Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center"

Transkript

1 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

2 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty of Medicine Charles University Národní ústav duševního zdraví National Institute of Mental Health

3 Psychiatrické centrum Praha 2013 ISBN

4 Obsah / Contents Úvod Introduction Organizaèní schéma Flow Chart Vedení Management Vìdecká rada Scientific Board Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff Národní ústav duševního zdraví National Institute of Mental Health Výzkumné projekty Research Projects Etická komise Ethic Committee Léèebná péèe Medical Care Výuka Teaching Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy vydané PCP Books published by PPC Ceny, ocenìní Awards Ekonomika a lidské zdroje Economy and Human Resources

5 Úvod / Introduction Dostáváte do ruky výroèní zprávu Psychiatrického centra Praha (PCP) za uplynulý rok, jež svou formou neobráží ani tak obsah jako spíše objektivní situaci, v jaké se Psychiatrické centrum Praha nalézá. Žije tak skromnì, že šetøí i na papíru, na poštovném, na tisku (proto vizualizace NUDZ a obrázky nejsou vícebarevné) a v neposlední øadì i na objemu. Loòský rok pokraèoval ve znamení motta, které bychom si v posledních letech mohli dát do vývìsního štítu: více muziky za ménì penìz. To je vývoj, který je z hlediska ekonomického sice chvályhodný, ale obávám se, že dlouhodobì neudržitelný, zejména v souvislosti s voláním po návratu špièkových vìdcù zpìt do zemì, pøípadnì se snahou o pøilákání kreativních cizincù do naší kotliny. Nejdùležitìjší èástí zprávy je zøejmì seznam øešených projektù. Jejich názvy mohou poskytnout pomìrnì vyèerpávající pøehled o tematice, kterou se PCP zabývá, a být tak inspirací pro spøátelená a spolupracující pracovištì doma i v zahranièí. Výmluvná je také tabulka ukazující hodnocení výzkumných organizací pøímo øízených Ministerstvem zdravotnictví ÈR podle výsledkù výzkumu a vývoje v roce Hlavním nedostatkem této tabulky je pøedevším to, že vùbec nebere v potaz velikost instituce a jejího financování. Mùže tak zapadnout pozoruhodný údaj, že Psychiatrické centrum Praha vykazuje témìø o ètvrtinu bodù víc než tøeba Nemocnice u Sv. Anny v Brnì, která je svou velikostí nesrovnatelná (PCP by mohlo být jedním z jejích oddìlení), a to nemluvím o ostatních velkých nemocnicích, ať už o Fakultní nemocnici v Olomouci, na Královských Vinohradech èi o takových institucích, jako je Thomayerova nemocnice nebo Nemocnice na Bulovce. Pøísnì vzato, je celý vìdecký výstup PCP vyprodukován v podstatì nìkolika jednotlivci. To je skuteènost, nad kterou by se organizátoøi vìdy v naší zemi mìli zamyslet døív, než jim poslední ostrùvky psychiatrického výzkumu zmizí nenávratnì za oceán. Další pozoruhodné údaje se týkají léèebné a preventivní péèe. Je nepochybné, že akutní psychiatrie je u nás stále podfinancována a že jediné pracovištì, na kterém se to naplno projeví, je právì PCP, které okolo sebe nemá obal ostatních oddìlení velkých nemocnic, která by tento defekt systému dokázala upufrovat. Na PCP jako jediném pracovišti v zemi je tedy vidìt, že akutní psychiatrická péèe tak, jak je nastavena, se sama z pojišťovacího systému prostì neuživí. Velmi rozsáhlá je také èinnost výuková, jež kromì nìkolika drobných nadúvazkù od 3. LF UK nemá v PCP prakticky žádnou dotaci, aèkoliv ústav obsluhuje v rámci specializaèní pøípravy, celoživotního vzdìlání a univerzitní výuky rozsáhlé programy a jeho informaèní støedisko slouží oboru po celé zemi. Je jenom škoda, že pøípadná dotace vzdìlávání není založena na evaluaci, která je opakovanì ze strany studentù 3. lékaøské fakulty superlativní. Nicménì kromì dìkana, který si udìlá èárku, to vlastnì nikoho nezajímá. Vývoj v oboru jde tak rychle, že každá výroèní zpráva ve chvíli, kdy vychází, je již zastaralá, takže pøi pohledu na seznam postgraduálních studentù mìjme na pamìti, že mnozí z nich již mezitím studium ukonèili. Pøi pohledu na citace a H-index si uvìdomme, že obojí už mezitím u podstatné vìtšiny publikujících stouplo, a že prùmìrný mìsíèní plat od roku 2011 i nadále klesá. Rádi bychom se všichni zasadili o to, aby pøíznivé trendy bylo možné extrapolovat do budoucna a nepøíznivé zvrátit. /// The physical form of this Annual Report of Prague Psychiatric Centre you hold in your hands does not reflect its contents, but rather the objective situation Prague Psychiatric Centre is in. It survives on resources so humble, it has to economize even on paper, postage, printing (that s why NIMH visualisation and illustrations are black and white) and last but not least on volume. Last year, like several before, was marked by the motto we could inscribe in the sign of our shop: a lot more music for a smaller pittance. This development may be commendable from purely economical point of view, but in the long term unsustainable, especially as we need to attract top scientists back home or even recruit creative foreigners. The list of ongoing projects is apparently the most important part of this Report. Their names can provide a relatively comprehensive overview of the subject matter that PPC deals with, and 4

