PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN"

Transkript

1

2 agent John Francis Ková 14 PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

3 Copyright Miroslav Žamboch, 2008 Cover Art Marek Hlavatý, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr Vyoral, 2008 Edition 2008 All rights are reserved ISBN

4 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi Centrální Nad-inteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: ve vyhnanství Agent JFK byl za porušení agenturního kodexu (mise JFK 11: Podhoubí smrti) odsouzen k vyhnanství. Neznámá skupina však zmanipulovala cílové koordináty tak, aby byl poslán na svt se životními podmínkami nesluitelnými se životem. Tým Bytewské pokus o vraždu odhalil a ped vykonáním rozsudku pepsal koordináty a zacílil je na svt, z nhož pocházela zpráva již mrtvého vdeckého specialisty doktora Maurbyho o možnosti popení tzv. Maurbyho efektu. Tuto informaci JFK svým pátráním vyvrátil (viz mise JFK 12: Stín legendy). Kováova pítelkyn, senior agent Andrea de Villefort, se rozhodla na vlastní pst zjistit, kdo za spiknutím stojí. Kvli tomu byla donucena pejít do ilegality, protože byrokratická mašinérie Agentury ji oznaila za nepítele. 1: Hledána mrtvá i živá. Balík nových informací od agenta Kováe zpsobil, že se nepátelé demaskovali a pokusili se agentku de Villefort zabít za každou cenu. To se jim nepodailo, v bitv v bázové zbrojnici bylo jádro spiklenc zlikvidováno. Pesto se nepátelm podailo na stopu JFK vyslat zabijáckou magickou entitu šesté kategorie, která ho má vyslechnout a poté definitivn zlikvidovat. Maurbyho efekt: Základní fyzikální zákon metauniverza. V žádném svt nemže dlouhodob existovat výrobek postavený na technologiích vyšších, než jsou dané realit vlastní. 4

5 Spoleenská analýza lidí okolo JFK na požadavek Centrální Nad-inteligence GODa: JFK se stává okem cyklónu. Pravdpodobnost jeho pežití pi samostatné innosti minimální. Za neoficiální a protizákonné pomoci lidí z týmu Bytewské (Villefortová, Vega, Boorman, Bernstain, Whittacker) mizivá, ale nenulová. Varování: Závisí na nm životy miliard! KILLER Poznámka: Materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality. 5

6 KURÝR Glider vstoupil do svrchních vrstev atmosféry velkou rychlostí a pod úhlem nacházejícím se ve žlutém rizikovém pásmu. Zuivé vibrace roztásly interiér. JFK automaticky zkontroloval, zda jsou jeho bezpenostní pásy správn zajištné. Nestál o to polámat si kosti kvli hloupému opominutí. Po tech minutách první nápor aerodynamického brždní pominul a situace se uklidnila. JFK si dovolil krátké rozhlédnutí po spolucestujících. Nikdo netrpl kosmickou nemocí, všichni si hledli svého. Staí harcovníci, kteí z nejrznjších dvod k návratu na starou dobrou Zemi zvolili laciný kosmický kluzák, jenž byl obvykle používán spíš pro pepravu specifického zboží. Nkteí z nich pravdpodobn nemíili na Zemi na dlouho, vedla je na ni práce, krátkodobá zakázka, po které se budou muset vrátit z pozemského ráje zpt na orbitální pás, do prmyslového pekla. Nebe, peklo, ráj, oistec. V tomhle svt bylo všechno njak zpeházené, napadlo JFK. Starší muž s tváí pipomínající vymakaný citrón, na který nkdo kvli nedostatku tequily chrstl trochu kyseliny sírové, zachytil jeho pohled a Ková pomalu a lhostejn, jako lovk bezmyšlenkovit tkající oima po okolí, pesunul pozornost jinam. Než kluzák úsporn zbrzdí z orbitální rychlosti na atmosférickou pistávací, vykrouží okolo planety ješt celé dva oblety. Tém dv hodiny asu. Mohl si dopát mnohem pohodlnjší zpsob pepravy spolu s Amélií, šéfkou vývojové spolenosti BIOTECH, jeho zamstnavatelkou a také milenkou. Pracoval pro ni jako osobní tajemník, což v poslední dob znamenalo muž pes bezpenost a ochranu vnitního okruhu nejdležitjších zamstnanc. Poslední msíc, kdy se celá spolenost po vítzství v turnaji vojenských technologií pesunovala dol, na planetu, bylo krušných. Úniky informací, permanentní pokusy o špionáž, petahování zamstnanc, vydírání. A k tomu všemu ješt jeho vlastní vyšetování pro EF, kdy se snažil pijít na kloub tomu, co 6

