Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007"

Transkript

1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007

2 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme živelní pojištění vozidla nárok na náhradu škody v případě poškození nebo zničení vozidla v důsledku požáru, povodně, blesku, krupobití aj., ke kterému dojde na území České republiky. Účastníkem vlastník osobního nebo užitkového vozidla do 3,5 tuny, ke kterému je u Kooperativy sjednána smlouva povinného ručení Spoluúčast 1 % min. 1000,-Kč

3 Obchodní argumenty Příznivý škodní průběh v produktech Standard a Benefit je hrazeno pojistné v příznivější výši než klient platil doposud Věrný klient zachování výše pojistných sazeb u produktů Popular a Eurokomfort, které byly uplatněny v roce 2006 Program Bonus Sleva pro hraniční kubaturu sleva na pojistném 5% pro osobní vozidla s objemem od 1350 do 1400 cm Rychlá pomoc při nehodě do 3 hodin od nahlášení pojistné události na bezplatnou linku se spojí technik s klientem a navíc garantujeme prohlédnutí poškozeného vozidla do 48 hodin

4 Program Bonus Slevový kupon na 75% slevu na cestovní pojištění KolumbusAbonent slevový kupon je určen pro klienty povinného ručení Eurokomfort a Popular s dosaženým bonusem B5 držitele osobních vozidel a užitkových vozidel do 3,5 t. Slevový kupon na slevu 500 Kč na první lhůtní pojistné povinného ručení slevový kupon je určen pro klienty povinného ručení Eurokomfort a Popular s dosaženým bonusem B5, kteří uzavírají novou smlouvu povinného ručení v produktu Standard nebo Benefit. nelze uplatnit pro krátkodobé smlouvy. kupon může využít i rodinný příslušník či dědic. částka prvního lhůtního pojistného snížená o slevu nesmí být nižší než 100 Kč.

5 Pojistné podmínky VPP R-630/05 - základní DPP R-631/05 - STANDARD DPP R-632/05 - BENEFIT

6 Charakteristika produktů STANDARD limity pojistného plnění 54/24 mil. Kč systém Bonus/Malus není rozhodná právní subjektivita pojistníka uzavírán na neurčito umožňuje krátkodobé pojištění

7 Charakteristika produktů BENEFIT limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč uzavírá se na dobu neurčitou umožňuje krátkodobé pojištění systém Bonus/Malus není rozhodná právní subjektivita pojistníka

8 Charakteristika produktů BENEFIT C) systém Bonus/Malus pro individuální pojištění (nerozlišuje právní povahu subjektu pojistníka) E) flotilové pojištění pro pojištění flotil (ani zde nerozlišuje právní povahu subjektu pojistníka) pro A) systém Bonus/Malus shodný princ. se STA pro B) bonifikované pojistné

9 Systém flotilového pojištění 3 programy pojištění (typů flotil) EASY PROFI BUSSINES

10 Systém flotilového pojištění EASY FLEET pro flotilu v počtu 10 až 75 vozidel stupeň bonifikovaného pojistného dle dosaženého škodného průběhu za celou flotilu způsob účtování HIP - hromadné inkaso pojistného RSP - rozpis souhrnné platby, autorizace konkrétního předpisu pojistníkem (makléřem) přes internet dodatková pojištění programy výhod - 1 karta cestovního pojištění zdarma, jestliže počet vozidel je 30-49, dvě karty za předpokladu, že počet vozidel je 50-75

11 Systém flotilového pojištění PROFI FLEET pro flotilu v počtu 50 a více vozidel stupeň bonifikovaného pojistného dle dosaženého škodného průběhu za celou flotilu způsob účtování HIP hromadné inkaso pojistného RSP rozpis souhrnné platby, autorizace konkrétního předpisu pojistníkem (makléřem) přes internet dodatková pojištění programy výhod zdarma 2 karty cestovního pojištění, zdarma 2 VIP asistenční karty stříbrné a 1 VIP asistenční karta zlatá, jestliže počet vozidel je 100 a více

12 Systém flotilového pojištění BUSINESS FLEET pro flotilu v počtu od 50 a více vozidel kalkulace pojistného underwritersky podmínkou je vyplnění Riskdotazníku - viz dále způsob účtování roční vyúčtování dodatková pojištění programy výhod zdarma 2 karty cestovního pojištění, zdarma 3 VIP asistenční karty stříbrné a 2 VIP asistenční karty zlaté, jestliže počet vozidel je 100 a více

13 Risk dotazník

14 Doplňková pojištění Doplňková pojištění Podmínkou je platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u Kooperativy pro předmětné vozidlo. pojistná doba 3 roky pojištění čelního skla VPP H-350/05 pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla VPP H-350/05 úrazové pojištění VPP O /01 ZPP O /01 DPP H-362/05 pojištění právní ochrany VPP M-956/06 pojištění asistence

