PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN"

Transkript

1

2 agent John Francis Ková 14 PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

3 Copyright Miroslav Žamboch, 2008 Cover Art Marek Hlavatý, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr Vyoral, 2008 Edition 2008 All rights are reserved ISBN

4 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi Centrální Nad-inteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: ve vyhnanství Agent JFK byl za porušení agenturního kodexu (mise JFK 11: Podhoubí smrti) odsouzen k vyhnanství. Neznámá skupina však zmanipulovala cílové koordináty tak, aby byl poslán na svt se životními podmínkami nesluitelnými se životem. Tým Bytewské pokus o vraždu odhalil a ped vykonáním rozsudku pepsal koordináty a zacílil je na svt, z nhož pocházela zpráva již mrtvého vdeckého specialisty doktora Maurbyho o možnosti popení tzv. Maurbyho efektu. Tuto informaci JFK svým pátráním vyvrátil (viz mise JFK 12: Stín legendy). Kováova pítelkyn, senior agent Andrea de Villefort, se rozhodla na vlastní pst zjistit, kdo za spiknutím stojí. Kvli tomu byla donucena pejít do ilegality, protože byrokratická mašinérie Agentury ji oznaila za nepítele. 1: Hledána mrtvá i živá. Balík nových informací od agenta Kováe zpsobil, že se nepátelé demaskovali a pokusili se agentku de Villefort zabít za každou cenu. To se jim nepodailo, v bitv v bázové zbrojnici bylo jádro spiklenc zlikvidováno. Pesto se nepátelm podailo na stopu JFK vyslat zabijáckou magickou entitu šesté kategorie, která ho má vyslechnout a poté definitivn zlikvidovat. Maurbyho efekt: Základní fyzikální zákon metauniverza. V žádném svt nemže dlouhodob existovat výrobek postavený na technologiích vyšších, než jsou dané realit vlastní. 4

5 Spoleenská analýza lidí okolo JFK na požadavek Centrální Nad-inteligence GODa: JFK se stává okem cyklónu. Pravdpodobnost jeho pežití pi samostatné innosti minimální. Za neoficiální a protizákonné pomoci lidí z týmu Bytewské (Villefortová, Vega, Boorman, Bernstain, Whittacker) mizivá, ale nenulová. Varování: Závisí na nm životy miliard! KILLER Poznámka: Materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality. 5

6 KURÝR Glider vstoupil do svrchních vrstev atmosféry velkou rychlostí a pod úhlem nacházejícím se ve žlutém rizikovém pásmu. Zuivé vibrace roztásly interiér. JFK automaticky zkontroloval, zda jsou jeho bezpenostní pásy správn zajištné. Nestál o to polámat si kosti kvli hloupému opominutí. Po tech minutách první nápor aerodynamického brždní pominul a situace se uklidnila. JFK si dovolil krátké rozhlédnutí po spolucestujících. Nikdo netrpl kosmickou nemocí, všichni si hledli svého. Staí harcovníci, kteí z nejrznjších dvod k návratu na starou dobrou Zemi zvolili laciný kosmický kluzák, jenž byl obvykle používán spíš pro pepravu specifického zboží. Nkteí z nich pravdpodobn nemíili na Zemi na dlouho, vedla je na ni práce, krátkodobá zakázka, po které se budou muset vrátit z pozemského ráje zpt na orbitální pás, do prmyslového pekla. Nebe, peklo, ráj, oistec. V tomhle svt bylo všechno njak zpeházené, napadlo JFK. Starší muž s tváí pipomínající vymakaný citrón, na který nkdo kvli nedostatku tequily chrstl trochu kyseliny sírové, zachytil jeho pohled a Ková pomalu a lhostejn, jako lovk bezmyšlenkovit tkající oima po okolí, pesunul pozornost jinam. Než kluzák úsporn zbrzdí z orbitální rychlosti na atmosférickou pistávací, vykrouží okolo planety ješt celé dva oblety. Tém dv hodiny asu. Mohl si dopát mnohem pohodlnjší zpsob pepravy spolu s Amélií, šéfkou vývojové spolenosti BIOTECH, jeho zamstnavatelkou a také milenkou. Pracoval pro ni jako osobní tajemník, což v poslední dob znamenalo muž pes bezpenost a ochranu vnitního okruhu nejdležitjších zamstnanc. Poslední msíc, kdy se celá spolenost po vítzství v turnaji vojenských technologií pesunovala dol, na planetu, bylo krušných. Úniky informací, permanentní pokusy o špionáž, petahování zamstnanc, vydírání. A k tomu všemu ješt jeho vlastní vyšetování pro EF, kdy se snažil pijít na kloub tomu, co 6