7 pesn se stalo s celým tímto svtem, který nkdo a JFK tušil kdo pemnil na obrovský vdecko-prmyslový komplex zamený na výrobu stále vtšího množství stále lepších zbraní. A už vbec se mu nechtlo pemýšlet nad svým posledním zjištním. To mu doopravdy nahánlo strach. Pestože vypadal, že je utopený hluboko v myšlenkách, nepestával podvdom kontrolovat okolí. Už vdl, že jeho inkognito bylo odhaleno; šli po nm dva muži, jeden vyšší s postavou basketbalového hráe, druhý zavalitý, s praseím rypákem místo nosu a malýma oima pipomínajícíma dva tmavé kusy granitu. Laurel a Hardy, napadlo Kováe. Nikdy nevdl, který ze dvojice komik je který. Šli po nm kvli cargu, které pro Amélii pevážel? V píruním zavazadle pipoutaném k zemi popruhem se suchým zipem vezl kompletní sadu upravených vir vysoce specializovaných nástroj na genetické manipulace nutné pi výrob posledních typ klon. Vzpomnl si na pološílený klon profesora Maurbyho, jehož zoufalé volání o pomoc ho sem vlastn pivedlo. Pološílený klon, který zabíjel ženy jen proto, aby z jejich tl získával proteiny pro vlastní existenci Nebyla to píjemná vzpomínka. Kdyby Kováe s virovou zásilkou chytili, ekal by ho podle místních zákon jednoznaný trest provaz, nebo nco podobného, zatím nestail nastudovat, jakým zpsobem se spolenost zbavovala nepohodlných jedinc. Ten kufík pedstavoval ohromné bohatství, know-how, které Amélii poskytovalo proti konkurentm zatracenou výhodu. Za chvíli to zase zane trochu házet, máme v cest dv velké cyklóny, oznámil jim pilot unaveným hlasem nkoho, kdo šel spát píliš pozd, vstával píliš brzy a vypil o ti panáky víc než ml. Na testy na alkohol nebo jiné omamné látky se asi u nízkonákladového kluzáku moc nehrálo. Máte pt minut na to, abyste si vyprázdnili útroby. Reproduktor se odmlel. John si odepnul pásy, aby zamíil na záchod. Ti dva se také okamžit zaali zvedat. Sebral i kufík a odkráel do zadní ásti kabiny pro pasažéry. Napoítal jen osm lidí, vtšina volného prostoru byla zastavena nákladem. Vybral si 7

8 nejvzdálenjší dvee se stylizovaným panákem a protáhl se dovnit. Odhadoval, že mu dají tak dvacet sekund asu, aby ho nachytali se spuštnými kalhotami. Budou ozbrojeni i nikoliv? Tipoval nco kontaktního, stávalo se, že po pestelce kižovaly kosmickou prázdnotou zmrzlá tla ostrostelc. Cestující, piloti ani technici nemli rádi, když si nkdo hrál v petlakovém trupu na kovboje, a vtšinou je nezajímalo, že existuje i tíštivá munice citlivá ke kehkému vesmírnému hardwaru. JFK se postavil k umyvadlu stranou od dveí, do levé dlan schoval malý váleek trochu pipomínající baterku. Nebyla to baterka. Pi letmém pohledu se zdálo, že nemá v ruce nic. Pes rozhraní Sít vylepšené o pár nezákonných rutin se bleskov napojil na systém lodi. Už kráeli, basketbalista práv sahal po klice, poízek dupal za ním, podobný medvdovi, který má v sob roztomilosti asi tolik jako otevená žraloí tlama. Klika cvakla, dlouhán vstoupil dovnit, JFK mu vnoval lhostejný pohled, pak se opt sklonil k umyvadlu, dvee se se zaklepnutím zavely. Jako by to byl povel, dlouhán sáhl pod své umaštné sako. Ková k nmu natáhl ruku s omraovacím elektrogunem. Nemusel se cíle dotknout, pedvýboj zionizoval vzduch a vytvoil tak vodivý kanál. Padesát tisíc volt zpsobilo, že muži najednou ochably všechny svaly, jako bezvládná troska se svalil na podlahu, pistole zachestila na plastikovém povrchu. Další zmáknutí, elektrický výboj si našel medvda, který jen tup zíral na svého druha. íkal jsem mu, že na lodi není dobrý spoléhat se na tyhle hraky, odfrkl pohrdliv a vykroil proti Johnovi. Proti elektrickému proudu byl zjevn imunní. JFK pochopil, že má co do inní s nkým, kdo má do sebe zadrátovaných pár drobných vylepšení. Pustil paralyzér a kopl muže do nohy, ten uhnul jen tolik, aby zásah nedostalo jeho koleno. To už byl ale JFK v pohybu, pilepil se poízkovi bokem na hru, využil veškeré své energie a švihu a podmetl muže z vnitní strany. Rotaní pohyb Kováova stehna fungujícího jako páka vymrštil zabijáka nohama do vzduchu, trup a hlavu mu John naopak strhl k zemi. Dopad byl tvrdý, umocnný váhou Kováova 8

