Certifikát ETA_ _MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton"

Transkript

1 Technical release (T) Certifikát ETA_ _MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: , , Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_ _MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

2 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L Berlin Germany Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Zmocněn a notifikován podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1998 k harmonizaci právních a správních předpisů členských státůohledně stavebních produktů (89/106/EHS) Mitglied der EOTA Člen EOTA Evropské technické Přeloženo z angličtiny Originální verze v němčině Obchodní označení Majitel Předmět a účel použití Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Berner GmbH Bernerstrasse Künzelsau NĚMECKO Lepená kotva o velikosti M6 až M30 pro použití v nepopraskaném betonu Platnost: Prodlouženo: od do od do 14. března října října října 2017 Výrobní závod Berner výrobní závod 6 Toto zahrnuje 38 stran včetně 29 příloh Europäische Organisation für Technische Zulassungen European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technická str. 1 (38)

3 I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto Evropské technické uděluje Německý institut pro stavební techniku v souladu s těmito směrnicemi a předpisy: - se směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, pozměněné směrnicí Rady 93/68/EHS 2 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 1882/ se zákonem o uvádění do oběhu a o volném oběhu stavebních výrobků k prosazování směrnice č. 89/106/EHS Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků a následující právní akty Evropského společenství (Zákon o stavebních výrobcích - BauPG) z 28. dubna , ve znění Článku 2 zákona ze dne 8. listopadu se společnými procedurálními pravidly pro podávání žádostí, přípravu a udělování evropských technických podle přílohy k rozhodnutí Komise 94/23/ES 6 ; - Řídícím pokynem pro evropská technická Kovové kotvy pro použití v betonu Část 5: Lepené kotvy, ETAG Německý institut pro stavební techniku je oprávněn kontrolovat, zda jsou splněna ustanovení tohoto ho. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodu. Vlastník ho však přesto zůstává odpovědný za shodu výrobků s evropským technickým m a za jejich použitelnost pro stanovený účel použití. 3 Toto evropské technické není možné přenášet na jiné výrobce nebo na zástupce výrobců než ty, kteří jsou uvedeni na stránce 1, nebo na jiné výrobní závody než ty, které jsou uvedeny na stránce 1 tohoto ho. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické zrušit podle odstavce 1 článku 5 směrnice Rady 89/106/EHS. 5 Toto Evropské technické se smí také v případě elektronického přenosu reprodukovat pouze v nezkrácené podobě. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku však může být provedena i částečná reprodukce. V tomto případě musí být částečná reprodukce jako taková označena. Texty a obrázky reklamních brožur nesmí být v rozporu s evropským technickým m, ani jej nesmí používat nepřípustným způsobem. 6 Evropské technické uděluje příslušné místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá plnému znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny Úřední věstník ES č. L 40 ze dne 11. února 1989, str Úřední věstník ES č. L 220 ze dne 30. srpna 1993, str Úřední věstník ES č. L 284 ze dne 31. října 2003, str Spolkový věstník I, 1998, str Spolkový věstník I, 2011, str Úřední věstník ES č. L 17 ze dne 20. ledna 1994, str. 34. str. 2 (38)

4 II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus je lepená kotva (injektážního typu), sestávající z maltové kartuše s injektážní maltou MCS Uni Plus, MCS Uni Plus WE nebo MCS Uni Plus S a z ocelového prvku. Ocelovými prvky mohou být: - kotevní tyče MCS Uni Plus A ve velikostech M6 až M30 nebo - kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I ve velikostech M8 až M20 nebo - výztužná tyč v rozpětí od průměru 0,8 do průměru 0,28 nebo - roxorová kotva ve velikostech 12 až 24. Ocelový prvek se vkládá do vyvrtaného otvoru vyplněného injektážní maltou a ukotvuje se spojem mezi ocelovým prvkem, injektážní maltou a betonem. V příloze 1 a 2 je znázorněn výrobek a jeho účel použití. 1.2 Účel použití Kotva je určena pro ukotvení, u kterých musí být splněny požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu a bezpečnost při používání dle základních požadavků 1 a 4 Směrnice Rady 89/106 EHS a jejichž selhání by vedlo k riziku ohrožení života nebo zdraví lidí a/nebo ke značným hospodářským následkům. Požární bezpečnost (základní požadavek 2) není v tomto Evropském technickém zahrnuta. Kotva bude použita pouze pro ukotvení vystavená působení statického či kvazistatického zatížení ve vyztuženém či nevyztuženém betonu standardní hmotnosti pevnostní třídy minimálně C20/25 a maximálně C50/60 podle EN 206: Kotva smí být použita pouze v nepopraskaném betonu. Kotva může být připevněna v suchém či mokrém betonu. Kotva s vnitřním závitem RG MI a kotevní tyč Fischer ve velikostech M12 až M30 s koaxiálními kartušemi o objemu 380 ml, 400 ml a 410 ml mohou být nainstalovány v otvorech vyplněných vodou, kromě mořské vody. Vývrt musí být proveden vrtacím kladivem nebo pneumatickou vrtačkou. Kotva může být použita v následujícím rozsahu provozních teplot: Teplotní rozsah I: -40 C až +80 C (maximální dlouhodobá teplota +50 C a maximální krátkodobá teplota +80 C) Teplotní rozsah II: -40 C až +120 C (maximální dlouhodobá teplota +72 C a maximální krátkodobá teplota +120 C) Prvky z pozinkované oceli: Prvky vyrobené z galvanicky pokovené nebo žárově pozinkované oceli mohou být použity pouze v konstrukcích v suchém vnitřním prostředí znečištěného chemickými látkami (např. v odsiřovacích provozech nebo silničních tunelech, kde se používají prostředky k odstranění námrazy). str. 3 (38)

