Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004"

Transkript

1 Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií Department of clinical application research, center of neuropsychiatric studies in Pavel Mohr 1,2,3, Marek Preiss 1,2, Lucie Motlová 1,2,3, Mabel Rodriguez 1,2,4, Filip Španiel 1,2,3 1 Centrum neuropsychiatrických studií, Praha 2 Psychiatrické centrum Praha 3 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 4 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze SOUHRN Oddělení aplikovaného výzkumu CNS se podílí na integraci neurobiologického zkoumání duševních poruch. Zaměřuje se zejména na praktické využití neurokognitivního modelu při zmírnění následků, vylepšení funkčního výsledného stavu a augmentaci terapie schizofrenie. Za podpory CNS vzniklo specializované počítačové pracoviště pro psychologická vyšetření, neuropsychologickou diagnostiku a rehabilitaci. První výsledky programu počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie ukazují pozitivní vliv na některé oblasti kognitivního deficitu. Přínosem je také publikace baterie neurokognitivních testů, studie validizace některých neuropsychologických testů a publikace nových testových norem. Významný praktický klinický dopad má i studie skupinového psychoedukačního programu pro nemocné se schizofrenií a jejich příbuzné. Její výsledky ukazují především pozitivní vliv na kvalitu života. Aplikovaný výzkum CNS se rovněž zabývá dalšími klinickými problémy spojenými s léčbou duševních poruch, například farmakoterapií v těhotenství a laktaci. CNS plní také jeden ze svých cílů, kterým je podpora postgraduálního vzdělávání mladých vědeckých pracovníků. Klíčová slova: neuropsychiatrie, schizofrenie, kognitivní deficit, rehabilitace, neuropsychologické testy, psychoedukace, psychofarmaka SUMMARY Clinical application research of the CNS participates in integration of the neurobiological investigation of mental disorders. It is focused on the practical implementation of the neurocognitive model, on the improvement of functional outcome and augmentation strategies in treatment of schizophrenia. The CNS supported foundation of a specialized computerized lab for psychological assessments, neuropsychological diagnostics, and rehabilitation. First results of a computer-assisted rehabilitation program of cognition in schizophrenia suggest positive effects on some areas of cognitive deficit. Important outputs are the publication of a battery of neurocognitive tests, validization studies of some neuropsychological tests, and publication of new test norms. Results of a study of group psychoeducation for schizophrenia patients and

