Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Operativní leasing. Bakalářská práce. Tereza Snížková. Autor: Bankovní management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Operativní leasing. Bakalářská práce. Tereza Snížková. Autor: Bankovní management"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Operativní leasing Bakalářská práce Autor: Tereza Snížková Bankovní management Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 25. dubna 2010 Tereza Snížková

3 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala mému vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Markovi za jeho spolupráci, rady a velmi cenné připomínky, které mi v průběhu psaní této bakalářské práce poskytoval.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se jedné z poskytovaných finančních služeb na území České republiky a tou je leasing, konkrétně leasing operativní. Zahrnuje právní vymezení, charakteristiku jednotlivých druhů leasingu a analýzu dvou nabídek na operativní leasing od dvou finančních institucí působících v České republice. Cílem bylo provést porovnání nabídek na operativní leasing u společnosti s Autoleasing, a.s. a společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. Stěžejními body celého srovnání byly nákladové položky a celkové srovnání veškerých možných služeb, které jsou v rámci operativního leasingu klientovi poskytovány. V samotném závěru jsou uvedena hodnocení těchto dvou společností a jejich nabídek a učiněny návrhy na zkvalitnění již poskytovaných služeb. Annotation This bachelor thesis deals with one of the financial services provided in the Czech Republic and that is the leasing, operational leasing in particular. The thesis covers its legal definition, characteristics of particular types of leases and analysis of two tenders for operating leases from two financial institutions operating in the Czech Republic. The aim was to compare bids on operating lease from companies sautoleasing, Inc., and VB Leasing CZ, Ltd. The cost factors are the core points of the overall comparison of all included services which are under operating leases provided to clients. There are at the end of this thesis the evaluation of those two companies and their offers and suggestions for improving the services are made.

5 Obsah Úvod Vymezení pojmu leasing Vymezení a charakteristika základních pojmů leasingu Co obvykle obsahují leasingové splátky Pronajímatel a nájemce Akontace Ručení - nájemce Řešení pojištění leasingového předmětu Právní úprava leasingu v právu ČR Členění forem leasingu Finanční leasing Operativní leasing Zpětný leasing Zvláštní formy leasingu Zahraniční leasing Leasing s plnou amortizací Výhody a nevýhody leasingu Výhody leasingu Nevýhody leasingu Operativní leasing Předmět operativního leasingu Hlavní výhoda operativního leasingu Kde si operativní leasing pořídit Vybrané leasingové firmy VB Leasing CZ, spol. s r.o Představení společnosti historie Čím se společnost zabývá Obchodní strategie Na jakou klientelu je zaměřena Co klientům nabízí Postavení na trhu Partnerské společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o Co je potřeba k uzavření leasingové smlouvy s Autoleasing, a.s Představení společnosti - historie

6 3.2.2 Čím se společnost zabývá a její obchodní strategie Co klientům nabízí Co je potřeba k uzavření leasingové smlouvy: Hodnocení nabídky služeb společnosti s Autoleasing, a.s Postavení na trhu Aplikační příklad Srovnání cenových nabídek společností VB Leasing CZ spol. s r.o. a s Autoleasing, a.s Ekonomické srovnání nabídek Závěrečná doporučení Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů a tabulek Seznam příloh

7 Úvod Každá z firem ať už na českém nebo zahraničním trhu v rámci finančního řízení a plánování podniku musí zvažovat, jakým způsobem bude financovat pořízení, obnovu či rozšíření investičního majetku. Nabízí se mnoho možností úvěr, leasing, splátkový prodej. Jedním z cílů výběru způsobu financování investičního majetku je zvýšení tržní hodnoty firmy a zároveň by tento výběr měl přispět k co nejnižším nákladům spojených s pořízením investičního majetku. Pořízení, obnova či rozšíření investičního majetku nesmí ohrozit likviditu firmy. Podnikatelské záměry mohou být realizovány pomocí vlastních zdrojů. V případě jejich nedostatku jsou financovány pomocí cizích zdrojů od bankovních subjektů nebo s pomocí leasingových společností. Financování pomocí úvěru, finančního leasingu nebo operativního leasingu je v dnešní době běžný způsob jak podpořit rozvoj firmy. Výše uvedenými způsoby lze financovat osobní a užitkové automobily, nemovitosti, výpočetní techniku, technologie, stroje a mnoho dalších investic. Cílem mé práce je v prvé řadě zasvěcení do problematiky leasingu jako takového s větším zaměřením na problematiku leasingu operativního. Poté seznámení s historií dvou společností poskytujících operativní leasing - VB Leasing CZ, spol. s r.o. a s Autoleasing, a.s., tím, čím se zabývají, jejich postavením na trhu a jejich službami, které na trhu poskytují. Na jednom konkrétním, avšak fiktivním, příkladě porovnávám dvě nabídky financování majetku pomocí operativního leasingu společnostmi VB Leasing CZ, spol. s r.o. a s Autoleasing, a.s. Dle těchto nabídek hodnotím požadavky společností na klienta, který si zvolil jako formu financování operativní leasing. Porovnávám výhody a nevýhody nabídek těchto dvou společností z pohledu klienta, která ze společností je pro něj výhodnější, poskytuje mu více výhod a vyhovuje jeho přáním a požadavkům. Poté bych chtěla navrhnout určitá doporučení pro zlepšení poskytovaných služeb danými společnostmi. 7

8 1. Vymezení pojmu leasing 1.1 Vymezení a charakteristika základních pojmů leasingu Pojem leasing pochází z anglického slova lease, které v překladu znamená pronájem, resp. smlouvu o pronájmu. Podstatou leasingu je dohoda, na základě které pronajímatel poskytuje nájemci právo užívat majetek po stanovenou dobu za platbu či řadu plateb hrazených po smluvené období. 1 Jde o pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů. Do smlouvy o pronájmu vstupují dvě strany: pronajímatel a nájemce. Důležité je, že po dobu pronájmu zůstává daný majetek ve vlastnictví pronajímatele a nájemce má pouze právo majetek používat. Na nájemce jsou převedena veškerá rizika a užitky, které vyplývají z vlastnictví předmětu leasingu Co obvykle obsahují leasingové splátky Leasingová splátka je úhrada za leasingovou službu. Ve splátkách jsou obvykle obsaženy náklady na pořízení předmětu leasingu, amortizace 2 předmětu leasingu a zisk pronajímatele za provedenou službu. V celkové leasingové splátce mohou být dále zahrnuty finanční služby, které společnosti poskytují, jako je např. pojištění předmětu leasingu, celní poplatky, náklady na certifikaci a případně i servisní a ostatní náklady Pronajímatel a nájemce Pronajímatelem se v České republice může stát kterákoliv obchodní společnost nebo fyzická osoba, která splňuje obecné základní podmínky pro soukromé podnikání. Musí tedy získat živnostenské oprávnění pro pronájem a půjčování věcí movitých v případě poskytování operativního i finančního leasingu movitých věcí. V případě leasingu nemovitostí bez doprovodných služeb je to oprávnění pro realitní činnost a pro leasing nemovitostí s doprovodnými službami 3 živnostenské oprávnění pro správu a údržbu nemovitostí. Banky jsou oprávněny k poskytování operací spojených s finančním leasingem přímo ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. V případě, že povolení od České národní banky získá i některá ze zahraničních poboček bank na území České republiky, může i ta provozovat 1 Citace z: HARTLOVÁ, Věra a kol. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. 1.vyd. Praha: Nakladatelství FORTUNA, s. ISBN Opotřebení majetku. 3 Doprovodnými službami rozumíme úklid, opravy a údržbu nemovitostí. 8

