Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center"

Transkript

1 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

2 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty of Medicine Charles University Národní ústav duševního zdraví National Institute of Mental Health

3 Psychiatrické centrum Praha 2013 ISBN

4 Obsah / Contents Úvod Introduction Organizaèní schéma Flow Chart Vedení Management Vìdecká rada Scientific Board Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff Národní ústav duševního zdraví National Institute of Mental Health Výzkumné projekty Research Projects Etická komise Ethic Committee Léèebná péèe Medical Care Výuka Teaching Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy vydané PCP Books published by PPC Ceny, ocenìní Awards Ekonomika a lidské zdroje Economy and Human Resources

5 Úvod / Introduction Dostáváte do ruky výroèní zprávu Psychiatrického centra Praha (PCP) za uplynulý rok, jež svou formou neobráží ani tak obsah jako spíše objektivní situaci, v jaké se Psychiatrické centrum Praha nalézá. Žije tak skromnì, že šetøí i na papíru, na poštovném, na tisku (proto vizualizace NUDZ a obrázky nejsou vícebarevné) a v neposlední øadì i na objemu. Loòský rok pokraèoval ve znamení motta, které bychom si v posledních letech mohli dát do vývìsního štítu: více muziky za ménì penìz. To je vývoj, který je z hlediska ekonomického sice chvályhodný, ale obávám se, že dlouhodobì neudržitelný, zejména v souvislosti s voláním po návratu špièkových vìdcù zpìt do zemì, pøípadnì se snahou o pøilákání kreativních cizincù do naší kotliny. Nejdùležitìjší èástí zprávy je zøejmì seznam øešených projektù. Jejich názvy mohou poskytnout pomìrnì vyèerpávající pøehled o tematice, kterou se PCP zabývá, a být tak inspirací pro spøátelená a spolupracující pracovištì doma i v zahranièí. Výmluvná je také tabulka ukazující hodnocení výzkumných organizací pøímo øízených Ministerstvem zdravotnictví ÈR podle výsledkù výzkumu a vývoje v roce Hlavním nedostatkem této tabulky je pøedevším to, že vùbec nebere v potaz velikost instituce a jejího financování. Mùže tak zapadnout pozoruhodný údaj, že Psychiatrické centrum Praha vykazuje témìø o ètvrtinu bodù víc než tøeba Nemocnice u Sv. Anny v Brnì, která je svou velikostí nesrovnatelná (PCP by mohlo být jedním z jejích oddìlení), a to nemluvím o ostatních velkých nemocnicích, ať už o Fakultní nemocnici v Olomouci, na Královských Vinohradech èi o takových institucích, jako je Thomayerova nemocnice nebo Nemocnice na Bulovce. Pøísnì vzato, je celý vìdecký výstup PCP vyprodukován v podstatì nìkolika jednotlivci. To je skuteènost, nad kterou by se organizátoøi vìdy v naší zemi mìli zamyslet døív, než jim poslední ostrùvky psychiatrického výzkumu zmizí nenávratnì za oceán. Další pozoruhodné údaje se týkají léèebné a preventivní péèe. Je nepochybné, že akutní psychiatrie je u nás stále podfinancována a že jediné pracovištì, na kterém se to naplno projeví, je právì PCP, které okolo sebe nemá obal ostatních oddìlení velkých nemocnic, která by tento defekt systému dokázala upufrovat. Na PCP jako jediném pracovišti v zemi je tedy vidìt, že akutní psychiatrická péèe tak, jak je nastavena, se sama z pojišťovacího systému prostì neuživí. Velmi rozsáhlá je také èinnost výuková, jež kromì nìkolika drobných nadúvazkù od 3. LF UK nemá v PCP prakticky žádnou dotaci, aèkoliv ústav obsluhuje v rámci specializaèní pøípravy, celoživotního vzdìlání a univerzitní výuky rozsáhlé programy a jeho informaèní støedisko slouží oboru po celé zemi. Je jenom škoda, že pøípadná dotace vzdìlávání není založena na evaluaci, která je opakovanì ze strany studentù 3. lékaøské fakulty superlativní. Nicménì kromì dìkana, který si udìlá èárku, to vlastnì nikoho nezajímá. Vývoj v oboru jde tak rychle, že každá výroèní zpráva ve chvíli, kdy vychází, je již zastaralá, takže pøi pohledu na seznam postgraduálních studentù mìjme na pamìti, že mnozí z nich již mezitím studium ukonèili. Pøi pohledu na citace a H-index si uvìdomme, že obojí už mezitím u podstatné vìtšiny publikujících stouplo, a že prùmìrný mìsíèní plat od roku 2011 i nadále klesá. Rádi bychom se všichni zasadili o to, aby pøíznivé trendy bylo možné extrapolovat do budoucna a nepøíznivé zvrátit. /// The physical form of this Annual Report of Prague Psychiatric Centre you hold in your hands does not reflect its contents, but rather the objective situation Prague Psychiatric Centre is in. It survives on resources so humble, it has to economize even on paper, postage, printing (that s why NIMH visualisation and illustrations are black and white) and last but not least on volume. Last year, like several before, was marked by the motto we could inscribe in the sign of our shop: a lot more music for a smaller pittance. This development may be commendable from purely economical point of view, but in the long term unsustainable, especially as we need to attract top scientists back home or even recruit creative foreigners. The list of ongoing projects is apparently the most important part of this Report. Their names can provide a relatively comprehensive overview of the subject matter that PPC deals with, and 4

