Ptali jste se na soubh funkcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ptali jste se na soubh funkcí"

Transkript

1 Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy - Komentáe&názory - Data&pehledy - Exkluzivn - Téma Ekonomu Ekonom Ekonom.iHNed.cz :30 (aktualizováno: :48) Ptali jste se na soubh funkcí Na dotazy tená odpovídala advokátka z právní kanceláe Glatzová & Co. Související Prlomový verdikt o soubhu funkcí šéf spustil lavinu. Firmy rychle mní smlouvy Soubh funkcí šéf ve firm: Bžná praxe, z níž se stala asovaná bomba Stát piznává, že musí ešit právní zmatek u soubhu funkcí. Velmi opatrn Tagy rozhovor, on-line, soubh funkcí, soud, Janšová Tisíce eských šéf firem nemají nárok na nemocenskou a možná pi vypoítávání dchod pijdou o adu let. Vyplývá to z prosincového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který potvrdil, že statutární zástupci spoleností, tedy jednatelé i lenové pedstavenstev, nesmjí být ve firm zárove zamstnáni na postech se srovnatelnou náplní, napíklad jako editelé. Podobná judikatura již v esku existovala, ale NSS ji poprvé použil i na nemocenské i dchodové pojištní. Podle soudu nelze psobit ve spolenosti jako statutární orgán a tytéž innosti vykonávat na základ pracovního pomru. Mnoho eských firem ale tímto zpsobem funguje.»soudy na to upozornily již díve, ale celá vc se bagatelizovala. (...) Až toto rozhodnutí související s ohrožením výplat nemocenských i dchod zásadn promnilo vnímání tchto rizik ze strany firem,«ekl Hospodáským novinám advokát Jan Spáil. NSS konkrétn v prosinci rozhodl, že eská správa sociálního zabezpeení správn nevyplatila jednateli spolenosti nemocenskou. Na tu ml nárok jako zamstnanec téže firmy, jímž se ale podle soudu z právního hlediska vbec nemohl stát.

2 Hrozí, že ada smluv se soubhem funkcí je neplatná. Jaký bude další postup státu, není zatím jasné. Ministi financí i práce a sociálních vcí se chtjí nejprve seznámit se situací.»judikaturou se zabývá celý tým, který zjišuje, jaký konkrétní dopad na správu daní to bude mít,«uvedla Jaroslava Musilová z generálního finanního editelství. Jak situaci se soubhem funkcí ve firm nyní ešit? Budou muset manažei firem své platy vracet? Jaký je postoj státu a ministerstva práce a financí? Ptali jste advokátky Marie Janšové z právní kanceláe Glatzová & Co. Na otázky odpovídala v pátek 25. února. ONLINE ROZHOVOR Již není možné vkládat otázky Jirka :02 Dobrý den. Jak je to prosím v pípad, pokud v prbhu již existujícího pracovního pomru generálního editele a.s. (dosud nebyl v pedstavenstvu) je tento editel následn jmenován lenem pedstavenstva a.s., zde vykonává funkci asi rok a pak z pedstavenstva odstupuje a nadále pokrauje pracovní pomr G a.s. Považuje se jeho pracovní pomr po dobu lenství v pedstavenstvu za neplatný? Dkuji :37 Dobrý den, Práv toto je jedna z tch stále nejasných otázek, ke kterým se žádný z Nejvyšších soud dosud nevyjádil. Podle mého názoru se ale nemže ve Vámi popisovaném pípad stát pracovní pomr neplatný jen tím, že jste v jeho prbhu byl jmenován do funkce lena pedstavenstva. Doba, po kterou jste nicmén zastával ob funkce najednou, v poádku není a nelze tak vylouit, že nap. správa sociálního zabezpeení posoudí tuto situaci odlišn a budou tak pehodnocovat odvedené platby do systému a nároky z nich plynoucí. Tomáš Kvapil :12 Dobrý den, vezmme jeden konkrétní píklad: Jsem manager, který loský rok psobil ve firm jako její jednatel a zárove jako zamstnanec. Co mám dlat nyní? Dkuji, T. Kvapil :23 Dobrý den, Pokud ve firm ješt psobíte, doporuuji Váš vztah se spoleností upravit tak, abyste zastával pouze jednu z tchto funkcí jednatel nebo editel. Soubh jednatelské a zamstnanecké pozice je možné zachovat pouze tehdy, pokud jako zamstnanec budete - 2 -