6 Úvod / Introduction therefore inspire allied and cooperating institutions home and abroad. A lot is also demonstrated by the chart showing evaluation of research organizations operated by Czech Health Ministry based upon research and development results in The biggest shortcoming of the chart lies in the fact that it does not take the size of an institution and its funding into consideration. An important figure might therefore go unacknowledged, that Prague Psychiatric Centre shows a quarter points more than e. g. Nemocnice u Svaté Anny in Brno, incomparable in size (PPC could be one of its wards), not mentioning other big hospitals like Fakultní nemocnice in Olomouc and Královské Vinohrady or institutions like Thomayerova nemocnice or Nemocnice na Bulovce. Strictly speaking the entire scientific output of PPC is generated by a few individuals. Administrators of science in our country should take that into account before last islands of psychiatric research disappear overseas for good. More figures worthy of note concern therapeutic and preventive care. It is beyond any doubt, thet urgent psychiatry in our country is continually underfunded and that PPC is the only institution that shows it plainly, as it, unlike big hospitals, has no envelope of other wards capable of absorbing this flaw in the system. PPC, as the only institute in the country, shows that urgent psychiatric care in its present shape cannot make a living on health insurance only. The very extensive educational activities get almost no funding in PPC (aside from several part-time jobs at 3rd Faculty of Medicine at Charles University of Prague), although our institute maintains extensive programmes in expert training, lifelong learning and university tution and its information centre serves the whole country. It is a pity that any possible subsidy of education is not based upon evaluation by students of 3rd Faculty of Medicine at Charles University of Prague, which is constantly superlative, but of no interest to anyone but the Dean, for whom it is just a task done. The field progresses so fast that any annual report is obsolete on the date of publishing, so while looking at the list of postgraduate students keep in mind that many of them will have already finished their studies, and while looking at citations and H-index be aware that both numbers will have risen in the cases of most researchers and that the average salary has been decreasing since We would all like to work in a way that will enable expanding of positive trends in the future and reversing negative ones. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. øeditel / director 5

7 6 Organizaèní schéma / Flow Chart

8 Vedení / Management Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Kolegium øeditele / Executive Committee Alexandr Borovièka, DiS. vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy Director doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. zástupce pøednosty Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. LF UK pro výuku Vice-chairperson for Education, Department of Psychiatry and Medical Psychology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. vedoucí EEG a Spánkové laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK Head of EEG and Sleep Laboratory and 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Institutional Research Project Coordinator PhDr. Ladislav Csémy vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. námìstek øeditele pro vìdu Deputy Director for Science prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi Head of Clinical Division, Deputy Director for Medical Care Marie Nováková vrchní sestra Head Nurse PhDr. Alena Palèová vedoucí Informaèního støediska Head of Medical Library 7

9 Vedení / Management Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová, CSc. vedoucí laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center, Scientific Secretary Vìdecká rada / Scientific Board Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Èlenové / Members plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. PhDr. Ladislav Csémy prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. RNDr. Daniela Øípová, CSc. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 8