9 tla. Lebka i vaz to kupodivu vydržely. Mužovy ruce se vymrštily jako dv hydraulická klepeta, ale JFK už stail zajet dlanmi pod límec jeho košile a utáhl krk do škrtícího zámku. Jedno klepeto se mu snažilo rozdrtit rameno, druhé utrhnout hlavu. Podailo by se jim to, ale pak najednou dobhl agregát nedostatek okysliené krve poslal organický mozek do limbu. JFK okamžik váhal, pak ale stisk povolil. Nechtl ho zabít, ne tímto zpsobem. Postavil se a chvíli zhluboka oddechoval. Myslel si, že má všechny trumfy na své stran, že je pipraven, ale málem to dopadlo úpln jinak. Kdyby svj útok nevedl s veškerou razancí, které byl schopen Ti dva ho mli zabít a medvdí poízek by to snadno dokázal. Zakázal si další kdyby, na n se tady nehrálo, být v téhle he druhý znamenalo být mrtvý. S hlubokým vydechnutím se zbavil píchuti smrti na pate a dal se do práce. Prohlédl obma výteníkm kapsy, proskenoval jejich implantáty samozejm vybavené falešnou totožností a pak se i se svou hubenou koistí a kufíkem vrátil na místo. Ostatní pasažéi mu vnovali zvdavé pohledy, zvuk zápasu dobe slyšeli. Blbeci, jeden z nich na m vytáhl pistoli, pronesl, zdánliv do prázdna, replika však patila všem. Franto? zareagoval citrón poleptaný kyselinou. Je to tak, odpovdl pilot, zapnul jsem kameru, co normáln nefunguje. Je tam kvér. Trošku to zvednu a dám vám pt minut navíc. JFK se pipoutal a pak jen sledoval, jak na záchod bez další domluvy zamíili ti muži. Když se vrátili, vdl, že na podlaze toalety už žádná tla nejsou. Kosmáci prost nemli bouchaky na palub rádi. Zbytek sestupu probhl nerušen, ani cyklóny, o nichž se zmioval pilot, nezpsobily horší turbulence, než co by zbavily sklenici whisky poloviny jejího obsahu. Po pistání ekali, až trup vychladne a oni budou moci do odbavovací haly. JFK se posléze poslušn zaadil do fronty. Nevystupoval pod svou skutenou totožností šéfa bezpenosti BIOTECHU, ale pod krytím technika mrazících systém. Jinak 9

10 by kontrole na kosmodromu byl podezelý. Lidé jeho ranku, i když z malých spoleností, mli pece jen na komfort cestování vyšší nároky. ekal, až na nho pijde ada, stejn unavený a otrávený dlouhou nepohodlnou cestou jako všichni ostatní. Prošel skenovací budkou, kufík v ruce. Pokud by ho musel otevít, zadal by kód dva a obsah kufíku by zniil ultrakrátký tepelný zášleh. Pokud by samozejm s ním takovým kontrolor pedem nepoítal. Všechno bylo jen otázkou použitých technologií, optimalizací ekonomických náklad, zisky proti ztrátám. To je všechno, co máte? zeptal se znudný úedník zastávající funkci celníka, pasové kontroly a podle zbran u pasu i poádkového dohlížitele. Jo, odpovdl JFK. Sem slyšel, že se tady dá všechno koupit. Na rozdíl od nás, kývl neurit do prostoru nad hlavou. Úedník mezitím s typickým nepítomným pohledem projíždl data Kováova implantovaného ipu. Na prsteníku levé ruky ml konzervativní zlatý snubní prsten. Ale je to tady dost drahý. To jsem taky slyšel. Vaše specializace? Všechno si samozejm peetl, ale te JFK znepístupnil jeho vlastní data a zkoušel ho. Mrazniky. Udržím u ledu všechno, co si budete pát a na jak dlouho si to budete pát. I vaši tchýni. To se úedníkovi zalíbilo, vrátil se do reálu a vnoval Kovái pobavený pohled. I mou tchýni? To je pkn horkokrevná potvora. Cokoliv, vrátil mu JFK úšklebek. Mžete jít. 10

11 KYBORG A KYBORG Cestou pes kontrolovaný prostor JFK ješt zahlédl, jak se muž v dobe padnoucím obleku pe s pilotem, že tímhle spojem mli pilett dva jeho známí. Pilot jen kril rameny a odkázal ho na seznam pasažér voln dostupný na Síti. Chlápek to ješt zkusil u dalších cestujících. Ková zachytil jen lhostejný nezájem prvního osloveného, pak opustil píletový sál a vyšel z uzavené a stáím poznamenané budovy provinního kosmodromu ven. Nevypadalo to tam o nic lépe. Nacházel se v jedné z prmyslových zón, vzhledem si v niem nezadala s prostedím na orbitálním Prstenci. Snad jen tím, že obloha se klenula neskuten vysoko. Studená funkní depresivnost ocelových a plastových konstrukcí, táhnoucích se kam až oko dohlédlo, ho bhvípro uspokojila a uklidnila. Když s Amélií navštívili Zemi ped temi týdny poprvé, pírodní ráj, který tvoil ást pidleného území BIOTECHU, ho šokoval. Nebyl ani v nejmenším pipravený na tropický les hemžící se zví. Musel si zvyknout, že tady mají lidé k ekologii specifický vztah svt byl striktn rozdlen na technické a pírodní zóny, v nichž platily naprosto odlišné zákony. Fascinovalo ho to natolik, že si našel as, aby zjistil, kolik procent z celkového území planety bylo takto dokonale udržováno. Dvacet. Vzhledem k tomu, jak byl zbytek svta petechnizován, to pedstavovalo úctyhodný podíl. Skupina lidí práv kižovala cestu, automatické vozy poslušn zastavily, aby je nechaly pejít. Jeden z chodc se opozdil a zstal na pvodní stran ulice. JFK zrychlil, aby na nj muž nemusel ekat dlouho. Byl to jeden z Améliiných lidí. Hezký den na Zemi, pozdravil, zatímco ekali, až se vozy na základ njaké vnitní logiky znovu rozhodnou je pustit pes ulici. Na pásu jsou všechny hezký, odpovdl muž druhou ástí hesla, která oznamovala, že je vše v poádku. Nechcete nkam svézt? Jsem laciný, pokraoval. Do hotelu, znáte njaký? Muž pikývl, otoil se a zamíil do úzké uliky, kde ekalo dvoustopé vozidlo pipomínající ocelovou krabici na 11

