Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Hlavní projektant objekt: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav investor: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA číslo zakázky stupeň dokumentace datum měřítko Ing. Ivan Marek Martinov Kostelec nad Labem tel.fax formát 06/08/2015 DSP srpen/2015 A4 obsah: datum revize: výtisk číslo: TECHNICKÁ ZPRÁVA 2

2 Identifikační údaje Název akce: Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav Investor: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1/ , Brandýs nad Labem Stará Boleslav Projektant sadových úprav: Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem Ing. Ivan Marek Ing. Barbora Eismanová, autorizovaný architekt krajinářská architektura, ČKA , Bc. Nina Jakušová, DiS. Stupeň dokumentace: DSP Datum: srpen/2015 Obsah dokumentace: Textová část: Technická zpráva Výkaz výměr Rozpočet Grafická část: SITUACE Dendrologický průzkum, Návrh pěstebních opatření 1:250 SITUACE Návrh řešení vegetační prvky 1:150 SITUACE Návrh řešení abiotické prvky 1:150

3 DOTČENÉ POZEMKY

4 KATASTRÁLNÍ MAPA

5 ORTOFOTOMAPA

6 STÁVAJÍCÍ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešený prostor se nachází v okrajové východní části Staré Boleslavi. Prostor spravuje a vlastní město Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Tuto řešenou plochu vymezuje na severní straně ulice Solidaridy, na západní ulice Na praporci a z východní a jižní strany soukromé pozemky. Prostor je situován na křižovatce těchto ulic. Řešená plocha se nachází v zástavbě rodinných domů. V blízkosti této lokality je rychlostní silnice, která je odizolována zelení a protihlukovou stěnou. Prostor je méně frekventovaný, řešená plocha zanedbaná a nevyužívaná, degradovaná nálety, ruderálním porostem a komunálním i stavebním odpadem. Tato okrajová část města postrádá jakýkoliv veřejný prostor a dětské hřiště, kde by se mohli lidé scházet. Na základě požadavku obyvatel bude takto upravena tato plocha o výměře cca 500 m2. Stávající stav vegetace Jelikož se v řešeném prostoru nenacházejí žádné vzrostlé dřeviny, byla v rámci průzkumu zeleň rozčleněna pouze na porostní skupiny, které jsou detailně popsány v tabulce dendrometrických hodnot a zobrazeny v situaci. V řešeném prostoru se nacházejí pouze keřová skupina šeříků obecných, v kterých prorůstají nálety javoru jasanolistého a meruzalky zlaté. Tyto nálety budou odstraněny. Bude ponechán pouze šeřík, který bude zakomponován do navrhované výsadby. Problémem prostoru jsou též nálety javoru jasanolistého z okolní aleje, která lemuje rychlostní silnici, tyto skupiny náletů budou též komplerně odstraněny. Prostor v podstatě postrádá travnatou plochu, je celoplošně degradována ruderálním porostem a již zmíněnými nálety, proto bude celá plocha rekultivována a bude zde vytvořen nový trávník.

7 Tabulka dendrometrických hodnot Porostní skupiny Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně Lokalita ulice Solidarity - Stará Boleslav Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Číslo skupiny Taxon Plocha porostních skupin (m2) Pokryvnost porostních skupin (%) Pokryvnost porostních skupin (m2) Výška porostní skupiny (m) Pokryvnost náletového a keřového patra(%) Pokryvnost náletového a keřového patra (m2) Plocha ruderálního porostu (%) Plocha ruderálního podrostu (m2) Biomechanická vitalita Návrh opatření SK1 Syringa vulgaris, Ribes aureum, Acer negundo do SK2 Acer negundo do Zapojená skupina volně rostoucích keřů Kořenové výmladky a nálety v travnaté ploše Odstranění náletů Ribes aureum a Acer negundo a abiotických odpadů Plošná likvidace náletů Acer negundo 36m2

8 Stávající stav abiotických prvků V prostoru se nenachází žádný mobiliář. V západní části je situován oplocený prostor pro kontejnery. V ploše byly vyznačeny plochy s bioodpadem, komunálním odpadem a stavební sutí (viz. Situace PD), které je nutné odstranit. V prostoru se též nachází zasakovací příkop, odvodňující přilehlou živičnou komunikaci, lemující severní stranu řešeného území, který bude zahrnut do navrhované úpravy. Okrajem plochy prodchází nadzemní IS telekomunikační kabel, který není v konfliktu s řešením FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU Ponechaná skupina šeříků obecných Náletové dřeviny a ruderální porost Stavební suť, komunální odpad a bioodpad je rozmístěn na většině řešené plochu nutné odstranit. Zasakovací příkop k obnově a zefektivnění