6 Úvod / Introduction therefore inspire allied and cooperating institutions home and abroad. A lot is also demonstrated by the chart showing evaluation of research organizations operated by Czech Health Ministry based upon research and development results in The biggest shortcoming of the chart lies in the fact that it does not take the size of an institution and its funding into consideration. An important figure might therefore go unacknowledged, that Prague Psychiatric Centre shows a quarter points more than e. g. Nemocnice u Svaté Anny in Brno, incomparable in size (PPC could be one of its wards), not mentioning other big hospitals like Fakultní nemocnice in Olomouc and Královské Vinohrady or institutions like Thomayerova nemocnice or Nemocnice na Bulovce. Strictly speaking the entire scientific output of PPC is generated by a few individuals. Administrators of science in our country should take that into account before last islands of psychiatric research disappear overseas for good. More figures worthy of note concern therapeutic and preventive care. It is beyond any doubt, thet urgent psychiatry in our country is continually underfunded and that PPC is the only institution that shows it plainly, as it, unlike big hospitals, has no envelope of other wards capable of absorbing this flaw in the system. PPC, as the only institute in the country, shows that urgent psychiatric care in its present shape cannot make a living on health insurance only. The very extensive educational activities get almost no funding in PPC (aside from several part-time jobs at 3rd Faculty of Medicine at Charles University of Prague), although our institute maintains extensive programmes in expert training, lifelong learning and university tution and its information centre serves the whole country. It is a pity that any possible subsidy of education is not based upon evaluation by students of 3rd Faculty of Medicine at Charles University of Prague, which is constantly superlative, but of no interest to anyone but the Dean, for whom it is just a task done. The field progresses so fast that any annual report is obsolete on the date of publishing, so while looking at the list of postgraduate students keep in mind that many of them will have already finished their studies, and while looking at citations and H-index be aware that both numbers will have risen in the cases of most researchers and that the average salary has been decreasing since We would all like to work in a way that will enable expanding of positive trends in the future and reversing negative ones. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. øeditel / director 5