3 vykonávat takovou práci, kterak se nijak nepekrývá s tím, co mžete podle zákona dlat jako jednatel. Tedy žádné obchodní vedení. Pokud zstanete jako jednatel, doporuuji Vám pro Váš komfort upravit smlouvu o výkonu funkce jednatele co nejpodrobnji, tak aby Vám zaruovala alespo nkteré výhody, které jste ml jako zamstnanec. Pokud již ve firm nepsobíte, je teba v pípadném sporu umt dobe a prkazn vysvtlit, Vaše zamstnanecká pozice ve skutenosti žádné obchodní vedení spolenosti nezahrnovala. J. Batrla :14 Od roku 1998 do roku 2007 (odchod do starobního dchodu) jsem byl jednatelem a zamstnancem (G) s.r.o. Mže mít neplatný soubh funkcí ješt njaký dopad na mj dchod? Dkuji :13 Dobrý den, Z judikatury Nejvyššího soudu R již v roce 1998 bylo zejmé, že stejná osoba nemá v jedné spolenosti zastávat funkci jednatele a editele souasn a Vámi zmínný stav tedy nebyl zcela v poádku ani tehdy. Z Vašeho dotazu není zejmé, zda jste byl nejdíve editelem nebo jednatelem. Toto je vždy klíové. Pokud jste byl nejprve zamstnancem, Váš pracovní pomr vznikl platn a existují tak dobré argumenty pro pípadný spor. Ve Vašem pípad, kdy Vám již byl dchod piznán se nicmén domnívám, že SSZ již toto zptn pezkoumávat nebude. A i kdyby, mlo by se podle m vycházet z toho, že i z pozice jednatele se odvádí platby na dchodové pojištní a tedy, že pojištn jste byl a nárok na dchod máte. Borovika :34 Dobrý den, prosil bych o íslo prlomového usnesení soudu abych si jej mohl najít na internetu. Dotaz: Týká se toto rozhodnutí sooudu i mne: mám pracovní smlouvu jako pedseda stavebního bytového dsružstvo a zárove jsem byl zvolen shromáždním delegát družstva (nejvyšší orgán družstva) pedsedou pedstavenstva tohoto družstva, za vykonávanou innost pedsedy pedstavenstva nepobírám žádnou odmnu. Dkuji Borovika :05 Dobrý den, jedná se o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 3Ads 119/2010 ze dne Závry o nemožnosti soubžného výkonu funkce (lena) statutárního orgánu a vysoké manažerské pozice v pracovním pomru platí nejen na obchodní spolenosti, ale také na družstva. Skutenost, zda za svou innost pedsedy pedstavenstva pobíráte i nepobíráte odmnu není rozhodující. Stejn tak není rozhodující, zda máte na funkci pedsedy pedstavenstva uzavenou smlouvu i nikoli. Rozhodující skuteností je naopak to, co jako zamstnanec skuten vykonáváte; pokud se nejedná o žádné ídící aktivity, tedy innosti spadající do obchodního vedení, pak je soubh funkcí možný. Jinak nikoli. pedseda :41 Dobrý den, týká se tato "záležitost" i pedsed družstev? Jako pedsedu pedstavenstva družstva v - 3 -

4 pracovním pomru >pedseda družstva < by mne to celkem zajímalo, jestli po 25 letech ve funkci obdržím dchod? Dkuji :27 Dobrý den, Ano, situace se obecn týká i družstev. Podrobnji jsem již odpovídala. Divi :43 Mám s.r.o. a jsem jeho jediným majitelem a jednatelem. Na doporuení FÚ jsem se zárove nechal zamstnat, a te se dozvídám, že je to špatn. To nechem být, prost si pepíšu tu pracovní smlouvu jako uklízeka. Ale dotaz je jiný - z mého pohledu se jedná o naprosto absurdní problém. Mžete mi prosím vysvtlit, jaký dvod vedl zákonodárce k tomu, aby soubh funkcí zakázal? Jak je spoleensky nebezpená tato vc, o co stát pichází nebo co tím je ohroženo? :52 Dobrý den, Rozumím Vašemu rozhoení. Zákonodárce ovšem nic výslovn nezakázal. V tom je práv zakopaný pes celé problematiky, nebo nejde nalézt jeden paragraf v právním ádu, který byl by jednoznan soubh zakazoval i povoloval. Zákaz se dovozuje zejména z ustanovení obchodního zákonu, která upravují, že obchodní vedení spolenosti náleží statutárnímu orgánu. Výklad o nemožnosti soubhu je pak podrobn rozveden v postupn vznikající soudní judikatue. A v em je problém? Nap. v tom, že zastává-li jedna osoba ob funkce, není možné odlišit, kdy vystupuje jako jednatel (len pedstavenstva) a kdy jako zamstnanec spolenosti. To má nejvýraznjší vliv na problematiku odpovdnosti. Jednatel i zamstnanec odpovídají každý rozdíln. Stejn tak není možné rozlišit, zda úraz manažera zastávajícího ob funkce vznikl v souvislosti s jeho pracovním pomrem i funkcí ve statutárním orgánu. Stejn je to s posuzováním pracovní doby, dovolené aj. Jedním ze základním znak pracovního pomru je vztah nadízenosti a podízenosti. Ten však v pípad zamstnaných jednatel/len pedstavenstva vbec není, protože právn jim není nikdo nadízen. Z pohledu pracovního práva neobstojí argument, že nadízeným je valná hromada i management zahraniní ovládající osoby. A chybí-li tento znak pracovního pomru, nemohl pracovní pomr vzniknout. Další dvody jsou v otázce daní a dalších odvod. Petr :46 Dobrý den, jsem nkolik let jednatelem a souasn editelem s.r.o. Spolenost má jediného zamstanance - editele - který zajišuje veškerou innost spolenosti. Týká se problém soubhu i tohoto pípadu? :03 Domnívám se, že rovnž ve Vašem pípad se uplatní zákaz soubhu pracovního pomru a výkonu funkce jednatele, nebo akoli má spolenost pouze jednoho zamstnance Vás - nejsou tím vylouena rizika, pro která je soubh vylouen, tj. nejistota, pokud jde o odpovdnost (omezená odpovdnost zamstnance versus neomezená odpovdnost statutárního orgánu) i nejasnosti v oblasti odmování apod. Pokud však dláte i jiné innosti než ty editelské, doporuuji pracovní smlouvu píslušným zpsobem upravit. Pokud totiž jde o ídící innosti spadající do obchodního vedení, dláte je z pozice jednatele

