Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva Martin Bartoš Strana 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva 2010-2011. Martin Bartoš Strana 1"

Transkript

1 Výroční zpráva Martin Bartoš Strana 1

2 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Web: Školská rada: Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov Prostřední Lánov 155, Lánov Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, Lánov, web.zslanov.cz předsedkyně paní Stanislava Kalenská, Řízení příspěvkové organizace V čele příspěvkové organizace, složené ze základní školy, tří 1 mateřských škol a školní jídelny, která má dvě odloučená pracoviště (od poloviny roku 2004, do té doby se jednalo o celkem tři samostatné jídelny) stojí ředitel. Jemu přímo podléhají vedoucí pracovnice jednotlivých složek statutární zástupkyně s ředitelem úzce spolupracuje zejména při řízení chodu základní školy, mateřské školy má na starosti vedoucí učitelka. Provoz předškolního i školního stravování řídí vedoucí školní jídelny. Zřizovatelem školy je Obec Lánov, se kterou škola úzce spolupracuje zejména při zajišťování materiálních a technických podmínek pro vyučování. Rodiče a veřejnost informujeme o dění v organizaci vydáváním Lánovského občasníku od září 2010 do června 2011 jsme rodičům rozdali 6 čísel 2 (viz příloha). Charakteristika Základní školy Základní škola v Prostředním Lánově je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm včetně dvou oddělení školní družiny. V každém ročníku zde najdeme jednu třídu, počty žáků se pohybují od čtrnácti do dvaceti šesti. Celkový počet žáků Spádová oblast pro 1. až 5. ročník je údolí Malého Labe od Prostředního Lánova přes Horní Lánov až k Dolnímu Dvoru. Pro druhý stupeň se spádová oblast zvětšuje o katastr obce Dolní Lánov 4. Dále naši školu navštěvují i děti z Čisté v Krkonoších, Černého Dolu, Vrchlabí a Prosečného a Hostinného. Základním předpokladem pro zajištění chodu školy je spolupráce školy a zřizovatele Obce Lánov. Zřizovatel se prostřednictvím obecního úřadu snaží konstruktivně reagovat na požadavky školy. Technický stav budovy, kde probíhá výuka, je vyhovující, potřebná bude rekonstrukce sociálních zařízení a šaten. Díky uskutečnění první etapy zateplení, při které se rekonstruovala střecha a vyměnila veškerá okna, jsme se zbavili letitého problému zatékání střechou i kolem oken. Čtvrtým rokem jsme úspěšně provozovali novou sportovní halu. Provoz školní jídelny v budově č.p. 100 je zajišťován s ohledem na hygienické požadavky a vědomím možné perspektivy výstavby nové jídelny přímo v areálu školy. Výchovně vzdělávací činnost školy je řízena ročním plánem práce školy a podrobnějšími měsíčními plány. Hlavní body ročního plánu byly splněny. Prioritami do dalších let jsou další rozvoj spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáků i dětí, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně práce s nadanými žáky, získání a využití dotací z programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a s tím spojená příprava našich žáků na další vzdělávání i praktickou přípravu na budoucí povolání. 1 Od 1. září 2010 jsme uvedli do provozu nové oddělení mateřské školy v budově B (Prostřední Lánov 121, Lánov). Důvodem je velký převis poptávky na umístění dítěte ze strany lánovských rodin. Adaptace herny a rekonstrukce sociálního zařízení proběhla během letních prázdnin 2010 na náklady zřizovatele Obce Lánov. 2 Formát našeho občasníku se ustálil na čtyřech listech A4, kromě důležitých organizačních informací tvoří jeho obsah i příspěvky žáků školy, rozhovory a články o akcích a událostech, zajímavosti z historie školy i obce a další zprávy přímo či nepřímo se týkající života školy. Vedle papírové podoby zajišťujeme i distribuci prostřednictvím elektronické pošty. Časopis je také možno najít na internetových stránkách školy web.lanov.cz. 3 Dle výkazu V-03 k Vzhledem ke skutečnosti, že hranice obcí Dolního a Prostředního Lánova probíhá nedaleko školy, někteří rodiče využívají situace a posílají své děti již od prvního stupně do bližší školy, tedy k nám, aniž by ovšem následoval finanční podíl neinvestiční náklady od domovské obce. Martin Bartoš Strana 2

