PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN"

Transkript

1

2 agent John Francis Ková 14 PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

3 Copyright Miroslav Žamboch, 2008 Cover Art Marek Hlavatý, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr Vyoral, 2008 Edition 2008 All rights are reserved ISBN

4 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi Centrální Nad-inteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: ve vyhnanství Agent JFK byl za porušení agenturního kodexu (mise JFK 11: Podhoubí smrti) odsouzen k vyhnanství. Neznámá skupina však zmanipulovala cílové koordináty tak, aby byl poslán na svt se životními podmínkami nesluitelnými se životem. Tým Bytewské pokus o vraždu odhalil a ped vykonáním rozsudku pepsal koordináty a zacílil je na svt, z nhož pocházela zpráva již mrtvého vdeckého specialisty doktora Maurbyho o možnosti popení tzv. Maurbyho efektu. Tuto informaci JFK svým pátráním vyvrátil (viz mise JFK 12: Stín legendy). Kováova pítelkyn, senior agent Andrea de Villefort, se rozhodla na vlastní pst zjistit, kdo za spiknutím stojí. Kvli tomu byla donucena pejít do ilegality, protože byrokratická mašinérie Agentury ji oznaila za nepítele. 1: Hledána mrtvá i živá. Balík nových informací od agenta Kováe zpsobil, že se nepátelé demaskovali a pokusili se agentku de Villefort zabít za každou cenu. To se jim nepodailo, v bitv v bázové zbrojnici bylo jádro spiklenc zlikvidováno. Pesto se nepátelm podailo na stopu JFK vyslat zabijáckou magickou entitu šesté kategorie, která ho má vyslechnout a poté definitivn zlikvidovat. Maurbyho efekt: Základní fyzikální zákon metauniverza. V žádném svt nemže dlouhodob existovat výrobek postavený na technologiích vyšších, než jsou dané realit vlastní. 4

5 Spoleenská analýza lidí okolo JFK na požadavek Centrální Nad-inteligence GODa: JFK se stává okem cyklónu. Pravdpodobnost jeho pežití pi samostatné innosti minimální. Za neoficiální a protizákonné pomoci lidí z týmu Bytewské (Villefortová, Vega, Boorman, Bernstain, Whittacker) mizivá, ale nenulová. Varování: Závisí na nm životy miliard! KILLER Poznámka: Materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality. 5

6 KURÝR Glider vstoupil do svrchních vrstev atmosféry velkou rychlostí a pod úhlem nacházejícím se ve žlutém rizikovém pásmu. Zuivé vibrace roztásly interiér. JFK automaticky zkontroloval, zda jsou jeho bezpenostní pásy správn zajištné. Nestál o to polámat si kosti kvli hloupému opominutí. Po tech minutách první nápor aerodynamického brždní pominul a situace se uklidnila. JFK si dovolil krátké rozhlédnutí po spolucestujících. Nikdo netrpl kosmickou nemocí, všichni si hledli svého. Staí harcovníci, kteí z nejrznjších dvod k návratu na starou dobrou Zemi zvolili laciný kosmický kluzák, jenž byl obvykle používán spíš pro pepravu specifického zboží. Nkteí z nich pravdpodobn nemíili na Zemi na dlouho, vedla je na ni práce, krátkodobá zakázka, po které se budou muset vrátit z pozemského ráje zpt na orbitální pás, do prmyslového pekla. Nebe, peklo, ráj, oistec. V tomhle svt bylo všechno njak zpeházené, napadlo JFK. Starší muž s tváí pipomínající vymakaný citrón, na který nkdo kvli nedostatku tequily chrstl trochu kyseliny sírové, zachytil jeho pohled a Ková pomalu a lhostejn, jako lovk bezmyšlenkovit tkající oima po okolí, pesunul pozornost jinam. Než kluzák úsporn zbrzdí z orbitální rychlosti na atmosférickou pistávací, vykrouží okolo planety ješt celé dva oblety. Tém dv hodiny asu. Mohl si dopát mnohem pohodlnjší zpsob pepravy spolu s Amélií, šéfkou vývojové spolenosti BIOTECH, jeho zamstnavatelkou a také milenkou. Pracoval pro ni jako osobní tajemník, což v poslední dob znamenalo muž pes bezpenost a ochranu vnitního okruhu nejdležitjších zamstnanc. Poslední msíc, kdy se celá spolenost po vítzství v turnaji vojenských technologií pesunovala dol, na planetu, bylo krušných. Úniky informací, permanentní pokusy o špionáž, petahování zamstnanc, vydírání. A k tomu všemu ješt jeho vlastní vyšetování pro EF, kdy se snažil pijít na kloub tomu, co 6