5 Prvky z nerezové oceli A4: Prvky z nerezové oceli mohou být použity v konstrukcích umístěných v suchém vnitřním prostředí a také u konstrukcí, které jsou vystaveny vnějším atmosférickým vlivům (včetně průmyslového a mořského prostředí) nebo se nacházejí v trvale vlhkých vnitřních prostorech, kde se nevyskytují žádné agresivní podmínky. K těmto zvlášť agresivním podmínkám se řadí např. permanentní či občasné ponořování do mořské vody nebo zóna, kde dochází k rozstřiku mořské vody, prostředí krytých plaveckých bazénů s chlórem nebo prostředí s extrémním chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích závodech nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Prvky vyrobené z oceli C s vysokou korozní odolností: Prvky z oceli vysoce odolné proti korozi mohou být použity v konstrukcích umístěných v suchém vnitřním prostředí a také v konstrukcích, které jsou vystaveny vnějším atmosférickým vlivům nebo se nacházejí v trvale vlhkých vnitřních prostorech nebo v jiných zvlášť agresivních podmínkách. K těmto zvlášť agresivním podmínkám se řadí např. permanentní či občasné ponořování do mořské vody nebo zóna, kde dochází k rozstřiku mořské vody, prostředí krytých plaveckých bazénů s chlórem nebo prostředí s chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích závodech nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Prvky vyrobené z výztužných tyčí: Dodatečně montované výztužné tyče mohou být použity pouze jako kotvy. Takovými aplikacemi mohou být např. spoje v krycí betonové vrstvě, spoje provedené pomocí střižných kolíků nebo spojení zdi namáhané převážně na smyk a tlakovými silami u základu, kde výztužné tyče fungují jako spojovací kolíky zachycující střižné síly. Spoje s dodatečně montovanými výztužnými tyčemi v betonových konstrukcích navržených v souladu s EN : 2004 nejsou v tomto Evropském technickém zahrnuty. Ustanovení uvedená v tomto Evropském technickém vycházejí z předpokládané provozní životnosti kotvy 50 let. Údaje o provozní životnosti nelze vykládat jako záruku výrobce, ale je třeba je chápat pouze jako pomůcku při rozhodování o vhodných výrobcích s ohledem na předpokládanou a ekonomicky přiměřenou provozní životnost stavby. 2 Charakteristika výrobku a metody ověření 2.1 Charakteristika výrobku Kotva odpovídá výkresům a údajům uvedeným v příloze 1 až 7. Charakteristické hodnoty materiálu a rozměry a tolerance kotvy, které nejsou uvedeny v přílohách 1 až 7, musí odpovídat údajům stanoveným v technické dokumentaci 7 tohoto Evropského technického. Charakteristické hodnoty kotvy pro návrh ukotvení jsou uvedeny v přílohách 10 až 29. Dvě složky injektážní malty MCS Uni Plus, MCS Uni Plus WE nebo MCS Uni Plus S jsou dodávány v nesmíchaném stavu v dvou patronových či koaxiálních kartuších dle Přílohy 1. Každá kartuše je označena potiskem "MCS Uni Plus", "MCS Uni Plus WE" nebo "MCS Uni Plus S" s údaji o zpracování, době použitelnosti, době vytvrzení, době zpracování (v závislosti na teplotě), a kódem nebezpečnosti Technická dokumentace tohoto ho je uložena v Německém institutu pro stavební techniku a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených orgánů zapojených do procesu shody, musí být těmto schváleným orgánům předána. str. 4 (38)

