Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs"

Transkript

1 Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf

2 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L Berlin Germany Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Zmocněn a notifikován podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1998 k harmonizaci právních a správních předpisů členských státůohledně stavebních produktů (89/106/EHS) Mitglied der EOTA Člen EOTA Evropské technické schválení ETA-11/0075 Přeloženo z angličtiny Originální verze v němčině Obchodní označení Majitel schválení Předmět schválení a účel použití Platnost: od do Hřebíková kotva BNA Berner Berner GmbH Bernerstrasse Künzelsau NĚMECKO Kotvy o velikostech 6x25 a 6x30 pro skupinové použití v nenosných konstrukcích v betonu 8. března září 2016 Výrobní závod Berner výrobní závod 6 Toto schválení zahrnuje 13 stran včetně 5 příloh Europäische Organisation für Technische Zulassungen European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technická schválení str. 1 (13)

3 I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto Evropské technické schválení uděluje Německý institut pro stavební techniku v souladu s těmito směrnicemi a předpisy: - se směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, pozměněné směrnicí Rady 93/68/EHS 2 ze dne 22. července 1993 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 1882/ ze dne se zákonem o uvádění do oběhu a o volném oběhu stavebních výrobků k prosazování směrnice č. 89/106/EHS Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků a následující právní akty Evropského společenství (Zákon o stavebních výrobcích - BauPG) z 28. dubna , naposled změněný zákonem ze dne 31. října se společnými procedurálními pravidly pro podávání žádostí, přípravu a udělování evropských technických schválení podle přílohy k rozhodnutí Komise 94/23/ES 6 ; - s pokynem pro Evropské technické schválení pro Kovové kotvy do betonu část 6: Kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích", ETAG Německý institut pro stavební techniku je oprávněn kontrolovat, zda jsou splněna ustanovení tohoto evropského technického schválení. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodu. Vlastník evropského technického schválení však přesto zůstává odpovědný za shodu výrobků s evropským technickým schválením a za jejich použitelnost pro stanovený účel použití. 3 Toto evropské technické schválení není možné přenášet na jiné výrobce nebo na zástupce výrobců než ty, kteří jsou uvedeni na stránce 1, nebo na jiné výrobní závody než ty, které jsou uvedeny na stránce 1 tohoto evropského technického schválení. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické schválení zrušit podle odstavce 1 článku 5 směrnice Rady 89/106/EHS. 5 Toto Evropské technické schválení se smí také v případě elektronického přenosu reprodukovat pouze v nezkrácené podobě. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku však může být provedena i částečná reprodukce. V tomto případě musí být částečná reprodukce jako taková označena. Texty a obrázky reklamních brožur nesmí být v rozporu s evropským technickým schválením, ani jej nesmí používat nepřípustným způsobem. 6 Evropské technické schválení uděluje příslušné místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá plnému znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny Úřední věstník ES č. L 40 ze dne 11. února 1989, str Úřední věstník ES č. L 220 ze dne 30. srpna 1993, str Úřední věstník ES č. L 284 ze dne 31. října 2003, str Spolkový věstník I, 1998, str Spolkový věstník I, 2006, str. 2407, Úřední věstník ES č. L 17 ze dne 20. ledna 1994, str. 34. str. 2 (13)