7 pesn se stalo s celým tímto svtem, který nkdo a JFK tušil kdo pemnil na obrovský vdecko-prmyslový komplex zamený na výrobu stále vtšího množství stále lepších zbraní. A už vbec se mu nechtlo pemýšlet nad svým posledním zjištním. To mu doopravdy nahánlo strach. Pestože vypadal, že je utopený hluboko v myšlenkách, nepestával podvdom kontrolovat okolí. Už vdl, že jeho inkognito bylo odhaleno; šli po nm dva muži, jeden vyšší s postavou basketbalového hráe, druhý zavalitý, s praseím rypákem místo nosu a malýma oima pipomínajícíma dva tmavé kusy granitu. Laurel a Hardy, napadlo Kováe. Nikdy nevdl, který ze dvojice komik je který. Šli po nm kvli cargu, které pro Amélii pevážel? V píruním zavazadle pipoutaném k zemi popruhem se suchým zipem vezl kompletní sadu upravených vir vysoce specializovaných nástroj na genetické manipulace nutné pi výrob posledních typ klon. Vzpomnl si na pološílený klon profesora Maurbyho, jehož zoufalé volání o pomoc ho sem vlastn pivedlo. Pološílený klon, který zabíjel ženy jen proto, aby z jejich tl získával proteiny pro vlastní existenci Nebyla to píjemná vzpomínka. Kdyby Kováe s virovou zásilkou chytili, ekal by ho podle místních zákon jednoznaný trest provaz, nebo nco podobného, zatím nestail nastudovat, jakým zpsobem se spolenost zbavovala nepohodlných jedinc. Ten kufík pedstavoval ohromné bohatství, know-how, které Amélii poskytovalo proti konkurentm zatracenou výhodu. Za chvíli to zase zane trochu házet, máme v cest dv velké cyklóny, oznámil jim pilot unaveným hlasem nkoho, kdo šel spát píliš pozd, vstával píliš brzy a vypil o ti panáky víc než ml. Na testy na alkohol nebo jiné omamné látky se asi u nízkonákladového kluzáku moc nehrálo. Máte pt minut na to, abyste si vyprázdnili útroby. Reproduktor se odmlel. John si odepnul pásy, aby zamíil na záchod. Ti dva se také okamžit zaali zvedat. Sebral i kufík a odkráel do zadní ásti kabiny pro pasažéry. Napoítal jen osm lidí, vtšina volného prostoru byla zastavena nákladem. Vybral si 7

8 nejvzdálenjší dvee se stylizovaným panákem a protáhl se dovnit. Odhadoval, že mu dají tak dvacet sekund asu, aby ho nachytali se spuštnými kalhotami. Budou ozbrojeni i nikoliv? Tipoval nco kontaktního, stávalo se, že po pestelce kižovaly kosmickou prázdnotou zmrzlá tla ostrostelc. Cestující, piloti ani technici nemli rádi, když si nkdo hrál v petlakovém trupu na kovboje, a vtšinou je nezajímalo, že existuje i tíštivá munice citlivá ke kehkému vesmírnému hardwaru. JFK se postavil k umyvadlu stranou od dveí, do levé dlan schoval malý váleek trochu pipomínající baterku. Nebyla to baterka. Pi letmém pohledu se zdálo, že nemá v ruce nic. Pes rozhraní Sít vylepšené o pár nezákonných rutin se bleskov napojil na systém lodi. Už kráeli, basketbalista práv sahal po klice, poízek dupal za ním, podobný medvdovi, který má v sob roztomilosti asi tolik jako otevená žraloí tlama. Klika cvakla, dlouhán vstoupil dovnit, JFK mu vnoval lhostejný pohled, pak se opt sklonil k umyvadlu, dvee se se zaklepnutím zavely. Jako by to byl povel, dlouhán sáhl pod své umaštné sako. Ková k nmu natáhl ruku s omraovacím elektrogunem. Nemusel se cíle dotknout, pedvýboj zionizoval vzduch a vytvoil tak vodivý kanál. Padesát tisíc volt zpsobilo, že muži najednou ochably všechny svaly, jako bezvládná troska se svalil na podlahu, pistole zachestila na plastikovém povrchu. Další zmáknutí, elektrický výboj si našel medvda, který jen tup zíral na svého druha. íkal jsem mu, že na lodi není dobrý spoléhat se na tyhle hraky, odfrkl pohrdliv a vykroil proti Johnovi. Proti elektrickému proudu byl zjevn imunní. JFK pochopil, že má co do inní s nkým, kdo má do sebe zadrátovaných pár drobných vylepšení. Pustil paralyzér a kopl muže do nohy, ten uhnul jen tolik, aby zásah nedostalo jeho koleno. To už byl ale JFK v pohybu, pilepil se poízkovi bokem na hru, využil veškeré své energie a švihu a podmetl muže z vnitní strany. Rotaní pohyb Kováova stehna fungujícího jako páka vymrštil zabijáka nohama do vzduchu, trup a hlavu mu John naopak strhl k zemi. Dopad byl tvrdý, umocnný váhou Kováova 8