10 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff MUDr. Adamcová Katarína prof. MUDr. Alda Martin, FRCPC Mgr. Androvièová Renáta MUDr. Bankovská Motlová Lucie, Ph.D MUDr. Bareš Martin doc. MUDr. Bartoš Aleš, Ph.D Ing. Mgr. Bìláèková Vendula PhDr. Blabolová Anna Borovièka Alexandr, DiS MUDr. Bravermannová (Slavíèková) Anna MUDr. Brunovský Martin, Ph.D PhDr. Csémy Ladislav Mgr. Èeplová Zuzana PhDr. Èermáková (Kawaciuková) Radka PhDr. Dvorská Karolína Mgr. Fajnerová Iveta MUDr. Fujáková Michaela MUDr. Hájek Tomáš, Ph.D MUDr. Hanka Jan MUDr. Hnídek David prof. MUDr. Horáèek Jiøí, Ph.D prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych Mgr. Hromádková Lenka MUDr. Hynková Tereza Mgr. Karpíšková Petra Mgr. Kleteèková Lenka MUDr. Klírová Monika MUDr. Mgr. Kohútová (Tišlerová) Barbora, Ph.D Mgr. Koláøová Michala MUDr. Kopeèek Miloslav, Ph.D PhDr. Kopøivová Jana, Ph.D MUDr. Kosová Jiøina prof. PhDr. Kožený Jiøí, CSc Ing. Krištofiková Zdenka, Ph.D MUDr. Kubešová Anna Mgr. Lampertová Andrea Ing. Lhotková Eva Mgr. Lukavský Jiøí, Ph.D Mgr. Marek Jakub MUDr. Melicher Tomáš MUDr. Mertlová Markéta MUDr. Mìšťáková (Pokorná) Kateøina

11 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff MUDr. Mikoláš Pavol doc. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D Ing. Nesibová Kamila MUDr. Novák Tomáš, Ph.D PhDr. Palèová Alena MUDr. Páleníèek Tomáš, Ph.D Mgr. Panenková Erika Mgr. Prajsová (Bartoòová) Jitka doc. PhDr. Preiss Marek, Ph.D Ing. Prokeš Michal RNDr. Proška Jan MUDr. Raszka Michal, Ph.D PhDr. Rodriguez Mabel, Ph.D Ing. Rùžièková (Jarošová) Zuzana RNDr. Øíèný Jan, CSc RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc MUDr. Stopková Pavla, Ph.D Mgr. Šedivá Jolana Mgr. Šírová (Puskarèíková) Jana MUDr. Ing. Šóš Peter MUDr. Španiel Filip, Ph.D PhDr. Štìpánková Hana RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D Mgr. Tišanská Lýdie MUDr. Tylš Filip prof. PhDr. RNDr. Vágnerová Marie, CSc MUDr. Verébová Karina Mgr. Viktorinová Michaela, M.Sc MUDr. Vimmerová Lattová Zuzana Mgr. Vrajová Monika, Ph.D PhDr. Winkler Petr

12 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff Poèet vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù Number of Scientists and Postgradual Students PGS vìdci / scientists Vìdci a postgraduální studenti 2012 muži a ženy Scientist and Postgradual Students 2012 men and women PGS muži PGS men 7 11 vìdci ženy scientists women PGS ženy PGS women vìdci muži scientists men Vìková struktura vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù 2012 Age of Scientists and Postgradual Students PGS vìdci / scientists roky / years 11