5 Filip Rohan :49 Dobrý den, byl jsem radou msta jmenován do funkce editele píspvkové organizace, zárove všude figuruji jako její statutární zástupce. Mám njak konkrétn ešit svou situaci? Krom jmenovacího dekretu nemám uzavenou žádnou pracovní smlouvu ani nemám svou nápl práce nijak specifikovanou. Dkuji za odpov. Filip Rohan :29 Dobrý den. Podle mého názoru by v soubžném výkonu obou tchto funkcí neml být žádný problém. Píspvková organizace je upravena v zákon. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot. Jejím základním dokumentem je zizovací listina, která krom náležitostí požadovaných zákonem mže obsahovat i další ustanovení týkající se nap. funkce editele nebo statutárního orgánu. Pokud zizovací listina neobsahuje ustanovení, které by Vámi popsaný soubh funkcí vyluovalo, pak by mlo být vše v poádku, nebo ani žádné zákonné ustanovení, ani judikatura vyšších soud tuto praxi nezakazují. Na závr jen dodávám, že Váš pracovní pomr vznikl jmenováním v souladu s ustanovení 33 odst. 3 písm. e) zákona. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Marcely :50 Dobrý den, v pípad že jednatel=editel (zárove dchodce) má uzavenu pouze pracovní smlouvu. Jak toto ešit? Musí mít uzavenu mandátní smlouvu (s úplatnou? bez úplaty?) a mže mít i pracovní smlouvu na ostatní innnosti nespadající pod jednatele. Jaká je promlení doba u nesprávn uzavených smluv? :16 Dobrý den, Podle obchodního zákoníku se vztah mezi spoleností a jednatelem (stejn tak lenem pedstavenstva) ídí pimen ustanoveními o mandátní smlouv, nebyla-li uzavena smlouva o výkonu funkce. Z toho plyne, že není nutné, aby ml jednatel se spoleností uzavenu mandátní (nebo jinou) smlouvu. Jeho nárok na odmnu vyplývá pímo ze zákona (mandátní smlouva je smlouvou úplatnou, a proto mu odmna za výkon innosti nepochybn náleží). Nejlepším ešením, jak pedejít pípadným sporm mezi jednatelem a spoleností ohledn reálné výše odmny a její výplaty, je dohoda o tchto otázkách ve smlouv o výkonu funkce. Tato smlouva musí být uzavena písemn a musí být schválena valnou hromadou spolenosti, jinak je neplatná. Pokud nemá jednatel mít nárok na žádnou odmnu, musí to opt být výslovn v této smlouv upraveno. V pípad, že spolenost s jednatelem smlouvu o výkonu funkce neuzave, pípadn v ní na odmování jednatele nepamatuje, má jednatel právo na odmnu za výkon své funkce ve výši obvyklé. Pokud jde o pracovní smlouvu na jiné innosti nespadající pod jednatele, pak ano, taková pracovní smlouva je naprosto v poádku. samozejm rozhodný je faktický stav vci, nikoli to, jak je pracovní nápl ve smlouv popsána