9 tla. Lebka i vaz to kupodivu vydržely. Mužovy ruce se vymrštily jako dv hydraulická klepeta, ale JFK už stail zajet dlanmi pod límec jeho košile a utáhl krk do škrtícího zámku. Jedno klepeto se mu snažilo rozdrtit rameno, druhé utrhnout hlavu. Podailo by se jim to, ale pak najednou dobhl agregát nedostatek okysliené krve poslal organický mozek do limbu. JFK okamžik váhal, pak ale stisk povolil. Nechtl ho zabít, ne tímto zpsobem. Postavil se a chvíli zhluboka oddechoval. Myslel si, že má všechny trumfy na své stran, že je pipraven, ale málem to dopadlo úpln jinak. Kdyby svj útok nevedl s veškerou razancí, které byl schopen Ti dva ho mli zabít a medvdí poízek by to snadno dokázal. Zakázal si další kdyby, na n se tady nehrálo, být v téhle he druhý znamenalo být mrtvý. S hlubokým vydechnutím se zbavil píchuti smrti na pate a dal se do práce. Prohlédl obma výteníkm kapsy, proskenoval jejich implantáty samozejm vybavené falešnou totožností a pak se i se svou hubenou koistí a kufíkem vrátil na místo. Ostatní pasažéi mu vnovali zvdavé pohledy, zvuk zápasu dobe slyšeli. Blbeci, jeden z nich na m vytáhl pistoli, pronesl, zdánliv do prázdna, replika však patila všem. Franto? zareagoval citrón poleptaný kyselinou. Je to tak, odpovdl pilot, zapnul jsem kameru, co normáln nefunguje. Je tam kvér. Trošku to zvednu a dám vám pt minut navíc. JFK se pipoutal a pak jen sledoval, jak na záchod bez další domluvy zamíili ti muži. Když se vrátili, vdl, že na podlaze toalety už žádná tla nejsou. Kosmáci prost nemli bouchaky na palub rádi. Zbytek sestupu probhl nerušen, ani cyklóny, o nichž se zmioval pilot, nezpsobily horší turbulence, než co by zbavily sklenici whisky poloviny jejího obsahu. Po pistání ekali, až trup vychladne a oni budou moci do odbavovací haly. JFK se posléze poslušn zaadil do fronty. Nevystupoval pod svou skutenou totožností šéfa bezpenosti BIOTECHU, ale pod krytím technika mrazících systém. Jinak 9

10 by kontrole na kosmodromu byl podezelý. Lidé jeho ranku, i když z malých spoleností, mli pece jen na komfort cestování vyšší nároky. ekal, až na nho pijde ada, stejn unavený a otrávený dlouhou nepohodlnou cestou jako všichni ostatní. Prošel skenovací budkou, kufík v ruce. Pokud by ho musel otevít, zadal by kód dva a obsah kufíku by zniil ultrakrátký tepelný zášleh. Pokud by samozejm s ním takovým kontrolor pedem nepoítal. Všechno bylo jen otázkou použitých technologií, optimalizací ekonomických náklad, zisky proti ztrátám. To je všechno, co máte? zeptal se znudný úedník zastávající funkci celníka, pasové kontroly a podle zbran u pasu i poádkového dohlížitele. Jo, odpovdl JFK. Sem slyšel, že se tady dá všechno koupit. Na rozdíl od nás, kývl neurit do prostoru nad hlavou. Úedník mezitím s typickým nepítomným pohledem projíždl data Kováova implantovaného ipu. Na prsteníku levé ruky ml konzervativní zlatý snubní prsten. Ale je to tady dost drahý. To jsem taky slyšel. Vaše specializace? Všechno si samozejm peetl, ale te JFK znepístupnil jeho vlastní data a zkoušel ho. Mrazniky. Udržím u ledu všechno, co si budete pát a na jak dlouho si to budete pát. I vaši tchýni. To se úedníkovi zalíbilo, vrátil se do reálu a vnoval Kovái pobavený pohled. I mou tchýni? To je pkn horkokrevná potvora. Cokoliv, vrátil mu JFK úšklebek. Mžete jít. 10