13 Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health Hlavním cílem projektu Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) je vybudovat moderní výzkumnì a klinicky orientované centrum, které se stane referenèním pracovištìm pro oblast duševního zdraví v Èeské republice. Projekt je financován z Operaèního programu Výzkum a vývoj pro inovace, pøièemž realizaèní fáze bude ukonèena V rámci projektu NUDZ se v roce 2012 naplno rozbìhla realizace. Za zásadní aktivity lze považovat nákup pozemkù pro výstavbu centra a intenzivní pøípravu výbìrového øízení na generálního dodavatele stavby, které bylo vyhlášeno zaèátkem roku 2013 bezprostøednì po schválení zakázky vládou ÈR. V souvislosti s tìmito úkony probíhala øada jednání jak se zøizovatelem (Ministerstvo zdravotnictví), tak s poskytovatelem dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy) a dalšími dotèenými orgány. Byly vytvoøeny webové stránky projektu a velká pozornost byla také vìnována propagaci projektu, který byl prezentován mimo jiné na Letních olympijských hrách v Londýnì. Zároveò dochází k pøípravì všech 7 výzkumných programù, jejichž èinnost bude zahájena 1. ledna Již nyní je tøeba poøídit technologie nezbytné pro deklarovaný výzkum a zajistit lidské zdroje pro jednotlivé výzkumné programy. Realizaèní tým projektu se kromì výše uvedeného vìnuje administraci celého projetu v souladu se všemi pravidly operaèního programu. Dosavadní úspìšná realizace projektu byla také potvrzena externím auditorem. 12

14 Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health The general aim of the National Institute of Mental Health project is to build a modern clinical and research institution, which will become a reference center for mental health in the Czech Republic. The project is funded by the Operational Programme Research and Development for Innovation. The full implementation of the project has started in Purchase of land for the construction of the center and intense preparation of a tender for general contractor can be considered essential. The tender started in january 2013, immediately after this step was approved by the Government of the Czech republic. There were lots of meetings with the founder (Ministry of Health) and the donator (Ministry of Education, Youth and Sports) and other relevant authorities which had to approve each step. Website of the project was created and great attention was also paid to the promotion of the project, which was presented among others at the Summer Olympics in London. At the same time all 7 research programs are being developed. Research programs are going to start during on January 1st, Already, it is important to ensure necessary technology for the declared research and find human resources for individual research programs. The project implementation team is mostly responsible for correct administration of the project in accordance with all the rules of the operational program. Present successful implementation of the project was also confirmed by an external auditor. 13

15 Výzkumné projekty / Research Projects Projekty øešené v roce 2012 / Running Projects 2012 poskytovatel client 14 kód code název title IGA MZÈR (Internal Grant Agency of The Ministry of Health of The Czech Republic) IGA MZÈR NT Mapování funkèních a anatomických korelátù obsedantnì-kompulzivní poruchy a jejich vztahu k závažnosti klinických symptomù IGA MZÈR NT Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexù peptidu amyloidu beta s nìkterými endogenními látkami v cerebrospinální tekutinì IGA MZÈR NT Elektrofyziologické koreláty emoèních neuronálních okruhù u deprese, bipolární afektivní poruchy a zdravé populace IGA MZÈR NT13292 ITAREPS 2.0: Prospektivní, randomizovaná, otevøená, kontrolovaná studie s programem prevence relapsu schizofrenie podporovaným informaèními a mobilními technologiemi IGA MZÈR NT13403 Úloha mtor (mammalian target or rapamycin) signální dráhy v antidepresivním úèinku ketaminu a antidepresiv u pacientù s depresivní poruchou: translaèní studie IGA MZÈR NT13843 Vliv imunitní dysregulace a latentní toxoplazmózy na morfologické zmìny mozku u schizofrenie: animální modely a prospektivní volumometrická studie u pacientù IGA MZÈR NT13183 Krátké psychometrické metody ke vèasné diagnostice Alzheimerovy nemoci u seniorské populace IGA MZÈR NT13897 Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qeeg a fmri IGA MZÈR NT13891 Neuroanatomické rizikové faktory pro bipolární poruchu IGA MZÈR NT13145 Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí IGA MZÈR NT13386 Vývoj diagnostických testù pro stanovení kognitivního deficitu u pacientù se schizofrenií na základì studia narušení prostorové navigace v animálním modelu onemocnìní IGA MZÈR NT13337 Rané markery bipolární afektivní poruchy: od genetického rizika k prvním symptomùm