9 a poskytovat leasing. Nájemcem může být fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba - podnikatel a právnická osoba Akontace Akontace je první navýšená splátka, vždy se uvádí v procentech z ceny pořizovaného majetku. Její výše závisí na ceně pořizovaného majetku, na dalším možném využití předmětu leasingu či prodeji v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy nájemcem a v neposlední řadě také do jisté míry na volbě klienta. Akontace se obvykle pohybuje okolo 10 % a výš. Akontace může také sloužit jako primární zástava, v případě, že by nájemce nemohl z nějakého důvodu hradit leasingové splátky Ručení - nájemce Způsob ručení se může lišit, dosti záleží na tom, co je formou leasingu pořizováno, co je tedy předmětem smlouvy, na ceně pořizovaného majetku a v neposlední řadě záleží i na samotné leasingové společnosti, jaké ručení po svém klientovi vyžaduje. U finančního leasingu lze považovat za zálohu úvodní splátku a u operativního leasingu je to mimořádná platba jedná se vždy o první navýšenou splátku. Dále je možné využít třetí osoby - fyzické osoby anebo je možné ručit nemovitostí, v případě, že se jedná o nemovitost nebo nějaký větší investiční celek Řešení pojištění leasingového předmětu Jako součást leasingové smlouvy je dohoda o pojištění předmětu leasingu. Pojištěním předmětu leasingu se pronajímatel, tedy leasingová společnost, chrání před škodami, které mohou vzniknout zcizením či poškozením předmětu leasingu a které by se v případě nepojištění předmětu leasingu přenesly na nájemce. Pojištění je nutné už z toho důvodu, že leasingová společnost po celou dobu užívání předmětu leasingu nemá předmět leasingu pod přímou kontrolou. V případě spotřebitelských leasingů, kdy je cena předmětů leasingu v řádech desítek tisíc korun, se pojištění předmětu leasingu nesjednává. V těchto případech leasingová společnost předpokládá, že předmět leasingu je uložen v bytě klienta, firmě klienta - soukromá osoba a vztahuje se tak na ně pojistka domácnosti či obecná majetková pojistka firmy. 9

10 Nejčastěji využívané pojištění: Pojištění majetkových škod to chrání pronajímatele před ztrátami vzniklými odcizením předmětu leasingu nebo jeho poškozením. Pojištění finančních ztrát jedná se o doplňkový program, který zajišťuje nájemci úhradu leasingových splátek např. při ztrátě zaměstnaní či pracovní neschopnosti je to chyba, která vzniká na straně nájemce. Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla týká se tedy leasingu motorových vozidel. Po dobu trvání leasingové smlouvy je leasingová společnost majitelem vozidla, a je tedy plně odpovědná za škody způsobené provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu. Předmět může být pojištěn: Individuálním pojištěním ze strany nájemce samostatná smlouva mezi nájemcem a pojišťovnou, nájemce zde dostává zplnomocnění od pronajímatele, který určuje pravidla pro rozsah a způsob uzavření pojistné smlouvy. Pojistnou smlouvu je nutné sjednat ještě před uzavřením leasingové smlouvy. Individuální pojištění není výhodné ani pro jednu stranu, pronajímatel musí kontrolovat, zda nájemce pojištění řádně hradí, je to tedy administrativně náročnější a nájemce nikdy nezíská takové podmínky u pojišťovny, jako leasingová společnost, která má určité postavení na trhu a z kterého tedy mohou vyplynout i příznivější sazby pojištění. Hromadným pojištěním ze strany pronajímatele zde tedy předmět leasingu pojišťuje pronajímatel, který částku za pojištění zahrne do splátek, které je povinen hradit nájemce dle splátkového kalendáře. Pronajímatel tak předchází riziku nepojištění předmětu leasingu Právní úprava leasingu v právu ČR Obchodní zákoník se v zabývá smlouvou o koupi najaté věci. Zde je tedy v podstatě vymezen pojem finanční leasing. Zákon o dani z příjmů používá v případě finančního leasingu označení finanční pronájem s dodatkem s následnou koupí najatého majetku. Základem pro vytvoření právního vztahu chápaného jako operativní leasing je nájemní smlouva. V případě operativního leasingu se najatá věc po ukončení pronájmu vrací majiteli. 10

11 Mezi podnikateli se vžil pojem leasing, z kterého není patrné, zda se jedná o finanční leasing nebo operativní leasing. Leasingové smlouvy jsou u nás uzavírány jako nepojmenované a jejich specifika musí být vždy vyjádřena při formulaci závazků a oprávnění stran leasingové operace v textu smlouvy. Předpokladem sestavení leasingové smlouvy je dohoda smluvních stran leasingové operace o všech podstatných náležitostech a respektování obecných postupů při uzavírání smluv stanovených platným občanským a obchodním právem. Důležitými zákony pro leasing je již zmíněný zákon o dani z příjmů a zákon o DPH, z nichž plynou pro leasingové nájemce výhody. Leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem, jsou zahrnovány do nákladů nájemce, předmět leasingu nefiguruje v investičním majetku nájemce, a nájemce tak ušetří na administrativě spojené s vedením v registru investičního majetku. 1.2 Členění forem leasingu Základní členění leasingu je na leasing finanční a leasing operativní. Největší rozdíl mezi těmito dvěma typy je v majetkoprávních vztazích a také v uživatelských rizicích. Dále máme i zpětný leasing, který je občas některou leasingovou společností klientovi poskytován Finanční leasing Finančním leasingem se obecně rozumí pronájem, u něhož dochází po skončení doby pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Místo pojmu finanční leasing se můžeme setkat v českých daňových předpisech s pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci ( zákon č.586/1992sb., o daních z příjmů). 4 Česká leasingová a finanční asociace definuje finanční leasing na svých internetových stránkách jako smlouvu, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně tzv. leasingovému nájemci jím vybraný předmět do užívání za účelem dlouhodobého užívání předmětu leasingu s: a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce, b) právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle 4 Citace z: VALOUCH, Petr. Leasing v praxi praktický průvodce. 4.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN

12 podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek. 5 Účastníky finančního leasingu jsou dvě strany leasingová společnost (pronajímatel) a uživatel pronajatého majetku (nájemce). Finanční leasing je považován za dlouhodobější. Jeho délka závisí na charakteru předmětu leasingu a jeho zařazení do odpisových skupin. 6 Minimální délka finančního leasingu je ze zákona 36 měsíců. Finanční leasing je obecně považován za dlouhodobější než operativní leasing. Doba pronájmu se obvykle kryje s dobou ekonomické životnosti majetku. Ekonomická životnost majetku je doba, během které poklesne pořizovací hodnota předmětu v důsledku jeho opotřebení na nulu a je obvykle kratší než technická životnost majetku 7. Předmětem finančního leasingu jsou předměty movité i nemovité. Například stroje, automobily, zařízení, budovy a někdy i celé podniky. Jde o předměty spotřební i investiční. V případě finančního leasingu spadá veškerá starost o pronajatou věc (pojištění, údržba, oprava, servis apod.) mezi povinnosti nájemce. Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Leasingová společnost, která pořídila do svého vlastnictví investiční majetek včetně DPH a který chce nyní poskytnout k pronájmu formou finančního leasingu, má nárok na odpočet DPH, kterou zaplatila na vstupu tedy při pořízení předmětu. Při poskytnutí investičního majetku k pronájmu pak uplatní stejnou sazbu jako při pořízení. Nájemce může u předmětu pořízeného formou finančního leasingu uplatnit nárok na odpočet daně na základě daňového dokladu, který vystaví leasingová společnost. Může to být faktura pro jednotlivé splátky nebo splátkový kalendář. Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Nájemné může být daňově uznatelným výdajem nájemce v plné výši, a to za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů předepisuje, že majetek musí být používán k podnikání, tedy za účelem dosažení zisku. V případě finančního leasingu je nájemné uznáno jako náklad za předpokladu, že 5 Citace z : VALOUCH, Petr. Leasing v praxi praktický průvodce. 4.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN Jedná se o zařazení majetku do určitých skupin, které se liší dobou životnosti majetku, majetek je rozdělován do jednotlivých odpisových skupin zákonem o dani z příjmů. 7 Je to doba, po kterou předmět slouží svému účelu a plní svou funkci. 12

13 jsou splněny následující podmínky: 1) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně jeho minimální dobu odepisování dle zákona o daních z příjmů. U nemovitostí doba nájmu musí trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se začne počítat ode dne, kdy byl předmět nájmu přenechán nájemci k užívání a 2) po ukončení doby nájmu dochází k bezprostřednímu převodu vlastnických práv k předmětu leasingu od leasingové společnosti k nájemci. Přitom je kupní cena hmotného majetku nižší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidovaného u leasingové společnosti, kterou měl mít předmět nájmu při rovnoměrném odpisování k datu prodeje a 3) po ukončení finančního leasingu s následnou koupí předmětu finančního leasingu zahrne poplatník odkoupený majetek do svého obchodního majetku Operativní leasing Jde o obchodní vztah mezi leasingovou společností a nájemcem. Cílem operativního leasingu je krátkodobý pronájem předmětu leasingu. Důvodem, proč si nájemce pronajímá předmět leasingu, je neefektivnost pořízení majetku do osobního vlastnictví. Předmětem této formy leasingu obvykle bývají počítače, telefonní stanice, dopravní prostředky atd. Délka pronájmu není nijak omezena, záleží na potřebách nájemce. Vesměs se jedná o pronájem na jeden až čtyři roky. Doba pronájmu bývá obvykle kratší než doba ekonomické životnosti pronajatého majetku. Po ukončení operativního leasingu nájemce vrací majetek pronajímateli, ten může předmět pronajmout opakovaně. Operativní leasing může být vypověditelný jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce bez zvláštních sankcí anebo platí na dobu určitou. Protože cílem pronajímatele je pronajmout předmět opakovaně, je jeho zájmem udržet předmět v co nejlepším stavu, proto provádí běžné opravy a servis majetku, zařizuje pojištění a je odpovědný za závady zboží, které řeší výměnou zboží v případě závady na majetku. V případě, že by pronajímatel závady na majetku neodstranil, nájemce není povinen platit splátky. Česká leasingová a finanční asociace na svých internetových stránkách definuje operativní pronájem jako smlouvu, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně tzv. leasingovému nájemci jím vybraný předmět do užívání za účelem jeho dočasného používání bez: 13

14 a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu, 8 b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce. 9 Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. V případě operativního leasingu je nájemné daňově uznatelným nákladem. Výjimkou může být případ, kdy po ukončení operativního leasingu dojde k prodeji předmětu operativního leasingu nájemci. V takovém případě může být nájemné uznáno jako daňově uznatelný náklad, za podmínky, že kupní cena předmětu je vyšší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny evidované u leasingové společnosti. Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty U operativního leasingu movitých věcí se uplatňuje vždy základní sazba DPH bez ohledu na to, co je předmětem pronájmu. Nájemce má možnost, v případě, že je plátcem daně, uplatnit nárok na odpočet daně vždy z celé částky sjednaného nájemného Zpětný leasing Zpětný leasing je poměrně netradičním způsobem financování. Je založen na zpětném odkupu věci. Je to velice rychlý způsob, jak podnikatel nebo fyzická osoba, která se dostane do finančních problémů a zároveň potřebuje předmět ke své podnikatelské činnosti, může získat potřebnou hotovost. Principem zpětného leasingu je, že leasingová společnost od podnikatele odkoupí majetek a poskytne podnikateli finanční prostředky, jejichž výše se řídí znaleckým posudkem odhadem ceny majetku. Majitelem věci se tedy stává leasingová společnost, klient nájemce (původní majitel) si tentýž předmět pronajme na základě leasingové smlouvy. Další postup je shodný s běžným finančním leasingem. Nájemce po celou dobu trvání leasingové smlouvy platí řádné splátky. Po splacení veškerých leasingových splátek pronajímatel předmět leasingu prodá nájemci za zůstatkovou cenu nebo cenu smluvní. Nájemce je po celou dobu leasingu odpovědný za majetek a všechna rizika zůstávají na nájemci. Předmětem zpětného leasingu 8 Tzn. že k vlastníkovi předmětu leasingu se vztahuje riziko ztráty, zničení, poškození předmětu leasingu, v případě poškození např. automobilu, nájemce automobil vrátí vlastníkovi a on má povinnost poskytnout mu automobil jiný, co se týče užitků užitky můžeme mít na mysli odpisy, které vlastník zahrnuje do svých nákladů) 9 Citace z: VALOUCH, Petr. Leasing v praxi praktický průvodce. 4.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN

15 může být např. ojetý automobil, stroje, technické zařízení. Cena zpětného leasingu se odvíjí od řady faktorů nejdůležitějším je úroková sazba. Stanovení úrokové sazby je většinou individuální, ale pohybuje se ve stejné výši jako u bankovních úvěrových produktů. 1.3 Zvláštní formy leasingu Zahraniční leasing Pro leasing přes hranice je typické, že sídlo leasingového pronajímatele i nájemce je na území různých států. Leasingové splátky jsou hrazeny ve směnitelné měně nebo v měně státu, kde má leasingový pronajímatel sídlo. Zahraniční leasing může vyjít cenově výhodněji než leasing tuzemský, je ale mnohem náročnější z hlediska garance, a to z toho důvodu, že zahraniční pronajímatelé mají vyšší nároky na zajištění leasingu. Dalším rizikovým faktorem je změna kurzu mezi měnami. V leasingové smlouvě je potřeba se dohodnout, kterou legislativou se případné spory budou řídit Leasing s plnou amortizací Leasing s plnou amortizací je velice podobný finančnímu leasingu. Nájemné je inkasované leasingovou společností v průběhu celého leasingového období. Zcela pokrývá náklady pronajímatele spojené s pořízením předmětu leasingu a s průběhem leasingu. Na konci leasingového období je dluh tedy umořen (proto je to s plnou amortizací ) a k tomu navíc přinese leasingové společnosti předem stanovený zisk. Zůstatková hodnota na konci leasingu tak bývá velmi malá, někdy skoro až nulová. 1.4 Výhody a nevýhody leasingu Výhody leasingu vyřízení leasingové smlouvy může být mnohdy mnohem rychlejší než získání úvěru při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál na jednorázové vynaložení finančních prostředků na pořízení majetku, kapitál tak můžeme použít na jiné účely leasingové poplatky jsou předem pevně stanoveny, což je výhoda oproti bankovnímu úvěru, kdy může dlužník nést úrokové riziko Nevýhody leasingu pokud se nájemce rozhodne vypovědět smlouvu bez vážného důvodu tedy 15