3 Školská rada Devítičlenný sbor se scházel dle plánu práce a plnil náležitosti uložené Školským zákonem. Po komunálních volbách 2010 Obec Lánov nově jmenovala tři své zástupce. Jednání školské rady se na pozvání rady pravidelně zúčastňoval ředitel školy. O jednání rady jsou pořizovány zápisy. Učební plán, školní vzdělávací program 5. ročník se vyučoval dle učebního plánu Základní škola (č. j (91-20) a jeho pozdějších dodatků. Podle školního vzdělávacího programu Krakonošova škola, č.j. 329/07A, jsme učili 1., , 6., 7., 8. a 9. ročník. Volitelné předměty pro žáky ročníku byly: ekologie v terénu, přírodovědný seminář, historie regionu, multimediální žurnalistika, německý jazyk, angličtina+ a přírodopisný seminář. Dotace Naše škola se zapojila do projektu EU - programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Úspěšně jsme sami zpracovali žádost v kapitole Peníze školám (k ) a bez připomínek prošli až k úspěšnému schválení a přidělení dotace ve výši 1,08 mil. Kč. Náš projekt se jmenuje Pomáhejme našim dětem. Vzhledem k náročnosti monitorovacích zpráv a další administrativy od května 2011 spolupracujeme s firmou SCIO, která je pro nás garancí, že splníme náležitosti spojené s řádným vyúčtováním projektu. K jsme požádali o podporu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji (projekt Praktická ornitologie na základní škole v Lánově). K jsme bez dalších připomínek obstáli ve formální i odborné kontrole žádosti (86 bodů) a čekáme na schválení a přidělení dotace 1,28 mil. Kč. Pedagogičtí pracovníci školy Ve školním roce pracovalo ve škole celkem 17 pedagogů (fyzických osob). Čtrnáct učitelů mělo vysokoškolské vzdělání, z toho třináct pedagogické, jedna učitelka středoškolské, dvě vychovatelky jsou středoškolačky. Pedagogická způsobilost je ovlivněna velikostí školy a počtem hodin v jednotlivých předmětech. Tabulka přehled pedagogických pracovníků základní školy ve školním roce : Jméno a příjmení Pracovní zařazení Předměty, ročníky Vzdělání Martin Bartoš Ředitel, učitel NJ, HV, INFO VŠ pedagogické Olga Čermáková Zástupce ředitele, učitelka Z, TV VŠ pedagogické Dana Jakubcová Učitelka 3. třída VŠ pedagogické Lenka Husarová Učitelka 1. stupeň 5 VŠ pedagogické Stanislava Kalenská Učitelka 1. třída VŠ pedagogické Ivana Špimerová Učitelka 5. třída, AJ VŠ pedagogické Zdenka Schliegsbirová Učitelka 4. třída VŠ pedagogické Lucie Plecháčová Učitelka 2. třída VŠ pedagogické Eva Křivohlávková Učitelka ČJ, NJ VŠ pedagogické Jaroslava Krulišová 6 Učitelka TV, D, PČ, Člověk a svět SŠ pedagogické práce, Člověk a zdraví, Historie regionu Pavel Šimůnek Učitel PŘ, M, OV, Výchova k VŠ, ped. min. občanství Hana Petříková Učitelka AJ VŠ 5 Pracovala na zkrácený úvazek. V páté třídě jsme vzhledem k vysokému počtu žáků dělili hlavní předměty na skupiny, hlavní náplní její práce byla právě výuka dělených hodim v 5. třídě. 6 V době dlouhodobé pracovní neschopnosti ji zastupovala paní PaeDr. Ivana Kinclová. Martin Bartoš Strana 3

