Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007"

Transkript

1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007

2 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme živelní pojištění vozidla nárok na náhradu škody v případě poškození nebo zničení vozidla v důsledku požáru, povodně, blesku, krupobití aj., ke kterému dojde na území České republiky. Účastníkem vlastník osobního nebo užitkového vozidla do 3,5 tuny, ke kterému je u Kooperativy sjednána smlouva povinného ručení Spoluúčast 1 % min. 1000,-Kč

3 Obchodní argumenty Příznivý škodní průběh v produktech Standard a Benefit je hrazeno pojistné v příznivější výši než klient platil doposud Věrný klient zachování výše pojistných sazeb u produktů Popular a Eurokomfort, které byly uplatněny v roce 2006 Program Bonus Sleva pro hraniční kubaturu sleva na pojistném 5% pro osobní vozidla s objemem od 1350 do 1400 cm Rychlá pomoc při nehodě do 3 hodin od nahlášení pojistné události na bezplatnou linku se spojí technik s klientem a navíc garantujeme prohlédnutí poškozeného vozidla do 48 hodin

4 Program Bonus Slevový kupon na 75% slevu na cestovní pojištění KolumbusAbonent slevový kupon je určen pro klienty povinného ručení Eurokomfort a Popular s dosaženým bonusem B5 držitele osobních vozidel a užitkových vozidel do 3,5 t. Slevový kupon na slevu 500 Kč na první lhůtní pojistné povinného ručení slevový kupon je určen pro klienty povinného ručení Eurokomfort a Popular s dosaženým bonusem B5, kteří uzavírají novou smlouvu povinného ručení v produktu Standard nebo Benefit. nelze uplatnit pro krátkodobé smlouvy. kupon může využít i rodinný příslušník či dědic. částka prvního lhůtního pojistného snížená o slevu nesmí být nižší než 100 Kč.

5 Pojistné podmínky VPP R-630/05 - základní DPP R-631/05 - STANDARD DPP R-632/05 - BENEFIT

6 Charakteristika produktů STANDARD limity pojistného plnění 54/24 mil. Kč systém Bonus/Malus není rozhodná právní subjektivita pojistníka uzavírán na neurčito umožňuje krátkodobé pojištění

7 Charakteristika produktů BENEFIT limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč uzavírá se na dobu neurčitou umožňuje krátkodobé pojištění systém Bonus/Malus není rozhodná právní subjektivita pojistníka

8 Charakteristika produktů BENEFIT C) systém Bonus/Malus pro individuální pojištění (nerozlišuje právní povahu subjektu pojistníka) E) flotilové pojištění pro pojištění flotil (ani zde nerozlišuje právní povahu subjektu pojistníka) pro A) systém Bonus/Malus shodný princ. se STA pro B) bonifikované pojistné

9 Systém flotilového pojištění 3 programy pojištění (typů flotil) EASY PROFI BUSSINES

10 Systém flotilového pojištění EASY FLEET pro flotilu v počtu 10 až 75 vozidel stupeň bonifikovaného pojistného dle dosaženého škodného průběhu za celou flotilu způsob účtování HIP - hromadné inkaso pojistného RSP - rozpis souhrnné platby, autorizace konkrétního předpisu pojistníkem (makléřem) přes internet dodatková pojištění programy výhod - 1 karta cestovního pojištění zdarma, jestliže počet vozidel je 30-49, dvě karty za předpokladu, že počet vozidel je 50-75

11 Systém flotilového pojištění PROFI FLEET pro flotilu v počtu 50 a více vozidel stupeň bonifikovaného pojistného dle dosaženého škodného průběhu za celou flotilu způsob účtování HIP hromadné inkaso pojistného RSP rozpis souhrnné platby, autorizace konkrétního předpisu pojistníkem (makléřem) přes internet dodatková pojištění programy výhod zdarma 2 karty cestovního pojištění, zdarma 2 VIP asistenční karty stříbrné a 1 VIP asistenční karta zlatá, jestliže počet vozidel je 100 a více

