Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akontace platba nájemce při zahájení leasingu"

Transkript

1 LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek č. 017 Zúčtovací vztahy Popis operace: Součástí leasingové smlouvy bývá podmínka zaplacení určité vyšší splátky ihned na začátku trvání smluvního vztahu. Termín akontace je zavádějící. Vždy je nutno zjistit skutečnou podstatu této platby, a to ze znění smlouvy. V praxi se jedná buď o tzv. zálohu na leasingové splátky, nebo o první (někdy označenou i jako nultou) navýšenou (mimořádnou) splátku. Všechny tyto názvy označují stejný charakter této platby že se jedná o částku, která bude započtena na splátky nájemného, tedy na náklady pronájmu. Záloha na leasingové splátky dříve neobsahovala DPH a bývala návazně ve splátkovém kalendáři ode-

2 LEA str. 2 LEASING čítána od hodnoty úhrad jednotlivých splátek. Od je i z této úplaty přijaté předem pronajímatelem odváděna DPH, a tím svou podstatou splývá s navýšenou splátkou. Navýšená splátka naproti tomu již může obsahovat DPH (v sazbě najatého předmětu) a bývá na ni vystavován samostatný daňový doklad, příp. je součástí splátkového kalendáře. To vše v návaznosti na režim z pohledu zákona o DPH, kdy od mohou nastat dva případy: pokud z podmínek leasingové smlouvy vyplývá povinnost nájemce po skončení pronájmu předmět nájmu odkoupit, bude se jednat z pohledu DPH o dodání zboží a den uskutečnění zdanitelného plnění nastane v okamžiku předání předmětu pronájmu nájemci, a v takovém případě musí být DPH k tomuto dni odvedeno z celého leasingového nájemného vč. případné odkupní ceny, anebo pokud podle podmínek leasingové smlouvy nájemce nemá povinnost po skončení pronájmu předmět nájmu odkoupit (může, ale nemusí), pak se nájemné chápe jako poskytování služby a DPH se odvádí podle jednotlivých dílčích plnění splátek, případně přijatých úplat na toto plnění. Protože náklady nájemce by měly zatěžovat jeho hospodaření rovnoměrně po celé období pronájmu, je nutné navýšenou první platbu zachytit na účtu Náklady příštích období a do nákladů ji účtovat postupně.

3 LEASING str. 3 LEA Pozor: Důležité je, aby ze znění smlouvy a samotného dokladu týkajícího se první úplaty jasně vyplynulo, že se jedná o úhradu započtenou na splátky, nikoliv o zálohu na kupní cenu předmětu ta by nemohla vstoupit do nákladů nájemce během doby pronájmu, ale musela by být zadržena na účtu 052 Poskytnuté zálohy na DHM až do okamžiku odkoupení předmětu finančního pronájmu. Podobně platí, pokud by se jednalo o tzv. zálohu poskytnutou na zvláštní výdaje (např. spojené s předčasným ukončením smlouvy) nebude součástí běžných nákladů pronájmu, má charakter jistiny a je zúčtovatelná až v rámci mimořádných okolností, pro něž je určena, příp. na konci pronájmu (vrácením či započtením na kupní cenu). Souvztažnosti: Č. Účetní případ MD DAL 1. Záloha na leasingové splátky Případné DPH z pronajímatelem přijaté úplaty Navýšená leasingová splátka 321 Případné DPH Operace č. 1 Záloha je účtována až na základě pohybu peněžních prostředků. Případné DPH je nárokované na vstupu až na základě obdržení daňového dokladu v případech, kdy je pronajímatel povinen přiznat DPH z přijaté úplaty. Operace č. 2 Tímto způsobem zachytíme i případné další úplaty leasingové společnosti, např. tzv. poplatek za uzavření leasingové smlouvy nebo za finanční službu. Účtování DPH je v závislosti na režimu, kte-

