Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva Martin Bartoš Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva 2010-2011. Martin Bartoš Strana 1"

Transkript

1 Výroční zpráva Martin Bartoš Strana 1

2 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Web: Školská rada: Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov Prostřední Lánov 155, Lánov Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, Lánov, web.zslanov.cz předsedkyně paní Stanislava Kalenská, Řízení příspěvkové organizace V čele příspěvkové organizace, složené ze základní školy, tří 1 mateřských škol a školní jídelny, která má dvě odloučená pracoviště (od poloviny roku 2004, do té doby se jednalo o celkem tři samostatné jídelny) stojí ředitel. Jemu přímo podléhají vedoucí pracovnice jednotlivých složek statutární zástupkyně s ředitelem úzce spolupracuje zejména při řízení chodu základní školy, mateřské školy má na starosti vedoucí učitelka. Provoz předškolního i školního stravování řídí vedoucí školní jídelny. Zřizovatelem školy je Obec Lánov, se kterou škola úzce spolupracuje zejména při zajišťování materiálních a technických podmínek pro vyučování. Rodiče a veřejnost informujeme o dění v organizaci vydáváním Lánovského občasníku od září 2010 do června 2011 jsme rodičům rozdali 6 čísel 2 (viz příloha). Charakteristika Základní školy Základní škola v Prostředním Lánově je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm včetně dvou oddělení školní družiny. V každém ročníku zde najdeme jednu třídu, počty žáků se pohybují od čtrnácti do dvaceti šesti. Celkový počet žáků Spádová oblast pro 1. až 5. ročník je údolí Malého Labe od Prostředního Lánova přes Horní Lánov až k Dolnímu Dvoru. Pro druhý stupeň se spádová oblast zvětšuje o katastr obce Dolní Lánov 4. Dále naši školu navštěvují i děti z Čisté v Krkonoších, Černého Dolu, Vrchlabí a Prosečného a Hostinného. Základním předpokladem pro zajištění chodu školy je spolupráce školy a zřizovatele Obce Lánov. Zřizovatel se prostřednictvím obecního úřadu snaží konstruktivně reagovat na požadavky školy. Technický stav budovy, kde probíhá výuka, je vyhovující, potřebná bude rekonstrukce sociálních zařízení a šaten. Díky uskutečnění první etapy zateplení, při které se rekonstruovala střecha a vyměnila veškerá okna, jsme se zbavili letitého problému zatékání střechou i kolem oken. Čtvrtým rokem jsme úspěšně provozovali novou sportovní halu. Provoz školní jídelny v budově č.p. 100 je zajišťován s ohledem na hygienické požadavky a vědomím možné perspektivy výstavby nové jídelny přímo v areálu školy. Výchovně vzdělávací činnost školy je řízena ročním plánem práce školy a podrobnějšími měsíčními plány. Hlavní body ročního plánu byly splněny. Prioritami do dalších let jsou další rozvoj spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáků i dětí, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně práce s nadanými žáky, získání a využití dotací z programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a s tím spojená příprava našich žáků na další vzdělávání i praktickou přípravu na budoucí povolání. 1 Od 1. září 2010 jsme uvedli do provozu nové oddělení mateřské školy v budově B (Prostřední Lánov 121, Lánov). Důvodem je velký převis poptávky na umístění dítěte ze strany lánovských rodin. Adaptace herny a rekonstrukce sociálního zařízení proběhla během letních prázdnin 2010 na náklady zřizovatele Obce Lánov. 2 Formát našeho občasníku se ustálil na čtyřech listech A4, kromě důležitých organizačních informací tvoří jeho obsah i příspěvky žáků školy, rozhovory a články o akcích a událostech, zajímavosti z historie školy i obce a další zprávy přímo či nepřímo se týkající života školy. Vedle papírové podoby zajišťujeme i distribuci prostřednictvím elektronické pošty. Časopis je také možno najít na internetových stránkách školy web.lanov.cz. 3 Dle výkazu V-03 k Vzhledem ke skutečnosti, že hranice obcí Dolního a Prostředního Lánova probíhá nedaleko školy, někteří rodiče využívají situace a posílají své děti již od prvního stupně do bližší školy, tedy k nám, aniž by ovšem následoval finanční podíl neinvestiční náklady od domovské obce. Martin Bartoš Strana 2