11 KYBORG A KYBORG Cestou pes kontrolovaný prostor JFK ješt zahlédl, jak se muž v dobe padnoucím obleku pe s pilotem, že tímhle spojem mli pilett dva jeho známí. Pilot jen kril rameny a odkázal ho na seznam pasažér voln dostupný na Síti. Chlápek to ješt zkusil u dalších cestujících. Ková zachytil jen lhostejný nezájem prvního osloveného, pak opustil píletový sál a vyšel z uzavené a stáím poznamenané budovy provinního kosmodromu ven. Nevypadalo to tam o nic lépe. Nacházel se v jedné z prmyslových zón, vzhledem si v niem nezadala s prostedím na orbitálním Prstenci. Snad jen tím, že obloha se klenula neskuten vysoko. Studená funkní depresivnost ocelových a plastových konstrukcí, táhnoucích se kam až oko dohlédlo, ho bhvípro uspokojila a uklidnila. Když s Amélií navštívili Zemi ped temi týdny poprvé, pírodní ráj, který tvoil ást pidleného území BIOTECHU, ho šokoval. Nebyl ani v nejmenším pipravený na tropický les hemžící se zví. Musel si zvyknout, že tady mají lidé k ekologii specifický vztah svt byl striktn rozdlen na technické a pírodní zóny, v nichž platily naprosto odlišné zákony. Fascinovalo ho to natolik, že si našel as, aby zjistil, kolik procent z celkového území planety bylo takto dokonale udržováno. Dvacet. Vzhledem k tomu, jak byl zbytek svta petechnizován, to pedstavovalo úctyhodný podíl. Skupina lidí práv kižovala cestu, automatické vozy poslušn zastavily, aby je nechaly pejít. Jeden z chodc se opozdil a zstal na pvodní stran ulice. JFK zrychlil, aby na nj muž nemusel ekat dlouho. Byl to jeden z Améliiných lidí. Hezký den na Zemi, pozdravil, zatímco ekali, až se vozy na základ njaké vnitní logiky znovu rozhodnou je pustit pes ulici. Na pásu jsou všechny hezký, odpovdl muž druhou ástí hesla, která oznamovala, že je vše v poádku. Nechcete nkam svézt? Jsem laciný, pokraoval. Do hotelu, znáte njaký? Muž pikývl, otoil se a zamíil do úzké uliky, kde ekalo dvoustopé vozidlo pipomínající ocelovou krabici na 11

12 neviditelných kolech. Pojízdná pevnost, došlo okamžit Kovái. Tady se na jistých úrovních také hrálo hodn drsn. Když vystupoval ped ocelovým válcem tyícím se až do nebes, kufík už u sebe neml. Kontraband putoval s jiným kurýrem. Pihlásil se znovu jako specialista na mrazící techniku. Vybral si laciný pokoj s výhledem do betonové zdi, v baru si koupil drahou whisky kombinace dokonale odpovídající chlápkovi, jehož roli hrál. Na pokoji v miniaturní koupeln opláchl erární plastikový kelímek a nalil do nj na ti prsty jantarové tekutiny, po chvilce hledání dokonce objevil v lednice i led. Posadil se do kovového kesílka, pozoroval z okna ani ne pt metr vzdálenou ze, upíjel a pemýšlel. Ml by zavolat Amélii a íct jí, že transport pokrauje podle plánu, cenné cargo dorazí do cíle už za pár hodin. Volat Amélii však znamenalo rozptýlení od myšlenkové stopy, kterou v posledních dnech a týdnech nepetržit sledoval. Nepetržit a marn. Amélie umla rozptýlit, to tedy ano. Starý telefonní pístroj se probral k životu, displej byl tak vysvícený, že Ková volajícího nepoznal. Pijal hovor run, ne prostednictvím pipojení na globální celosvtovou poítaovou sí. Tady Rumway, pedstavil se muž na druhé stran. Další z Améliiných lidí, v souvislosti se sthováním z Prstence na Zem povýšil. Jak to šlo? zeptal se. Jak jsi m sakra našel? zareagoval JFK a dal si záležet, aby jeho vztek byl v tónu znát. Pitom usrkl whisky. Její chu stála za ty peníze, které za ni zaplatil. Mám své metody, zaznlo samolib. Rumway byl ješt hloupjší, než vypadal. A ty na m ukazují prstem, idiote. Všechno v poádku, ohlásil bych se sám. Hledej si nové místo. Nejlépe jako zkušební subjekt v laboratoi. 12

