Model dluhového financování subjektů a jeho komparace se současnými trendy v oblasti zadlužení domácností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model dluhového financování subjektů a jeho komparace se současnými trendy v oblasti zadlužení domácností"

Transkript

1 Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů magisterského studia Katedra: Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Název práce: Model dluhového financování subjektů a jeho komparace se současnými trendy v oblasti zadlužení domácností Autor: Petr Stehlík Počet znaků včetně mezer:

2 Model dluhového financování subjektů a jeho komparace se současnými trendy v oblasti zadlužení domácností Petr Stehlík* Abstrakt Cílem této práce je pokusit se identifikovat některé příčiny současného trendu zadlužování domácností. Práce představuje vlastní model dluhového financování subjektů, jehož základem je maximalizace diskontovaného užitku subjektu, který závisí na jeho spotřebě a úvěrové angažovanosti v různých časových obdobích. Analýze jsou podrobeny spotřebitelské a hypoteční typy úvěru. U spotřebitelského úvěru model implikuje nevýhodnost tohoto typu dluhového financování, u hypotečního úvěru model připouští výhodnost pouze za určitých situací. Tyto výsledky jsou diskutovány jednak z pohledu předpokladů modelu a jednak z pohledu některých behaviorálních přístupů, vztahujících se k zadlužování. Zjištěné skutečnosti jsou dány do komparace se současným trendem v oblasti zadlužování a identifikují se důvody, proč model odpovídá či neodpovídá skutečným ekonomickým trendům současnosti. Abstract The aim of this work attempts to identify some causes of the current trend in household debt. The work presents its own model of debt financing. Subjects maximize their discounted utility, which depends on its consumption and debt financing in different time periods. Consumer and mortgage loans are analysed. Model simulates an inefficiency of any type of consumer debt financing, and allows benefits in certain situations in mortgage debt financing. These results are discussed in terms of model assumptions, and also from the perspective of some behavioral approaches to indebtedness. The findings are put into comparison with the current trend in the debt financing and identify the reasons, why the model is or is not equivalent to today s economic trends. Klíčová slova:domácnosti, dluhové financování, behaviorální ekonomie, spotřebitelské a hypoteční úvěry Keywords: Households, Debt Financing, Behavioral Approach, Consumer and Mortgage Loans JEL Classification:C020, D030, D120, D140 Poznámka: Tento text je zkrácenou verzí diplomové práce obhájené na Katedře ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v roce Zvláštní poděkování patří proto Ing. Heleně Chytilové, M.A.,vedoucí mé diplomové práce, za trpělivý a velmi vstřícný přístup, podnětné připomínky, a celkově vynikající vedení práce. 1 * Absolvent oboru Ekonomická analýza na Národohospodářské fakultě VŠE

3 OBSAH Úvod Teoretické koncepty v oblasti dluhu Efekt nadměrného sebevědomí (Overconfidence Bias) Heuristika Efekt vlastnictví (Endowment Effect) Nedostatečná sebekontrola (Imperfect Self-Control) Model dluhového financování subjektů Odvození modelu Praktická aplikace subjekt a spotřebitelský úvěr Komparace se současným trendem v zadlužování pomocí spotřebitelských úvěrů Subjekt a hypoteční úvěr Komparace se současným trendem v oblasti hypotečních úvěrů Závěr Seznam literatury

4 ÚVOD Nedostatek likvidních prostředků v určité situaci může způsobit čerpání této likvidity prostřednictvím dluhu a jeho následné splacení v budoucnu. Domácnosti a jedinci takto financují potřebu vlastního bydlení či nákup spotřebního zboží. Cílem této práce je pokusit se identifikovat některé příčiny současného trendu zadlužování domácností. V případě rozhodnutí o potenciálním úvěru si můžeme položit otázku: Jedná se vždy o chladný racionální kalkul jedince, nebo hrají v jeho rozhodování roli i jiné faktory? Vyplatí se určitý typ úvěru, v porovnání se situací nezadlužit se? Pro aplikaci racionálního rozhodování jedince je sestrojen model dluhového financování subjektů, který pracuje na principu součtu diskontovaného užitku a zkoumá porovnáváním výsledných hodnot výhodnost jednotlivých úvěrových situací. Výstupy modelu jsou diskutovány se současnou situací na určitých dluhových trzích a hledají se důvody pro modelem nevysvětlené nadměrné zadlužování v některých situacích, a to především z pohledu behaviorální ekonomie, jejíž některé koncepty se pomalu stávají součástí ekonomie hlavního proudu. První kapitola se zabývá teoretickými přístupy v oblasti dluhu prostřednictvím představení některých behaviorálních konceptů, vztahujících se k zadlužování. Další text popisuje a analyzuje samotný model. Z hlediska dlužníka jsou analyzovány dva typy úvěrové angažovanosti spotřebitelský a hypoteční úvěr. Model implikuje nevýhodnost spotřebitelského úvěrování, což je v rozporu s ekonomickou realitou, reprezentovanou existujícím počtem úvěrů na spotřebu. Diskutovány jsou proto jednak nepřesnosti, spočívající v nedostatečném uchopení reality modelem, tak také behaviorální koncepty představené v teoretické části práce, které mohou vysvětlovat zvýšenou úroveň zadlužení v této oblasti.v případě hypotečního úvěrumodel predikuje výhodnost tohoto typu dluhového financování v určitých situacích. 3

