Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center"

Transkript

1 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

2 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty of Medicine Charles University Národní ústav duševního zdraví National Institute of Mental Health

3 Psychiatrické centrum Praha 2013 ISBN

4 Obsah / Contents Úvod Introduction Organizaèní schéma Flow Chart Vedení Management Vìdecká rada Scientific Board Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff Národní ústav duševního zdraví National Institute of Mental Health Výzkumné projekty Research Projects Etická komise Ethic Committee Léèebná péèe Medical Care Výuka Teaching Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy vydané PCP Books published by PPC Ceny, ocenìní Awards Ekonomika a lidské zdroje Economy and Human Resources

5 Úvod / Introduction Dostáváte do ruky výroèní zprávu Psychiatrického centra Praha (PCP) za uplynulý rok, jež svou formou neobráží ani tak obsah jako spíše objektivní situaci, v jaké se Psychiatrické centrum Praha nalézá. Žije tak skromnì, že šetøí i na papíru, na poštovném, na tisku (proto vizualizace NUDZ a obrázky nejsou vícebarevné) a v neposlední øadì i na objemu. Loòský rok pokraèoval ve znamení motta, které bychom si v posledních letech mohli dát do vývìsního štítu: více muziky za ménì penìz. To je vývoj, který je z hlediska ekonomického sice chvályhodný, ale obávám se, že dlouhodobì neudržitelný, zejména v souvislosti s voláním po návratu špièkových vìdcù zpìt do zemì, pøípadnì se snahou o pøilákání kreativních cizincù do naší kotliny. Nejdùležitìjší èástí zprávy je zøejmì seznam øešených projektù. Jejich názvy mohou poskytnout pomìrnì vyèerpávající pøehled o tematice, kterou se PCP zabývá, a být tak inspirací pro spøátelená a spolupracující pracovištì doma i v zahranièí. Výmluvná je také tabulka ukazující hodnocení výzkumných organizací pøímo øízených Ministerstvem zdravotnictví ÈR podle výsledkù výzkumu a vývoje v roce Hlavním nedostatkem této tabulky je pøedevším to, že vùbec nebere v potaz velikost instituce a jejího financování. Mùže tak zapadnout pozoruhodný údaj, že Psychiatrické centrum Praha vykazuje témìø o ètvrtinu bodù víc než tøeba Nemocnice u Sv. Anny v Brnì, která je svou velikostí nesrovnatelná (PCP by mohlo být jedním z jejích oddìlení), a to nemluvím o ostatních velkých nemocnicích, ať už o Fakultní nemocnici v Olomouci, na Královských Vinohradech èi o takových institucích, jako je Thomayerova nemocnice nebo Nemocnice na Bulovce. Pøísnì vzato, je celý vìdecký výstup PCP vyprodukován v podstatì nìkolika jednotlivci. To je skuteènost, nad kterou by se organizátoøi vìdy v naší zemi mìli zamyslet døív, než jim poslední ostrùvky psychiatrického výzkumu zmizí nenávratnì za oceán. Další pozoruhodné údaje se týkají léèebné a preventivní péèe. Je nepochybné, že akutní psychiatrie je u nás stále podfinancována a že jediné pracovištì, na kterém se to naplno projeví, je právì PCP, které okolo sebe nemá obal ostatních oddìlení velkých nemocnic, která by tento defekt systému dokázala upufrovat. Na PCP jako jediném pracovišti v zemi je tedy vidìt, že akutní psychiatrická péèe tak, jak je nastavena, se sama z pojišťovacího systému prostì neuživí. Velmi rozsáhlá je také èinnost výuková, jež kromì nìkolika drobných nadúvazkù od 3. LF UK nemá v PCP prakticky žádnou dotaci, aèkoliv ústav obsluhuje v rámci specializaèní pøípravy, celoživotního vzdìlání a univerzitní výuky rozsáhlé programy a jeho informaèní støedisko slouží oboru po celé zemi. Je jenom škoda, že pøípadná dotace vzdìlávání není založena na evaluaci, která je opakovanì ze strany studentù 3. lékaøské fakulty superlativní. Nicménì kromì dìkana, který si udìlá èárku, to vlastnì nikoho nezajímá. Vývoj v oboru jde tak rychle, že každá výroèní zpráva ve chvíli, kdy vychází, je již zastaralá, takže pøi pohledu na seznam postgraduálních studentù mìjme na pamìti, že mnozí z nich již mezitím studium ukonèili. Pøi pohledu na citace a H-index si uvìdomme, že obojí už mezitím u podstatné vìtšiny publikujících stouplo, a že prùmìrný mìsíèní plat od roku 2011 i nadále klesá. Rádi bychom se všichni zasadili o to, aby pøíznivé trendy bylo možné extrapolovat do budoucna a nepøíznivé zvrátit. /// The physical form of this Annual Report of Prague Psychiatric Centre you hold in your hands does not reflect its contents, but rather the objective situation Prague Psychiatric Centre is in. It survives on resources so humble, it has to economize even on paper, postage, printing (that s why NIMH visualisation and illustrations are black and white) and last but not least on volume. Last year, like several before, was marked by the motto we could inscribe in the sign of our shop: a lot more music for a smaller pittance. This development may be commendable from purely economical point of view, but in the long term unsustainable, especially as we need to attract top scientists back home or even recruit creative foreigners. The list of ongoing projects is apparently the most important part of this Report. Their names can provide a relatively comprehensive overview of the subject matter that PPC deals with, and 4