13 Muž na druhé stran se odmlel, Kováova pozice pravé ruky šéfky malé, ale dokonale organizované gildy BIOTECH byla neochvjná. Kdy asi pokusil se Rumway zaít nervózn. Až pijde as. Máš nco doopravdy závažného, nebo si jenom hraješ na pana dležitého? Ehm nic. Amélie se jen ptá, zda dorazíte dnes veer. Ková pivel oi. Pedstavil si její dokonalé tlo vylepšené v jejích vlastních laboratoích a pirozený sexuální apetit. Ne, setkal jsem se s njakým idiotem, co vypadal jako medvd zkížený s prasetem a pocuchal mi ciferník. Musím se dát dohromady. Vyídím! hlas Rumwaye znl najednou nadšen. Ková nevzrušen zavsil. Vdl, že druhý muž by ho rád vystídal i v jeho neoficiální funkci milence baronky von Techlowitzové. Jindy by mu to asi vadilo, ale dnes ne. V posledních týdnech ne. Ta vc ho požírala zaživa, nedokázal se jí zbavit, nárokovala si veškerou jeho pozornost a noc mnila v noní mru. Doplnil do pohárku whisky, posadil se na pelest postele a snad po tisící vytáhl z kapsy nenápadn psobící pívsek na stíbrném etízku. Obyejný kíž, symbol jednoho ze svtonázor i v tomhle svt byl píbh ukižovaného boha živý. Jenomže tohle nebyl obyejný talisman. JFK sevel ramena kížku mezi prsty a vší silou je stlail k sob. Pímo ped ním se ve výšce oí zhmotnila odená kožená brašna. Vzal si ji, opt roztáhl ramena pívšku a tajná schránka se ukryla zpt do neprostoru. Kam, to by mu asi dokázal vysvtlit profesor von Wonder, Kováe to ale stejn píliš nezajímalo. V kožené brašn se nacházely ti vci. JFK ze zvyku vytáhl nejmenší z nich malý dvanáctistn, v jehož pravidelnosti a dokonalosti emeslného zpracování se zrcadlila pevaha technologie, která ho vytvoila. Šlo o záznamové zaízení, jehož genialita spoívala mimo jiné v tom, že nahraný obsah bylo možné pehrát v jakémkoliv pístroji s alespo ásten 13

14 odpovídajícím úelem. Pehrát, pomyslel si JFK a souasn si pedstavil úsek záznamu, který chtl studovat. Potom položil dvanáctistn na holovizor a vrátil se ke stolku s whisky. Napil se, pak si uvdomil, že pístroj nezapnul. Než se k nmu stail vrátit, obrazovka ožila. Nedokázal si pedstavit, z jak vzdálené budoucnosti, nebo spíše vzdáleného svta, dvanáctistn pochází. Dokonce i technická dokonalost tohoto univerza proti jeho sofistikovanosti psobila jako kamenná palice proti velkorážnímu kulometu M2. Už sama existence dvanáctistnu potvrzovala jeho nejvtší obavy. Naneštstí toho bylo ješt mnohem víc. Pístroj zaplnil pokoj iluzí tropického pralesa. JFK se te nesoustedil na záznam jako celek, sledoval pouze detaily. Obrovské kvty popínavých rostlin ovíjejících se okolo strom pipomínaly hladová ústa. V nkterých z nich zahlédl tvory pipomínající malé hlodavce, v nkterých i stvoení o hodn vtší. Doufal, že práv podle detail dokáže pozdji svt identifikovat. Návrat do RX8 po sto letech od uskladnní, pronesl neutrální hlas ze záznamu. Nebylo v nm nic osobitého, mohl patit klidn automatu. Výbava nalezena na míst, testovací skupina práv pebírá a kontroluje uskladnnou výstroj. Zábr ukázal skupinu deseti muž shromáždných okolo rozmrného, oividn nedávno vykopaného kontejneru. Byl plný zbraní a muži si je te rozebírali. Nkteré druhy Ková poznával, šlo o moderní palné zbran. Jiné, vtší, na pohled technologicky složitjší a pravdpodobn urené pro funkci v jiném prostedí než v exotickém deštném pralese, pro nj byly naprosto neznámé. Víc údaj, poteboval bych víc údaj, zamumlal, zakroužil nápojem v pohárku, ale nenapil se. Jako na povel se v obraze objevil text. Podle struktury šlo o technické údaje, ale v jazyce, dokonce i v písmu, které JFK neznal. Ješt kdyby to tak mohli peložit do neho rozumnjšího, pomyslel si a vzáptí bylo jeho pání vyslyšeno. Tohle záznamové zaízení je fakt dobrá vc, uznal už po nkolikáté. 14

15 Velkokapacitní puška s dlenou municí ráže sedm milimetr, úsová rychlost m/s, kapacita zásobníku osm set padesát projektil s fragmentaním koeficientem dvacet Plazmová puška pro univerzální použití. Nastavitelný tvar zášlehu, maximální dosah ti sta metr, teplota plazmy sto padesát tisíc stup Kováovy oi letly po údajích, mluvenému komentái vnoval pozornost jen ásten. Ped ním defilovala pehlídka hypermoderních a zatracen niivých zbraní urených k použití jednotlivci. Po zevrubném prohlédnutí stav bezvadný, zaznl závrený verdikt týkající se všech zbraní. Muži vyrazili pralesem. Pestože byl postup obtížný, nevytvoili zástup, ale pohybovali se rojnicí. Všichni na sob mli komplety pro pohyb v prostedí nesluitelném se životem, ale souasn obsahujícím kyslík v potebném množství. Tváe jim kryly erné helmy bez viditelného przoru. Pohybovali se jako profesionálové, ale tak dokonale, že JFK pochyboval o jejich lidské podstat. Bez varování se jedna z lián ovíjejících se okolo vodorovné vtve stromu vymrštila, muž pohybující se na kraji formace se náhle houpal v bleskov vytvoené smyce a rychle stoupal vzhru. JFK z pedchozích sledování vdl, že nejde o hada, ale o masožravou rostlinu. Muž nezpanikail, v ruce náhle držel nž. Sekl epelí lemovanou svtelným halem, podruhé a znovu, bez zjevného odporu bleskov porcoval bizarní chapadlo. Rostlina zareagovala vysláním celého svazku dalších úponk. Haló nože narostlo, pi jednom neopatrném seknutí se ponoilo až do kmene stromu a pralesní velikán se zlomil. Muž dopadl na zem z výšky dobrých pti metr, ale njakým zázrakem se mu nic nestalo. 15

