ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D."

Transkript

1 ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

2 Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti lze vyjádřit její budoucí hodnotou (FV) a naopak, operace, které se mají provést v budoucnosti lze vyjádřit v jejich současné hodnotě (PV). Co je to vlastně úrok? Odměna za odloženou spotřebu; Vyrovnání inflačního znehodnocení; Pokrytí investičního rizika; Úrok pokrývá vlastníkům peněz náklady a rizika kapitálu

3 Budoucí hodnota Future value Budoucí hodnota (FV) vznikne úročením hodnoty současné (PV) Čas současné peníze enormně zhodnotí Za 30 let se 1000 Kč při 10% úroku zhodnotí na Kč

4 Perpetuita Perpetuita je do nekonečna se opakující pravidelný roční výnos Přesto, že se daný roční výnos opakuje do nekonečna, současná hodnota perpetuity je číslo konečné. 80% procent současné hodnoty perpetuity se dosáhne při diskontní sazbě 10% již za 17 let (diskontováním 17- ti plateb). Současná hodnota perpetuity se vypočítá velmi snadno: PV perpetuity = opakující se roční výnos / diskontní sazba Příklad: pravidelný roční výnos = 1tis.Kč, diskontní sazba = 10% PV této perpetuity = 1000 / 0,1 = Kč

5 Finanční výhodnost při respektování časové hodnoty peněz Příklad pro ilustraci: Jsou výhodnější příjmy A nebo B? diskontní sazba 10% 15% čas příjmy A PV příjmů A příjmy B PV příjmů B současnost 5000 Kč 5000 Kč konec roku Kč 3636 Kč konec roku Kč 2479 Kč konec roku Kč 1503 Kč konec roku Kč 683 Kč 5000 Kč 2859 Kč konec roku Kč 2486 Kč konec roku Kč 2162 Kč konec roku Kč 1880 Kč Součet Kč Kč Kč 9387 Kč Příjmy A jsou výhodnější

6 Současná hodnota Present value Současná hodnota (PV) vznikne diskontováním hodnoty budoucí (FV) Čas budoucí peníze enormně znehodnotí 1000 Kč, které obdržím za 30 let mají při 10% diskontní sazbě hodnotu pouhých 57 Kč v současnosti

7 Důležité vlastnosti diskontování Čím je budoucí výnos vzdálenější v čase, tím nižší je jeho současná hodnota Čím vyšší je diskontní sazba, tím nižší je současná hodnota budoucího výnosu Současná hodnota je diskontovaná hodnota do současnosti => diskontní faktor = 1 / (1+r) n Úroková sazba r představuje úrok, který by mohl být výnosem alternativního investování (oportunitní náklady kapitálu) Diskontní sazba odráží inflační očekávání a rizikovost subjektu, od kterého očekávaný výnos plyne

8 Příklad: Úročitel (1) Představme si, že vám váš strýček předložil následující nabídku. Když mu půjčíte 1000 EUR, vrátí vám přesně za rok 1100 EUR. Předpokládejme, že strýčkově slibu lze plně důvěřovat a že s vaší zápůjčkou není spojena žádná nejistota. Buď se vám bude zdát nabídka výhodná a půjčíte strýčkovi 1000 EUR, nebo mu půjčit odmítnete. Pro co by jste se rozhodli vy? BH = PH*(1 + i) = 1000*(1+0,1) = 1100 EUR i = 1100 / = 0,1 = 10% BH budoucí hodnota PH počáteční hodnota, současná hodnota i úroková sazba

9 Úročitel (2) Půjčíte-li strýčkovi peníze, vyděláte ze rok 10%. Ve druhém kroku musíte zvážit, kam jinam byste mohli oněch 1000 EUR vložit, tj. jaké je alternativní použití vašich 1000 EUR. Výnos i riziko musí být při investičním rozhodování posuzovány současně. S vaší investicí není spojeno prakticky žádné riziko nesplacení. Proto při hodnocení toho, zda 10% je hodně nebo málo, byste měli vycházet z údajů o výnosech na finančních trzích, které jsou rovněž bezrizikové, těmi jsou nejčastěji státní cenné papíry.