6 Úvod / Introduction therefore inspire allied and cooperating institutions home and abroad. A lot is also demonstrated by the chart showing evaluation of research organizations operated by Czech Health Ministry based upon research and development results in The biggest shortcoming of the chart lies in the fact that it does not take the size of an institution and its funding into consideration. An important figure might therefore go unacknowledged, that Prague Psychiatric Centre shows a quarter points more than e. g. Nemocnice u Svaté Anny in Brno, incomparable in size (PPC could be one of its wards), not mentioning other big hospitals like Fakultní nemocnice in Olomouc and Královské Vinohrady or institutions like Thomayerova nemocnice or Nemocnice na Bulovce. Strictly speaking the entire scientific output of PPC is generated by a few individuals. Administrators of science in our country should take that into account before last islands of psychiatric research disappear overseas for good. More figures worthy of note concern therapeutic and preventive care. It is beyond any doubt, thet urgent psychiatry in our country is continually underfunded and that PPC is the only institution that shows it plainly, as it, unlike big hospitals, has no envelope of other wards capable of absorbing this flaw in the system. PPC, as the only institute in the country, shows that urgent psychiatric care in its present shape cannot make a living on health insurance only. The very extensive educational activities get almost no funding in PPC (aside from several part-time jobs at 3rd Faculty of Medicine at Charles University of Prague), although our institute maintains extensive programmes in expert training, lifelong learning and university tution and its information centre serves the whole country. It is a pity that any possible subsidy of education is not based upon evaluation by students of 3rd Faculty of Medicine at Charles University of Prague, which is constantly superlative, but of no interest to anyone but the Dean, for whom it is just a task done. The field progresses so fast that any annual report is obsolete on the date of publishing, so while looking at the list of postgraduate students keep in mind that many of them will have already finished their studies, and while looking at citations and H-index be aware that both numbers will have risen in the cases of most researchers and that the average salary has been decreasing since We would all like to work in a way that will enable expanding of positive trends in the future and reversing negative ones. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. øeditel / director 5

7 6 Organizaèní schéma / Flow Chart

8 Vedení / Management Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Kolegium øeditele / Executive Committee Alexandr Borovièka, DiS. vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy Director doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. zástupce pøednosty Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. LF UK pro výuku Vice-chairperson for Education, Department of Psychiatry and Medical Psychology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. vedoucí EEG a Spánkové laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK Head of EEG and Sleep Laboratory and 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Institutional Research Project Coordinator PhDr. Ladislav Csémy vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. námìstek øeditele pro vìdu Deputy Director for Science prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi Head of Clinical Division, Deputy Director for Medical Care Marie Nováková vrchní sestra Head Nurse PhDr. Alena Palèová vedoucí Informaèního støediska Head of Medical Library 7

9 Vedení / Management Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová, CSc. vedoucí laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center, Scientific Secretary Vìdecká rada / Scientific Board Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Èlenové / Members plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. PhDr. Ladislav Csémy prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. RNDr. Daniela Øípová, CSc. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 8