7 pesn se stalo s celým tímto svtem, který nkdo a JFK tušil kdo pemnil na obrovský vdecko-prmyslový komplex zamený na výrobu stále vtšího množství stále lepších zbraní. A už vbec se mu nechtlo pemýšlet nad svým posledním zjištním. To mu doopravdy nahánlo strach. Pestože vypadal, že je utopený hluboko v myšlenkách, nepestával podvdom kontrolovat okolí. Už vdl, že jeho inkognito bylo odhaleno; šli po nm dva muži, jeden vyšší s postavou basketbalového hráe, druhý zavalitý, s praseím rypákem místo nosu a malýma oima pipomínajícíma dva tmavé kusy granitu. Laurel a Hardy, napadlo Kováe. Nikdy nevdl, který ze dvojice komik je který. Šli po nm kvli cargu, které pro Amélii pevážel? V píruním zavazadle pipoutaném k zemi popruhem se suchým zipem vezl kompletní sadu upravených vir vysoce specializovaných nástroj na genetické manipulace nutné pi výrob posledních typ klon. Vzpomnl si na pološílený klon profesora Maurbyho, jehož zoufalé volání o pomoc ho sem vlastn pivedlo. Pološílený klon, který zabíjel ženy jen proto, aby z jejich tl získával proteiny pro vlastní existenci Nebyla to píjemná vzpomínka. Kdyby Kováe s virovou zásilkou chytili, ekal by ho podle místních zákon jednoznaný trest provaz, nebo nco podobného, zatím nestail nastudovat, jakým zpsobem se spolenost zbavovala nepohodlných jedinc. Ten kufík pedstavoval ohromné bohatství, know-how, které Amélii poskytovalo proti konkurentm zatracenou výhodu. Za chvíli to zase zane trochu házet, máme v cest dv velké cyklóny, oznámil jim pilot unaveným hlasem nkoho, kdo šel spát píliš pozd, vstával píliš brzy a vypil o ti panáky víc než ml. Na testy na alkohol nebo jiné omamné látky se asi u nízkonákladového kluzáku moc nehrálo. Máte pt minut na to, abyste si vyprázdnili útroby. Reproduktor se odmlel. John si odepnul pásy, aby zamíil na záchod. Ti dva se také okamžit zaali zvedat. Sebral i kufík a odkráel do zadní ásti kabiny pro pasažéry. Napoítal jen osm lidí, vtšina volného prostoru byla zastavena nákladem. Vybral si 7

8 nejvzdálenjší dvee se stylizovaným panákem a protáhl se dovnit. Odhadoval, že mu dají tak dvacet sekund asu, aby ho nachytali se spuštnými kalhotami. Budou ozbrojeni i nikoliv? Tipoval nco kontaktního, stávalo se, že po pestelce kižovaly kosmickou prázdnotou zmrzlá tla ostrostelc. Cestující, piloti ani technici nemli rádi, když si nkdo hrál v petlakovém trupu na kovboje, a vtšinou je nezajímalo, že existuje i tíštivá munice citlivá ke kehkému vesmírnému hardwaru. JFK se postavil k umyvadlu stranou od dveí, do levé dlan schoval malý váleek trochu pipomínající baterku. Nebyla to baterka. Pi letmém pohledu se zdálo, že nemá v ruce nic. Pes rozhraní Sít vylepšené o pár nezákonných rutin se bleskov napojil na systém lodi. Už kráeli, basketbalista práv sahal po klice, poízek dupal za ním, podobný medvdovi, který má v sob roztomilosti asi tolik jako otevená žraloí tlama. Klika cvakla, dlouhán vstoupil dovnit, JFK mu vnoval lhostejný pohled, pak se opt sklonil k umyvadlu, dvee se se zaklepnutím zavely. Jako by to byl povel, dlouhán sáhl pod své umaštné sako. Ková k nmu natáhl ruku s omraovacím elektrogunem. Nemusel se cíle dotknout, pedvýboj zionizoval vzduch a vytvoil tak vodivý kanál. Padesát tisíc volt zpsobilo, že muži najednou ochably všechny svaly, jako bezvládná troska se svalil na podlahu, pistole zachestila na plastikovém povrchu. Další zmáknutí, elektrický výboj si našel medvda, který jen tup zíral na svého druha. íkal jsem mu, že na lodi není dobrý spoléhat se na tyhle hraky, odfrkl pohrdliv a vykroil proti Johnovi. Proti elektrickému proudu byl zjevn imunní. JFK pochopil, že má co do inní s nkým, kdo má do sebe zadrátovaných pár drobných vylepšení. Pustil paralyzér a kopl muže do nohy, ten uhnul jen tolik, aby zásah nedostalo jeho koleno. To už byl ale JFK v pohybu, pilepil se poízkovi bokem na hru, využil veškeré své energie a švihu a podmetl muže z vnitní strany. Rotaní pohyb Kováova stehna fungujícího jako páka vymrštil zabijáka nohama do vzduchu, trup a hlavu mu John naopak strhl k zemi. Dopad byl tvrdý, umocnný váhou Kováova 8