12 neviditelných kolech. Pojízdná pevnost, došlo okamžit Kovái. Tady se na jistých úrovních také hrálo hodn drsn. Když vystupoval ped ocelovým válcem tyícím se až do nebes, kufík už u sebe neml. Kontraband putoval s jiným kurýrem. Pihlásil se znovu jako specialista na mrazící techniku. Vybral si laciný pokoj s výhledem do betonové zdi, v baru si koupil drahou whisky kombinace dokonale odpovídající chlápkovi, jehož roli hrál. Na pokoji v miniaturní koupeln opláchl erární plastikový kelímek a nalil do nj na ti prsty jantarové tekutiny, po chvilce hledání dokonce objevil v lednice i led. Posadil se do kovového kesílka, pozoroval z okna ani ne pt metr vzdálenou ze, upíjel a pemýšlel. Ml by zavolat Amélii a íct jí, že transport pokrauje podle plánu, cenné cargo dorazí do cíle už za pár hodin. Volat Amélii však znamenalo rozptýlení od myšlenkové stopy, kterou v posledních dnech a týdnech nepetržit sledoval. Nepetržit a marn. Amélie umla rozptýlit, to tedy ano. Starý telefonní pístroj se probral k životu, displej byl tak vysvícený, že Ková volajícího nepoznal. Pijal hovor run, ne prostednictvím pipojení na globální celosvtovou poítaovou sí. Tady Rumway, pedstavil se muž na druhé stran. Další z Améliiných lidí, v souvislosti se sthováním z Prstence na Zem povýšil. Jak to šlo? zeptal se. Jak jsi m sakra našel? zareagoval JFK a dal si záležet, aby jeho vztek byl v tónu znát. Pitom usrkl whisky. Její chu stála za ty peníze, které za ni zaplatil. Mám své metody, zaznlo samolib. Rumway byl ješt hloupjší, než vypadal. A ty na m ukazují prstem, idiote. Všechno v poádku, ohlásil bych se sám. Hledej si nové místo. Nejlépe jako zkušební subjekt v laboratoi. 12

13 Muž na druhé stran se odmlel, Kováova pozice pravé ruky šéfky malé, ale dokonale organizované gildy BIOTECH byla neochvjná. Kdy asi pokusil se Rumway zaít nervózn. Až pijde as. Máš nco doopravdy závažného, nebo si jenom hraješ na pana dležitého? Ehm nic. Amélie se jen ptá, zda dorazíte dnes veer. Ková pivel oi. Pedstavil si její dokonalé tlo vylepšené v jejích vlastních laboratoích a pirozený sexuální apetit. Ne, setkal jsem se s njakým idiotem, co vypadal jako medvd zkížený s prasetem a pocuchal mi ciferník. Musím se dát dohromady. Vyídím! hlas Rumwaye znl najednou nadšen. Ková nevzrušen zavsil. Vdl, že druhý muž by ho rád vystídal i v jeho neoficiální funkci milence baronky von Techlowitzové. Jindy by mu to asi vadilo, ale dnes ne. V posledních týdnech ne. Ta vc ho požírala zaživa, nedokázal se jí zbavit, nárokovala si veškerou jeho pozornost a noc mnila v noní mru. Doplnil do pohárku whisky, posadil se na pelest postele a snad po tisící vytáhl z kapsy nenápadn psobící pívsek na stíbrném etízku. Obyejný kíž, symbol jednoho ze svtonázor i v tomhle svt byl píbh ukižovaného boha živý. Jenomže tohle nebyl obyejný talisman. JFK sevel ramena kížku mezi prsty a vší silou je stlail k sob. Pímo ped ním se ve výšce oí zhmotnila odená kožená brašna. Vzal si ji, opt roztáhl ramena pívšku a tajná schránka se ukryla zpt do neprostoru. Kam, to by mu asi dokázal vysvtlit profesor von Wonder, Kováe to ale stejn píliš nezajímalo. V kožené brašn se nacházely ti vci. JFK ze zvyku vytáhl nejmenší z nich malý dvanáctistn, v jehož pravidelnosti a dokonalosti emeslného zpracování se zrcadlila pevaha technologie, která ho vytvoila. Šlo o záznamové zaízení, jehož genialita spoívala mimo jiné v tom, že nahraný obsah bylo možné pehrát v jakémkoliv pístroji s alespo ásten 13