10 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff MUDr. Adamcová Katarína prof. MUDr. Alda Martin, FRCPC Mgr. Androvièová Renáta MUDr. Bankovská Motlová Lucie, Ph.D MUDr. Bareš Martin doc. MUDr. Bartoš Aleš, Ph.D Ing. Mgr. Bìláèková Vendula PhDr. Blabolová Anna Borovièka Alexandr, DiS MUDr. Bravermannová (Slavíèková) Anna MUDr. Brunovský Martin, Ph.D PhDr. Csémy Ladislav Mgr. Èeplová Zuzana PhDr. Èermáková (Kawaciuková) Radka PhDr. Dvorská Karolína Mgr. Fajnerová Iveta MUDr. Fujáková Michaela MUDr. Hájek Tomáš, Ph.D MUDr. Hanka Jan MUDr. Hnídek David prof. MUDr. Horáèek Jiøí, Ph.D prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych Mgr. Hromádková Lenka MUDr. Hynková Tereza Mgr. Karpíšková Petra Mgr. Kleteèková Lenka MUDr. Klírová Monika MUDr. Mgr. Kohútová (Tišlerová) Barbora, Ph.D Mgr. Koláøová Michala MUDr. Kopeèek Miloslav, Ph.D PhDr. Kopøivová Jana, Ph.D MUDr. Kosová Jiøina prof. PhDr. Kožený Jiøí, CSc Ing. Krištofiková Zdenka, Ph.D MUDr. Kubešová Anna Mgr. Lampertová Andrea Ing. Lhotková Eva Mgr. Lukavský Jiøí, Ph.D Mgr. Marek Jakub MUDr. Melicher Tomáš MUDr. Mertlová Markéta MUDr. Mìšťáková (Pokorná) Kateøina

11 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff MUDr. Mikoláš Pavol doc. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D Ing. Nesibová Kamila MUDr. Novák Tomáš, Ph.D PhDr. Palèová Alena MUDr. Páleníèek Tomáš, Ph.D Mgr. Panenková Erika Mgr. Prajsová (Bartoòová) Jitka doc. PhDr. Preiss Marek, Ph.D Ing. Prokeš Michal RNDr. Proška Jan MUDr. Raszka Michal, Ph.D PhDr. Rodriguez Mabel, Ph.D Ing. Rùžièková (Jarošová) Zuzana RNDr. Øíèný Jan, CSc RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc MUDr. Stopková Pavla, Ph.D Mgr. Šedivá Jolana Mgr. Šírová (Puskarèíková) Jana MUDr. Ing. Šóš Peter MUDr. Španiel Filip, Ph.D PhDr. Štìpánková Hana RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D Mgr. Tišanská Lýdie MUDr. Tylš Filip prof. PhDr. RNDr. Vágnerová Marie, CSc MUDr. Verébová Karina Mgr. Viktorinová Michaela, M.Sc MUDr. Vimmerová Lattová Zuzana Mgr. Vrajová Monika, Ph.D PhDr. Winkler Petr

12 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff Poèet vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù Number of Scientists and Postgradual Students PGS vìdci / scientists Vìdci a postgraduální studenti 2012 muži a ženy Scientist and Postgradual Students 2012 men and women PGS muži PGS men 7 11 vìdci ženy scientists women PGS ženy PGS women vìdci muži scientists men Vìková struktura vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù 2012 Age of Scientists and Postgradual Students PGS vìdci / scientists roky / years 11

13 Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health Hlavním cílem projektu Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) je vybudovat moderní výzkumnì a klinicky orientované centrum, které se stane referenèním pracovištìm pro oblast duševního zdraví v Èeské republice. Projekt je financován z Operaèního programu Výzkum a vývoj pro inovace, pøièemž realizaèní fáze bude ukonèena V rámci projektu NUDZ se v roce 2012 naplno rozbìhla realizace. Za zásadní aktivity lze považovat nákup pozemkù pro výstavbu centra a intenzivní pøípravu výbìrového øízení na generálního dodavatele stavby, které bylo vyhlášeno zaèátkem roku 2013 bezprostøednì po schválení zakázky vládou ÈR. V souvislosti s tìmito úkony probíhala øada jednání jak se zøizovatelem (Ministerstvo zdravotnictví), tak s poskytovatelem dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy) a dalšími dotèenými orgány. Byly vytvoøeny webové stránky projektu a velká pozornost byla také vìnována propagaci projektu, který byl prezentován mimo jiné na Letních olympijských hrách v Londýnì. Zároveò dochází k pøípravì všech 7 výzkumných programù, jejichž èinnost bude zahájena 1. ledna Již nyní je tøeba poøídit technologie nezbytné pro deklarovaný výzkum a zajistit lidské zdroje pro jednotlivé výzkumné programy. Realizaèní tým projektu se kromì výše uvedeného vìnuje administraci celého projetu v souladu se všemi pravidly operaèního programu. Dosavadní úspìšná realizace projektu byla také potvrzena externím auditorem. 12