4 II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku Hřebíková kotva BNA Berner o velikostech 6x25 a 6x30 je kotva vyrobená z galvanizované nerezové oceli (označení A4") nebo nerezové oceli / (označení C"), která se zatlačí do vyvrtaného otvoru a pod zatížením se roztáhne. Obrázky produktů a účel použití jsou uvedeny v příloze Účel použití Kotva je navržena pro ukotvení, při nichž musí být splněny požadavky na bezpečnost při použití ve smyslu podstatných požadavků 4 směrnice Rady 89/106/EHS a selhání upevňovacího prvku představuje bezprostřední riziko pro život lidí. Kotvy jsou určeny pro skupinové použití v nenosných konstrukcích. Definice skupinového použití podle členských států EU je uvedena v příloze 1 (informativní) ETAG 001, část 6. Kotvu je možné používat k ukotvení s požadavky na ohnivzdornosti. Kotva se použije pouze pro taková ukotvení, která jsou vystavena statickému nebo kvazistatickému zatížení ve vyztuženém nebo nevyztuženém betonu o normální hmotnosti a tříd pevnosti minimálně C 12/15 a maximálně C 50/60 podle normy EN 206-1: Může být ukotvena v betonu s trhlinami nebo bez trhlin. BNA vyrobená z galvanizované oceli: Kotva může být použita pouze v konstrukcích, které jsou vystaveny vnitřnímu suchému prostředí. BNA A4 vyrobená z nerezové oceli: Kotva z nerezové oceli se může použít v konstrukcích, které jsou vystaveny vnitřnímu suchému prostředí a také v konstrukcích, které jsou vystaveny vnějším atmosférickým vlivům (včetně průmyslového a mořského prostředí), nebo trvalým podmínkám vnitřní vlhkosti, pokud zde nejsou zvlášť agresivní podmínky. Takové zvlášť agresivní podmínky jsou např. trvalá, střídající se ponoření do mořské vody nebo zóny postřiku mořskou vodou, atmosféra s obsahem chloridu ve vnitřních bazénech nebo atmosféra s extrémním chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích zařízeních nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací materiály). BNA C (vyrobená z nerezové oceli nebo ): Kotva vyrobená z vysoce korozivzdorné oceli se může použít v konstrukcích, které jsou vystaveny vnitřnímu suchému prostředí a také v konstrukcích, které jsou vystaveny vnějším atmosférickým vlivům, trvalým podmínkám vnitřní vlhkosti nebo jiným, zvlášť agresivním podmínkám. Takové zvlášť agresivní podmínky jsou např. trvalá, střídající se ponoření do mořské vody nebo zóny postřiku mořskou vodou, atmosféra s obsahem chloridu ve vnitřních bazénech nebo atmosféra s chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích zařízeních nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací materiály). str. 3 (13)

5 Ustanovení tohoto evropského technického schválení jsou založena na předpokládané době životnosti kotvy 50 roků. Údaje o době použitelnosti nelze považovat za záruku výrobce, je nutno je považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané, hospodářsky přiměřené době životnosti stavebního díla. 2 Vlastnosti výrobku a hodnocení výsledků zkoušek 2.1 Vlastnosti výrobku Kotva odpovídá výkresům a údajům v příloze 1. Charakteristické hodnoty materiálů, rozměry a tolerance kotvy neuvedené v příloze 1, musí odpovídat údajům stanoveným v technické dokumentaci7 tohoto evropského technického schválení. Ohledně požadavků týkajících se bezpečnosti v případě požáru se předpokládá, že kotva splňuje požadavky požární třídy A1 z hlediska reakce na oheň v souladu s ustanoveními směrnice Komise 96/603/ES, pozměněné směrnicí 2000/605/ES. Charakteristické hodnoty pro dimenzování ukotvení jsou uvedeny v přílohách 2 až 4. Charakteristické hodnoty kotvy pro dimenzování ukotvení týkající se požáru jsou uvedeny v příloze 5. Platí pro použití v systému, pro který se požaduje zajištění specifické třídy požární bezpečnosti. Každá kotva je označena identifikační značkou výrobce, včetně typu kotvy podle přílohy 1. Typ kotvy BNA 6x25 s účinnou hloubkou ukotvení 25 mm je označen na hlavě kotvy (vyznačení středu, pruh nebo body) podle přílohy 1. Každá kotva BNA A4 vyrobená z nerezové oceli je označena znaky A4". Každá kotva BNA C vyrobená z nerezové oceli / je označena písmenem C". Kotva musí být dodávána pouze jako kompletní jednotka. 2.2 Hodnocení výsledků zkoušek Posouzení použitelnosti kotvy pro stanovený účel použití z hlediska požadavků na bezpečnost ve smyslu podstatných požadavků 4 bylo provedeno v souladu se Směrnicí o evropském technickém schválení pro kovové kotvy do betonu", část 1 Kotvy obecně" a část 6 Kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích". Posouzení kotev pro účel použití z hlediska požadavků na požární bezpečnost bylo provedeno v souladu s technickou zprávou TR 020 Hodnocení kotev do betonu týkající se požární bezpečnosti". Navíc ke specifickým doložkám týkajících se nebezpečných látek, zahrnutých do tohoto evropského technického schválení, se mohou na produkty zahrnuté do tohoto rozsahu vztahovat další požadavky (např. přenesená evropská legislativa a národní zákony, předpisy a správní předpisy). Ke splnění ustanovení směrnice o stavebních výrobcích je třeba tyto požadavky také zohlednit v případě, že se použijí a tam, kde se použijí Technická dokumentace tohoto evropského technického schválení je uložena v Německém institutu pro stavební techniku a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených orgánů zapojených do procesu schválení shody, musí být těmto schváleným orgánům předána. str. 4 (13)