6 Každá kotevní tyč MCS Uni Plus A je označena třídou v souladu s Přílohou 3. Každá kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I je opatřena označením jakostní třídy oceli a délkou dle Přílohy 4. Kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I, vyrobená z nerezové oceli, je označena dodatkem A4. Kotva s vnitřním závitem MCS Uni Plus I, vyrobená z oceli vysoce odolné proti korozi, je označena doplňkovým písmenem C. Každá roxorová kotva BRA je označena identifikační značkou výrobce a obchodním názvem dle Přílohy 7. Prvky vyrobené z výztužných tyčí musí splňovat specifikace uvedené v Příloze 6. Označení hloubky zapuštění může být provedeno na staveništi. 2.2 Metody ověření Posouzení vhodnosti kotvy pro účel použití ohledně požadavků na mechanickou odolnost, stabilitu a bezpečnost při používání ve smyslu základních požadavků 1 a 4 bylo prováděno v souladu s Řídícím pokynem pro evropská technická Kovové kotvy pro použití v betonu Část 1 Kotvy všeobecně a část 5 Lepené kotvy na základě Varianty 7. Kromě specifických ustanovení týkajících se nebezpečných látek uvedených v tomto Evropském technickém mohou existovat další požadavky, které lze aplikovat na výrobky v rozsahu tohoto dokumentu (např. transponovaná evropská legislativa a národní právní a správní předpisy). Aby mohla být splněna ustanovení Směrnice o stavebních výrobcích, je nutno tyto požadavky, pokud se vztahují na daný případ, rovněž dodržovat. 3 Posuzování a prokazování shody a značka CE 3.1 Systém prokazování shody Dle rozhodnutí Evropské komise č. 96/582/ES 8 platí systém prokazování shody 2(i) (označovaný jako Systém. Tento systém prokazování shody je definován následovně: Systém 1: Osvědčení o shodě výrobku vydané schváleným certifikačním orgánem na základě: (a) úkolů pro výrobce: ( řízení výroby ve výrobním závodu; (2) provádění dalších zkoušek vzorků výrobků odebraných výrobcem ve výrobním závodu dle předepsaného Kontrolního plánu. (b) úkolů pro schválený orgán: (3) počáteční typové zkoušky výrobku; (4) počáteční kontrola výrobního závodu a řízení výroby ve výrobním závodu; (5) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby ve výrobním závodu. Poznámka: Schválené orgány se označují také jako oznámené orgány Úřední věstník Evropského společenství č. L 254, str. 5 (38)

7 3.2 Odpovědnosti Úkoly výrobce Řízení výroby u výrobce Výrobce musí provádět neustálé vnitřní řízení výroby. Všechny údaje, požadavky a opatření přijatá výrobcem musí být systematicky dokumentována formou písemných instrukcí a postupů, včetně záznamů jejich výsledků. Tento systém řízení výroby musí zajistit, aby výrobek byl ve shodě s tímto Evropským technickým m. Výrobce může používat pouze výchozí materiály, suroviny a součásti uvedené v technické dokumentaci tohoto Evropského technického. Řízení výroby ve výrobním závodu musí probíhat v souladu s Kontrolním plánem, který je součástí technické dokumentace tohoto Evropského technického. Kontrolní plán je formulován v kontextu systému řízení výroby ve výrobním závodu, který používá výrobce, a je uložen u Německého institutu pro stavební techniku 9. Výsledky řízení výroby ve výrobním závodu musí být zaznamenávány a vyhodnocovány dle ustanovení v Kontrolním plánu Další úkoly výrobce Výrobce musí smluvně zapojit příslušný orgán, který je schválen pro úkony uvedené v odst. 3.1 v oblasti kotev, aby mohl provádět činnosti uvedené v odst Za tímto účelem předá výrobce Kontrolní plán uvedený v odst a zapojenému schválenému orgánu. Výrobce musí vydat prohlášení o shodě, které stanoví, že stavební výrobek je ve shodě s ustanoveními Evropského technického Úkoly schválených orgánů Schválený orgán je povinen provádět: - počáteční typové zkoušky výrobku; - počáteční kontrolu výrobního závodu a řízení výroby ve výrobním závodu; - průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby ve výrobním závodu v souladu s ustanoveními v Kontrolním plánu. Schválený orgán musí zachovat zásadní body výše uvedených činností a sdělit získané výsledky a závěry ve formě písemné zprávy. Schválený certifikační orgán pověřený výrobcem musí vydat ES prohlášení o shodě výrobku, osvědčující shodu s ustanoveními tohoto Evropského technického. V případech, kdy ustanovení Evropského technického a Kontrolního plánu nejsou dodržena, certifikační orgán musí odebrat prohlášení o shodě a neprodleně informovat Německý institut pro stavební techniku. 3.3 Označení shody CE Označení shody CE se musí umístit na každé balení kotvy. Za písmeny CE" musí být uvedeno identifikační číslo schválené certifikační instituce, kde je to důležité, poté se uvedou další dodatečné informace: - jméno a adresa držitele (právního subjektu odpovědného za výrobu), - poslední dvě číslice roku, v němž byla připojena značka CE, - číslo ES prohlášení o shodě výrobku, - číslo Evropského technického, Kontrolní plán je důvěrnou součástí Evropského technického a může být předán pouze schválenému orgánu zahrnutému do procesu ověřování shody. Viz oddíl str. 6 (38)