4 Aleš Vejnar Učitel M, F, CH, PČ, Člověk a svět VŠ, ped. min. práce, Ekologie v terénu Blanka Nová 7 Vychovatelka Školní družina SŠ Blanka Jakubcová 8 Asistent pedagoga SŠ Eva Hájková Učitelka, výchovný poradce VV, Člověk a svět práce, AJ VŠ pedagogické Volba povolání, RV, HV, výchovné poradenství Olga Skálová Vychovatelka Školní družina SŠ pedagogické Další vzdělávání pedagogických pracovníků Členové našeho pedagogického sboru se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: Semináře pořádané pedagogickým centrem Královéhradeckého kraje Semináře pořádané NIDV Kurzy anglického jazyka v Trutnově Brána jazyků otevřena ukončení studia Kurzy anglického jazyka ve Vrchlabí Brána jazyků otevřena ukončení studia Kurzy a akce pořádané Správou KRNAP Studium koordinátorů prevence sociálně-patologických jevů pokračování studia Dálkové studium pedagogika volného času pokračování studia Každý pedagog si vede přehled účasti na akcích dalšího vzdělávání v přehledné tabulce. Výsledky přijímacího řízení K zápisu do první třídy se dostavilo 26 dětí, 15 chlapců a 11 dívek. 24 děti přišly poprvé, 2 děti s odkladem školní docházky. Přijali jsme 21 žáků, pět zákonných zástupců požádalo o odklad 9. Z deváté třídy vyšlo 17 žáků, z osmé třídy Všichni vycházející žáci byli přijati k dalšímu studiu. Na maturitní obory nastoupilo 10 žáků (střední veterinární škola, cestovní ruch, informační technologie, pečovatelství, 2x lanovkář, užitá fotografie a média, hasič, zubní technik, autotronik), do tříletých učebních oborů 9 žáků (řezník, 2x cukrářka, zahradnice, lesnické učiliště, 2x nástrojař, kuchař, prodavač). Z páté třídy odešli čtyři žáci na osmileté gymnázium do Vrchlabí. 11 Demografický vývoj Při sledování počtu žáků za posledních třináct let jsme zaznamenávali pravidelný pokles zhruba o jedno procento ročně. Změna nastala v roce 2004, kdy se úbytek zastavil a naopak se počet dětí mírně navýšil. V současnosti byly třídy naplněny nerovnoměrně od 15 do 28 žáků. Migrace během školního roku: k jsme vykázali 183 žáky. Během školního roku nastoupili čtyři žáci. Tabulka 12 přehled vývoje počtu žáků od : školní rok počet žáků průměr na třídu 7 Zkrácený úvazek. 8 Zkrácený úvazek. 9 Viz výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole, č.j. 123/11A. Nakonec nastoupilo 18 dětí. Z původních jedenadvaceti se totiž čtyři odstěhovali a jedno dítě se naopak přistěhovalo. 10 Žák, který jedenkrát opakoval ročník a tudíž splnil devět let povinné školní docházky. 11 Celkem se k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium hlásily čtyři děti. Osmiletá gymnázia mají spolknout 5%, naše škola je bohužel v dosahu dvou gymnázií, takže odchází daleko více nadaných dětí, v letošním roce 18%. (V loňském roce dokonce 27%.) 12 Ve sloupci a je údaj k příslušného školního roku, který odpovídá statistickému výkazu S 3-01Výkaz o základní škole, ve sloupci b je údaj k příslušného školního roku. Martin Bartoš Strana 4

5 a b a b ,9 25, ,9 24, ,6 24, ,3 22, ,8 21, ,1 21, ,4 20, ,9 20, ,4 21, ,1 21, ,6 20, ,2 20, ,3 20,8 Výsledky vzdělávání žáků V 1. pololetí neprospěl 1 žák z prvního stupně a 8 žáků z 2. stupně (6., 7. a 8. třída) z jednoho či více předmětů. Na konci roku neprospělo pět žáků celkem v pěti předmětech, z toho jeden žák z prvního stupně postupuje do dalšího ročníku 13. Tři žáci postoupili do vyššího ročníku po opravných zkouškách v srpnu 2011, jedna žákyně 9. třídy úspěšným vykonáním opravné zkoušky ukončila povinnou školní docházku a nastoupila do učebního oboru SOU. Tabulka prospěch žáků výroční vysvědčení 14 : Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Celkem: Chování žáků: Jako přestupky proti školnímu řádu jsme během školního roku řešili drobné záškoláctví, lhaní, podvody zejména s žákovskými knížkami a známkami, vzájemné násilí mezi spolužáky, nevhodné chování k zaměstnancům školy i na veřejnosti, úmyslné ničení zařízení a majetku školy, drobné krádeže a vulgární vyjadřování, přítomnost návykových látek ve škole. Spolupracovali jsme s policií ČR, okresní kurátorkou pro mládež, probační a mediační službou, oddělením sociální a právní ochrany dětí, pedagogickopsychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry, zákonnými zástupci žáků. Tabulka hodnocení chování pololetní i výroční vysvědčení: Ročník 2. stupeň 3. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Jedná se o žáka, který již jednou na prvním stupni opakoval ročník, tudíž postoupil do vyššího ročníku i s nedostatečným prospěchem. 14 po opravných zkouškách na konci srpna Martin Bartoš Strana 5