3 Školská rada Devítičlenný sbor se scházel dle plánu práce a plnil náležitosti uložené Školským zákonem. Po komunálních volbách 2010 Obec Lánov nově jmenovala tři své zástupce. Jednání školské rady se na pozvání rady pravidelně zúčastňoval ředitel školy. O jednání rady jsou pořizovány zápisy. Učební plán, školní vzdělávací program 5. ročník se vyučoval dle učebního plánu Základní škola (č. j (91-20) a jeho pozdějších dodatků. Podle školního vzdělávacího programu Krakonošova škola, č.j. 329/07A, jsme učili 1., , 6., 7., 8. a 9. ročník. Volitelné předměty pro žáky ročníku byly: ekologie v terénu, přírodovědný seminář, historie regionu, multimediální žurnalistika, německý jazyk, angličtina+ a přírodopisný seminář. Dotace Naše škola se zapojila do projektu EU - programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Úspěšně jsme sami zpracovali žádost v kapitole Peníze školám (k ) a bez připomínek prošli až k úspěšnému schválení a přidělení dotace ve výši 1,08 mil. Kč. Náš projekt se jmenuje Pomáhejme našim dětem. Vzhledem k náročnosti monitorovacích zpráv a další administrativy od května 2011 spolupracujeme s firmou SCIO, která je pro nás garancí, že splníme náležitosti spojené s řádným vyúčtováním projektu. K jsme požádali o podporu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji (projekt Praktická ornitologie na základní škole v Lánově). K jsme bez dalších připomínek obstáli ve formální i odborné kontrole žádosti (86 bodů) a čekáme na schválení a přidělení dotace 1,28 mil. Kč. Pedagogičtí pracovníci školy Ve školním roce pracovalo ve škole celkem 17 pedagogů (fyzických osob). Čtrnáct učitelů mělo vysokoškolské vzdělání, z toho třináct pedagogické, jedna učitelka středoškolské, dvě vychovatelky jsou středoškolačky. Pedagogická způsobilost je ovlivněna velikostí školy a počtem hodin v jednotlivých předmětech. Tabulka přehled pedagogických pracovníků základní školy ve školním roce : Jméno a příjmení Pracovní zařazení Předměty, ročníky Vzdělání Martin Bartoš Ředitel, učitel NJ, HV, INFO VŠ pedagogické Olga Čermáková Zástupce ředitele, učitelka Z, TV VŠ pedagogické Dana Jakubcová Učitelka 3. třída VŠ pedagogické Lenka Husarová Učitelka 1. stupeň 5 VŠ pedagogické Stanislava Kalenská Učitelka 1. třída VŠ pedagogické Ivana Špimerová Učitelka 5. třída, AJ VŠ pedagogické Zdenka Schliegsbirová Učitelka 4. třída VŠ pedagogické Lucie Plecháčová Učitelka 2. třída VŠ pedagogické Eva Křivohlávková Učitelka ČJ, NJ VŠ pedagogické Jaroslava Krulišová 6 Učitelka TV, D, PČ, Člověk a svět SŠ pedagogické práce, Člověk a zdraví, Historie regionu Pavel Šimůnek Učitel PŘ, M, OV, Výchova k VŠ, ped. min. občanství Hana Petříková Učitelka AJ VŠ 5 Pracovala na zkrácený úvazek. V páté třídě jsme vzhledem k vysokému počtu žáků dělili hlavní předměty na skupiny, hlavní náplní její práce byla právě výuka dělených hodim v 5. třídě. 6 V době dlouhodobé pracovní neschopnosti ji zastupovala paní PaeDr. Ivana Kinclová. Martin Bartoš Strana 3