9 tla. Lebka i vaz to kupodivu vydržely. Mužovy ruce se vymrštily jako dv hydraulická klepeta, ale JFK už stail zajet dlanmi pod límec jeho košile a utáhl krk do škrtícího zámku. Jedno klepeto se mu snažilo rozdrtit rameno, druhé utrhnout hlavu. Podailo by se jim to, ale pak najednou dobhl agregát nedostatek okysliené krve poslal organický mozek do limbu. JFK okamžik váhal, pak ale stisk povolil. Nechtl ho zabít, ne tímto zpsobem. Postavil se a chvíli zhluboka oddechoval. Myslel si, že má všechny trumfy na své stran, že je pipraven, ale málem to dopadlo úpln jinak. Kdyby svj útok nevedl s veškerou razancí, které byl schopen Ti dva ho mli zabít a medvdí poízek by to snadno dokázal. Zakázal si další kdyby, na n se tady nehrálo, být v téhle he druhý znamenalo být mrtvý. S hlubokým vydechnutím se zbavil píchuti smrti na pate a dal se do práce. Prohlédl obma výteníkm kapsy, proskenoval jejich implantáty samozejm vybavené falešnou totožností a pak se i se svou hubenou koistí a kufíkem vrátil na místo. Ostatní pasažéi mu vnovali zvdavé pohledy, zvuk zápasu dobe slyšeli. Blbeci, jeden z nich na m vytáhl pistoli, pronesl, zdánliv do prázdna, replika však patila všem. Franto? zareagoval citrón poleptaný kyselinou. Je to tak, odpovdl pilot, zapnul jsem kameru, co normáln nefunguje. Je tam kvér. Trošku to zvednu a dám vám pt minut navíc. JFK se pipoutal a pak jen sledoval, jak na záchod bez další domluvy zamíili ti muži. Když se vrátili, vdl, že na podlaze toalety už žádná tla nejsou. Kosmáci prost nemli bouchaky na palub rádi. Zbytek sestupu probhl nerušen, ani cyklóny, o nichž se zmioval pilot, nezpsobily horší turbulence, než co by zbavily sklenici whisky poloviny jejího obsahu. Po pistání ekali, až trup vychladne a oni budou moci do odbavovací haly. JFK se posléze poslušn zaadil do fronty. Nevystupoval pod svou skutenou totožností šéfa bezpenosti BIOTECHU, ale pod krytím technika mrazících systém. Jinak 9

10 by kontrole na kosmodromu byl podezelý. Lidé jeho ranku, i když z malých spoleností, mli pece jen na komfort cestování vyšší nároky. ekal, až na nho pijde ada, stejn unavený a otrávený dlouhou nepohodlnou cestou jako všichni ostatní. Prošel skenovací budkou, kufík v ruce. Pokud by ho musel otevít, zadal by kód dva a obsah kufíku by zniil ultrakrátký tepelný zášleh. Pokud by samozejm s ním takovým kontrolor pedem nepoítal. Všechno bylo jen otázkou použitých technologií, optimalizací ekonomických náklad, zisky proti ztrátám. To je všechno, co máte? zeptal se znudný úedník zastávající funkci celníka, pasové kontroly a podle zbran u pasu i poádkového dohlížitele. Jo, odpovdl JFK. Sem slyšel, že se tady dá všechno koupit. Na rozdíl od nás, kývl neurit do prostoru nad hlavou. Úedník mezitím s typickým nepítomným pohledem projíždl data Kováova implantovaného ipu. Na prsteníku levé ruky ml konzervativní zlatý snubní prsten. Ale je to tady dost drahý. To jsem taky slyšel. Vaše specializace? Všechno si samozejm peetl, ale te JFK znepístupnil jeho vlastní data a zkoušel ho. Mrazniky. Udržím u ledu všechno, co si budete pát a na jak dlouho si to budete pát. I vaši tchýni. To se úedníkovi zalíbilo, vrátil se do reálu a vnoval Kovái pobavený pohled. I mou tchýni? To je pkn horkokrevná potvora. Cokoliv, vrátil mu JFK úšklebek. Mžete jít. 10