2 their relatives indicate a positive impact of psychoeducation on quality of life. Clinical application research also deals with other clinical problems associated with treatment of mental disorders, e.g., pharmacotherapy in pregnancy and lactation. One of the goals of the CNS is a support of postgraduate education of the young researchers. Key words: neuropsychiatry, schizophrenia, cognitive deficit, rehabilitation, neuropsychological tests, psychoeducation, psychotropic drugs Cíle aplikovaného výzkumu CNS Jedním z deklarovaných cílů Centra neuropsychiatrických studií (CNS) byla od počátku integrace neurobiologického zkoumání nejzávažnějších duševních poruch od základního výzkumu přes klinický výzkum až po výstup v podobě klinických aplikací. Oddělení aplikovaného výzkumu CNS se po dobu řešení projektu v letech soustředilo zejména na praktické využití neurokognitivního modelu při zmírnění následků, vylepšení funkčního výsledného stavu a augmentaci terapie schizofrenie. Výzkumný projekt CNS tak mimo jiné umožnil vznik unikátního specializovaného počítačového pracoviště pro psychologická vyšetření, neuropsychologickou diagnostiku a rehabilitaci. Významný přínos pro klinickou praxi představuje i studie skupinového psychoedukačního programu pro nemocné schizofrenií a jejich příbuzné. Program rehabilitace kognitivních funkcí První výsledky počítačové rehabilitace kognitivního deficitu u schizofrenie jsou publikovány na jiném místě tohoto suplementa časopisu Psychiatrie (Rodriguez et al., 2004). Tato otevřená, nekontrolovaná studie v současné době stále pokračuje. Po vstupním vyšetření baterií neuropsychologických testů absolvuje soubor nemocných na specializovaném počítačovém pracovišti program kognitivní rehabilitace. Počítačová rehabilitace probíhá za pomocí práce s Bracyho programem PSS CogReHab po dobu 8 týdnů s frekvencí 3 sezení týdně (Rodriguez et al., 2002a; 2002b; Preiss et al., 2002a). Tento program pomáhá trénovat kognitivní funkce od nácviku pozornosti a základních exekutivních dovedností přes vizuálně prostorové a paměťové úkoly až po komplexní řešení problémů. Jeho další předností je také srozumitelnost, snadné použití, individuální nastavení. Uspořádání počítačové pracovny umožňuje paralelní práci ve skupině pod supervizí terapeuta s okamžitou zpětnou vazbou se zachováním individuálního přístupu a vlastní kontrolou výkonu. Do výzkumu jsou zařazováni hospitalizovaní a ambulantní nemocní ve stabilizované fázi onemocnění, všichni jsou léčeni antipsychotiky druhé generace. Po rehabilitaci jsou znovu vyšetřeni baterií neuropsychologických testů, míra psychopatologie a vedlejší účinky jsou hodnoceny psychiatrickými posuzovacími škálami a navíc je hodnocena také subjektivní kvalita života. Naše dosavadní výsledky ukazují pozitivní vliv rehabilitace na některé oblasti kognitivního deficitu. Konkrétně došlo ke zlepšení v dobrém vybavení vizuoprostorové paměti, nemocní používají lepší strategii, lépe organizují svoji aktivitu, plánují a zároveň integrují a zpracovávají úlohu. Zdá se rovněž, že pacienti díky rehabilitaci obecně méně chybují, k čemuž je zapotřebí zlepšená koncentrace a řízení chování. Navíc se opakovaně prokazuje, že nemocní se schizofrenií jsou schopni se rychle adaptovat na práci s počítači, jsou motivovaní, rychle si osvojují instrukce. Výsledky ale také ukazují potřebu klást důraz na rehabilitaci paměti (Rodriguez a Mohr, 2004). Nezanedbatelným efektem je zlepšení sociability, při práci ve skupině vznikají nové interpersonální vazby ve skupině, kromě zdravé kompetice se její účastníci spolu setkávají i mimo čas vyhrazený pro rehabilitaci. Neuropsychologické testy validizace, aplikace Významným praktickým výstupem Oddělení aplikovaného výzkumu CNS byla publikace baterie kognitivních testů (Preiss et al., 2002b). Dosud v České republice scházela klinická, psychometricky podložená neuropsychologická baterie sloužící k vyšetření základních kognitivních funkcí, s možností rozšíření podle potřeb pacienta a examinátora. Baterie slouží k zachycení základních kognitivních deficitů