7 6 Organizaèní schéma / Flow Chart

8 Vedení / Management Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Kolegium øeditele / Executive Committee Alexandr Borovièka, DiS. vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy Director doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. zástupce pøednosty Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. LF UK pro výuku Vice-chairperson for Education, Department of Psychiatry and Medical Psychology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. vedoucí EEG a Spánkové laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK Head of EEG and Sleep Laboratory and 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Institutional Research Project Coordinator PhDr. Ladislav Csémy vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. námìstek øeditele pro vìdu Deputy Director for Science prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi Head of Clinical Division, Deputy Director for Medical Care Marie Nováková vrchní sestra Head Nurse PhDr. Alena Palèová vedoucí Informaèního støediska Head of Medical Library 7

9 Vedení / Management Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová, CSc. vedoucí laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center, Scientific Secretary Vìdecká rada / Scientific Board Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Èlenové / Members plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. PhDr. Ladislav Csémy prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. RNDr. Daniela Øípová, CSc. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 8

10 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff MUDr. Adamcová Katarína prof. MUDr. Alda Martin, FRCPC Mgr. Androvièová Renáta MUDr. Bankovská Motlová Lucie, Ph.D MUDr. Bareš Martin doc. MUDr. Bartoš Aleš, Ph.D Ing. Mgr. Bìláèková Vendula PhDr. Blabolová Anna Borovièka Alexandr, DiS MUDr. Bravermannová (Slavíèková) Anna MUDr. Brunovský Martin, Ph.D PhDr. Csémy Ladislav Mgr. Èeplová Zuzana PhDr. Èermáková (Kawaciuková) Radka PhDr. Dvorská Karolína Mgr. Fajnerová Iveta MUDr. Fujáková Michaela MUDr. Hájek Tomáš, Ph.D MUDr. Hanka Jan MUDr. Hnídek David prof. MUDr. Horáèek Jiøí, Ph.D prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych Mgr. Hromádková Lenka MUDr. Hynková Tereza Mgr. Karpíšková Petra Mgr. Kleteèková Lenka MUDr. Klírová Monika MUDr. Mgr. Kohútová (Tišlerová) Barbora, Ph.D Mgr. Koláøová Michala MUDr. Kopeèek Miloslav, Ph.D PhDr. Kopøivová Jana, Ph.D MUDr. Kosová Jiøina prof. PhDr. Kožený Jiøí, CSc Ing. Krištofiková Zdenka, Ph.D MUDr. Kubešová Anna Mgr. Lampertová Andrea Ing. Lhotková Eva Mgr. Lukavský Jiøí, Ph.D Mgr. Marek Jakub MUDr. Melicher Tomáš MUDr. Mertlová Markéta MUDr. Mìšťáková (Pokorná) Kateøina

11 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff MUDr. Mikoláš Pavol doc. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D Ing. Nesibová Kamila MUDr. Novák Tomáš, Ph.D PhDr. Palèová Alena MUDr. Páleníèek Tomáš, Ph.D Mgr. Panenková Erika Mgr. Prajsová (Bartoòová) Jitka doc. PhDr. Preiss Marek, Ph.D Ing. Prokeš Michal RNDr. Proška Jan MUDr. Raszka Michal, Ph.D PhDr. Rodriguez Mabel, Ph.D Ing. Rùžièková (Jarošová) Zuzana RNDr. Øíèný Jan, CSc RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc MUDr. Stopková Pavla, Ph.D Mgr. Šedivá Jolana Mgr. Šírová (Puskarèíková) Jana MUDr. Ing. Šóš Peter MUDr. Španiel Filip, Ph.D PhDr. Štìpánková Hana RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D Mgr. Tišanská Lýdie MUDr. Tylš Filip prof. PhDr. RNDr. Vágnerová Marie, CSc MUDr. Verébová Karina Mgr. Viktorinová Michaela, M.Sc MUDr. Vimmerová Lattová Zuzana Mgr. Vrajová Monika, Ph.D PhDr. Winkler Petr

12 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff Poèet vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù Number of Scientists and Postgradual Students PGS vìdci / scientists Vìdci a postgraduální studenti 2012 muži a ženy Scientist and Postgradual Students 2012 men and women PGS muži PGS men 7 11 vìdci ženy scientists women PGS ženy PGS women vìdci muži scientists men Vìková struktura vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù 2012 Age of Scientists and Postgradual Students PGS vìdci / scientists roky / years 11