11 KYBORG A KYBORG Cestou pes kontrolovaný prostor JFK ješt zahlédl, jak se muž v dobe padnoucím obleku pe s pilotem, že tímhle spojem mli pilett dva jeho známí. Pilot jen kril rameny a odkázal ho na seznam pasažér voln dostupný na Síti. Chlápek to ješt zkusil u dalších cestujících. Ková zachytil jen lhostejný nezájem prvního osloveného, pak opustil píletový sál a vyšel z uzavené a stáím poznamenané budovy provinního kosmodromu ven. Nevypadalo to tam o nic lépe. Nacházel se v jedné z prmyslových zón, vzhledem si v niem nezadala s prostedím na orbitálním Prstenci. Snad jen tím, že obloha se klenula neskuten vysoko. Studená funkní depresivnost ocelových a plastových konstrukcí, táhnoucích se kam až oko dohlédlo, ho bhvípro uspokojila a uklidnila. Když s Amélií navštívili Zemi ped temi týdny poprvé, pírodní ráj, který tvoil ást pidleného území BIOTECHU, ho šokoval. Nebyl ani v nejmenším pipravený na tropický les hemžící se zví. Musel si zvyknout, že tady mají lidé k ekologii specifický vztah svt byl striktn rozdlen na technické a pírodní zóny, v nichž platily naprosto odlišné zákony. Fascinovalo ho to natolik, že si našel as, aby zjistil, kolik procent z celkového území planety bylo takto dokonale udržováno. Dvacet. Vzhledem k tomu, jak byl zbytek svta petechnizován, to pedstavovalo úctyhodný podíl. Skupina lidí práv kižovala cestu, automatické vozy poslušn zastavily, aby je nechaly pejít. Jeden z chodc se opozdil a zstal na pvodní stran ulice. JFK zrychlil, aby na nj muž nemusel ekat dlouho. Byl to jeden z Améliiných lidí. Hezký den na Zemi, pozdravil, zatímco ekali, až se vozy na základ njaké vnitní logiky znovu rozhodnou je pustit pes ulici. Na pásu jsou všechny hezký, odpovdl muž druhou ástí hesla, která oznamovala, že je vše v poádku. Nechcete nkam svézt? Jsem laciný, pokraoval. Do hotelu, znáte njaký? Muž pikývl, otoil se a zamíil do úzké uliky, kde ekalo dvoustopé vozidlo pipomínající ocelovou krabici na 11

12 neviditelných kolech. Pojízdná pevnost, došlo okamžit Kovái. Tady se na jistých úrovních také hrálo hodn drsn. Když vystupoval ped ocelovým válcem tyícím se až do nebes, kufík už u sebe neml. Kontraband putoval s jiným kurýrem. Pihlásil se znovu jako specialista na mrazící techniku. Vybral si laciný pokoj s výhledem do betonové zdi, v baru si koupil drahou whisky kombinace dokonale odpovídající chlápkovi, jehož roli hrál. Na pokoji v miniaturní koupeln opláchl erární plastikový kelímek a nalil do nj na ti prsty jantarové tekutiny, po chvilce hledání dokonce objevil v lednice i led. Posadil se do kovového kesílka, pozoroval z okna ani ne pt metr vzdálenou ze, upíjel a pemýšlel. Ml by zavolat Amélii a íct jí, že transport pokrauje podle plánu, cenné cargo dorazí do cíle už za pár hodin. Volat Amélii však znamenalo rozptýlení od myšlenkové stopy, kterou v posledních dnech a týdnech nepetržit sledoval. Nepetržit a marn. Amélie umla rozptýlit, to tedy ano. Starý telefonní pístroj se probral k životu, displej byl tak vysvícený, že Ková volajícího nepoznal. Pijal hovor run, ne prostednictvím pipojení na globální celosvtovou poítaovou sí. Tady Rumway, pedstavil se muž na druhé stran. Další z Améliiných lidí, v souvislosti se sthováním z Prstence na Zem povýšil. Jak to šlo? zeptal se. Jak jsi m sakra našel? zareagoval JFK a dal si záležet, aby jeho vztek byl v tónu znát. Pitom usrkl whisky. Její chu stála za ty peníze, které za ni zaplatil. Mám své metody, zaznlo samolib. Rumway byl ješt hloupjší, než vypadal. A ty na m ukazují prstem, idiote. Všechno v poádku, ohlásil bych se sám. Hledej si nové místo. Nejlépe jako zkušební subjekt v laboratoi. 12

13 Muž na druhé stran se odmlel, Kováova pozice pravé ruky šéfky malé, ale dokonale organizované gildy BIOTECH byla neochvjná. Kdy asi pokusil se Rumway zaít nervózn. Až pijde as. Máš nco doopravdy závažného, nebo si jenom hraješ na pana dležitého? Ehm nic. Amélie se jen ptá, zda dorazíte dnes veer. Ková pivel oi. Pedstavil si její dokonalé tlo vylepšené v jejích vlastních laboratoích a pirozený sexuální apetit. Ne, setkal jsem se s njakým idiotem, co vypadal jako medvd zkížený s prasetem a pocuchal mi ciferník. Musím se dát dohromady. Vyídím! hlas Rumwaye znl najednou nadšen. Ková nevzrušen zavsil. Vdl, že druhý muž by ho rád vystídal i v jeho neoficiální funkci milence baronky von Techlowitzové. Jindy by mu to asi vadilo, ale dnes ne. V posledních týdnech ne. Ta vc ho požírala zaživa, nedokázal se jí zbavit, nárokovala si veškerou jeho pozornost a noc mnila v noní mru. Doplnil do pohárku whisky, posadil se na pelest postele a snad po tisící vytáhl z kapsy nenápadn psobící pívsek na stíbrném etízku. Obyejný kíž, symbol jednoho ze svtonázor i v tomhle svt byl píbh ukižovaného boha živý. Jenomže tohle nebyl obyejný talisman. JFK sevel ramena kížku mezi prsty a vší silou je stlail k sob. Pímo ped ním se ve výšce oí zhmotnila odená kožená brašna. Vzal si ji, opt roztáhl ramena pívšku a tajná schránka se ukryla zpt do neprostoru. Kam, to by mu asi dokázal vysvtlit profesor von Wonder, Kováe to ale stejn píliš nezajímalo. V kožené brašn se nacházely ti vci. JFK ze zvyku vytáhl nejmenší z nich malý dvanáctistn, v jehož pravidelnosti a dokonalosti emeslného zpracování se zrcadlila pevaha technologie, která ho vytvoila. Šlo o záznamové zaízení, jehož genialita spoívala mimo jiné v tom, že nahraný obsah bylo možné pehrát v jakémkoliv pístroji s alespo ásten 13