6 3 Vyhodnocení a prokazování shody a značka CE 3.1 Systém prokazování shody Podle rozhodnutí Evropské komise č. 96/582/EHS 8 se použije systém 2(i) (viz odkaz na první možnost) prokazování shody. Tento systém prokazování shody je definován takto: Systém 1: Prohlášení o shodě produktu schválenou certifikační institucí na základě těchto bodů: (a) Úkoly výrobce: (1) řízení výroby u výrobce, (2) další zkoušky vzorků odebraných v místě výroby výrobcem podle předepsaného plánu zkoušek. (b) Úkoly schváleného orgánu: (3) počáteční zkoušky typu výrobku, (4) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce, (5) průběžný dozor, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce. Poznámka: Schválené orgány se označují také jako notifikační orgány". 3.2 Povinnosti Úkoly výrobce Řízení výroby Výrobce provádí průběžnou vnitřní kontrolu výroby. Všechny údaje, požadavky a předpisy přijaté výrobcem se systematicky zachovávají ve formě písemných provozních a technologických pokynů, včetně záznamů výsledků. Vlastní kontrola ve výrobě musí zajišťovat, že je výrobek ve shodě s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce může používat pouze původní materiály/suroviny/přísady uvedené v technické dokumentaci tohoto evropského technického schválení. Řízení výroby v závodu musí být v souladu s plánem kontroly, který je součástí technické dokumentace tohoto evropského technického schválení. Plán kontrol je uveden v souvislosti se systémem řízení výroby závodu zpracovaným výrobcem a uloženým v Německém institutu pro stavební techniku. 9 Výsledky řízení výroby u výrobce se zaznamenají a vyhodnotí v souladu s ustanoveními plánu kontrol Další úkoly výrobce Výrobce musí na základě smlouvy pověřit orgán, který je schválen pro úkoly uvedené v odstavci 3.1 v oblasti kotev, aby podnikl činnosti uvedené v odstavci Pro tento účel musí výrobce předat plán kontrol, uvedený v odstavcích a 3.2.2, dotčenému schválenému orgánu. Výrobce musí vyhotovit prohlášení o shodě, ve kterém je uvedeno, že stavební výrobek je v souladu s ustanoveními tohoto evropského technického schválení Úřední věstník ES č. L67 ze dne Plán kontrol je důvěrnou součástí evropského technického schválení a předává se pouze schválenému orgánu zapojenému do procesu schválení shody. Viz odstavec str. 5 (13)