5 1 TEORETICKÉ KONCEPTY V OBLASTI DLUHU Rozhodování subjektu o alokaci statků řeší standardní ekonomická teorie jako rozhodování za tzv. plné racionality.v případě problematiky zadlužování hovoříme především o mezičasové alokaci statků (peněžních prostředků).standardní pohled vychází z dokonalé racionality lidského jednání. Stoupenci behaviorální ekonomie se soustředí na problémy různých omezení, která mohou způsobit standardní ekonomií nepředpokládané neracionální či iracionální jednání. Tento přístup vychází z předpokladu, že subjekty mohou za určitých okolností jednat v rozporu s racionalitou opakovaně, systematicky. 1.1 EFEKT NADMĚRNÉHO SEBEVĚDOMÍ (OVERCONFIDENCE BIAS) Za jednu z nejdůležitějších behaviorálních anomálií oproti racionálnímu přístupu se považuje efekt nadměrného sebevědomí. Lidé mají téměř ve všech životních situacích tendenci nadhodnocovat svoje schopnosti, vyhlídky a šance na úspěch. Svenson (1981) testoval tuto hypotézu na skupině řidičů s otázkou, kam by sami sebe zařadili (podprůměrný řidič vs. nadprůměrný řidič). 93% ve vzorku sami sebe hodnotili jako nadprůměrné řidiče, i když je jasné, že ve skutečnosti bude 50% řidičů nadprůměrných a 50% podprůměrných. Odean (1999) na příkladu akciových trhů ukázal, že přílišné sebevědomí institucionálních investorů vede k vyššímu objemu obchodů a k nižším výnosům. Implikace pro zadlužování subjektů se přímo nabízí lidé velmi často přeceňují své schopnosti splácet, jsou příliš sebevědomí a tím pádem dávají subjektivně menší váhu rizikům, která jsou s úvěry spojená. Jelikož se jedná vyloženě o behaviorální faktor, je těžké empiricky sledovat výši nebo míru, jakým způsobem ovlivňuje tento koncept situaci zadlužování 1. 1Diskuzeviz Block-Lieb, S. Janger, E., The Myth of the Rational Borrower: Rationality, Behavioralism, and the Misguided Reform of Bancruptcy Law, Texas Law Review, Vol. 84, 2006, str

6 1.2 HEURISTIKA Kahneman a Tversky (1974) heuristiku definují jako: redukci komplexních (složitých) úloh v oblasti odhalování pravděpodobností a předvídání hodnot na jednodušší myšlenkové operace. Obecně jsou tyto postupy celkem užitečné, ale někdy mohou vést k systematickým chybám. 2. Dostupnostní heuristika (Availability Heuristic) je postup, kdy při identifikaci četnosti určitého jevu vycházíme z toho, jak je pro nás snadné si vybavit jeho příklady nebo výskyty 3. Typickým příkladem je skutečnost, že lidé přisuzují větší pravděpodobnost tomu, že zemřou po útoku žralokem, než šanci, že je zabije padající kus letadla (přičemž šance na útok žraloka je asi 30x menší), protože útok žralokem je víc dostupný (je více mediálně prezentován, filmy apod.) 4. Barber a Odean (2008) na příkladu finančních trhů ukázali, že individuální investoři preferují nákup akcií, které jsou více ve zprávách, akcie s extrémními jednodenními výnosy apod. 5 Pro zadlužování můžeme uvést skutečnost, že snadná dostupnost úvěrů může ve světle této úvahy budit dojem četnosti, aniž by se potenciální dlužníci zajímali o skutečnou dostupnost pro ně samotné. Například si myslí, že dostanou úvěr za nízkou sazbu uváděnou v reklamních materiálech, ačkoli v realitě by při tzv. úvěrovém scoringu 6 na tuto sazbu nedosáhli. Kotevní heuristika (Anchoring Heuristic) propojuje náš odhad velikosti určité veličiny s kotvou, která je nám v této souvislosti nabídnuta. Například v určitém experimentu byli účastníci rozděleni do dvou skupin a měli odhadnout procento afrických států v OSN. Každé skupině bylo na začátku experimentu na kole štěstí vylosováno zcela náhodné číslo (první skupině 10, druhé skupině 65). Přestože vylosované číslo vůbec nesouviselo s danou problematikou, účastníci ho nevědomky vzali jako kotvu, ke které vztáhli svůj odhad. Skupina s vylosovaným číslem 10 tipovala v průměru 25% afrických států v OSN, skupina s číslem 65 odhadla procento afrických států na 45% 7. Ať už má počáteční hodnota (kotva) jakýkoli původ, její následná úprava je podle Kahnemana a Tverského obvykle nedostatečná. Jinými slovy, různé kotvy vedou k různým 2Tversky, A., Kahneman, D., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, 1974, str tamtéž, str Montier, J., Behavioral Finance : Insights into Irrational Minds and Markets, WILEY, 2002, str. 12 5Stupavský, M., Behaviorální finance implikace pro investory, diplomovápráce VŠE, 2011, str. 68 6Proces, při kterém se zkoumá schopnost potenciálního dlužníka splácet, jeho zajištění, rodinné poměry, situace v zaměstnání apod. tak, aby byla finanční instituce co nejlépe schopna odhadnout rizikovost klienta. 7Tversky, A., Kahneman, D., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, 1974, str