14 odpovídajícím úelem. Pehrát, pomyslel si JFK a souasn si pedstavil úsek záznamu, který chtl studovat. Potom položil dvanáctistn na holovizor a vrátil se ke stolku s whisky. Napil se, pak si uvdomil, že pístroj nezapnul. Než se k nmu stail vrátit, obrazovka ožila. Nedokázal si pedstavit, z jak vzdálené budoucnosti, nebo spíše vzdáleného svta, dvanáctistn pochází. Dokonce i technická dokonalost tohoto univerza proti jeho sofistikovanosti psobila jako kamenná palice proti velkorážnímu kulometu M2. Už sama existence dvanáctistnu potvrzovala jeho nejvtší obavy. Naneštstí toho bylo ješt mnohem víc. Pístroj zaplnil pokoj iluzí tropického pralesa. JFK se te nesoustedil na záznam jako celek, sledoval pouze detaily. Obrovské kvty popínavých rostlin ovíjejících se okolo strom pipomínaly hladová ústa. V nkterých z nich zahlédl tvory pipomínající malé hlodavce, v nkterých i stvoení o hodn vtší. Doufal, že práv podle detail dokáže pozdji svt identifikovat. Návrat do RX8 po sto letech od uskladnní, pronesl neutrální hlas ze záznamu. Nebylo v nm nic osobitého, mohl patit klidn automatu. Výbava nalezena na míst, testovací skupina práv pebírá a kontroluje uskladnnou výstroj. Zábr ukázal skupinu deseti muž shromáždných okolo rozmrného, oividn nedávno vykopaného kontejneru. Byl plný zbraní a muži si je te rozebírali. Nkteré druhy Ková poznával, šlo o moderní palné zbran. Jiné, vtší, na pohled technologicky složitjší a pravdpodobn urené pro funkci v jiném prostedí než v exotickém deštném pralese, pro nj byly naprosto neznámé. Víc údaj, poteboval bych víc údaj, zamumlal, zakroužil nápojem v pohárku, ale nenapil se. Jako na povel se v obraze objevil text. Podle struktury šlo o technické údaje, ale v jazyce, dokonce i v písmu, které JFK neznal. Ješt kdyby to tak mohli peložit do neho rozumnjšího, pomyslel si a vzáptí bylo jeho pání vyslyšeno. Tohle záznamové zaízení je fakt dobrá vc, uznal už po nkolikáté. 14

15 Velkokapacitní puška s dlenou municí ráže sedm milimetr, úsová rychlost m/s, kapacita zásobníku osm set padesát projektil s fragmentaním koeficientem dvacet Plazmová puška pro univerzální použití. Nastavitelný tvar zášlehu, maximální dosah ti sta metr, teplota plazmy sto padesát tisíc stup Kováovy oi letly po údajích, mluvenému komentái vnoval pozornost jen ásten. Ped ním defilovala pehlídka hypermoderních a zatracen niivých zbraní urených k použití jednotlivci. Po zevrubném prohlédnutí stav bezvadný, zaznl závrený verdikt týkající se všech zbraní. Muži vyrazili pralesem. Pestože byl postup obtížný, nevytvoili zástup, ale pohybovali se rojnicí. Všichni na sob mli komplety pro pohyb v prostedí nesluitelném se životem, ale souasn obsahujícím kyslík v potebném množství. Tváe jim kryly erné helmy bez viditelného przoru. Pohybovali se jako profesionálové, ale tak dokonale, že JFK pochyboval o jejich lidské podstat. Bez varování se jedna z lián ovíjejících se okolo vodorovné vtve stromu vymrštila, muž pohybující se na kraji formace se náhle houpal v bleskov vytvoené smyce a rychle stoupal vzhru. JFK z pedchozích sledování vdl, že nejde o hada, ale o masožravou rostlinu. Muž nezpanikail, v ruce náhle držel nž. Sekl epelí lemovanou svtelným halem, podruhé a znovu, bez zjevného odporu bleskov porcoval bizarní chapadlo. Rostlina zareagovala vysláním celého svazku dalších úponk. Haló nože narostlo, pi jednom neopatrném seknutí se ponoilo až do kmene stromu a pralesní velikán se zlomil. Muž dopadl na zem z výšky dobrých pti metr, ale njakým zázrakem se mu nic nestalo. 15