13 Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health Hlavním cílem projektu Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) je vybudovat moderní výzkumnì a klinicky orientované centrum, které se stane referenèním pracovištìm pro oblast duševního zdraví v Èeské republice. Projekt je financován z Operaèního programu Výzkum a vývoj pro inovace, pøièemž realizaèní fáze bude ukonèena V rámci projektu NUDZ se v roce 2012 naplno rozbìhla realizace. Za zásadní aktivity lze považovat nákup pozemkù pro výstavbu centra a intenzivní pøípravu výbìrového øízení na generálního dodavatele stavby, které bylo vyhlášeno zaèátkem roku 2013 bezprostøednì po schválení zakázky vládou ÈR. V souvislosti s tìmito úkony probíhala øada jednání jak se zøizovatelem (Ministerstvo zdravotnictví), tak s poskytovatelem dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy) a dalšími dotèenými orgány. Byly vytvoøeny webové stránky projektu a velká pozornost byla také vìnována propagaci projektu, který byl prezentován mimo jiné na Letních olympijských hrách v Londýnì. Zároveò dochází k pøípravì všech 7 výzkumných programù, jejichž èinnost bude zahájena 1. ledna Již nyní je tøeba poøídit technologie nezbytné pro deklarovaný výzkum a zajistit lidské zdroje pro jednotlivé výzkumné programy. Realizaèní tým projektu se kromì výše uvedeného vìnuje administraci celého projetu v souladu se všemi pravidly operaèního programu. Dosavadní úspìšná realizace projektu byla také potvrzena externím auditorem. 12

14 Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health The general aim of the National Institute of Mental Health project is to build a modern clinical and research institution, which will become a reference center for mental health in the Czech Republic. The project is funded by the Operational Programme Research and Development for Innovation. The full implementation of the project has started in Purchase of land for the construction of the center and intense preparation of a tender for general contractor can be considered essential. The tender started in january 2013, immediately after this step was approved by the Government of the Czech republic. There were lots of meetings with the founder (Ministry of Health) and the donator (Ministry of Education, Youth and Sports) and other relevant authorities which had to approve each step. Website of the project was created and great attention was also paid to the promotion of the project, which was presented among others at the Summer Olympics in London. At the same time all 7 research programs are being developed. Research programs are going to start during on January 1st, Already, it is important to ensure necessary technology for the declared research and find human resources for individual research programs. The project implementation team is mostly responsible for correct administration of the project in accordance with all the rules of the operational program. Present successful implementation of the project was also confirmed by an external auditor. 13

15 Výzkumné projekty / Research Projects Projekty øešené v roce 2012 / Running Projects 2012 poskytovatel client 14 kód code název title IGA MZÈR (Internal Grant Agency of The Ministry of Health of The Czech Republic) IGA MZÈR NT Mapování funkèních a anatomických korelátù obsedantnì-kompulzivní poruchy a jejich vztahu k závažnosti klinických symptomù IGA MZÈR NT Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexù peptidu amyloidu beta s nìkterými endogenními látkami v cerebrospinální tekutinì IGA MZÈR NT Elektrofyziologické koreláty emoèních neuronálních okruhù u deprese, bipolární afektivní poruchy a zdravé populace IGA MZÈR NT13292 ITAREPS 2.0: Prospektivní, randomizovaná, otevøená, kontrolovaná studie s programem prevence relapsu schizofrenie podporovaným informaèními a mobilními technologiemi IGA MZÈR NT13403 Úloha mtor (mammalian target or rapamycin) signální dráhy v antidepresivním úèinku ketaminu a antidepresiv u pacientù s depresivní poruchou: translaèní studie IGA MZÈR NT13843 Vliv imunitní dysregulace a latentní toxoplazmózy na morfologické zmìny mozku u schizofrenie: animální modely a prospektivní volumometrická studie u pacientù IGA MZÈR NT13183 Krátké psychometrické metody ke vèasné diagnostice Alzheimerovy nemoci u seniorské populace IGA MZÈR NT13897 Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qeeg a fmri IGA MZÈR NT13891 Neuroanatomické rizikové faktory pro bipolární poruchu IGA MZÈR NT13145 Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí IGA MZÈR NT13386 Vývoj diagnostických testù pro stanovení kognitivního deficitu u pacientù se schizofrenií na základì studia narušení prostorové navigace v animálním modelu onemocnìní IGA MZÈR NT13337 Rané markery bipolární afektivní poruchy: od genetického rizika k prvním symptomùm