16 Molekulární nž, funkce bezvadná, proveno nasazením v akci, objevil se další nápis. Když te kamera, nebo co vlastn autor záznamu používal, zabírala jednotlivé muže, bylo vidt, že i bhem krátkého pobytu v pralese zaínají být na jejich výstroji patrné stopy rozkladu. Svt tídy doby kamenné, standardní agenturní Maurbyho peeti brzdí rozklad stokrát, dostal JFK další vysvtlení. Pístroj te reagoval na jeho myšlení mnohem citlivji než pi pedchozích použitích. Uil se. Na dalším zábru už muži stáli ped pralesní vesnicí, jejíž bezprostední okolí bylo vyznaeno lidskými lebkami. Zmenšenými lidskými lebkami. Zkoušení funknosti technologie v akci mže odhalit takzvané skryté psobení Maurbyho efektu, které jinak mže zstat bžnými zpsoby kontroly nepostiženo. Ková nad touto informací dlouho pemýšlel a pak se mu podailo z dvanáctistnu vyrazit i další vysvtlení spolu s odkazy pímo do agenturních archiv. Šlo o velmi zídkavý ale obvykle naprosto fatální zpsob degradace peetmi dobe chránných výrobk, kdy napíklad pistole pi testovacích stelbách do tere fungovala naprosto bezchybn, ale pi steleckém souboji pak explodovala a zabila uživatele. Metamatematicko-fyzikální teorie objasující tento fenomén zatím nebyla vypracována. Zptn ml JFK pocit, že práv tenhle problém patí k von Wonderovým koníkm, jimiž týrá své mozkové závity a mrhá na n výpoetní kapacitou agenturních poíta. Muži obklíili vesnici, kamera pomocí rzných mód vidní ukázala její obyvatele, a už v chatrích, venku nebo v nejbližší džungli. Byli to lidé, to bezpochyby, ale k pírod a svým 16

17 živoišným pedkm mli mnohem blíž než kterýkoliv z primitivních kmen Kováova svta. Jeden z pibližujících se ultramodern vybavených útoník luskl prsty. Jediný zvuk vyvolal ve vesnici horenatou innost, dti se pitiskly k zemi a instinktivn znehybnly, proti obklíení nepátel se postavili malí muži s oštpy a palicemi, zezadu je jistily jejich ženy s klacky a kameny. Muž, který reakci zámrn vyvolal, pomalu natoil hlave na nejbližšího z domorodc. Nespchal, snažil se vyvolat obranou reakci, boj ml být skutený. Divoch neekan briskn mrštil svým oštpem, souasn zahmla stelba. Vesnice i se svými obyvateli zmizela v kouli ohn, JFK netušil, která zbra mla tohle na svdomí. Provokatér se skácel s oštpem v hrudi, následný detailní zábr odhalil, že jeho bojový odv se již stail rozpadnout a neuchránil ho ped kamenným ostím. Funknost zbraní stoprocentní, zablikal nápis a záznam se zastavil. JFK dopil whisky a zamyšlen zíral na láhev. Všechno vypadalo naprosto vrohodn, neodhalil nic, co by svdilo o padlání. Chování muž, jejich reakce, vše sedlo. Nkdo dokázal obrnit technologie ped Maurbyho efektem, dokázal ho znegovat. To souasn znamenalo, že druhý pedmt v brašn bude funkní. Vypadal jako mramorové tžítko, nkdo by ho oznail za napodobeninu miniaturního runího granátu. Byl by pomrn blízko pravd. I tahle zbra figurovala v jednom ze záznam, které Ková shlédl, a její úinek byl naprosto destruktivní. Šlo o kvarkovou pumu, svou úinností popírající zákony zachování energie a dalece pedstihující klasickou anihilaní nálož. Planetu Zemi by asi nezniila, ale její msíc už ano. JFK si nalil další štdrou dávku a dopál si poádný lok. Mohl se dál dívat na záznam, studovat další použití, mohl se dál z komplikovaných matematických text snažit pochopit, jak se 17