3 (začínající demence, oslabení kognitivních funkcí po traumatickém poškození mozku, kognitivní deficit u psychiatrických poruch), se kterými se psycholog, psychiatr, neurolog nebo speciální pedagog může v praxi setkat. Používá již známé, psychometricky ověřené neuropsychologické zkoušky a umožňuje kvantitativní zpracování výsledků pro potřeby interindividuálního a intraindividuálního srovnání a výzkumu. Výhodou baterie je kratší celková doba administrace (nepřesáhne 1 1,5 hodiny) a současně je pro pacienta dostatečně zátěžová. Baterie je snadno přenositelná, umožňuje vyšetření i u lůžka pacienta a neobsahuje náročné přístrojové metody. Baterii lze využít jako celek nebo ji lze dále adaptovat podle potřeb praxe a výzkumu. Díky výzkumnému projektu CNS se uskutečnily validizace několika neuropsychologických testů, například Testu kognitivního odhadu (Preiss et al., 2003a), testu Číselný čtverec (Preiss et al., 2003b) anebo originálního testu Tvorby rodokmenu. Tato původně dětská hra byla s úspěchem adaptována na neuropsychologický test exekutivních funkcí, především plánování a řešení problému, vcelku spolehlivě dokáže diskriminovat kontrolní osoby od nemocných se schizofrenií (Preiss et al., 2003c). S podporou CNS byly také publikovány nové normy testu Ravenovy progresivní matrice (Preiss a Klose, 2002), testu verbální fluence (plynulosti) pro děti (Preiss 2001) i dospělé (Preiss et al., 2002c). Na dětské populaci ve věku 9 14 let vznikly normy pro test Visual Design Learning Test (Preiss et al., odesláno do Psychiatrie). Psychoedukační program pro nemocné schizofrenií V tomto supplementu Psychiatrie jsou také prezentována nová data z originální prospektivní studie sledující vliv skupinové psychoedukace na kvalitu života a počet a délku rehospitalizací nemocných se schizofrenií (Motlová et al., 2004). Do této otevřené randomizované studie jsou zařazováni nemocní a jejich příbuzní, kteří absolvují buď osmitýdenní program (pro pacienty jednou týdně hodina a pro příbuzné jednou za dva týdny dvě hodiny) anebo jednodenní víkendový program (osmihodinový pro nemocné i jejich blízké). První data u nemocných s první atakou schizofrenie naznačovala, že díky psychoedukačnímu programu je délka následné rehospitalizace kratší (Motlová 2000; Motlová et al., 2000; 2001a). Ačkoliv s přibývajícím počtem účastníků studie se rozdíl v počtu relapsů i v délce rehospitalizace ztrácí, nové analýzy nicméně naznačují, že psychoedukace je spojena s nižším počtem dnů strávených v nemocnici při sledování po dobu jednoho roku po propuštění (Motlová, nepublikovaná data). Velmi cenné jsou další výsledky této studie, které potvrzují především pozitivní vliv psychoedukace na kvalitu života nemocných (Motlová et al., 2002a; 2002b; 2003a; 2003b; 2004). Při srovnání se zdravými kontrolami nepřekvapuje nižší skóre celkové kvality života u nemocných, zejména pokud jde o zdravotní stav a interpersonální vztahy. Po psychoedukační intervenci však stoupla u nemocných subjektivně vnímaná kvalita života a konkrétně se zlepšil pocit fyzické soběstačnosti. Porovnání kvality života příbuzných pacientů se schizofrenií s kontrolním vzorkem populace ukazuje, že celkové skóre kvality života se významně neliší. Pro příbuzné muže jsou však důležitější položky děti a umění a krása, zatímco muži z kontrolního souboru si více cení peněz a jídla. Příbuzné ženy považují za důležitější než jejich kontrolní protějšky psychickou pohodu, přičemž s touto oblastí jsou zároveň nejméně spokojeny. Dosavadní výsledky studie ukazují, že spíše než přímý efekt na délku hospitalizace má psychoedukace významné místo v komplexním systému péče o potřeby nemocných a jejich rodin; jako jeho součást zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich nejbližších a tím i výsledné stavy onemocnění (Motlová a Dragomirecká, 2003). Ostatní klinické projekty V rámci Oddělení aplikovaného výzkumu CNS se řešitelé zabývají i dalšími klinickými problémy, například vztahem mezi sezónností porodů a subtypy schizofrenie (Motlová et al., 2001b), biologickými koreláty suicidálního jednání (Mohr 2001a), některými závažnými komplikacemi farmakoterapie (Mohr 2001b; 2001c; Mohr 2004), úlohou placeba v klinických studií (Mohr 2002a), pohlavními rozdíly v odpovědi na léčbu psychofarmaky (Mohr 2002b) a dalšími otázkami spojenými s léčbou neuropsychiatrických poruch (Kopeček et al., 2002). Jednou z významných oblastí podporovaných projektem CNS je řešení problematiky terapie duševních nemocí ve speciálních situacích, jako je