7 3.2.2 Úkoly schválených orgánů Schválený orgán musí provést - Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce - Průběžný dozor, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce v souladu s ustanoveními uvedenými v plánu kontrol. Schválený orgán musí uchovat podstatné body těchto výše uvedených činností a sdělit získané výsledky a uvedené závěry ve formě písemné zprávy. Schválená certifikační instituce pověřená výrobcem musí vydat certifikát o shodě EU o produktu s uvedením shody s ustanoveními tohoto evropského technického schválení. V případech, kdy již nejsou splněna ustanovení evropského technického schválení a předepsaného plánu zkoušek, certifikát o shodě musí být odvolán a bez prodlení je třeba informovat Německý institut pro stavební techniku. 3.3 Označení shody CE Označení shody CE se musí umístit na každé balení kotvy. Za písmeny CE" musí být uvedeno identifikační číslo schválené certifikační instituce, kde je to důležité, poté se uvedou další dodatečné informace: - Jméno a adresa držitele schválení (právní subjekt odpovědný za výrobu), - Poslední dvě číslice roku, v němž bylo označení shody CE uděleno, - Číslo certifikátu EC o shodě pro produkt, - Číslo evropského technického schválení, - Číslo pokynu pro evropské technické schválení, - Číslo pokynu pro evropské technické schválení (ETAG 001-6), - Velikost. 4 Předpoklady, za kterých byla kladně posouzena použitelnost výrobku pro stanovený účel použití 4.1 Výroba Evropské technické schválení je pro výrobek vydáno na základě schválených dat/informací, uložených v Německém institutu pro stavební techniku, které hodnocený a posuzovaný výrobek přesně určují. Změny výrobku nebo výrobního procesu, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nejsou správné, se musí před zavedením sdělit Německému institutu pro stavební techniku. Německý institut pro stavební techniku rozhodne o tom, zda se takové změny projeví na schválení a následně na platnosti označení shody CE nebo nikoliv a případně určí, zda je potřeba doplňující posouzení nebo změna schválení Dimenzování ukotvení Kotvy jsou použitelné za následujících předpokladů: Kotvy jsou navrženy v souladu s přílohou C Směrnice o evropském technickém schválení pro kovové kotvy do betonu, metoda C, za něž odpovídá technik se zkušenostmi v oboru ukotvení a betonových konstrukcí. str. 6 (13)

8 Kotvy jsou určeny pro skupinové použití v nenosných konstrukcích, definice skupinového použití podle členských států EU je uvedena v příloze 1 (informativní) ETAG 001, část 6. Jsou vypracovány poznámky a výkresy ověřitelných návrhů, které zohledňují zatížení ukotvených prvků. Na konstrukčních výkresech se uvede poloha kotvy (např. poloha kotvy vůči výztuze nebo opěrám). Dimenzování upevňovacího prvku je takové, aby v případě nadměrného prokluzování nebo selhání jedné kotvy mohlo být zatížení přenášeno na sousední kotvy. Dimenzování ukotvení vystavených požáru musí posuzovat podmínky uvedené v technické zprávě TR 020 Hodnocení kotev do betonu týkající se požární bezpečnosti". Příslušné charakteristické hodnoty jsou uvedeny v příloze 5. Metoda návrhu se týká kotev s ohrožením požárem pouze z jedné strany. Pokud požár hrozí z více stran, metoda návrhu může být uplatněna pouze tehdy, pokud je vzdálenost od okraje kotvy c 300 mm. 4.3 Montáž hmoždinek S upotřebitelností kotvy se dá počítat pouze tehdy, jestliže jsou dodrženy tyto montážní podmínky: - Montáž kotvy je provedena příslušně vyškoleným personálem pod dohledem stavbyvedoucího. - Montáž kotvy je provedena pouze tak, jak je dodána výrobcem, bez záměny nebo výměny jednotlivých dílů. - Montáž kotvy je provedena podle údajů výrobce a konstrukčních výkresů zhotovených pro tento účel a s vhodnými nástroji. - Před usazením kotvy se provede přezkoušení toho, zda třída pevnosti betonu, do kterého se kotva usazuje, odpovídá uvedenému rozsahu a není nižší než beton, na který se aplikují charakteristická zatížení. - Kontrola toho, zda je beton dobře upěchován, např. bez významných dutin. - Vzdálenosti od okrajů a mezery nejsou kratší než určené hodnoty bez záporných tolerancí. - Umístění vyvrtaných otvorů bez poškození výztuže. - V případě chybně vyvrtaného otvoru: Nové vrtání otvoru v minimální vzdálenosti, která se rovná dvojnásobku hloubky chybného otvoru, nebo v menší vzdálenosti, pokud je chybně vyvrtaný otvor vyplněn vysoce pevnou maltou a pokud smykové zatížení nebo šikmé zatížení není ve směru zatěžování. - Očištění otvoru od prachu z vrtání. - Montáž kotvy je taková, aby byla v souladu s účinnou hloubkou usazení. Tato shoda je zajištěna, pokud je zachována přípustná tloušťka upevňovacího prvku 5 Odpovědnost výrobce Úkolem výrobce je postarat se o to, aby byly všechny zúčastněné osoby vyškoleny o zvláštních ustanoveních podle odstavců 1 a 2 včetně příloh, na které se odkazuje, dále o odstavcích 4.2 a 4.3. Tyto informace je možné sdělit interpretací příslušných částí evropského technického schválení. Kromě toho se uvedou všechny údaje o montáži na obalu a/nebo na příbalovém letáku, přednostně ve formě obrázku. str. 7 (13)

