Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007"

Transkript

1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007

2 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme živelní pojištění vozidla nárok na náhradu škody v případě poškození nebo zničení vozidla v důsledku požáru, povodně, blesku, krupobití aj., ke kterému dojde na území České republiky. Účastníkem vlastník osobního nebo užitkového vozidla do 3,5 tuny, ke kterému je u Kooperativy sjednána smlouva povinného ručení Spoluúčast 1 % min. 1000,-Kč

3 Obchodní argumenty Příznivý škodní průběh v produktech Standard a Benefit je hrazeno pojistné v příznivější výši než klient platil doposud Věrný klient zachování výše pojistných sazeb u produktů Popular a Eurokomfort, které byly uplatněny v roce 2006 Program Bonus Sleva pro hraniční kubaturu sleva na pojistném 5% pro osobní vozidla s objemem od 1350 do 1400 cm Rychlá pomoc při nehodě do 3 hodin od nahlášení pojistné události na bezplatnou linku se spojí technik s klientem a navíc garantujeme prohlédnutí poškozeného vozidla do 48 hodin

4 Program Bonus Slevový kupon na 75% slevu na cestovní pojištění KolumbusAbonent slevový kupon je určen pro klienty povinného ručení Eurokomfort a Popular s dosaženým bonusem B5 držitele osobních vozidel a užitkových vozidel do 3,5 t. Slevový kupon na slevu 500 Kč na první lhůtní pojistné povinného ručení slevový kupon je určen pro klienty povinného ručení Eurokomfort a Popular s dosaženým bonusem B5, kteří uzavírají novou smlouvu povinného ručení v produktu Standard nebo Benefit. nelze uplatnit pro krátkodobé smlouvy. kupon může využít i rodinný příslušník či dědic. částka prvního lhůtního pojistného snížená o slevu nesmí být nižší než 100 Kč.

5 Pojistné podmínky VPP R-630/05 - základní DPP R-631/05 - STANDARD DPP R-632/05 - BENEFIT

6 Charakteristika produktů STANDARD limity pojistného plnění 54/24 mil. Kč systém Bonus/Malus není rozhodná právní subjektivita pojistníka uzavírán na neurčito umožňuje krátkodobé pojištění

7 Charakteristika produktů BENEFIT limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč uzavírá se na dobu neurčitou umožňuje krátkodobé pojištění systém Bonus/Malus není rozhodná právní subjektivita pojistníka

8 Charakteristika produktů BENEFIT C) systém Bonus/Malus pro individuální pojištění (nerozlišuje právní povahu subjektu pojistníka) E) flotilové pojištění pro pojištění flotil (ani zde nerozlišuje právní povahu subjektu pojistníka) pro A) systém Bonus/Malus shodný princ. se STA pro B) bonifikované pojistné

9 Systém flotilového pojištění 3 programy pojištění (typů flotil) EASY PROFI BUSSINES

10 Systém flotilového pojištění EASY FLEET pro flotilu v počtu 10 až 75 vozidel stupeň bonifikovaného pojistného dle dosaženého škodného průběhu za celou flotilu způsob účtování HIP - hromadné inkaso pojistného RSP - rozpis souhrnné platby, autorizace konkrétního předpisu pojistníkem (makléřem) přes internet dodatková pojištění programy výhod - 1 karta cestovního pojištění zdarma, jestliže počet vozidel je 30-49, dvě karty za předpokladu, že počet vozidel je 50-75

11 Systém flotilového pojištění PROFI FLEET pro flotilu v počtu 50 a více vozidel stupeň bonifikovaného pojistného dle dosaženého škodného průběhu za celou flotilu způsob účtování HIP hromadné inkaso pojistného RSP rozpis souhrnné platby, autorizace konkrétního předpisu pojistníkem (makléřem) přes internet dodatková pojištění programy výhod zdarma 2 karty cestovního pojištění, zdarma 2 VIP asistenční karty stříbrné a 1 VIP asistenční karta zlatá, jestliže počet vozidel je 100 a více

12 Systém flotilového pojištění BUSINESS FLEET pro flotilu v počtu od 50 a více vozidel kalkulace pojistného underwritersky podmínkou je vyplnění Riskdotazníku - viz dále způsob účtování roční vyúčtování dodatková pojištění programy výhod zdarma 2 karty cestovního pojištění, zdarma 3 VIP asistenční karty stříbrné a 2 VIP asistenční karty zlaté, jestliže počet vozidel je 100 a více

