Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Operativní leasing. Bakalářská práce. Tereza Snížková. Autor: Bankovní management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Operativní leasing. Bakalářská práce. Tereza Snížková. Autor: Bankovní management"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Operativní leasing Bakalářská práce Autor: Tereza Snížková Bankovní management Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 25. dubna 2010 Tereza Snížková

3 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala mému vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Markovi za jeho spolupráci, rady a velmi cenné připomínky, které mi v průběhu psaní této bakalářské práce poskytoval.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se jedné z poskytovaných finančních služeb na území České republiky a tou je leasing, konkrétně leasing operativní. Zahrnuje právní vymezení, charakteristiku jednotlivých druhů leasingu a analýzu dvou nabídek na operativní leasing od dvou finančních institucí působících v České republice. Cílem bylo provést porovnání nabídek na operativní leasing u společnosti s Autoleasing, a.s. a společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. Stěžejními body celého srovnání byly nákladové položky a celkové srovnání veškerých možných služeb, které jsou v rámci operativního leasingu klientovi poskytovány. V samotném závěru jsou uvedena hodnocení těchto dvou společností a jejich nabídek a učiněny návrhy na zkvalitnění již poskytovaných služeb. Annotation This bachelor thesis deals with one of the financial services provided in the Czech Republic and that is the leasing, operational leasing in particular. The thesis covers its legal definition, characteristics of particular types of leases and analysis of two tenders for operating leases from two financial institutions operating in the Czech Republic. The aim was to compare bids on operating lease from companies sautoleasing, Inc., and VB Leasing CZ, Ltd. The cost factors are the core points of the overall comparison of all included services which are under operating leases provided to clients. There are at the end of this thesis the evaluation of those two companies and their offers and suggestions for improving the services are made.

5 Obsah Úvod Vymezení pojmu leasing Vymezení a charakteristika základních pojmů leasingu Co obvykle obsahují leasingové splátky Pronajímatel a nájemce Akontace Ručení - nájemce Řešení pojištění leasingového předmětu Právní úprava leasingu v právu ČR Členění forem leasingu Finanční leasing Operativní leasing Zpětný leasing Zvláštní formy leasingu Zahraniční leasing Leasing s plnou amortizací Výhody a nevýhody leasingu Výhody leasingu Nevýhody leasingu Operativní leasing Předmět operativního leasingu Hlavní výhoda operativního leasingu Kde si operativní leasing pořídit Vybrané leasingové firmy VB Leasing CZ, spol. s r.o Představení společnosti historie Čím se společnost zabývá Obchodní strategie Na jakou klientelu je zaměřena Co klientům nabízí Postavení na trhu Partnerské společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o Co je potřeba k uzavření leasingové smlouvy s Autoleasing, a.s Představení společnosti - historie

6 3.2.2 Čím se společnost zabývá a její obchodní strategie Co klientům nabízí Co je potřeba k uzavření leasingové smlouvy: Hodnocení nabídky služeb společnosti s Autoleasing, a.s Postavení na trhu Aplikační příklad Srovnání cenových nabídek společností VB Leasing CZ spol. s r.o. a s Autoleasing, a.s Ekonomické srovnání nabídek Závěrečná doporučení Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů a tabulek Seznam příloh

7 Úvod Každá z firem ať už na českém nebo zahraničním trhu v rámci finančního řízení a plánování podniku musí zvažovat, jakým způsobem bude financovat pořízení, obnovu či rozšíření investičního majetku. Nabízí se mnoho možností úvěr, leasing, splátkový prodej. Jedním z cílů výběru způsobu financování investičního majetku je zvýšení tržní hodnoty firmy a zároveň by tento výběr měl přispět k co nejnižším nákladům spojených s pořízením investičního majetku. Pořízení, obnova či rozšíření investičního majetku nesmí ohrozit likviditu firmy. Podnikatelské záměry mohou být realizovány pomocí vlastních zdrojů. V případě jejich nedostatku jsou financovány pomocí cizích zdrojů od bankovních subjektů nebo s pomocí leasingových společností. Financování pomocí úvěru, finančního leasingu nebo operativního leasingu je v dnešní době běžný způsob jak podpořit rozvoj firmy. Výše uvedenými způsoby lze financovat osobní a užitkové automobily, nemovitosti, výpočetní techniku, technologie, stroje a mnoho dalších investic. Cílem mé práce je v prvé řadě zasvěcení do problematiky leasingu jako takového s větším zaměřením na problematiku leasingu operativního. Poté seznámení s historií dvou společností poskytujících operativní leasing - VB Leasing CZ, spol. s r.o. a s Autoleasing, a.s., tím, čím se zabývají, jejich postavením na trhu a jejich službami, které na trhu poskytují. Na jednom konkrétním, avšak fiktivním, příkladě porovnávám dvě nabídky financování majetku pomocí operativního leasingu společnostmi VB Leasing CZ, spol. s r.o. a s Autoleasing, a.s. Dle těchto nabídek hodnotím požadavky společností na klienta, který si zvolil jako formu financování operativní leasing. Porovnávám výhody a nevýhody nabídek těchto dvou společností z pohledu klienta, která ze společností je pro něj výhodnější, poskytuje mu více výhod a vyhovuje jeho přáním a požadavkům. Poté bych chtěla navrhnout určitá doporučení pro zlepšení poskytovaných služeb danými společnostmi. 7

8 1. Vymezení pojmu leasing 1.1 Vymezení a charakteristika základních pojmů leasingu Pojem leasing pochází z anglického slova lease, které v překladu znamená pronájem, resp. smlouvu o pronájmu. Podstatou leasingu je dohoda, na základě které pronajímatel poskytuje nájemci právo užívat majetek po stanovenou dobu za platbu či řadu plateb hrazených po smluvené období. 1 Jde o pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů. Do smlouvy o pronájmu vstupují dvě strany: pronajímatel a nájemce. Důležité je, že po dobu pronájmu zůstává daný majetek ve vlastnictví pronajímatele a nájemce má pouze právo majetek používat. Na nájemce jsou převedena veškerá rizika a užitky, které vyplývají z vlastnictví předmětu leasingu Co obvykle obsahují leasingové splátky Leasingová splátka je úhrada za leasingovou službu. Ve splátkách jsou obvykle obsaženy náklady na pořízení předmětu leasingu, amortizace 2 předmětu leasingu a zisk pronajímatele za provedenou službu. V celkové leasingové splátce mohou být dále zahrnuty finanční služby, které společnosti poskytují, jako je např. pojištění předmětu leasingu, celní poplatky, náklady na certifikaci a případně i servisní a ostatní náklady Pronajímatel a nájemce Pronajímatelem se v České republice může stát kterákoliv obchodní společnost nebo fyzická osoba, která splňuje obecné základní podmínky pro soukromé podnikání. Musí tedy získat živnostenské oprávnění pro pronájem a půjčování věcí movitých v případě poskytování operativního i finančního leasingu movitých věcí. V případě leasingu nemovitostí bez doprovodných služeb je to oprávnění pro realitní činnost a pro leasing nemovitostí s doprovodnými službami 3 živnostenské oprávnění pro správu a údržbu nemovitostí. Banky jsou oprávněny k poskytování operací spojených s finančním leasingem přímo ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. V případě, že povolení od České národní banky získá i některá ze zahraničních poboček bank na území České republiky, může i ta provozovat 1 Citace z: HARTLOVÁ, Věra a kol. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. 1.vyd. Praha: Nakladatelství FORTUNA, s. ISBN Opotřebení majetku. 3 Doprovodnými službami rozumíme úklid, opravy a údržbu nemovitostí. 8