8 - číslo řídícího pokynu pro Evropské technické, - kategorie použití (ETAG 001-1, varianta 7) - velikost 4 Předpoklady, za kterých byla kladně posouzena použitelnost výrobku pro stanovený účel použití 4.1 Výroba Evropské technické je pro výrobek vydáno na základě schválených dat/informací, uložených v Německém institutu pro stavební techniku, které hodnocený a posuzovaný výrobek přesně určují. Změny výrobku nebo výrobního procesu, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nejsou správné, se musí před zavedením sdělit Německému institutu pro stavební techniku. Německý institut pro stavební techniku rozhodne o tom, zda se takové změny projeví na a následně na platnosti označení shody CE nebo nikoliv a případně určí, zda je potřeba doplňující posouzení nebo změna Konstrukce ukotvení Vhodnost kotvy pro účel použití je dána následujícími podmínkami: Ukotvení jsou navržena v souladu - s Technickou zprávou EOTA TR 029 Návrh lepených kotev 10 nebo v souladu s dokumentem - CEN/TS "Návrh spojovacích součástí pro použití v betonu, Část 4-5: "Dodatečně instalované spojovací části - Chemické systémy, za což odpovídá technik se zkušenostmi v oblasti ukotvení a betonových konstrukcí. Dodatečně montované výztužné tyče mohou být použity pouze jako kotvy. Musí být dodrženy základní předpoklady konstrukce vycházející z teorie kotev. Tyto předpoklady berou v potaz zatížení v tahu a smyku a odpovídající způsoby porušení a dále skutečnost, že podkladový materiál (betonový konstrukční prvek) v zásadě zůstává v mezním stavu použitelnosti (nepopraskaném nebo popraskaném betonu), je-li spojení zatíženo na mez prasknutí. Takovými aplikacemi mohou být např. spoje v krycí betonové vrstvě, spoje provedené pomocí střižných kolíků nebo spojení zdi namáhané převážně na smyk a tlakovými silami u základu, kde výztužné tyči fungují jako spojovací kolíky zachycující střižné síly. Spoje s dodatečně montovanými výztužnými tyčemi v betonových konstrukcích navržených v souladu s EN : 2004 (např. spojení zdi zatěžované tahovými silami v jedné vrstvě výztuže u základu) nejsou v tomto Evropském technickém zahrnuty Řídící pokyn ETAG 029 Kovové injektážní kotvy pro použití ve zdivu, Příloha C: Způsoby konstrukcí kotev je zveřejněn v anglickém jazyce na webových stránkách EOTA str. 7 (38)

9 Pro kotvu s vnitřním závitem MCS Uni Plus I musí být specifikovány upevňovací šrouby nebo závitové tyče vyrobené z oceli vhodné třídy dle Přílohy 5. Minimální a maximální délka zašroubování závitu l E upevňovacího šroubu nebo závitové tyče pro montáž přípravku musí splňovat požadavky dle tabulky 2 v Příloze 4. Délka upevňovacího šroubu nebo závitové tyče musí být stanovena v závislosti na tloušťce přípravku, přípustných tolerancích, délce dostupného závitu a minimální a maximální délce zašroubování závitu l E. S ohledem na zatížení ukotvených prvků jsou vypracovány poznámky a výkresy ověřitelných výpočtů. Poloha kotvy je uvedena na konstrukčních výkresech (např. poloha kotvy vůči výztuze nebo opěrám, atd.). 4.3 Montáž kotev Vhodnost použití kotvy lze předpokládat pouze tehdy, jestliže kotva byla namontována následovně: - Montáž kotvy je provedena náležitě kvalifikovanými pracovníky a pod dohledem osoby odpovídající za technické záležitosti na staveništi, - kotva je použita ve stavu, v jakém byla dodána výrobcem, aniž by došlo k výměně některého z dílů kotvy, - montáž kotvy je provedena v souladu se specifikacemi výrobce a technickými výkresy za použití nástrojů uvedených v technické dokumentaci tohoto Evropského technického, - standardní komerčně dostupné závitové tyče, podložky a šestihranné matice mohou být použity, pokud jsou splněny následující požadavky: o materiál, rozměry a mechanické vlastnosti kovových dílů vyhovují specifikacím uvedeným v tabulce 3 Přílohy 5, o materiálové a mechanické vlastnosti kovových dílů jsou potvrzeny kontrolním certifikátem 3.1 podle EN 10204:2004; dokumenty by se měly uložit, o závitová tyč je označena předpokládanou hloubkou zapuštění. Toto označení může provést výrobce tyče nebo osoba na staveništi, - výztužné tyče musí splňovat specifikace uvedené v Příloze 6, - před umístěním kotvy musí být provedeny kontroly, které zajistí, aby se třída betonu, v němž bude kotva umístěna, pohybovala v daném rozsahu a nebyla nižší než třída betonu, na níž se vztahují charakteristická zatížení, - kontrola, zda je beton dobře zhutněný, např. bez výrazných dutin, - označení a dodržení účinné hloubky ukotvení, - vzdálenost od okrajů a rozteče ne menší než předepsané hodnoty bez minusových tolerancí, - umístění vývrtů bez poškození výztuže, - vrtání pomocí vrtacího kladiva nebo pneumatické vrtačky, - v případě nevydařeného vývrtu se vyvrtaný otvor zaplní maltou, - kotva může být připevněna v suchém či mokrém betonu. Kotva s vnitřním závitem RG MI a kotevní tyč Fischer ve velikostech M12 až M30 s koaxiálními kartušemi o objemu 380 ml, 400 ml a 410 ml mohou být nainstalovány i v otvorech vyplněných vodou, kromě mořské vody, - čištění vyvrtaného otvoru a montáž kotvy musí být provedena v souladu s Přílohami 8 a 9, str. 8 (38)