18 Negace Maurbyho efektu provádí. To všechno ml k dispozici. Místo toho vrátil dvanáctistn do kožené tašky a sevel kíž pívšku. Taška i se svým obsahem zmizela v neprostoru. Co dál, co dál? Nevdl. Tohle byla noní mra požírající jeho sny. Natáhl se po láhvi a dolil si. Že je nkdo za dvemi vdl dív, než ho varoval elektronický vrátný. Holovizor se automaticky pepojil na dvení kameru a ukázal mu malého hubeného chlapíka v pomakaném údržbáském overalu. Pane, mám hlášení o špatn fungujícím filtru. Potebuji ho vymnit. Dostanete ticetiprocentní slevu na ubytování kvli narušení soukromí. Nepotebuju slevu, nechte m na pokoji, odpovdl JFK nenaložen. Nestál o žádnou návštvu. Pak vás musím upozornit, že existuje malá, ale vyíslitelná pravdpodobnost, že filtr nedokáže v prbhu noci odstraovat vámi vydýchaný oxid uhliitý a pípadn další nepíznivé látky z okolí. Poskytnutí této informace je zaznamenáno, pípadnou újmu na zdraví nebudete moci piítat hotelu. Vstupte, zavrel JFK, pistoli položenou na stole pikryl ubrouskem a s pomocí dálkového ovladae holovizoru otevel dvee. Muž vstoupil, vypadal ješt hubenjší než v záznamu kamery. Skoro jako by umíral hladem, napadlo Kováe. Pak spíš ze zvyku, než že by mu nedvoval, aktivoval sí ové pipojení a pomocí nezákonných funkcí z Améliiných softwarových dílen se napojil na systém hotelu a hledal, jaké úkoly dostali jeho údržbái. Kontrolovat filtry neml ani jeden z nich. Okamžit držel pistoli v ruce a míil jí na návštvníka, který už byl jen krok od nj. Te pekvapen strnul. Co chcete a kdo vás posílá? zeptal se tiše. Ty filtry jsou ve stn za vámi, ekl muž klidn. Až píliš klidn, napadlo JFK. Na údržbáe. 18

19 V další sekund už vdl, že filtry nejsou ve stn za ním, ale nad dvemi. Jediný pohyb a zastelím vás. Ve tvái drobného mužíka se nepohnul ani sval, JFK pochopil, že výhržka ho nezastaví. Kdyby útok neekal, nedokázal by ani vystelit, tak rychlý návštvník byl. Malým pokojem teskl výstel, vzáptí do stny udeila pistole. Muž mu stail vyrazit zbra a ješt ho uchopit za paži. JFK se poddal trhnutí, napomohl setrvanosti a z otoky kopl nepítele do hrudi. Byl to dobrý zásah, to cítil. Dopadl do stehu, aby vzáptí elil sérii pímoarých úder stídaných s nebezpenými háky. Ale moc ho nezpomalil, bželo mu hlavou. První ti tyi rány ustál, pak se sám pokusil proniknout malému mužíkovi na tlo a najednou letl vped proti stn. Mistr aikida, nebo neho podobného, došlo mu. Narazil do zdi a dokázal se pootoit práv vas, aby zachránil svou páte ped bleskovým kolenem, takhle to odnesly jeho šikmé bišní svaly. A možná žebra. Ješt se dokázal napímit a rovnou z pohybu zespodu vyrazil spojenýma rukama proti dolní elisti. Mužík se ani nesnažil uhnout, místo toho zasadil Kovái zdvojený úder do krku. Ková, který vložil do úderu veškerou svou sílu, jen hekl bolestí, ped kolapsem ho zachránilo štstí, svaly a pirozená odolnost. Muž ránu, která by jinému zlomila vaz, ignoroval a v dalším okamžiku agentovi úderem dlan rozdrtil nos. JFK nedobrovoln zvrátil hlavu vzad, ale z posledních sil vyrazil proti mnohem menšímu nepíteli bodykem, aby ho narazil na stnu. Ten parchant byl tžší, mnohem tžší, než napovídal jeho vzhled, pochopil pi nárazu. Pak najednou opt letl vzduchem, pitom škrtl hlavou o strop a pi dopadu z dálky vnímal praštní kostí. Ješt se dokázal postavit, i když jedna ruka mu bezvládn visela podél tla, z tváe mu kapala krev a vidl trojit. Ty asi nebudeš lovk, zachraptl. Mužík odpovdl nepatrným zavrtním hlavou. Jak t mám zabít? Ber to jako malou laskavost na závr. JFK tkal po okolí. Hledal pistoli, ty, kus plátna, cokoliv, ím by mohl zvrátit situaci nebo získat sebemenší výhodu. 19