4 Aleš Vejnar Učitel M, F, CH, PČ, Člověk a svět VŠ, ped. min. práce, Ekologie v terénu Blanka Nová 7 Vychovatelka Školní družina SŠ Blanka Jakubcová 8 Asistent pedagoga SŠ Eva Hájková Učitelka, výchovný poradce VV, Člověk a svět práce, AJ VŠ pedagogické Volba povolání, RV, HV, výchovné poradenství Olga Skálová Vychovatelka Školní družina SŠ pedagogické Další vzdělávání pedagogických pracovníků Členové našeho pedagogického sboru se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: Semináře pořádané pedagogickým centrem Královéhradeckého kraje Semináře pořádané NIDV Kurzy anglického jazyka v Trutnově Brána jazyků otevřena ukončení studia Kurzy anglického jazyka ve Vrchlabí Brána jazyků otevřena ukončení studia Kurzy a akce pořádané Správou KRNAP Studium koordinátorů prevence sociálně-patologických jevů pokračování studia Dálkové studium pedagogika volného času pokračování studia Každý pedagog si vede přehled účasti na akcích dalšího vzdělávání v přehledné tabulce. Výsledky přijímacího řízení K zápisu do první třídy se dostavilo 26 dětí, 15 chlapců a 11 dívek. 24 děti přišly poprvé, 2 děti s odkladem školní docházky. Přijali jsme 21 žáků, pět zákonných zástupců požádalo o odklad 9. Z deváté třídy vyšlo 17 žáků, z osmé třídy Všichni vycházející žáci byli přijati k dalšímu studiu. Na maturitní obory nastoupilo 10 žáků (střední veterinární škola, cestovní ruch, informační technologie, pečovatelství, 2x lanovkář, užitá fotografie a média, hasič, zubní technik, autotronik), do tříletých učebních oborů 9 žáků (řezník, 2x cukrářka, zahradnice, lesnické učiliště, 2x nástrojař, kuchař, prodavač). Z páté třídy odešli čtyři žáci na osmileté gymnázium do Vrchlabí. 11 Demografický vývoj Při sledování počtu žáků za posledních třináct let jsme zaznamenávali pravidelný pokles zhruba o jedno procento ročně. Změna nastala v roce 2004, kdy se úbytek zastavil a naopak se počet dětí mírně navýšil. V současnosti byly třídy naplněny nerovnoměrně od 15 do 28 žáků. Migrace během školního roku: k jsme vykázali 183 žáky. Během školního roku nastoupili čtyři žáci. Tabulka 12 přehled vývoje počtu žáků od : školní rok počet žáků průměr na třídu 7 Zkrácený úvazek. 8 Zkrácený úvazek. 9 Viz výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole, č.j. 123/11A. Nakonec nastoupilo 18 dětí. Z původních jedenadvaceti se totiž čtyři odstěhovali a jedno dítě se naopak přistěhovalo. 10 Žák, který jedenkrát opakoval ročník a tudíž splnil devět let povinné školní docházky. 11 Celkem se k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium hlásily čtyři děti. Osmiletá gymnázia mají spolknout 5%, naše škola je bohužel v dosahu dvou gymnázií, takže odchází daleko více nadaných dětí, v letošním roce 18%. (V loňském roce dokonce 27%.) 12 Ve sloupci a je údaj k příslušného školního roku, který odpovídá statistickému výkazu S 3-01Výkaz o základní škole, ve sloupci b je údaj k příslušného školního roku. Martin Bartoš Strana 4

5 a b a b ,9 25, ,9 24, ,6 24, ,3 22, ,8 21, ,1 21, ,4 20, ,9 20, ,4 21, ,1 21, ,6 20, ,2 20, ,3 20,8 Výsledky vzdělávání žáků V 1. pololetí neprospěl 1 žák z prvního stupně a 8 žáků z 2. stupně (6., 7. a 8. třída) z jednoho či více předmětů. Na konci roku neprospělo pět žáků celkem v pěti předmětech, z toho jeden žák z prvního stupně postupuje do dalšího ročníku 13. Tři žáci postoupili do vyššího ročníku po opravných zkouškách v srpnu 2011, jedna žákyně 9. třídy úspěšným vykonáním opravné zkoušky ukončila povinnou školní docházku a nastoupila do učebního oboru SOU. Tabulka prospěch žáků výroční vysvědčení 14 : Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Celkem: Chování žáků: Jako přestupky proti školnímu řádu jsme během školního roku řešili drobné záškoláctví, lhaní, podvody zejména s žákovskými knížkami a známkami, vzájemné násilí mezi spolužáky, nevhodné chování k zaměstnancům školy i na veřejnosti, úmyslné ničení zařízení a majetku školy, drobné krádeže a vulgární vyjadřování, přítomnost návykových látek ve škole. Spolupracovali jsme s policií ČR, okresní kurátorkou pro mládež, probační a mediační službou, oddělením sociální a právní ochrany dětí, pedagogickopsychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry, zákonnými zástupci žáků. Tabulka hodnocení chování pololetní i výroční vysvědčení: Ročník 2. stupeň 3. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Jedná se o žáka, který již jednou na prvním stupni opakoval ročník, tudíž postoupil do vyššího ročníku i s nedostatečným prospěchem. 14 po opravných zkouškách na konci srpna Martin Bartoš Strana 5