16 Výzkumné projekty / Research Projects název title øešitel / spoluøešitel investigatior / project partner PCP spoluøešitel / PPC partner doba øešení duration IGA MZÈR (Internal Grant Agency of The Ministry of Health of The Czech Republic) Mapping of Functional and Anatomical PhDr. Jana Kopøivová, Ph.D Correlates of Obsessive-Compulsive Disorder and Their Relationship with Clinical Symptoms Severity Diagnosis of Alzheimer Disease Based on Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D Detections of Complexes of Amyloid Beta Peptide and of Some Endogenous Substances in Cerebrospinal Fluid Electrophysiological Correlates of Emotional Neurocircuits in Depression, Bipolar Affective Disorder and Healthy Population MUDr. Martin Brunovský, Ph.D ITAREPS 2.0 study: Prospective, Randomized, Open, Controlled Study with Information and Telecommunication Technology-Aided Relapse Prevention Program in Schizophrenia The Role of mtor (Mammalian Target of Rapamycin) Pathway in the Antidepressive Effect of Ketamine and Antidepressive Drugs in Patient with Depressive Disorder: Translation Study The Influence of Immune System Dysregulation and Latent Toxoplasmosis on Brain Morphology in schizophrenia: Animal Models and a Prospective Volumetric Study in Patients Brief Psychometric Instruments for Early Diagnosis of Alzheimer's Disease in Senior Population Animal and Human Serotonergic Model of Schizophrenia: Validity Evaluated by qeeg and fmri Neuroanatomical Risk Factor for Bipolar Disorder National Normative Study of Cognitive Determinants of Healthy Aging Development of Diagnostic Tests for a Cognitive Deficit in Schizophrenic Patients Based on Study of Spatial Navigation Deficit in an Animal Model of the Disease Early Markers of Bipolar Disorder: From Genetic Risk to First Symptoms MUDr. Filip Španiel, Ph.D MUDr. Peter Šóš prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D MUDr. Tomáš Novák, Ph.D MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D Mgr. Iveta Fajnerová MUDr. Tomáš Novák, Ph.D

17 Výzkumné projekty / Research Projects poskytovatel client kód code název title IGA MZÈR NT13890 Úloha neuroaktivních steroidù v etiopatogenezi afektivních a úzkostných poruch GA ÈR (Grant Agency of The Czech Republic) GA ÈR GAP407/10/1494 Psychologické pøedpoklady spoleèenské reintegrace mladých bezdomovcù GA ÈR GAP407/10/0039 Empatie v léèebném kontextu GA ÈR GA309/09/0406 Mechanizmy regulace muskarinových receptorù GA ÈR GAP303/10/0580 Jaká je úloha mesolimbického systému odmìny na dlouhodobý úèinek prenatální expozice metamfetaminu u laboratorního potkana? GA ÈR GAP304/12/G069 Projekt excelence v oblasti neurovìd EU (European Union) MŠMT ÈR* CZ.1.05/2.1.00/03. Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) RP EU KP Optimalizace léèby a managementu schizofrenie v Evropì Evropská komise European Commission FP7-HEALTH University of Copenhagen Ostatní / Others Ministerstvo vnitra ÈR (Ministry of the Interior of The Czech Republic) Ministerstvo vnitra ÈR (Ministry of the Interior of The Czech Republic) Univerzita obrany Brno (University of Defence Brno) 16 JLS/ /DP IP/AG Internetový screening a krátká intervence pro dospívající, kteøí užívají návykové látky Vývoj nové FGL terapie a translaèních testù pro regenerativní léèbu neurologických onemocnìní VG VG GAP303/11/1907 Vytvoøení standardù pro zjišťování míry ovlivnìní øidièù po užití konopných drog: hodnocení hladin kanabinoidù v krvi s ohledem na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu a ovlivnìní aktivity mozku Nové syntetické drogy (NSD) vytvoøení komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce vèetnì rychlých imunochemických testù, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanù, epidemiologie Nové inhibitory acetylcholinesterasy odvozené od látky 7-MEOTA Potenciální léèiva pro Alzheimerovu nemoc MŠMT ÈR* LG13051 Zajištìní úèasti èeských psychologù v øídících orgánech mezinárodních spoleèností oboru psychologie *The Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic

18 Výzkumné projekty / Research Projects název title The Role of Neuroactive Steroids in Etiopathogenesis of Mood and Anxiety Disorders GA ÈR (Grant Agency of The Czech Republic) Psychological Determinants of Social Reintegration of Homeless Youth øešitel / spoluøešitel investigatior / project partner doba øešení duration RNDr. Daniela Øípová, CSc prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc Empathy in Medical Context prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc Muscarinic Receptor Regulation RNDr. Jan Øíèný, CSc What is the Role of Mesolimbic Reward Mgr. Monika Vrajová, Ph.D Circuit in the Long-Term Effect of Prenatal Methamphetamine Exposure in Rats? Project of Excellence in the Field of Neuroscience RNDr. Daniela Øípová, CSc EU National Institute of Mental Health (NIMH-CZ) Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe Web-Based Screening and Brief Intervention for Substance Using Teens (WISEteens) prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc FRCPsych. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D PhDr. Ladislav Csémy Development of a Novel FGL Therapy and Translational Tests for Regenerative Treatment of Neurological Disorders Ostatní / Others Creation of Standards for the Evaluation of the Eligibility to Drive After Cannabis Consumption: Evaluation of Cannabinoid Blood Levels Relevant to the Time of Use, Psychomotor Performance, Vigility and Changes in Brain Activity New synthetic drugs (NSD) Creation of Toxicological Database, Development and Validation of Detection Methods Including Fast Imunochemical Tests, Behavioral Pharmacology, Pharmacokinetics and Biotransformation in Rats, Epidemiology Novel Inhibitors of Acetylcholinesterase Derived From 7-MEOTA Potential Alzheimer s Disease Drugs Participation of Czech Psychologists in Boards of International Psychological Societies MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D MUDr. Tomáš Páleníèek Ph.D RNDr. Daniela Øípová, CSc PhDr. Hana Štìpánková

19 Výzkumné projekty / Research Projects Poèty øešených projektù Number of Projects Applied Zadavatelé projektù øešených 2012 Clients of Projects Applied GA ÈR 5 4 EU IGA MZ ÈR 13 5 ostatní others Dotace na granty IGA MZ ÈR (mil. Kè) / Grants IGA MZ ÈR Subsidies (mil. CZK) Finanèní prostøedky na øešení výzkumných projektù (mil. Kè) Research Project Costs (mil. CZK)