9 Uvedou se alespoň tyto údaje: - průměr vrtáku, - minimální účinná hloubka ukotvení, - minimální hloubka otvoru, - maximální tloušťka připevňovacího prvku pro typ kotvy, - údaje o montáži, přednostně ve formě obrázku, - odkaz na potřebné speciální vybavení pro montáž, - výrobní šarže. Všechny údaje musí být zřetelné a srozumitelné. Georg Feistel Vedoucí oddělení Ověřil: Baderschneider str. 8 (13)

10 Pouze pro skupinové použití v nenosných konstrukcích podle ETAG 001, část 6, příloha 1 Typy návrhu: Materiál: pozinkovaná ocel 5 µm podle EN ISO 4042 nebo nerezová ocel Rozpínací objímka Kuželový svorník Označení (galvanizovaná ocel) v případě X: 0" pro h ef = 25 mm a I" pro h ef = 30 mm Označení (nerezová ocel) v případě X: A4" nebo C" Hlava hřebíku BNA 6 Závitový svorník BNA 6 M6 Označení v případě Y (všechny materiály) např.: A" pro t fix = 5 mm, B" pro t fix = 30 mm,... Závitový svorník BNA 6 M8 Svorník s okem BNA 6 OE Označení, např.: BNA 6 (galvanizovaná ocel) BNA 6 A4 (nerezová ocel) BNA 6 C (vysoce korozivzdorná ocel) Doplňující označení pouze u galvanizované oceli pro h ef = 25 mm (vyznačení středu, pruh nebo body) Hřebíková kotva BNA Berner Verze produktu a účel použití, materiál Dok.: ETA-BNA-E Příloha 1 evropského technické schválení ETA-11/0075 str. 9 (13)

11 Tabulka 1: Montážní parametry Typ kotvy BNA 6x25 1) BNA 6x30 Jmenovitý průměr vyvrtaného otvoru d o = [mm] 6 6 Řezný průměr vrtáku d cut [mm] 6,45 6,45 Účinná hloubka ukotvení h ef [mm] Hloubka vyvrtaného otvoru h 1 [mm] Průměr průchozího otvoru v připevňovacím prvku (ne u M8) d f [mm] 7 7 Průměr průchozího otvoru v připevňovacím prvku pro M8) d f [mm] 9 9 Maximální utahovací moment max. T inst [Nm] 4 4 Minimální tloušťka betonového dílce h min [mm] Maximální tloušťka připevňovacího prvku t fix [mm] 200 (odlišné délky jsou možné) 1) Pouze pro verzi kotvy vyrobenou z galvanizované oceli Hřebíková kotva BNA Berner Montážní parametry Příloha 2 evropského technické schválení ETA-11/0075 str. 10 (13)