6 Promlecí doby jsou rzné podle typu smluvních vztah. Nároky z pracovního pomru se promlují ve 3 letech. Nároky jednatele / lena pedstavenstva na odmnu se ídí obchodním zákoníkem a promlují se ve 4 letech. Pi posouzení promlení je však teba vždy vycházet z konkrétního pípadu, aby mohl být správn uren poátek jejího bhu, pípadn její stavení, odchylné délky apod. Pokud byla pracovní smlouva uzavena ped neplatn, pak je neplatná a toto žádnému promlení nepodléhá. Sikorová :55 Jak správn urit, které kompetence spadají pod jednatele (urené spoleenskou smlouvou?) a které pod editele? Když je jednatel zárove editelem pouze s prac.smlouvu, jak a na kolik let se toto bude muset ešit zptn (smluvn, úetn, daov? :59 Dobrý den, Kompetence jednatele vyplývají pímo ze zákona a není nutné je uvádt v zakladatelských dokumentech spolenosti. Jedná se pedevším o obchodní vedení spolenosti (které je vykládáno velice široce) a jednání za spolenost. Na tyto innosti není možné uzavít s jednatelem pracovní smlouvu. Nápl práce editele, která spoívá v ízení spolenosti, se z povahy vci bude pekrývat s obchodním vedením. To je samozejm problém. Aby nedocházelo k soubhu, je nutné, aby se innost zamstnance podle pracovní smlouvy nezahrnovala žádné úkoly v souvislosti s vedením spolenosti. Nadefinovat pracovní nápl editele tak, aby odpovídala tomuto požadavku je velice obtížné, ne-li nemožné. Jiná situace nastává u pozic, jejichž nápl se nepekrývá s innostmi statutárního orgánu. Zpravidla se jedná o neídící pozice (napíklad asistent, programátor, úetní atd.), na které mže být uzavena pracovní smlouva i se statutárním orgánem. K Vašemu druhému dotazu. Situace, kdy byl zamstnanec jmenován do funkce jednatele, nebyla vyššími soudy z hlediska soubhu dosud ešena. Domnívám se, že pracovní pomr tímto jmenováním nezaniká a ani samotné jmenování nelze považovat za neplatné. Rovnž otázka pístupu orgán státní správy, pokud jde o záležitosti daní a odvod, v této situaci není zcela jasná. V opaném pípad, tj. byla-li s jednatelem uzavena pracovní smlouva na manažerskou pozici, hrozí, že pracovní smlouva je neplatná (záleží, kdy pesn byla uzavena). To potom má dopady i v oblasti daní a jiných odvodu. Promlecí lhty pro vymení a vymáhání daní, pojistného a pípadn dalších odvod jsou stanoveny ve zvláštních zákonech. Nároky zamstnance vi firm z pracovního pomru se promlují ve 3 letech. Nároky spolenosti / jednatele se pak podle obchodního zákoníku promlují ve 4 letech. Zdenek :02 Týká se celá problematika také akciovek, nebo jenom spoleností s.r.o.? :57 Dobrý den, Problematika se týká i akciových spoleností. Zákaz soubžného výkonu funkce lena pedstavenstva a manažera/editele je zcela stejný. Odlišné jsou daové a další finanní - 6 -

7 dopady. Odmna lena pedstavenstva (na rozdíl od odmny jednatele v s.r.o.) není daov uznatelným nákladem. Z odmny lena pedstavenstva se neodvádí žádné platby na sociální pojištní; len pedstavenstva tak nap. oproti jednateli není dchodov pojištn. Oldich Kostka, Europlant :02 Dobrý den. Zajímalo by nás, co bude nutno z právního hlediska v dalším provést, pokud náš pan editel je jediným statutárem firmy (jednatel) a souasn má manažerskou smlouvu jako výkonný editel firmy - zamstnanec a chtli bychom tento stav zachovat jako "legální"? (Soubh funkcí je v naší firm z praktického hlediska dost dobe "nenahraditelný". Jsme jinak 100% dcera nmecké "matky", což mže být též komunikaní problém s vysvtlením vci zahraninímu partnerovi. ) Jaké vidíte konsekvence v oblasti nemocenské, zdravotního a sociálního pojištní a pípadného danní? Je teba jednat hned nebo ekat na njaká další legislativní opatení? Hrozí bezprostední pípadné sankce ze strany státu? Dkuji. Ing. Oldich Kostka, asistent editele, :35 Dobrý den, Bohužel, zachovat aktuální stav, kdy je jednatelem a souasn editelem spolenosti tatáž osoba, a souasné vyhovt požadavkm soudní praxe, není dost dobe možné. Nabízí se však nkolik jiných ešení, která by mohla být pro Vaši spolenost akceptovatelná. Všem tmto ešením je však spolené rozdlení obou funkcí (editel x jednatel) mezi rzné osoby. Tak nap. druh práce podle pracovní smlouvy Vašeho pana editele mže být zmnn (zúžen) tak, aby nedocházelo k pekrývání s obchodním vedením jednatele, piemž editelské místo mže (a nemusí) být sveno nkomu jinému. Další možností je jmenovat nového jednatele (nap. i osobu figurující v mateské spolenosti) a panu editeli udlit prokuru i povení. Tak by mohl jednat za spolenost v pomrn širokém rozsahu bez toho, aby musel být souasn jejím statutárním orgánem. Otázkou je, pro chcete zachovat editelskou pozici, když jednatel je nejvyšším orgánem ve spolenosti a mže zcela bez problém vést a ídit firmu jak dovnit, tak navenek. To, že Vaší matkou je nmecká spolenost, mže být výhodou, protože z mé zkušenosti práv u nmeckých spoleností bývá nejmenší problém tuto eskou záhadu vysvtlit, nebo vtšina spoleností v Nmecku(aspo podle informací od našich klient) striktn ob funkce oddluje. Pokud jde o oblast veejného pojištní a zdanní, nepíznivé dsledky soubhu se mohou vyskytnout jak na stran spolenosti, tak na stran zamstnance jednatele (viz pedešlé odpovdi). Tato problematika je však pomrn složitá a pro ešení konkrétních otázek bych Vám doporuila obrátit se na daového poradce. Sankce ze strany státu uložené pímo za praktikování soubhu ve spolenosti nehrozí, nebo platná legislativa samotnou jeho existenci zatím nijak nepostihuje (nco jiného ale je možná penalizace za špatné odvody; tu nelze vylouit). Uvažuje se o úprav této problematiky v novém obanském zákoníku, to je však zatím hudbou budoucnosti. Pesto je se soubhem spojeno mnoho rizik, a už v oblasti odvod (viz výše) nebo v oblasti odpovdnosti zamstnance/jednatele vi spolenosti, jeho odmování, riziko neplatnosti právních úkon - 7 -