12 Systém flotilového pojištění BUSINESS FLEET pro flotilu v počtu od 50 a více vozidel kalkulace pojistného underwritersky podmínkou je vyplnění Riskdotazníku - viz dále způsob účtování roční vyúčtování dodatková pojištění programy výhod zdarma 2 karty cestovního pojištění, zdarma 3 VIP asistenční karty stříbrné a 2 VIP asistenční karty zlaté, jestliže počet vozidel je 100 a více

13 Risk dotazník

14 Doplňková pojištění Doplňková pojištění Podmínkou je platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u Kooperativy pro předmětné vozidlo. pojistná doba 3 roky pojištění čelního skla VPP H-350/05 pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla VPP H-350/05 úrazové pojištění VPP O /01 ZPP O /01 DPP H-362/05 pojištění právní ochrany VPP M-956/06 pojištění asistence

15 Doplňková pojištění Asistenční služby sjednoceny pro produkt STANDARD i BENEFIT systém vydávání AsK nezměněn (embosované, s popisovými poli) nejsou součástí popisu produkt odkaz na asistenční sešit typy služeb: 44, 48 (od stupně B3 u BENEFITU)

16 Asistenční služby Asistenční služby 44, 48 nahlášení pojistné události na tel. č nahlášení pojistné události vzniklé mimo území České republiky na tel. č resp

17 Asistenční služby Rozšířené asistenční služby BENEFIT individ. pojištění při dosažení B3 vznik nároku rozšířené ASS prodloužení odtahu o 25 km nárok se po jeho dosažení neztrácí až do zániku předmětného pojištění (PS) jestliže po zániku (měl B3) sjedná nové pojištění nárok se nepřenáší, pouze rozhodná doba

18 Asistenční karta Způsob vypisování asistenční karty TYP SLUŽBY zleva se vepíše kód typu služby 44 nebo 48 SPZ/RZ vypíše se SPZ/RZ vozidla, k němuž je AsK vydávána ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY vyplnit číslo pojistné smlouvy PLATNOST OD - vypíše se datum počátku pojištění uzavřené pojistné smlouvy

19 Kategorizace vozidel Kategorizace vozidel rozdělení dle zákona č. 168/1999 Sb. členění dle vyhlášky č. 492/1991 Sb. sledování položky Kategorie vozidla (zkratka) z zák. č. 56/2001 Sb. + vyhlášky MD č. 341/2002 Sb. členění do skupin označených písmeny a) až n) podle nového TP bez problémů podle staršího typu převodní údaje dle sazebníku

20 Převod rozhodné doby Převod rozhodné doby STANDARD převod rozhodné doby bez ohledu na právní povahu subjektu pojistníka použití v individuálním i flotilovém pojištění BENEFIT převod rozhodné doby bez ohledu na právní povahu subjektu pouze v individuálním pojištění pro flotilové pojištění se uplatňuje systém bonifikovaného pojistného Bonifikované pojistné poměr zaslouženého pojistného vůči vyplacenému pojistnému plnění a rezerv na škody vzniklé, pojistiteli nahlášené a dosud nevyplacené.

21 Zánik pojištění Zániky pojištění odpovědnosti Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

22 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti Dle Zákona č. 168/1999Sb. 12 odst. 1 písm. a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění zápis v techn. průkazu vozidla o přeregistraci na jiného vlastníka kupní smlouva, darovací smlouva pravomocné usnesení soudu o projednání dědictví potvrzení dražebníka o nabytí vlastnického práva k předmětu dražby vydražitelem výpis z obchodního rejstříku v případě zániku společnosti s právním nástupcem 12 odst. 1 písm. b) dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění odpovídající doklad potvrzující destrukci vozidla čestné prohlášení pojistníka

23 Zánik pojištění 12 odst. 1 písm. c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění záznam v techn. průkazu o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru pravomocné rozhodnutí příslušného obecního úřadu o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel 12 odst. 1 písm. d) odcizením vozidla 12 odst. 1 písm. e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo části

24 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti Dle Zákona č. 168/1999Sb. 12 odst. 1 písm. g) dohodou účastníků 12 odst. 1 písm. h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno

25 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti výpověď 12 odst.1 písm. f) k 22 ZPS odst. 1) 6 týdnů před koncem pojistného období odst. 2) do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, výp. lhůta je 8 dnů odst. 3) do 3 měsíců ode dne doručení oznámení o pojistné události, výp. lhůta 1 měsíc odst. 4) do 1 měsíce od sdělení o převodu kmene, výp. lhůta je 8 dnů

26 Zánik pojištění Další důvody zániku pojištění 13 odst. 4 ZPS nesouhlas pojistníka s nově stanovenou výší pojistného Dle čl. VIII odst. 6 VPP R-630/05 (dle 13 odst. 2 ZPS) je pojistitel oprávněn upravit pojistníkovi výši pojistného. Tuto změnu musí pojistníkovi oznámit nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za to pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

27 Flotilové pojištění Flotilové pojištění BENEFIT 10 a více vozidel bez ohledu na právnickou osobu nebo fyzickou osobu charakteristickým znakem flotilového pojištění BENEFIT je bonifikované pojistné formulář Pojistná smlouva Flotila, jehož prostřednictvím se sjednávají jednotlivá pojištění odpovědnosti na formuláři pojistné smlouvy Flotila se zaškrtne, že se sjednává bonifikované pojistné jednotlivá pojištění jsou specifikována na formuláři Příloha/dodatek k pojistné smlouvě příloha plní zároveň funkci DODATKU k PS v případě dopojišťování vozidel do flotily

28 Flotilové pojištění BENEFIT BONIFIKOVANÉ POJISTNÉ stanoví se na základě škodného průběhu flotily vyhodnocení ŠP se provede v 9-tém kalendářním měsíci, který následuje po měsíci uzavření PS vyhodnocují se všechna pojištění s bonifikovaným pojistným (sazba N) vyhodnocuje se pouze škodní průběh flotily vzniklý u Kooperativy, pojišťovny, a.s.

29 Flotilové pojištění BENEFIT STUPNĚ BONIFIKACE BP Z = ŠP > 40% bonifikace 0% BP 1 = ŠP do 40 % - bonifikace 10 % BP 2 = ŠP do 35 % - bonifikace 15 % BP 3 = ŠP do 30 % - bonifikace 20 % informaci o výši bonifikace získá pojistník z informačního dopisu zasílaného při výročí flotily bonifikované pojistné se uplatní vždy k první splatnosti pojistného následujícího po výročním dni uzavření PS

30 Flotilové pojištění Flotilové individuální poj. STANDARD a BENEFIT 5 a více vozidel jednotlivá pojištění odpovědnosti sjednána prostřednictvím nového formuláře Pojistná smlouva FLOTILA na formuláři Pojistná smlouva FLOTILA musí být zaškrtnuto, že se nesjednává bonifikované pojistné systém bonus - malus

31 Vyplňování tiskopisů-flotila Vyplňování tiskopisů flotilové pojištění nový tiskopis Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA formulář PŘÍLOHA, DODATEK v případě, že budou data pro vyplnění přílohy předávána v el. podobě, musí být poté vytvořena Příloha/dodatek v tištěné podobě, která bude řádně podepsána smluvními stranami

32 Dohoda o změně Dohoda o změně individuálního pojištění na flotilové pro případ, že v jakékoliv flotile existuje 10 a více vozidel pojištěných v produktu BENEFIT (individuální sazby (B/M) pojistník projeví zájem o flotilové pojištění = Dohoda o změně individuálního pojištění odpovědnosti na flotilové individuální pojištění odpovědnosti nezanikají, pouze se mění způsob výpočtu pojistného

33 Vyplňování tiskopisů Vyplňování tiskopisu příloha, resp. dodatek k pojistné smlouvě jako příloha (ke sjednávané pojistné smlouvě) zaškrtne se políčko Příloha č. jako dodatek zaškrtne se políčko Dodatek č. pro zařazování dalších vozidel do flotily Pozor! U každé přílohy či dodatku musí být vyplněno číslo příslušné pojistné smlouvy a rovněž položky Přenos. zavedena kolonka Zařadit do flotily BENEFIT vyplnit v případě, že konkrétní pojištění odpovědnosti má být zařazeno do flotilového pojištění BENEFIT