14 odpovídajícím úelem. Pehrát, pomyslel si JFK a souasn si pedstavil úsek záznamu, který chtl studovat. Potom položil dvanáctistn na holovizor a vrátil se ke stolku s whisky. Napil se, pak si uvdomil, že pístroj nezapnul. Než se k nmu stail vrátit, obrazovka ožila. Nedokázal si pedstavit, z jak vzdálené budoucnosti, nebo spíše vzdáleného svta, dvanáctistn pochází. Dokonce i technická dokonalost tohoto univerza proti jeho sofistikovanosti psobila jako kamenná palice proti velkorážnímu kulometu M2. Už sama existence dvanáctistnu potvrzovala jeho nejvtší obavy. Naneštstí toho bylo ješt mnohem víc. Pístroj zaplnil pokoj iluzí tropického pralesa. JFK se te nesoustedil na záznam jako celek, sledoval pouze detaily. Obrovské kvty popínavých rostlin ovíjejících se okolo strom pipomínaly hladová ústa. V nkterých z nich zahlédl tvory pipomínající malé hlodavce, v nkterých i stvoení o hodn vtší. Doufal, že práv podle detail dokáže pozdji svt identifikovat. Návrat do RX8 po sto letech od uskladnní, pronesl neutrální hlas ze záznamu. Nebylo v nm nic osobitého, mohl patit klidn automatu. Výbava nalezena na míst, testovací skupina práv pebírá a kontroluje uskladnnou výstroj. Zábr ukázal skupinu deseti muž shromáždných okolo rozmrného, oividn nedávno vykopaného kontejneru. Byl plný zbraní a muži si je te rozebírali. Nkteré druhy Ková poznával, šlo o moderní palné zbran. Jiné, vtší, na pohled technologicky složitjší a pravdpodobn urené pro funkci v jiném prostedí než v exotickém deštném pralese, pro nj byly naprosto neznámé. Víc údaj, poteboval bych víc údaj, zamumlal, zakroužil nápojem v pohárku, ale nenapil se. Jako na povel se v obraze objevil text. Podle struktury šlo o technické údaje, ale v jazyce, dokonce i v písmu, které JFK neznal. Ješt kdyby to tak mohli peložit do neho rozumnjšího, pomyslel si a vzáptí bylo jeho pání vyslyšeno. Tohle záznamové zaízení je fakt dobrá vc, uznal už po nkolikáté. 14

15 Velkokapacitní puška s dlenou municí ráže sedm milimetr, úsová rychlost m/s, kapacita zásobníku osm set padesát projektil s fragmentaním koeficientem dvacet Plazmová puška pro univerzální použití. Nastavitelný tvar zášlehu, maximální dosah ti sta metr, teplota plazmy sto padesát tisíc stup Kováovy oi letly po údajích, mluvenému komentái vnoval pozornost jen ásten. Ped ním defilovala pehlídka hypermoderních a zatracen niivých zbraní urených k použití jednotlivci. Po zevrubném prohlédnutí stav bezvadný, zaznl závrený verdikt týkající se všech zbraní. Muži vyrazili pralesem. Pestože byl postup obtížný, nevytvoili zástup, ale pohybovali se rojnicí. Všichni na sob mli komplety pro pohyb v prostedí nesluitelném se životem, ale souasn obsahujícím kyslík v potebném množství. Tváe jim kryly erné helmy bez viditelného przoru. Pohybovali se jako profesionálové, ale tak dokonale, že JFK pochyboval o jejich lidské podstat. Bez varování se jedna z lián ovíjejících se okolo vodorovné vtve stromu vymrštila, muž pohybující se na kraji formace se náhle houpal v bleskov vytvoené smyce a rychle stoupal vzhru. JFK z pedchozích sledování vdl, že nejde o hada, ale o masožravou rostlinu. Muž nezpanikail, v ruce náhle držel nž. Sekl epelí lemovanou svtelným halem, podruhé a znovu, bez zjevného odporu bleskov porcoval bizarní chapadlo. Rostlina zareagovala vysláním celého svazku dalších úponk. Haló nože narostlo, pi jednom neopatrném seknutí se ponoilo až do kmene stromu a pralesní velikán se zlomil. Muž dopadl na zem z výšky dobrých pti metr, ale njakým zázrakem se mu nic nestalo. 15