8 uinných editelem apod., že je pro spolenost jist bezpenjší upravit své vnitní vztahy tak, aby se mu vyhnula. Konrad :08 Dobrý den. Mám se spoleností uzavenu smlouvu na výkon jednatele. Tato smlouva byla uzavena podle obchodního zákoníku a tedy i pracovní pomr mi vznikl podle obchodního zákoníku. Je to v poádku? Dkuji za odpov :27 Dobrý den. Máte-li se spoleností uzavenou pouze smlouvu o výkonu funkce jednatele, je tato opravdu uzavena podle obchodního zákoníku. Podle ní Vám však žádný pracovní pomr nevznikl a Váš vztah se spoleností, vetn Vašich práv a povinností, odpovdnosti, jiné úasti v systému sociálního zabezpeení atd., podléhá pouze obchodnímu zákoníku. Tato situace je naprosto v poádku. Radim :10 Dobrý den, mžete prosím vysvtlit o co pichází stát v soubhu funkcí, pokud je jednatelem majitel firmy, pobírající plat za výkon funkce editele? A jak by jako jednatel mohl být zodpovdný za chod firmy a dodržování všech povinností, kdyby neml mít vliv na ízení spolenosti? dkuji :26 Dobrý den, k obdobné otázce jsem již díve podrobnji odpovídala a z pohledu státu nejde ani tak o finanní stránku. Naopak, pokud jste zamstnán, dostane stát zejména na sociálním pojištní více. Nikdo, stát ani soudy, neíkají a ani to nechtjí, aby jednatel neml vliv na chod firmy. Ale práv proto, že jednatel / len pedstavenstva ze zákona vede a ídí spolenost, a to po všech stránkách (finanní, výrobní, personální aj.), tak není nutné, aby zárove na tyto innosti ml uzavenou pracovní smlouvu. Rizika s odpovdností aj. jsou popsány již v pedešlých odpovdích. Navíc, to zde ješt nezaznlo, problémy vznikají i pi podepisování za spolenost. Pokud totiž základní dokumenty íkají, že za spolenost mohou nap. jednat pouze 2 jednatelé (lenové pedstavenstva) spolen, pak právní úkon uinný jen jedním z nich, by je to teba generální editel, je neplatný. A toto je ješt vtší hrozba pro spolenosti, než je otázka pípadných dodanní. Karel :10 Hezký den, mám obecný dotaz, pokud by majitel a zárove jednatel a zárove editel ml mít pouze mandátní smlouvu dle obch.zák. a prý by neml mít nárok na dchodové zabezpeení (nemocenskou, zapoítané roky do dchodu) - toto nemá žádnou logiku.!? Možná by bylo vhodné, aby toto zákonodárci vyešili do budoucna a na minulé roky by udlali generální pardon :32 Dobrý den