15 Doplňková pojištění Asistenční služby sjednoceny pro produkt STANDARD i BENEFIT systém vydávání AsK nezměněn (embosované, s popisovými poli) nejsou součástí popisu produkt odkaz na asistenční sešit typy služeb: 44, 48 (od stupně B3 u BENEFITU)

16 Asistenční služby Asistenční služby 44, 48 nahlášení pojistné události na tel. č nahlášení pojistné události vzniklé mimo území České republiky na tel. č resp

17 Asistenční služby Rozšířené asistenční služby BENEFIT individ. pojištění při dosažení B3 vznik nároku rozšířené ASS prodloužení odtahu o 25 km nárok se po jeho dosažení neztrácí až do zániku předmětného pojištění (PS) jestliže po zániku (měl B3) sjedná nové pojištění nárok se nepřenáší, pouze rozhodná doba

18 Asistenční karta Způsob vypisování asistenční karty TYP SLUŽBY zleva se vepíše kód typu služby 44 nebo 48 SPZ/RZ vypíše se SPZ/RZ vozidla, k němuž je AsK vydávána ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY vyplnit číslo pojistné smlouvy PLATNOST OD - vypíše se datum počátku pojištění uzavřené pojistné smlouvy

19 Kategorizace vozidel Kategorizace vozidel rozdělení dle zákona č. 168/1999 Sb. členění dle vyhlášky č. 492/1991 Sb. sledování položky Kategorie vozidla (zkratka) z zák. č. 56/2001 Sb. + vyhlášky MD č. 341/2002 Sb. členění do skupin označených písmeny a) až n) podle nového TP bez problémů podle staršího typu převodní údaje dle sazebníku

20 Převod rozhodné doby Převod rozhodné doby STANDARD převod rozhodné doby bez ohledu na právní povahu subjektu pojistníka použití v individuálním i flotilovém pojištění BENEFIT převod rozhodné doby bez ohledu na právní povahu subjektu pouze v individuálním pojištění pro flotilové pojištění se uplatňuje systém bonifikovaného pojistného Bonifikované pojistné poměr zaslouženého pojistného vůči vyplacenému pojistnému plnění a rezerv na škody vzniklé, pojistiteli nahlášené a dosud nevyplacené.

21 Zánik pojištění Zániky pojištění odpovědnosti Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

22 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti Dle Zákona č. 168/1999Sb. 12 odst. 1 písm. a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění zápis v techn. průkazu vozidla o přeregistraci na jiného vlastníka kupní smlouva, darovací smlouva pravomocné usnesení soudu o projednání dědictví potvrzení dražebníka o nabytí vlastnického práva k předmětu dražby vydražitelem výpis z obchodního rejstříku v případě zániku společnosti s právním nástupcem 12 odst. 1 písm. b) dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění odpovídající doklad potvrzující destrukci vozidla čestné prohlášení pojistníka

23 Zánik pojištění 12 odst. 1 písm. c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel Doklady, na základě kterých může být proveden zánik pojištění záznam v techn. průkazu o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru pravomocné rozhodnutí příslušného obecního úřadu o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel 12 odst. 1 písm. d) odcizením vozidla 12 odst. 1 písm. e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo části

24 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti Dle Zákona č. 168/1999Sb. 12 odst. 1 písm. g) dohodou účastníků 12 odst. 1 písm. h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno

25 Zánik pojištění Zánik pojištění odpovědnosti výpověď 12 odst.1 písm. f) k 22 ZPS odst. 1) 6 týdnů před koncem pojistného období odst. 2) do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, výp. lhůta je 8 dnů odst. 3) do 3 měsíců ode dne doručení oznámení o pojistné události, výp. lhůta 1 měsíc odst. 4) do 1 měsíce od sdělení o převodu kmene, výp. lhůta je 8 dnů

26 Zánik pojištění Další důvody zániku pojištění 13 odst. 4 ZPS nesouhlas pojistníka s nově stanovenou výší pojistného Dle čl. VIII odst. 6 VPP R-630/05 (dle 13 odst. 2 ZPS) je pojistitel oprávněn upravit pojistníkovi výši pojistného. Tuto změnu musí pojistníkovi oznámit nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za to pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

27 Flotilové pojištění Flotilové pojištění BENEFIT 10 a více vozidel bez ohledu na právnickou osobu nebo fyzickou osobu charakteristickým znakem flotilového pojištění BENEFIT je bonifikované pojistné formulář Pojistná smlouva Flotila, jehož prostřednictvím se sjednávají jednotlivá pojištění odpovědnosti na formuláři pojistné smlouvy Flotila se zaškrtne, že se sjednává bonifikované pojistné jednotlivá pojištění jsou specifikována na formuláři Příloha/dodatek k pojistné smlouvě příloha plní zároveň funkci DODATKU k PS v případě dopojišťování vozidel do flotily

28 Flotilové pojištění BENEFIT BONIFIKOVANÉ POJISTNÉ stanoví se na základě škodného průběhu flotily vyhodnocení ŠP se provede v 9-tém kalendářním měsíci, který následuje po měsíci uzavření PS vyhodnocují se všechna pojištění s bonifikovaným pojistným (sazba N) vyhodnocuje se pouze škodní průběh flotily vzniklý u Kooperativy, pojišťovny, a.s.