16 Výzkumné projekty / Research Projects název title øešitel / spoluøešitel investigatior / project partner PCP spoluøešitel / PPC partner doba øešení duration IGA MZÈR (Internal Grant Agency of The Ministry of Health of The Czech Republic) Mapping of Functional and Anatomical PhDr. Jana Kopøivová, Ph.D Correlates of Obsessive-Compulsive Disorder and Their Relationship with Clinical Symptoms Severity Diagnosis of Alzheimer Disease Based on Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D Detections of Complexes of Amyloid Beta Peptide and of Some Endogenous Substances in Cerebrospinal Fluid Electrophysiological Correlates of Emotional Neurocircuits in Depression, Bipolar Affective Disorder and Healthy Population MUDr. Martin Brunovský, Ph.D ITAREPS 2.0 study: Prospective, Randomized, Open, Controlled Study with Information and Telecommunication Technology-Aided Relapse Prevention Program in Schizophrenia The Role of mtor (Mammalian Target of Rapamycin) Pathway in the Antidepressive Effect of Ketamine and Antidepressive Drugs in Patient with Depressive Disorder: Translation Study The Influence of Immune System Dysregulation and Latent Toxoplasmosis on Brain Morphology in schizophrenia: Animal Models and a Prospective Volumetric Study in Patients Brief Psychometric Instruments for Early Diagnosis of Alzheimer's Disease in Senior Population Animal and Human Serotonergic Model of Schizophrenia: Validity Evaluated by qeeg and fmri Neuroanatomical Risk Factor for Bipolar Disorder National Normative Study of Cognitive Determinants of Healthy Aging Development of Diagnostic Tests for a Cognitive Deficit in Schizophrenic Patients Based on Study of Spatial Navigation Deficit in an Animal Model of the Disease Early Markers of Bipolar Disorder: From Genetic Risk to First Symptoms MUDr. Filip Španiel, Ph.D MUDr. Peter Šóš prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D MUDr. Tomáš Novák, Ph.D MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D Mgr. Iveta Fajnerová MUDr. Tomáš Novák, Ph.D

17 Výzkumné projekty / Research Projects poskytovatel client kód code název title IGA MZÈR NT13890 Úloha neuroaktivních steroidù v etiopatogenezi afektivních a úzkostných poruch GA ÈR (Grant Agency of The Czech Republic) GA ÈR GAP407/10/1494 Psychologické pøedpoklady spoleèenské reintegrace mladých bezdomovcù GA ÈR GAP407/10/0039 Empatie v léèebném kontextu GA ÈR GA309/09/0406 Mechanizmy regulace muskarinových receptorù GA ÈR GAP303/10/0580 Jaká je úloha mesolimbického systému odmìny na dlouhodobý úèinek prenatální expozice metamfetaminu u laboratorního potkana? GA ÈR GAP304/12/G069 Projekt excelence v oblasti neurovìd EU (European Union) MŠMT ÈR* CZ.1.05/2.1.00/03. Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) RP EU KP Optimalizace léèby a managementu schizofrenie v Evropì Evropská komise European Commission FP7-HEALTH University of Copenhagen Ostatní / Others Ministerstvo vnitra ÈR (Ministry of the Interior of The Czech Republic) Ministerstvo vnitra ÈR (Ministry of the Interior of The Czech Republic) Univerzita obrany Brno (University of Defence Brno) 16 JLS/ /DP IP/AG Internetový screening a krátká intervence pro dospívající, kteøí užívají návykové látky Vývoj nové FGL terapie a translaèních testù pro regenerativní léèbu neurologických onemocnìní VG VG GAP303/11/1907 Vytvoøení standardù pro zjišťování míry ovlivnìní øidièù po užití konopných drog: hodnocení hladin kanabinoidù v krvi s ohledem na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu a ovlivnìní aktivity mozku Nové syntetické drogy (NSD) vytvoøení komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce vèetnì rychlých imunochemických testù, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanù, epidemiologie Nové inhibitory acetylcholinesterasy odvozené od látky 7-MEOTA Potenciální léèiva pro Alzheimerovu nemoc MŠMT ÈR* LG13051 Zajištìní úèasti èeských psychologù v øídících orgánech mezinárodních spoleèností oboru psychologie *The Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic

18 Výzkumné projekty / Research Projects název title The Role of Neuroactive Steroids in Etiopathogenesis of Mood and Anxiety Disorders GA ÈR (Grant Agency of The Czech Republic) Psychological Determinants of Social Reintegration of Homeless Youth øešitel / spoluøešitel investigatior / project partner doba øešení duration RNDr. Daniela Øípová, CSc prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc Empathy in Medical Context prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc Muscarinic Receptor Regulation RNDr. Jan Øíèný, CSc What is the Role of Mesolimbic Reward Mgr. Monika Vrajová, Ph.D Circuit in the Long-Term Effect of Prenatal Methamphetamine Exposure in Rats? Project of Excellence in the Field of Neuroscience RNDr. Daniela Øípová, CSc EU National Institute of Mental Health (NIMH-CZ) Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe Web-Based Screening and Brief Intervention for Substance Using Teens (WISEteens) prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc FRCPsych. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D PhDr. Ladislav Csémy Development of a Novel FGL Therapy and Translational Tests for Regenerative Treatment of Neurological Disorders Ostatní / Others Creation of Standards for the Evaluation of the Eligibility to Drive After Cannabis Consumption: Evaluation of Cannabinoid Blood Levels Relevant to the Time of Use, Psychomotor Performance, Vigility and Changes in Brain Activity New synthetic drugs (NSD) Creation of Toxicological Database, Development and Validation of Detection Methods Including Fast Imunochemical Tests, Behavioral Pharmacology, Pharmacokinetics and Biotransformation in Rats, Epidemiology Novel Inhibitors of Acetylcholinesterase Derived From 7-MEOTA Potential Alzheimer s Disease Drugs Participation of Czech Psychologists in Boards of International Psychological Societies MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D MUDr. Tomáš Páleníèek Ph.D RNDr. Daniela Øípová, CSc PhDr. Hana Štìpánková

19 Výzkumné projekty / Research Projects Poèty øešených projektù Number of Projects Applied Zadavatelé projektù øešených 2012 Clients of Projects Applied GA ÈR 5 4 EU IGA MZ ÈR 13 5 ostatní others Dotace na granty IGA MZ ÈR (mil. Kè) / Grants IGA MZ ÈR Subsidies (mil. CZK) Finanèní prostøedky na øešení výzkumných projektù (mil. Kè) Research Project Costs (mil. CZK)

20 Výzkumné projekty / Research Projects Hodnocení výzkumných organizací pøímo øízených MZ ÈR podle výsledkù výzkumu a vývoje v roce 2012 / Evaluation of Research Organizations Controlled by The Ministry of Health of The Czech Republic by Research Results (publications) 2012 výzkumná organizace research organization Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / General University Hospital in Prague Institut klinické a experimentální medicíny / Institute of Clinical and Experimental Medicine (Prague) Fakultní nemocnice v Motole / University Hospital at Motol (Prague) Fakultní nemocnice Hradec Králové / University Hospital in Hradec Králové výsledky* results* body points 1 336, , , , , , , ,365 Fakultní nemocnice Brno / University Hospital in Brno 443, ,633 Fakultní nemocnice Ostrava / University Hospital in Ostrava 417, ,351 Fakultní nemocnice Plzeò / University Hospital in Plzeò 412, ,295 Státní zdravotní ústav / The National Institute of Public Health (Prague) 304, ,938 Ústav hematologie a krevní transfuze / Institute of Hematology and Blood Transfusion (Prague) 264, ,299 Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center 232, ,530 Nemocnice na Homolce / Na Homolce Hospital (Prague) 224, ,709 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brnì / St. Anne s University Hospital in Brno 145, ,345 Endokrinologický ústav / Institute of Endocrinology (Prague) 138, ,600 Revmatologický ústav / Institute of Rheumatology (Prague) 130, ,958 Masarykùv onkologický ústav / Masaryk Memorial Cancer Institute (Brno) 105, ,730 Thomayerova nemocnice / Thomayer s Hospital (Prague) 74, ,177 Fakultní nemocnice Olomouc / University Hospital in Olomouc 73, ,757 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady / University Hospital Královské Vinohrady (Prague) 68, ,551 Nemocnice Na Bulovce / Hospital Na Bulovce (Prague) 35, ,235 Institut postgraduálního vzdìlávání ve zdravotnictví / Institute for Postgraduate Medical Education (Prague) 24, ,678 Ústav pro péèi o matku a dítì / Institute for the Care of Mother and the Child (Prague) 5,167 56,248 * poèet výsledkù s bodovým hodnocením / number of results with point evaluation 19