7 odhadům, které mají systematickou odchylku k použité kotvě. 8 V případě nabídek úvěrů a jejich propagaci si můžeme položit otázku, zda-li zveřejněné informace neslouží jako kotva, ke které potom vztahujeme náš odhad ceny úvěru (např. nabízená úroková sazba od 2%, RPSN od 10%, bez poplatků za vyřízení apod.). Přitom míra přeplacení, tj. částka, kterou subjekt celkově zaplatí za možnost čerpat úvěr vzhledem k původní výši úvěru, se může pohybovatokolo150 % původní ceny úvěru. Pokud přijmeme předpoklad o nedostatečné úpravě kotvy, pak můžeme systematicky podhodnocovat ceny úvěrů, což může vést k vyšší míře zadlužení subjektů na trhu. 1.3 EFEKT VLASTNICTVÍ (ENDOWMENT EFFECT) Další z anomálních situací popsaných behaviorální ekonomií se nazývá efekt vlastnictví 9, při němž statkům nebo službám přisuzujeme subjektivně větší hodnotu, pokud jsou v našem vlastnictví. Studie Arielyho a Carmona (2000) se soustředila na výzkum nákupních a prodejních cen studentů, kteří chtěli vidět turnaj FinalFour NCAA 10 v basketbalu. Autoři kontaktovali studenty, kteří lístky nesehnali, a ptali se jich, za kolik by je byli ochotni koupit. V průměru odpovídali 175 $. Poté se ptali studentů, kteří lístky měli, za kolik by je byli ochotni prodat. Průměrná cena byla 2400 $. Vypadalo to, jakoby po koupi lístku přidávali majitelé extra hodnotu navíc k jeho ceně. Lístek měl pro ně najednou daleko větší hodnotu, než kdyby ho neměli. Autoři přisuzují tento fakt efektu vlastnictví. V situaci dlužníka si můžeme představit nákup statků například na spotřebitelský úvěr. Po nákupu statků jim díky efektu vlastnictví najednou přisuzujeme větší hodnotu, a to nám subjektivně vyrovnává újmu z vysokých splátek, které nás v budoucnosti čekají. Kdyby efekt vlastnictví neexistoval, některá naše rozhodnutí by mohla být jiná v tom smyslu, že bychom se rozhodli úvěr nečerpat. 8 Skořepa, M., Daniel Kahneman a psychologické základy ekonomie, Politická ekonomie, 52, 2/2004, str Empirický výzkum vizkahneman, Kmetech, Thaler (1990), nebo Ariely, Carmon (2000). 10National Collegiate Athletic Association, prestižní univerzitní soutěž v USA. 6

8 1.4 NEDOSTATEČNÁ SEBEKONTROLA (IMPERFECT SELF-CONTROL) Problém nedostatečné sebekontroly nastává, pokud jsou preference jedince nekonzistentní v čase nebo kontextu 11 (viz např. Ainslie (1975),Loewenstein (1996), Bar-Gill (2004), Sunstein (2006)). Tato nekonzistence může způsobit konflikt mezi jednotlivými soubory preferencí, např. v případě vlastnictví kreditní karty. Bar-Gill (2004) zmiňuje, že lidé by neměli v úmyslu si půjčovat, ale díky existenci nedostatečné sebekontroly nebo slabé vůle to přesto nakonec udělají, díky dostupnosti úvěru prostřednictvím kreditní karty. 12 Někdy bývá uživatel kreditní karty přirovnáván k alkoholikovi, který sice ví a je si vědom problémů souvisejících s jeho závislostí na alkoholu, ale zároveň nedokáže sám sobě zabránit v koupi další láhve alkoholu. 13 Naznačený příklad můžeme vidět graficky při aplikaci indiferenční analýzy na Obrázku1: Obr. 1 Změna preferencí před a po pořízení kreditní karty před vydáním kreditní karty po vydání kreditní karty úspory úspory spotřeba spotřeba Zdroj: vlastní zpracování Studie Shuie (2004) ukazuje tendenci lidí systematicky podhodnocovat dlouhodobé náklady spojené s používáním kreditních karet, přičemž jeho argumentace reflektuje hypotézu, 11Ariely, D., Wertenbroch, K., Procrastination, Deadlines, and Performace: Self-Control by Precommittment, INSEAD WorkingPaper 2001/104/MKT, str. 3 12Bar-Gill, O.: Seduction by Plastics. AmericanLaw and EconomicsAssociationAnnualMeetings, Paper 12, 2004, str tamtéž 7