29 Flotilové pojištění BENEFIT STUPNĚ BONIFIKACE BP Z = ŠP > 40% bonifikace 0% BP 1 = ŠP do 40 % - bonifikace 10 % BP 2 = ŠP do 35 % - bonifikace 15 % BP 3 = ŠP do 30 % - bonifikace 20 % informaci o výši bonifikace získá pojistník z informačního dopisu zasílaného při výročí flotily bonifikované pojistné se uplatní vždy k první splatnosti pojistného následujícího po výročním dni uzavření PS

30 Flotilové pojištění Flotilové individuální poj. STANDARD a BENEFIT 5 a více vozidel jednotlivá pojištění odpovědnosti sjednána prostřednictvím nového formuláře Pojistná smlouva FLOTILA na formuláři Pojistná smlouva FLOTILA musí být zaškrtnuto, že se nesjednává bonifikované pojistné systém bonus - malus

31 Vyplňování tiskopisů-flotila Vyplňování tiskopisů flotilové pojištění nový tiskopis Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA formulář PŘÍLOHA, DODATEK v případě, že budou data pro vyplnění přílohy předávána v el. podobě, musí být poté vytvořena Příloha/dodatek v tištěné podobě, která bude řádně podepsána smluvními stranami

32 Dohoda o změně Dohoda o změně individuálního pojištění na flotilové pro případ, že v jakékoliv flotile existuje 10 a více vozidel pojištěných v produktu BENEFIT (individuální sazby (B/M) pojistník projeví zájem o flotilové pojištění = Dohoda o změně individuálního pojištění odpovědnosti na flotilové individuální pojištění odpovědnosti nezanikají, pouze se mění způsob výpočtu pojistného

33 Vyplňování tiskopisů Vyplňování tiskopisu příloha, resp. dodatek k pojistné smlouvě jako příloha (ke sjednávané pojistné smlouvě) zaškrtne se políčko Příloha č. jako dodatek zaškrtne se políčko Dodatek č. pro zařazování dalších vozidel do flotily Pozor! U každé přílohy či dodatku musí být vyplněno číslo příslušné pojistné smlouvy a rovněž položky Přenos. zavedena kolonka Zařadit do flotily BENEFIT vyplnit v případě, že konkrétní pojištění odpovědnosti má být zařazeno do flotilového pojištění BENEFIT

34 Doplňková pojištění Možnost sjednání doplňkových pojištění pro jednotlivé kategorie vozidel

35 Doplňkové pojištění Doplňkové pojištění čelního skla Pojištění jednotlivě pojišťovaných vozidel pro továrně nové vozidlo od data počátku pojištění odpovědnosti, k pojištěnému vozidlu, neuběhla doba delší než 15 dnů Pojištění souboru vozidel od data počátku pojištění odpovědnosti, k pojištěnému vozidlu, neuběhla doba delší než 15 dnů Výše uvedené není nutno dodržovat v případě obnovy/náhrady PS

36 Doplňkové pojištění Doplňkové pojištění čelního skla pojistnou částku stanoví pojistník (musí odpovídat ceně čelního skla včetně montáže pro vozidlo uvedené v PS) pojištění se ujednává bez spoluúčasti

37 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

38 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

39 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

40 Orientační přehled cen při výměně čelního skla

41 Povinné ručení VZOR POJISTNÉ SMLOUVY x Novák Milešovská 530/15 Jan Brno x

42 Povinné ručení x 1B05263 FORD AP WF0AXXGBBAYR x osobní MONDEO x 1870 M

43 Povinné ručení STANDARD R-631/05 x SA32 x x x x 0810 B

44 Povinné ručení 2501 Na základě plné 7 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

45 Povinné ručení

46 Povinné ručení - flotila

47 Povinné ručení

48 Povinné ručení-krátkodobé pojištění Krátkodobé pojištění lze uzavřít na dobu od jednoho do dvanácti měsíců v PS nutno vyplnit kolonku Jednorázové pojistné vypočítá se jako součin počtu dnů trvání pojištění a sazby pojistného za jeden den pojištění, vypočtený ze sazby pojistného kód pojistného na čtvrté pozici musí být číslo 9 (např. SA29) Příklad výpočtu: Roční pojistné je Kč, počátek pojištění , konec pojištění Pojištění trvá 72 dní. Pojistné za jeden den pojištění: 4 488/365dní = 12,29. Jednorázové pojistné za krátkodobé pojištění: 12,29 Kč x 72 dní = 884,88 Kč, po zaokrouhlení dolů na celá čísla: 884 Kč