16 Molekulární nž, funkce bezvadná, proveno nasazením v akci, objevil se další nápis. Když te kamera, nebo co vlastn autor záznamu používal, zabírala jednotlivé muže, bylo vidt, že i bhem krátkého pobytu v pralese zaínají být na jejich výstroji patrné stopy rozkladu. Svt tídy doby kamenné, standardní agenturní Maurbyho peeti brzdí rozklad stokrát, dostal JFK další vysvtlení. Pístroj te reagoval na jeho myšlení mnohem citlivji než pi pedchozích použitích. Uil se. Na dalším zábru už muži stáli ped pralesní vesnicí, jejíž bezprostední okolí bylo vyznaeno lidskými lebkami. Zmenšenými lidskými lebkami. Zkoušení funknosti technologie v akci mže odhalit takzvané skryté psobení Maurbyho efektu, které jinak mže zstat bžnými zpsoby kontroly nepostiženo. Ková nad touto informací dlouho pemýšlel a pak se mu podailo z dvanáctistnu vyrazit i další vysvtlení spolu s odkazy pímo do agenturních archiv. Šlo o velmi zídkavý ale obvykle naprosto fatální zpsob degradace peetmi dobe chránných výrobk, kdy napíklad pistole pi testovacích stelbách do tere fungovala naprosto bezchybn, ale pi steleckém souboji pak explodovala a zabila uživatele. Metamatematicko-fyzikální teorie objasující tento fenomén zatím nebyla vypracována. Zptn ml JFK pocit, že práv tenhle problém patí k von Wonderovým koníkm, jimiž týrá své mozkové závity a mrhá na n výpoetní kapacitou agenturních poíta. Muži obklíili vesnici, kamera pomocí rzných mód vidní ukázala její obyvatele, a už v chatrích, venku nebo v nejbližší džungli. Byli to lidé, to bezpochyby, ale k pírod a svým 16

17 živoišným pedkm mli mnohem blíž než kterýkoliv z primitivních kmen Kováova svta. Jeden z pibližujících se ultramodern vybavených útoník luskl prsty. Jediný zvuk vyvolal ve vesnici horenatou innost, dti se pitiskly k zemi a instinktivn znehybnly, proti obklíení nepátel se postavili malí muži s oštpy a palicemi, zezadu je jistily jejich ženy s klacky a kameny. Muž, který reakci zámrn vyvolal, pomalu natoil hlave na nejbližšího z domorodc. Nespchal, snažil se vyvolat obranou reakci, boj ml být skutený. Divoch neekan briskn mrštil svým oštpem, souasn zahmla stelba. Vesnice i se svými obyvateli zmizela v kouli ohn, JFK netušil, která zbra mla tohle na svdomí. Provokatér se skácel s oštpem v hrudi, následný detailní zábr odhalil, že jeho bojový odv se již stail rozpadnout a neuchránil ho ped kamenným ostím. Funknost zbraní stoprocentní, zablikal nápis a záznam se zastavil. JFK dopil whisky a zamyšlen zíral na láhev. Všechno vypadalo naprosto vrohodn, neodhalil nic, co by svdilo o padlání. Chování muž, jejich reakce, vše sedlo. Nkdo dokázal obrnit technologie ped Maurbyho efektem, dokázal ho znegovat. To souasn znamenalo, že druhý pedmt v brašn bude funkní. Vypadal jako mramorové tžítko, nkdo by ho oznail za napodobeninu miniaturního runího granátu. Byl by pomrn blízko pravd. I tahle zbra figurovala v jednom ze záznam, které Ková shlédl, a její úinek byl naprosto destruktivní. Šlo o kvarkovou pumu, svou úinností popírající zákony zachování energie a dalece pedstihující klasickou anihilaní nálož. Planetu Zemi by asi nezniila, ale její msíc už ano. JFK si nalil další štdrou dávku a dopál si poádný lok. Mohl se dál dívat na záznam, studovat další použití, mohl se dál z komplikovaných matematických text snažit pochopit, jak se 17