21 Výzkumné projekty / Research Projects Kontrahovaný výzkum / Pharmaceutical Industry-Sponsored Research poskytovatel client kód code název title Roche WN25305 III. fáze studie, multicentrické, randomizované, 12týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními skupinami, placebem kontrolované, s cílem vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO u stabilizovaných pacientù se suboptimálnì kontrolovanými pøíznaky schizofrenie léèenými antipsychotiky a následných 40 týdnù, s dvojitì zaslepeným léèebným obdobím Roche WN25308 III. fáze studie, multicentrické, randomizované, 24týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními skupinami, placebem kontrolované, s cílem vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO u stabilizovaných pacientù s pøetrvávajícími, pøevládajícími negativními pøíznaky schizofrenie léèenými antipsychotiky a následných 28 týdnù, s dvojitì zaslepeným léèebným obdobím Sunovion Pharmaceuticals, Inc. monitor: i3 research D extenze 256 Randomizovaná, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie, s flexibilním dávkováním u paralelních skupin, s pøídatnou léèbou lithia nebo divalproexu jako prevence recidivy u pacientù s bipolární poruchou typu I Sepracor, Inc. monitor: Quintiles Sunovion Pharaceuticals, Inc. D D Randomizovaná, šestitýdenní, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie s flexibilním dávkováním u paralelních skupin, s pøídatnou léèbou lithia nebo divalproexu u pacientù s bipolární depresí typu I, kteøí nevykazují odpovìï na léèbu samotným lithiem nebo divalproexem Randomizovaná, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie, s flexibilním dávkováním u paralelních skupin léèených lurasidonem s pøídatnou léèbou lithia nebo divalporaxu jako prevence recidivy u pacientù s bipolární poruchou typu I 20

22 Výzkumné projekty / Research Projects název title Phase III, Multi-Center, Randomized, 12-Week, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of RO in Patients with Sub-Optimally Controlled Symptoms of Schizophrenia Treated with Antipsychotics Followed by a 40-Week Double-Blind, Parallel Group, Placebo-Controlled Treatment Period Phase III, Multi-center, Randomized, 24 Week, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Evaluate Efficacy and Safety of RO in Stable Patients with Persistent, Predominant Negative Symptoms of Schizophrenia Treated with Antipsychotics Followed by a 28 Week, Double-Blind Treatment Period A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Flexible Dose, Paralel-Group Study of Lurasidone Adjunctive to Lithium or Divalproex for the Prevention of Recurrence in Subjects with Bipolar I Disorder A Randomized, 6-Week, Double-Blind, Placebo-Controlled, Flexible-Dose, Parallel-Group Study of Lurasidone Adjunctive to Lithium or Divalproex for the Treatment of Bipolar I Depression in Subjects Demostrating Non-Response to Treatment with Lithium or Divalproex Alone A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Flexible-Dose, Parallel-Group Study of Lurasidone Adjunctive to Lithium or Divalproex for the Prevention of Recurrence in Subjects with Bipolar Disorder I øešitelé investigators MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Tomáš Páleníèek Ph.D. doba øešení duration

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha 2009 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2009 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ Hana Janatová Projekty před vstupem do EU 2000-2004 2004 1. Participation in the European Network for Health Promotion Agencies Koordinátor: EurohealthNet, Belgie

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VÝUKOVÝ A PUBLIKAČNÍ PORTÁL AKUTNÍ MEDICÍNY AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] AKUTNE.CZ - TUTORIAL AND PUBLICATION ACUTE MEDICINE PORTAL [ISSN 1803-179X]

VÝUKOVÝ A PUBLIKAČNÍ PORTÁL AKUTNÍ MEDICÍNY AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] AKUTNE.CZ - TUTORIAL AND PUBLICATION ACUTE MEDICINE PORTAL [ISSN 1803-179X] VÝUKOVÝ A PUBLIKAČNÍ PORTÁL AKUTNÍ MEDICÍNY AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] AKUTNE.CZ - TUTORIAL AND PUBLICATION ACUTE MEDICINE PORTAL [ISSN 1803-179X] P. Štourač 1, D. Schwarz 2, R. Štoudek 1, I. Křikava 1,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více