16 Molekulární nž, funkce bezvadná, proveno nasazením v akci, objevil se další nápis. Když te kamera, nebo co vlastn autor záznamu používal, zabírala jednotlivé muže, bylo vidt, že i bhem krátkého pobytu v pralese zaínají být na jejich výstroji patrné stopy rozkladu. Svt tídy doby kamenné, standardní agenturní Maurbyho peeti brzdí rozklad stokrát, dostal JFK další vysvtlení. Pístroj te reagoval na jeho myšlení mnohem citlivji než pi pedchozích použitích. Uil se. Na dalším zábru už muži stáli ped pralesní vesnicí, jejíž bezprostední okolí bylo vyznaeno lidskými lebkami. Zmenšenými lidskými lebkami. Zkoušení funknosti technologie v akci mže odhalit takzvané skryté psobení Maurbyho efektu, které jinak mže zstat bžnými zpsoby kontroly nepostiženo. Ková nad touto informací dlouho pemýšlel a pak se mu podailo z dvanáctistnu vyrazit i další vysvtlení spolu s odkazy pímo do agenturních archiv. Šlo o velmi zídkavý ale obvykle naprosto fatální zpsob degradace peetmi dobe chránných výrobk, kdy napíklad pistole pi testovacích stelbách do tere fungovala naprosto bezchybn, ale pi steleckém souboji pak explodovala a zabila uživatele. Metamatematicko-fyzikální teorie objasující tento fenomén zatím nebyla vypracována. Zptn ml JFK pocit, že práv tenhle problém patí k von Wonderovým koníkm, jimiž týrá své mozkové závity a mrhá na n výpoetní kapacitou agenturních poíta. Muži obklíili vesnici, kamera pomocí rzných mód vidní ukázala její obyvatele, a už v chatrích, venku nebo v nejbližší džungli. Byli to lidé, to bezpochyby, ale k pírod a svým 16

17 živoišným pedkm mli mnohem blíž než kterýkoliv z primitivních kmen Kováova svta. Jeden z pibližujících se ultramodern vybavených útoník luskl prsty. Jediný zvuk vyvolal ve vesnici horenatou innost, dti se pitiskly k zemi a instinktivn znehybnly, proti obklíení nepátel se postavili malí muži s oštpy a palicemi, zezadu je jistily jejich ženy s klacky a kameny. Muž, který reakci zámrn vyvolal, pomalu natoil hlave na nejbližšího z domorodc. Nespchal, snažil se vyvolat obranou reakci, boj ml být skutený. Divoch neekan briskn mrštil svým oštpem, souasn zahmla stelba. Vesnice i se svými obyvateli zmizela v kouli ohn, JFK netušil, která zbra mla tohle na svdomí. Provokatér se skácel s oštpem v hrudi, následný detailní zábr odhalil, že jeho bojový odv se již stail rozpadnout a neuchránil ho ped kamenným ostím. Funknost zbraní stoprocentní, zablikal nápis a záznam se zastavil. JFK dopil whisky a zamyšlen zíral na láhev. Všechno vypadalo naprosto vrohodn, neodhalil nic, co by svdilo o padlání. Chování muž, jejich reakce, vše sedlo. Nkdo dokázal obrnit technologie ped Maurbyho efektem, dokázal ho znegovat. To souasn znamenalo, že druhý pedmt v brašn bude funkní. Vypadal jako mramorové tžítko, nkdo by ho oznail za napodobeninu miniaturního runího granátu. Byl by pomrn blízko pravd. I tahle zbra figurovala v jednom ze záznam, které Ková shlédl, a její úinek byl naprosto destruktivní. Šlo o kvarkovou pumu, svou úinností popírající zákony zachování energie a dalece pedstihující klasickou anihilaní nálož. Planetu Zemi by asi nezniila, ale její msíc už ano. JFK si nalil další štdrou dávku a dopál si poádný lok. Mohl se dál dívat na záznam, studovat další použití, mohl se dál z komplikovaných matematických text snažit pochopit, jak se 17

18 Negace Maurbyho efektu provádí. To všechno ml k dispozici. Místo toho vrátil dvanáctistn do kožené tašky a sevel kíž pívšku. Taška i se svým obsahem zmizela v neprostoru. Co dál, co dál? Nevdl. Tohle byla noní mra požírající jeho sny. Natáhl se po láhvi a dolil si. Že je nkdo za dvemi vdl dív, než ho varoval elektronický vrátný. Holovizor se automaticky pepojil na dvení kameru a ukázal mu malého hubeného chlapíka v pomakaném údržbáském overalu. Pane, mám hlášení o špatn fungujícím filtru. Potebuji ho vymnit. Dostanete ticetiprocentní slevu na ubytování kvli narušení soukromí. Nepotebuju slevu, nechte m na pokoji, odpovdl JFK nenaložen. Nestál o žádnou návštvu. Pak vás musím upozornit, že existuje malá, ale vyíslitelná pravdpodobnost, že filtr nedokáže v prbhu noci odstraovat vámi vydýchaný oxid uhliitý a pípadn další nepíznivé látky z okolí. Poskytnutí této informace je zaznamenáno, pípadnou újmu na zdraví nebudete moci piítat hotelu. Vstupte, zavrel JFK, pistoli položenou na stole pikryl ubrouskem a s pomocí dálkového ovladae holovizoru otevel dvee. Muž vstoupil, vypadal ješt hubenjší než v záznamu kamery. Skoro jako by umíral hladem, napadlo Kováe. Pak spíš ze zvyku, než že by mu nedvoval, aktivoval sí ové pipojení a pomocí nezákonných funkcí z Améliiných softwarových dílen se napojil na systém hotelu a hledal, jaké úkoly dostali jeho údržbái. Kontrolovat filtry neml ani jeden z nich. Okamžit držel pistoli v ruce a míil jí na návštvníka, který už byl jen krok od nj. Te pekvapen strnul. Co chcete a kdo vás posílá? zeptal se tiše. Ty filtry jsou ve stn za vámi, ekl muž klidn. Až píliš klidn, napadlo JFK. Na údržbáe. 18