6 Celkem: Procent: 1,06 0,53 1,6 0 Tabulka počet neomluvených hodin: Školní rok 1. pololetí 2. pololetí Mimoškolní výchova Vzhledem ke skutečnosti, že obec ani jiný subjekt v místě nadále neprovozuje zařízení zabývající se mimoškolní výchovou žáků 15, zajišťovali jsme již třináctým rokem zejména pro žáky v mladším školním věku pestrou a bohatou nabídku pro využití volného času. V zájmových kroužcích organizovaných základní školou pracovalo v tomto školním roce ve svém volném čase pravidelně kolem 150 dětí. Přehled kroužků: Hra na kytaru Hra na klavír Keramika I Keramika II Ekologický kroužek Krakonošovy děti Informatika I Informatika II Míčové hry Pétanque Sportovní kroužek při ŠD 15 Kromě školních kroužků pracují v místě s mládeží Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolných hasičů a skautský oddíl odnož střediska v Hostinném pracující v Dolním Lánově Martin Bartoš Strana 6

7 Košíková Atletika Střelecký kroužek Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov Jednorázové aktivity chronologický přehled 3.9. Výlet do Starých Hradů celý první stupeň Sjezd rodáků DOMA NA MALÉM LABI Září prohlídky výstavy místních výtvarníků na obecním úřadu divadelní představení v Dolním Lánově 1. a 4. třída Prezentace firmy Asekol odpadové hospodářství náměstí Vrchlabí 4. třída Říjen až leden plavecký kurs pro žáky druhé a třetí třídy Exkurze pramen Labe 9. třída Kaštaňák účast na soutěži Správy KRNAP Hartecká alej běh pro žáky prvního stupně tentokráte jako Běh zámeckým parkem ve Vrchlabí Prezentace produktů pojišťovny GENERALI Projekt Krkonošského deníku pro žáky 8. a 9. třídy s výstupem jedné strany v Krkonošském deníku dne Svatomartinský lampiónový průvod prezentace a pracovní dílna zahradnické střední školy v Kopidlně pro žáky 9. třídy Mikuláš ve škole Vánoční zpívání a cvičení v tělocvičně pro 1. stupeň Turnaj v přehazované Lánov + Rudník Vánoční country koncert Vánoční tvoření projekt pro celou školu Vánoční koledy v tělocvičně, třídní vánoční besídky 5.1. Divadlo Hradec Králové 5. a 6. třída Lyžařský kurs Hanapetrova paseka, Hanapetrova bouda Zápis 1. třída, prezentace pojišťovny GENERALI 1.2. Divadlo Hradec Králové 8. a 9. třída 3.2. Exkurze do Centra praktické výuky SPŠ Trutnov Mladé Buky 8. a 9. třída až 3. třída divadelní představení Včelí medvídci Vrchlabí Běžecký přebor školy Místní kolo soutěže v recitaci Divadlo Hradec Králové 8. a 9. třída Skorec vodní pozorování akce KRNAP Vrchlabí 4. třída Místní kolo soutěže ve zpěvu Vybíjená Vrchlabí 4. a 5. třída Spolupořadatelství turnaje Boccia pro postižené Divadelní klub Vrchlabí muzikál Základní školy z Náměstí Míru třída 1.4. Vybíjená Vrchlabí 6. třída 4.4. Údržba orchidejových luk Biena 7. třída 8.4. Přehazovaná Vrchlabí 6. a 7. třída simulátor nárazu pojišťovny GENERALI pro rodiče i žáky okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. třída Exkurze Trutnov pivovar, Josefov pevnost, Babiččino údolí 3., 4. a 7. třída Exkurze Železný Brod, Jablonec nad Nisou, Harrachov 8. a 9. třída Muzikál Kocour Modroočko pro 1. stupeň ve Vrchlabí Výprava do Baunatalu Hesensko, Německo. 5 vybraných žáků 8. a 9. třídy 6.5. Plavecko-běžecký pohár v Rychnově nad Kněžnou 3 žáci ze 4. a 5. třídy 9.5. Planeta Země Vrchlabí 5,. 8. a 9. třída Martin Bartoš Strana 7