9 a poskytovat leasing. Nájemcem může být fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba - podnikatel a právnická osoba Akontace Akontace je první navýšená splátka, vždy se uvádí v procentech z ceny pořizovaného majetku. Její výše závisí na ceně pořizovaného majetku, na dalším možném využití předmětu leasingu či prodeji v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy nájemcem a v neposlední řadě také do jisté míry na volbě klienta. Akontace se obvykle pohybuje okolo 10 % a výš. Akontace může také sloužit jako primární zástava, v případě, že by nájemce nemohl z nějakého důvodu hradit leasingové splátky Ručení - nájemce Způsob ručení se může lišit, dosti záleží na tom, co je formou leasingu pořizováno, co je tedy předmětem smlouvy, na ceně pořizovaného majetku a v neposlední řadě záleží i na samotné leasingové společnosti, jaké ručení po svém klientovi vyžaduje. U finančního leasingu lze považovat za zálohu úvodní splátku a u operativního leasingu je to mimořádná platba jedná se vždy o první navýšenou splátku. Dále je možné využít třetí osoby - fyzické osoby anebo je možné ručit nemovitostí, v případě, že se jedná o nemovitost nebo nějaký větší investiční celek Řešení pojištění leasingového předmětu Jako součást leasingové smlouvy je dohoda o pojištění předmětu leasingu. Pojištěním předmětu leasingu se pronajímatel, tedy leasingová společnost, chrání před škodami, které mohou vzniknout zcizením či poškozením předmětu leasingu a které by se v případě nepojištění předmětu leasingu přenesly na nájemce. Pojištění je nutné už z toho důvodu, že leasingová společnost po celou dobu užívání předmětu leasingu nemá předmět leasingu pod přímou kontrolou. V případě spotřebitelských leasingů, kdy je cena předmětů leasingu v řádech desítek tisíc korun, se pojištění předmětu leasingu nesjednává. V těchto případech leasingová společnost předpokládá, že předmět leasingu je uložen v bytě klienta, firmě klienta - soukromá osoba a vztahuje se tak na ně pojistka domácnosti či obecná majetková pojistka firmy. 9

10 Nejčastěji využívané pojištění: Pojištění majetkových škod to chrání pronajímatele před ztrátami vzniklými odcizením předmětu leasingu nebo jeho poškozením. Pojištění finančních ztrát jedná se o doplňkový program, který zajišťuje nájemci úhradu leasingových splátek např. při ztrátě zaměstnaní či pracovní neschopnosti je to chyba, která vzniká na straně nájemce. Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla týká se tedy leasingu motorových vozidel. Po dobu trvání leasingové smlouvy je leasingová společnost majitelem vozidla, a je tedy plně odpovědná za škody způsobené provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu. Předmět může být pojištěn: Individuálním pojištěním ze strany nájemce samostatná smlouva mezi nájemcem a pojišťovnou, nájemce zde dostává zplnomocnění od pronajímatele, který určuje pravidla pro rozsah a způsob uzavření pojistné smlouvy. Pojistnou smlouvu je nutné sjednat ještě před uzavřením leasingové smlouvy. Individuální pojištění není výhodné ani pro jednu stranu, pronajímatel musí kontrolovat, zda nájemce pojištění řádně hradí, je to tedy administrativně náročnější a nájemce nikdy nezíská takové podmínky u pojišťovny, jako leasingová společnost, která má určité postavení na trhu a z kterého tedy mohou vyplynout i příznivější sazby pojištění. Hromadným pojištěním ze strany pronajímatele zde tedy předmět leasingu pojišťuje pronajímatel, který částku za pojištění zahrne do splátek, které je povinen hradit nájemce dle splátkového kalendáře. Pronajímatel tak předchází riziku nepojištění předmětu leasingu Právní úprava leasingu v právu ČR Obchodní zákoník se v zabývá smlouvou o koupi najaté věci. Zde je tedy v podstatě vymezen pojem finanční leasing. Zákon o dani z příjmů používá v případě finančního leasingu označení finanční pronájem s dodatkem s následnou koupí najatého majetku. Základem pro vytvoření právního vztahu chápaného jako operativní leasing je nájemní smlouva. V případě operativního leasingu se najatá věc po ukončení pronájmu vrací majiteli. 10

11 Mezi podnikateli se vžil pojem leasing, z kterého není patrné, zda se jedná o finanční leasing nebo operativní leasing. Leasingové smlouvy jsou u nás uzavírány jako nepojmenované a jejich specifika musí být vždy vyjádřena při formulaci závazků a oprávnění stran leasingové operace v textu smlouvy. Předpokladem sestavení leasingové smlouvy je dohoda smluvních stran leasingové operace o všech podstatných náležitostech a respektování obecných postupů při uzavírání smluv stanovených platným občanským a obchodním právem. Důležitými zákony pro leasing je již zmíněný zákon o dani z příjmů a zákon o DPH, z nichž plynou pro leasingové nájemce výhody. Leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem, jsou zahrnovány do nákladů nájemce, předmět leasingu nefiguruje v investičním majetku nájemce, a nájemce tak ušetří na administrativě spojené s vedením v registru investičního majetku. 1.2 Členění forem leasingu Základní členění leasingu je na leasing finanční a leasing operativní. Největší rozdíl mezi těmito dvěma typy je v majetkoprávních vztazích a také v uživatelských rizicích. Dále máme i zpětný leasing, který je občas některou leasingovou společností klientovi poskytován Finanční leasing Finančním leasingem se obecně rozumí pronájem, u něhož dochází po skončení doby pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Místo pojmu finanční leasing se můžeme setkat v českých daňových předpisech s pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci ( zákon č.586/1992sb., o daních z příjmů). 4 Česká leasingová a finanční asociace definuje finanční leasing na svých internetových stránkách jako smlouvu, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně tzv. leasingovému nájemci jím vybraný předmět do užívání za účelem dlouhodobého užívání předmětu leasingu s: a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce, b) právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle 4 Citace z: VALOUCH, Petr. Leasing v praxi praktický průvodce. 4.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN

12 podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek. 5 Účastníky finančního leasingu jsou dvě strany leasingová společnost (pronajímatel) a uživatel pronajatého majetku (nájemce). Finanční leasing je považován za dlouhodobější. Jeho délka závisí na charakteru předmětu leasingu a jeho zařazení do odpisových skupin. 6 Minimální délka finančního leasingu je ze zákona 36 měsíců. Finanční leasing je obecně považován za dlouhodobější než operativní leasing. Doba pronájmu se obvykle kryje s dobou ekonomické životnosti majetku. Ekonomická životnost majetku je doba, během které poklesne pořizovací hodnota předmětu v důsledku jeho opotřebení na nulu a je obvykle kratší než technická životnost majetku 7. Předmětem finančního leasingu jsou předměty movité i nemovité. Například stroje, automobily, zařízení, budovy a někdy i celé podniky. Jde o předměty spotřební i investiční. V případě finančního leasingu spadá veškerá starost o pronajatou věc (pojištění, údržba, oprava, servis apod.) mezi povinnosti nájemce. Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Leasingová společnost, která pořídila do svého vlastnictví investiční majetek včetně DPH a který chce nyní poskytnout k pronájmu formou finančního leasingu, má nárok na odpočet DPH, kterou zaplatila na vstupu tedy při pořízení předmětu. Při poskytnutí investičního majetku k pronájmu pak uplatní stejnou sazbu jako při pořízení. Nájemce může u předmětu pořízeného formou finančního leasingu uplatnit nárok na odpočet daně na základě daňového dokladu, který vystaví leasingová společnost. Může to být faktura pro jednotlivé splátky nebo splátkový kalendář. Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Nájemné může být daňově uznatelným výdajem nájemce v plné výši, a to za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů předepisuje, že majetek musí být používán k podnikání, tedy za účelem dosažení zisku. V případě finančního leasingu je nájemné uznáno jako náklad za předpokladu, že 5 Citace z : VALOUCH, Petr. Leasing v praxi praktický průvodce. 4.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN Jedná se o zařazení majetku do určitých skupin, které se liší dobou životnosti majetku, majetek je rozdělován do jednotlivých odpisových skupin zákonem o dani z příjmů. 7 Je to doba, po kterou předmět slouží svému účelu a plní svou funkci. 12

13 jsou splněny následující podmínky: 1) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně jeho minimální dobu odepisování dle zákona o daních z příjmů. U nemovitostí doba nájmu musí trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se začne počítat ode dne, kdy byl předmět nájmu přenechán nájemci k užívání a 2) po ukončení doby nájmu dochází k bezprostřednímu převodu vlastnických práv k předmětu leasingu od leasingové společnosti k nájemci. Přitom je kupní cena hmotného majetku nižší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidovaného u leasingové společnosti, kterou měl mít předmět nájmu při rovnoměrném odpisování k datu prodeje a 3) po ukončení finančního leasingu s následnou koupí předmětu finančního leasingu zahrne poplatník odkoupený majetek do svého obchodního majetku Operativní leasing Jde o obchodní vztah mezi leasingovou společností a nájemcem. Cílem operativního leasingu je krátkodobý pronájem předmětu leasingu. Důvodem, proč si nájemce pronajímá předmět leasingu, je neefektivnost pořízení majetku do osobního vlastnictví. Předmětem této formy leasingu obvykle bývají počítače, telefonní stanice, dopravní prostředky atd. Délka pronájmu není nijak omezena, záleží na potřebách nájemce. Vesměs se jedná o pronájem na jeden až čtyři roky. Doba pronájmu bývá obvykle kratší než doba ekonomické životnosti pronajatého majetku. Po ukončení operativního leasingu nájemce vrací majetek pronajímateli, ten může předmět pronajmout opakovaně. Operativní leasing může být vypověditelný jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce bez zvláštních sankcí anebo platí na dobu určitou. Protože cílem pronajímatele je pronajmout předmět opakovaně, je jeho zájmem udržet předmět v co nejlepším stavu, proto provádí běžné opravy a servis majetku, zařizuje pojištění a je odpovědný za závady zboží, které řeší výměnou zboží v případě závady na majetku. V případě, že by pronajímatel závady na majetku neodstranil, nájemce není povinen platit splátky. Česká leasingová a finanční asociace na svých internetových stránkách definuje operativní pronájem jako smlouvu, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně tzv. leasingovému nájemci jím vybraný předmět do užívání za účelem jeho dočasného používání bez: 13

14 a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, 8 b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce. 9 Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. V případě operativního leasingu je nájemné daňově uznatelným nákladem. Výjimkou může být případ, kdy po ukončení operativního leasingu dojde k prodeji předmětu operativního leasingu nájemci. V takovém případě může být nájemné uznáno jako daňově uznatelný náklad, za podmínky, že kupní cena předmětu je vyšší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny evidované u leasingové společnosti. Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty U operativního leasingu movitých věcí se uplatňuje vždy základní sazba DPH bez ohledu na to, co je předmětem pronájmu. Nájemce má možnost, v případě, že je plátcem daně, uplatnit nárok na odpočet daně vždy z celé částky sjednaného nájemného Zpětný leasing Zpětný leasing je poměrně netradičním způsobem financování. Je založen na zpětném odkupu věci. Je to velice rychlý způsob, jak podnikatel nebo fyzická osoba, která se dostane do finančních problémů a zároveň potřebuje předmět ke své podnikatelské činnosti, může získat potřebnou hotovost. Principem zpětného leasingu je, že leasingová společnost od podnikatele odkoupí majetek a poskytne podnikateli finanční prostředky, jejichž výše se řídí znaleckým posudkem odhadem ceny majetku. Majitelem věci se tedy stává leasingová společnost, klient nájemce (původní majitel) si tentýž předmět pronajme na základě leasingové smlouvy. Další postup je shodný s běžným finančním leasingem. Nájemce po celou dobu trvání leasingové smlouvy platí řádné splátky. Po splacení veškerých leasingových splátek pronajímatel předmět leasingu prodá nájemci za zůstatkovou cenu nebo cenu smluvní. Nájemce je po celou dobu leasingu odpovědný za majetek a všechna rizika zůstávají na nájemci. Předmětem zpětného leasingu 8 Tzn. že k vlastníkovi předmětu leasingu se vztahuje riziko ztráty, zničení, poškození předmětu leasingu, v případě poškození např. automobilu, nájemce automobil vrátí vlastníkovi a on má povinnost poskytnout mu automobil jiný, co se týče užitků užitky můžeme mít na mysli odpisy, které vlastník zahrnuje do svých nákladů) 9 Citace z: VALOUCH, Petr. Leasing v praxi praktický průvodce. 4.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN

15 může být např. ojetý automobil, stroje, technické zařízení. Cena zpětného leasingu se odvíjí od řady faktorů nejdůležitějším je úroková sazba. Stanovení úrokové sazby je většinou individuální, ale pohybuje se ve stejné výši jako u bankovních úvěrových produktů. 1.3 Zvláštní formy leasingu Zahraniční leasing Pro leasing přes hranice je typické, že sídlo leasingového pronajímatele i nájemce je na území různých států. Leasingové splátky jsou hrazeny ve směnitelné měně nebo v měně státu, kde má leasingový pronajímatel sídlo. Zahraniční leasing může vyjít cenově výhodněji než leasing tuzemský, je ale mnohem náročnější z hlediska garance, a to z toho důvodu, že zahraniční pronajímatelé mají vyšší nároky na zajištění leasingu. Dalším rizikovým faktorem je změna kurzu mezi měnami. V leasingové smlouvě je potřeba se dohodnout, kterou legislativou se případné spory budou řídit Leasing s plnou amortizací Leasing s plnou amortizací je velice podobný finančnímu leasingu. Nájemné je inkasované leasingovou společností v průběhu celého leasingového období. Zcela pokrývá náklady pronajímatele spojené s pořízením předmětu leasingu a s průběhem leasingu. Na konci leasingového období je dluh tedy umořen (proto je to s plnou amortizací ) a k tomu navíc přinese leasingové společnosti předem stanovený zisk. Zůstatková hodnota na konci leasingu tak bývá velmi malá, někdy skoro až nulová. 1.4 Výhody a nevýhody leasingu Výhody leasingu vyřízení leasingové smlouvy může být mnohdy mnohem rychlejší než získání úvěru při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál na jednorázové vynaložení finančních prostředků na pořízení majetku, kapitál tak můžeme použít na jiné účely leasingové poplatky jsou předem pevně stanoveny, což je výhoda oproti bankovnímu úvěru, kdy může dlužník nést úrokové riziko Nevýhody leasingu pokud se nájemce rozhodne vypovědět smlouvu bez vážného důvodu tedy 15