49 Povinné ručení-krátkodobé pojištění VZOR POJISTNÉ SMLOUVY pro krátkodobé pojištění x Novák Milešovská 530/15 Jan Brno x

50 Povinné ručení krátkodobé pojištění x 1B05263 FORD AP WF0AXXGBBAYR x osobní MONDEO x 1870 M

51 Povinné ručení krátkodobé pojištění STANDARD R-631/05 x x x x SA B

52 Povinné ručení krátkodobé pojištění 2501 Na základě plné 7 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

53 Povinné ručení Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Instalace kalkulačního programu se provádí ze stránky Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy

54 Nejčastější dotazy Podmínky systému bonus/malus (Standard a indiv. poj. v produktu Benefit) započítává se prokázaná rozhodná doba (na základě doloženého bezeškodního průběhu) z předchozího zaniklého pojištění odpovědnosti téhož pojistníka maximální stupeň bonusu, který lze získat na základě započtené rozhodné doby nemůže být vyšší, než maximální stupeň bonusu příslušný aktuální sazbě pojistného, na níž se bonus uplatňuje rozhodnou dobu lze převést pouze pro vozidlo téže skupiny vozidel rozhodná doba se sleduje v celých měsících a zvyšuje se za každý ukončený měsíc doby trvání pojištění odpovědnosti o jeden měsíc za každou rozhodnou událost se snižuje o 24 měsíců rozhodné doby převod rozhodné doby lze uskutečnit do nově sjednané PS z té pojistné smlouvy, jejíž zánik předcházel sjednání nové pojistné smlouvy ze souběžné PS, která zanikla, do trvající pojistné smlouvy, přičemž sčítání souběžné doby pojištění není pro stanovení započítávané rozhodné doby přípustné

55 Nejčastější dotazy získané rozhodné době odpovídá stupeň bonusu, či malusu dle tabulek uvedených v příslušných dodatkových pojistných podmínkách převést rozhodnou dobu lze na základě: potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a škodném průběhu zaniklého pojištění čestného prohlášení Čestné prohlášení lze uplatnit pouze v případě, kdy pojistník ještě nemá potvrzení od předchozího pojistitele (pojistník by měl obdržet potvrzení do 15 dní od podání žádosti) při uzavření pojistné smlouvy. Dodatečné předložení potvrzení musí pojistník doložit do 30 dní od uzavření smlouvy.

56 Nejčastější dotazy Stupnice bonus/malus

57 Nejčastější dotazy Zelená karta nutno vyplňovat potiskem ruční vyplnění hůlkovým písmem je řešením okrajovým zelená karta musí obsahovat číslo pojistné smlouvy při jejím vydávání nelze zaškrtávat jakákoli políčka označující územní rozsah maximální doba, na kterou je zelená karta vydávána je jeden rok datum počátku Zelené karty musí být shodný s datem počátku pojištění do kolonky DO nelze vypisovat údaj např. na neurčito atd, vždy musí být uvedeno konkrétní datum konce platnosti nutno vyplnit i ostatní kolonky (SPZ, druh a typ vozidla, jméno a adresu pojistníka) pojistník musí kartu ihned po vydání podepsat, jinak je neplatná

58 Nejčastější dotazy Zelená karta Pokud pojistník na vydání karty nespěchá, zaškrtne se v PS v odd. Zelená karta kolonka ANO a klientovi bude karta tiskově vyhotovena na oddělení OCT a následně zaslána na adresu klienta doporučujeme!

59 Nejčastější dotazy

60 Nejčastější dotazy Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nutno vypsat veškeré údaje (číslo PS, druh a typ vozidla,atd.) doplnit požadovanou dobu pojištění v případě sjednání pojištění odpovědnosti na dobu neurčitou se vyplní údaj o počátku pojištění, napíše se pomlčka a uvede se doba neurčitá v případě sjednání krátkodobého pojištění bude uvedeno datum počátku a konce pojištění nutno vyplnit kolonku Datum vystavení dokladu a podpis tak, že se zapíše aktuální datum, tedy datum sjednání pojistné smlouvy vyplnit adresu vlastníka!!! pokud je pojistníkovi vyhotoven doklad o pojištění jiným způsobem, než vyplněním tiskopisu obsaženého v pojistné smlouvě, pak je nezbytné tiskopis znehodnotit přeškrtnutím celého dokladu a do kolonky Datum vystavení dokladu vepsat NEVYDÁN

61 Nejčastější dotazy Doklad o pojištění

62 Děkuji za pozornost Kapitol, a.s., Oddělení podpory prodeje

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více