Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007"

Transkript

1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007

2 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme živelní pojištění vozidla nárok na náhradu škody v případě poškození nebo zničení vozidla v důsledku požáru, povodně, blesku, krupobití aj., ke kterému dojde na území České republiky. Účastníkem vlastník osobního nebo užitkového vozidla do 3,5 tuny, ke kterému je u Kooperativy sjednána smlouva povinného ručení Spoluúčast 1 % min. 1000,-Kč

3 Obchodní argumenty Příznivý škodní průběh v produktech Standard a Benefit je hrazeno pojistné v příznivější výši než klient platil doposud Věrný klient zachování výše pojistných sazeb u produktů Popular a Eurokomfort, které byly uplatněny v roce 2006 Program Bonus Sleva pro hraniční kubaturu sleva na pojistném 5% pro osobní vozidla s objemem od 1350 do 1400 cm Rychlá pomoc při nehodě do 3 hodin od nahlášení pojistné události na bezplatnou linku se spojí technik s klientem a navíc garantujeme prohlédnutí poškozeného vozidla do 48 hodin

4 Program Bonus Slevový kupon na 75% slevu na cestovní pojištění KolumbusAbonent slevový kupon je určen pro klienty povinného ručení Eurokomfort a Popular s dosaženým bonusem B5 držitele osobních vozidel a užitkových vozidel do 3,5 t. Slevový kupon na slevu 500 Kč na první lhůtní pojistné povinného ručení slevový kupon je určen pro klienty povinného ručení Eurokomfort a Popular s dosaženým bonusem B5, kteří uzavírají novou smlouvu povinného ručení v produktu Standard nebo Benefit. nelze uplatnit pro krátkodobé smlouvy. kupon může využít i rodinný příslušník či dědic. částka prvního lhůtního pojistného snížená o slevu nesmí být nižší než 100 Kč.

5 Pojistné podmínky VPP R-630/05 - základní DPP R-631/05 - STANDARD DPP R-632/05 - BENEFIT

6 Charakteristika produktů STANDARD limity pojistného plnění 54/24 mil. Kč systém Bonus/Malus není rozhodná právní subjektivita pojistníka uzavírán na neurčito umožňuje krátkodobé pojištění

7 Charakteristika produktů BENEFIT limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč uzavírá se na dobu neurčitou umožňuje krátkodobé pojištění systém Bonus/Malus není rozhodná právní subjektivita pojistníka

8 Charakteristika produktů BENEFIT C) systém Bonus/Malus pro individuální pojištění (nerozlišuje právní povahu subjektu pojistníka) E) flotilové pojištění pro pojištění flotil (ani zde nerozlišuje právní povahu subjektu pojistníka) pro A) systém Bonus/Malus shodný princ. se STA pro B) bonifikované pojistné

9 Systém flotilového pojištění 3 programy pojištění (typů flotil) EASY PROFI BUSSINES

10 Systém flotilového pojištění EASY FLEET pro flotilu v počtu 10 až 75 vozidel stupeň bonifikovaného pojistného dle dosaženého škodného průběhu za celou flotilu způsob účtování HIP - hromadné inkaso pojistného RSP - rozpis souhrnné platby, autorizace konkrétního předpisu pojistníkem (makléřem) přes internet dodatková pojištění programy výhod - 1 karta cestovního pojištění zdarma, jestliže počet vozidel je 30-49, dvě karty za předpokladu, že počet vozidel je 50-75

11 Systém flotilového pojištění PROFI FLEET pro flotilu v počtu 50 a více vozidel stupeň bonifikovaného pojistného dle dosaženého škodného průběhu za celou flotilu způsob účtování HIP hromadné inkaso pojistného RSP rozpis souhrnné platby, autorizace konkrétního předpisu pojistníkem (makléřem) přes internet dodatková pojištění programy výhod zdarma 2 karty cestovního pojištění, zdarma 2 VIP asistenční karty stříbrné a 1 VIP asistenční karta zlatá, jestliže počet vozidel je 100 a více

12 Systém flotilového pojištění BUSINESS FLEET pro flotilu v počtu od 50 a více vozidel kalkulace pojistného underwritersky podmínkou je vyplnění Riskdotazníku - viz dále způsob účtování roční vyúčtování dodatková pojištění programy výhod zdarma 2 karty cestovního pojištění, zdarma 3 VIP asistenční karty stříbrné a 2 VIP asistenční karty zlaté, jestliže počet vozidel je 100 a více