9 NÁVRH ŘEŠENÍ Cílem nově navržených úprav je vytvoření veřejného setkávacího prostoru, doplněného vhodnými funkčními prvky mobiliářem, herními prvky, vegetačními úpravami, aby vznikla plocha funkčně a esteticky významného prostření pro více věkových kategorií návštěvníků, především obyvatel okolních rodinných domů. Součástí řešení je i zpřístupnění plochy vodopropustnou mlatovou cestou odpočivadlem. Návrh řešení vegetačních i abiotických prvků vychází především z provozních limitů, požadavků objednatele a ze zohlednění potřeb potenciálních uživatelů. Nová úprava by měla respektovat uspořádání okolí, dlouhodobě stabilizovat a zatraktivnit řešený prostor. NÁVRH ŘEŠENÍ ABIOTICKÝCH PRVKŮ Součástí řešení komplexního doplnění abiotických prvků je: Zpřístupnění - vytvoření parkových cest a odpočívadel a Dopadová zóna Doplnění funkčních prvků parkového mobiliáře Doplnění herních prvků Vybudování zasakovacího drenážní rýhy REKULTIVACE PLOCHY Jedná se o pouze u černé skládky komunálního odpadu a stavební suti, rozptýlené po celé ploše, i uvnitř ponechávané šeříkové skupiny. Tyto materiály budou odstraněny a případné výkopy rekultivovány. Pro terénní úpravy bude použita především zemina z výkopů cest a drenáží, případně pomocí zeminy dodávky investora. Celková plocha rekultivací 93 m2. ZPŘÍSTUPNĚNÍ PLOCHY A DOPADOVÁ ZÓNA PRVKŮ Jelikož se jedná o menší parkovou plochu, využívanou pouze pro pěší, bude zde dostačující mlatový povrch, celková výměra nově navržených cest činí 127 m2. Šíře cest proměnlivá dle dispozic 1,8 m až 2,5 m. Centrální součástí mlatového odpočivadla je dětské hřiště se samostatnou obrubou i dopadovou plochou. Vzorové mlatové cesty v parkovém prostředí

10 Konstrukce mlatových cest Celá skladba cesty činí souvrství o mocnosti cm, což znamená minimalizaci zásahů do stávajícího terénu. Konstrukce je tvořena dvěma hutněnými frakcemi drceného kameniva a mlatovou obrusnou vrstvou z lomové výsivky okrové barvy viz vzorové příčné řezy. Boční stabilizace cest bude realizována svislými ocelovými pásnicemi, stabilizovanými v terénu ocelovými trny. Tyto pásnice 100/6 mm jsou citlivým nenápadným řešením, vhodným pro parkovou plochu, pohledově nejsou nijak exponovány a nevyžadují ani kotvení do betonového lože. Budou stabilizovány ocelovými tyčemi roxory, zaraženými do stávajícího terénu. Skladba cest viz Detail, horní okraj cest bude nad okolní terén (trávníky) vyvýšen o cca 2 cm pro snadný odtok povrchové vody. Dilatační spáry a propojování pásnic bude realizováno dle technologie dodavatele. Roxorovými tyčemi nebo pásnicí je vhodné stabilizovat i rozteč komunikace. Příčný spád cesty bude jednostranný nebo oboustranný se sklonem 2% s ohledem na možnost povrchového odvodnění v jednotlivých částech komunikace. Veškeré práce při výstavbě cest budou probíhat tak, aby nedošlo ke konfliktu se stávající zelení a k jejímu poškození (kořenové náběhy stromů apod.) Zemina z výkopku cest bude použita na TÚ v jejich okolí a rekultivace vybouraných prvků. Dopadová zóna dětského hřiště bude situována v centrální části řešeného odpočivadla v přímé návaznosti na mlatové plochy. Bude realizována plochou tříděného praného certifikovaného kačírku 4/8 nebo 8/16 mm ve vyznačeném tvaru viz Situace, ohraničeném obrubou z recyklovaných gumových obrubníků, ve vrstvě 30 cm včetně separační textilie. Gumová obruba dopadové plochy vyvýšená cca 4 cm nad okolní mlatovou nebo travnatou plochu. Gumový obrubník červené barvy pro vymezení dopadové plochy 1000x250x40mm. Kotvení do betonového lože dle technologie dodavatele.