9 Souhlasím, že je nejvyšší as, aby se situací zaali zákonodárci zabývat a jednoznan ji upravili. Nestaí ovšem jen úprava v obchodním zákoníku nebo zákoníku práce, ale je nezbytné, aby došlo k logickému propojení i s pedpisy daovými a dalšími finanními. Opravdu nevidím logiku v tom, pro s.r.o. si odmnu jednatele mže dát jako daový náklad, a akciová spolenost toto u len pedstavenstva udlat nemže. Z pohledu manažeru je to dneska tak, že jednatel je dchodov pojištn, ale nikoli nemocensky. len pedstavenstva pak nemá ani to dchodové pojištní. Franta :11 Jsem lenem pedstavenstva a zárove pracuji jako dispeer. Nkde jsme se k tomuto problému doetl, že se to týká i m (ídím zamstnance - idie). Je to pravda? Dkuji :16 Dobrý den, Vždy záleží na tom, jak konkrétní innost vypadá a co pesn ídíte. Osobn se domnívám, že pokud ídíte jako dispeer zamstnance-idie pouze v tom smyslu, že je vedete po dobu jejich pracovní smny, urujete, kdy a kde mají být, upozoruejte je na nehody, objíž ky apod., pak tato innost do obchodního vedení spolenosti nespadá a tudíž by Váš pracovní pomr ml být v poádku. Nicmén Váš pípad mže být vnímán jako hraniní a vždy bude záležet na konkrétní situaci. iva stepankova :13 Dobry den, Muzete prosim posoudit soubeh funkce a pracovniho pomeru statutaru v bankach. Je v tomto pripade jednoznacne lex specialis zakon o bankach a omezeni se na tyto pracovniky nevztahuje? Dekuji. S pozdravem :49 Dobrý den, IS zákon o bankách se asto používá jako píklad zákonné výjimky ze zákazu soubžného výkonu funkcí, nebo výslovn stanoví, že statutární orgán banky musí být složen z vedoucích zamstnanc banky. Situace ovšem tak jasná není, nebo legislativní zkratka vedoucí zamstnanec banky vbec nesmuje pouze do pracovního práva. Zákon o bankách tak podle mne tak nelze brát jako jednoznanou výjimku ze zákazu soubhu a vztahy s managementem by mli podléhat stejným pravidlm jako v ostatních spolenostech. Stejn se na to dívá i NB, která ve svém stanovisku z jednoznan uzavírá, že zákon o bankách nepikazuje bankám, aby jejich lenové pedstavenstva byli zárove zamstnanci banky. Honza :17 Týká se tento problém i statutárních zástupc školských zaízení ve funkci editele? :22 Dobrý den, Státní školská zaízení jsou svou povahou píspvkovými organizacemi, které jsou upraveny zákonem. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot. Jejich základním dokumentem je zizovací listina, která mže obsahovat mimo jiné i ustanovení - 9 -

10 týkající se podmínek výkonu funkce editele nebo statutárního orgánu píspvkové organizace. Pokud však zizovací listina soubh funkcí nevyluuje, domnívám se, že jeho existence nepedstavuje v tomto pípad žádný problém. U soukromých spoleností je pak ale situace stejná jako u jiných obchodních spoleností. Juroš :22 Dobrý den. Nerozumím logice popisované v lánku, že lovk neml nárok na nemocenskou, jelikož vlastn nebyl zamstnancem firmy. Ml jsem pocit, že nárok na pojistné plnní stojí a padá s tím, jestli si lovk platí pojištní. A pokud by pojištn být nemohl, nemla by pojišovna upozornit klienta, že platí "zbyten"? Jaký je váš názor? Statutár :26 Dobrý den, co byste poradila lenu pedstavenstva a.s., který chce být sociáln pojištn jako bžný zamstnanec (snad vyjma nemocenského pojištní)? U jednatel s.r.o. se z odmny za výkon funkce jednatele odvádí všechny odvody jako u zamstnance (vyjma nemocenského pojištní). U len pedstavenstva a.s. je ale dle mých informací situace jiná. Dkuji za odpov. Adéla :32 Dobrý den, mám dotaz týkající se absolutní a relativní neplatnosti pracovní smlouvy pi soubhu s výkonum fuknce statutárního orgánu. Je pracovní smlouva relativní absolutn, i pokud pracovní pomr vznikl až za úinnosti nového zákoníku práce, který ovládá zásada relativní neplatnosti? Dkuji :08 Od zná pracovní právo neplatnost pouze relativní. To znamená, že neplatnosti se mže dovolat pouze ten, kdo byl právním úkonem (tady pracovní smlouvou) doten a pokud on sám neplatnost nezpsobil. Pokud se tato osoba neplatnosti nedovolá, považuje se pracovní smlouva za platnou. Osobn se domnívám, že státní orgány nejsou tím, kdo by se neplatnosti smlouvy mohl v takovém pípad dovolat. Nicmén není mi známo že se již takový pípad ped soudem ešil. V pipravované novele zákoníku práce se nicmén opt uvažuje se zavedením absolutní neplatnosti pracovní smlouvy pro urité pípady a soubh (tedy fakticky obcházení zákona) by tam zejm spadlo. Jsme tedy zejm jen v krátkém pechodném období relativní neplatnosti všech pracovnprávních úkon. Klofá :37 Týká se tento problém i statutárních zástupc - jednatel sro, která vlastní školu a oni jsou ve funkci editele (jmenovaných min. školství)? :39 Dobrý den, Podle školského zákona mže spolenost s ruením omezeným zídit školu i školské