13 Risk dotazník

14 Doplňková pojištění Doplňková pojištění Podmínkou je platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u Kooperativy pro předmětné vozidlo. pojistná doba 3 roky pojištění čelního skla VPP H-350/05 pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla VPP H-350/05 úrazové pojištění VPP O /01 ZPP O /01 DPP H-362/05 pojištění právní ochrany VPP M-956/06 pojištění asistence

15 Doplňková pojištění Asistenční služby sjednoceny pro produkt STANDARD i BENEFIT systém vydávání AsK nezměněn (embosované, s popisovými poli) nejsou součástí popisu produkt odkaz na asistenční sešit typy služeb: 44, 48 (od stupně B3 u BENEFITU)

16 Asistenční služby Asistenční služby 44, 48 nahlášení pojistné události na tel. č nahlášení pojistné události vzniklé mimo území České republiky na tel. č resp

17 Asistenční služby Rozšířené asistenční služby BENEFIT individ. pojištění při dosažení B3 vznik nároku rozšířené ASS prodloužení odtahu o 25 km nárok se po jeho dosažení neztrácí až do zániku předmětného pojištění (PS) jestliže po zániku (měl B3) sjedná nové pojištění nárok se nepřenáší, pouze rozhodná doba

18 Asistenční karta Způsob vypisování asistenční karty TYP SLUŽBY zleva se vepíše kód typu služby 44 nebo 48 SPZ/RZ vypíše se SPZ/RZ vozidla, k němuž je AsK vydávána ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY vyplnit číslo pojistné smlouvy PLATNOST OD - vypíše se datum počátku pojištění uzavřené pojistné smlouvy

19 Kategorizace vozidel Kategorizace vozidel rozdělení dle zákona č. 168/1999 Sb. členění dle vyhlášky č. 492/1991 Sb. sledování položky Kategorie vozidla (zkratka) z zák. č. 56/2001 Sb. + vyhlášky MD č. 341/2002 Sb. členění do skupin označených písmeny a) až n) podle nového TP bez problémů podle staršího typu převodní údaje dle sazebníku

20 Převod rozhodné doby Převod rozhodné doby STANDARD převod rozhodné doby bez ohledu na právní povahu subjektu pojistníka použití v individuálním i flotilovém pojištění BENEFIT převod rozhodné doby bez ohledu na právní povahu subjektu pouze v individuálním pojištění pro flotilové pojištění se uplatňuje systém bonifikovaného pojistného Bonifikované pojistné poměr zaslouženého pojistného vůči vyplacenému pojistnému plnění a rezerv na škody vzniklé, pojistiteli nahlášené a dosud nevyplacené.

21 Zánik pojištění Zániky pojištění odpovědnosti Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

22 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti Dle Zákona č. 168/1999Sb. 12 odst. 1 písm. a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění zápis v techn. průkazu vozidla o přeregistraci na jiného vlastníka kupní smlouva, darovací smlouva pravomocné usnesení soudu o projednání dědictví potvrzení dražebníka o nabytí vlastnického práva k předmětu dražby vydražitelem výpis z obchodního rejstříku v případě zániku společnosti s právním nástupcem 12 odst. 1 písm. b) dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění odpovídající doklad potvrzující destrukci vozidla čestné prohlášení pojistníka

23 Zánik pojištění 12 odst. 1 písm. c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění záznam v techn. průkazu o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru pravomocné rozhodnutí příslušného obecního úřadu o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel 12 odst. 1 písm. d) odcizením vozidla 12 odst. 1 písm. e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo části

24 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti Dle Zákona č. 168/1999Sb. 12 odst. 1 písm. g) dohodou účastníků 12 odst. 1 písm. h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno

25 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti výpověď 12 odst.1 písm. f) k 22 ZPS odst. 1) 6 týdnů před koncem pojistného období odst. 2) do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, výp. lhůta je 8 dnů odst. 3) do 3 měsíců ode dne doručení oznámení o pojistné události, výp. lhůta 1 měsíc odst. 4) do 1 měsíce od sdělení o převodu kmene, výp. lhůta je 8 dnů

26 Zánik pojištění Další důvody zániku pojištění 13 odst. 4 ZPS nesouhlas pojistníka s nově stanovenou výší pojistného Dle čl. VIII odst. 6 VPP R-630/05 (dle 13 odst. 2 ZPS) je pojistitel oprávněn upravit pojistníkovi výši pojistného. Tuto změnu musí pojistníkovi oznámit nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za to pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

