Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva"

Transkript

1 Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, Výroční zpráva Školní rok 2010/2011

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41, ředitel Michal Záhora, DiS. tel.: e- mail: zástupkyně ředitele PaedDr.Markéta Kozinová, PhD., tel.: , Dora Hoštová, tel: Konzervatoř Duncan centre kapacita 130 žáků IZO Školní jídelna kapacita 69 jídel IZO Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Konzervatoř Duncan centre škola kód název oboru / vzdělávacího programu N/001 Hudebně dramatické umění cílová kapacita oboru / programu 130 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) Konzervatoř Duncan centre 82-47M/001 Hudebně dramatické umění 130 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: Skladba oborů beze změn 2

3 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 1. Branická 41, Praha 4 (MČ Praha 4) 2. Školní 195, Praha 4 (MČ Praha 4) b. Jiná 0 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Konzervatoř Duncan centre, Branická 145/ 41 sídlí v budově, která je svěřena do péče Městské části Praha 4 a nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. června Druhá budova školy je také Městské části Praha 4 a smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou na tři měsíce bez udání důvodu. Bezpečnost objektu je zajištěna kamerovým a alarmovým systémem. Škola zajišťuje kontroly pronajatého prostoru a revize technických zařízení z hlediska požární ochrany, prevence a bezpečnosti práce. Z nájemní smlouvy vyplývá povinnost pro školu provádět na své náklady menší opravy objektu. Ve školním objektu je instalováno plynové etážové topení s termostatickou regulací. Dámské a pánské sprchy jsou vybaveny studenou a teplou vodou, 2 toaletami a 4 umyvadly. Šatny jsou odvětrávány vzduchotechnikou. Provoz školy je zajišťován výpočetní a kopírovací technikou s internetovým připojením o rychlosti 4MB. V místnosti pro pedagogy jsou dva počítače s přístupem na internet a tiskárna. Knihovna je vybavena počítačem a moderní technikou na pořizování, zpracování a prezentaci /videokamery, zařízení na převod VHS kazet na DVD a zpět/. Pro studenty je k dispozici 11 počítačů, jejichž kvalita a vybavení odpovídá požadavkům na výuku. Všichni studenti mají přístup na internet o rychlosti 4 MB. V učebnách je k dispozici audiotechnika a videotechnika. Škola obohatila své vybavení o možnost projekce /vlastní projektor a promítací plátno/.všechny taneční sály jsou pokryty speciální taneční podlahovou krytinou a rovněž jsou vybaveny audiotechnikou. Množství sálů a jejich plocha svými rozměry neodpovídá hygienické normě (8 m 2 na jednu pohybující se osobu). Ani jeden ze sálů této normě nevyhovuje. Stejně tak nevyhovuje zázemí pro studenty, šatny a jídelna. Učebny teoretických předmětů jsou vybaveny audio a videotechnikou, DVD přehrávači a počítačem. Součástí 3

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem školního objektu je divadelní sál, osvětlovací komora se zvukovou technikou a sklad s divadelními světly. Škola zařídila multimediální učebnu pro zpracování zvuku a videa pro potřeby a tvorbu pedagogů, jedná se o multimediální laboratoř umožňující seznámení a výuku studentů konzervatoře s multimediální problematikou, pracovnu pro individuální práci studentů s multimédii, pracovnu pro hudebníky školy při práci na hudbě pro studenty a školu, pracovnu s multimédii pro potřeby školy obecně. Školská rada Datum ustavení: Seznam členů: ThMgr. Svatopluk Karásek, Mgr. Aleš Březina, JuDr. Zdenka Bednářová, PaedDr. Markéta Kozinová, PhD., Dora Sulženko Hoštová, DiS., Ing. Arch. Aleš Kalivoda. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob ,3 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Konzervatoř Duncan centre celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných

5 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 6 zaměření Školní výchovné poradenství, etická výchova, taneční a pohybová výchova počet účastníků 5 vzdělávací instituce PPP pro Prahu 1-4, NIDV, RKCP-VISK kurzy 1 Studium koordinátorů ŠVP 1 RKCP-VISK doplňkové pedagogické studium školský management 1 rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 4 Kvalifikační studium pro ředitele škol Skolení ke státní maturitě 1 NIDV 7 CERMAT d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 15 10,2 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře ne kurzy Ne Školní stravování 1 ČVUT jiné (uvést jaké) ne 5

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Konzervatoř Duncan centre 6 62 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny (uveďte jaký): b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů ne ne 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Konzervatoř Duncan centre 10 3,21 ne b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 6

7 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM škola Konzervatoř Duncan centre počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Konzervatoř Duncan centre prospělo s vyznamenáním 6 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 99,3% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 22 z toho neomluvených 0,32 b) vzdělávání při zaměstnání ne 4. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Konzervatoř Duncan centre MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 10 Ne z toho konali zkoušku opakovaně 0 Ne 7

8 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 Ne prospěl s vyznamenáním 1 Ne počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 8 Ne neprospěl 0 ne škola Konzervatoř Duncan centre ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 6 Ne z toho konali zkoušku opakovaně 0 Ne počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 Ne prospěl s vyznamenáním 3 Ne počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 3 Ne neprospěl 0 Ne 5. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012 skupina oborů vzdělání, kód, název Konzervatoř Duncan centre počet přihlášek celkem 57 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 32 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 1 Rozhodnutím ředitele bylo přijato 15 žáků do prvního ročníku a 10 žáků do druhého ročníku 8

9 obor: x 0 obor: x 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/2012 ne 3. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Konžská republika student s trvalým pobytem v ČR Bělorusko trvalý pobyt v ČR 4. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků V případě studenta z Konga, který je ve 4. ročníku spolupracujeme s ředitelem Dětského domova ve Frýdlantu, kde má student trvalé bydliště. Jedná se o studenta velmi nadaného, který nemá problémy se začleněním, má přirozenou autoritu, kterou si získává studenty i pedagogy. jsou velmi dobré. Studentka z Běloruska nemá problémy se začleněním do kolektivu, je velmi pilná a nadaná a její studijní výsledky 5. Vzdělávání nadaných žáků a studentů V konzervatoři DC jsou nadaní žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jejichž podstatnou částí jsou zkoušky talentové. Pracujeme s nimi podle osnov KDC a tvůrčími aktivitami podporujeme a rozvíjíme jejich osobnostní růst. Dále se řídíme Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 6. Ověřování výsledků vzdělávání Konzervatoř Duncan centre se účastnila projektu maturitní generálky z českého a anglického jazyka, při které si téměř všichni studenti vybrali maturitu ve vyšší verzi. S jedinou výjimkou všichni prošli a měli vysoké procento úspěšnosti. V maturitní zkoušce v červnu tohoto roku se v celostátním 9

10 srovnání CERMATu umístili žáci z českého jazyka na 301 místě z celkového počtu 2298 škol a z anglického jazyka na 919 místě z celkového počtu 1847 škol. 7. Školní vzdělávací programy Z důvodu zatím neschváleného RVP pro obor Současný tanec a taneční divadlo, nelze pracovat na ŠVP. V současné situaci, kdy má být ve velmi krátké době schválena změna Školského zákona a tím odstraněna legislativní překážka je RVP pro současný tanec připraven ke schválení a škola začíná vytvářet ŠVP. 8. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Všichni studenti Konzervatoře Duncan centre mají po celou dobu studia povinně anglický jazyk, ve 3. a 4. ročníku latinu. Škola se v rámci podpory jazykové výuky přihlásila do Metropolitního programu pro výuku jazyků, které zde bude tento rok probíhat Důležitost jazykového vzdělávání je studentům pravidelně demonstrována workshopy a semináři na kterých vyučují přední taneční osobnosti ze zahraničí. Komunikace v angličtině je tedy nedílnou součástí výuky. 9. Vzdělávací programy VOŠ Ne V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovná poradkyně, která spolupracuje s PPP pro Prahu 4 Francouzská 56, Praha 10. Výchovné problémy se týkají dodržování školního řádu omlouvání žáků a absencí. Karierní poradenství je s ohledem na šestiletý studijní program uplatňováno pouze částečně. 2. Prevence sociálně patologických jevů Kreativita ve volném čase je jednou z nejúčinnějších prevencí sociopatologických jevů. Studenti připravují program O tanci, se kterým vystupují v programech pro ZŠ a ZUŠ. Vytvářejí vlastní choreografie, se kterými se prezentují doma i v zahraničí. POČET PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU O TANCI ZA ROK 2010 počet diváků celkem 1389 počet představení 16 průměrná návštěvnost 87 10