20 Výzkumné projekty / Research Projects Hodnocení výzkumných organizací pøímo øízených MZ ÈR podle výsledkù výzkumu a vývoje v roce 2012 / Evaluation of Research Organizations Controlled by The Ministry of Health of The Czech Republic by Research Results (publications) 2012 výzkumná organizace research organization Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / General University Hospital in Prague Institut klinické a experimentální medicíny / Institute of Clinical and Experimental Medicine (Prague) Fakultní nemocnice v Motole / University Hospital at Motol (Prague) Fakultní nemocnice Hradec Králové / University Hospital in Hradec Králové výsledky* results* body points 1 336, , , , , , , ,365 Fakultní nemocnice Brno / University Hospital in Brno 443, ,633 Fakultní nemocnice Ostrava / University Hospital in Ostrava 417, ,351 Fakultní nemocnice Plzeò / University Hospital in Plzeò 412, ,295 Státní zdravotní ústav / The National Institute of Public Health (Prague) 304, ,938 Ústav hematologie a krevní transfuze / Institute of Hematology and Blood Transfusion (Prague) 264, ,299 Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center 232, ,530 Nemocnice na Homolce / Na Homolce Hospital (Prague) 224, ,709 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brnì / St. Anne s University Hospital in Brno 145, ,345 Endokrinologický ústav / Institute of Endocrinology (Prague) 138, ,600 Revmatologický ústav / Institute of Rheumatology (Prague) 130, ,958 Masarykùv onkologický ústav / Masaryk Memorial Cancer Institute (Brno) 105, ,730 Thomayerova nemocnice / Thomayer s Hospital (Prague) 74, ,177 Fakultní nemocnice Olomouc / University Hospital in Olomouc 73, ,757 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady / University Hospital Královské Vinohrady (Prague) 68, ,551 Nemocnice Na Bulovce / Hospital Na Bulovce (Prague) 35, ,235 Institut postgraduálního vzdìlávání ve zdravotnictví / Institute for Postgraduate Medical Education (Prague) 24, ,678 Ústav pro péèi o matku a dítì / Institute for the Care of Mother and the Child (Prague) 5,167 56,248 * poèet výsledkù s bodovým hodnocením / number of results with point evaluation 19

21 Výzkumné projekty / Research Projects Kontrahovaný výzkum / Pharmaceutical Industry-Sponsored Research poskytovatel client kód code název title Roche WN25305 III. fáze studie, multicentrické, randomizované, 12týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními skupinami, placebem kontrolované, s cílem vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO u stabilizovaných pacientù se suboptimálnì kontrolovanými pøíznaky schizofrenie léèenými antipsychotiky a následných 40 týdnù, s dvojitì zaslepeným léèebným obdobím Roche WN25308 III. fáze studie, multicentrické, randomizované, 24týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními skupinami, placebem kontrolované, s cílem vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO u stabilizovaných pacientù s pøetrvávajícími, pøevládajícími negativními pøíznaky schizofrenie léèenými antipsychotiky a následných 28 týdnù, s dvojitì zaslepeným léèebným obdobím Sunovion Pharmaceuticals, Inc. monitor: i3 research D extenze 256 Randomizovaná, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie, s flexibilním dávkováním u paralelních skupin, s pøídatnou léèbou lithia nebo divalproexu jako prevence recidivy u pacientù s bipolární poruchou typu I Sepracor, Inc. monitor: Quintiles Sunovion Pharaceuticals, Inc. D D Randomizovaná, šestitýdenní, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie s flexibilním dávkováním u paralelních skupin, s pøídatnou léèbou lithia nebo divalproexu u pacientù s bipolární depresí typu I, kteøí nevykazují odpovìï na léèbu samotným lithiem nebo divalproexem Randomizovaná, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie, s flexibilním dávkováním u paralelních skupin léèených lurasidonem s pøídatnou léèbou lithia nebo divalporaxu jako prevence recidivy u pacientù s bipolární poruchou typu I 20