27 Flotilové pojištění Flotilové pojištění BENEFIT 10 a více vozidel bez ohledu na právnickou osobu nebo fyzickou osobu charakteristickým znakem flotilového pojištění BENEFIT je bonifikované pojistné formulář Pojistná smlouva Flotila, jehož prostřednictvím se sjednávají jednotlivá pojištění odpovědnosti na formuláři pojistné smlouvy Flotila se zaškrtne, že se sjednává bonifikované pojistné jednotlivá pojištění jsou specifikována na formuláři Příloha/dodatek k pojistné smlouvě příloha plní zároveň funkci DODATKU k PS v případě dopojišťování vozidel do flotily

28 Flotilové pojištění BENEFIT BONIFIKOVANÉ POJISTNÉ stanoví se na základě škodného průběhu flotily vyhodnocení ŠP se provede v 9-tém kalendářním měsíci, který následuje po měsíci uzavření PS vyhodnocují se všechna pojištění s bonifikovaným pojistným (sazba N) vyhodnocuje se pouze škodní průběh flotily vzniklý u Kooperativy, pojišťovny, a.s.

29 Flotilové pojištění BENEFIT STUPNĚ BONIFIKACE BP Z = ŠP > 40% bonifikace 0% BP 1 = ŠP do 40 % - bonifikace 10 % BP 2 = ŠP do 35 % - bonifikace 15 % BP 3 = ŠP do 30 % - bonifikace 20 % informaci o výši bonifikace získá pojistník z informačního dopisu zasílaného při výročí flotily bonifikované pojistné se uplatní vždy k první splatnosti pojistného následujícího po výročním dni uzavření PS

30 Flotilové pojištění Flotilové individuální poj. STANDARD a BENEFIT 5 a více vozidel jednotlivá pojištění odpovědnosti sjednána prostřednictvím nového formuláře Pojistná smlouva FLOTILA na formuláři Pojistná smlouva FLOTILA musí být zaškrtnuto, že se nesjednává bonifikované pojistné systém bonus - malus

31 Vyplňování tiskopisů-flotila Vyplňování tiskopisů flotilové pojištění nový tiskopis Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA formulář PŘÍLOHA, DODATEK v případě, že budou data pro vyplnění přílohy předávána v el. podobě, musí být poté vytvořena Příloha/dodatek v tištěné podobě, která bude řádně podepsána smluvními stranami

32 Dohoda o změně Dohoda o změně individuálního pojištění na flotilové pro případ, že v jakékoliv flotile existuje 10 a více vozidel pojištěných v produktu BENEFIT (individuální sazby (B/M) pojistník projeví zájem o flotilové pojištění = Dohoda o změně individuálního pojištění odpovědnosti na flotilové individuální pojištění odpovědnosti nezanikají, pouze se mění způsob výpočtu pojistného

33 Vyplňování tiskopisů Vyplňování tiskopisu příloha, resp. dodatek k pojistné smlouvě jako příloha (ke sjednávané pojistné smlouvě) zaškrtne se políčko Příloha č. jako dodatek zaškrtne se políčko Dodatek č. pro zařazování dalších vozidel do flotily Pozor! U každé přílohy či dodatku musí být vyplněno číslo příslušné pojistné smlouvy a rovněž položky Přenos. zavedena kolonka Zařadit do flotily BENEFIT vyplnit v případě, že konkrétní pojištění odpovědnosti má být zařazeno do flotilového pojištění BENEFIT

34 Doplňková pojištění Možnost sjednání doplňkových pojištění pro jednotlivé kategorie vozidel

35 Doplňkové pojištění Doplňkové pojištění čelního skla Pojištění jednotlivě pojišťovaných vozidel pro továrně nové vozidlo od data počátku pojištění odpovědnosti, k pojištěnému vozidlu, neuběhla doba delší než 15 dnů Pojištění souboru vozidel od data počátku pojištění odpovědnosti, k pojištěnému vozidlu, neuběhla doba delší než 15 dnů Výše uvedené není nutno dodržovat v případě obnovy/náhrady PS

36 Doplňkové pojištění Doplňkové pojištění čelního skla pojistnou částku stanoví pojistník (musí odpovídat ceně čelního skla včetně montáže pro vozidlo uvedené v PS) pojištění se ujednává bez spoluúčasti