4 těhotenství a laktace (Bareš 2002; Mohr 2001d; Mohr 2002c; Herman et al., 2004). Konkrétním výstupem navazujícím na bádání v této oblasti je vznik specializované ambulance a konzultační poradny pro farmakoterapii duševních poruch v těhotenství a laktaci na půdě Psychiatrického centra Praha. Tato poradna slouží nejen pro nemocné a jejich rodiny, ale i jako konzultační středisko pro ostatní lékaře. Neuropsychiatrické centrum se současně neomezuje jen na sledování psychiatrických nemocných, ale i na hodnocení kognitivního postižení u některých neurologických postižení, například subarachnoideálního krvácení (Beneš et al., 2003; Preiss et al., 2003d). Závěr Výsledky Oddělení aplikovaného výzkumu jsou pravidelně prezentovány na odborných setkáních formou přednášek a posterů, jsou publikovány v odborných časopisech formou článků in extenso i abstrakt. Kromě nejvýznamnějších národních konferencí, sjezdů a setkání (neuropsychofarmakologická konference v Jeseníku, konference biologické psychiatrie v Luhačovicích, psychiatrický sjezd ve Špindlerově Mlýně, minikonference CNS) byla práce aplikovaného výzkumu CNS opakovaně prezentována na prestižních mezinárodních vědeckých fórech, jako jsou kongresy Asociace evropských psychiatrů, výroční konference Americké psychiatrické asociace, Mezinárodní psychologický kongres, konference Mezinárodní neuropsychologické společnosti, konference Mezinárodní společnosti pro výzkum kvality života. S velkým ohlasem se setkal například workshop Psychofarmaka v těhotenství a laktaci, který s podporou CNS proběhl na letošním 12. kongresu Asociace evropských psychiatrů v Ženevě (Herman et al., 2004). Oddělení aplikovaného výzkumu CNS pořádá také každoročně dvoudenní neuropsychologické semináře zaměřené na kognitivní funkce duševních poruch, otevřené všem zájemcům o neuropsychologii a pravidelné měsíční neuropsychologické kazuistické semináře. Oddělení aplikovaného výzkumu CNS nemůže pokrýt všechny klinické problémy spojené se závažnými neuropsychiatrickými onemocněními, nicméně se ukazuje, že koncentrace na aplikaci neurokognitivního modelu schizofrenie přináší důležité dílčí výsledky, které mohou nalézt svoje využití v psychiatrické praxi. Za podpory CNS mohlo vzniknout například unikátní počítačové pracoviště pro neuropsychologickou diagnostiku a rehabilitaci, uskutečnil se psychoedukační program. Nezanedbatelná část výzkumného úsilí je také věnována spolupráci s ostatními odděleními CNS, především s oddělením zobrazovacích metod a oddělením klinické neurofyziologie. Jedním z úkolů výzkumných center je postgraduální výchova mladých vědeckých pracovníků. Průměrný věk řešitelského týmu skupiny aplikovaného výzkumu je v současnosti 37,4 let; z pěti výzkumníků jsou tři postgraduální studenti a jeden absolvent doktorandského studia oboru neurověd. Dosavadní výsledky výzkumu v oblasti aplikované neuropsychiatrie zdaleka nejsou uzavřenou kapitolou, spíše je to vykročení na dlouhé cestě. Lze tedy jen doufat, že v té cestě budeme moci i v následujících letech pokračovat s podporou nového výzkumného projektu Centra neuropsychiatrických studií. Podpořeno projektem MŠMT CNS LN00B122. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91, Praha 8 LITERATURA: Bareš M. Antidepresiva v léčbě depresivní poruchy v těhotenství a po porodu. Psychiatrie 2002;6(Suppl.

5 2): Beneš V, Mohapl M, Preiss M, Koblihová J, Klose J. Cognitive deficits and personality in patiens after SAH. Cerebrovascular Abstracts. J Neurosurg 2003;98:A Herman E, Höschl C, Mohr P, Seifertova D. Psychotropic Drugs in Pregnancy and Lactation. Eur Psychiatry 2004; 19-Suppl.1: 111. Kopeček M, Mohr P, Libiger J, Závěšická L. Jsou typická neuroleptika opravdu obsolentní? Psychiatrie 2002;6(Suppl. 1):24. Mohr P. Anxiolytika a hypnotika v těhotenství a laktaci. Psychiatrie 2001d;5 (Suppl. 2): Mohr P. Biologické podklady suicidálního chování. Psychiatrie 2001a;5 (Suppl. 1):25. Mohr P. Farmakoterapie úzkostných poruch a nespavosti v těhotenství a laktaci anxiolytiky a hypnotiky. Psychiatrie 2002c;6 (Suppl. 2): Mohr P. Jitteriness syndrom a syndrom neklidných nohou ( Restless legs syndrome ). Psychiatrie 2004;8(Suppl.1):25 26.' Mohr P. Placebo v klinických studiích nových psychofarmak. Psychiatrie 2002a;6 (Suppl. 1):29. Mohr P. Pohlavní rozdíly v odpovědi na léčbu psychofarmaky. Psychiatrie 2002b;6 (Suppl. 1):29. Mohr P. Serotoninový syndrom. Psychiatrie 2001b;5 (Suppl. 1):25. Mohr P. Serotoninový syndrom: diagnostika, terapie, prevence. Psychiatrie pro praxi 2001c; 2: Motlová L. Psychoeducation as an indispensable complement to pharmacotherapy in schizophrenia. Pharmacopsychiatry 2000; 33 (Suppl.1): Motlová L, Dragomirecká E. Schizofrenie a kvalita života. Psychiatrie 2003;7: Motlova L, Dragomirecka E, Dzurova D, Spaniel F, Goppoldova E, Selepova P. Can Family Psychoeducation Improve Quality of Life of Relatives of Schizophrenic Patients? Qual Life Res 2003b;12:768. Motlova L, Dragomirecka E, Spaniel F et al. The Influence of Group Psychoeducation on Quality of Life in Schizophrenia Patients and Their Relatives. Syllabus and Proceedings Summary, APA 2003a Annual Meeting: 29. Motlová L, Dragomirecká E, Španiel F,.Goppoldová E, Záleský R, Šelepová P. Schizophrenia and quality of life: patient-reported outcomes on group family psychoeducation. Psychiatrie 2004;8: in press. Motlová L, Dragomirecká E, Španiel F. Family psychoeducation in schizophrenia and quality of life. Eur Psychiatry 2002b;17:222S 223S. Motlová L, Dragomirecká E, Španiel F, Šelepová P. Vliv rodinné psychoedukace u schizofrenie na kvalitu života pacientů a jejich příbuzných. Psychiatrie 2002a;6 (Suppl. 4): Motlová L, Španiel F, Vaňurová I, Klaschka J. Psychoeducation and relapse of schizophrenia. Eur Psychiatry 2000; 15 (Suppl.2): 349. Motlová L, Španiel F, Vaňurová I, Klaschka J. Rodinná psychoedukace u pacientů s první atakou schizofrenie Psychiatrie 2001a;5 (Suppl. 3): Motlová L, Vaňurová I, Španiel F, Yamamotová A, Klimešová M. Sezónnost porodů a subtypy schizofrenie. Psychiatrie 2001b;5 (Suppl. 2): Preiss M. Normy pro zkoušku verbální fluence u dětí. Diagnostika a terapie poruch komunikace 2001;4:3 7. Preiss, M., Beneš, V., Koblihová, J., Klose, J.: Cognitive deficits and personality in patients after subarachnoid hemorrhage (SAH) one year follow up. J Internat Neuropsychological Soc, 2003d, Abstracts 534. Preiss, M., Kalivodová, Z., Kundrátová, I., Mrlinová, L., Ježková, T., Kubů, M., Houbová, P.: Test verbální fluence vodítka pro všeobecnou dospělou populaci. Psychiatrie, 2002c;6: Preiss, M., Klose, J.:Ravenovy standardní progresivní matice současné zkušenosti. Čs psychologie 2002; 46: Preiss, M., Laing, H., Rodriguez, M.:Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. Psychiatrické centrum Praha, 2002b. Zprávy č.154, 56 s. Preiss M, Mohr P, Rodriguez M: Rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie za použití počítačů. Psychiatrie 2002a;6(Suppl. 1):36. Preiss, M. Rodriguez, J.Horáček: Preliminary Standardization of the Cognitive Estimation Test. International Neuropsychological Society, a, Berlin, Abstracts 519.