11 počet škol 28 soukromě rodiče s dětmi a jednotlivci cca 7 případů POČET PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU O TANCI ZA PRVNÍ POLOLETÍ počet diváků celkem 292 počet představení 3 průměrná návštěvnost Ekologická výchova a environmentální výchova Studenti jsou vedeni k citlivému vnímání prostředí, celoroční projekt Člověk a prostředí ve spolupráci s ČVUT, FFUK. Environmentální výchova je průřezovým tématem předmětů: Občanská nauka, Český jazyk, Biologie, Anatomie a další. 4. Multikulturní výchova V rámci seminářů a workshopů jsou žáci pravidelně konfrontováni s různými sociokulturnímu jevy a při práci se seznamují s osobnostmi z celého světa. Seznam workshopů, které proběhly ve školním roce 2010/2011 je v příloze této výroční zprávy. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Environmentální výchova je profilovým tématem, které řeší především předměty základy společenských věd, kineziologie, biologie a taneční techniky 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Ne 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 11

12 Vzhledem k náročnosti programu výuky není možné s časových důvodů pořádat mimoškolní aktivity. 8. Soutěže Účast studentů v mezinárodních choreografických soutěžích: Účast na soutěžích Solo Duo, Festival Nová Evropa, Fontys Dans Academy Choreografická soutěž Solo Duo: 1. cena v kategorii sólo a cena diváků : Anežka Stráníková - Evoluce 2. cena v kategorii sólo Sadiye Cansu 1. cena v kategorii duo: Monika Částková - Arvore Programy výměny studentů a pedagogů: Theatre School Amsterdam, Holandsko University of Brighton, School of Art, Brighton, Velká Británie Hoger Institut voor Dans, Lier, Belgie Danshogskolan, University College of Dance, Stockholm, Švédsko Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, Holandsko Rotterdamse Danseacademie, Rotterdam, Holandsko London Contemporary Dance School, Londýn, Velká Británie Laban Centre, Londýn, Velká Británie University of Winchester, Faculty of Arts, Hampshire, Velká Británie Folkwang Hochschule, Essen, SRN Palucca Schule, Drážďany, SRN New York University, NYC, USA New York City University, Hunter College, NYC, USA Turku Polytechnic, Arts Academy, Turku, Finsko Escola Superior de Danca, Lisabon, Portugalsko Budapest Dance School, Budapešť, Maďarsko Conservatoire de Paris, Paříž, Francie Dance New York Inc., USA Bilgi University, Istanbul, Turecko Státní konzervatoř Istanbul, Turecko Duncan Reasearch Centre, Athény, Řecko State School of Dance/Hellenic Dance Company/, Athény, Řecko 12