16 Graf č. 1 zavinění na straně pronajímatele, činí tak s rizikem velmi vysoké smluvní pokuty, která je stanovena ve smlouvě Zdroj dat: ČLFA - Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR, rok

17 Graf č. 2 Zdroj dat: ČLFA - Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR, rok

18 2. Operativní leasing Operativní leasing je zjednodušeně zvláštním pronájmem majetku. Jedná se vesměs o krátkodobý nájem majetku, po jehož skončení nájemce vrací majetek pronajímateli. Nájemce si tak řeší určitou aktuální potřebu za předem stanovených podmínek daných leasingovou smlouvou. Tabulka č. 1 Pořadí členských společností ČLFA podle vstupního dluhu v operativním leasingu movitých věcí v r vstupní dluh PC 10 v mil. Kč v mil. Kč 01. LeasePlan ČR, s.r.o , , ALD Automotive s.r.o , , ARVAL CZ s.r.o , , UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 908,30 927, ČSOB Leasing, a.s. 848,00 848, ŠkoFIN s.r.o. 841,00 841, SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 733,16 738, Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 711,44 712, BUSINESS LEASE s.r.o. 615,00 615, IKB Leasing ČR, s.r.o. 504,50 516, VB Leasing CZ, s.r.o. 363,42 364, IMPULS-Leasing -AUSTRIA s.r.o. 359,87 363, Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 279,50 297, Credium, a.s. 275,59 276, ECS International Czech Republic, s.r.o. 210,00 210, s Autoleasing, a.s. 167,88 170, ING Lease (C.R.), s.r.o.**/ 129,01 129, D.S. Leasing, a.s. ***/ 112,80 117, Servis Leasing a.s. 110,84 110, Fortis Lease Czech s.r.o. 78,20 78,20 */ včetně výsledků RCI Financial Services, s.r.o. a UniCredit Fleet Management s.r.o. - leasingy realizované pracovníky UniCredit Leasing CZ, a.s. **/ včetně HYPMAR HK s.r.o. ***/ včetně výsledků D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Zdroj dat: ČLFA - Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR, rok PC - souhrn pořizovacích cen movitých věcí poskytnutých v r do operativního leasingu 18

19 2.1 Předmět operativního leasingu Přes veškerou snahu se mi nepodařilo nalézt tvrdá data, která by dokazovala, že určitý typ investic je pořizován převážně na operativní leasing. Leasingové společnosti i jejich asociace ve svých statistikách a výročních zprávách nerozlišují mezi operativním a finančním leasingem a vše zahrnují do pojmu leasingové operace. Podle mého názoru jsou nejčastějším předmětem operativního leasingu automobily, nemovitosti, technologie a specializovaná jednoúčelová zařízení jako například vrtné soupravy, počítače a laboratorní technika. Je to proto, že operativní leasing je vhodný na předměty, které mohou být provozovány samostatně a může k nim být dodávána celá řada doplňkových služeb jako například pojištění, servis a další doprovodné služby. Následující graf ukazuje poměr uzavřených smluv o finančním a operativním leasingu za rok Graf č. 3 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva Hlavní výhoda operativního leasingu Jednou z hlavních výhod oproti finančnímu leasingu je, že veškerá rizika v podobě oprav, poruch a krádeží, která jsou spojena s provozem předmětu leasingu nese pronajímatel, tedy 19

20 leasingová společnost. Ta zároveň poskytuje nájemci další služby. Tyto výhody lze demonstrovat na příkladě operativního leasingu automobilu. Automobil je produktem, k jehož užívání jsou vyžadovány další služby. Leasingová firma kromě vlastního nákupu automobilu poskytne další služby v podobě záručního i pozáručního servisu, údržby, výměny a uskladnění pneumatik, veškeré zákonné povinnosti (silniční daň, poplatek za radiový přijímač, zákonné pojištění) a havarijní pojištění až po vedení administrativy. Leasingová společnost také zajišťuje dálniční známky, tankovací karty, asistenční službu a náhradní vozidlo v případě krádeže nebo poruchy. Poplatky za tyto služby jsou samozřejmě započítány do nájemného. Pro nájemce to nese jednu z nesporných výhod a to, že tyto služby jsou zahrnuty v jedné nákladové položce a tou je pravidelná měsíční splátka. V podstatě můžeme všechny starosti související s péčí o majetek přenechat specializované firmě, a soustředit se tak na svůj předmět podnikání. Zaměstnanci, kteří se do té doby starali o vozový park, tak mohou být převedeni na jiný druh práce anebo mohou být propuštěni. Součástí leasingové smlouvy může být i dohoda, že po uplynutí určité doby např. 3 let anebo ujetí např km je automobil automaticky nahrazen novým. Druhým příkladem je možnost pořízení osobních počítačů pro zaměstnance firmy pomocí operativního leasingu. Leasingová firma se zaváže každé tři roky k výměně počítačů za nové a zároveň poskytuje nájemci podporu 24 hodin denně. Podpora se týká správy operačního systému i kancelářských aplikací. Dalo by se říci, že operativní leasing je určitou formou outsorcingu. To s sebou přináší řadu výhod, např. jednodušší plánování cash-flow, protože platby leasingové společnosti jsou fixní a dají se snadno předpovědět. Mezi další výhody operativního leasingu lze zahrnout i to, že se žádným způsobem neprojevuje v rozvaze. Firemní výsledky vypadají lépe, protože závazky z leasingu nezatěžují pasivní stranu bilance a tím nebrání firmě v dalším půjčování peněz. Leasingové splátky se projevují pouze v podrozvahové evidenci, nezvyšují tedy položku cizích zdrojů. Na druhé straně jsou leasingové splátky pro firmu nákladem a firma musí každý měsíc počítat s leasingovou splátkou za předmět financovaný pomocí operativního leasingu. V případě, že by se firma majetek rozhodla financovat pomocí úvěru, dochází k účetnímu zadlužení podniku. Výše přijatého úvěru se projeví v rozvaze jako položka cizí zdroje. To zhoršuje pozici podniku v případě jeho hodnocení 20