34 Doplňková pojištění Možnost sjednání doplňkových pojištění pro jednotlivé kategorie vozidel

35 Doplňkové pojištění Doplňkové pojištění čelního skla Pojištění jednotlivě pojišťovaných vozidel pro továrně nové vozidlo od data počátku pojištění odpovědnosti, k pojištěnému vozidlu, neuběhla doba delší než 15 dnů Pojištění souboru vozidel od data počátku pojištění odpovědnosti, k pojištěnému vozidlu, neuběhla doba delší než 15 dnů Výše uvedené není nutno dodržovat v případě obnovy/náhrady PS

36 Doplňkové pojištění Doplňkové pojištění čelního skla pojistnou částku stanoví pojistník (musí odpovídat ceně čelního skla včetně montáže pro vozidlo uvedené v PS) pojištění se ujednává bez spoluúčasti

37 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

38 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

39 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

40 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

41 Povinné ručení VZOR POJISTNÉ SMLOUVY x Novák Milešovská 530/15 Jan Brno x

42 Povinné ručení x 1B05263 FORD AP WF0AXXGBBAYR x osobní MONDEO x 1870 M

43 Povinné ručení STANDARD R-631/05 x SA32 x x x x 0810 B

44 Povinné ručení 2501 Na základě plné 7 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

45 Povinné ručení

46 Povinné ručení - flotila

47 Povinné ručení

48 Povinné ručení-krátkodobé pojištění Krátkodobé pojištění lze uzavřít na dobu od jednoho do dvanácti měsíců v PS nutno vyplnit kolonku Jednorázové pojistné vypočítá se jako součin počtu dnů trvání pojištění a sazby pojistného za jeden den pojištění, vypočtený ze sazby pojistného kód pojistného na čtvrté pozici musí být číslo 9 (např. SA29) Příklad výpočtu: Roční pojistné je Kč, počátek pojištění , konec pojištění Pojištění trvá 72 dní. Pojistné za jeden den pojištění: 4 488/365dní = 12,29. Jednorázové pojistné za krátkodobé pojištění: 12,29 Kč x 72 dní = 884,88 Kč, po zaokrouhlení dolů na celá čísla: 884 Kč

49 Povinné ručení-krátkodobé pojištění VZOR POJISTNÉ SMLOUVY pro krátkodobé pojištění x Novák Milešovská 530/15 Jan Brno x

50 Povinné ručení krátkodobé pojištění x 1B05263 FORD AP WF0AXXGBBAYR x osobní MONDEO x 1870 M

51 Povinné ručení krátkodobé pojištění STANDARD R-631/05 x x x x SA B

52 Povinné ručení krátkodobé pojištění 2501 Na základě plné 7 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

53 Povinné ručení Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Instalace kalkulačního programu se provádí ze stránky Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy

54 Nejčastější dotazy Podmínky systému bonus/malus (Standard a indiv. poj. v produktu Benefit) započítává se prokázaná rozhodná doba (na základě doloženého bezeškodního průběhu) z předchozího zaniklého pojištění odpovědnosti téhož pojistníka maximální stupeň bonusu, který lze získat na základě započtené rozhodné doby nemůže být vyšší, než maximální stupeň bonusu příslušný aktuální sazbě pojistného, na níž se bonus uplatňuje rozhodnou dobu lze převést pouze pro vozidlo téže skupiny vozidel rozhodná doba se sleduje v celých měsících a zvyšuje se za každý ukončený měsíc doby trvání pojištění odpovědnosti o jeden měsíc za každou rozhodnou událost se snižuje o 24 měsíců rozhodné doby převod rozhodné doby lze uskutečnit do nově sjednané PS z té pojistné smlouvy, jejíž zánik předcházel sjednání nové pojistné smlouvy ze souběžné PS, která zanikla, do trvající pojistné smlouvy, přičemž sčítání souběžné doby pojištění není pro stanovení započítávané rozhodné doby přípustné

55 Nejčastější dotazy získané rozhodné době odpovídá stupeň bonusu, či malusu dle tabulek uvedených v příslušných dodatkových pojistných podmínkách převést rozhodnou dobu lze na základě: potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a škodném průběhu zaniklého pojištění čestného prohlášení Čestné prohlášení lze uplatnit pouze v případě, kdy pojistník ještě nemá potvrzení od předchozího pojistitele (pojistník by měl obdržet potvrzení do 15 dní od podání žádosti) při uzavření pojistné smlouvy. Dodatečné předložení potvrzení musí pojistník doložit do 30 dní od uzavření smlouvy.