6 Preiss, M., Stránecká J, Rodriguez, M, Kořínek, D. Číselný čtverec jako neuropsychologická zkouška pozornosti u dospělých. Psychiatrie 2003b;7: ' Preiss M, Vraná K, Kučerová H, Kořínek D, Rodriguez M, Kopeček M, Mohr P. Tvorba rodokmenu pokus o neuropsychologickou zkoušku. Pilotní studie. Psychiatrie 2003c;7: Rodriguez M, Mohr P. Paměť a schizofrenie. Psychiatrie pro praxi 2004;5: Rodriguez M, Mohr P, Preiss M: Program počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie. Psychiatrie 2002a;6 (Suppl. 4): Rodriguez M, Mohr P, Preiss M, Krulišová O, Kawaciuková R. První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie. Psychiatrie 2004;8: in press. Rodriguez M, Preiss M, Mohr P: Computer-assisted rehabilitation of cognitive functions in schizophrenia. Eur Psychiatry 2002b;17:89S 90S.

Návrh koncepce neurorehabilitačního centra

Návrh koncepce neurorehabilitačního centra SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 10, 2006 Michal Černík, Petra Navrátilová, Lubomír Vašina Návrh koncepce neurorehabilitačního

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie

První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie First Results of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia Mabel Rodriguez 1,2,3, Pavel Mohr 1,2,4,

Více

Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2

Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2 Vliv rodinné psychoedukace u schizofrenie na kvalitu života pacientů a jejich příbuzných Family Psychoeducation in Schizophrenia and Quality of Life in Patients and their Relatives Lucie Motlová1,2, Eva

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET AUDITORY VERBAL LEARNING TEST: COMPREHENSIVE NORMS FOR CHILDREN 9 14 YEARS OLD Marek Preiss1,

Více

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Mabel Rodriguez, Lucie Bankovská-Motlová, Radka Čermáková, Pavel

Více

Možnosti nefarmakologických přístupp stupů k ovlivnění kognitivního deficitu Bracyho program. Hana PřikrylovP ikrylová Kučerov erová Psychiatrická klinika Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Kognitivní

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny Kurs: Dušnost a bolest na hrudníku (psychiatrie) Zodpovědný pedagog za část psychiatrie: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová,

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie

Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie Přikryl R., Kučerová H., Navrátilová P., Kašpárek T., Češková E., Černík M., Pálenský V. Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednostka

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Program počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie Program of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia

Program počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie Program of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia Program počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie Program of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia Mabel Rodriguez1,2, Pavel Mohr1,2,3, Marek Preiss1,2

Více

Publikační činnost k 6.11.2012

Publikační činnost k 6.11.2012 Publikační činnost k 6.11.2012 Aktuální přehled publikační činnosti je dostupný na: https://obd.upol.cz/fcgi/verso.fpl?fname=web_index Články a abstrakta: 2012: Farnikova K, Obereigneru R, Kanovsky P,

Více

mladí věkem mladí duší

mladí věkem mladí duší mladí věkem mladí duší NEURODAY Motto: Kdo je počítač? Není unavený, rozhněvaný nebo otrávený. Vždy je ochotný naslouchat a podávat důkazy toho, že slyšel. Může pracovat v každou denní dobu, ať již ve

Více

Systémy zlepšování kvality v evropských nemocnicích

Systémy zlepšování kvality v evropských nemocnicích Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Systémy zlepšování kvality v evropských nemocnicích Dotazník

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením Martina Zdráhalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální integrace osob se získaným zrakovým postiţením.

Více

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek podmíněných registrací a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 85 Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého

Více

Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv. Ošetřovatelství v psychiatrii

Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv. Ošetřovatelství v psychiatrii Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv Ošetřovatelství v psychiatrii Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv Ošetřovatelství v psychiatrii GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna

Více

MĚŘENÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU

MĚŘENÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU MĚŘENÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU MEASURING OF COGNITIVE DEFICITS Marek Preiss Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií SOUHRN V měření kognitivních deficitů jsou rozpory na úrovni kliniky

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií EFEKT NÁCVIKU TESTU GENEROVÁNÍ SLOV A TESTOVÁNÍ ALTERNATIVNÍ VERZE PILOTNÍ STUDIE PRACTICE EFFECT IN VERBAL FLUENCY TEST AND ASSESMENT OF AN ALTERNATIVE VERSION PILOT STUDY MILOSLAV KOPEÈEK 1,2, ALŽBÌTA

Více

Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie

Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie 31 Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. Konzultant v oblasti sociálních služeb, Ústí nad Labem Příspěvek

Více

PERSONALIZOVANÁ P POÈÍTAÈOVÁ REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ: VÝSLEDKY STUDIE S PROGRAMEM COGNIFIT

PERSONALIZOVANÁ P POÈÍTAÈOVÁ REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ: VÝSLEDKY STUDIE S PROGRAMEM COGNIFIT PERSONALIZOVANÁ P POÈÍTAÈOVÁ REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ: VÝSLEDKY STUDIE S PROGRAMEM COGNIFIT PERSONALIZED COMPUTER REHABILITATION OF COGNITIVE FUNCTIONS: THE RESULTS OF THE STUDY WITH COGNIFIT PROGRAM

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb

Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb MUDr. Petr Hejzlar Psychiatrické oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s. Péče o duševní zdraví X. sjezd Psychiatrické společnosti ČSL JEP 12. 15.

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019 Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Zpráva o stavu 2015, str. 11 2 Zpráva o stavu 2015, str. 10 3 Zpráva o stavu 2015, str. 12 4

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo 3. 2. Poslání nadačního fondu 3. 3. Základní informace 3-4. 4. Organizace nadačního fondu 4

Obsah: 1. Úvodní slovo 3. 2. Poslání nadačního fondu 3. 3. Základní informace 3-4. 4. Organizace nadačního fondu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Poslání nadačního fondu 3 3. Základní informace 3-4 4. Organizace nadačního fondu 4 5. Činnost a aktivity nadačního fondu v roce 2009. 5-8 6. Finanční zpráva..

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH. Jitka Vyhlídalová

PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH. Jitka Vyhlídalová PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH Jitka Vyhlídalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma problematika HIV u drogově závislých je zaměřena na příznaky onemocnění virem HIV, diagnostiku,

Více

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 46,2011,4, s. 225-230 PRíSPEVKY Z PRAXE PSYCHOF ARMAKA ORDINOVANÁ NA ODDELENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V BRNE.ČERNOVICÍCH J.