13 Risk dotazník

14 Doplňková pojištění Doplňková pojištění Podmínkou je platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u Kooperativy pro předmětné vozidlo. pojistná doba 3 roky pojištění čelního skla VPP H-350/05 pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla VPP H-350/05 úrazové pojištění VPP O /01 ZPP O /01 DPP H-362/05 pojištění právní ochrany VPP M-956/06 pojištění asistence

15 Doplňková pojištění Asistenční služby sjednoceny pro produkt STANDARD i BENEFIT systém vydávání AsK nezměněn (embosované, s popisovými poli) nejsou součástí popisu produkt odkaz na asistenční sešit typy služeb: 44, 48 (od stupně B3 u BENEFITU)

16 Asistenční služby Asistenční služby 44, 48 nahlášení pojistné události na tel. č nahlášení pojistné události vzniklé mimo území České republiky na tel. č resp

17 Asistenční služby Rozšířené asistenční služby BENEFIT individ. pojištění při dosažení B3 vznik nároku rozšířené ASS prodloužení odtahu o 25 km nárok se po jeho dosažení neztrácí až do zániku předmětného pojištění (PS) jestliže po zániku (měl B3) sjedná nové pojištění nárok se nepřenáší, pouze rozhodná doba

18 Asistenční karta Způsob vypisování asistenční karty TYP SLUŽBY zleva se vepíše kód typu služby 44 nebo 48 SPZ/RZ vypíše se SPZ/RZ vozidla, k němuž je AsK vydávána ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY vyplnit číslo pojistné smlouvy PLATNOST OD - vypíše se datum počátku pojištění uzavřené pojistné smlouvy

19 Kategorizace vozidel Kategorizace vozidel rozdělení dle zákona č. 168/1999 Sb. členění dle vyhlášky č. 492/1991 Sb. sledování položky Kategorie vozidla (zkratka) z zák. č. 56/2001 Sb. + vyhlášky MD č. 341/2002 Sb. členění do skupin označených písmeny a) až n) podle nového TP bez problémů podle staršího typu převodní údaje dle sazebníku

20 Převod rozhodné doby Převod rozhodné doby STANDARD převod rozhodné doby bez ohledu na právní povahu subjektu pojistníka použití v individuálním i flotilovém pojištění BENEFIT převod rozhodné doby bez ohledu na právní povahu subjektu pouze v individuálním pojištění pro flotilové pojištění se uplatňuje systém bonifikovaného pojistného Bonifikované pojistné poměr zaslouženého pojistného vůči vyplacenému pojistnému plnění a rezerv na škody vzniklé, pojistiteli nahlášené a dosud nevyplacené.

21 Zánik pojištění Zániky pojištění odpovědnosti Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

22 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti Dle Zákona č. 168/1999Sb. 12 odst. 1 písm. a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění zápis v techn. průkazu vozidla o přeregistraci na jiného vlastníka kupní smlouva, darovací smlouva pravomocné usnesení soudu o projednání dědictví potvrzení dražebníka o nabytí vlastnického práva k předmětu dražby vydražitelem výpis z obchodního rejstříku v případě zániku společnosti s právním nástupcem 12 odst. 1 písm. b) dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění odpovídající doklad potvrzující destrukci vozidla čestné prohlášení pojistníka

23 Zánik pojištění 12 odst. 1 písm. c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění záznam v techn. průkazu o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru pravomocné rozhodnutí příslušného obecního úřadu o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel 12 odst. 1 písm. d) odcizením vozidla 12 odst. 1 písm. e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo části

24 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti Dle Zákona č. 168/1999Sb. 12 odst. 1 písm. g) dohodou účastníků 12 odst. 1 písm. h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno

25 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti výpověď 12 odst.1 písm. f) k 22 ZPS odst. 1) 6 týdnů před koncem pojistného období odst. 2) do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, výp. lhůta je 8 dnů odst. 3) do 3 měsíců ode dne doručení oznámení o pojistné události, výp. lhůta 1 měsíc odst. 4) do 1 měsíce od sdělení o převodu kmene, výp. lhůta je 8 dnů