14 Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health The general aim of the National Institute of Mental Health project is to build a modern clinical and research institution, which will become a reference center for mental health in the Czech Republic. The project is funded by the Operational Programme Research and Development for Innovation. The full implementation of the project has started in Purchase of land for the construction of the center and intense preparation of a tender for general contractor can be considered essential. The tender started in january 2013, immediately after this step was approved by the Government of the Czech republic. There were lots of meetings with the founder (Ministry of Health) and the donator (Ministry of Education, Youth and Sports) and other relevant authorities which had to approve each step. Website of the project was created and great attention was also paid to the promotion of the project, which was presented among others at the Summer Olympics in London. At the same time all 7 research programs are being developed. Research programs are going to start during on January 1st, Already, it is important to ensure necessary technology for the declared research and find human resources for individual research programs. The project implementation team is mostly responsible for correct administration of the project in accordance with all the rules of the operational program. Present successful implementation of the project was also confirmed by an external auditor. 13

15 Výzkumné projekty / Research Projects Projekty øešené v roce 2012 / Running Projects 2012 poskytovatel client 14 kód code název title IGA MZÈR (Internal Grant Agency of The Ministry of Health of The Czech Republic) IGA MZÈR NT Mapování funkèních a anatomických korelátù obsedantnì-kompulzivní poruchy a jejich vztahu k závažnosti klinických symptomù IGA MZÈR NT Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexù peptidu amyloidu beta s nìkterými endogenními látkami v cerebrospinální tekutinì IGA MZÈR NT Elektrofyziologické koreláty emoèních neuronálních okruhù u deprese, bipolární afektivní poruchy a zdravé populace IGA MZÈR NT13292 ITAREPS 2.0: Prospektivní, randomizovaná, otevøená, kontrolovaná studie s programem prevence relapsu schizofrenie podporovaným informaèními a mobilními technologiemi IGA MZÈR NT13403 Úloha mtor (mammalian target or rapamycin) signální dráhy v antidepresivním úèinku ketaminu a antidepresiv u pacientù s depresivní poruchou: translaèní studie IGA MZÈR NT13843 Vliv imunitní dysregulace a latentní toxoplazmózy na morfologické zmìny mozku u schizofrenie: animální modely a prospektivní volumometrická studie u pacientù IGA MZÈR NT13183 Krátké psychometrické metody ke vèasné diagnostice Alzheimerovy nemoci u seniorské populace IGA MZÈR NT13897 Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qeeg a fmri IGA MZÈR NT13891 Neuroanatomické rizikové faktory pro bipolární poruchu IGA MZÈR NT13145 Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí IGA MZÈR NT13386 Vývoj diagnostických testù pro stanovení kognitivního deficitu u pacientù se schizofrenií na základì studia narušení prostorové navigace v animálním modelu onemocnìní IGA MZÈR NT13337 Rané markery bipolární afektivní poruchy: od genetického rizika k prvním symptomùm

16 Výzkumné projekty / Research Projects název title øešitel / spoluøešitel investigatior / project partner PCP spoluøešitel / PPC partner doba øešení duration IGA MZÈR (Internal Grant Agency of The Ministry of Health of The Czech Republic) Mapping of Functional and Anatomical PhDr. Jana Kopøivová, Ph.D Correlates of Obsessive-Compulsive Disorder and Their Relationship with Clinical Symptoms Severity Diagnosis of Alzheimer Disease Based on Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D Detections of Complexes of Amyloid Beta Peptide and of Some Endogenous Substances in Cerebrospinal Fluid Electrophysiological Correlates of Emotional Neurocircuits in Depression, Bipolar Affective Disorder and Healthy Population MUDr. Martin Brunovský, Ph.D ITAREPS 2.0 study: Prospective, Randomized, Open, Controlled Study with Information and Telecommunication Technology-Aided Relapse Prevention Program in Schizophrenia The Role of mtor (Mammalian Target of Rapamycin) Pathway in the Antidepressive Effect of Ketamine and Antidepressive Drugs in Patient with Depressive Disorder: Translation Study The Influence of Immune System Dysregulation and Latent Toxoplasmosis on Brain Morphology in schizophrenia: Animal Models and a Prospective Volumetric Study in Patients Brief Psychometric Instruments for Early Diagnosis of Alzheimer's Disease in Senior Population Animal and Human Serotonergic Model of Schizophrenia: Validity Evaluated by qeeg and fmri Neuroanatomical Risk Factor for Bipolar Disorder National Normative Study of Cognitive Determinants of Healthy Aging Development of Diagnostic Tests for a Cognitive Deficit in Schizophrenic Patients Based on Study of Spatial Navigation Deficit in an Animal Model of the Disease Early Markers of Bipolar Disorder: From Genetic Risk to First Symptoms MUDr. Filip Španiel, Ph.D MUDr. Peter Šóš prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D MUDr. Tomáš Novák, Ph.D MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D Mgr. Iveta Fajnerová MUDr. Tomáš Novák, Ph.D