10 - teplota při montáži součástí kotvy musí být alespoň 0 C (MCS Uni Plus WE) a +5 C (MCS Uni Plus a MCS Uni Plus S); během vytvrzování chemické malty nesmí teplota betonu klesnout pod -5 C (MCS Uni Plus, MCS Uni Plus WE) a 0 C (MCS Uni Plus S); doba vytvrzení (po kterou se kotva nesmí zatěžovat) dle tabulky 4 v Příloze 5 musí být dodržena, - pro montáž ve vyvrtaných otvorech h0 > 150 mm budou použity prodlužovací hadice dle Přílohy 1, - upevňovací šrouby nebo závitové tyče (včetně matice a podložky) musí odpovídat příslušnému materiálu a třídě kotvy s vnitřním závitem MCS Uni Plus I, - pro fungování kotvy se nepožadují montážní utahovací momenty. Avšak utahovací momenty uvedené v Příloze 3 až 7 nesmí být překročeny. 5 Údaje pro výrobce 5.1 Odpovědnost výrobce Odpovědností výrobce je zajistit, aby informace o specifických podmínkách uvedených v kapitole 1 a 2, včetně odkazovaných Příloh, a dále v odstavcích 4.2, 4.3 a 5.2 byly sděleny všem zúčastněným osobám. Tyto informace mohou být poskytovány ve formě kopií příslušných částí Evropského technického. Kromě toho musí být na obalu a/nebo v příbalovém letáku, nejlépe ve formě ilustrací, zřetelně uvedeny veškeré údaje o montáži. Minimálními požadovanými údaji jsou: - průměr vrtací korunky, - hloubka otvoru, - průměr kotevní tyče, - minimální účinná hloubka ukotvení, - informace o montážním postupu, včetně čištění vyvrtaného otvoru čisticími prostředky, nejlépe ve formě obrázku, - teplota součástí kotvy při montáži, - materiál a třída kovových součástí dle tabulky 3 v Příloze 5, - teplota okolí betonu během montáže kotvy, - přípustná doba zpracování (otevření) kartuše, - doba vytvrzení, po kterou se kotva nesmí zatěžovat, jako funkce teploty okolního betonu během montáže, - maximální utahovací moment, - označení výrobní šarže. Všechny údaje musí být zřetelné a srozumitelné. 5.2 Doporučení ohledně balení, přepravy a skladování Injektážní kartuše musí být chráněny před slunečním zářením a skladovány dle montážních pokynů výrobce v suchých podmínkách při teplotě alespoň +5 C a maximálně +25 C. Maltové kartuše s prošlou dobou skladovatelnosti se nesmí používat. Kotva musí být balena a dodávána pouze jako kompletní celek. Maltové kartuše se mohou balit odděleně od kovových dílů. Georg Feistel Vedoucí oddělení Ověřil: Baderschneider str. 9 (38)

11 Dvou patronová kartuše (velikosti: Prodlužovací trubička Statický mixér Těsnící uzávěr Potisk: MCS Uni Plus nebo MCS Uni Plus S nebo MCS Uni Plus WE, pokyny ke zpracování, trvanlivost, stupnice dráhy pístu, doby vytvrzení a zpracování (v závislosti na teplotě), kód nebezpečnosti Koaxiální kartuše (velikosti: Těsnící uzávěr Potisk: MCS Uni Plus nebo MCS Uni Plus S nebo MCS Uni Plus WE, pokyny ke zpracování, trvanlivost, stupnice dráhy pístu, doby vytvrzení a zpracování (v závislosti na teplotě), kód nebezpečnosti Závitová tyč MCS Plus A, velikost: Podložka Šestihranná matice Kotva s vnitřním závitem MCS Plus I (velikost: Šroub Závitová tyč Podložka Šestihranná matice Výztužná tyč (velikost: Označení hloubky vsazení Roxorová kotva BRA (velikost: Podložka Šestihranná matice Označení hloubky vsazení Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Výrobek Příloha 1 str. 10 (38)