19 V další sekund už vdl, že filtry nejsou ve stn za ním, ale nad dvemi. Jediný pohyb a zastelím vás. Ve tvái drobného mužíka se nepohnul ani sval, JFK pochopil, že výhržka ho nezastaví. Kdyby útok neekal, nedokázal by ani vystelit, tak rychlý návštvník byl. Malým pokojem teskl výstel, vzáptí do stny udeila pistole. Muž mu stail vyrazit zbra a ješt ho uchopit za paži. JFK se poddal trhnutí, napomohl setrvanosti a z otoky kopl nepítele do hrudi. Byl to dobrý zásah, to cítil. Dopadl do stehu, aby vzáptí elil sérii pímoarých úder stídaných s nebezpenými háky. Ale moc ho nezpomalil, bželo mu hlavou. První ti tyi rány ustál, pak se sám pokusil proniknout malému mužíkovi na tlo a najednou letl vped proti stn. Mistr aikida, nebo neho podobného, došlo mu. Narazil do zdi a dokázal se pootoit práv vas, aby zachránil svou páte ped bleskovým kolenem, takhle to odnesly jeho šikmé bišní svaly. A možná žebra. Ješt se dokázal napímit a rovnou z pohybu zespodu vyrazil spojenýma rukama proti dolní elisti. Mužík se ani nesnažil uhnout, místo toho zasadil Kovái zdvojený úder do krku. Ková, který vložil do úderu veškerou svou sílu, jen hekl bolestí, ped kolapsem ho zachránilo štstí, svaly a pirozená odolnost. Muž ránu, která by jinému zlomila vaz, ignoroval a v dalším okamžiku agentovi úderem dlan rozdrtil nos. JFK nedobrovoln zvrátil hlavu vzad, ale z posledních sil vyrazil proti mnohem menšímu nepíteli bodykem, aby ho narazil na stnu. Ten parchant byl tžší, mnohem tžší, než napovídal jeho vzhled, pochopil pi nárazu. Pak najednou opt letl vzduchem, pitom škrtl hlavou o strop a pi dopadu z dálky vnímal praštní kostí. Ješt se dokázal postavit, i když jedna ruka mu bezvládn visela podél tla, z tváe mu kapala krev a vidl trojit. Ty asi nebudeš lovk, zachraptl. Mužík odpovdl nepatrným zavrtním hlavou. Jak t mám zabít? Ber to jako malou laskavost na závr. JFK tkal po okolí. Hledal pistoli, ty, kus plátna, cokoliv, ím by mohl zvrátit situaci nebo získat sebemenší výhodu. 19

20 20

21 Pokud si nevybereš, prokopnu ti hrudník. To se mi povede tak ve dvou pípadech ze tí. Zvlášt u takových špalk masa, jako jsi ty, je to obtížné. Ale piluju to. JFK vyrazil vped stejn dobe se mohl snažit petlait lokomotivu. Najednou stál zpt u stny, držen paží disponující silou jeábu. Rukou vyrvu srdce pokaždé, pochlubil se malý muž a pokril prsty to tvaru tygího spáru. JFK pochopil, že prohrál. Definitivn. Prásk, úder dopadl, pst se ponoila do stny na dobrých pt centimetr, ale vedle Kováova trupu. Nco mužíkem mrštilo proti oknu, odolný plast nevydržel a pokryl se mozaikou prasklin. Proti vychrtlému bojovníkovi najednou stál mnohem vtší a robustnjší soupe, oba se pohybovali tak rychle, že je Ková nedokázal rozeznat. Postel, stl, koupelna, všechno bhem nkolika málo sekund skonilo v troskách. Údery dopadaly s razancí vybuchujících granát, podlaha praskala, ocelové výztuže stn sténaly. Najednou ten velký ležel na zemi, menší se na nj okamžit vrhl a skonil v bleskov nasazených zápasnických nžkách. Ková ml poprvé pocit, že tváe zabijáka odráží njakou emoci. Sevení muselo být nepedstaviteln silné. Hubeour se pokusil zasypat nepítele ranami, snažil se zasáhnout slabiny, ale jeho protivník jednu jeho paži zachytil a pak se ozval nervy drásající zvuk tkání namáhaných nad hranici jejich odolnosti velký bojovník soupei jednoduše utrhl ruku. Malý muž se však dál zuiv bránil, Ková pes jeho fatální zranní nikde nevidl žádnou krev. Další trhnutí, velký od sebe odmrštil bezruké torzo, pak ho kopnutím namákl na stnu, vzáptí stál u nj a nekonenou sérií ran pstmi, lokty i hlavou promnil tlo soupee v beztvarou masu. Parní buchar konen skonil svou píšernou práci, bojovník odstoupil od stny, ta ješt okamžik držela a pak se rozsypala a otevela prchod do dalšího pokoje. Naštstí prázdného. Muž se otoil a Ková poznal známou tvá Franka Boormana. Rád t vidím, podailo se mu ješt íct, pak se mu podlomily nohy a sesunul se na zem. 21