6 Celkem: Procent: 1,06 0,53 1,6 0 Tabulka počet neomluvených hodin: Školní rok 1. pololetí 2. pololetí Mimoškolní výchova Vzhledem ke skutečnosti, že obec ani jiný subjekt v místě nadále neprovozuje zařízení zabývající se mimoškolní výchovou žáků 15, zajišťovali jsme již třináctým rokem zejména pro žáky v mladším školním věku pestrou a bohatou nabídku pro využití volného času. V zájmových kroužcích organizovaných základní školou pracovalo v tomto školním roce ve svém volném čase pravidelně kolem 150 dětí. Přehled kroužků: Hra na kytaru Hra na klavír Keramika I Keramika II Ekologický kroužek Krakonošovy děti Informatika I Informatika II Míčové hry Pétanque Sportovní kroužek při ŠD 15 Kromě školních kroužků pracují v místě s mládeží Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolných hasičů a skautský oddíl odnož střediska v Hostinném pracující v Dolním Lánově Martin Bartoš Strana 6

7 Košíková Atletika Střelecký kroužek Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov Jednorázové aktivity chronologický přehled 3.9. Výlet do Starých Hradů celý první stupeň Sjezd rodáků DOMA NA MALÉM LABI Září prohlídky výstavy místních výtvarníků na obecním úřadu divadelní představení v Dolním Lánově 1. a 4. třída Prezentace firmy Asekol odpadové hospodářství náměstí Vrchlabí 4. třída Říjen až leden plavecký kurs pro žáky druhé a třetí třídy Exkurze pramen Labe 9. třída Kaštaňák účast na soutěži Správy KRNAP Hartecká alej běh pro žáky prvního stupně tentokráte jako Běh zámeckým parkem ve Vrchlabí Prezentace produktů pojišťovny GENERALI Projekt Krkonošského deníku pro žáky 8. a 9. třídy s výstupem jedné strany v Krkonošském deníku dne Svatomartinský lampiónový průvod prezentace a pracovní dílna zahradnické střední školy v Kopidlně pro žáky 9. třídy Mikuláš ve škole Vánoční zpívání a cvičení v tělocvičně pro 1. stupeň Turnaj v přehazované Lánov + Rudník Vánoční country koncert Vánoční tvoření projekt pro celou školu Vánoční koledy v tělocvičně, třídní vánoční besídky 5.1. Divadlo Hradec Králové 5. a 6. třída Lyžařský kurs Hanapetrova paseka, Hanapetrova bouda Zápis 1. třída, prezentace pojišťovny GENERALI 1.2. Divadlo Hradec Králové 8. a 9. třída 3.2. Exkurze do Centra praktické výuky SPŠ Trutnov Mladé Buky 8. a 9. třída až 3. třída divadelní představení Včelí medvídci Vrchlabí Běžecký přebor školy Místní kolo soutěže v recitaci Divadlo Hradec Králové 8. a 9. třída Skorec vodní pozorování akce KRNAP Vrchlabí 4. třída Místní kolo soutěže ve zpěvu Vybíjená Vrchlabí 4. a 5. třída Spolupořadatelství turnaje Boccia pro postižené Divadelní klub Vrchlabí muzikál Základní školy z Náměstí Míru třída 1.4. Vybíjená Vrchlabí 6. třída 4.4. Údržba orchidejových luk Biena 7. třída 8.4. Přehazovaná Vrchlabí 6. a 7. třída simulátor nárazu pojišťovny GENERALI pro rodiče i žáky okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. třída Exkurze Trutnov pivovar, Josefov pevnost, Babiččino údolí 3., 4. a 7. třída Exkurze Železný Brod, Jablonec nad Nisou, Harrachov 8. a 9. třída Muzikál Kocour Modroočko pro 1. stupeň ve Vrchlabí Výprava do Baunatalu Hesensko, Německo. 5 vybraných žáků 8. a 9. třídy 6.5. Plavecko-běžecký pohár v Rychnově nad Kněžnou 3 žáci ze 4. a 5. třídy 9.5. Planeta Země Vrchlabí 5,. 8. a 9. třída Martin Bartoš Strana 7