12 Kotevní tyč Předsazená montáž Označení hloubky vsazení Prostrkovací montáž (prstencová spára vyplněná maltou) Kotva s vnitřním závitem MCS Plus I (pouze předsazená montáž) Výztužná tyč Označení hloubky vsazení Kotva z žebírkové tyčové výztuže BRA Předsazená montáž Prostrkovací montáž (prstencová spára vyplněná maltou) Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Účel použití Příloha 2 str. 11 (38)

13 Tabulka 1: Montážní parametry pro kotevní tyče Velikost kotvy [-] M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] Hloubka vyvrtané díry h 0 [mm] h 0 = h ef Účinná hloubka h ef, min [mm] ukotvení h ef, max [mm] Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje Průměr díry s vůlí v přípravku Minimální tloušťka betonového členu Maximální utahovací moment s min = c min [mm] předsazené ukotvení d 1 [mm] prostrkované ukotvení d 1 [mm] h min [mm] h ef + 30 ( 100) h ef + 2d 0 T inst, max [Nm] t fix, min [mm] 0 Tloušťka přípravku t fix, max [mm] 3000 Pro větší otvory s vůlí v přípravku viz kapitolu 1.1 zprávy TR 029. Kotevní tyč Označení Značení: Označení hloubky vsazení Ocel pevnostní třídy 8.8 nebo ocel C vysoce odolná proti korozi, třída 80: Nerezová ocel A4, třída 50 a ocel C vysoce odolná proti korozi, třída 50: Rozsah aplikací a účel použití Max. dlouhodobá teplota Max. krátkodobá teplota Teplotní rozsah I: -40 C až +80 C +50 C +80 C Teplotní rozsah II: -40 C až +120 C +72 C +120 C Účel použití suchý beton mokrý beton zaplavený otvor Kotevní tyče M8-M30 M12-M30 Kotvy s vnitřním závitem RG MI M8 - M20 Pouze koaxiální kartuše 380 ml, 400 ml a 410 ml. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 3 Kotevní tyče Montážní parametry a rozměry Rozsah aplikací a účel použití str. 12 (38)

14 Tabulka 2: Montážní parametry pro kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 Průměr kotvy d H [mm] Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] Délka kotvy L H [mm] Účinná hloubka ukotvení h ef a hloubka vrtané díry h 0 Minimální rozteč a vzdálenost od okraje h ef = h 0 [mm] s min = c min [mm] Průměr otvoru s vůlí v přípravku d 1 [mm] Minimální tloušťka betonového členu Hloubka zašroubování h min [mm] l E,min [mm] l E,max [mm] Maximální utahovací moment T inst, max [Nm] Kotva s vnitřním závitem MCS Plus I Označení Označení: velikost kotvy např.: M10 Nerezová ocel - doplňkové označení A4 např.: M10A4 Ocel vysoce odolná proti korozi - doplňkové označení C např.: M10C Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I Montážní parametry a rozměry Příloha 4 str. 13 (38)

15 Tabulka 3: Označení Kotevní tyč Materiály: kotevní tyče, závitové tyče, podložky, šestihranné matice a šrouby Ocel pozinkovaná 5.8 nebo 8.8; EN ISO 898-1, galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO f uk 1000N/mm 2 A 5 > 8% Materiály Ocel nerezová A4 50, 70 nebo 80 EN ISO ; ; ; ; ; EN nebo pr EN 10088:2011 f uk 1000N/mm 2 A 5 > 8% Ocel vysoce odolná vůči korozi C 50 nebo 80 EN ISO 3506 nebo třída 70 s f yk = 560 N/mm ; EN f uk 1000N/mm 2 A 5 > 8% Podložka EN ISO 7089 galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO ; ; ; ; ; EN ; EN Šestihranná matice dle EN ISO nebo 8; EN ISO galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO , 70 nebo 80 EN ISO ; ; ; ; ; EN , 70 nebo 80 EN ISO ; EN Šroub nebo závitové tyče pro kotvy s vnitřním závitem MCS Plus I 5.8 nebo 8.8; EN ISO galvanicky pozinkovaná 5μm, EN ISO 4042 A2K nebo žárově pozinkovaná EN ISO EN ISO ; ; ; ; ; EN EN ISO ; EN Tabulka 4: Teplota v podkladu pro ukotvení [ C] Maximální doba zpracování malty a minimální doba vytvrzení (Během doby vytvrzení malty nesmí teplota betonu klesnout pod níže uvedenou minimální teplotu). Maximální doba zpracování t work [minuty] Minimální doba vytvrzení t cure [minuty] Teplota systému (malta) Uni Plus WE Uni Plus Uni Plus S Uni Plus WE Uni Plus Uni Plus S [ C] -5 až ±0 3 hodiny 24 hodin >±0 až +5 3 hodiny 3 hodiny 6 hodin >+5 až hodiny >+10 až hodiny >+20 až >+30 až U mokrého betonu se musí doba vytvrzení zdvojnásobit. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Materiály Doba zpracování a doba vytvrzení Příloha 5 str. 14 (38)