13 Performers House, Silkeborg, Dánsko Vysoká škola múzických umění, taneční katedra, Bratislava, Slovenská republika Taneční konzervatoř I.L.Bellu, Bánská Bystrica, Slovenská republika Účast v mezinárodních programech: International Visegrad Fund: Mezinárodní choreografická soutěž o cenu Jarmily Jeřábkové Performing Arts Track of the Management of Performing Arts Dept. /MAPPA/, Bilgi Univ.,Istanbul, Turecko Directlink : Bilgi Univ. Istanbul, Santralistanbul, Turecko La Friche la Belle de Mai, Marseille, France Členství v mezinárodních organizacích ELIA/European League of Institutes of the Arts/. Členství v taneční sekci Artesnet Europe European Commission Lifelong Learning Programme PROSPERO: A European Network of Higher Vocational Education Institutes in the Perfoming Arts SIBMAS: Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí 9. Spolupráce právnické osoby s partnery Školy Neziskové organizace AMU, HAMU, FAMU, UMPRUM, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, ZŠ Chmelnice, ZŠ Barrandov, ZŠ Grafická, ZŠ Plzeňská, ZŠ J. Seiferta a další pražské i mimopražské školy a ZUŠ Státní konzervatoř Praha, Na Rejdišti Literární akademie J. Škvoreckého Nadace Bohuslava Martinů Nadace Život umělce Průběžná spolupráce na společných projektech ZŠ - spolupráce na pedagogickouměleckém projektu Špalíček Bohuslava Martinů, Projekt Taneční a pohybová výchova do škol Prezentace programu O tanci Odborná spolupráce, Spolupráce na společných projektech Spolupráce na společných projektech 13

14 Další Projekty: Nadační fond Isadory Duncanové Občanské sdružení Společnost pro taneční a muzickou výchovu Občanské sdružení Cena J. Jeřábkové Člověk v tísni Asociácia súčasného tanca Orkesztika Alapitvany Artbale International Visegrad Fund OSA Divadelní ústav, Goethe Institut Praha, Francouzský institut Praha, Polský institut, Rumunský institut, Maďarský institut a další instituty, Institut světelného designu Česká televize, Festival Zlatá Praha, Židovské muzeum Praha, Zámek Český Krumlov Konvergence, Pražská komorní filharmonie, Pražský filharmonický sbor, S.E.S.T.A. Odborná a metodická spolupráce Grantová podpora kulturních projektů Podpora kulturních projektů Spolupráce na společných projektech Intenzivní spolupráce, příprava vzdělávacího programu pro předmět Taneční a pohybová výchova do škol Odborná a metodická spolupráce Spolupráce na společných projektech Festival Nové Evropy 2011 Cena Jarmily Jeřábkové Mezinárodní festival současného tance a tanečního divadla ze zemí střední a východní Evropy spojený s choreografickou soutěží o Cenu Jarmily Jeřábkové pro profesionální umělce do 35 let. Zahraniční partneři a ŽÁCI: ELIA/European League of Institutes of the Arts/ - členství v taneční sekci Artesnet Europe - Europea Commission Lifelong Learning Program PROSPERO: A European Network of Higher Vocational Education Institutes in the Performing Arts Anita Banhegyi Maďarsko Inga Sergejevna Mikšina Ruská federace výměna informací, průběžná spolupráce, workshopy Zahraniční partneři a UČITELÉ: Hoger Institut voor Dans, Lier, Belgie Danshogskolan, University College of program výměny studentů a pedagogů 14

15 Dance, Stockholm, Švédsko Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, Holandsko Rotterdamse Danseacademie, Rotterdam, Holandsko Laban Centre, Londýn, Velká Británie University of Winchester, Faculty of Arts, Hampshire, Velká Británie Folkwang Hochschule, Essen, SRN Palucca Schule, Drážďany, SRN New York University, NYC, USA New York City University, Hunter College, NYC, USA Turku Polytechnic, Arts Academy, Turku, Finsko Escola Superior de Danca, Lisabon, Portugalsko Budapest Dance School, Budapešť, Maďarsko Conservatoire de Paris, Paříž, Francie Dance New York Inc., USA Bilgi University, Istanbul, Turecko Státní konzervatoř Istanbul, Turecko Duncan Reasearch Centre, Athény, Řecko State School of Dance/Hellenic Dance Company/, Athény, Řecko Performers House, Silkeborg, Dánsko výměna informací, workshopy Vysoká škola múzických umění, taneční katedra, Bratislava, Slovensko Taneční konzervatoř J. L. Bellu, Bánská Bystrica, Slovensko Učitelé: Joe Henry Alegado, USA Berrak Yedek, Turecko Vyučující moderní a současné taneční techniky Vyučující taneční techniky ( mateřská dovolená ) 15