8 24.5. Kinderiáda Jičín vybraní žáci z 1. stupně 25. a Koncert kroužků pro rodiče a seniory ve škole Hotel Velveta interaktivní výstava IQ centra Liberec 7. třída až 4.6. Škola v přírodě 5. třída Orlické hory a Kurs šití ve škole 1.6. Kouzelník ve škole 2 vystoupení pro první i druhý stupeň 2.6. Divadlo Hradec Králové 8. a 9. třída 7.6. Ukliďte Krkonoše Obří důl 5. třída Taneční revue Vrchlabí celá škola Tajný výlet 6. třída hotel Velveta interaktivní výstava libereckého IQ centra Běh olympijského dne ve Vrchlabí vybraní žáci Turistický den pro celou školu reprezentace na republikovém finále Plavecko-běžeckého poháru v Praze tři žáci ze čtvrté a páté třídy Sportovní den pro celou školu. Všechny třídy s výjimkou 5. (týdenní pobyt v Orlických horách) a 7. (pracovní neschopnost třídní učitelky, výlet se plánoval na podzim 2011) se vydaly na školní výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí (Liberec, Adršpach, Sedmihorky, Kantorka v Krkonoších, Krkonoše). Kontroly, inspekce Během školního roku u nás byly provedeny následující kontroly a inspekce: Krajská hygienická stanice každoroční prověrka školní jídelny i mateřské školy VZP kontrola výpočtu odvodů a vyměřovacích základů, kontrola přihlášek i odhlášek zaměstnanců ČŠI formální kontrola školních vzdělávacích programů Výroční zpráva o činnosti Mateřských škol ve školním roce Charakteristika škol Mateřská škola Lánov 250 je dvoutřídní, s plánovanou kapacitou 50 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 52 dětí 18 dětí předškolních, z toho 2 měly odklad školní docházky. Budova disponuje suterénem, kde se nachází šatna zaměstnanců, kuchyň, jídelna, sociální zařízení, sklady, rozvod elektrické energie. V přízemí a v 1. patře jsou třídy, ložnice, šatny, umývárny, WC, sborovna, kabinety. Kuchyň je součástí školní jídelny, vedoucí paní Monika Klimešová. Dětí jsou rozděleny do tříd podle věku. Doba provozu Mateřské školy je od 6.30 do hod. Mateřská škola Horní Lánov je jednotřídní, s plánovanou kapacitou 20 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 21 dětí - 8 dětí předškolních, z toho 1 má odklad školní docházky. Budova je jednoposchoďová, v přízemí je třída, (část třídy slouží jako jídelna), šatna, umyvárna pro děti s WC, umyvárna pro personál, kuchyň. V patře je herna, ložnice, sborovna, kabinet a dvě umyvárny pro děti a personál. Kuchyň je součástí školní jídelny, vedoucí paní Monika Klimešová. Provoz školy je od 7.00 do hod. Mateřská škola Horní Lánov budova B je jednotřídní, s plánovanou kapacitou 15 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 15 dětí. Třída je zřízena v budově ZŠ v prvním patře, kde je nově vybudovaná umyvárna. V přízemí se nachází šatna pro děti z MŠ. Strava pro děti se vaří ve školní jídelně a dováží se. Martin Bartoš Strana 8