16 Tabulka 5: Montážní parametry pro výztužné tyče Průměr výztužné tyče d [mm] Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] (10)12 (12)14 (14) Hloubka vyvrtané díry h 0 [mm] h 0 = h ef Účinná hloubka h ef, min [mm] ukotvení h ef, max [mm] Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje s min = c min [mm] Minimální tloušťka betonového členu h min [mm] h ef + 30 ( 100) h ef + 2d 0 Lze použít oba průměry vrtacích korunek. Výztužná tyč Označení hloubky vsazení Vlastnosti výztuže: viz EN Příloha C, tabulky C.1 a C.2N Forma výrobku Jiné než galvanicky pozinkované tyče a odvinuté pruty B C Charakteristická mez kluzu f yk nebo f 0,2k [MPa] 400 až 600 Minimální hodnota k = (f t /f yk ) 1,08 1,15 <1,35 Charakteristická deformace při maximální síle ε uk [%] 5,0 7,5 Ohebnost Maximální odchylka od jmenovité hmotnosti (jednotlivá tyč) [%] Spoj: Minimální hodnota související oblasti žebra, f R, min (určeno dle EN 15630) Jmenovitá velikost tyče [mm] 8 > 8 Jmenovitá velikost tyče [mm] 8 až 12 > 12 Zkouška ohýbání / Zkouška střídavého ohýbání ±6,0 ±4,5 0,040 0,056 Výška žebra h: Výška žebra h musí být:, kde d = jmenovitý průměr tyče Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Výztužné tyče Montážní parametry Materiály Příloha 6 str. 15 (38)

17 Tabulka 6: Montážní parametry pro roxorové kotvy BRA Závitový průměr M 12 M 16 M20 M24 Jmenovitá velikost tyče d [mm] Jmenovitý průměr vrtací korunky d 0 [mm] (14) Hloubka vyvrtané díry (h o = l e, ges ) h 0 [mm] h ef + l e Účinná hloubka ukotvení h ef, min [mm] h ef, max [mm] Vzdálenost betonového povrchu ke svařovanému spoji l e [mm] Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje Průměr otvoru s vůlí v přípravku 2) Minimální tloušťka betonového členu předsazené ukotvení prostrkované ukotvení s min = c min [mm] d 1 [mm] d 1 [mm] h min [mm] h ef h o +2d o Maximální utahovací moment T inst, max [Nm] Tloušťka přípravku minimální t fix [Nm] 0 maximální t fix [Nm] 3000 Mohou být použity oba průměry vrtací korunky 2) Pro větší otvory s vůlí v přípravku viz kapitolu 1.1 zprávy TR 029. Roxorová kotva BRA Označení hloubky vsazení Označení hlavy Označení hlavy např. BRA (pro nerezovou ocel); BRA C (pro ocel vysoce odolnou proti korozi) Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Roxorová kotva BRA Montážní parametry Příloha 7 str. 16 (38)

18 Vrtání a čištění otvoru Vyvrtejte otvor. Vyvrtejte díru o průměru d 0 a hloubce h 0 viz tabulku 1. h ef 12d;d 0 <18mm: Otvor čtyřikrát vyfoukejte ruční pumpičkou. h ef >12d;d 0 18mm: Vyvrtaný otvor vyfoukejte čtyřikrát pomocí stlačeného vzduchu bez oleje (p > 6 bar) Pomocí vhodného ocelového kartáče a vrtačky 4x vyčistěte vyvrtaný otvor. U vyvrtaných otvorů větší hloubky použijte nástavec Příprava kartuše h ef <12d;d 0 <18mm: Otvor čtyřikrát vyfoukejte ruční pumpičkou. Odšroubujte těsnící uzávěr. h ef > 12d;d o 18mm: Vyvrtaný otvor vyfoukejte čtyřikrát pomocí stlačeného vzduchu bez oleje (p > 6 bar) 5 6 Našroubujte statický mixér (spirála v míchací trysce musí být zřetelně viditelná). Vložte kartuši do výdejního zařízení Vytlačte cca 10 cm malty, dokud pryskyřice nebude mít jednotnou šedou barvu. Nepoužívejte maltu, která má nerovnoměrně šedou barvu. Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Montážní pokyny Část 1 Příloha 8 str. 17 (38)