Více

ČAS A DUŠEVNÍ ČAS A DUŠEVNÍ PORUCHY PORUCHY PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM ČTVRTEK 7. ČERVNA 2012 PÁTEK 8. ČERVNA 2012

ČAS A DUŠEVNÍ ČAS A DUŠEVNÍ PORUCHY PORUCHY PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM ČTVRTEK 7. ČERVNA 2012 PÁTEK 8. ČERVNA 2012 PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM 7. ČERVNA 2012 16.30 18.00 Kongresový sál Satelitní symposium Lundbeck Duální pohled na duální diagnózy. Úzkost, deprese a alkohol. Předsedající: prim. Petr Popov 18.00 19.00 přestávka

Více

Současná situace a perspektivy v organizaci péče o CMP síť akreditovaných KCC a IC Neumann J., Škoda O. Cerebrovaskulární sekce ČNS

Současná situace a perspektivy v organizaci péče o CMP síť akreditovaných KCC a IC Neumann J., Škoda O. Cerebrovaskulární sekce ČNS Současná situace a perspektivy v organizaci péče o CMP síť akreditovaných KCC a IC Neumann J., Škoda O. Cerebrovaskulární sekce ČNS Seminář Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, Brno,

Více

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace Srdečně zveme zájemce z řad odborné psychiatrické veřejnosti na IX. konferenci ambulantních

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v

Více

Poděkování Děkuji Mgr. Jitce Pejřimovské za obětavé, odborné vedení při zpracování bakalářské práce. Dále děkuji týmu sociální rehabilitace Fokusu Mladá Boleslav za to, že jsem díky nim mohla odborně růst

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN)

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze DBS a Parkinsonova nemoc

Více

Neuropsychologická rehabilitace a diagnostika Vývoj

Neuropsychologická rehabilitace a diagnostika Vývoj www.schuhfried.at Qualität durch Kompetenz seit 1947 Neuropsychologická rehabilitace a diagnostika Vývoj Markus Kempinski 26 st February, 2015 www.schuhfried.at Qualität durch Kompetenz seit 1947 CogniPlus

Více

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Terminologie Chování obsahuje z pohledu neuropsychologie 3 hlavní systémy: Kognitivní funkce Emoce (city a motivace)

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Psychiatrie / P Zkouška Soustavné zapojení do přednáškové a výukové činnosti Zapojení do vědecko-výzkumné činnosti dle zaměření pracoviště Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Geriatrie a gerontologie Poznámky k diskusi o tzv. následné péči

Geriatrie a gerontologie Poznámky k diskusi o tzv. následné péči Geriatrie a gerontologie Poznámky k diskusi o tzv. následné péči Tisková konference České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP Ve spolupráci s Životem 90, Českou alzheimerovskou společností,

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE 6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE Krátkodobá a střednědobá léčba závislých na alkoholu, jiných návykových látkách a patologických hráčů v rámci lůžkové péče na samostatných specializovaných odděleních

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,

Více

Základy klinické neuropsychologie

Základy klinické neuropsychologie Základy klinické neuropsychologie Tomáš Nikolai 1. Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze. 2. Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Neuropsychologie

Více

Podoba ambulantního programu v roce 2000

Podoba ambulantního programu v roce 2000 1997: Vznik o.s. Prev-Centrum 1. logo - pouţívané v letech 1997 2001 Podoba ambulantního programu v roce 2000 o.s. Prev-Centrum realizuje především dlouhodobou primární prevenci a postupně vzniká program

Více

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Lenka Válková Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Poděkování Vedení Fakultní nemocnice Ostrava Vedení Traumatologického centra FNO, doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., vrchní sestře

Více

VÝVÌSKOVÁ SDÌLENÍ/POSTER SESSIONS KLINICKÉ STUDIE. Abstrakta PSYCHIATRIE ROÈNÍK 19 2015 SUPPLEMENTUM 1

VÝVÌSKOVÁ SDÌLENÍ/POSTER SESSIONS KLINICKÉ STUDIE. Abstrakta PSYCHIATRIE ROÈNÍK 19 2015 SUPPLEMENTUM 1 Abstrakta PSYCHIATRIE ROÈNÍK 9 05 SUPPLEMENTUM VÝVÌSKOVÁ SDÌLENÍ/POSTER SESSIONS KLINICKÉ STUDIE Pk: ANTIDEPRESIVA A DEMENCE Antidepressants and dementia Janatka J., Morávek S., Tichý V. Ústøední vojenská

Více

Neuropsychologická zkouška vizuální paměti Vodítka pro dětskou klinickou praxi

Neuropsychologická zkouška vizuální paměti Vodítka pro dětskou klinickou praxi Neuropsychologická zkouška vizuální paměti Vodítka pro dětskou klinickou praxi Neuropsychological test of visual memory The norms for children Marek Preiss 1, Jana Motejlková 2, Ivana Janů 2, Eva Kolárová