9 Provoz školy je od 6.30 do hod. Údaje o pracovnicích školy V MŠ Prostřední Lánov pracují celkem čtyři učitelky včetně vedoucí učitelky na 100 % úvazku, školnice a kuchařka. V MŠ Horní Lánov pracují dvě učitelky. Jedna učitelka na 100% úvazku a druhá učitelka na 60% úvazku. Na škole pracuje školnice na 50% úvazku a kuchařka na 60% úvazku. V MŠ Horní Lánov budova B pracuje jedna učitelka na 100% a částečně školnice (pomoc s dětmi, úklid, výdej stravy). Šest pedagogických pracovnic má středoškolské vzdělání (SPgŠ obor učitelství pro MŠ) ukončené maturitou. Jedna učitelka má rozšířené vzdělání o PF v Liberci. Jedna pedagogická pracovnice si pedagogické vzdělání doplňovala studiem. Během školního roku učitelky navštěvují dle zájmu semináře pořádané Pedagogickým centrem Hradec Králové, pracoviště Trutnov, sledují odborné časopisy, literaturu, nové poznatky aplikují v praxi. Spolupracují s okolními MŠ a ZŠ v místě. Výchovně vzdělávací činnost je řízena dle ŠVP a TVP. Údaje o zápisu dětí do MŠ Všechny děti z Lánova, Horního Lánova a Dolního Dvora, které byly do MŠ přihlášeny formou žádosti o přijetí, byly přijaty. Ředitel vydal 13 správních rozhodnutí pro MŠ Prostřední Lánov, 5 správních rozhodnutí pro MŠ Horní Lánov a 9 správních rozhodnutí pro budovu B. Dle potřeby rodičů a věku byly děti zařazeny do jednotlivých tříd. Celkem máme 4 třídy. Údaje o aktivitách školy Akce, které byly naplánované do měsíců, se průběžně plnily. Interiér škol byl vždy vkusně vyzdoben podle ročních období. Výtvarné práce dětí zdobily mateřské školy, své práce měly děti vystavené ve vývěsních skříních v obci. O dění v MŠ se veřejnost měla možnost dozvědět prostřednictvím Lánovského občasníku, Zpravodaje obce Lánov a také prostřednictvím kabelové televize. Společné akce Na začátku školního roku jsme navštívili Zámecký park ve Vrchlabí, kde proběhla akce KRNAPU Louka plná dětí, kde si děti zasoutěžily a získaly zajímavé poznatky o přírodě. Návštěva Zámeckého parku a muzea Kámen a život ve Vrchlabí za doprovodu pracovnice KRNAPU Turistické vycházky Uskutečnil se plavecký a lyžařský výcvik. Pravidelně 1x za měsíc nás navštívila pracovnice KRNAPU s povídáním o floře a fauně. MŠ navštívilo 6x maňáskové divadlo s poučnými pohádkami Návštěva zástupců POLICIE poučení o bezpečnosti při pohybu na silnici, jízdě na kole. Ukázka výcviku psů V obou MŠ proběhly vánoční besídky, vánoční dílny pro rodiče a besídky ke Dni matek. Den dětí jsme oslavili společně se zástupci obou Klubů důchodců a SD Jednoty Lánov. Závody na lopatách Kdo dojede nejdál Lehkoatletické závody, závody na koloběžkách Na závěr školního roku se uskutečnil výlet na Kateřinu Závěrečné rozloučení s dětmi a hlavně s předškoláky za účasti rodičů Výroba přáníček a drobných dárků pro důchodce, instituce a do obchodů. Ve školách je vzorně vedena školní kronika a fotoalbum. Akce v MŠ Prostřední Lánov Martin Bartoš Strana 9