37 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

38 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

39 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

40 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

41 Povinné ručení VZOR POJISTNÉ SMLOUVY x Novák Milešovská 530/15 Jan Brno x

42 Povinné ručení x 1B05263 FORD AP WF0AXXGBBAYR x osobní MONDEO x 1870 M

43 Povinné ručení STANDARD R-631/05 x SA32 x x x x 0810 B

44 Povinné ručení 2501 Na základě plné 7 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

45 Povinné ručení

46 Povinné ručení - flotila

47 Povinné ručení

48 Povinné ručení-krátkodobé pojištění Krátkodobé pojištění lze uzavřít na dobu od jednoho do dvanácti měsíců v PS nutno vyplnit kolonku Jednorázové pojistné vypočítá se jako součin počtu dnů trvání pojištění a sazby pojistného za jeden den pojištění, vypočtený ze sazby pojistného kód pojistného na čtvrté pozici musí být číslo 9 (např. SA29) Příklad výpočtu: Roční pojistné je Kč, počátek pojištění , konec pojištění Pojištění trvá 72 dní. Pojistné za jeden den pojištění: 4 488/365dní = 12,29. Jednorázové pojistné za krátkodobé pojištění: 12,29 Kč x 72 dní = 884,88 Kč, po zaokrouhlení dolů na celá čísla: 884 Kč

49 Povinné ručení-krátkodobé pojištění VZOR POJISTNÉ SMLOUVY pro krátkodobé pojištění x Novák Milešovská 530/15 Jan Brno x

50 Povinné ručení krátkodobé pojištění x 1B05263 FORD AP WF0AXXGBBAYR x osobní MONDEO x 1870 M

51 Povinné ručení krátkodobé pojištění STANDARD R-631/05 x x x x SA B

52 Povinné ručení krátkodobé pojištění 2501 Na základě plné 7 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

53 Povinné ručení Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Instalace kalkulačního programu se provádí ze stránky Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy

54 Nejčastější dotazy Podmínky systému bonus/malus (Standard a indiv. poj. v produktu Benefit) započítává se prokázaná rozhodná doba (na základě doloženého bezeškodního průběhu) z předchozího zaniklého pojištění odpovědnosti téhož pojistníka maximální stupeň bonusu, který lze získat na základě započtené rozhodné doby nemůže být vyšší, než maximální stupeň bonusu příslušný aktuální sazbě pojistného, na níž se bonus uplatňuje rozhodnou dobu lze převést pouze pro vozidlo téže skupiny vozidel rozhodná doba se sleduje v celých měsících a zvyšuje se za každý ukončený měsíc doby trvání pojištění odpovědnosti o jeden měsíc za každou rozhodnou událost se snižuje o 24 měsíců rozhodné doby převod rozhodné doby lze uskutečnit do nově sjednané PS z té pojistné smlouvy, jejíž zánik předcházel sjednání nové pojistné smlouvy ze souběžné PS, která zanikla, do trvající pojistné smlouvy, přičemž sčítání souběžné doby pojištění není pro stanovení započítávané rozhodné doby přípustné

55 Nejčastější dotazy získané rozhodné době odpovídá stupeň bonusu, či malusu dle tabulek uvedených v příslušných dodatkových pojistných podmínkách převést rozhodnou dobu lze na základě: potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a škodném průběhu zaniklého pojištění čestného prohlášení Čestné prohlášení lze uplatnit pouze v případě, kdy pojistník ještě nemá potvrzení od předchozího pojistitele (pojistník by měl obdržet potvrzení do 15 dní od podání žádosti) při uzavření pojistné smlouvy. Dodatečné předložení potvrzení musí pojistník doložit do 30 dní od uzavření smlouvy.

56 Nejčastější dotazy Stupnice bonus/malus

57 Nejčastější dotazy Zelená karta nutno vyplňovat potiskem ruční vyplnění hůlkovým písmem je řešením okrajovým zelená karta musí obsahovat číslo pojistné smlouvy při jejím vydávání nelze zaškrtávat jakákoli políčka označující územní rozsah maximální doba, na kterou je zelená karta vydávána je jeden rok datum počátku Zelené karty musí být shodný s datem počátku pojištění do kolonky DO nelze vypisovat údaj např. na neurčito atd, vždy musí být uvedeno konkrétní datum konce platnosti nutno vyplnit i ostatní kolonky (SPZ, druh a typ vozidla, jméno a adresu pojistníka) pojistník musí kartu ihned po vydání podepsat, jinak je neplatná

58 Nejčastější dotazy Zelená karta Pokud pojistník na vydání karty nespěchá, zaškrtne se v PS v odd. Zelená karta kolonka ANO a klientovi bude karta tiskově vyhotovena na oddělení OCT a následně zaslána na adresu klienta doporučujeme!