11 DOPLNĚNÍ FUNKČNÍCH PRVKŮ PARKOVÉHO MOBILIÁŘE V řešené ploše aktuálně zcela chybí mobiliář. Mobiliář je s ohledem na snahu o vybudování příjemného prostoru s možností krátkodobé relaxace velmi důležitý, proto ej součástí PD Doplněny budou lavičky s opěradlem v ploše odpočivadla v množství 3 kusů, v blízkosti 2 odpadkové koše, 1 provozní řád DH a 1 piktogram. Piktogram bude umístěn u SZ vstupu do parkové plochy zákaz vstupu se psy Parková lavička s opěradlem: Konstrukce z hliníkové slitiny. Sedák i opěradlo tvoří lamely z masivního tropického dřeva, jež jsou skrytě a pevně spojeny s nosnou kostrou. Všechny čtyři nohu lze elegantně kotvit do podkladu. Parková plocha bude doplněna o 2 kusy odpadkových košů Classic. Jedná se o jednoduché plastové koše s objemem 50l s vyjímatelnou a uzamykatelnou nádobou, používané ve městě. Součástí je tipátko na zhášení cigaret. Standartní kotvení na kotvící sloupek o pr.60mm stabilizovaný do betonu.

12 Plocha bude vybavena provozním řádem dětského hřiště Tabulka je vyrobena z FeZn lisovaného plechu velikosti 500 x 700mm. Plech polepen nereflexní folií, laminováno antigrafity fólií. Kotvení na sloupek Zn v délce 2m v betonovém loži. Piktogram zákazu vstupu je vyroben z FeZn lisovaného plechu velikosti 200x300 mm (šxv). Zezadu upevněna univerzální "C" lišta pro uchycení na sloupek pomocí objímky. Plech polepen nereflexní fólií potisklou INKjetovou technologií, laminováno antigrafity fólií. DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY Dětské hřiště bude situováno v centrální části řešené plochy a bude přístupno po mlatových cestách. Hřiště bude zaměřeno především na věkovou kategorii dětí od 3 do 14 let. Povrch bude vytvořen z certifikovaného praného kačírku frakce 4/8 nebo 8/16 mm. Nebude se jednat o klasické oplocené dětské hřiště, ale o dva soliterní multifunkční herní prvky umístěné v ochranné dopadové ploše nepravidelného tvaru o rozměrech 8,3 x 7,3 m, celková plocha 45 m2. Jako obruba dopadové plochy bude použit gumový obrubník viz výše. Centrálním prvkem bude atypická prolézací dráha Trojka skluz, složená z dřevěných kvádrů s kovovýmí tyčemi a skluzavkou, s vertikálními, horizontálními sítěmi a jednou šikmou sítí, se šikmým žebříkem a vertikálními sítěmi. Rozměr prvku celkem je 4,9 x 4,1 x 3,0m. Prvek umožňuje hru až 6 dětí zároveň.

13 Tento rozsáhlý originální multifunkční herní prvek bude doplněn individuálním trojmístným pružinovým houpadlem s kruhovým středovým madlem, umístěným také do vyhrazené dopadové plochy dle PD. Rozměry houpadla jsou 1,0 x 1,0 x 0,6 m, je určeno až pro tři uživatele, především věkové kategorie 2-6 let. Instalace a kotvení jednotlivých herních prvků proběhne přímo výrobcem nebo dle jím předepsaného technologického postupu.

14 ZASAKOVACÍ DRENÁŽNÍ RÝHA Významným stávajícím prvkem je terénní deprese příkop podél severního okraje řešeného území, do kterého je odváděna povrchová dešťová voda z přilehlé živičné komunikace. Vzhledem k nepřítomnosti dešťové kanalizace i pro podporu zasakování dešťových vod bude tento princip odvodnění zpevněných ploch zachovám. V ose stávající terénní deprese viz Situace, bude zřízen výkop o šiřce 1 m, hloubce v závislosti na podloží předpoklad, že bude písčité, propustné, cca 0,5 m a celkové délce 28 m. Ten bude vyložen separační geotextilií G300 a vyplněn drceným kamenivem frakce 32/63. Po překrytí geotextilií bude drenážní rýha přehumusována cca 10 cm ornice a zatravněna. Probíhat bude i pod nově zřizovanou přístupovou mlatovou cestou.