22 Výzkumné projekty / Research Projects název title Phase III, Multi-Center, Randomized, 12-Week, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of RO in Patients with Sub-Optimally Controlled Symptoms of Schizophrenia Treated with Antipsychotics Followed by a 40-Week Double-Blind, Parallel Group, Placebo-Controlled Treatment Period Phase III, Multi-center, Randomized, 24 Week, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Evaluate Efficacy and Safety of RO in Stable Patients with Persistent, Predominant Negative Symptoms of Schizophrenia Treated with Antipsychotics Followed by a 28 Week, Double-Blind Treatment Period A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Flexible Dose, Paralel-Group Study of Lurasidone Adjunctive to Lithium or Divalproex for the Prevention of Recurrence in Subjects with Bipolar I Disorder A Randomized, 6-Week, Double-Blind, Placebo-Controlled, Flexible-Dose, Parallel-Group Study of Lurasidone Adjunctive to Lithium or Divalproex for the Treatment of Bipolar I Depression in Subjects Demostrating Non-Response to Treatment with Lithium or Divalproex Alone A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Flexible-Dose, Parallel-Group Study of Lurasidone Adjunctive to Lithium or Divalproex for the Prevention of Recurrence in Subjects with Bipolar Disorder I øešitelé investigators MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Tomáš Páleníèek Ph.D. doba øešení duration

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

PCP. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

PCP. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center PCP 214 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Národní ústav duševního zdraví National Institute of Mental Health 214 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Národní ústav

Více

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91 181 03 Praha 8-Bohnice Tel.: +420 266 003 131 Fax: +420 266 003 134 sekretariat@pcp.lf3.cuni.cz www.pcp.lf3.cuni.cz 2010 Psychiatrické

Více

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha 2008 Psychiatrické centrum Praha 2008 Prague Psychiatric Center 2008 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2008 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Department of clinical application research, center of neuropsychiatric studies in 2000 2004 Pavel Mohr 1,2,3, Marek Preiss 1,2,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center PCP2013 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Odborní pracovníci / Professional Staff Psychiatrické centrum Praha 2014 ISBN 978-80-87142-25-7 Obsah / Contents Úvod Introduction Organizaèní

Více

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha 2009 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2009 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

OCENĚNÍ. CURRICULUM VITAE Lukáš Kadeřábek. Titul: DOSAŽENÉ HODNOSTI: ODBORNÁ PŘÍPRAVA A PRAXE: PROFESNÍ ORGANIZACE: ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONGRESECH

OCENĚNÍ. CURRICULUM VITAE Lukáš Kadeřábek. Titul: DOSAŽENÉ HODNOSTI: ODBORNÁ PŘÍPRAVA A PRAXE: PROFESNÍ ORGANIZACE: ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONGRESECH Jméno: Titul: Datum a místo narození: Národnost: Stav: CURRICULUM VITAE Lukáš Kadeřábek 13.08.1986, Praha česká svobodný DOSAŽENÉ HODNOSTI: 2002-2007 Gymnázium Praha 9 Litoměřická, Praha (maturita) ODBORNÁ

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere?

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? PhDr. Martin Loučka International Observatory on End-of-Life Care Faculty of Health and Medicine, Lancaster University, UK 19.9.2013, V. československá

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Collabora'on between Coopera'on: Universi'es and Industry in Czech Republic. Kamil Kuča

Collabora'on between Coopera'on: Universi'es and Industry in Czech Republic. Kamil Kuča Collabora'on between Coopera'on: Universi'es and Industry in Czech Republic Kamil Kuča Content CTBT Coopera'on with Companies Biomedical Research Center ( spin- off ) CTBT Hradec Kralove - Biomedicine

Více

Sylabus předmětu: Odborný jazyk

Sylabus předmětu: Odborný jazyk Sylabus předmětu: Odborný jazyk Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016 19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR Praha, 23. března 2016 Program Plánované akce finančních a právních NCP v 1. pololetí 2016 + publikace TC AV ČR Novinky: Participant Portal Finanční

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Fakultní nemocnice (využití lůžkového fondu v letech 1995-2006) University Hospitals (Bed occupancy in 1995-2006)

Fakultní nemocnice (využití lůžkového fondu v letech 1995-2006) University Hospitals (Bed occupancy in 1995-2006) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 6. 2007 19 Fakultní nemocnice (využití lůžkového fondu v letech 1995-2006) University Hospitals (Bed occupancy in

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více