59 Nejčastější dotazy

60 Nejčastější dotazy Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nutno vypsat veškeré údaje (číslo PS, druh a typ vozidla,atd.) doplnit požadovanou dobu pojištění v případě sjednání pojištění odpovědnosti na dobu neurčitou se vyplní údaj o počátku pojištění, napíše se pomlčka a uvede se doba neurčitá v případě sjednání krátkodobého pojištění bude uvedeno datum počátku a konce pojištění nutno vyplnit kolonku Datum vystavení dokladu a podpis tak, že se zapíše aktuální datum, tedy datum sjednání pojistné smlouvy vyplnit adresu vlastníka!!! pokud je pojistníkovi vyhotoven doklad o pojištění jiným způsobem, než vyplněním tiskopisu obsaženého v pojistné smlouvě, pak je nezbytné tiskopis znehodnotit přeškrtnutím celého dokladu a do kolonky Datum vystavení dokladu vepsat NEVYDÁN

61 Nejčastější dotazy Doklad o pojištění

62 Děkuji za pozornost Kapitol, a.s., Oddělení podpory prodeje

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/08 Článek I.

Více

Zajištění rizik plynoucích z provozu fleetů

Zajištění rizik plynoucích z provozu fleetů Zajištění rizik plynoucích z provozu fleetů Případová studie Fleet Management CEE 2007 25. 4. 2007 Co je flotila? Flotila skupina více vozidel pro které je uzavřena pojistná smlouva za obdobných podmínek

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2005 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2005 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011

Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011 Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011 ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČLÁNEK I Úvodní ustanovení 1. V pojistné smlouvě lze v rámci komplexního pojištění vozidla sjednat tato pojištění:

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/02

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/02 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/02 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/11 PP ACP II 1/11

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/11 PP ACP II 1/11 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/11 PP ACP II 1/11-1- Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 POV 1) Rekalibrace Blackboxu V průměru bude pojistné po započtení BB vycházet výhodněji cca o 10% Klient s vysokým Bonusem a bezeškodnou historií nyní ještě

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

VĚSTNÍK. Ročník 2001 ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Částka 1 Rozeslána dne 25. května 2001 OBSAH:

VĚSTNÍK. Ročník 2001 ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Částka 1 Rozeslána dne 25. května 2001 OBSAH: Ročník 2001 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Částka 1 Rozeslána dne 25. května 2001 OBSAH: Rozpočet České advokátní komory na rok 2000 Oznámení o rozšíření rozsahu pojištění pojistnou smlouvou, uzavřenou

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Podmínky - VPPPOV 02/05 20.10.2005 8:52 Stránka 1 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/06 OBSAH Článek

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

Článek 7 Povinnosti pojistníka 1. Vedle povinností stanovených v právních předpisech má pojistník tyto další povinnosti:

Článek 7 Povinnosti pojistníka 1. Vedle povinností stanovených v právních předpisech má pojistník tyto další povinnosti: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/02 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Evidenční číslo prodávajícího: Evidenční číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 1. PETROCard Czech s.r.o. Sídlem: Čs. Exilu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Návrh na uzavření pojistné smlouvy o pojištění motorových vozidelpr Pojistitel návrh pojistiteleí poj

Návrh na uzavření pojistné smlouvy o pojištění motorových vozidelpr Pojistitel návrh pojistiteleí poj Návrh na uzavření pojistné smlouvy o pojištění motorových vozidelpr Pojistitel návrh pojistiteleí poj a pojištěného (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 126/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 119 ze dne 26.02.2014 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci veřejné služby"/typ A/ č. 2013/00901/3 a schválení "Smlouvy

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 PARTNER H57, H56 Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 01. 01. 2012 OBSAH: 1 ÚVOD...

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník")

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník) Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika IČ 45 27 29 56, DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 kterou zastupuje Ing. Josef Sluka, vedoucí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 1. 2011 I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 29.6.2011 k uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více