26 Zánik pojištění Další důvody zániku pojištění 13 odst. 4 ZPS nesouhlas pojistníka s nově stanovenou výší pojistného Dle čl. VIII odst. 6 VPP R-630/05 (dle 13 odst. 2 ZPS) je pojistitel oprávněn upravit pojistníkovi výši pojistného. Tuto změnu musí pojistníkovi oznámit nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za to pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

27 Flotilové pojištění Flotilové pojištění BENEFIT 10 a více vozidel bez ohledu na právnickou osobu nebo fyzickou osobu charakteristickým znakem flotilového pojištění BENEFIT je bonifikované pojistné formulář Pojistná smlouva Flotila, jehož prostřednictvím se sjednávají jednotlivá pojištění odpovědnosti na formuláři pojistné smlouvy Flotila se zaškrtne, že se sjednává bonifikované pojistné jednotlivá pojištění jsou specifikována na formuláři Příloha/dodatek k pojistné smlouvě příloha plní zároveň funkci DODATKU k PS v případě dopojišťování vozidel do flotily

28 Flotilové pojištění BENEFIT BONIFIKOVANÉ POJISTNÉ stanoví se na základě škodného průběhu flotily vyhodnocení ŠP se provede v 9-tém kalendářním měsíci, který následuje po měsíci uzavření PS vyhodnocují se všechna pojištění s bonifikovaným pojistným (sazba N) vyhodnocuje se pouze škodní průběh flotily vzniklý u Kooperativy, pojišťovny, a.s.

29 Flotilové pojištění BENEFIT STUPNĚ BONIFIKACE BP Z = ŠP > 40% bonifikace 0% BP 1 = ŠP do 40 % - bonifikace 10 % BP 2 = ŠP do 35 % - bonifikace 15 % BP 3 = ŠP do 30 % - bonifikace 20 % informaci o výši bonifikace získá pojistník z informačního dopisu zasílaného při výročí flotily bonifikované pojistné se uplatní vždy k první splatnosti pojistného následujícího po výročním dni uzavření PS

30 Flotilové pojištění Flotilové individuální poj. STANDARD a BENEFIT 5 a více vozidel jednotlivá pojištění odpovědnosti sjednána prostřednictvím nového formuláře Pojistná smlouva FLOTILA na formuláři Pojistná smlouva FLOTILA musí být zaškrtnuto, že se nesjednává bonifikované pojistné systém bonus - malus

31 Vyplňování tiskopisů-flotila Vyplňování tiskopisů flotilové pojištění nový tiskopis Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA formulář PŘÍLOHA, DODATEK v případě, že budou data pro vyplnění přílohy předávána v el. podobě, musí být poté vytvořena Příloha/dodatek v tištěné podobě, která bude řádně podepsána smluvními stranami

32 Dohoda o změně Dohoda o změně individuálního pojištění na flotilové pro případ, že v jakékoliv flotile existuje 10 a více vozidel pojištěných v produktu BENEFIT (individuální sazby (B/M) pojistník projeví zájem o flotilové pojištění = Dohoda o změně individuálního pojištění odpovědnosti na flotilové individuální pojištění odpovědnosti nezanikají, pouze se mění způsob výpočtu pojistného

33 Vyplňování tiskopisů Vyplňování tiskopisu příloha, resp. dodatek k pojistné smlouvě jako příloha (ke sjednávané pojistné smlouvě) zaškrtne se políčko Příloha č. jako dodatek zaškrtne se políčko Dodatek č. pro zařazování dalších vozidel do flotily Pozor! U každé přílohy či dodatku musí být vyplněno číslo příslušné pojistné smlouvy a rovněž položky Přenos. zavedena kolonka Zařadit do flotily BENEFIT vyplnit v případě, že konkrétní pojištění odpovědnosti má být zařazeno do flotilového pojištění BENEFIT

34 Doplňková pojištění Možnost sjednání doplňkových pojištění pro jednotlivé kategorie vozidel

35 Doplňkové pojištění Doplňkové pojištění čelního skla Pojištění jednotlivě pojišťovaných vozidel pro továrně nové vozidlo od data počátku pojištění odpovědnosti, k pojištěnému vozidlu, neuběhla doba delší než 15 dnů Pojištění souboru vozidel od data počátku pojištění odpovědnosti, k pojištěnému vozidlu, neuběhla doba delší než 15 dnů Výše uvedené není nutno dodržovat v případě obnovy/náhrady PS