4 LEA str. 4 LEASING rému smlouva podléhá (v závislosti na možnosti či povinnosti odkupu předmětu leasingu, viz předchozí) podle daňového dokladu (splátkového kalendáře) vystaveného pronajímatelem. Č. Účetní případ MD DAL 3. Záloha na kupní cenu předmětu Případné DPH z pronajímatelem přijaté úplaty Operace č. 3 Viz poznámky k operaci č. 1. AÚ Analytické účty: U účtů 052, 314 a odlišuje AÚ tento případ, účet 221 je členěn dle účtů, účet 321 členíme podle dodavatelů. V rámci účtu 343 je vyčleněna samostatná analytika (např ) pro DPH nárokované ze záloh, kdy nárok bude definitivně potvrzen v návaznosti na uskutečnění zdanitelného plnění. Účetní doklady: Základ účetního dokladu tvoří smlouva o finančním pronájmu (finančním leasingu) a související daňové doklady z pohledu DPH (splátkový kalendář, daňový doklad při přijetí úplaty apod.) doplněná písemnostmi s náležitostmi účetního dokladu podle 11 ZoÚ. Nejčastější chyby: Účetní jednotky nevěnují dostatečnou pozornost smluvním podmínkám a nesprávně určí druh první vyšší splátky. Výsledkem je chybné účtování s dopadem do výsledku hospodaření i do základu daně z příjmů. K dalším chybám patří nesprávné časové rozlišování první navýšené leasingové splátky.

5 LEASING str. 5 LEA Daňové dopady: Záloha na splátky neovlivní daňové náklady. Ty jsou ovlivněny až nájemným časově rozlišeným po dobu pronájmu. Taktéž první navýšená splátka vstoupí do daňových nákladů až formou časového rozlišení. Pokud nájemce hradí podle podmínek další náklady, které by měly být součástí ocenění pořizovaného hmotného majetku, je možno je uplatnit jednorázově v nákladech, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u movitého majetku limit 40 tisíc Kč. Pokud by byl limit převýšen, stanou se tyto náklady daňovými až prostřednictvím odpisů odkoupeného majetku. Příklad 1: Předpokládejme finanční pronájem s možností následné koupě vozu. V podmínkách leasingové smlouvy je předepsána záloha na odkupní cenu ve výši Kč, celková odkupní cena (v případě, kdy nájemce využije práva koupit vůz) má být % DPH. Nájemce bude účtovat takto (následující tabulka ukazuje zjednodušeně pouze účtování zálohy a odkupní ceny): Účetní případ Kč MD D Úhrada zálohy na koupi z běžného účtu Daňový doklad k uhrazené záloze (nárok na DPH 20 %) Faktura (daňový doklad) při odkupu vozu po leasingu základ DPH (odkupní cena) nárok na DPH 20 % z vyúčtování odkupní ceny DPH již nárokované ze záloh odečet uhrazené zálohy (042) Doplatek kupní ceny

6 LEA str. 6 LEASING Příklad 2: Předpokládejme finanční pronájem s následnou koupí ojetého osobního vozu, které je z pohledu DPH osvobozeným dodáním zboží (za použití 62 odst. 2 ZDPH ve znění platném do , podle přechodných ustanovení čl. II bod 3 zákona č. 87/2009 Sb.). Podle leasingové smlouvy je požadována nultá splátka nájemného ve výši Kč při podpisu smlouvy (5. 4.) a dále 54 rovnoměrných měsíčních po Kč splátek vždy k 20. dni kalendářního měsíce počínaje Odkupní cena je nulová. Nájemce může účtovat: Datum Účetní případ Kč MD D Předpis nulté splátky leasingu Úhrada nulté splátky leasingu Úhrada 1. splátky Časové rozlišení leasingu (1. měsíc) k 15. dni měsíc Úhrada x-té splátky Časové rozlišení leasingu (x-tý měsíc) Autor: RNDr. Ivan Brychta

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY Andrea Hamšíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářské práce je zaměřena na rozbor nákladů a výdajů spojených

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Ing. Martin Špád, Savino & Partners s.r.o. která se uskutečňují ve sjednaném rozsahu a sjednaných

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: Projednání jednotlivých bodů

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN S ROZPOREM DPH 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích.. 13 Předkládají:

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více