21 z hlediska rizikovosti pro investory a obchodní partnery. 2.3 Kde si operativní leasing pořídit Operativním leasingem se většinou zabývají univerzální leasingové společnosti a také na trhu působí i specializované společnosti. Ty se většinou soustřeďují na operativní leasing automobilů, protože ten vyžaduje rozsáhlé know-how a vysokou úroveň doprovodných služeb s tím spojených. I firmy, které se zaměřují na leasing nemovitostí, mají své specialisty na operativní leasing. Před tím, než bychom se rozhodli uzavřít smlouvu s některou z leasingových společností, měli bychom si o dané společnosti zjistit co možná největší množství informací. Jednou ze záruk, že je společnost důvěryhodná, by mělo být její členství v Asociaci leasingových společností. Je ale třeba sledovat i další informace jako například jak dlouho daná leasingová společnost působí na trhu, jaké má finanční zázemí, jaké jsou její finanční výsledky, kdo je majitelem společnosti a jak vypadají její internetové stránky. Potom už jen musíme dobře zvážit nabídku jednotlivých leasingových společností. 21

22 3. Vybrané leasingové firmy 3.1 VB Leasing CZ, spol. s r.o Představení společnosti historie Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. je univerzální leasingovou společností, která poskytuje kompletní finanční servis v oblasti leasingového a úvěrového financování zákazníkům již od roku Je členem finanční skupiny Volksbank a náleží koncernu VB Leasing International Holding GmbH, jehož pole působnosti se nachází v devíti evropských zemích v rámci střední a východní Evropy. Majitelem koncernu je vrcholová instituce rakouských Volksbank - Volksbank AG s více než 150letou působností na rakouském bankovním trhu a německá leasingová společnost VR Leasing AG. Toto spojení je zárukou zázemí, finanční síly a stability VB Leasing pro všechny obchodní partnery. Koncernová strategie přitom zohledňuje regionální potřeby a odlišnost místních trhů a spojuje je s know-how celé skupiny. 3.2 Čím se společnost zabývá Financováním nákladních, užitkových a osobních automobilů, prostředků hromadné dopravy, strojů a technologických zařízení, kancelářské, zdravotnické, stomatologické a veterinární techniky včetně vybavení lékáren, laboratoří a jiných zdravotnických zařízení, zemědělské, lesnické, stavební, manipulační a komunální techniky. Kromě financování prostřednictvím různých forem leasingu nabízí i jiné možnosti financování v podobě úvěru a splátkového prodeje. Vedle financování investic poskytuje i další služby spojené s poradenstvím, pojištěním, výkupem a následným prodejem užitné dopravní techniky Obchodní strategie Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. se zaměřuje na prohlubování vztahů se stávajícími klienty i na navazování nových obchodních vztahů, a to jak s koncovými klienty, tak i s dodavateli předmětů financování. Díky široké síti vlastních poboček po celé České republice je o podmínkách smlouvy s klienty vždy jednáno individuálně a v místě sídla klienta. Nabízené produkty se snaží společnost vytvářet tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníků Na jakou klientelu je zaměřena Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. se nezaměřuje pouze na firemní klientelu, ale své 22

23 služby poskytuje všem Co klientům nabízí Leasing na osobní i užitkový automobil, nový i ojetý všech typů a značek, maximální stáří 8 let, formou operativního, finančního leasingu anebo úvěru maximální stáří ojetého automobilu je 8 let akontace 0 70 % u finančního leasingu uzavření smlouvy s délkou trvání měsíců a s dobou splácení měsíců leasingovou smlouvu je možné předčasně splatit u operativního leasingu uzavření smlouvy s délkou trvání měsíců, po ukončení se klient rozhodne, zda majetek odkoupí anebo ho leasingové společnosti vrátí zprostředkování pojištění předmětu leasingu za výhodných podmínek Car&operate při pořízení více osobních či užitkových automobilů najednou, při obměně vozového parku financování osobních i užitkových automobilů, všech typů a značek, do 3 let stáří vozidla leasingové smlouvy od 12 do 72 měsíců splácení možnost schválení finančního rámce pro budoucí obchody zlepšení cash-flow a uvolnění peněžních prostředků v případě financování pomocí zpětného leasingu při využití leasingu se zůstatkovou hodnotou se sníží leasingové splátky Doprovodné služby ke Car&operate Pojištění: součástí leasingové smlouvy sazba pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla garantovaná až na dobu 6 let Likvidace pojistných událostí veškeré důležité informace a tel. spojení jsou součástí ASSISTANCE MANUALU prostřednictvím partnera PS ASSISTANCE zajistí hladký průběh likvidace pojistné události 23

24 Karty na odběr pohonných hmot k vozidlu, na které je uzavřena leasingová smlouva je uzavírána smlouva na vystavení tankovací karty za tankovací kartu není nutné skládat obvyklou finanční záruku u vydavatele karty slevy na pohonné hmoty partnery jsou: SHELL Czech Republic a.s., CCS a.s. Pneumatiky slevy na pneumatiky a servisní služby u firem: Barum Continental spol. s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. cena za pneumatiky, případně jejich uskladnění je součástí leasingové splátky sami si zvolíte cenovou hladinu (značku a typ) pneumatik poradenství ohledně počtu sad pneumatik po dobu leasingu odběr pneumatik včetně montáže v průběhu leasingu na kterémkoliv servisním místě sítě smluvních partnerů po celé ČR Dálniční známka od podpisu smlouvy můžete již mít k dispozici dálniční známku Servis a údržba automobil má zajištěné servisní úkony dané výrobcem i opravy v případě poruchy vozidla v síti smluvních partnerů tuto službu klient platí formou fixního měsíčního paušálního poplatku Náhradní vozidlo v případě opravy vozidla je zajištěno přistavení a zapůjčení náhradního vozidla Dopravní technika financování těžké dopravní techniky v podobě nákladního automobilu, návěsu, přívěsu a nástavby na autobusy pomocí finančního leasingu, operativního leasingu, splátkového prodeje a úvěru. financování v CZK i EUR možnost aktivního podílení se na sestavovaní splátkového kalendáře s cílem minimalizovat průběžnou finanční zátěž smlouvy na dobu měsíců poskytování finančního rámce za výhodných podmínek na pořízení většího množství dopravní techniky zprostředkování pojištění předmětu 24

25 kompletní servis spojený s vyřízením žádosti ve spolupráci s dodavateli předmětu obchodní jednání v sídle klienta Financování komunální sféry financování investičních potřeb měst, obcí a společností s majetkovou účastí města nebo obce poskytují finanční leasing, operativní leasing, úvěr a splátkový prodej financování na bázi fixních i plovoucích úrokových sazeb v CZK i EUR doba splácení od 12 měsíců umožnění sezónních splátek předměty již od Kč kompletní servis spojený s vyřízením žádosti o financování ve spolupráci s dodavatelem předmětu poskytnutí finančního rámce za výhodnějších podmínek při pořízení většího množství techniky zprostředkování pojištění předmětu Truck&Leas nabízí maximální možnou nabídku nákladních automobilů, návěsové techniky a speciálních vozidel z těchto zdrojů: výkup od dopravců s důrazem kladeným na jasný původ a technický stav výkup protihodnotou dovozy ze zahraničí od stálých a prověřených značkových partnerů možnost předčasného ukončení leasingové smlouvy koordinace obchodu, financování a dalších služeb spojených s nákupem či prodejem vozidla poradenství při pořizování vozidla pro konkrétní využití jak z tuzemských, tak i zahraničních dodavatelů Truck&operate možnost jak se zbavit starostí se servisem, údržbou a legislativou prostřednictvím financování operativního leasingu spojeného s full service nabízí: kompletní správu financování vozidel převzetí rizika budoucí hodnoty vozidla 25