17 Výzkumné projekty / Research Projects poskytovatel client kód code název title IGA MZÈR NT13890 Úloha neuroaktivních steroidù v etiopatogenezi afektivních a úzkostných poruch GA ÈR (Grant Agency of The Czech Republic) GA ÈR GAP407/10/1494 Psychologické pøedpoklady spoleèenské reintegrace mladých bezdomovcù GA ÈR GAP407/10/0039 Empatie v léèebném kontextu GA ÈR GA309/09/0406 Mechanizmy regulace muskarinových receptorù GA ÈR GAP303/10/0580 Jaká je úloha mesolimbického systému odmìny na dlouhodobý úèinek prenatální expozice metamfetaminu u laboratorního potkana? GA ÈR GAP304/12/G069 Projekt excelence v oblasti neurovìd EU (European Union) MŠMT ÈR* CZ.1.05/2.1.00/03. Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) RP EU KP Optimalizace léèby a managementu schizofrenie v Evropì Evropská komise European Commission FP7-HEALTH University of Copenhagen Ostatní / Others Ministerstvo vnitra ÈR (Ministry of the Interior of The Czech Republic) Ministerstvo vnitra ÈR (Ministry of the Interior of The Czech Republic) Univerzita obrany Brno (University of Defence Brno) 16 JLS/ /DP IP/AG Internetový screening a krátká intervence pro dospívající, kteøí užívají návykové látky Vývoj nové FGL terapie a translaèních testù pro regenerativní léèbu neurologických onemocnìní VG VG GAP303/11/1907 Vytvoøení standardù pro zjišťování míry ovlivnìní øidièù po užití konopných drog: hodnocení hladin kanabinoidù v krvi s ohledem na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu a ovlivnìní aktivity mozku Nové syntetické drogy (NSD) vytvoøení komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce vèetnì rychlých imunochemických testù, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanù, epidemiologie Nové inhibitory acetylcholinesterasy odvozené od látky 7-MEOTA Potenciální léèiva pro Alzheimerovu nemoc MŠMT ÈR* LG13051 Zajištìní úèasti èeských psychologù v øídících orgánech mezinárodních spoleèností oboru psychologie *The Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic

18 Výzkumné projekty / Research Projects název title The Role of Neuroactive Steroids in Etiopathogenesis of Mood and Anxiety Disorders GA ÈR (Grant Agency of The Czech Republic) Psychological Determinants of Social Reintegration of Homeless Youth øešitel / spoluøešitel investigatior / project partner doba øešení duration RNDr. Daniela Øípová, CSc prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc Empathy in Medical Context prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc Muscarinic Receptor Regulation RNDr. Jan Øíèný, CSc What is the Role of Mesolimbic Reward Mgr. Monika Vrajová, Ph.D Circuit in the Long-Term Effect of Prenatal Methamphetamine Exposure in Rats? Project of Excellence in the Field of Neuroscience RNDr. Daniela Øípová, CSc EU National Institute of Mental Health (NIMH-CZ) Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe Web-Based Screening and Brief Intervention for Substance Using Teens (WISEteens) prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc FRCPsych. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D PhDr. Ladislav Csémy Development of a Novel FGL Therapy and Translational Tests for Regenerative Treatment of Neurological Disorders Ostatní / Others Creation of Standards for the Evaluation of the Eligibility to Drive After Cannabis Consumption: Evaluation of Cannabinoid Blood Levels Relevant to the Time of Use, Psychomotor Performance, Vigility and Changes in Brain Activity New synthetic drugs (NSD) Creation of Toxicological Database, Development and Validation of Detection Methods Including Fast Imunochemical Tests, Behavioral Pharmacology, Pharmacokinetics and Biotransformation in Rats, Epidemiology Novel Inhibitors of Acetylcholinesterase Derived From 7-MEOTA Potential Alzheimer s Disease Drugs Participation of Czech Psychologists in Boards of International Psychological Societies MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D MUDr. Tomáš Páleníèek Ph.D RNDr. Daniela Øípová, CSc PhDr. Hana Štìpánková