36 Doplňkové pojištění Doplňkové pojištění čelního skla pojistnou částku stanoví pojistník (musí odpovídat ceně čelního skla včetně montáže pro vozidlo uvedené v PS) pojištění se ujednává bez spoluúčasti

37 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

38 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

39 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

40 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

41 Povinné ručení VZOR POJISTNÉ SMLOUVY x Novák Milešovská 530/15 Jan Brno x

42 Povinné ručení x 1B05263 FORD AP WF0AXXGBBAYR x osobní MONDEO x 1870 M

43 Povinné ručení STANDARD R-631/05 x SA32 x x x x 0810 B

44 Povinné ručení 2501 Na základě plné 7 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

45 Povinné ručení

46 Povinné ručení - flotila

47 Povinné ručení

48 Povinné ručení-krátkodobé pojištění Krátkodobé pojištění lze uzavřít na dobu od jednoho do dvanácti měsíců v PS nutno vyplnit kolonku Jednorázové pojistné vypočítá se jako součin počtu dnů trvání pojištění a sazby pojistného za jeden den pojištění, vypočtený ze sazby pojistného kód pojistného na čtvrté pozici musí být číslo 9 (např. SA29) Příklad výpočtu: Roční pojistné je Kč, počátek pojištění , konec pojištění Pojištění trvá 72 dní. Pojistné za jeden den pojištění: 4 488/365dní = 12,29. Jednorázové pojistné za krátkodobé pojištění: 12,29 Kč x 72 dní = 884,88 Kč, po zaokrouhlení dolů na celá čísla: 884 Kč

49 Povinné ručení-krátkodobé pojištění VZOR POJISTNÉ SMLOUVY pro krátkodobé pojištění x Novák Milešovská 530/15 Jan Brno x

50 Povinné ručení krátkodobé pojištění x 1B05263 FORD AP WF0AXXGBBAYR x osobní MONDEO x 1870 M

51 Povinné ručení krátkodobé pojištění STANDARD R-631/05 x x x x SA B

52 Povinné ručení krátkodobé pojištění 2501 Na základě plné 7 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

53 Povinné ručení Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Instalace kalkulačního programu se provádí ze stránky Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy

54 Nejčastější dotazy Podmínky systému bonus/malus (Standard a indiv. poj. v produktu Benefit) započítává se prokázaná rozhodná doba (na základě doloženého bezeškodního průběhu) z předchozího zaniklého pojištění odpovědnosti téhož pojistníka maximální stupeň bonusu, který lze získat na základě započtené rozhodné doby nemůže být vyšší, než maximální stupeň bonusu příslušný aktuální sazbě pojistného, na níž se bonus uplatňuje rozhodnou dobu lze převést pouze pro vozidlo téže skupiny vozidel rozhodná doba se sleduje v celých měsících a zvyšuje se za každý ukončený měsíc doby trvání pojištění odpovědnosti o jeden měsíc za každou rozhodnou událost se snižuje o 24 měsíců rozhodné doby převod rozhodné doby lze uskutečnit do nově sjednané PS z té pojistné smlouvy, jejíž zánik předcházel sjednání nové pojistné smlouvy ze souběžné PS, která zanikla, do trvající pojistné smlouvy, přičemž sčítání souběžné doby pojištění není pro stanovení započítávané rozhodné doby přípustné

55 Nejčastější dotazy získané rozhodné době odpovídá stupeň bonusu, či malusu dle tabulek uvedených v příslušných dodatkových pojistných podmínkách převést rozhodnou dobu lze na základě: potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a škodném průběhu zaniklého pojištění čestného prohlášení Čestné prohlášení lze uplatnit pouze v případě, kdy pojistník ještě nemá potvrzení od předchozího pojistitele (pojistník by měl obdržet potvrzení do 15 dní od podání žádosti) při uzavření pojistné smlouvy. Dodatečné předložení potvrzení musí pojistník doložit do 30 dní od uzavření smlouvy.