9 že dlužníci naivně věří, že si nebudou půjčovat na kartu v budoucnu tolik peněz. 14 Rozsáhlé dvouleté pozorování subjektů na americkém kreditním trhu ukázalo mj. jednu zajímavou skutečnost: lidé ve většině preferují ex ante kreditní kartu s úrokem 4,9% na 6 měsíců před nabídkou 7,9% na 12 měsíců. Ex post pak tito jedinci po roce zaplatí více, než kdyby na začátku zvolili celoroční nabídku. Tento jev autor nazývá jako otočené pořadí (rank reversal) MODEL DLUHOVÉHO FINANCOVÁNÍ SUBJEKTŮ Cílem modelu je zkoumat různé situace zadlužení subjektu a dát odpověď na otázku, zda-li se subjektu vyplatí zadlužit se nebo ne, vzhledem k jeho kumulativnímu diskontovanému užitku za celé období zkoumání. Budou zkoumány různé formy a výše úvěrů i jejich použití, které ovlivní užitek subjektu pro různá období. Dvě základní otázky, na které se budeme snažit najít odpověď, znějí takto: 1) Vyplatí se subjektu zadlužit se spotřebitelským úvěrem, vzhledem k jeho celkovému diskontovanému užitku? 2) Vyplatí se subjektu zadlužit se hypotečním úvěrem, vzhledem k jeho celkovému diskontovanému užitku? Případně za jakých podmínek? 2.1 ODVOZENÍ MODELU Na začátku období dostane subjekt určitý důchod (Y ), který může libovolně použít na různé účely. Budeme předpokládat, že na začátku období je důchod subjektu přidělen (fallen from heaven), ale implicitně si můžeme představit, že je to odměna (mzda) za práci, kterou subjekt v tomto období odvedl. Dále předpokládáme, že subjekt je úvěrově angažován, tj. že si nakoupil statky z tohoto úvěru a zároveň tento úvěr splácí. Hodnotu vypůjčených statků vyjádřenou 14Benton, M., Meier, S., Sprenger, Ch., Overborrowing and Undersaving: Lessons and Policy Implications from Research in Behavioral Economics, Community Affairs Discussion Paper 07-4, Federal Reserve Bank of Boston, 2007, str Shui, H., Time Inconsistency in the Credit Card Market, Dissertation Paper, University of Maryland, 2004, str. 61 8

10 v peněžním ekvivalentu budeme značitstd 16 a hodnotu splátek vypůjčeného úvěrusp 17.Nyní jsme již schopni definovat disponibilní důchod YD, což je částka, která může být za období reálně použita na nákupy statků, jako: YD = Y SP (1) Spotřeba je definována jako: C = YD c + STD (2) kde c je mezní sklon ke spotřebě. Úspory definujeme vztahem: S = YD s (3) Kde s je mezní sklon k úsporám.nyní definujeme užitek subjektu (U ), a zahrneme do něj složky spotřeby a úspor: U = C + S U = (YD c + STD ) + YD s U = [(Y SP )c + STD ] + [(Y SP )(1 c)] (4) (5) (6) což v konečné úpravě determinuje výraz: U = Y + STD SP (7) Nyní provedeme aretaci funkce užitku o jedno období dopředu, a zároveň stanovíme vztah mezi důchodem v čase t Y a důchodem v čase t+1 Y ). t ( t 1 U = Y + STD SP Y = Y (1 + w) (8) (9) kde wje růst mezd mezi dvěma obdobími. Můžeme tedy zapsat funkci užitku pro čas t+1 jako: U = Y (1 + w) + STD SP (10) Při okamžiku rozhodování se o potenciálním čerpání úvěru dlužník porovnává budoucí užitky v současném okamžiku, musí je tedy diskontovat. V modelu je použit exponenciální model diskontování užitku pomocí subjektivní diskontní míryρ. 16 STD statky nakoupené z dluhu. 17 SP splátky. 9

11 Platí vztah: DU = U + U (11) kdedu je diskontovaná hodnota užitkůu au v čase t, U je užitek v čase t, U užitek v čase t+1 a ρsubjektivní diskontní míra. Zároveň zavedeme předpoklad, že subjekt při okamžiku rozhodnutí hledí pouze pět období dopředu. Rozšíříme tedy vztah na pět období a doplníme vztahy z předcházejícího výkladu: 1 DU = U ρ U 1 + (1 + ρ) U 1 + (1 + ρ) U 1 + (1 + ρ) U 1 + (1 + ρ) U (12) Naším cílem je zkoumat celkovou situaci subjektu, zajímat nás tedy budou tyto diskontované užitky v každém období v budoucnosti, resp. jejich součet (základní podoba modelu je definována pro 50 období). Celkový kumulativní užitek je tedy dán vztahem: sumdu = DU = ρ U = ρ (Y + STD SP ) (13) kde DU je diskontovaný užitek v čase t, U je užitek v čase t,y je důchod v čase t, STD hodnota statků nakoupených na dluh v čase t, SP hodnota splátek v čase t aρje subjektivní diskontní míra.nyní již máme všechny potřebné instrumenty pro úkol zkoumat chování modelu při různých úvěrových situacích. 10