Více

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Lenka Válková Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Poděkování Vedení Fakultní nemocnice Ostrava Vedení Traumatologického centra FNO, doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., vrchní sestře

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Jana Kuchtiaková

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Jana Kuchtiaková Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Jana Kuchtiaková Význam pracovní rehabilitace pro lidi se schizofrenií v rámci občanského sdruţení Fokus Praha Katedra: Katedra

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

Publikace Pracovní skupiny geropsychologie / List of publications, Geropsychology

Publikace Pracovní skupiny geropsychologie / List of publications, Geropsychology Publikace Pracovní skupiny geropsychologie / List of publications, Geropsychology Články v odborných časopisech 2016 Kopecek, M., Bezdicek, O., Sulc, Z., Lukavsky, J., & Stepankova, H. (2016). Montreal

Více

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES O. Zahradníček Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny

Více

INTEGRACE KLIENTŮ ZE ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DO SPOLEČNOSTI ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PRACOVNÍKA TOHOTO TYPU ZAŘÍZENÍ

INTEGRACE KLIENTŮ ZE ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DO SPOLEČNOSTI ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PRACOVNÍKA TOHOTO TYPU ZAŘÍZENÍ INTEGRACE KLIENTŮ ZE ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DO SPOLEČNOSTI ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PRACOVNÍKA TOHOTO TYPU ZAŘÍZENÍ Soňa Křížová Abstrakt Příspěvek seznamuje s praktickými zkušenostmi pracovníka

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace Dlouhodobá strategie rozvoje školy Vytvářet výchovně-edukativní prostředí, kde se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš Tituly PhDr., Ph.D. Datum narození 23. 09. 1980 Místo narození Aš Trvalé bydliště Riegerova 7, 35002 Cheb Přechodné bydliště Masarykova třída 33, 77200

Více

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Karolína Baloghová Oponenti: za odbornou společnost MUDr. Lumír Kantor,

Více

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY GROUP COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF PANIC DISORDER Naďa Soukupová, Ján Praško Psychiatrické

Více

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR Anotace Příspěvek se zabývá problematikou kybernetické kriminality 1 mezi dětmi z pohledu Policie ČR a zároveň

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

Kognitivní rehabilitace, efekt u akutních onem.(cmp) a chronicky-progredientních onem.(ad).

Kognitivní rehabilitace, efekt u akutních onem.(cmp) a chronicky-progredientních onem.(ad). Kognitivní rehabilitace, efekt u akutních onem.(cmp) a chronicky-progredientních onem.(ad). Pavel Ressner, Petr Nilius, Petra Szajtarová, Petra Bártová, Dagmar Beránková, Hana Srovnalová Kognitivní centrum,

Více

Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov

Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov Bc. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov p.o. Efektivní strategie podpory zdraví III. Praha SZÚ 18.6. 2015 Nemocnice Pelhřimov Všeobecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/0, příspěvková organizace telefon 485 32 875, e-mail spzs.nemocnice@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 Zpracovala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii 18.30 19.30 sál Saphir Slavnostní zahájení kongresu 19.30 20.30 sál Saphir Plenární přednáška Siegfried Kasper 20.30 Uvítací večer čtvrtek 10. října

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Markéta Stodolová, DiS

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Markéta Stodolová, DiS UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Markéta Stodolová, DiS Integrace lidí po poškození či poranění mozku do společnosti a její význam Jakou roli při integraci do

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

NÁZORY NA EDUKACI V ALGEZIOLOGII A NA PROBLÉMY V LÉÈBÌ PACIENTÙ S ALGICKÝMI SYNDROMY V OBORU REHABILITAÈNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

NÁZORY NA EDUKACI V ALGEZIOLOGII A NA PROBLÉMY V LÉÈBÌ PACIENTÙ S ALGICKÝMI SYNDROMY V OBORU REHABILITAÈNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA NÁZORY NA EDUKACI V ALGEZIOLOGII A NA PROBLÉMY V LÉÈBÌ PACIENTÙ S ALGICKÝMI SYNDROMY V OBORU REHABILITAÈNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA OPINIONS ON EDUCATION IN ALGESIOLOGY AND PROBLEMS IN PAIN MANAGEMENT OF PATIENTS

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

L.: PSYCHIATRICKÁ OŠETRO-VATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ.

L.: PSYCHIATRICKÁ OŠETRO-VATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ. Rubrika přináší informace o nových knihách, které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Z publikací, které jsme stačili do uzávěrky čísla přečíst, nabízíme krátké ukázky. Zařazením titulu vyjadřujeme

Více