8 24.5. Kinderiáda Jičín vybraní žáci z 1. stupně 25. a Koncert kroužků pro rodiče a seniory ve škole Hotel Velveta interaktivní výstava IQ centra Liberec 7. třída až 4.6. Škola v přírodě 5. třída Orlické hory a Kurs šití ve škole 1.6. Kouzelník ve škole 2 vystoupení pro první i druhý stupeň 2.6. Divadlo Hradec Králové 8. a 9. třída 7.6. Ukliďte Krkonoše Obří důl 5. třída Taneční revue Vrchlabí celá škola Tajný výlet 6. třída hotel Velveta interaktivní výstava libereckého IQ centra Běh olympijského dne ve Vrchlabí vybraní žáci Turistický den pro celou školu reprezentace na republikovém finále Plavecko-běžeckého poháru v Praze tři žáci ze čtvrté a páté třídy Sportovní den pro celou školu. Všechny třídy s výjimkou 5. (týdenní pobyt v Orlických horách) a 7. (pracovní neschopnost třídní učitelky, výlet se plánoval na podzim 2011) se vydaly na školní výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí (Liberec, Adršpach, Sedmihorky, Kantorka v Krkonoších, Krkonoše). Kontroly, inspekce Během školního roku u nás byly provedeny následující kontroly a inspekce: Krajská hygienická stanice každoroční prověrka školní jídelny i mateřské školy VZP kontrola výpočtu odvodů a vyměřovacích základů, kontrola přihlášek i odhlášek zaměstnanců ČŠI formální kontrola školních vzdělávacích programů Výroční zpráva o činnosti Mateřských škol ve školním roce Charakteristika škol Mateřská škola Lánov 250 je dvoutřídní, s plánovanou kapacitou 50 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 52 dětí 18 dětí předškolních, z toho 2 měly odklad školní docházky. Budova disponuje suterénem, kde se nachází šatna zaměstnanců, kuchyň, jídelna, sociální zařízení, sklady, rozvod elektrické energie. V přízemí a v 1. patře jsou třídy, ložnice, šatny, umývárny, WC, sborovna, kabinety. Kuchyň je součástí školní jídelny, vedoucí paní Monika Klimešová. Dětí jsou rozděleny do tříd podle věku. Doba provozu Mateřské školy je od 6.30 do hod. Mateřská škola Horní Lánov je jednotřídní, s plánovanou kapacitou 20 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 21 dětí - 8 dětí předškolních, z toho 1 má odklad školní docházky. Budova je jednoposchoďová, v přízemí je třída, (část třídy slouží jako jídelna), šatna, umyvárna pro děti s WC, umyvárna pro personál, kuchyň. V patře je herna, ložnice, sborovna, kabinet a dvě umyvárny pro děti a personál. Kuchyň je součástí školní jídelny, vedoucí paní Monika Klimešová. Provoz školy je od 7.00 do hod. Mateřská škola Horní Lánov budova B je jednotřídní, s plánovanou kapacitou 15 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 15 dětí. Třída je zřízena v budově ZŠ v prvním patře, kde je nově vybudovaná umyvárna. V přízemí se nachází šatna pro děti z MŠ. Strava pro děti se vaří ve školní jídelně a dováží se. Martin Bartoš Strana 8