12 2.2 PRAKTICKÁ APLIKACE SUBJEKT A SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Před aplikací modelu na situaci spotřebitelského úvěru je potřeba vymezit tento typ úvěrového instrumentu.společným rysem pro spotřebitelský úvěr bývá většinou skutečnost, že klienti za tento úvěr nakupují spotřební zboží, jinými slovy zvyšují si spotřebu v daném okamžiku (období). Nakoupené spotřební zboží má většinou krátkodobý charakter, tj. že užitek z něj se rychle vyčerpá. Situace nákupu například dovolené na úvěr je typickým příkladem nárůstu užitku pouze v jednom období. V dalších obdobích většinou užitek opět poklesne a subjekt je pouze povinen splácet. Do modelu tento fakt zahrneme zvýšením spotřeby (a následně užitku) pouze v jednom období, přičemž splátky budou pokračovat i v dalších obdobích. Průměrné ceny spotřebitelských úvěrů se v rámci navýšení pohybují okolo 50 %. 18 Nyní budeme uvažovat různé úvěrové situace subjektu a sledovat vzájemné vztahy. Nejprve budeme diskutovat změnu ceny úvěru (míry přeplacení), a vliv této změny na celkový užitek subjektu při aplikaci modelu. Výsledek znázorňuje Obr.2: Obr. 2 Celkový užitek při změně ceny úvěru Průběh celkového užitku celkový užitek přeplacená částka (v %) Zdroj: vlastní zpracování Celkový užitek při rostoucí ceně je stále menší, potvrdili jsme tedy intuitivní závěr, že s rostoucí cenou úvěru celkový užitek dlužníka klesá.jak se bude promítat výše úvěru do dlužníkova užitku? Pro diskuzi stanovíme jednotnou míru přeplacení, a to 40 % nad základní hodnotu 18 Analyzováno z reprezentativních příkladů spotřebitelských úvěrů z webových stránek českých bank. 11

13 úvěru. Tento předpoklad je samozřejmě diskutabilní 19, ale z důvodu jednoduchosti budeme od tohoto faktu abstrahovat 20. Výsledek naznačuje Obr.3: Obr. 3 Závislost celkového užitku na ceně úvěru 21 celkový užitek Průběh celkového užitku výše úvěru Zdroj: vlastní zpracování Dále se zaměříme na to, jak ovlivňuje celkový užitek délka splácení (při stejné míře přeplacení ). Obr. 4 Závislost celkového užitku na délce splácení Průběh celkového užitku celkový užitek délka splácení Z Obrázku 4 můžeme vidět zajímavou skutečnost, že délka splácení vůbec neovlivňuje celkový užitek subjektu (pokud předpokládáme stejnou míru přeplacení úvěru). Zdroj: vlastní zpracování 19 V praxi obvykle s menší hodnotou úvěru míra přeplacení klesá. 20Pokud bychom měnili zároveň výši úvěru a přeplacenou částku, bylo by obtížné identifikovat vztahy mezi jednotlivými veličinami při analýze celkového užitku subjektu. 21 Výše úvěru je dána v imaginárních jednotkách, pro názornost si můžeme představit, že 10 jednotek = Kč. 12

14 Vraťme se nyní k první otázce: Vyplatí se subjektu vzít si spotřebitelský úvěr oproti situaci zůstat nezadlužen?pro hledání odpovědi na výše položenou otázku nyní připustíme možnost, že cena spotřebitelského úvěru (resp. míra přeplacení) může klesat až k nule, tzn. že v nejlepším případě je subjekt schopen půjčit si a splácet tak, že součet všech splátek se bude rovnat výchozí hodnotě úvěru. Zároveň do naší analýzy zahrneme subjekt, který se spotřebitelským úvěrem vůbec nezatíží, tj. zůstane nezadlužen. Výsledky vidíme na Obr.5: Obr. 5 Závislost klesající ceny úvěru na celkovém užitku Průběh celkového užitku celkový užitek nezadlužit se přeplacená částka (v %) Zdroj: vlastní zpracování Vidíme, že i při srovnání dvou extrémních případů (nulová míra přeplacení a situace nezadlužit se) je při scénáři bez dluhů celkový užitek vyšší. Subjektu se tedy vyplatí v každém období utratit svůj důchod a nezvyšovat si momentální spotřebu nákupem statků na dluh, a to ani v hypotetickém případě nulové ceny úvěru 22. Shrňme nyní výsledky analýzy: Subjekt má v případě jakékoliv formy spotřebitelského úvěru menší celkový užitek než v situaci zůstat nezadlužen.s rostoucí cenou i výší úvěru celkový užitek dlužníka klesá, a délka období splácení neovlivňuje celkový užitek subjektu. Časový horizont při rozhodování o zadlužení nehraje v kontextu celkového užitku žádnou roli. 22Myšleno v kontextu součtu všech splátek rovnajícím se původní výši úvěru. 13