16 Graf č. 1 zavinění na straně pronajímatele, činí tak s rizikem velmi vysoké smluvní pokuty, která je stanovena ve smlouvě Zdroj dat: ČLFA - Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR, rok

17 Graf č. 2 Zdroj dat: ČLFA - Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR, rok

18 2. Operativní leasing Operativní leasing je zjednodušeně zvláštním pronájmem majetku. Jedná se vesměs o krátkodobý nájem majetku, po jehož skončení nájemce vrací majetek pronajímateli. Nájemce si tak řeší určitou aktuální potřebu za předem stanovených podmínek daných leasingovou smlouvou. Tabulka č. 1 Pořadí členských společností ČLFA podle vstupního dluhu v operativním leasingu movitých věcí v r vstupní dluh PC 10 v mil. Kč v mil. Kč 01. LeasePlan ČR, s.r.o , , ALD Automotive s.r.o , , ARVAL CZ s.r.o , , UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 908,30 927, ČSOB Leasing, a.s. 848,00 848, ŠkoFIN s.r.o. 841,00 841, SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 733,16 738, Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 711,44 712, BUSINESS LEASE s.r.o. 615,00 615, IKB Leasing ČR, s.r.o. 504,50 516, VB Leasing CZ, s.r.o. 363,42 364, IMPULS-Leasing -AUSTRIA s.r.o. 359,87 363, Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 279,50 297, Credium, a.s. 275,59 276, ECS International Czech Republic, s.r.o. 210,00 210, s Autoleasing, a.s. 167,88 170, ING Lease (C.R.), s.r.o.**/ 129,01 129, D.S. Leasing, a.s. ***/ 112,80 117, Servis Leasing a.s. 110,84 110, Fortis Lease Czech s.r.o. 78,20 78,20 */ včetně výsledků RCI Financial Services, s.r.o. a UniCredit Fleet Management s.r.o. - leasingy realizované pracovníky UniCredit Leasing CZ, a.s. **/ včetně HYPMAR HK s.r.o. ***/ včetně výsledků D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Zdroj dat: ČLFA - Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR, rok PC - souhrn pořizovacích cen movitých věcí poskytnutých v r do operativního leasingu 18

19 2.1 Předmět operativního leasingu Přes veškerou snahu se mi nepodařilo nalézt tvrdá data, která by dokazovala, že určitý typ investic je pořizován převážně na operativní leasing. Leasingové společnosti i jejich asociace ve svých statistikách a výročních zprávách nerozlišují mezi operativním a finančním leasingem a vše zahrnují do pojmu leasingové operace. Podle mého názoru jsou nejčastějším předmětem operativního leasingu automobily, nemovitosti, technologie a specializovaná jednoúčelová zařízení jako například vrtné soupravy, počítače a laboratorní technika. Je to proto, že operativní leasing je vhodný na předměty, které mohou být provozovány samostatně a může k nim být dodávána celá řada doplňkových služeb jako například pojištění, servis a další doprovodné služby. Následující graf ukazuje poměr uzavřených smluv o finančním a operativním leasingu za rok Graf č. 3 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva Hlavní výhoda operativního leasingu Jednou z hlavních výhod oproti finančnímu leasingu je, že veškerá rizika v podobě oprav, poruch a krádeží, která jsou spojena s provozem předmětu leasingu nese pronajímatel, tedy 19

20 leasingová společnost. Ta zároveň poskytuje nájemci další služby. Tyto výhody lze demonstrovat na příkladě operativního leasingu automobilu. Automobil je produktem, k jehož užívání jsou vyžadovány další služby. Leasingová firma kromě vlastního nákupu automobilu poskytne další služby v podobě záručního i pozáručního servisu, údržby, výměny a uskladnění pneumatik, veškeré zákonné povinnosti (silniční daň, poplatek za radiový přijímač, zákonné pojištění) a havarijní pojištění až po vedení administrativy. Leasingová společnost také zajišťuje dálniční známky, tankovací karty, asistenční službu a náhradní vozidlo v případě krádeže nebo poruchy. Poplatky za tyto služby jsou samozřejmě započítány do nájemného. Pro nájemce to nese jednu z nesporných výhod a to, že tyto služby jsou zahrnuty v jedné nákladové položce a tou je pravidelná měsíční splátka. V podstatě můžeme všechny starosti související s péčí o majetek přenechat specializované firmě, a soustředit se tak na svůj předmět podnikání. Zaměstnanci, kteří se do té doby starali o vozový park, tak mohou být převedeni na jiný druh práce anebo mohou být propuštěni. Součástí leasingové smlouvy může být i dohoda, že po uplynutí určité doby např. 3 let anebo ujetí např km je automobil automaticky nahrazen novým. Druhým příkladem je možnost pořízení osobních počítačů pro zaměstnance firmy pomocí operativního leasingu. Leasingová firma se zaváže každé tři roky k výměně počítačů za nové a zároveň poskytuje nájemci podporu 24 hodin denně. Podpora se týká správy operačního systému i kancelářských aplikací. Dalo by se říci, že operativní leasing je určitou formou outsorcingu. To s sebou přináší řadu výhod, např. jednodušší plánování cash-flow, protože platby leasingové společnosti jsou fixní a dají se snadno předpovědět. Mezi další výhody operativního leasingu lze zahrnout i to, že se žádným způsobem neprojevuje v rozvaze. Firemní výsledky vypadají lépe, protože závazky z leasingu nezatěžují pasivní stranu bilance a tím nebrání firmě v dalším půjčování peněz. Leasingové splátky se projevují pouze v podrozvahové evidenci, nezvyšují tedy položku cizích zdrojů. Na druhé straně jsou leasingové splátky pro firmu nákladem a firma musí každý měsíc počítat s leasingovou splátkou za předmět financovaný pomocí operativního leasingu. V případě, že by se firma majetek rozhodla financovat pomocí úvěru, dochází k účetnímu zadlužení podniku. Výše přijatého úvěru se projeví v rozvaze jako položka cizí zdroje. To zhoršuje pozici podniku v případě jeho hodnocení 20