22 Výjimen ti to vím, odtušil obrovitý ernoch. Vydržíš ješt chvíli? V pohod, až do smrti, odpovdl JFK. Boorman pikývl a sklonil se nad znieným tlem svého soupee. Njaké syntetické svaly, probíral se tkánmi. Mnohem výkonnjší než klasické a tžší, ten chlap vážil metrák, mumlal svá zjištní nahlas. Vnitní kostra z kompozitu, mozek ukrytý v hrudníku, v hlav jen oní nervy. Jakým zpsobem se tlo vyživovalo, vážn netuším. Dost slušný kousek. Takže to byl kyborg, podailo se Kováovi íct. Já jsem kyborg, prohlásil Boorman doten. Tohle tlo, zaklepal si na hrudník, ídí zaruen lidský mozek. Ten chlap v sob ml jakousi gangliovou chobotnici. OK, OK, souhlasil JFK, nedokázal bys mi te už obstarat doktora? Je mi blb, asi mám vnitní krvácení. Tihle lidi, nic nevydrží, zavrtl hlavou Boorman. Pak ale pešel ke Kováovi, opatrn ho zvedl do nárue a zamíil k vyvráceným dveím. Bydlím o patro výš a nco tam mám. Naštstí je tenhle hotel tém prázdný. Za necelou hodinu se JFK cítil mnohem lépe. To nco, co ml Boorman na pokoji, byl místní autodoktor nejvyšší tídy. Ková pohlédl na displej, ukazoval tlesnou teplotu ticet osm a pl stupn. Asi proto mu to nemyslelo nejjasnji. Zvýšená teplota byla prvodním efektem horenaté enzymatické aktivity a také produktem práce miliard biologických nanorobot, kteí te iniciovali a ídili hojivé procesy v jeho tle. Boorman studoval zdravotní nález podrobnji a déle. Ten t teda zídil, love, komentoval své nálezy. Ty bys fakt asi natáhl bakory. JFK místo odpovdi pozvedl prázdnou sklenku a naznail Boormanovi, a nalije. Neml bys vzhledem k tomu, co všechno ti te plave v krvi. 22

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Země přátelských kanibalů

Země přátelských kanibalů okno do světa FIDŽI Text a foto: Michael Fokt Země přátelských kanibalů Ještě před dvěma sty lety by si vás klidně mohli dát k večeři. Dnes patří Fidžijci mezi nejpřátelštější domorodce, s jakými jsem

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ.

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT není žádné konkrétní místo. Trvale nás obklopuje. Tvorové z Říše temnot jsou krásní, smrtelně nebezpeční a pro lidi neodolatelní. Váš nejlepší

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Silvester Lavrík Zu česi, čítajte svazek 8 Silvester Lavrík Zu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

MiG-15UTI (ilustraèní foto)

MiG-15UTI (ilustraèní foto) PØEŠKOLENÍ NA MiG-15 PØEROV Zpoèátku jsem byl urèením k pøeškolení na MiG-15 nadšen, ale zároveò se mi z Brna nechtìlo. Byl jsem pøesvìdèen, že takový vojenský život, který jsem vedl v Brnì, mne už nikde

Více

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Nová vlna 2013 Copyright Daniela Kováøová, 2007, 2013 Photo Pavel Janouškovec, 2003-2013 Copyright Nová vlna, Praha, 2007, 2013 ISBN 978-80-85845-14-3 Tyto povídky jsou

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A - nkteré údaje mohou být chybné, omluvte prosím fantazii autora Hvzdné datum 5. ledna 2007 první den - pátek Ped školou: Je ráno,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 100 íjen 2006 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Pedseda OKM a redaktor KURÝRA: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Neprodejné

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

agent John Francis Ková 17 RENEGÁT Tomáš Bartoš PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 17 RENEGÁT Tomáš Bartoš PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 1 agent John Francis Ková 17 RENEGÁT Tomáš Bartoš PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 2 Copyright Tomáš Bartoš, Martin Struovský, 2008 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2008 Design Jan Doležálek, 2008

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

PROKLETÍ LEGENDY DÁMSKÁ HRA

PROKLETÍ LEGENDY DÁMSKÁ HRA 1 agent John Francis Ková 13 PROKLETÍ LEGENDY DÁMSKÁ HRA Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 2 Copyright Miroslav Žamboch, Jaroslav A. Polák, 2007 Cover Art Marek Hlavatý, 2007 Design

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem. Eroika

Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem. Eroika 1 2 Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem Eroika 3 4 Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem přeložila Lenka Řehová 5 Originally published under the title Diane Broeckhoven: De

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více