc =γ Msp [-] 1,5 2) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 je zahrnut. 3) Viz přílohu 2 Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 19 Konstrukce lepených kotev podle TR029 Roxorové kotvy BRA Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu str. 28 (38)

30 Tabulka 20: Konstrukce lepených kotev podle TR 029 Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku pro roxorové kotvy BRA Velikost M12 M16 M20 M24 Porušení oceli bez ramena páky Charakteristická únosnost V Rk,s [kn] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,v Porušení oceli s ramenem páky Charakteristický ohybový moment M 0 Rk, s [-] 1,56 [Nm] Dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,v [-] 1,56 Vylomení betonu Součinitel k v rovnici (5.7) Technické zprávy TR 029, odst Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mcp k [-] 2,0 [-] 1,5 2) Porušení hrany betonu Viz Technickou zprávu TR 029, odst Dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc 1,5 2) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 je zahrnut. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 20 Konstrukce lepených kotev podle TR029 Roxorové kotvy BRA Charakteristické hodnoty při zatížení ve smyku str. 29 (38)

31 Tabulka 21: Posuvy roxorových kotev BRA při zatížení v tahu Velikost M12 M16 M20 M24 Teplotní rozsah I -40 C/+80 C Účinná hloubka ukotvení h ef = 8 d Zatížení v tahu N [kn] 15,8 25,5 37,9 51,7 Posuv δ N0 [mm] 0,2 0,2 0,3 0,3 Posuv δ N [mm] 0,6 0,6 0,9 0,9 Teplotní rozsah II -40 C/+120 C Účinná hloubka ukotvení h ef = 8 d Zatížení v tahu N [kn] 12,9 21,7 31,9 43,1 Posuv δ N0 [mm] 0,15 0,15 0,25 0,25 Posuv δ N [mm] 0,45 0,45 0,75 0,75 Hodnoty pro 8d h ef 20d je možno vypočítat následovně δ N01 pro h ef 8d δ N 1 pro h ef 8d Tabulka 22: Posuvy roxorových kotev BRA při zatížení ve smyku Velikost M12 M16 M20 M24 Teplotní rozsah I -40 C /+ 80 C a teplotní rozsah II -40 C /+120 C Zatížení ve smyku V [kn] 11,8 21,9 34,2 49,1 Posuv δ V0 [mm] 1,4 2,0 2,4 2,6 Posuv δ V [mm] 2,1 2,9 3,7 4,1 Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Roxorové kotvy BRA Posuvy Příloha 21 str. 30 (38)

32 Tabulka 23: Konstrukce lepených kotev podle CEN/TS :2009 Charakteristické hodnoty pro kotevní tyče při zatížení v tahu Velikost M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Porušení oceli Charakteristická únosnost Nrk,s Dílčí součinitel bezpečnosti γms,n Nerezová ocel A4 a ocel C Nerezová ocel A4 a ocel C 5.8 [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [-] 1, [-] 1,50 50 [-] 2,86 70 [-] 1,50 3) /1,87 80 [-] 1,60 Kombinované vytažení a porušení betonového kuželu Průměr pro výpočet d [mm] Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25. Účel použití: suchý a mokrý beton Teplotní rozsah l 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 9,0 8,5 Teplotní rozsah II 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 6,5 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25. Účel použití: zaplavený otvor 6) Teplotní rozsah l 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 9,5 8,5 8,0 7,5 7,0 Teplotní rozsah Il 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 7,0 6,5 6,0 6,0 Součinitel pro nepopraskaný beton k ucr [-] 10,1 C25/30 [-] 1,05 Součinitele nárůstu τ Rk,ucr ψ c Porušení při překročení meze únosnosti Vzdálenost od okraje h/h ef 2,0 C cr,sp [mm] 2,0>h / h ef >1,3 h/h ef 1,3 C30/37 [-] 1,10 C35/45 [-] 1,15 C40/50 [-] 1,19 C45/55 [-] 1,22 C50/60 [-] 1,26 1,0 h ef 4,6h ef -1,8h 2,26 h ef Rozteč S cr,sp [mm] 2c cr,sp Dílčí součinitel suchý a mokrý beton 1,5 2) bezpečnosti γ MP = γ MC =γ Msp [-] zaplavený otvor 6) 1,8 5) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel γ 2 =1,0 je zahrnut. 3) Pro ocel C: f uk = 700 N/mm 2 ; f yk = 560 N/mm 2 4) Viz přílohu 2 5) Dílčí součinitel γ 2 =1,2 je zahrnut. 6) Pouze pro koaxiální kartuše 380ml, 400ml a 410ml Posuvy viz Přílohu 12 Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 22 Konstrukce lepených kotev podle CEN/TS :2009 Kotevní tyče Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu str. 31 (38)