9 Provoz školy je od 6.30 do hod. Údaje o pracovnicích školy V MŠ Prostřední Lánov pracují celkem čtyři učitelky včetně vedoucí učitelky na 100 % úvazku, školnice a kuchařka. V MŠ Horní Lánov pracují dvě učitelky. Jedna učitelka na 100% úvazku a druhá učitelka na 60% úvazku. Na škole pracuje školnice na 50% úvazku a kuchařka na 60% úvazku. V MŠ Horní Lánov budova B pracuje jedna učitelka na 100% a částečně školnice (pomoc s dětmi, úklid, výdej stravy). Šest pedagogických pracovnic má středoškolské vzdělání (SPgŠ obor učitelství pro MŠ) ukončené maturitou. Jedna učitelka má rozšířené vzdělání o PF v Liberci. Jedna pedagogická pracovnice si pedagogické vzdělání doplňovala studiem. Během školního roku učitelky navštěvují dle zájmu semináře pořádané Pedagogickým centrem Hradec Králové, pracoviště Trutnov, sledují odborné časopisy, literaturu, nové poznatky aplikují v praxi. Spolupracují s okolními MŠ a ZŠ v místě. Výchovně vzdělávací činnost je řízena dle ŠVP a TVP. Údaje o zápisu dětí do MŠ Všechny děti z Lánova, Horního Lánova a Dolního Dvora, které byly do MŠ přihlášeny formou žádosti o přijetí, byly přijaty. Ředitel vydal 13 správních rozhodnutí pro MŠ Prostřední Lánov, 5 správních rozhodnutí pro MŠ Horní Lánov a 9 správních rozhodnutí pro budovu B. Dle potřeby rodičů a věku byly děti zařazeny do jednotlivých tříd. Celkem máme 4 třídy. Údaje o aktivitách školy Akce, které byly naplánované do měsíců, se průběžně plnily. Interiér škol byl vždy vkusně vyzdoben podle ročních období. Výtvarné práce dětí zdobily mateřské školy, své práce měly děti vystavené ve vývěsních skříních v obci. O dění v MŠ se veřejnost měla možnost dozvědět prostřednictvím Lánovského občasníku, Zpravodaje obce Lánov a také prostřednictvím kabelové televize. Společné akce Na začátku školního roku jsme navštívili Zámecký park ve Vrchlabí, kde proběhla akce KRNAPU Louka plná dětí, kde si děti zasoutěžily a získaly zajímavé poznatky o přírodě. Návštěva Zámeckého parku a muzea Kámen a život ve Vrchlabí za doprovodu pracovnice KRNAPU Turistické vycházky Uskutečnil se plavecký a lyžařský výcvik. Pravidelně 1x za měsíc nás navštívila pracovnice KRNAPU s povídáním o floře a fauně. MŠ navštívilo 6x maňáskové divadlo s poučnými pohádkami Návštěva zástupců POLICIE poučení o bezpečnosti při pohybu na silnici, jízdě na kole. Ukázka výcviku psů V obou MŠ proběhly vánoční besídky, vánoční dílny pro rodiče a besídky ke Dni matek. Den dětí jsme oslavili společně se zástupci obou Klubů důchodců a SD Jednoty Lánov. Závody na lopatách Kdo dojede nejdál Lehkoatletické závody, závody na koloběžkách Na závěr školního roku se uskutečnil výlet na Kateřinu Závěrečné rozloučení s dětmi a hlavně s předškoláky za účasti rodičů Výroba přáníček a drobných dárků pro důchodce, instituce a do obchodů. Ve školách je vzorně vedena školní kronika a fotoalbum. Akce v MŠ Prostřední Lánov Martin Bartoš Strana 9