16 10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). odborný kurz typ vzdělávání zaměření počet účastníků pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) Seminář pro pedagogy taneční výchovy určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne 42 dospělí ano 11. Další aktivity, prezentace Konzervatoř pravidelně organizuje výchovná představení určená Základním školám a Základním uměleckým školám. Jedná se o hodinový program O tanci, jeho barvách a vůních Představení je zaměřeno na historický vývoj tance - od pravěku až po současnost a je doprovázeno slovem. Jednotlivými choreografiemi studenti otevírají mladým divákům svým vrstevníkům i jiné možnosti seberealizace, než jaká je dnes běžně dostupná a dává jim možnost nahlédnout do světa plného barev, vůní a imaginace. Konzervatoř Duncan centre je zaměřená na současný tanec a taneční divadlo, vychovává mladé osobnosti nejen k vlastní tvorbě, ale i k odpovědnosti za svou práci. Výukový program konzervatoře je sestaven tak, aby její absolventi byli připraveni uplatnit se jako profesionálové v oblasti tance a to ve všech směrech, které soudobý tanec nabízí. 12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Akreditovaný program MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pedagogy Základních uměleckých škol a Základních škol (v souvislosti s nově zavedeným předmětem Taneční a pohybová výchova). Program uskutečněn v termínu VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce k průběhu státní maturity - monitoring - nebyla shledána pochybení 16

17 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol KO VZP nedoplatek pojistného ve výši 2 957,-Kč+penále ve výši 639,-Kč KO MHMP-nedoplatky, přeplatky 0-odstranění nedostatků pouze administrativního charakteru KO PSSZ přeplatek ve výši 3 082,-Kč VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Kč Upr. rozpočet Čerpání Nevyčerpaná ÚZ Název dotace k k dotace Dotace poskytnutá MŠMT celkem 11037, ,195 0 z toho: a) platy 5 011, ,778 0 b) OON Dotace poskytnutá MŠMT na program c) ostatní (pojistné+fksp+oniv) ,155 0 podpora cizích jazyků ne Dotace poskytnutá MŠMT na rozvojový 1, program mzdy pro pedagogy , ,

18 Dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2011 v Kč Upr. rozpočet Čerpání Nevyčerpaná ÚZ Název dotace k k dotace OOO91 Provozní dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 4 770, ,000 0 Celkem: VIII. Další informace Příloha č. 1 : UČEBNÍ PLÁNY OBORŮ VZDĚLÁNÍ Příloha č. 2 : VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI PRO TANEČNÍ A MÚZICKOU VÝCHOVU ZA ROK 2011 Příloha č. 3: TISKOVÁ ZPRÁVA Z FESTIVALU NOVÉ EVROPY/ CENA JARMILY JEŘÁBKOVÉ 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI PRO TANEČNÍ A MÚZICKOU VÝCHOVU ZA ROK 2011 Společnost pro taneční a múzickou výchovu naplňovala v daném období svůj program v souladu se svými stanovami. V roce 2011 byla ve spolupráci s konzervatoří Duncan Centre realizována V Divadle Duncan Centre tato představení v rámci projektu Con Tempo: Přehled odehraných představení v Divadle Duncan Centre v roce 2011 (leden-červen) Leden: Preludium pro třešeň / choreografie Lenka Bartůňková obnovená premiéra Únor: Do světa / choreografie Dora Hoštová a Lenka Bartůňková repríza O tanci výchovné představení studentů KDC / choreografie J. Hartman, Ž. Vajsarová, L.Vašek, T. Vašková, E. Blažíčková, Z. Sýkorová repríza Březen: O tanci 2 reprízy Persona / choreografie Raquel Gualtero premiéra Duben: 4. a Quiet / Klid / choreografie Arkadi Zaides (ISR) premiéra Brut / Fabrice RAMALINGOM a Nanohach - repríza Květen: 11. a Maturitní koncert premiéra Červen: 1. a Absolventský koncert premiéra 27. a Profilový večer / choreografie Howool Baek (KOR) I want to talk with u premiéra Fade premiéra 19