19 Výzkumné projekty / Research Projects Poèty øešených projektù Number of Projects Applied Zadavatelé projektù øešených 2012 Clients of Projects Applied GA ÈR 5 4 EU IGA MZ ÈR 13 5 ostatní others Dotace na granty IGA MZ ÈR (mil. Kè) / Grants IGA MZ ÈR Subsidies (mil. CZK) Finanèní prostøedky na øešení výzkumných projektù (mil. Kè) Research Project Costs (mil. CZK)

20 Výzkumné projekty / Research Projects Hodnocení výzkumných organizací pøímo øízených MZ ÈR podle výsledkù výzkumu a vývoje v roce 2012 / Evaluation of Research Organizations Controlled by The Ministry of Health of The Czech Republic by Research Results (publications) 2012 výzkumná organizace research organization Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / General University Hospital in Prague Institut klinické a experimentální medicíny / Institute of Clinical and Experimental Medicine (Prague) Fakultní nemocnice v Motole / University Hospital at Motol (Prague) Fakultní nemocnice Hradec Králové / University Hospital in Hradec Králové výsledky* results* body points 1 336, , , , , , , ,365 Fakultní nemocnice Brno / University Hospital in Brno 443, ,633 Fakultní nemocnice Ostrava / University Hospital in Ostrava 417, ,351 Fakultní nemocnice Plzeò / University Hospital in Plzeò 412, ,295 Státní zdravotní ústav / The National Institute of Public Health (Prague) 304, ,938 Ústav hematologie a krevní transfuze / Institute of Hematology and Blood Transfusion (Prague) 264, ,299 Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center 232, ,530 Nemocnice na Homolce / Na Homolce Hospital (Prague) 224, ,709 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brnì / St. Anne s University Hospital in Brno 145, ,345 Endokrinologický ústav / Institute of Endocrinology (Prague) 138, ,600 Revmatologický ústav / Institute of Rheumatology (Prague) 130, ,958 Masarykùv onkologický ústav / Masaryk Memorial Cancer Institute (Brno) 105, ,730 Thomayerova nemocnice / Thomayer s Hospital (Prague) 74, ,177 Fakultní nemocnice Olomouc / University Hospital in Olomouc 73, ,757 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady / University Hospital Královské Vinohrady (Prague) 68, ,551 Nemocnice Na Bulovce / Hospital Na Bulovce (Prague) 35, ,235 Institut postgraduálního vzdìlávání ve zdravotnictví / Institute for Postgraduate Medical Education (Prague) 24, ,678 Ústav pro péèi o matku a dítì / Institute for the Care of Mother and the Child (Prague) 5,167 56,248 * poèet výsledkù s bodovým hodnocením / number of results with point evaluation 19

21 Výzkumné projekty / Research Projects Kontrahovaný výzkum / Pharmaceutical Industry-Sponsored Research poskytovatel client kód code název title Roche WN25305 III. fáze studie, multicentrické, randomizované, 12týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními skupinami, placebem kontrolované, s cílem vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO u stabilizovaných pacientù se suboptimálnì kontrolovanými pøíznaky schizofrenie léèenými antipsychotiky a následných 40 týdnù, s dvojitì zaslepeným léèebným obdobím Roche WN25308 III. fáze studie, multicentrické, randomizované, 24týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními skupinami, placebem kontrolované, s cílem vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO u stabilizovaných pacientù s pøetrvávajícími, pøevládajícími negativními pøíznaky schizofrenie léèenými antipsychotiky a následných 28 týdnù, s dvojitì zaslepeným léèebným obdobím Sunovion Pharmaceuticals, Inc. monitor: i3 research D extenze 256 Randomizovaná, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie, s flexibilním dávkováním u paralelních skupin, s pøídatnou léèbou lithia nebo divalproexu jako prevence recidivy u pacientù s bipolární poruchou typu I Sepracor, Inc. monitor: Quintiles Sunovion Pharaceuticals, Inc. D D Randomizovaná, šestitýdenní, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie s flexibilním dávkováním u paralelních skupin, s pøídatnou léèbou lithia nebo divalproexu u pacientù s bipolární depresí typu I, kteøí nevykazují odpovìï na léèbu samotným lithiem nebo divalproexem Randomizovaná, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie, s flexibilním dávkováním u paralelních skupin léèených lurasidonem s pøídatnou léèbou lithia nebo divalporaxu jako prevence recidivy u pacientù s bipolární poruchou typu I 20