26 Výhody: Starosti o financování vozidla přenecháte leasingové společnosti služby zahrnuté v nájmu registrační náklady legislativní náklady (silniční daň, poplatek za rádio) pojištění havarijní i povinné doplňkové pojištění údržba a servis prodej vozidla po ukončení nájmu Soustředění se na hlavní předmět podnikání optimalizace cash-flow celé nájemné je daňově uznatelným nákladem pravidelné měsíční splátky umožňují lepší finanční plánování snadná obnova vozového parku administrativní nenáročnost Neexistuje zde minimální doba trvání smlouvy lze zde využít financování krátkodobých či jednorázových projektů Ušetříte: náklady spojené s personálem nulová akontace neplatíte zde plnou cenu vozu, ale pouze rozdíl mezi pořizovací a budoucí hodnotou předmětu financování Stavební a manipulační technika financování na míru podnikatelům ve stavebnictví financování rypadel, nakladačů, rypadlonakladačů, vysokozdvižných vozíků, jeřábů, vrtných souprav, buldozérů, kompaktorů, graderů, dumperů, zemních a silničních válců, finišerů a jiných předmětů pomocí úvěru, finančního i operativního leasingu financování na bázi plovoucích i fixních úrokových sazeb v CZK i EUR smlouva uzavíraná na měsíců možnost sezónních splátek finanční rámce na pořízení velkého množství stavební techniky zprostředkování pojištění předmětu 26

27 Stroje a zařízení machinery leasing financování obráběcích a tvářecích strojů, zařízení na zpracování plastů, strojů pro polygrafický průmysl a jiných strojů či technologií financování v podobě finančního leasingu nebo úvěru smlouvy na dobu měsíců, max. doba splácení 84 měsíců délka splácení je možná od 36 měsíců s tím, že zbývající splátky jsou spíše v symbolické výši financování v CZK i EUR možnost nerovnoměrných a mimořádných splátek v rámci splátkového kalendáře garance fixních splátek při délce trvání leasingu 60 nebo 72 měsíců po celou dobu trvání leasingu je možné poskytnout i financování na bázi plovoucí úrokové sazby zprostředkování pojištění předmětu možnost blokace výhodného kurzu na delší dobu při pořízení nového stroje Zemědělská a lesnická technika financování veškeré zemědělské a lesnické techniky financování v podobě finančního, operativního leasingu i úvěru smlouvy na dobu měsíců zohlednění sezónnosti tohoto odvětví a uzpůsobení splátkového kalendáře s různou velikostí splátek v zimním a letním období zprostředkování pojištění předmětu Medical finance speciální produkt pro potřeby zdravotnických zařízení, financování kompletního vybavení ordinací lékařskými přístroji, nábytkem i hardwarem. Mimo jiné i sanitních, záchranných a transportních vozů, ale i vozů pro lékaře. Financování pomocí leasingu operativního, finančního nebo úvěru i splátkového prodeje smlouvy na dobu měsíců financování předmětů s pořizovací cenou od Kč zprostředkování pojištění předmětu 27

28 Živno leasing produkt vytvořený pro potřeby živnostníků a menších podnikatelů. Financování strojů, technologií a automobilů. nabídka financování pomocí leasingu finančního či operativního a úvěru smlouvy od měsíců předměty od Kč zprostředkování pojištění předmětu kompletní servis spojený s vyřízením leasingové žádosti ve spolupráci s dodavatelem předmětu leasingu Kancelářská technika financování předmětů výpočetní techniky, kopírek, tiskáren atd. v podobě finančního i operativního leasingu a úvěru leasingové smlouvy s dobou splácení od měsíců předměty již od Kč zprostředkování pojištění předmětu IT&operate jsou to finanční služby s přidanou hodnotou tyto produkty jsou vyvíjeny s ohledem na specifika oboru informačních a telekomunikačních technologií a služeb spojených s pronájmem tiskových řešení formou platby za stránku přínosem pro koncové uživatele je zejména výrazné zjednodušení a zprůhlednění účetních a provozních procesů, které komplexnost produktů přináší dodavatelům tyto komplexní služby umožňují být o krok vpřed před konkurencí Postavení na trhu V posledních letech společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. potvrdila své postavení na trhu a v současné době patří mezi tři největší univerzální leasingové společnosti. Níže uvedená Tabulka č. 2 a Graf č. 4 vypovídají o vývoji společnosti v několika posledních letech: neustále se zvyšuje hodnota nově uzavřených obchodů je zde viditelný i určitý pokles, a to v roce 2008, kdy klesl počet nově uzavřených smluv o oproti roku 2007 tento pokles počtu smluv reprezentuje 2,521 miliardy Kč podíl na trhu nepatrně klesl o 0,5 procentního bodu 28

29 výnosy z leasingových operací vzrostly o 642 milionů Kč v roce 2008 proti roku 2007, čímž se zvýšil i hospodářský výsledek jeden z největších nárůstů hospodářského výsledku společnost zaznamenala v roce 2004, a to o 192,8 milionů Kč proti roku 2003 nejvyšší nárůst zaznamenal základní kapitál, který byl zvýšen o 3,359 miliardy Kč. To bylo způsobeno navýšením kapitálu z 27. října 2008 společností VB - Leasing International Holding GmbH. neustálým vývojem společnosti byl navýšen i počet zaměstnanců v průměru o 12 osob ročně Tabulka č. 2 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva

30 Graf č. 4 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva 2008 Tabulka č. 3 a Graf č. 5 ukazují strukturu uzavřených obchodů: Osobní automobily vykazují v letech 2004 až 2008 téměř dvojnásobný nárůst v objemu obchodů, procentuálně pak nárůst o polovinu z 12,7 % na 18,8 %. Dopravní technika z hlediska objemu obchodů stagnuje a procentuálně klesá. Stroje a zařízení vykazují nárůst. Blíže nespecifikovaná kategorie ostatní vykazuje rovněž nárůst. 30

31 Tabulka č. 3 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva 2008 Graf č. 5 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva

32 3.1.7 Partnerské společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. VOLKSBANK CZ, a.s. Volksbank CZ, a.s. je univerzální obchodní bankou, která nabízí širokou škálu produktů a služeb v oblasti drobného i podnikového bankovnictví. Během svého působení na českém trhu se jí podařilo získat pevnou pozici v segmentu středních a menších bankovních domů. Obchodní strategie této banky vychází především z orientace na klienta a jeho individuální potřeby a požadavky. Snahou této banky je vytvořit dobré vzájemné vztahy mezi klientem a bankou. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna Je členem koncernu ERGO, tato pojišťovna nově vstoupila na trh České republiky v roce Zaměřuje se na prodej životního a důchodového pojištění a poskytuje k nim široké spektrum doplňkových služeb. Dále poskytuje velmi bohatou nabídku úrazového pojištění spolu s pojištěním cestovním. IMMOCONSULT Praha Immoconsult Leasinggesellschaft m.b.h je mateřskou společností Immoconsult Leasing Czechia s.r.o., která se specializuje na financování nemovitostí pomocí leasingu. Zabývá se poskytováním finančního a operativního leasingu na nemovitosti, dále nabízí projektové a podílové financování, projekt development a pronájem nemovitostí Co je potřeba k uzavření leasingové smlouvy Osobní doklady: platný občanský průkaz druhý doklad totožnosti v podobě řidičského průkazu nebo cestovního pasu anebo rodného listu Další doklady: potvrzení o výši příjmu za poslední tři měsíce výpis z bankovního účtu za poslední měsíc Firemní doklady: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list anebo koncesní listinu doklad o přidělení IČ osvědčení o registraci DIČ v případě, že je plátce 32

33 přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh výpis z bankovního účtu za poslední měsíc V některých případech leasingová společnost požaduje ještě další dokumenty, ale toto jsou základní dokumenty, které by měl zájemce o uzavření leasingové smlouvy doložit. Dále se mohou jednotlivé dokumenty lišit v závislosti na tom, o co a o jaký druh leasingu se jedná. Například v případě financování komunální sféry musí obce doložit další skutečnosti. Jedná se například o výkaz plnění rozpočtu a rozvahu za předchozí kalendářní rok atd Hodnocení nabídky služeb společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. Z výše uvedených dat vyplývá, že společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. prochází neustálým rozvojem a objem uzavřených obchodů se zvyšuje. Na základě růstu objemu uzavřených obchodů na osobní automobily lze usuzovat, že klienti projevují největší zájem o financování osobních automobilů. Dle výše uvedeného výčtu poskytovaných služeb je možné vidět, že společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. opravdu poskytuje širokou nabídku produktů, které je možné rozšířit o různé doplňkové služby. 3.2 s Autoleasing, a.s Představení společnosti - historie Společnost s Autoleasing, a.s. byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne Jejím jediným a stoprocentním vlastníkem je Česká spořitelna, a.s. Hlavní oblastí podnikání společnosti s Autoleasing, a.s. je poskytování leasingových služeb a prodeje na splátky. Společnost s Autoleasing, a.s. vlastní společnosti Leasing České spořitelny, a.s. a s Autoúvěr, a.s. a je jejich jediným a stoprocentním vlastníkem. Leasing České spořitelny, a.s. Leasing České spořitelny, a.s., dříve CORFINA, a.s., byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne Předmětem podnikání této společnosti je poskytování leasingových služeb včetně prodeje na splátky. Společnost Leasing České spořitelny, a.s. ukončila svou aktivní obchodní činnost na svůj vlastní účet dne Od uzavírá společnost obchody výhradně na účet mateřské společnosti, kterou je s Autoleasing, a.s. 33

34 s Autoúvěr, a.s. s Autoúvěr, a.s., dříve Servis 1 ČS, a.s., byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne Hlavním předmětem podnikání této společnosti je poskytování spotřebitelských úvěrů v oblasti dopravní techniky Čím se společnost zabývá a její obchodní strategie s Autolesing, a.s. je specializovaná leasingová společnost, která poskytuje služby finančního a operativního leasingu občanům, podnikatelským subjektům, státním a neziskovým organizacím a velkým firmám. Její snahou je poskytovat profesionální a kompletní servis na vysoké úrovni a zároveň spojením se silnou středoevropskou finanční skupinou Erste Bank Group finanční zázemí a stabilitu nadnárodní společnosti. Vizí společnosti je být partnerem první volby pro klienty, obchodní partnery a zaměstnance. Jejich cílem je, aby stávající klient, který má účet vedený u České spořitelny, a.s. a přemýšlí o financování pomocí operativního leasingu, věděl o možnosti tohoto financování dceřinnou společností s Autoleasing, a.s. a tuto společnost za tímto účelem kontaktoval. Společnost s Autoleasing, a.s. má svůj zavedený obchodní model, který spočívá v diverzifikaci klientů na retailové a korporátní. Tuto diverzifikaci chce dále udržovat, aby eliminovala riziko výkyvů v jednotlivých segmentech trhu Co klientům nabízí Finanční leasing osobních a užitkových automobilů Tento produkt funguje jako pronájem s opcí (což je přednostní právo) na koupi najaté věci s dobou pronájmu od 60 měsíců. Společnost nabízí svým klientům variabilní délku splácení od 12 do 96 měsíců. Lze si pořídit nový osobní automobil, nový užitkový automobil do 3,5 t a použitý užitkový vůz do 3,5 t s odpočtem DPH. Leasingovou smlouvu lze uzavřít u prodejce automobilu formou on-line aplikace - vyřízení leasingu do 30 min. Výhodou může být možnost samovolného zvolení výše mimořádné splátky předmětu leasingu, délky splácení i výši zůstatkové ceny předmětu leasingu. 34

35 Parametry produktu: mimořádná splátka: 0 70 % z pořízovací ceny předmětu leasingu délka splácení: měsíců zůstatková hodnota: 0 % z pořizovací ceny předmětu leasingu periodicita splátek: měsíční, čtvrtletní poplatek za uzavření smlouvy: 1 % z pořizovací ceny předmětu leasingu V rámci finančního leasingu osobních a užitkových automobilů lze za výhodných podmínek sjednat kompletní autopojištění u smluvního partnera s Autoleasing, a.s., společnosti Kooperativa, a.s. Minimální výše pořizovací ceny je ,- Kč. Mezi další výhody lze zařadit garanci o neměnnosti leasingových splátek po celou dobu trvání leasingové smlouvy. V případě pořízení ojetého automobilu musí být maximální stáří automobilu 10 let, minimální pořizovací cena ,- Kč a při individuálním dovozu je vyžadována prověrka Cardetec nebo Cebia ( Společnosti prověřující původ ojetých automobilů). Finanční leasing se zůstatkovou hodnotou Funguje jako pronájem s opcí na koupi najaté věci. Na konci pronájmu lze vůz odkoupit za předem známou zůstatkovou hodnotu. Je zde variabilní délka splácení od 24 do 60 měsíců. Lze si pořídit nový osobní vůz, nový užitkový automobil do 3,5 t a předváděcí vůz. Mezi výhody zůstatkové hodnoty automobilu patří: výrazně nižší splátky než u standardního finančního leasingu či bankovního nebo spotřebitelského úvěru garance neměnnosti výše leasingových splátek po celou dobu trvání leasingové smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků ke splacení zůstatkové hodnoty po ukončení leasingu lze zůstatkovou hodnotu rozložit do dalších splátek Podmínky: nezávislé a variabilní rozhodování možnost zvolit si výši mimořádné splátky, délku splácení a výši zůstatkové ceny předmětu leasingu. Dále je možné eliminovat riziko pomocí pojištění schopnosti splácet v případě, že by klient přišel o zaměstnání anebo byl nemocen. 35