10 Pokračovalo povídání se zdravotní sestrou na téma Když Alenka stůně. Uspořádání karnevalu a čarodějnického dne Oslava Masopustu průvod k Labi vynášení Morany Besídky pro oba Kluby důchodců v Lánově MŠ, Harmonie, OU společenská místnost Na škole pracovaly dva kroužky Putování s Ježkem, Hra na flétnu. Akce v MŠ Horní Lánov Návštěva výstavky Betlémů na OÚ v Dolním Dvoře. Besídky pro oba Kluby Důchodců v Lánově MŠ Návštěva farmy. Výlet do Vrchlabí návštěva Vlakového nádraží jízda vlakem. Akce v MŠ Horní Lánov budova B Uspořádání karnevalu Výlet za zvířátky do lesa obora Využití tělocvičny ZŠ Řízení škol Školní rok byl pro naše MŠ obdobím prohlubování práce s Rámcovým programem a ověřování si nově nabytých zkušeností z minulých let v praxi. Mnohé poznatky ze seminářů pro učitelky byly zavedeny do praxe. Pracovaly jsme podle už zkompletovaných podtémat a obohacovaly jsme je o nové nápady. Rozvíjeli týmovou práce pedagogického sboru. Kladli jsme si otázku: jak zlepšovat ovzduší vzájemné důvěry a tolerance? Spolupracovali jsme s rodiči i nepedagogickými pracovníky. Tato témata byly na programu pedagogických a provozních porad. Pro oblast řízení jsou pro vedoucí učitelku prioritou. Další klíčovou oblastí pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání je hospitační činnost vedoucí učitelky s učitelkami a učitelek navzájem. Dalším prostředkem je vyhodnocování namátkových návštěv a suplování. Vedoucí učitelka se účastnila pravidelných porad s ředitelem ZŠ, kde se řešily potřeby jednotlivých zařízení MŠ. Spolupráce s rodiči Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí. Nově příchozím dětem je umožněno zvykání, což je rodiči kladně hodnoceno. V komunikaci s MŠ upřednostňují osobní konzultace s učitelkou před písemnou formou Od některých rodičů dostáváme dárky pro děti, sponzorské dary. Rodiče pomáhají při opravě hraček a nábytku. Jsme škola otevřená rodič může kdykoli vstoupit, pozorovat a být se svým dítětem, hovořit s učitelkou. Společné akce s rodiči závody, rozloučení s předškoláky, vánoční dílny. Rodiče pravidelně pomáhali například při sestavování a úklidu trampolíny, fotbalových bran. Ve všech MŠ je spolupráce s rodiči na dobré úrovni. Spolupráce se ZŠ Děti se zúčastnily výuky v 1.třídě a prohlédli si celou školu. Učitelky MŠ spolupracují s učitelkami 1.stupně ZŠ Děti zejména v zimním období pravidelně využívaly tělocvičnu ZŠ (zejména oddělení z budovy B). Společně se ZŠ se jezdilo na plavecký výcvik do Jilemnice. Materiálně technické zabezpečení Požadavky ze strany MŠ jsou plněny podle důležitosti: Martin Bartoš Strana 10

11 MŠ Prostřední Lánov: Drobné opravy dle potřeby školy Oprava dřevěných částí na kolotoči a houpačkách Nátěr chaloupky, laviček a ostatních dřevěných prvků na školní zahradě MŠ Horní Lánov Drobné opravy dle potřeby školy Výměna okapů Výměna akumulačních kamen za přímotop Výměna boileru MŠ Horní Lánov budova B: Drobné opravy dle potřeby školy Postupné vybavení třídy stolečky, židličky Závěr Velmi se osvědčila zásada J.A.Komenského: Poznej všemi smysly. Pestrost předkládaných činností a pomůcek vyvolávala v dětech radost, uspokojení i empatii. Každému z dětí bylo umožněno, s ohledem na jeho zkušenosti rozvíjet se v tzv. prožitkovém učení. Často byly dětem nové poznatky a prožitky nabízeny v terénu mimo MŠ, což je nesmírně náročné pro zajištění bezpečnosti dětí. Cílem našeho výchovného programu je formovat dětskou osobnost tak, aby naši MŠ opouštěly děti jako osobnosti, co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat a tvořivě přemýšlet a jednat. Snažíme se o to, aby děti byly schopny se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. Nadále je třeba rozvíjet spolupráci s rodiči, zřizovatelem, ZŠ a mezi všemi MŠ v Lánově. Při kontaktech s rodiči a na schůzkách cítíme potřebu zdůrazňovat nutnost komunikace rodičů a učitelek o dítěti. Plánujeme pokračovat v akcích, které se osvědčily a které dětem něco přinesly. Nadále budeme vyvíjet vlastní aktivitu, iniciativu, nacházet nové náměty, způsoby jak obohatit výchovně vzdělávací program, aby byl pro děti přitažlivý, zajímavý, aby se do činností zapojily všechny děti. Zpracovala Marcela Tužová vedoucí učitelka Základní údaje o hospodaření školy Příloha: výkaz zisku a ztráty za rok 2010 Martin Bartoš Strana 11

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ 2012 1 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Řízení příspěvkové organizace str. 3 3. Obory vzdělávání str. 3 4. Přehled pedagogických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více