22 Výzkumné projekty / Research Projects název title Phase III, Multi-Center, Randomized, 12-Week, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of RO in Patients with Sub-Optimally Controlled Symptoms of Schizophrenia Treated with Antipsychotics Followed by a 40-Week Double-Blind, Parallel Group, Placebo-Controlled Treatment Period Phase III, Multi-center, Randomized, 24 Week, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Evaluate Efficacy and Safety of RO in Stable Patients with Persistent, Predominant Negative Symptoms of Schizophrenia Treated with Antipsychotics Followed by a 28 Week, Double-Blind Treatment Period A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Flexible Dose, Paralel-Group Study of Lurasidone Adjunctive to Lithium or Divalproex for the Prevention of Recurrence in Subjects with Bipolar I Disorder A Randomized, 6-Week, Double-Blind, Placebo-Controlled, Flexible-Dose, Parallel-Group Study of Lurasidone Adjunctive to Lithium or Divalproex for the Treatment of Bipolar I Depression in Subjects Demostrating Non-Response to Treatment with Lithium or Divalproex Alone A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Flexible-Dose, Parallel-Group Study of Lurasidone Adjunctive to Lithium or Divalproex for the Prevention of Recurrence in Subjects with Bipolar Disorder I øešitelé investigators MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D. MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. MUDr. Tomáš Páleníèek Ph.D. doba øešení duration

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2 PROFESSIONAL JOURNAL FOR THE PREVENTION, TREATMENT OF, AND RESEARCH INTO ADDICTION VEDOUCÍ REDAKTOR / EDITOR-IN-CHIEF Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky,

Více

Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA fotografie: nerthuz/fotky&foto

Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA fotografie: nerthuz/fotky&foto 2014 ročník 10 Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA fotografie: nerthuz/fotky&foto Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta 10 let Èeské lékaøské akademie/czech Medical Academy 10 years of its

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

ISBN 978-80-254-5824-2

ISBN 978-80-254-5824-2 ISBN 978-80-254-5824-2 Tento sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Možnosti a cesty primární prevence VI. roèník mezinárodní konference Primární prevence

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)...

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... Ročník 7 Číslo 3-4 2005 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... 205 207 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Klinický význam terapeutického monitorovania liekových hladín

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT 2012 HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Faculty of Military Health Sciences Hradec Králové EDITORIAL NOTES Dear Reader: This publication

Více

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory 2012 ročník 8 Δ 9 tetrahydrocannabinol anandamid kanabinoidní receptory Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA obrázek z èlánku doc. RNDr. Lumíra Hanuše Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta

Více

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H.

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H. Obsah Plenární přednášky...3 Slezáčková, A.: Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi...3 Slezáčková, A., Havigerová, J.M.: Vybrané souvislosti prožívaného štěstí u vzorku české populace...3

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie OBSAH: Fotografie k článku Aktuality - nová ambulance pro hojení chronických ran Fotografie k článku Aktuality - nová komunikační věž v Porodnici Fotografie k článku Perinatologická péče Fotografie k článku

Více

IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 23. - 25. dubna 2014 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR Neuropsychiatrické fórum o.s. VE SPOLUPRÁCI

Více

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future.

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future. Dear Colleagues, It is both my privilege and pleasure to welcome you to the Second International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, organized jointly by the Department of Psychology,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2012 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

NEZDI PROXIMA SOCIALE

NEZDI PROXIMA SOCIALE NEZDI PROXIMA SOCIALE Výroční zpráva Annual report 2012 Prvky jubilejní komunikace použité ve vlacích ČD Elements of anniversary communication used in Czech Railways trains Někdy zajdu do nízkoprahového

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy. Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.cz bankovní spojení: 55225522/0300 Pøedseda správní rady: prof.

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více