15 2.3 KOMPARACE SE SOUČASNÝM TRENDEM V ZADLUŽOVÁNÍ POMOCÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V České republice byl objem zadlužení domácností k podle evidence ČNB Kč 23, což činí přibližně 31 % HDP 24, přičemž spotřební úvěry se podílejí na celkovém zadlužení domácností přibližně 23 %. Model dluhového financování subjektů však implikuje, že pro jedince je z hlediska celkového užitku nevýhodné si spotřebitelský úvěr brát. Proč tedy sledujeme tento vzestupný trend v oblasti spotřebitelských úvěrů? Na jedné straně stojí nedostatečné uchopení reality modelem. Každý model je pouze hrubým zjednodušením reality a nemůže nikdy postihnout veškeré chování a možné situace, které mohou nastat. Model neuvažuje situace, při kterých by subjektu vzrostl v důsledku nakoupených statků na dluh užitek více jak jedno období, což je v praxi možné. Při nákupu automobilu, ledničky, televize nebo kuchyně jedinec nebo domácnost tyto statky využívá a má z nich užitek více jak jedno období, v modelu však zvýšení užitku probíhá pouze v jednom období nákupu těchto statků. Neuvažují se také různé vnější vlivy, které mohou mít dopad na spotřebitele při uvažování o tomto typu úvěru, jako např.ztráta zaměstnání, dočasný výpadek příjmů atp. Další námitkou může být předpoklad, že subjekty při diskontovaní jejich okamžikového užitku hledí pouze 5 období dopředu 25. Čím méně budou subjekty v modelu hledět do budoucna, tím menší bude mezera mezi zadluženou a nezadluženou situací, jinými slovy bude méně nevýhodné se úvěrem zatížit (z toho důvodu, že subjekty nebudou splátky úvěru tolik započítávat do své užitkové funkce). Otázkou je také v rámci jednoho období lineární nárůst užitku, jinými slovy v modelu není zakomponován zákon klesajícího mezního užitku v jednom období. Důvodem je jednak matematická náročnost takovéto formulace a jednak skutečnost, že výstupy analýzy by byly podobné jako v použité metodě lineárního oceňování. V modelu použité exponenciální diskontování užitku může být také diskutabilní. Metodika hyperbolického diskontování 26 může vysvětlovat některé behaviorální anomálie nevysvětlitelné standardním přístupem. K ilustraci rozdílu mezi těmito modely diskontování vzhledem k zadlužení použijeme Obr. 6, který naznačuje závislost velikosti diskontního faktoru na časovém zpoždění. 23ČNB, časové řady ARAD, sekce celkové zadlužení domácností. 24ČSÚ, statistika HDP za rok 2010 (3 667,6 mil. Kč). 25 V realitě určitě existují lidé, kteří hledí více než 5 období do budoucna, stejně tak jako lidé, kteří diskontování k hodnocení svého užitku vůbec nepotřebují, tzn. nehledí do budoucna, žijí přítomností. 26 Problematiku hyperbolického diskontování analyzovali např. Phelps a Pollak (1968), Laibson (1997), Read (2001), Della-Vigna a Malmendier (2006), nebo Bar-Gill (2004). 14

16 Obr. 6 Závislost diskontního faktoru na časovém zpoždění v exponenciálním a hyperbolickém modelu diskontní faktor δ exponenciální model hyperbolický model časové zpoždění Zdroj: Laibson (1997), str. 450, vlastní úprava Představme si, že se pohybujeme v intervalu, kde se křivka hyperbolického diskontování pohybuje pod křivkou exponenciálního diskontování. Zároveň předpokládejme, že se subjekt zadluží a v budoucnu bude splácet. Toto schéma je naznačeno na Obr. 7. Obr. 7 Zadlužení exponenciální a hyperbolické diskontování budoucnost splátka 1 splátka 2 splátka 3 splátka x splátka 1 splátka 2 splátka 3 splátka x Exponenciální model Hyperbolický model Zdroj: vlastní zpracování Statky, které subjekt nakoupí na úvěr, mají v obou typech diskontování stejnou hodnotu (pohybujeme v současném okamžiku). Hodnota budoucích splátek je však v hyperbolickém 15