20 20

21 Pokud si nevybereš, prokopnu ti hrudník. To se mi povede tak ve dvou pípadech ze tí. Zvlášt u takových špalk masa, jako jsi ty, je to obtížné. Ale piluju to. JFK vyrazil vped stejn dobe se mohl snažit petlait lokomotivu. Najednou stál zpt u stny, držen paží disponující silou jeábu. Rukou vyrvu srdce pokaždé, pochlubil se malý muž a pokril prsty to tvaru tygího spáru. JFK pochopil, že prohrál. Definitivn. Prásk, úder dopadl, pst se ponoila do stny na dobrých pt centimetr, ale vedle Kováova trupu. Nco mužíkem mrštilo proti oknu, odolný plast nevydržel a pokryl se mozaikou prasklin. Proti vychrtlému bojovníkovi najednou stál mnohem vtší a robustnjší soupe, oba se pohybovali tak rychle, že je Ková nedokázal rozeznat. Postel, stl, koupelna, všechno bhem nkolika málo sekund skonilo v troskách. Údery dopadaly s razancí vybuchujících granát, podlaha praskala, ocelové výztuže stn sténaly. Najednou ten velký ležel na zemi, menší se na nj okamžit vrhl a skonil v bleskov nasazených zápasnických nžkách. Ková ml poprvé pocit, že tváe zabijáka odráží njakou emoci. Sevení muselo být nepedstaviteln silné. Hubeour se pokusil zasypat nepítele ranami, snažil se zasáhnout slabiny, ale jeho protivník jednu jeho paži zachytil a pak se ozval nervy drásající zvuk tkání namáhaných nad hranici jejich odolnosti velký bojovník soupei jednoduše utrhl ruku. Malý muž se však dál zuiv bránil, Ková pes jeho fatální zranní nikde nevidl žádnou krev. Další trhnutí, velký od sebe odmrštil bezruké torzo, pak ho kopnutím namákl na stnu, vzáptí stál u nj a nekonenou sérií ran pstmi, lokty i hlavou promnil tlo soupee v beztvarou masu. Parní buchar konen skonil svou píšernou práci, bojovník odstoupil od stny, ta ješt okamžik držela a pak se rozsypala a otevela prchod do dalšího pokoje. Naštstí prázdného. Muž se otoil a Ková poznal známou tvá Franka Boormana. Rád t vidím, podailo se mu ješt íct, pak se mu podlomily nohy a sesunul se na zem. 21

22 Výjimen ti to vím, odtušil obrovitý ernoch. Vydržíš ješt chvíli? V pohod, až do smrti, odpovdl JFK. Boorman pikývl a sklonil se nad znieným tlem svého soupee. Njaké syntetické svaly, probíral se tkánmi. Mnohem výkonnjší než klasické a tžší, ten chlap vážil metrák, mumlal svá zjištní nahlas. Vnitní kostra z kompozitu, mozek ukrytý v hrudníku, v hlav jen oní nervy. Jakým zpsobem se tlo vyživovalo, vážn netuším. Dost slušný kousek. Takže to byl kyborg, podailo se Kováovi íct. Já jsem kyborg, prohlásil Boorman doten. Tohle tlo, zaklepal si na hrudník, ídí zaruen lidský mozek. Ten chlap v sob ml jakousi gangliovou chobotnici. OK, OK, souhlasil JFK, nedokázal bys mi te už obstarat doktora? Je mi blb, asi mám vnitní krvácení. Tihle lidi, nic nevydrží, zavrtl hlavou Boorman. Pak ale pešel ke Kováovi, opatrn ho zvedl do nárue a zamíil k vyvráceným dveím. Bydlím o patro výš a nco tam mám. Naštstí je tenhle hotel tém prázdný. Za necelou hodinu se JFK cítil mnohem lépe. To nco, co ml Boorman na pokoji, byl místní autodoktor nejvyšší tídy. Ková pohlédl na displej, ukazoval tlesnou teplotu ticet osm a pl stupn. Asi proto mu to nemyslelo nejjasnji. Zvýšená teplota byla prvodním efektem horenaté enzymatické aktivity a také produktem práce miliard biologických nanorobot, kteí te iniciovali a ídili hojivé procesy v jeho tle. Boorman studoval zdravotní nález podrobnji a déle. Ten t teda zídil, love, komentoval své nálezy. Ty bys fakt asi natáhl bakory. JFK místo odpovdi pozvedl prázdnou sklenku a naznail Boormanovi, a nalije. Neml bys vzhledem k tomu, co všechno ti te plave v krvi. 22

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše,

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN 1 Prolog Za alo to vše velkým t eskem. Nebo si to alespo v tšina v dc myslí. A už to bylo jakkoliv, o n jaký as pozd ji se

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Petr Koscelník Obr. 1: Mapa intenzity vojenských konfrontací hrad podle historických pramen (poet hrad / poet konfrontací). 55 Stedovký vojenský

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více