12 Tabulka 2: Metoda návrhu C, charakteristická únosnost pro maximální zatížení Typ kotvy BNA 6X25 BNA 6X30 BNA 6X30 BNA 6 OE 1) BNA 6X30 A4 /C BNA 6 OE 1) A4/C Všechny směry zatížení Charakteristická únosnost v betonu C12/15 Charakteristická únosnost v betonu C20/25 až C50/60 Dílčí součinitel bezpečnosti (vč. F 2) Rk [kn] 2, ,5 1,5 F 2) Rk [kn] M 3) - 1,5 bezpečnosti montáže 2 = 1,0) Účinná hloubka ukotvení h ef [mm] Smykové zatížení s ramenem páky Charakteristický ohybový moment M 0 Rk,s 4) [Nm] 7,0 8,0 7,0 Dílčí součinitel bezpečnosti 3) Ms - 1,25 1) Je nutné ověření ohybového momentu 2) Pouze pro skupinové použití v nenosných konstrukcích podle definice členských států uvedené v ETAG 001, část 6, informativní příloha 1 3) V případě, že nejsou k dispozici jiné národní předpisy 4) Charakteristický ohybový moment M 0 Rk,s pro rovnici (5.5) v ETAG 001, příloha C. Přičleněná minimální mezera a vzdálenost od okrajů [mm]: Charakteristické hodnoty odolnosti F Rk platí pro jedno místo upnutí. Místo upnutí může být: jediná kotva, skupina 2 kotev s mezerou s 50 mm nebo skupina se 4 kotvami s hodnotou s 50 mm Hřebíková kotva BNA Berner Metoda návrhu C, charakteristické hodnoty pro maximální zatížení Příloha 3 evropského technické schválení ETA-11/0075 str. 11 (13)

13 Tabulka 3: Metoda návrhu C, Charakteristická únosnost pro minimální mezeru a vzdálenosti kotev od okrajů Typ kotvy BNA 6X25 BNA 6X30 BNA 6X30 BNA 6 OE 1) BNA 6X30 A4 /C BNA 6 OE 1) A4/C Všechny směry zatížení Charakteristická únosnost v betonu C12/15 F 2) Rk [kn] 1,2 Charakteristická únosnost v betonu C20/25 až C50/60 F 2) Rk [kn] 1,2 1,5 1,2 1,5 1,2 Dílčí součinitel bezpečnosti (vč. součinitele bezpečnosti 2 = 1,0) 3) M - 1,5 Účinná hloubka ukotvení h ef [mm] Smykové zatížení s ramenem páky Charakteristický ohybový moment M 0 Rk,s4) [Nm] 7,0 8,0 7,0 Dílčí součinitel bezpečnosti 3) Ms - 1,25 1) Je nutné ověření ohybového momentu 2) Pouze pro skupinové použití v nenosných konstrukcích podle definice členských států uvedené v ETAG 001, část 6, informativní příloha 1 3) V případě, že nejsou k dispozici jiné národní předpisy 4) Charakteristický ohybový moment M 0 Rk,s pro rovnici (5.5) v ETAG 001, příloha C Přičleněná minimální mezera a vzdálenost od okrajů [mm]: Charakteristické hodnoty odolnosti F Rk platí pro jedno místo upnutí. Místo upnutí může být: jediná kotva, skupina 2 kotev s mezerou s 50 mm nebo skupina se 4 kotvami s hodnotou s 50 mm Hřebíková kotva BNA Berner Metoda návrhu C, Charakteristické hodnoty pro minimální mezeru a vzdálenost kotev od okrajů Příloha 4 evropského technické schválení ETA-11/0075 str. 12 (13)