56 Nejčastější dotazy Stupnice bonus/malus

57 Nejčastější dotazy Zelená karta nutno vyplňovat potiskem ruční vyplnění hůlkovým písmem je řešením okrajovým zelená karta musí obsahovat číslo pojistné smlouvy při jejím vydávání nelze zaškrtávat jakákoli políčka označující územní rozsah maximální doba, na kterou je zelená karta vydávána je jeden rok datum počátku Zelené karty musí být shodný s datem počátku pojištění do kolonky DO nelze vypisovat údaj např. na neurčito atd, vždy musí být uvedeno konkrétní datum konce platnosti nutno vyplnit i ostatní kolonky (SPZ, druh a typ vozidla, jméno a adresu pojistníka) pojistník musí kartu ihned po vydání podepsat, jinak je neplatná

58 Nejčastější dotazy Zelená karta Pokud pojistník na vydání karty nespěchá, zaškrtne se v PS v odd. Zelená karta kolonka ANO a klientovi bude karta tiskově vyhotovena na oddělení OCT a následně zaslána na adresu klienta doporučujeme!

59 Nejčastější dotazy

60 Nejčastější dotazy Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nutno vypsat veškeré údaje (číslo PS, druh a typ vozidla,atd.) doplnit požadovanou dobu pojištění v případě sjednání pojištění odpovědnosti na dobu neurčitou se vyplní údaj o počátku pojištění, napíše se pomlčka a uvede se doba neurčitá v případě sjednání krátkodobého pojištění bude uvedeno datum počátku a konce pojištění nutno vyplnit kolonku Datum vystavení dokladu a podpis tak, že se zapíše aktuální datum, tedy datum sjednání pojistné smlouvy vyplnit adresu vlastníka!!! pokud je pojistníkovi vyhotoven doklad o pojištění jiným způsobem, než vyplněním tiskopisu obsaženého v pojistné smlouvě, pak je nezbytné tiskopis znehodnotit přeškrtnutím celého dokladu a do kolonky Datum vystavení dokladu vepsat NEVYDÁN

61 Nejčastější dotazy Doklad o pojištění

62 Děkuji za pozornost Kapitol, a.s., Oddělení podpory prodeje

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/08 Článek I.

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Zajištění rizik plynoucích z provozu fleetů

Zajištění rizik plynoucích z provozu fleetů Zajištění rizik plynoucích z provozu fleetů Případová studie Fleet Management CEE 2007 25. 4. 2007 Co je flotila? Flotila skupina více vozidel pro které je uzavřena pojistná smlouva za obdobných podmínek

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 1. 2011 I.

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016,

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016, III. NÁVRH ZÁKON ze dne. 2016, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/11 PP ACP II 1/11

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/11 PP ACP II 1/11 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/11 PP ACP II 1/11-1- Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČO: 61859869, zastoupená členkou představenstva Ing. Annou Petikovou a prokuristou RNDr. Radovanem Gregorem, CSc. (dále jen pojistitel ) Česká

Více

Pojistná smlouva skupinového úrazového pojištění k ČSOB Dětským kontům

Pojistná smlouva skupinového úrazového pojištění k ČSOB Dětským kontům Pojistná smlouva skupinového úrazového pojištění k ČSOB Dětským kontům Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

ID: 392585 1000865366 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

ID: 392585 1000865366 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Číslo smlouvy: ID: 392585 1000865366 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Tato smlouva byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Pojistná smlouva č. 8054114615

Pojistná smlouva č. 8054114615 Pojistná smlouva č. 8054114615 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Podmínky - VPPPOV 02/05 20.10.2005 8:52 Stránka 1 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/06 OBSAH Článek

Více

Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011

Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011 Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011 ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČLÁNEK I Úvodní ustanovení 1. V pojistné smlouvě lze v rámci komplexního pojištění vozidla sjednat tato pojištění:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více