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0010

Evropské technické schválení ETA-08/0010 Německý institut pro stavební techniku Schvalovací ústav pro stavební výrobky a postupy Zkušební ústav pro stavební techniku Kolonnenstrasse 30 B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 78730-0 Fax: +49 30 78730-320

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. 59 Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. PŘEHLED Certifikován pro: Kotvení závitových svorníků, pouzder s vnitřním závitem do tažené i tlačené zóny betonu C20/25 C50/60

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0199

Evropské technické schválení ETA-05/0199 Německý institut pro stavební techniku Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Člen EOTA Evropské technické

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem.

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. 77 Roxorová kotva FRA Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. PŘEHLED FRA roxorová kotva Vhodná pro Beton > C/5 a < C50/60 Pro upevnění: ocelových konstrukcí zábradlí konzolí stahovacích střech strojů

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - bez styrenu je 2-složkový systém chemické kotvy s vysokou pevností na bázi živice v poměru 10:1 s rychlým vytvrzením pro vysoké a střední zátěže a zvláště vhodná pro kotvení

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce)

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Certifikát(C) Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_05-0267_pro_talírovou_hmoždinku_SUPERISOLATEfix_48392[PDF]_cs.pdf

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost;

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost; Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké

Více

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici.

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici. Zkušební protokol Číslo dokumentu: (3068/324/11) CM ze dne 28.02.2013 Zadavatel Berner Trading Holding GmbH Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Zakázka ze dne: 14.03.2011 Označení zakázky: ústně Přijetí zakázky:

Více

Chemická patrona R (Eurobond)

Chemická patrona R (Eurobond) 45 Beznapěťové upevnění v tlačeném betonu. PŘEHLED R M chemická patrona fischer RG M kotevní svorník, galvanicky pozinkovaná ocel RG M A4 / C Kotevní svorník, nerez ocel A4 nebo vysoce korozivzdorná ocel

Více

Technický list č.: ST16. Chemická kotva VINYLESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST16. Chemická kotva VINYLESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - je dvousložková vinylesterová chemická malta bez styrenu. Vysoká pevnost na bázi živice v poměru 10:1, velké pevnosti s rychlým vytvrzováním pro vysoké zátěže, kritické kotvení

Více

Kotva pro vysoká zatížení FHB II

Kotva pro vysoká zatížení FHB II 36 CHEMICKÉ KOTVY Kotva pro vysoká zatížení FHB II Bezpečná montáž a nejvyšší zatížení v taženém betonu. PŘEHLED FHB II-A S (krátká) galvanicky pozinkovaná ocel FHB II-A L (dlouhá) pro extrémní zatížení,

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 06. 04. 2017 TL č. 0606 Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i dutém podkladu

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 27. 04. 2017 TL č. 0609 KOTVIX PS Kotvix PS je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Císlo výr. / Article No.: 80464, 80463, 115037 Jazyky / Languages: cs BERNER_56465.pdf 2012-11-01 Všeobecné stavebně technické schválení

Více

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE CHEMICKÉ KOTVENÍ Chemická malta Polyester Chemická kotva pro ukotvování závitových tyčí a roxorů (výztuží) do betonu s evropským osvědčením k použití v betonu, (rozsah závitových tyčí M8 M16) podle ETAG

Více

EJOT Iso-Bar. Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Bar. Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS EJOT Iso-Bar Popis výrobku EJOT Iso-Bar upevňovací prvek s přerušeným tepelným mostem s připojovacím