21 z hlediska rizikovosti pro investory a obchodní partnery. 2.3 Kde si operativní leasing pořídit Operativním leasingem se většinou zabývají univerzální leasingové společnosti a také na trhu působí i specializované společnosti. Ty se většinou soustřeďují na operativní leasing automobilů, protože ten vyžaduje rozsáhlé know-how a vysokou úroveň doprovodných služeb s tím spojených. I firmy, které se zaměřují na leasing nemovitostí, mají své specialisty na operativní leasing. Před tím, než bychom se rozhodli uzavřít smlouvu s některou z leasingových společností, měli bychom si o dané společnosti zjistit co možná největší množství informací. Jednou ze záruk, že je společnost důvěryhodná, by mělo být její členství v Asociaci leasingových společností. Je ale třeba sledovat i další informace jako například jak dlouho daná leasingová společnost působí na trhu, jaké má finanční zázemí, jaké jsou její finanční výsledky, kdo je majitelem společnosti a jak vypadají její internetové stránky. Potom už jen musíme dobře zvážit nabídku jednotlivých leasingových společností. 21

22 3. Vybrané leasingové firmy 3.1 VB Leasing CZ, spol. s r.o Představení společnosti historie Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. je univerzální leasingovou společností, která poskytuje kompletní finanční servis v oblasti leasingového a úvěrového financování zákazníkům již od roku Je členem finanční skupiny Volksbank a náleží koncernu VB Leasing International Holding GmbH, jehož pole působnosti se nachází v devíti evropských zemích v rámci střední a východní Evropy. Majitelem koncernu je vrcholová instituce rakouských Volksbank - Volksbank AG s více než 150letou působností na rakouském bankovním trhu a německá leasingová společnost VR Leasing AG. Toto spojení je zárukou zázemí, finanční síly a stability VB Leasing pro všechny obchodní partnery. Koncernová strategie přitom zohledňuje regionální potřeby a odlišnost místních trhů a spojuje je s know-how celé skupiny. 3.2 Čím se společnost zabývá Financováním nákladních, užitkových a osobních automobilů, prostředků hromadné dopravy, strojů a technologických zařízení, kancelářské, zdravotnické, stomatologické a veterinární techniky včetně vybavení lékáren, laboratoří a jiných zdravotnických zařízení, zemědělské, lesnické, stavební, manipulační a komunální techniky. Kromě financování prostřednictvím různých forem leasingu nabízí i jiné možnosti financování v podobě úvěru a splátkového prodeje. Vedle financování investic poskytuje i další služby spojené s poradenstvím, pojištěním, výkupem a následným prodejem užitné dopravní techniky Obchodní strategie Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. se zaměřuje na prohlubování vztahů se stávajícími klienty i na navazování nových obchodních vztahů, a to jak s koncovými klienty, tak i s dodavateli předmětů financování. Díky široké síti vlastních poboček po celé České republice je o podmínkách smlouvy s klienty vždy jednáno individuálně a v místě sídla klienta. Nabízené produkty se snaží společnost vytvářet tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníků Na jakou klientelu je zaměřena Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. se nezaměřuje pouze na firemní klientelu, ale své 22

23 služby poskytuje všem Co klientům nabízí Leasing na osobní i užitkový automobil, nový i ojetý všech typů a značek, maximální stáří 8 let, formou operativního, finančního leasingu anebo úvěru maximální stáří ojetého automobilu je 8 let akontace 0 70 % u finančního leasingu uzavření smlouvy s délkou trvání měsíců a s dobou splácení měsíců leasingovou smlouvu je možné předčasně splatit u operativního leasingu uzavření smlouvy s délkou trvání měsíců, po ukončení se klient rozhodne, zda majetek odkoupí anebo ho leasingové společnosti vrátí zprostředkování pojištění předmětu leasingu za výhodných podmínek Car&operate při pořízení více osobních či užitkových automobilů najednou, při obměně vozového parku financování osobních i užitkových automobilů, všech typů a značek, do 3 let stáří vozidla leasingové smlouvy od 12 do 72 měsíců splácení možnost schválení finančního rámce pro budoucí obchody zlepšení cash-flow a uvolnění peněžních prostředků v případě financování pomocí zpětného leasingu při využití leasingu se zůstatkovou hodnotou se sníží leasingové splátky Doprovodné služby ke Car&operate Pojištění: součástí leasingové smlouvy sazba pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla garantovaná až na dobu 6 let Likvidace pojistných událostí veškeré důležité informace a tel. spojení jsou součástí ASSISTANCE MANUALU prostřednictvím partnera PS ASSISTANCE zajistí hladký průběh likvidace pojistné události 23

24 Karty na odběr pohonných hmot k vozidlu, na které je uzavřena leasingová smlouva je uzavírána smlouva na vystavení tankovací karty za tankovací kartu není nutné skládat obvyklou finanční záruku u vydavatele karty slevy na pohonné hmoty partnery jsou: SHELL Czech Republic a.s., CCS a.s. Pneumatiky slevy na pneumatiky a servisní služby u firem: Barum Continental spol. s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. cena za pneumatiky, případně jejich uskladnění je součástí leasingové splátky sami si zvolíte cenovou hladinu (značku a typ) pneumatik poradenství ohledně počtu sad pneumatik po dobu leasingu odběr pneumatik včetně montáže v průběhu leasingu na kterémkoliv servisním místě sítě smluvních partnerů po celé ČR Dálniční známka od podpisu smlouvy můžete již mít k dispozici dálniční známku Servis a údržba automobil má zajištěné servisní úkony dané výrobcem i opravy v případě poruchy vozidla v síti smluvních partnerů tuto službu klient platí formou fixního měsíčního paušálního poplatku Náhradní vozidlo v případě opravy vozidla je zajištěno přistavení a zapůjčení náhradního vozidla Dopravní technika financování těžké dopravní techniky v podobě nákladního automobilu, návěsu, přívěsu a nástavby na autobusy pomocí finančního leasingu, operativního leasingu, splátkového prodeje a úvěru. financování v CZK i EUR možnost aktivního podílení se na sestavovaní splátkového kalendáře s cílem minimalizovat průběžnou finanční zátěž smlouvy na dobu měsíců poskytování finančního rámce za výhodných podmínek na pořízení většího množství dopravní techniky zprostředkování pojištění předmětu 24

25 kompletní servis spojený s vyřízením žádosti ve spolupráci s dodavateli předmětu obchodní jednání v sídle klienta Financování komunální sféry financování investičních potřeb měst, obcí a společností s majetkovou účastí města nebo obce poskytují finanční leasing, operativní leasing, úvěr a splátkový prodej financování na bázi fixních i plovoucích úrokových sazeb v CZK i EUR doba splácení od 12 měsíců umožnění sezónních splátek předměty již od Kč kompletní servis spojený s vyřízením žádosti o financování ve spolupráci s dodavatelem předmětu poskytnutí finančního rámce za výhodnějších podmínek při pořízení většího množství techniky zprostředkování pojištění předmětu Truck&Leas nabízí maximální možnou nabídku nákladních automobilů, návěsové techniky a speciálních vozidel z těchto zdrojů: výkup od dopravců s důrazem kladeným na jasný původ a technický stav výkup protihodnotou dovozy ze zahraničí od stálých a prověřených značkových partnerů možnost předčasného ukončení leasingové smlouvy koordinace obchodu, financování a dalších služeb spojených s nákupem či prodejem vozidla poradenství při pořizování vozidla pro konkrétní využití jak z tuzemských, tak i zahraničních dodavatelů Truck&operate možnost jak se zbavit starostí se servisem, údržbou a legislativou prostřednictvím financování operativního leasingu spojeného s full service nabízí: kompletní správu financování vozidel převzetí rizika budoucí hodnoty vozidla 25