17 modelu diskontována více díky nižšímu diskontnímu faktoru v počátečních obdobích splácení a tudíž vyšší diskontní míře. Připomeňme, že diskontní faktor (δ) definujeme jako δ =, kdeρje diskontní míra. Jinými slovy, hyperbolicky diskontující jedinec nepřikládá budoucím splátkám takovou váhu v okamžiku rozhodnutí o čerpání úvěru jako v exponenciálním modelu, a je proto náchylnější se zadlužit. Druhou skupinu důvodů, kvůli kterým výstupy modelu v souvislosti se zadlužením pomocí spotřebitelských úvěrů neodpovídají ekonomické realitě, můžeme vidět na straně spotřebitelů v kontextu některých behaviorálních faktorů představených v první části práce. Například problém nedostatečné sebekontroly 27, který úzce souvisí s nekonzistentním vnímáním času spotřebiteli, může zvyšovat míru zadlužení právě podceněním hodnot budoucích splátek. Taktéž koncept nadměrného sebevědomí 28, díky kterému spotřebitelé přeceňují svou schopnost v budoucnu splácet, nepřipouštějí si tolik možné problémy apod., může zvyšovat míru, s jakou se subjekty na trhu zadlužují. Dubská (2009) vidí rostoucí tendenci k zadlužování ve změně náhledu na dluhy z pohledu domácností v kontextu vyšší životní úrovně tím, že ve společnosti se projevuje orientace směrem ke konzumu 29. Hledá však důvody také na straně finančních institucí: Na straně poskytovatelů peněz nejen obchodních bank, ale i společností splátkového prodeje, družstevních záložen a leasingových společností se stále silněji prosazoval a později začal jasně dominovat silný marketing tlačící domácnosti do psychologických situací, kdy nemít jistý spotřební předmět znamená nebýt 30. Ve světle této úvahy můžeme aplikovat teoretický koncept tzv. dostupnostní heuristiky 31, kdy snadná přístupnost úvěrů a marketing, stále připomínající možnost si půjčit, může budit dojem dostupnosti, aniž by se potenciální dlužníci zajímali o skutečnou dosažitelnost pro ně samotné (vzhledem k jejich individuální situaci). Zvýšená úroveň zadlužení může souviset také s konceptem Status Quo Bias 32, kdy subjekt setrvává na své původní pozici a není ochoten ke změně. V této souvislosti můžeme zmínit zadluženého jedince, jenž život na dluh bere jako normální situaci, kterou nehodlá měnit. Tím, že splátky stávajícího dluhu řeší čerpáním dalšího dluhu, může přispívat ke zvýšené úrovni zadlužení v této oblasti. 27Který byl představený v kapitole kapitola Dubská, D., České domácnosti: změny v nakládání s penězi v období , Analýza ČSÚ, Statistika, 3/2009, str tamtéž 31kapitola Diskuze o tomto konceptu:kahneman, D., Knetsch, J., Thaler, R., Anomalies : The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 1, 1991, str

18 2.4 SUBJEKT A HYPOTEČNÍ ÚVĚR Společným rysem pro hypoteční úvěry bývá skutečnost, že klienti za tento úvěr nakupují nemovitosti, jinými slovy zvyšují si užitek nejen v daném okamžiku, ale i v dalších obdobích. Nakoupená nemovitost má výrazně dlouhodobý charakter, tj. že užitek z ní se nevyčerpá. To je zásadní rozdíl mezi spotřebitelským a hypotečním úvěrem. Do modelu tento fakt zahrneme zvýšením užitku ve všech následujících obdobích po okamžiku čerpání hypotečního úvěru 33.O jak velké zvýšení užitku by se mělo jednat, bude předmětem následné analýzy.změnu zvýšení užitku (v každém dalším období po čerpání hypotečního úvěru, vyjádřenou jako percentuální část z původní ceny úvěru) v závislosti na celkovém součtu diskontovaných užitků ilustruje Obrázek 8. Obr. 8 Závislost změny zvýšení užitku na celkovém součtu diskontovaných užitků Průběh celkového užitku celkový užitek nezadlužit se zvýšení užitku (v % z původní ceny úvěru) Zdroj: vlastní zpracování Při vyšších mírách zvýšení užitku se již subjektu vyplatí zatížit se hypotečním úvěrem, protože dosáhne na vyšší hodnotu součtu diskontovaných užitků, než v situaci bez úvěru. Hypoteticky si můžeme představit, že pokud hypoteční úvěr zvýší užitek subjektu v peněžním vyjádření o více jak 4 % z původní ceny úvěru za každé následující období (což v předchozím příkladu byly 4 jednotky, tedy Kč), vyplatí se subjektu si hypoteční úvěr vzít. 33Včetně okamžiku čerpání hypotečního úvěru. 17