11 zaízení pouze jako školskou právnickou osobu nebo jako právnickou osobu podle zvláštních právních pedpis. Je-li tedy uritá osoba jednatelem s.r.o. coby zizovatele školy a souasn zamstnancem školy, tj. právního subjektu odlišného od s.r.o., domnívám se, že v tomto pípad k soubhu ani dojít nemže. Renáta :43 Dobrý den, mohla byste prosím provést srovnání, jaká je praxe napíklad v Nmecku? Pokud je soubh funkcí v ostatních EU státech možný, nehrozí esku opt njaké žaloby u soudu v EU od manažer zahraniních firem? :48 Dobrý den, žaloby u EU v souvislosti s touto problematikou podle mne nehrozí. Nejedná se o otázku, která by byla i mla být v rámci EU jednotn upravena. Nejsou mi známé, ani žádné obdobné legislativní snahy. Jedná se záležitost, která je pln v zákonodárné kompetenci jednotlivých stát a ty ji mohou ešit odlišn. Situace v okolních státech je rzná, vtšinou se soubžným výkonem funkcí problémy nejsou. Podle nmeckých zákon je možné, aby ml len statutárního orgánu ješt jinou funkci ve spolenosti, dokonce i pracovní. V praxi se to ale píliš neaplikuje a v nmeckých spolenostech spíše bývající funkce striktn oddleny. Dvodem je mimo jiné práv i snaha zamezit situací, kdy by nebylo zejmé z jakého právního titulu manažer odpovídá. Slovensko má obdobnou právní úpravu jako R. Dokonce z judikatury vyplývá, že výkon funkce jednatele / lena pedstavenstva nemžete vykonávat na základ pracovní smlouvy. Prakticky je ale situace na Slovensku odlišná, protože z ní stejné problémy jako u nás ani zdaleka neplynou a rozhodn to není diskutované téma. Adéla :45 Dobrý den, chci se zeptat jestli se pi soubhu funkcí jedná dle nového zákoníku práce o neplatnost relativní i absolutní. Dkuji :11 Dobrý den. U pracovních pomr uzavených po se jedná o neplatnost relativní. K problematice neplatnosti absolutní a relativní viz podrobnjší odpov výše. ONLINE ROZHOVOR Již není možné vkládat otázky

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Zastoupení je vyloueno

Zastoupení je vyloueno 1 Zastoupení Právní úkony jsou v zásad zastupitelné Bu osoba není zpsobilá k právním úkonm NEBO Zpsobilá je, ale NECHCE nebo NEMŽE právní úkon uinit (nemoc, nepítomnost) Nkde zákon zastoupení k platnosti

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva E-bulletin dopravního práva I. K povinnosti píjemce pevzít zásilku II. Zvláštní zájem na dodání zásilky III. Soudní rozhodnutí IV. Nové publikace z oblasti dopravního práva V. Semináe a školení VI. Píšt

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 22. srpna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:00 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing. David Plešinger,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat.

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat. Státní dchod za souasných legislativních podmínek Vzorová semestrální práce s metodickými pokyny pro úely pedmtu KIV/MAF Tento dokument byl vypracován v rámci projektu financovaného z fondu rozvoje vysokých

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 14:00 16:45 Pítomni: dle

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2010

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2010 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2010 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

(žádosti o rozhodnutí o p?edb?žné otázce, podané Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság)

(žádosti o rozhodnutí o p?edb?žné otázce, podané Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság) Downloaded via the EU tax law app / web Spojené v?ci C-290/05 a C-333/05 Ákos Nádasdi v. Vám- és Pénzügy?rség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága a Ilona Németh v. Vám- és Pénzügy?rség Dél-Alföldi

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. STATUT WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. Pedstavenstvo spolenosti WOOD & Company investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) ádn pijalo

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE Beru na vdomí, že: odevzdáním bakaláské práce souhlasím se zveejnním své práce podle zákona. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých

Více

APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION IN BUILDING INDUSTRIES

APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION IN BUILDING INDUSTRIES VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ (ÚF) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES APLIKACE ZÁKONA O DPH VE STAVEBNICTVÍ VAT APPLICATION

Více

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod.

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod. Z á p i s z 19. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí konaného dne 23.6.2010 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: p. Miroslav

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O.