36 Parametry produktu: mimořádná splátka: 0 70 % z pořizovací ceny předmětu leasingu délka splácení leasingové smlouvy: měsíců zůstatková hodnota: 1 17 % z pořizovací ceny automobilu bez DPH periodicita splátek: měsíční poplatek za uzavření smlouvy: 1 % z pořizovací ceny předmětu leasingu Dále je součástí leasingové smlouvy opět garance neměnnosti splátek po dobu trvání leasingu. V rámci finančního leasingu osobních i užitkových automobilů je možné za výhodných podmínek sjednat kompletní autopojištění u smluvního partnera s Autolesing, a.s. u společnosti Kooperativa, a.s. Minimální financovanou částkou je ,- Kč (vypočteme jako pořizovací cena - mimořádná splátka, která je hrazena předem), maximální financovanou částkou je ,- Kč. Finanční leasing s nulovým navýšením Funguje jako pronájem s opcí, což je přednostní právo na koupi najaté věci. Při využití tohoto druhu leasingu je sjednáno a zahrnuto v měsíčních splátkách havarijní pojištění a povinné ručení. Na konci pronájmu je možné vůz odkoupit za symbolickou kupní cenu 1 000,- Kč bez DPH. Je možné si pořídit nový osobní automobil, nový užitkový automobil do 3, 5 t či předváděcí vozidlo. Nulové navýšení přináší tyto výhody: 0 % navýšení ceny automobilu, RPSN 11 od 1,5 % (vyjadřuje procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru, leasingu). Parametry produktu: mimořádná splátka % z pořizovací ceny předmětu leasingu délka splácení: měsíců zůstatková hodnota: 0 % z pořizovací ceny automobilu bez DPH, během splácení plně splatí pořizovací cenu (bez DPH) automobilu periodicita splátek: měsíční 11 RPSN- vyjadřuje procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru, leasingu. 36

37 poplatek za uzavření leasingové smlouvy: 1,5 % z pořizovací ceny předmětu leasingu minimální financovanou částkou je ,- Kč (vypočteme jako: pořizovací cena - mimořádná splátka, která je hrazena předem), maximální financovanou částkou je ,- Kč Operativní leasing / Full service leasing Funguje jako finanční produkt, který v sobě zahrnuje doprovodné služby spojené se správou a péčí o vozový park. Operativní leasing nabízí financování na předem stanovenou dobu s žádnou mimořádnou splátkou hrazenou předem, pojištění vozidel, úhradu zákonem stanovených poplatků a zajištění servisních a asistenčních služeb. Leasingovým nájemcem může být firma anebo podnikatelé. Prostřednictvím operativního leasingu si lze pořídit osobní i užitkové automobily do 3,5 t. Parametry produktu: délka pronájmu: měsíců periodicita splátek: měsíční Služby, které jsou spojeny s operativním leasingem: a) Operativní leasing havarijní pojištění doplňkové připojištění na: přední sklo, sedadla, zavazadla silniční daň poplatky za rádio dálniční známka poplatek za správu b) Full service leasing zahrnuje operativní leasing z předchozího bodu a pravidelné prohlídky dle předpisu výrobce asistenční, pohotovostní a odtahová služba, která je k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pneuservis spojený s výměnou a uskladněním sezónních pneumatik osobní manažer kontaktní osoba pro uživatele 37

38 údržba pick-up servis odvoz vozidla do servisu a jeho vrácení zpět náhradní vozidlo v případě nehody nebo v době, kdy je automobil v servisu c) Doplňkové služby pojištění právní ochrany tankovací karta on-line sledování provozu vozidla elektronická kniha jízd zapůjčení doplňků na vozidla mytí vozidel Doplňkové informace: Maximální hranice celkového počtu najetých km je při délce trvání nájmu 48 měsíců. To je km za měsíc, což v některých případech nemusí být pro klienta dostačující. Poplatek za uzavření smlouvy je nulový Co je potřeba k uzavření leasingové smlouvy: Osobní doklady: občanský průkaz druhý doklad totožnosti pas / řidičský průkaz důkaz jeho existence Ostatní doklady: potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu a délce trvání pracovního poměru kopie výpisu z bankovního účtu za poslední měsíc nebo doklad o zřízení běžného účtu Firemní doklady: živnostenský list, koncesní listina nebo jiné oprávnění k provozování podnikatelské činnosti kopie daňového přiznání za poslední zdaňovací období včetně příloh výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce kopii výpisu z bankovního účtu za poslední měsíc nebo doklad o zřízení běžného účtu na důkaz existence bankovního účtu 38

39 3.2.5 Hodnocení nabídky služeb společnosti s Autoleasing, a.s. Nabídka s Autoleasing, a.s. obsahuje širokou škálu produktů, nicméně několik z nich společnost momentálně neposkytuje (komunální leasing, leasing nákladních automobilů a leasing strojů a zařízení). Podle mého názoru by měl být vysvětlen důvod, proč některé produkty momentálně nejsou poskytovány. Společnost by měla uvést buď datum, odkdy bude daný produkt opět poskytován, anebo by měl být produkt vyřazen z internetové nabídky společnosti. Zdá se tedy, že společnost se začala zaměřovat výhradně na leasing osobních automobilů. Ve srovnání s nabídkou VB Leasing CZ, spol. s r.o. je nabídka společnosti s Autoleasing, a.s. o něco chudší. Jedná se však o společnost s pevným zázemím, která svým klientům poskytuje komplexní služby Postavení na trhu Z níže uvedených Tabulek č. 4 a 5 a Grafu č. 6 vyplývá následující: Celkový podíl společnosti na leasingovém trhu se pohybuje za rok 2008 kolem 4 %. Největší podíl je v oblastech: stroje, přístroje a zařízení, nákladní automobily, autobusy a další vozidla, letadla, lodě, lokomotivy a vagóny. Z grafů vyplývá, že v roce 2008 připadlo 59 % objemu pořizovacích cen z podílu leasingu dopravní techniky na osobní a užitkové automobily. Klienty společnosti jsou z převážné části (78 %) společnosti s.r.o. a a.s. V této souvislosti je docela zajímavé, že leasing nákladních automobilů společnost v roce 2010 neposkytuje ač v roce 2008 tvořil 18 % z podílu leasingu dopravní techniky. Můžeme se jen domnívat, že to souvisí s restrukturalizací portfolia služeb společnosti. 39

40 Tabulka č. 4 Zdroj dat: s Autoleasing, a.s., výroční zpráva 2008 Tabulka č. 5 Zdroj dat: s Autoleasing a.s., výroční zpráva

41 Graf č. 6 Zdroj dat: s Autoleasing, a.s., výroční zpráva

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing Mgr. Zuzana Válková Leasing - definice Toužíte po novém nebo ojetém automobilu, ale nemáme na jeho pořízení dostatek peněz? Jednou

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ!

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Jak se vyhnout finančním rizikům při řízení fleetů? Marek Romancov Jana Vlčková 28. dubna 2010 Správa vozového parku Jednotná image společnosti

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tomáš Kabrhel 1 FLEET DAY 2012 1) CZ, spol. s r.o. 2) CAR FLEET SERVIS co to je? 3) CAR FLEET SERVIS nabízené služby 4) CFS systém 5) Servisní síť 6) Bloková výjimka 7) řešení

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Leasing. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Leasing. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Leasing

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více