Více

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté CHEMICKÉ KOTVY R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice bez styrenu evropské schválení pro 15 podkladů Schválení

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Popis výrobku EJOT Iso-Corner je montážní úhelník z polyuretanové tvrzené pěny pro plánované upevnění prvků na

Více

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy CHEMICKÉ KOTVY RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy Univerzální polyesterová (bez styrenu) pryskyřice - Evropské schválení pro 15 podkladů - bezkazetový systém (CFS +) Schválení

Více

NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus

NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus Výkonná injektážní malta nejen pro vlepování betonářské výztuže. Výkonná injektážní malta nejen pro vlepování betonářské výztuže. NEW Nová receptura pro ještě

Více

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka 100 OCELOVÉ kotvy Technické údaje FZA-D kotva Zykon, ID Ø vrtáku kotevní hloubka maximální užitná délka závit velikost klíče ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] FZA 12 x 50 M 8 D/10 60652 0 12 40 10

Více

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací Chemická kotva s vysokou účinností na bázi vinylesterové pryskyřice bez styrenu ke kotvení v betonu Schválení a certifikáty ETA-10-0108 Informace o produktu

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sika AnchorFix -2 Normal

PRODUKTOVÝ LIST Sika AnchorFix -2 Normal PRODUKTOVÝ LIST KOTVICÍ LEPIDLO PRO STŘEDNÍ AŽ VYSOKÉ ZATÍŽENÍ POPIS PRODUKTU 2komponentní chemická kotva určená pro normální / mírné klimatické podmínky, bez rozpouštědel a styrenu, na bázi epoxi-akrylátu.

Více

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G 69 Injektážní systém zdivo - kotevní svorník FIS G Beznapěťové upevnění fesionály. PŘEHLED FIS G kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem FIS M I pouzdro s vnitřním závitem FIS E K plastové pouzdro

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek Article Number: 117579, 177823 Languages: cs BERNER_Expert's_report_(E)_MCS_Uni_Plus,_znalecký_posudek_75730[PDF]_cs.pdf 2015-02-07 Zkušební laboratoř

Více

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ Svorníková kotva žárově zinkovaná pro netrhlinový beton Informace o produktu Vlastnosti a výhody Zvýšená odolnost proti korozi díky žárově pozinkované ochranní

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 29. 09. 2016 TL č. 0606 KOTVIX PSF Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i

Více

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm]

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm] Injektážní systém FIS VL a FIS VL HIGHSPEED s kotevním šroubem FIS A (pevnostní třídy 5.8) Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy v betonu C20/25 FIS A M6 (5.8) FIS A M8 (5.8) FIS A M10 (5.8) FIS

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací Chemická kotva pro vysoké zatížení k použití v menší vzdálenosti a blízko hrany k zarážení závitové nebo vyztužovací tyče Schválení a certifikáty ETA-11/0002

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

Všeobecné stavebně technické schválení

Všeobecné stavebně technické schválení Všeobecné stavebně technické schválení Registrační místo pro stavební výrobky a stavby Stavebně technický zkušební úřad Svazem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce. Člen Evropského úřadu

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0063 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8.

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8. Injektážní systém FIS V, FIS VW, FIS VS se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 8.8) Nejvyšší garantovaná jednotlivé kotvy, v betonu C20/25 FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Datum vydání: 11/2016 Identifikační č.: 02 02 05 01 001 0 000001 SikaAnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů,

Více

Šrouby do betonu BTS, BTS M

Šrouby do betonu BTS, BTS M BTS M Evropský technický certifikát varianta 1 pro trhlinový beton Třída požární odolnosti R 120 1 od ø8 Šrouby do betonu BTS, BTS M Výhody BTS: BTS šroub do betonu varianta 1 pro širokou škálu těžkých

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstraße 30 B 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocněný

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 02 05 01 002 0 000007 SikaAnchorFix -2 Normal Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu Construction

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 29. 09. 2016 TL č. 0608 KOTVIX VSF zimní Kotvix VSF zimní je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-9/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více