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. BUSINESS PLAN - HELP ONE, S.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

1. Pojem ochranná známka

1. Pojem ochranná známka www.profit.cz 11.07.2005 Mgr. Jana Bartošová, LL.M., JUDr. David Štros Ochranné známky hrají v dnešním podnikatelském prostedí stále dležitjší úlohu. Následující text pináší shrnutí souasné právní úpravy.

Více

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 PP.18/6/3 Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 Proplácení poukázek Gastro Pass Způsob proplácení Název Doba Účtovaná výše poplatku splatnosti osobně poštou Bankovní převod Bankovní

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

Pro: Bytové dru!stvo CP 365, Kamenická 1, 170 00 Praha 7. Kopie: E.J.E. - R.O. s. s r. o., Janovského 41, Praha 7

Pro: Bytové dru!stvo CP 365, Kamenická 1, 170 00 Praha 7. Kopie: E.J.E. - R.O. s. s r. o., Janovského 41, Praha 7 From: martin.kolouch [mailto:martin.kolouch@post.cz] Sent: Friday, December 12, 2014 8:17 PM To: horacek.tomas@quick.cz Cc: ejero@ejero.cz; marketa.vancurova@img.cas.cz; pavlina.m@volny.cz; ja_ro@centrum.cz;

Více

Klíová slova: Ginis spisová služba, veejná správa, informaní systémy ve veejné správ

Klíová slova: Ginis spisová služba, veejná správa, informaní systémy ve veejné správ ABSTRAKT Informaní systémy jsou v souasné dob stále významnjší pro efektivnjší chod každé organizace. Mají-li poskytovat kvalitní informace, musí tyto systémy poizovat, vyhodnocovat, pípadn navrhovat inovaní

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Název projektu: Baví nás se u it, registra ní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066. Pohyb na trhu práce

Název projektu: Baví nás se u it, registra ní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066. Pohyb na trhu práce Název projektu: Baví nás se uit, registraní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066 STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA BENEŠOV ernoleská 1997, 256 01 Benešov Telefon: 317 723 084 http://www.sosbn.cz e-mail: kancelar@sosbn.cz Pohyb

Více

Obsah. Centrum laboratorní medicíny BioLab spol. s r.o. Klatovy. Kapitola Název kapitoly

Obsah. Centrum laboratorní medicíny BioLab spol. s r.o. Klatovy. Kapitola Název kapitoly Obsah Kapitola Název kapitoly 1.0 Úvod 1.1 Politika a cíle jakosti 2.0 Terminologie a definice, seznam zkratek 2.1 Definice základních termín 2.2 Použité zkratky 3.0 Právní identifikace 3.1 Identifikovatelnost

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

Transparency International - eská republika dkuje za finanní podporu tohoto projektu následujícím institucím:

Transparency International - eská republika dkuje za finanní podporu tohoto projektu následujícím institucím: Jan Pavel: PPP projekty v R - šance nebo riziko? Transparency International - eská republika Projekt: Transparentní veejné zakázky Koordinátor projektu: David Ondráka Praha, 24. íjna 2005 Transparency

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST Vstupní zpráva IREAS centrum, s. r. o. (vedoucí konsorcia) & Tima Liberec, s. r. o. Centrum pro komunitní práci

Více

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite,

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite, Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 13.?ervna 2013(*) Spole?ný systém dan? z p?idané hodnoty Sm?rnice 2006/112/ES?lánek 9 odstavec 1 Pojem,osoba povinná k dani

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Spoleenství vlastník Semická 2026

Spoleenství vlastník Semická 2026 Spoleenství vlastník Semická 2026 spoleenství vlastník jednotek I 274 44 465, se sídlem Praha 4, Modany, Semická 2026, PS 143 00, zapsané v rejstíku spoleenství vlastník jednotek vedeném Mstským soudem

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostedí a možnosti snížení užívání osobních automobil diplomová práce

Vliv automobilové dopravy na životní prostedí a možnosti snížení užívání osobních automobil diplomová práce Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodáská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostedí Vliv automobilové dopravy na životní prostedí a možnosti snížení užívání osobních automobil

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Rozdaný materiál: návrhy na rozpotové opatení. 8/ 2013 - listopad rozpotové provizorium 2014

Rozdaný materiál: návrhy na rozpotové opatení. 8/ 2013 - listopad rozpotové provizorium 2014 Z á p i s. 131 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 27. 11. 2013 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní MUDr. Eva Štíbrová pan Ing.

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAH DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAH DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAH DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Klára Šedová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAH Obor: Podnikání a právo Smluvní pokuta frekventovaný

Více

SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍ KORPORACE A JEJÍ DAŇOVÉ ASPEKTY

SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍ KORPORACE A JEJÍ DAŇOVÉ ASPEKTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍ KORPORACE

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více