10 Odúročitel (1) Postupujme podobně jako při výpočtu výnosu i, ale hledejme nyní částku, kterou bychom museli dnes mít a investovat na daný alternativní výnos tj. současnou hodnotu, když známe budoucí hodnotu, včetně výnosu. Protože výnos z bezrizikového aktiva např. u státních pokladničních poukázek činí 2,45% a protože známe i budoucí hodnotu 1100 EUR, potom výpočet současné hodnoty je: Známe budoucí hodnotu 1100 EUR a zjišťujeme hodnotu současnou. SH = BH * 1 / (1+i) 1100 = SH * (1 + 0,0245) SH = 1100 / 1,0245 = 1 073,7 EUR. SH = 1 073,7 EUR i požadované zhodnocení n počet let SH současná hodnota BH budoucí hodnota

11 Odúročitel (2) Pokud by strýček potřebovat půjčit na finančních trzích 1100 EUR na jeden rok, musel by zaplatit pouze 1000 * 1,0245 = 1024,5 EUR. U strýčka tedy existuje určitá překážka, která mu znemožňuje vstoupit na finanční trhy, kde by si mohl půjčit levněji tj. za 1024,5 EUR, místo za 1073,7 EUR.

12 Jednoduché úročení Při jednoduchém úročení se počítá úrok vždy z původní vložené částky. Např. při 4% úroku na 5 let budeme úročit hodnotu 1000 Kč. Parametry 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok Úrok Celková částka 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč Kč Kč Kč Kč Kč

13 Úročitel jednoduché úročení i - úrokovou sazbu v desetinném vyjádření P 0 -částku určenou k uložení na účet na začátku období (tj. pro čas t = 0), n - počet období pak platí: P 1 = P 0 + P 0 * i P 2 = P 0 + P 0 * i * 2 P t = P 0 + P 0 * i * t

14 Odúročitel jednoduché úročení Otázka typu Kolik by jste byli ochotni zaplatit za EUR, které získáte za 5 let? je otázkou po současné hodnotě částky EUR. Víme-li že platí: P t = P 0 + P 0 * i * t = P 0 * /1 + i / Potom hledáme P 0 = P t * 1 / (1 + i * t) P 0 = 1200 * 1/ (1+0,04*5) = 1200 / 1,2 = 1000 EUR Současná hodnota, za kterou získáme 1200 EUR za 5 let, je ve výši 1000 EUR. Pokud ze současných hodnot počítáme hodnoty budoucí, využíváme principu úročení. Pokud opačně, tj. když z budoucích hodnot kalkulujeme hodnoty současné, tak využíváme principu odúročení (diskontování).

15 Úročitel složené úročení O složeném úročení hovoříme v případě, kdy se úročí jak původní částka, tak i připsané úroky. Celkový stav bankovního účtu po jednom roce zůstává při obou typech úročení shodný, a to 1040,- Kč. Následující rok se ale liší v tom, že úročena není pouze původní částka 1000,- Kč, ale 1040,- Kč. Na účtu tedy bude: * 0,04 tj. 1081,60 Kč. P 1 = P 0 * (1+i) (BH) P t = (SH) P 0 * (1+i) t t počet let i úroková sazba

16 Porovnání Parametry 0. rok 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok Jednoduché úročení Složené úročení ,6 1124,9 1169,9 1216,7

17 Faktor času Při rozhodování o investicích se posuzuje efektivnost jednotlivých investičních variant s různou dobou životnosti. Čím delší doba výstavby, tím déle jsou peněžní prostředky umrtveny, nepřinášejí žádné efekty, ani v podobě nejnižších depozitních úroky. Také výnosy během doby životnosti je třeba posuzovat z hlediska času: očekávané výnosy v budoucnosti jsou méně hodnotné než výnosy získané okamžitě. Při kalkulaci výhodnosti jednotlivých forem financování fixního majetku při hledání optimální kapitálové struktury např. pomocí vlastního kapitálu, úvaru obligací či pomocí leasingu se srovnávají náklady, které souvisí s použitím různých druhů kapitálu po dobu životnosti např. úrokové náklady z úvaru, nájemné při leasingové formě financování. Při stanovení prodejní, či nákupní ceny podniku, nebo jeho jednotlivých složek konkrétní tržní cena je ovlivněna poptávkou a nabídkou na trhu. Jedna z metod aktualizované hodnoty majetku se opírá o kapitalizaci výnosů během určité doby jejíž trvání ovlivňuje tržní cenu.