56 Nejčastější dotazy Stupnice bonus/malus

57 Nejčastější dotazy Zelená karta nutno vyplňovat potiskem ruční vyplnění hůlkovým písmem je řešením okrajovým zelená karta musí obsahovat číslo pojistné smlouvy při jejím vydávání nelze zaškrtávat jakákoli políčka označující územní rozsah maximální doba, na kterou je zelená karta vydávána je jeden rok datum počátku Zelené karty musí být shodný s datem počátku pojištění do kolonky DO nelze vypisovat údaj např. na neurčito atd, vždy musí být uvedeno konkrétní datum konce platnosti nutno vyplnit i ostatní kolonky (SPZ, druh a typ vozidla, jméno a adresu pojistníka) pojistník musí kartu ihned po vydání podepsat, jinak je neplatná

58 Nejčastější dotazy Zelená karta Pokud pojistník na vydání karty nespěchá, zaškrtne se v PS v odd. Zelená karta kolonka ANO a klientovi bude karta tiskově vyhotovena na oddělení OCT a následně zaslána na adresu klienta doporučujeme!

59 Nejčastější dotazy

60 Nejčastější dotazy Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nutno vypsat veškeré údaje (číslo PS, druh a typ vozidla,atd.) doplnit požadovanou dobu pojištění v případě sjednání pojištění odpovědnosti na dobu neurčitou se vyplní údaj o počátku pojištění, napíše se pomlčka a uvede se doba neurčitá v případě sjednání krátkodobého pojištění bude uvedeno datum počátku a konce pojištění nutno vyplnit kolonku Datum vystavení dokladu a podpis tak, že se zapíše aktuální datum, tedy datum sjednání pojistné smlouvy vyplnit adresu vlastníka!!! pokud je pojistníkovi vyhotoven doklad o pojištění jiným způsobem, než vyplněním tiskopisu obsaženého v pojistné smlouvě, pak je nezbytné tiskopis znehodnotit přeškrtnutím celého dokladu a do kolonky Datum vystavení dokladu vepsat NEVYDÁN

61 Nejčastější dotazy Doklad o pojištění

62 Děkuji za pozornost Kapitol, a.s., Oddělení podpory prodeje

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Náhrada nákladů za nové osetí po krupobití, mrazu, zaplavení/naplavení zeminy, poškození škůdci nebo poškození větrem do 15.

Náhrada nákladů za nové osetí po krupobití, mrazu, zaplavení/naplavení zeminy, poškození škůdci nebo poškození větrem do 15. NÁVRH UNIVERZÁL MÁK 2017 Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizační složka Střešovická 748/48 162 00 Praha 6 tel: 233 312 836, fax: 233 312 839 e-mail: agra@agrapojistovna.cz,

Více

Zajištění rizik plynoucích z provozu fleetů

Zajištění rizik plynoucích z provozu fleetů Zajištění rizik plynoucích z provozu fleetů Případová studie Fleet Management CEE 2007 25. 4. 2007 Co je flotila? Flotila skupina více vozidel pro které je uzavřena pojistná smlouva za obdobných podmínek

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Cestovním pojištění č

Cestovním pojištění č SJNAL:. HČ: OČ: (HČ / OČ = interní evidenční číslo v ČSOB Pojišťovně a. s., členu holdingu ČSOB) Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/08 Článek I.

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo zavolejte nebo infolinku Zelenou klientského linku: 800 servisu

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. NABÍDKA s Autoleasing, a.s. AUTO JAROV, s.r.o. Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 Osiková 2, č.p. 2688, 130 00 Praha 3 IČ: 27089444 DIČ: CZ27089444 IČ: 45789584 DIČ: CZ45789584 Email: info@sautoleasing.cz

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Pojistná smlouva č / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,

Pojistná smlouva č / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pojistná smlouva č. 6666666729 / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO:

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, nám.w.churchilla 2, 113 59 Praha 3 AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

Více

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016,

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016, III. NÁVRH ZÁKON ze dne. 2016, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8066910728 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 1. 2011 I.

Více

KUJCP01AZJGV PARTNER H58

KUJCP01AZJGV PARTNER H58 KUJCP01AZJGV / ř..i i í '~ i/ / / / i t i jí l lit / /I Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 25 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více