26 Výhody: Starosti o financování vozidla přenecháte leasingové společnosti služby zahrnuté v nájmu registrační náklady legislativní náklady (silniční daň, poplatek za rádio) pojištění havarijní i povinné doplňkové pojištění údržba a servis prodej vozidla po ukončení nájmu Soustředění se na hlavní předmět podnikání optimalizace cash-flow celé nájemné je daňově uznatelným nákladem pravidelné měsíční splátky umožňují lepší finanční plánování snadná obnova vozového parku administrativní nenáročnost Neexistuje zde minimální doba trvání smlouvy lze zde využít financování krátkodobých či jednorázových projektů Ušetříte: náklady spojené s personálem nulová akontace neplatíte zde plnou cenu vozu, ale pouze rozdíl mezi pořizovací a budoucí hodnotou předmětu financování Stavební a manipulační technika financování na míru podnikatelům ve stavebnictví financování rypadel, nakladačů, rypadlonakladačů, vysokozdvižných vozíků, jeřábů, vrtných souprav, buldozérů, kompaktorů, graderů, dumperů, zemních a silničních válců, finišerů a jiných předmětů pomocí úvěru, finančního i operativního leasingu financování na bázi plovoucích i fixních úrokových sazeb v CZK i EUR smlouva uzavíraná na měsíců možnost sezónních splátek finanční rámce na pořízení velkého množství stavební techniky zprostředkování pojištění předmětu 26

27 Stroje a zařízení machinery leasing financování obráběcích a tvářecích strojů, zařízení na zpracování plastů, strojů pro polygrafický průmysl a jiných strojů či technologií financování v podobě finančního leasingu nebo úvěru smlouvy na dobu měsíců, max. doba splácení 84 měsíců délka splácení je možná od 36 měsíců s tím, že zbývající splátky jsou spíše v symbolické výši financování v CZK i EUR možnost nerovnoměrných a mimořádných splátek v rámci splátkového kalendáře garance fixních splátek při délce trvání leasingu 60 nebo 72 měsíců po celou dobu trvání leasingu je možné poskytnout i financování na bázi plovoucí úrokové sazby zprostředkování pojištění předmětu možnost blokace výhodného kurzu na delší dobu při pořízení nového stroje Zemědělská a lesnická technika financování veškeré zemědělské a lesnické techniky financování v podobě finančního, operativního leasingu i úvěru smlouvy na dobu měsíců zohlednění sezónnosti tohoto odvětví a uzpůsobení splátkového kalendáře s různou velikostí splátek v zimním a letním období zprostředkování pojištění předmětu Medical finance speciální produkt pro potřeby zdravotnických zařízení, financování kompletního vybavení ordinací lékařskými přístroji, nábytkem i hardwarem. Mimo jiné i sanitních, záchranných a transportních vozů, ale i vozů pro lékaře. Financování pomocí leasingu operativního, finančního nebo úvěru i splátkového prodeje smlouvy na dobu měsíců financování předmětů s pořizovací cenou od Kč zprostředkování pojištění předmětu 27

28 Živno leasing produkt vytvořený pro potřeby živnostníků a menších podnikatelů. Financování strojů, technologií a automobilů. nabídka financování pomocí leasingu finančního či operativního a úvěru smlouvy od měsíců předměty od Kč zprostředkování pojištění předmětu kompletní servis spojený s vyřízením leasingové žádosti ve spolupráci s dodavatelem předmětu leasingu Kancelářská technika financování předmětů výpočetní techniky, kopírek, tiskáren atd. v podobě finančního i operativního leasingu a úvěru leasingové smlouvy s dobou splácení od měsíců předměty již od Kč zprostředkování pojištění předmětu IT&operate jsou to finanční služby s přidanou hodnotou tyto produkty jsou vyvíjeny s ohledem na specifika oboru informačních a telekomunikačních technologií a služeb spojených s pronájmem tiskových řešení formou platby za stránku přínosem pro koncové uživatele je zejména výrazné zjednodušení a zprůhlednění účetních a provozních procesů, které komplexnost produktů přináší dodavatelům tyto komplexní služby umožňují být o krok vpřed před konkurencí Postavení na trhu V posledních letech společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. potvrdila své postavení na trhu a v současné době patří mezi tři největší univerzální leasingové společnosti. Níže uvedená Tabulka č. 2 a Graf č. 4 vypovídají o vývoji společnosti v několika posledních letech: neustále se zvyšuje hodnota nově uzavřených obchodů je zde viditelný i určitý pokles, a to v roce 2008, kdy klesl počet nově uzavřených smluv o oproti roku 2007 tento pokles počtu smluv reprezentuje 2,521 miliardy Kč podíl na trhu nepatrně klesl o 0,5 procentního bodu 28

29 výnosy z leasingových operací vzrostly o 642 milionů Kč v roce 2008 proti roku 2007, čímž se zvýšil i hospodářský výsledek jeden z největších nárůstů hospodářského výsledku společnost zaznamenala v roce 2004, a to o 192,8 milionů Kč proti roku 2003 nejvyšší nárůst zaznamenal základní kapitál, který byl zvýšen o 3,359 miliardy Kč. To bylo způsobeno navýšením kapitálu z 27. října 2008 společností VB - Leasing International Holding GmbH. neustálým vývojem společnosti byl navýšen i počet zaměstnanců v průměru o 12 osob ročně Tabulka č. 2 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva

30 Graf č. 4 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva 2008 Tabulka č. 3 a Graf č. 5 ukazují strukturu uzavřených obchodů: Osobní automobily vykazují v letech 2004 až 2008 téměř dvojnásobný nárůst v objemu obchodů, procentuálně pak nárůst o polovinu z 12,7 % na 18,8 %. Dopravní technika z hlediska objemu obchodů stagnuje a procentuálně klesá. Stroje a zařízení vykazují nárůst. Blíže nespecifikovaná kategorie ostatní vykazuje rovněž nárůst. 30

31 Tabulka č. 3 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva 2008 Graf č. 5 Zdroj dat: VB Leasing CZ, spol. s r.o., výroční zpráva

32 3.1.7 Partnerské společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. VOLKSBANK CZ, a.s. Volksbank CZ, a.s. je univerzální obchodní bankou, která nabízí širokou škálu produktů a služeb v oblasti drobného i podnikového bankovnictví. Během svého působení na českém trhu se jí podařilo získat pevnou pozici v segmentu středních a menších bankovních domů. Obchodní strategie této banky vychází především z orientace na klienta a jeho individuální potřeby a požadavky. Snahou této banky je vytvořit dobré vzájemné vztahy mezi klientem a bankou. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna Je členem koncernu ERGO, tato pojišťovna nově vstoupila na trh České republiky v roce Zaměřuje se na prodej životního a důchodového pojištění a poskytuje k nim široké spektrum doplňkových služeb. Dále poskytuje velmi bohatou nabídku úrazového pojištění spolu s pojištěním cestovním. IMMOCONSULT Praha Immoconsult Leasinggesellschaft m.b.h je mateřskou společností Immoconsult Leasing Czechia s.r.o., která se specializuje na financování nemovitostí pomocí leasingu. Zabývá se poskytováním finančního a operativního leasingu na nemovitosti, dále nabízí projektové a podílové financování, projekt development a pronájem nemovitostí Co je potřeba k uzavření leasingové smlouvy Osobní doklady: platný občanský průkaz druhý doklad totožnosti v podobě řidičského průkazu nebo cestovního pasu anebo rodného listu Další doklady: potvrzení o výši příjmu za poslední tři měsíce výpis z bankovního účtu za poslední měsíc Firemní doklady: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list anebo koncesní listinu doklad o přidělení IČ osvědčení o registraci DIČ v případě, že je plátce 32