18 Negace Maurbyho efektu provádí. To všechno ml k dispozici. Místo toho vrátil dvanáctistn do kožené tašky a sevel kíž pívšku. Taška i se svým obsahem zmizela v neprostoru. Co dál, co dál? Nevdl. Tohle byla noní mra požírající jeho sny. Natáhl se po láhvi a dolil si. Že je nkdo za dvemi vdl dív, než ho varoval elektronický vrátný. Holovizor se automaticky pepojil na dvení kameru a ukázal mu malého hubeného chlapíka v pomakaném údržbáském overalu. Pane, mám hlášení o špatn fungujícím filtru. Potebuji ho vymnit. Dostanete ticetiprocentní slevu na ubytování kvli narušení soukromí. Nepotebuju slevu, nechte m na pokoji, odpovdl JFK nenaložen. Nestál o žádnou návštvu. Pak vás musím upozornit, že existuje malá, ale vyíslitelná pravdpodobnost, že filtr nedokáže v prbhu noci odstraovat vámi vydýchaný oxid uhliitý a pípadn další nepíznivé látky z okolí. Poskytnutí této informace je zaznamenáno, pípadnou újmu na zdraví nebudete moci piítat hotelu. Vstupte, zavrel JFK, pistoli položenou na stole pikryl ubrouskem a s pomocí dálkového ovladae holovizoru otevel dvee. Muž vstoupil, vypadal ješt hubenjší než v záznamu kamery. Skoro jako by umíral hladem, napadlo Kováe. Pak spíš ze zvyku, než že by mu nedvoval, aktivoval sí ové pipojení a pomocí nezákonných funkcí z Améliiných softwarových dílen se napojil na systém hotelu a hledal, jaké úkoly dostali jeho údržbái. Kontrolovat filtry neml ani jeden z nich. Okamžit držel pistoli v ruce a míil jí na návštvníka, který už byl jen krok od nj. Te pekvapen strnul. Co chcete a kdo vás posílá? zeptal se tiše. Ty filtry jsou ve stn za vámi, ekl muž klidn. Až píliš klidn, napadlo JFK. Na údržbáe. 18

19 V další sekund už vdl, že filtry nejsou ve stn za ním, ale nad dvemi. Jediný pohyb a zastelím vás. Ve tvái drobného mužíka se nepohnul ani sval, JFK pochopil, že výhržka ho nezastaví. Kdyby útok neekal, nedokázal by ani vystelit, tak rychlý návštvník byl. Malým pokojem teskl výstel, vzáptí do stny udeila pistole. Muž mu stail vyrazit zbra a ješt ho uchopit za paži. JFK se poddal trhnutí, napomohl setrvanosti a z otoky kopl nepítele do hrudi. Byl to dobrý zásah, to cítil. Dopadl do stehu, aby vzáptí elil sérii pímoarých úder stídaných s nebezpenými háky. Ale moc ho nezpomalil, bželo mu hlavou. První ti tyi rány ustál, pak se sám pokusil proniknout malému mužíkovi na tlo a najednou letl vped proti stn. Mistr aikida, nebo neho podobného, došlo mu. Narazil do zdi a dokázal se pootoit práv vas, aby zachránil svou páte ped bleskovým kolenem, takhle to odnesly jeho šikmé bišní svaly. A možná žebra. Ješt se dokázal napímit a rovnou z pohybu zespodu vyrazil spojenýma rukama proti dolní elisti. Mužík se ani nesnažil uhnout, místo toho zasadil Kovái zdvojený úder do krku. Ková, který vložil do úderu veškerou svou sílu, jen hekl bolestí, ped kolapsem ho zachránilo štstí, svaly a pirozená odolnost. Muž ránu, která by jinému zlomila vaz, ignoroval a v dalším okamžiku agentovi úderem dlan rozdrtil nos. JFK nedobrovoln zvrátil hlavu vzad, ale z posledních sil vyrazil proti mnohem menšímu nepíteli bodykem, aby ho narazil na stnu. Ten parchant byl tžší, mnohem tžší, než napovídal jeho vzhled, pochopil pi nárazu. Pak najednou opt letl vzduchem, pitom škrtl hlavou o strop a pi dopadu z dálky vnímal praštní kostí. Ješt se dokázal postavit, i když jedna ruka mu bezvládn visela podél tla, z tváe mu kapala krev a vidl trojit. Ty asi nebudeš lovk, zachraptl. Mužík odpovdl nepatrným zavrtním hlavou. Jak t mám zabít? Ber to jako malou laskavost na závr. JFK tkal po okolí. Hledal pistoli, ty, kus plátna, cokoliv, ím by mohl zvrátit situaci nebo získat sebemenší výhodu. 19