20 Odborné semináře a výstavy Divadlo Duncan Centre spolupracuje s Konzervatoří DC při realizaci workshopů významných pedagogů současného tance. V prvním pololetí 2011 byly realizovány workshopy: Johan Greben (NLD) klasická taneční technika Davide Sportelli (IT) současná taneční technika a improvizace Stefan Dreher (SRN) taneční jóga Raquel Gualtero (SP) a Louise Michel Jackson současný tanec a work demonstration Institut Světelného Designu Svante Grogarn (SWE) a Jan Beneš (ČR) Uspořádané fotografické výstavy: Vojtěch Brtnický Představení a workshopy Lenky Bartůňkové, o.s. Faro Aneta Šebelová Brut Nanohach a Fabrice Ramalingom Sumarizace za první pololetí 2011 premiéra: 7 repríza: 11 odborné semináře: 5 výstavy: 2 CELKEM: 25 Resumé V 1. pololetí roku 2011 bylo v Divadle Duncan Centre provedeno 7 premiér (z toho 3 české a 4 zahraničních) a 11 repríz. Společnost pro taneční a múzickou výchovu ve spolupráci s Konzervatoří Duncan centre dále uspořádala 5 odborných seminářů pro studenty, taneční i širokou veřejnost a 2 fotografické výstavy s taneční tematikou, čímž úspěšně plní svůj dramaturgický plán. 20

21 Na všech propagačních materiálech, které byly distribuovány mezi diváky, je uvedeno logo Ministerstva kultury ČR, MHMP a dalších smluvních partnerů. Přehled naplánovaných představení v Divadle Duncan Centre v roce 2011 (září - prosinec) Říjen: A perte de vue/ choreografie Aller retour premiéra, repríza Listopad: Africký večer / choreografie Ciré Beyé, Kaolack (Senegal) premiéra, repríza Kdo je Annik?/choreografie NANOHACH a Petra Fornayová - repríza Odborné semináře a výstavy V druhém pololetí 2011 budou realizovány workshopy: Jesus Hidalgo (F) současná taneční technika Ciré Beyé, Kaolack (SEN) moderní africký tanec, tradiční africký tanec, free style Uspořádané fotografické výstavy NANOHACH VEN! NANOHACH - výstava fotografii V. Brtnického, taneční skupiny Sumarizace za druhé pololetí 2011 premiéra: 2 repríza: 3 odborné semináře: 0 výstavy: 1 CELKEM: 6 21