19 2.5 KOMPARACE SE SOUČASNÝM TRENDEM V OBLASTI HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Model dluhového financování subjektů naznačuje, že hypotéku je výhodné si brát pouze za určitých podmínek. Zmíněná 4 % z původní ceny úvěru je ryze subjektivní parametr. Pro každého jedince může být užitek z vlastní nové nemovitosti jinak ceněný, pokud vůbec připustíme možnost penězi měřitelného užitku. Důležité však je, že model připouští výhodnost hypotečních úvěrů od určité hranice, ať už je subjektivně daná jakkoli. Diskuzí nad otázkou nedostatečného uchopení reality modelem jsme se zabývali dříve 34, zde ji proto již nebudeme zmiňovat, protože stejné výtky se dají aplikovat na oba typy úvěrů. Zaměříme se na dva behaviorální koncepty, které mohou ovlivňovat více právě hypoteční úvěry. Jedním z nich je již zmiňovaný 35 tzv. efekt vlastnictví, při němž statkům nebo službám přisuzujeme subjektivně větší hodnotu, pokud jsou v našem vlastnictví. Dlužník bydlí ve vlastním novém domě nebo bytě (nebo se rozhoduje, že bude bydlet), a proto mu přisuzuje subjektivně větší váhu (cenu), což působí na dlužníka v tom smyslu, že je náchylnější si hypoteční úvěr vzít. Druhým konceptemje kotevní heuristika 36, která propojuje náš odhad velikosti určité veličiny s kotvou, která je nám v této souvislosti nabídnuta. Percentuální vyjádření skutečné ceny úvěru vzhledem k jeho původní výši(míra přeplacení) se pohybuje kolem 50 % a příliš se neliší při srovnání hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Při pohledu na roční úrokové sazby hypotečních úvěrů (v praxi zhruba 2 6 %) si můžeme položit otázku, zdali tyto sazby neslouží jako kotva, ke které potenciální dlužníci vztahují odhad ceny hypotečního úvěru. Při rozhodování o hypotečním úvěru samozřejmě hrají velkou roli i ryze objektivní faktory, jako výše nájmu v oblasti, finanční situace jedince, možnosti daňových a jiných zvýhodnění hypoték apod. Pro značnou část obyvatelstva představuje hypoteční úvěr jednu z největších investic za celý život, proto nelze toto rozhodování paušálně hodnotit podle určitých objektivních či subjektivních faktorů, ale vždy s přihlédnutím k celé škále problémů, které ovlivňují rozhodování jedince. 34v kapitole vysvětlený v kapitole zmíněná v kapitole

20 ZÁVĚR Cílem této práce bylo analyzovat některé prvky současného trendu zadlužování jedinců a domácností prostřednictvím aplikace modelu dluhového financování subjektů.u situace spotřebitelského úvěru byly analyzovány změny celkového užitku při změnách parametrů modelu (doba splatnosti, míra přeplacení, výše úvěru apod.). Model implikuje nevýhodnost všech typů těchto úvěrů v tom smyslu, že pro subjekt je z pohledu celkového užitku výhodnější se spotřebitelským úvěrem nezatížit. To je v rozporu s ekonomickou realitou, kterou představují úvěry na spotřebu, jejichž hodnota se stále zvyšuje. Diskuse byla věnována jak nepřesnostem spočívajícím v nedostatečném uchopení reality modelem, tak i aplikaci behaviorálních konceptů, vztahujících se k zadlužování. Z analýzy různých forem hypotečního úvěru vyplynulo, že pro subjekt je v určitých situacích výhodné se tímto typem úvěru zatížit, v komparaci se situací nezadlužit se. Záleží na velikosti permanentního zvýšení užitku, které subjekt pociťuje jako radost, či štěstí z nabytého pocitu vlastního bydlení. Tento výstup modelu částečně odpovídá v praxi existujícímu, zvyšujícímu se počtu hypotečních úvěrů. Možností pro budoucí rozšíření modelu se nabízí celá řada, prostor je především ve zpřesnění použité metodologie, která by byla více schopna replikovat ekonomickou realitu například aplikací klesajícího oceňování užitku v jednom období. U analýzy spotřebitelského úvěru se nabízí rozvinutí systému nárůstu užitku pro více než jedno období, což více odpovídá ekonomické praxi. 19

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl.

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Behaviorální finance Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Ing. Michal Stupavský, CFAs CFA Society Czech Republic, člen a manažer newsletteru Spoluautor knihy Investor 21. století První česká

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Vyhněte se dluhové pasti

Vyhněte se dluhové pasti Vyhněte se dluhové pasti Finanční gramotnost v praxi Praha, 10/5/2012 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna Obsah Co je dluhová past a jak se do ní lze dostat» Vznik dluhové pasti» Možnosti zlepšení

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 3 Faktor času Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Čas- ve

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

tisková konference Praha, 7. ledna 2014

tisková konference Praha, 7. ledna 2014 tisková konference Praha, 7. ledna 2014 Úspěšný rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví 3 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek klientů K 31/12/12 K 31/12/13 4 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Forišková Dana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá analýzou zadluženosti domácností v České republice a jejich vlivem na finanční zdraví českého bankovního sektoru.

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE Tomáš Krabec Roman Čibera Motivace pro výzkum Role znalce v insolvenčním řízení v ČR - v české literatuře prozatím minimálně adresované téma - zákon

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Výsledky programu Zelená úsporám

Výsledky programu Zelená úsporám Výsledky programu Zelená úsporám Doba trvání ZÚ: 2009 2013 Za poslední dva roky proplaceno: cca 17 mld. Kč 2011 - sanace programu s velkým deficitem 2012 - aktivní finanční bilance programu K 26.11.2012

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více