20 20

21 Pokud si nevybereš, prokopnu ti hrudník. To se mi povede tak ve dvou pípadech ze tí. Zvlášt u takových špalk masa, jako jsi ty, je to obtížné. Ale piluju to. JFK vyrazil vped stejn dobe se mohl snažit petlait lokomotivu. Najednou stál zpt u stny, držen paží disponující silou jeábu. Rukou vyrvu srdce pokaždé, pochlubil se malý muž a pokril prsty to tvaru tygího spáru. JFK pochopil, že prohrál. Definitivn. Prásk, úder dopadl, pst se ponoila do stny na dobrých pt centimetr, ale vedle Kováova trupu. Nco mužíkem mrštilo proti oknu, odolný plast nevydržel a pokryl se mozaikou prasklin. Proti vychrtlému bojovníkovi najednou stál mnohem vtší a robustnjší soupe, oba se pohybovali tak rychle, že je Ková nedokázal rozeznat. Postel, stl, koupelna, všechno bhem nkolika málo sekund skonilo v troskách. Údery dopadaly s razancí vybuchujících granát, podlaha praskala, ocelové výztuže stn sténaly. Najednou ten velký ležel na zemi, menší se na nj okamžit vrhl a skonil v bleskov nasazených zápasnických nžkách. Ková ml poprvé pocit, že tváe zabijáka odráží njakou emoci. Sevení muselo být nepedstaviteln silné. Hubeour se pokusil zasypat nepítele ranami, snažil se zasáhnout slabiny, ale jeho protivník jednu jeho paži zachytil a pak se ozval nervy drásající zvuk tkání namáhaných nad hranici jejich odolnosti velký bojovník soupei jednoduše utrhl ruku. Malý muž se však dál zuiv bránil, Ková pes jeho fatální zranní nikde nevidl žádnou krev. Další trhnutí, velký od sebe odmrštil bezruké torzo, pak ho kopnutím namákl na stnu, vzáptí stál u nj a nekonenou sérií ran pstmi, lokty i hlavou promnil tlo soupee v beztvarou masu. Parní buchar konen skonil svou píšernou práci, bojovník odstoupil od stny, ta ješt okamžik držela a pak se rozsypala a otevela prchod do dalšího pokoje. Naštstí prázdného. Muž se otoil a Ková poznal známou tvá Franka Boormana. Rád t vidím, podailo se mu ješt íct, pak se mu podlomily nohy a sesunul se na zem. 21

22 Výjimen ti to vím, odtušil obrovitý ernoch. Vydržíš ješt chvíli? V pohod, až do smrti, odpovdl JFK. Boorman pikývl a sklonil se nad znieným tlem svého soupee. Njaké syntetické svaly, probíral se tkánmi. Mnohem výkonnjší než klasické a tžší, ten chlap vážil metrák, mumlal svá zjištní nahlas. Vnitní kostra z kompozitu, mozek ukrytý v hrudníku, v hlav jen oní nervy. Jakým zpsobem se tlo vyživovalo, vážn netuším. Dost slušný kousek. Takže to byl kyborg, podailo se Kováovi íct. Já jsem kyborg, prohlásil Boorman doten. Tohle tlo, zaklepal si na hrudník, ídí zaruen lidský mozek. Ten chlap v sob ml jakousi gangliovou chobotnici. OK, OK, souhlasil JFK, nedokázal bys mi te už obstarat doktora? Je mi blb, asi mám vnitní krvácení. Tihle lidi, nic nevydrží, zavrtl hlavou Boorman. Pak ale pešel ke Kováovi, opatrn ho zvedl do nárue a zamíil k vyvráceným dveím. Bydlím o patro výš a nco tam mám. Naštstí je tenhle hotel tém prázdný. Za necelou hodinu se JFK cítil mnohem lépe. To nco, co ml Boorman na pokoji, byl místní autodoktor nejvyšší tídy. Ková pohlédl na displej, ukazoval tlesnou teplotu ticet osm a pl stupn. Asi proto mu to nemyslelo nejjasnji. Zvýšená teplota byla prvodním efektem horenaté enzymatické aktivity a také produktem práce miliard biologických nanorobot, kteí te iniciovali a ídili hojivé procesy v jeho tle. Boorman studoval zdravotní nález podrobnji a déle. Ten t teda zídil, love, komentoval své nálezy. Ty bys fakt asi natáhl bakory. JFK místo odpovdi pozvedl prázdnou sklenku a naznail Boormanovi, a nalije. Neml bys vzhledem k tomu, co všechno ti te plave v krvi. 22

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Miroslav Žamboch. agent JFK svazek 22. Vincent Vega

Miroslav Žamboch. agent JFK svazek 22. Vincent Vega Miroslav Žamboch agent JFK svazek 22 Vincent Vega agent John Francis Ková 22 VINCENT VEGA Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 2 Copyright Miroslav Žamboch, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

!"#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

!#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 20!"#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jan Hlávka, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2009 Design Jan Doležálek, 2009 Edition 2009 All rights are reserved ISBN 978-80-7387-257-1

Více

!"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!

!# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! !"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! Copyright Jan Hlávka, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2009 Design Jan Doležálek, 2009 Edition 2009 All rights are reserved ISBN 978-80-7387-256-4

Více

1 Skype, co to je? strana 1

1 Skype, co to je? strana 1 Obsah 1 Skype, co to je?... 1 2 Instalace programu... 2 3 Spuštní programu úvodní obrazovka... 3 4 Registrace nového uživatele... 5 5 Po pihlášení... 6 6 Kontakty a jejich správa... 7 6.1 Vyhledání a pidání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií

Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií Masová komunikace je dnes považována za samozejmost! Dnes pedávání a doruování informací

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více