19 Injektáž malty 9. Vyplňte přibližně 2/3 vyvrtaného otvoru maltou. Začněte vždy ode dna otvoru, aby se odstranily bubliny. Pro hloubku vyvrtaného otvoru 150 mm použijte prodlužovací trubičku. Montáž kotevních tyčí nebo kotev s vnitřním závitem MCS Plus I Používejte pouze čisté díly kotvy, zbavené oleje. Na kotevním dílu označte hloubku vsazení. Lehkými točivými pohyby zatlačte kotevní tyč nebo kotvu s vnitřním závitem až na dno otvoru. Po vložení dílu kotvy se musí 10 v ústí vývrtu objevit přebytečná malta. Při montáži nad hlavou zapřete kotevní tyč klínky. Při prostrkovací montáži vyplňte maltou prstencovou spáru. Dodržte předepsanou dobu vytvrzení. t cure viz tabulku Montáž přípravku T inst, max viz tabulku 1 nebo Montáž výztužných tyčí a roxorových kotev BRA 10 Používejte pouze čistou výztuž, zbavenou oleje. Označte hloubku vsazení na výztužné tyči. Otáčivým pohybem rázně zatlačte výztužnou tyč (reinforcing bar na obr.) nebo roxorovou kotvu (BRA) do maltou vyplněného otvoru až po značku hloubky zasunutí. Po dosažení značky hloubky vsazení se musí kolem kotvy objevit přebytečná malta. Dodržte předepsanou dobu vytvrzení. t cure viz tabulku 4 11 Montáž přípravku T inst, max viz tabulku Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Montážní pokyny Část Příloha 9 str. 18 (38)

20 ) CERTIFIKÁT Tabulka 7: Konstrukce lepených kotev podle zprávy TR 029 Charakteristické hodnoty pro kotevní tyče při zatížení v tahu Velikost M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Porušení oceli Charakteristická únosnost Nrk,s Dílčí součinitel bezpečnosti γms,n1 Nerezová ocel A4 a ocel C Nerezová ocel A4 a ocel C Kombinované vytažení a porušení betonového kuželu 5,8 [kn] ,8 [kn] [kn] [kn] [kn] ,8 [-] 1,50 8,8 [-] 1,50 50 [-] 2,86 70 [-] 1,50 3) /1,87 80 [-] 1,60 Průměr pro výpočet d [mm] Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25 Účel použití: suchý a mokrý beton Teplotní rozsah l 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 9,0 8,5 Teplotní rozsah II 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 6,5 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Charakteristická pevnost v soudržnosti betonu C20/25 Účel použití: zaplavený otvor 6) Teplotní rozsah l 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 9,5 8,5 8,0 7,5 7,0 Teplotní rozsah Il 4) τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 7,0 6,5 6,0 6,0 Součinitele nárůstu τ RK,ucr ψ c Porušení při překročení meze únosnosti C25/30 [-] 1,05 C30/37 [-] 1,10 C35/45 [-] 1,15 C40/50 [-] 1,19 C45/55 [-] 1,22 C50/60 [-] 1,26 h/h ef 2,0 1,0 h ef Vzdálenost od okraje 2,0>h / h C cr,sp [mm] ef >1,3 4,6h ef - 1,8h h/h ef 1,3 2,26 h ef Rozteč S cr,sp [mm] 2c cr,sp Dílčí součinitel suchý a mokrý beton 1,5 2) bezpečnosti γ MP = γ MC =γ Msp [-] zaplavený otvor 6) 1,8 5) Pokud nejsou k dispozici jiné národní úpravy. 2) Dílčí součinitel γ 2 =1,0 je zahrnut. 3) Pro ocel C: f uk = 700 N/mm 2 ; f yk = 560 N/mm 2 4) Viz přílohu 2 5) Dílčí součinitel γ 2 =1,2 je zahrnut. 6) Pouze pro koaxiální kartuše 380ml, 400ml a 410ml Vícesložkový systém BERNER MCS Uni Plus Příloha 10 Konstrukce lepených kotev podle TR 029 Kotevní tyče Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu str. 19 (38)

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

(Post-tensioning kits for prestressing of structures)

(Post-tensioning kits for prestressing of structures) Evropská organizace pro technická schválení Vydání červen 2002 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PŘEDPÍNACÍ SESTAVY PRO DODATEČNÉ PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ (obvykle nazývané systémy dodatečného

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech

Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Příruč ka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech Praha, říjen

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor SILNIČNÍ INFRASTRUKTUry Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 16 PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY Schváleno: MD-OSI č. j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. prosince

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 60/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více