33 přiznání k dani z příjmů za poslední rok včetně příloh výpis z bankovního účtu za poslední měsíc V některých případech leasingová společnost požaduje ještě další dokumenty, ale toto jsou základní dokumenty, které by měl zájemce o uzavření leasingové smlouvy doložit. Dále se mohou jednotlivé dokumenty lišit v závislosti na tom, o co a o jaký druh leasingu se jedná. Například v případě financování komunální sféry musí obce doložit další skutečnosti. Jedná se například o výkaz plnění rozpočtu a rozvahu za předchozí kalendářní rok atd Hodnocení nabídky služeb společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. Z výše uvedených dat vyplývá, že společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. prochází neustálým rozvojem a objem uzavřených obchodů se zvyšuje. Na základě růstu objemu uzavřených obchodů na osobní automobily lze usuzovat, že klienti projevují největší zájem o financování osobních automobilů. Dle výše uvedeného výčtu poskytovaných služeb je možné vidět, že společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. opravdu poskytuje širokou nabídku produktů, které je možné rozšířit o různé doplňkové služby. 3.2 s Autoleasing, a.s Představení společnosti - historie Společnost s Autoleasing, a.s. byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne Jejím jediným a stoprocentním vlastníkem je Česká spořitelna, a.s. Hlavní oblastí podnikání společnosti s Autoleasing, a.s. je poskytování leasingových služeb a prodeje na splátky. Společnost s Autoleasing, a.s. vlastní společnosti Leasing České spořitelny, a.s. a s Autoúvěr, a.s. a je jejich jediným a stoprocentním vlastníkem. Leasing České spořitelny, a.s. Leasing České spořitelny, a.s., dříve CORFINA, a.s., byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne Předmětem podnikání této společnosti je poskytování leasingových služeb včetně prodeje na splátky. Společnost Leasing České spořitelny, a.s. ukončila svou aktivní obchodní činnost na svůj vlastní účet dne Od uzavírá společnost obchody výhradně na účet mateřské společnosti, kterou je s Autoleasing, a.s. 33

34 s Autoúvěr, a.s. s Autoúvěr, a.s., dříve Servis 1 ČS, a.s., byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne Hlavním předmětem podnikání této společnosti je poskytování spotřebitelských úvěrů v oblasti dopravní techniky Čím se společnost zabývá a její obchodní strategie s Autolesing, a.s. je specializovaná leasingová společnost, která poskytuje služby finančního a operativního leasingu občanům, podnikatelským subjektům, státním a neziskovým organizacím a velkým firmám. Její snahou je poskytovat profesionální a kompletní servis na vysoké úrovni a zároveň spojením se silnou středoevropskou finanční skupinou Erste Bank Group finanční zázemí a stabilitu nadnárodní společnosti. Vizí společnosti je být partnerem první volby pro klienty, obchodní partnery a zaměstnance. Jejich cílem je, aby stávající klient, který má účet vedený u České spořitelny, a.s. a přemýšlí o financování pomocí operativního leasingu, věděl o možnosti tohoto financování dceřinnou společností s Autoleasing, a.s. a tuto společnost za tímto účelem kontaktoval. Společnost s Autoleasing, a.s. má svůj zavedený obchodní model, který spočívá v diverzifikaci klientů na retailové a korporátní. Tuto diverzifikaci chce dále udržovat, aby eliminovala riziko výkyvů v jednotlivých segmentech trhu Co klientům nabízí Finanční leasing osobních a užitkových automobilů Tento produkt funguje jako pronájem s opcí (což je přednostní právo) na koupi najaté věci s dobou pronájmu od 60 měsíců. Společnost nabízí svým klientům variabilní délku splácení od 12 do 96 měsíců. Lze si pořídit nový osobní automobil, nový užitkový automobil do 3,5 t a použitý užitkový vůz do 3,5 t s odpočtem DPH. Leasingovou smlouvu lze uzavřít u prodejce automobilu formou on-line aplikace - vyřízení leasingu do 30 min. Výhodou může být možnost samovolného zvolení výše mimořádné splátky předmětu leasingu, délky splácení i výši zůstatkové ceny předmětu leasingu. 34

35 Parametry produktu: mimořádná splátka: 0 70 % z pořízovací ceny předmětu leasingu délka splácení: měsíců zůstatková hodnota: 0 % z pořizovací ceny předmětu leasingu periodicita splátek: měsíční, čtvrtletní poplatek za uzavření smlouvy: 1 % z pořizovací ceny předmětu leasingu V rámci finančního leasingu osobních a užitkových automobilů lze za výhodných podmínek sjednat kompletní autopojištění u smluvního partnera s Autoleasing, a.s., společnosti Kooperativa, a.s. Minimální výše pořizovací ceny je ,- Kč. Mezi další výhody lze zařadit garanci o neměnnosti leasingových splátek po celou dobu trvání leasingové smlouvy. V případě pořízení ojetého automobilu musí být maximální stáří automobilu 10 let, minimální pořizovací cena ,- Kč a při individuálním dovozu je vyžadována prověrka Cardetec nebo Cebia ( Společnosti prověřující původ ojetých automobilů). Finanční leasing se zůstatkovou hodnotou Funguje jako pronájem s opcí na koupi najaté věci. Na konci pronájmu lze vůz odkoupit za předem známou zůstatkovou hodnotu. Je zde variabilní délka splácení od 24 do 60 měsíců. Lze si pořídit nový osobní vůz, nový užitkový automobil do 3,5 t a předváděcí vůz. Mezi výhody zůstatkové hodnoty automobilu patří: výrazně nižší splátky než u standardního finančního leasingu či bankovního nebo spotřebitelského úvěru garance neměnnosti výše leasingových splátek po celou dobu trvání leasingové smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků ke splacení zůstatkové hodnoty po ukončení leasingu lze zůstatkovou hodnotu rozložit do dalších splátek Podmínky: nezávislé a variabilní rozhodování možnost zvolit si výši mimořádné splátky, délku splácení a výši zůstatkové ceny předmětu leasingu. Dále je možné eliminovat riziko pomocí pojištění schopnosti splácet v případě, že by klient přišel o zaměstnání anebo byl nemocen. 35