10 Pokračovalo povídání se zdravotní sestrou na téma Když Alenka stůně. Uspořádání karnevalu a čarodějnického dne Oslava Masopustu průvod k Labi vynášení Morany Besídky pro oba Kluby důchodců v Lánově MŠ, Harmonie, OU společenská místnost Na škole pracovaly dva kroužky Putování s Ježkem, Hra na flétnu. Akce v MŠ Horní Lánov Návštěva výstavky Betlémů na OÚ v Dolním Dvoře. Besídky pro oba Kluby Důchodců v Lánově MŠ Návštěva farmy. Výlet do Vrchlabí návštěva Vlakového nádraží jízda vlakem. Akce v MŠ Horní Lánov budova B Uspořádání karnevalu Výlet za zvířátky do lesa obora Využití tělocvičny ZŠ Řízení škol Školní rok byl pro naše MŠ obdobím prohlubování práce s Rámcovým programem a ověřování si nově nabytých zkušeností z minulých let v praxi. Mnohé poznatky ze seminářů pro učitelky byly zavedeny do praxe. Pracovaly jsme podle už zkompletovaných podtémat a obohacovaly jsme je o nové nápady. Rozvíjeli týmovou práce pedagogického sboru. Kladli jsme si otázku: jak zlepšovat ovzduší vzájemné důvěry a tolerance? Spolupracovali jsme s rodiči i nepedagogickými pracovníky. Tato témata byly na programu pedagogických a provozních porad. Pro oblast řízení jsou pro vedoucí učitelku prioritou. Další klíčovou oblastí pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání je hospitační činnost vedoucí učitelky s učitelkami a učitelek navzájem. Dalším prostředkem je vyhodnocování namátkových návštěv a suplování. Vedoucí učitelka se účastnila pravidelných porad s ředitelem ZŠ, kde se řešily potřeby jednotlivých zařízení MŠ. Spolupráce s rodiči Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí. Nově příchozím dětem je umožněno zvykání, což je rodiči kladně hodnoceno. V komunikaci s MŠ upřednostňují osobní konzultace s učitelkou před písemnou formou Od některých rodičů dostáváme dárky pro děti, sponzorské dary. Rodiče pomáhají při opravě hraček a nábytku. Jsme škola otevřená rodič může kdykoli vstoupit, pozorovat a být se svým dítětem, hovořit s učitelkou. Společné akce s rodiči závody, rozloučení s předškoláky, vánoční dílny. Rodiče pravidelně pomáhali například při sestavování a úklidu trampolíny, fotbalových bran. Ve všech MŠ je spolupráce s rodiči na dobré úrovni. Spolupráce se ZŠ Děti se zúčastnily výuky v 1.třídě a prohlédli si celou školu. Učitelky MŠ spolupracují s učitelkami 1.stupně ZŠ Děti zejména v zimním období pravidelně využívaly tělocvičnu ZŠ (zejména oddělení z budovy B). Společně se ZŠ se jezdilo na plavecký výcvik do Jilemnice. Materiálně technické zabezpečení Požadavky ze strany MŠ jsou plněny podle důležitosti: Martin Bartoš Strana 10

11 MŠ Prostřední Lánov: Drobné opravy dle potřeby školy Oprava dřevěných částí na kolotoči a houpačkách Nátěr chaloupky, laviček a ostatních dřevěných prvků na školní zahradě MŠ Horní Lánov Drobné opravy dle potřeby školy Výměna okapů Výměna akumulačních kamen za přímotop Výměna boileru MŠ Horní Lánov budova B: Drobné opravy dle potřeby školy Postupné vybavení třídy stolečky, židličky Závěr Velmi se osvědčila zásada J.A.Komenského: Poznej všemi smysly. Pestrost předkládaných činností a pomůcek vyvolávala v dětech radost, uspokojení i empatii. Každému z dětí bylo umožněno, s ohledem na jeho zkušenosti rozvíjet se v tzv. prožitkovém učení. Často byly dětem nové poznatky a prožitky nabízeny v terénu mimo MŠ, což je nesmírně náročné pro zajištění bezpečnosti dětí. Cílem našeho výchovného programu je formovat dětskou osobnost tak, aby naši MŠ opouštěly děti jako osobnosti, co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat a tvořivě přemýšlet a jednat. Snažíme se o to, aby děti byly schopny se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. Nadále je třeba rozvíjet spolupráci s rodiči, zřizovatelem, ZŠ a mezi všemi MŠ v Lánově. Při kontaktech s rodiči a na schůzkách cítíme potřebu zdůrazňovat nutnost komunikace rodičů a učitelek o dítěti. Plánujeme pokračovat v akcích, které se osvědčily a které dětem něco přinesly. Nadále budeme vyvíjet vlastní aktivitu, iniciativu, nacházet nové náměty, způsoby jak obohatit výchovně vzdělávací program, aby byl pro děti přitažlivý, zajímavý, aby se do činností zapojily všechny děti. Zpracovala Marcela Tužová vedoucí učitelka Základní údaje o hospodaření školy Příloha: výkaz zisku a ztráty za rok 2010 Martin Bartoš Strana 11

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ 2012 1 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Řízení příspěvkové organizace str. 3 3. Obory vzdělávání str. 3 4. Přehled pedagogických

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Minimální preventivní. program. ZŠ Lánov 2014-2015

Minimální preventivní. program. ZŠ Lánov 2014-2015 Minimální preventivní program ZŠ Lánov 2014-2015 ZŠ a MŠ Lánov, Lánov 155, Lánov 543 41 tel. +420 499 432 212 e-mail: konikova.zslanov@gmail.com Vypracovala: Ing. Anna Křelinová Mgr. Ivana Špimerová Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více