22 FESTIVAL NOVÉ EVROPY 2010 CENA JARMILY JEŘÁBKOVÉ dvanáctý ročník soutěže, čtvrtý ročník festivalu závěrečná tisková zpráva Choreografická soutěž pro mladé umělce ze střední a východní Evropy, se letos konala již po dvanácté od V posledních letech probíhá její finále jako festival otevřený pro veřejnost. Specialitou soutěže je důraz kladený na vážnou hudbu; ze dvou soutěžních choreografií musí být jedna vytvořena na hudbu moderního českého skladatele. Jméno tohoto skladatele je vyhlášeno pro další ročník vždy při slavnostním zakončení soutěže. V minulosti se zde objevila jména jako Bohuslav Martinů, Miloslav Kabeláč, Petr Eben, Marek Kopelent, Kryštof Mařatka, Martin Smolka a další. Letos byl tímto skladatelem Jiří Teml. Za dvanáct let soutěží prošli mladí choreografové z České republiky, Kypru, Lotyšska, Polska, Maďarska, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinska, Turecko. Letos byli mezi finalisty zastoupeni choreografové z Řecka, Polska/Německa, Slovenska a České republiky. Členy mezinárodní poroty jsou: zakladatelka soutěže, paní Eva Blažíčková, taneční publicistka Nina Vangeli, John Ashford z Velké Británie, spojený s činností londýnského tanečního divadla The Place a soutěže Aerowaves, Jan Minařík, bývalý přední člen Tanztheater Wuppertal Piny Bausch a Michel Vincenot, ředitel Scène conventionnée Dance, Pau, Francie. V úvodních večerech Festivalu Nové Evropy vystoupili loňští a předloňští vítězové Kateřina Stupecká s dílem Sunyata-plodná prázdnota, tanečním sestupem šerem a magickými světelnými záblesky do hloubek podvědomí. Zoltán Grecsó v triu Touha žít vytvořil portrét svého otce, v němž mísí třeskuté svébytné sólové taneční variace se zpomalenými či utkvělými útržky životní reality, 22

23 střídavě snové a humorně absurdní. Oba choreografové obhájili svá někdejší vítězství a prokázali, že se od té doby posunuli k umělecké zralosti. Přesvědčivou vítězkou soutěže se stala Řekyně Iris Karayan. Uvedla dílo Leg acy, strhující sólo na hudbu Concerta per clavicembalo ed orchestra da camera Drammatico Jiřího Temla. Originalita tanečního jazyka, který jako by měnil samu anatomii tanečnice; ta se pohybuje jako vykloubený Picassův obraz, který sestoupil omylem ze zdi. Překvapivá hra tělesných tenzí, překvapivé rytmy reagují na podněty Temlovy hudby, avšak vytvářejí autonomní taneční výpověď s vyústěním střelhbitých otoček a spirál. Dílo nepostrádalo humor a euforizovalo diváky. Tanečnice přivádí na mysl vzpomínky na Nižinského, ranou Marie Chouinard. Jako svou volnou tvorbu uvedla Iris Karayan A time to mourn animální duet dvou lvic potřásajících hřívami, ponor do nejspodnějších vrstev lidské paměti, kdy se vědomí teprve rodilo zmítáno divokými instinkty. Další ceny uděleny nebyly. Festival je jako každoročně uzavřen slavnostním koncertem z díla skladatele tohoto ročníku a tanečním koncertem vítězů. Vedle choreografií Iris Karayan bude dána příležitost choreografické debutantce a studentce Konzervatoře Duncan centre Anežce Stráníkové, která uvede svou soutěžní práci na Temlovu Hommage a Michelangelo Hledání tvaru pod názvem Setkání s Michelangelem. Kontakty Festival Nové Evropy Divadlo Duncan Centre Branická 41, Praha 4 Public Relation Honza Malík Gsm: Projekt je realizován za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m.prahy, Městská část Praha 4, Řecké velvyslanectví, Slovenský institut v Praze, Nadace Život umělce České Centrum Praha. Partneři festivalu: Orkesztika Foundation, Asociácia súčasného tanca, Śląski Teatr Tańca 23

24 Mediální partneři: A2 kulturní čtrnáctideník, Nový prostor, Hudební Rozhledy, Taneční Zóna, Metropolis, magazín Salto /sk/, časopis Vlna /sk/ Bio Oko, Aerofilms s.r.o. a kino Světozor, Radio Etno, ČRo 3 Vltava, tanecniaktuality.cz, Prago- plakát s.r.o. 24

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692 Výroční zpráva Školní rok 2012/ Výroční zpráva za školní rok 2012/ I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více