36 Parametry produktu: mimořádná splátka: 0 70 % z pořizovací ceny předmětu leasingu délka splácení leasingové smlouvy: měsíců zůstatková hodnota: 1 17 % z pořizovací ceny automobilu bez DPH periodicita splátek: měsíční poplatek za uzavření smlouvy: 1 % z pořizovací ceny předmětu leasingu Dále je součástí leasingové smlouvy opět garance neměnnosti splátek po dobu trvání leasingu. V rámci finančního leasingu osobních i užitkových automobilů je možné za výhodných podmínek sjednat kompletní autopojištění u smluvního partnera s Autolesing, a.s. u společnosti Kooperativa, a.s. Minimální financovanou částkou je ,- Kč (vypočteme jako pořizovací cena - mimořádná splátka, která je hrazena předem), maximální financovanou částkou je ,- Kč. Finanční leasing s nulovým navýšením Funguje jako pronájem s opcí, což je přednostní právo na koupi najaté věci. Při využití tohoto druhu leasingu je sjednáno a zahrnuto v měsíčních splátkách havarijní pojištění a povinné ručení. Na konci pronájmu je možné vůz odkoupit za symbolickou kupní cenu 1 000,- Kč bez DPH. Je možné si pořídit nový osobní automobil, nový užitkový automobil do 3, 5 t či předváděcí vozidlo. Nulové navýšení přináší tyto výhody: 0 % navýšení ceny automobilu, RPSN 11 od 1,5 % (vyjadřuje procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru, leasingu). Parametry produktu: mimořádná splátka % z pořizovací ceny předmětu leasingu délka splácení: měsíců zůstatková hodnota: 0 % z pořizovací ceny automobilu bez DPH, během splácení plně splatí pořizovací cenu (bez DPH) automobilu periodicita splátek: měsíční 11 RPSN- vyjadřuje procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru, leasingu. 36

37 poplatek za uzavření leasingové smlouvy: 1,5 % z pořizovací ceny předmětu leasingu minimální financovanou částkou je ,- Kč (vypočteme jako: pořizovací cena - mimořádná splátka, která je hrazena předem), maximální financovanou částkou je ,- Kč Operativní leasing / Full service leasing Funguje jako finanční produkt, který v sobě zahrnuje doprovodné služby spojené se správou a péčí o vozový park. Operativní leasing nabízí financování na předem stanovenou dobu s žádnou mimořádnou splátkou hrazenou předem, pojištění vozidel, úhradu zákonem stanovených poplatků a zajištění servisních a asistenčních služeb. Leasingovým nájemcem může být firma anebo podnikatelé. Prostřednictvím operativního leasingu si lze pořídit osobní i užitkové automobily do 3,5 t. Parametry produktu: délka pronájmu: měsíců periodicita splátek: měsíční Služby, které jsou spojeny s operativním leasingem: a) Operativní leasing havarijní pojištění doplňkové připojištění na: přední sklo, sedadla, zavazadla silniční daň poplatky za rádio dálniční známka poplatek za správu b) Full service leasing zahrnuje operativní leasing z předchozího bodu a pravidelné prohlídky dle předpisu výrobce asistenční, pohotovostní a odtahová služba, která je k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pneuservis spojený s výměnou a uskladněním sezónních pneumatik osobní manažer kontaktní osoba pro uživatele 37

38 údržba pick-up servis odvoz vozidla do servisu a jeho vrácení zpět náhradní vozidlo v případě nehody nebo v době, kdy je automobil v servisu c) Doplňkové služby pojištění právní ochrany tankovací karta on-line sledování provozu vozidla elektronická kniha jízd zapůjčení doplňků na vozidla mytí vozidel Doplňkové informace: Maximální hranice celkového počtu najetých km je při délce trvání nájmu 48 měsíců. To je km za měsíc, což v některých případech nemusí být pro klienta dostačující. Poplatek za uzavření smlouvy je nulový Co je potřeba k uzavření leasingové smlouvy: Osobní doklady: občanský průkaz druhý doklad totožnosti pas / řidičský průkaz důkaz jeho existence Ostatní doklady: potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu a délce trvání pracovního poměru kopie výpisu z bankovního účtu za poslední měsíc nebo doklad o zřízení běžného účtu Firemní doklady: živnostenský list, koncesní listina nebo jiné oprávnění k provozování podnikatelské činnosti kopie daňového přiznání za poslední zdaňovací období včetně příloh výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce kopii výpisu z bankovního účtu za poslední měsíc nebo doklad o zřízení běžného účtu na důkaz existence bankovního účtu 38

39 3.2.5 Hodnocení nabídky služeb společnosti s Autoleasing, a.s. Nabídka s Autoleasing, a.s. obsahuje širokou škálu produktů, nicméně několik z nich společnost momentálně neposkytuje (komunální leasing, leasing nákladních automobilů a leasing strojů a zařízení). Podle mého názoru by měl být vysvětlen důvod, proč některé produkty momentálně nejsou poskytovány. Společnost by měla uvést buď datum, odkdy bude daný produkt opět poskytován, anebo by měl být produkt vyřazen z internetové nabídky společnosti. Zdá se tedy, že společnost se začala zaměřovat výhradně na leasing osobních automobilů. Ve srovnání s nabídkou VB Leasing CZ, spol. s r.o. je nabídka společnosti s Autoleasing, a.s. o něco chudší. Jedná se však o společnost s pevným zázemím, která svým klientům poskytuje komplexní služby Postavení na trhu Z níže uvedených Tabulek č. 4 a 5 a Grafu č. 6 vyplývá následující: Celkový podíl společnosti na leasingovém trhu se pohybuje za rok 2008 kolem 4 %. Největší podíl je v oblastech: stroje, přístroje a zařízení, nákladní automobily, autobusy a další vozidla, letadla, lodě, lokomotivy a vagóny. Z grafů vyplývá, že v roce 2008 připadlo 59 % objemu pořizovacích cen z podílu leasingu dopravní techniky na osobní a užitkové automobily. Klienty společnosti jsou z převážné části (78 %) společnosti s.r.o. a a.s. V této souvislosti je docela zajímavé, že leasing nákladních automobilů společnost v roce 2010 neposkytuje ač v roce 2008 tvořil 18 % z podílu leasingu dopravní techniky. Můžeme se jen domnívat, že to souvisí s restrukturalizací portfolia služeb společnosti. 39

40 Tabulka č. 4 Zdroj dat: s Autoleasing, a.s., výroční zpráva 2008 Tabulka č. 5 Zdroj dat: s Autoleasing a.s., výroční zpráva

41 Graf č. 6 Zdroj dat: s Autoleasing, a.s., výroční zpráva

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní

Více

Leasing účetní a daňové dopady

Leasing účetní a daňové dopady Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Leasing účetní a daňové dopady Diplomová práce Autor: Bc. Renata Křičková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

Podmínky získání leasingu výrobním podnikem

Podmínky získání leasingu výrobním podnikem Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podmínky získání leasingu výrobním podnikem Bc. Aneta Seifertová Diplomová práce 2010 1 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti

Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Možnosti externího financování při pořízení komerční

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS Helena Sellnerová Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v

Více

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic.

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 Výroční zpráva 2009 3 4 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah Úvod 6 Společnost

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY Andrea Hamšíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářské práce je zaměřena na rozbor nákladů a výdajů spojených

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více