14 Tabulka 4: Metoda návrhu C - Charakteristická únosnost ukotvení vystavených požáru v betonu C20/25 až C50/60 Třída požární bezpečnosti BNA BNA 6X25 BNA 6X30 BNA 6x25 M6/M8 BNA 6X30 M6/M8 BNA 6x25 OE BNA 6X30 A4 /C BNA 6x30 M6 A4/C Všechny směry zatížení R 30 0,6 0,4 0,3 0,9 0,9 R 60 Charakteristická únosnost F 0 0,6 0,3 0,2 0,9 0,9 Rk,fi [kn] R 90 0,5 0,3 0,2 0,9 0,6 R 120 0,3 0,3 0,1 0,7 0,4 R 30 R 120 Mezera c cr,fi [mm] Vzdálenost od okrajů s cr,fi [mm V případě ohrožení požárem z více než jedné strany musí být vzdálenost okrajů 300 mm. 1) V případě, že nejsou k dispozici jiné národní předpisy, doporučuje se pro odolnost při ohrožení požárem dílčí součinitel bezpečnosti m,fi = 1,0 Hřebíková kotva BNA Berner Metoda návrhu C Charakteristická únosnost ukotvení vystavených požáru Příloha 5 evropského technické schválení ETA-11/0075 str. 13 (13)

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0199

Evropské technické schválení ETA-05/0199 Německý institut pro stavební techniku Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Člen EOTA Evropské technické

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Certifikát(C) Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_05-0267_pro_talírovou_hmoždinku_SUPERISOLATEfix_48392[PDF]_cs.pdf

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0010

Evropské technické schválení ETA-08/0010 Německý institut pro stavební techniku Schvalovací ústav pro stavební výrobky a postupy Zkušební ústav pro stavební techniku Kolonnenstrasse 30 B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 78730-0 Fax: +49 30 78730-320

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Císlo výr. / Article No.: 80464, 80463, 115037 Jazyky / Languages: cs BERNER_56465.pdf 2012-11-01 Všeobecné stavebně technické schválení

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

I-SYS.

I-SYS. I-SYS Evropská Europäische organizace Organisation pro technická für Technische schválenízulassungen www.carlstahl-architektur.de Deutsches Německý institut Institut für pro Bautechnik stavební techniku

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstraße 30 B 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocněný

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení:

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení: Zmocnění a notifikace podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích (89/106/EHS) Člen EOTA Evropské technické schválení

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. 59 Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. PŘEHLED Certifikován pro: Kotvení závitových svorníků, pouzder s vnitřním závitem do tažené i tlačené zóny betonu C20/25 C50/60

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení:

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení: Zmocnění a notifikace podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích (89/106/EHS) Člen EOTA Evropské technické schválení

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení (Ověřený překlad z angličtiny) Evropské technické schválení ETA-05/0179 (Anglický překlad připravený DIbt - originální verze je v německém jazyce) Obchodní firma System Dennert Typ A System Dennert Typ

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Šrouby do betonu BTS, BTS M

Šrouby do betonu BTS, BTS M BTS M Evropský technický certifikát varianta 1 pro trhlinový beton Třída požární odolnosti R 120 1 od ø8 Šrouby do betonu BTS, BTS M Výhody BTS: BTS šroub do betonu varianta 1 pro širokou škálu těžkých

Více

Schválení Certifikát ETA 12/0280 pro šrouby EASYfast a EASYtop

Schválení Certifikát ETA 12/0280 pro šrouby EASYfast a EASYtop Schválení Certifikát ETA 12/0280 pro šrouby EASYfast a EASYtop Jazyky / Languages: cs BERNER_78166.pdf 2013-07-25 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829