18 Metody složeného úročení Budoucí hodnota jednorázového vkladu úročitel Současná hodnota peněz odúročitel Budoucí hodnota pravidelných plateb (anuity) střadatel Budoucí platba pro dosažení budoucí hodnoty fondovatel Kapitálová obnova (pravidelné splácení kapitálu) umořovatel Současná hodnota budoucích plateb (anuity) zásobitel

19 Úročitel Při složeném úrokování (kdy se úrok počítá nejen z vkladů, ale i z dosud připsaných úroků) se stanoví pomocí úročitele: BH = SH * (1+i ) n BH hodnota konečná (budoucí hodnota) SH hodnota počáteční (jistina) i úroková míra n počet let

20 Odúročitel Odúročitel neboli diskont se používá tam, kde je třeba budoucí příjem nebo výnos převést na současnou hodnotu SH = BH * 1 / ( 1 + i ) n BH hodnota konečná (budoucí hodnota) SH hodnota počáteční (jistina) i úroková míra n počet let

21 Střadatel Pomocí střadatele se určuje celková budoucí hodnota pravidelných vkladů (úspor) včetně úroků na určité období. Předpokládá se, že se pravidelné částky pravidelně ukládají koncem každého roku. Určí nám, kolik naspoříme, budeme-li pravidelně spořit určitou částku peněz. BH = A * ((1 + i ) n BH celková výše úspor A částka pravidelných úspor (anuita) Používá se pro: stanovení výše rezervních fondů, - 1) / i určení konečné hodnoty pravidelných úspor, výpočet hodnoty pravidelně vkládaných peněžních prostředků do investic

22 Fondovatel Pomocí fondovatele určíme současnou hodnotu pravidelných vkladů koncem každého období, zajišťující požadovanou konečnou hodnotu. Nebo-li kolik musíme pravidelně spořit, abychom naspořili požadovanou částku peněz A = BH * i / ((1 + i ) n - 1) BH celková výše úspor A částka pravidelných úspor (anuita)

23 Umořovatel Pomocí umořovatele se umořuje výše pravidelných splátek (úmor) a úrokových plateb z dosud nezaplaceného úvěru. Dá se také využít pro výpočet ročních odpisů a úroku při propočtu efektivnosti investic pomocí metody ročních nákladů. Můžeme také využít pro výpočet splátek u hypotéčního, nebo investičního úvěru. K = U * (i * (1+i ) n ) / ((1+i ) n - 1) K roční splátka úvěru a úroků U poskytnutý úvěr

24 Zásobitel Vzorec podobný odúročiteli, pokud hodnota budoucích výnosů je každý rok ve stejné výši Zásobitel se používá pro: výpočty současné hodnoty pravidelných budoucích výnosů během určité doby, výpočet diskontovaných provozních nákladů investiční varianty, jestli-že jsou roční náklady stejné pro výpočet vnitřního výnosového procenta při pravidelných peněžních příjmech z investice apod. SH = BH * ((1+i ) n - 1) / (i * (1+i ) n ) SH = částka, která zajišťuje budoucí výnos BH = pravidelný budoucí výnos

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ing. Leona Bradáčová PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ústav soudního inženýrství VUT v Brně E-mail: leona.bradacova@usi.vutbr.cz Přednáška na konferenci znalců ÚSI VUT dne

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky

CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky ÚROKOVÝ A RENTNÍ POČET 1. pracovní verze OBSAH 1. PŘÍKLADY ÚROKOVÉHO POČTU... 2 1.1 Jednoduché úročení... 2 1.2 Složené úročení... 3 2. PŘÍKLADY RENTNÍHO POČTU...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více