Více

trnem a DB LMX 10 s kovovým trnem

trnem a DB LMX 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁTX Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁIX, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TTX, který funguje jako rozpěrný

Více

Evropské technické schválení ETA-06/0105

Evropské technické schválení ETA-06/0105 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Evropské technické schválení ETA-03/0044

Evropské technické schválení ETA-03/0044 Německý ústav stavební techniky ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnění a notifikace

Více

Kotva pro vysoká zatížení FHB II

Kotva pro vysoká zatížení FHB II 36 CHEMICKÉ KOTVY Kotva pro vysoká zatížení FHB II Bezpečná montáž a nejvyšší zatížení v taženém betonu. PŘEHLED FHB II-A S (krátká) galvanicky pozinkovaná ocel FHB II-A L (dlouhá) pro extrémní zatížení,

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Evropské technické schválení ETA-09/0001

Evropské technické schválení ETA-09/0001 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 ROZHODNUTÍ KOMISE z 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu článku 20 (2) Směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici.

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici. Zkušební protokol Číslo dokumentu: (3068/324/11) CM ze dne 28.02.2013 Zadavatel Berner Trading Holding GmbH Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Zakázka ze dne: 14.03.2011 Označení zakázky: ústně Přijetí zakázky:

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0393 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům

fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům Svorníková kotva FAZ II Pro náročného zákazníka Výkonná a všestranná Charakteristický nákružek drží rozpěrný element pevně na

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do tlačeného betonu Opěrné nohy Vstup do přepadové dešťové nádrže PROVEDENÍ Ocel galvanicky Nerezová OSVĚDČENÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY Osvědčení pro: Beton C20/25 až

Více

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1095 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek Article Number: 117579, 177823 Languages: cs BERNER_Expert's_report_(E)_MCS_Uni_Plus,_znalecký_posudek_75730[PDF]_cs.pdf 2015-02-07 Zkušební laboratoř

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0253 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1103 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu)

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu) Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby člen EOTA Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Jmenován v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 305/2011 a

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva.

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. 110 Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. přehled FSA-S plášťová kotva se šroubem FSA-B plášťová kotva s maticí Vhodná pro: beton C15/20 až C50/60 přírodní kámen s hutnou strukturou Pro upevnění: lehkých

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka 100 OCELOVÉ kotvy Technické údaje FZA-D kotva Zykon, ID Ø vrtáku kotevní hloubka maximální užitná délka závit velikost klíče ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] FZA 12 x 50 M 8 D/10 60652 0 12 40 10

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh Strana 2194 Sbírka zákonů č. 121 / 2016 Částka 47 121 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst.

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0172

Evropské technické schválení ETA-08/0172 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27. března 2000

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 27. března 2000 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. března 2000 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sedm výrobků pro evropská technická schválení bez

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a uvádění do provozu (článek 4 směrnice) Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření,

Více

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - bez styrenu je 2-složkový systém chemické kotvy s vysokou pevností na bázi živice v poměru 10:1 s rychlým vytvrzením pro vysoké a střední zátěže a zvláště vhodná pro kotvení

Více

Chemická patrona R (Eurobond)

Chemická patrona R (Eurobond) 45 Beznapěťové upevnění v tlačeném betonu. PŘEHLED R M chemická patrona fischer RG M kotevní svorník, galvanicky pozinkovaná ocel RG M A4 / C Kotevní svorník, nerez ocel A4 nebo vysoce korozivzdorná ocel

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-9/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Deutsches Institut Deutsches für Bautechnik Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstraße 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail:

Více

4 y tvytv o k k é v lo e c OceloO

4 y tvytv o k k é v lo e c OceloO Ocelové 156 Strana Svorníková kotva FAZ II 160 Kotva pro velká FH II 167 Kotva pro velká FH II-I 173 Kotva ZYKON FZA 176 Zarážecí kotva ZYKON FZEA II 18 Šroub do betonu ULTRACUT FBS II 8-1 188 Šroub do

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více