15 VEGETAČNÍ ÚPRAVY Jelikož se na řešeném území nachází pouze keřová skupina šeříku obecného, je nutné vhodně doplnit sadovnickou úpravu tak, aby vznikl příjemný setkávací prostor, pomístně přistíněný, doplněný vonnými kvetoucími a popínavými keři. Navrhované dřeviny respektují dané urbanistické členění i lokalizaci plochy v opkrajové části města navazující na krajinu. Použity budou dřeviny opadavé, okrasné listem, plodem i květem. Zaměření bylo nastaveno i na atraktivitu dřevin svou vůní. Severní stranu řešeného území lemuje navrhované malé stromořadí. Byla zde navržena okrasná jabloň drobnoplodá (Malus baccata Street Parade ) a to 3 ks, ve sponu 6,5 m spon. Tato jabloň vyniká svými četnými drobnými tmavě červenými plody. Alej lemuje komunikaci a je trasována od Z-V. Výsadbová velikost dřevin je vysokokmen 14/16. Další navrhovanou výsadbou je skupina 2 střihanolistých bříz bělokorých (Betula pendula Laciniata ), které budou situováni v blízkosti laviček se sponem 8,5 m a též ve výsadbové velikosti 14/16. Tato bříza je velice zajímavou dřevinou, jelikož je atraktivní svým malebným růstem, jemnou korunou, která má hlavní větve vzpřímené a boční převislé, má zajímavé hluboce vykrajované listy a pro břízu typickou bílou kůru a vytvoří mírné přistínění odpočivadla. Posledním vysazovaným stromem je soliterní javor amurský na kmínku (Acer ginnala), který je situován východně od dětského hřiště. Tento javor je především zajímavý svým podzimním zbarvením listů, které se pohybují v různých tónech červené, dále má vonné bílé květy a červeně se zbarvující plody v podobě dvounažek. Keřové výsadby byly navrženy pro odclonění řešeného území od soukromých pozemků a plochy pro kontejnery. Dále keře přinášejí řešenému prostoru atraktivitu svým květem, vůní i barvou. Jedná se o skupinu 3 zlatic prostředních (Forsythia x intermedia), které prostor projasní svým žlutým květem v jarním období ještě před olistěním a odcloní prostor pro kontejnery. Druhou skupinu tvoří 3 pustoryly věncové v plnokvětém kultivaru (Philadelphus coronarius Virginal ), které provoní svými bílými četnými květy na začátku léta celý park. Před pustorylem budou vysazeni 2 nižší trojpuky mamotokvěté (Deutzia x kalmiiflora). Trojpuk mamotokvětý je význačný svým růžovým až purpurovým květem zvenčí a uvnitř sněhově bílým a květe bohatě od poloviny května. Dále je zajímavý tím, že se mu na spodních, silných větvích odlupuje kůra v tenkých slupkách, což dělá keř atraktivní i v zimě. V jižním prostoru byl navržen střihaný živý plot lemující jižní stranu až po navrhované pustoryly. Tento střihaný živý plot má především odclonit soukromé pozemky od parkové plochy. Avšak poslouží i svým estetickým dojmem stálezeleného střihaného keře. Všechny navrhované keře budou vysazovány jako kontejnerované, ve výsadbové velikosti 30/40. Další nutnou výsadbou jsou popínavé dřeviny na popnutí oplocení prostoru kontejnerů. Tento prostor je nutné odclonit od parkové plochy. Jedná se o akébii pětičetnou (Akebia quinata) v množství 3 ks a výsadbové velikosti 30/40 a loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia) v množství 2 ks ve stejné výsadbové velikosti. ROSTLINNÝ MATERIÁL Stromy listnaté alejové a soliterní doporučená velikost A Acer ginnala (javor amurský), VK, Zb 14 / 16 1 B Betula pendula Laciniata (bříza bělokorá), VK, Zb 14 / 16 2 C Malus baccata Street Parade (jabloň drobnoplodá), VK, Zb 14 / 16 3 Celkem ks 6 Keře pro tvarovaný živý plot Množství D Ligustrum vulgare Atrovirens (ptačí zob obecný), Kt 30 / Celkem ks 33

16 Keře vzrůstné soliterní E Deutzia x kalmiiflora (trojpuk mamotokvětý), Kt 30 / 40 2 F Forsythia x intermedia (zlatice prostřední), Kt 30 / 40 3 G Philadelphus coronarius Virginal (pustoryl věncový), Kt 30 / 40 3 Celkem ks 8 Popínavé dřeviny H Akebia quinata (akébie pětičetná), Kt 30 / 40 3 I Parthenocissus quinquefolia (loubinec pětilistý), Kt 30 / 40 2 Celkem ks 5 POUŽITÉ STROMY LISTNATÉ ALEJOVÉ A SOLITERNÍ: Acer ginnala Betula pendula Laciniata Malus baccata Street Parade KEŘE PRO TVAROVANÝ ŽIVÝ PLOT Ligustrum vulgare Atrovirens

17 KEŘE VZRŮSTNÉ SOLITERNÍ Deutzia x kalmiiflora Forsythia x intermedia Philadelphus coranarius Virginal POPÍNAVÉ DŘEVINY Akebia quinata Parthenocissus quinquefolia TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ : Výsadba stromů Před zahájením výsadeb stromů je nutné vytýčit inženýrské sítě. Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru s víceletou korunou s terminálním výhonem. Výška kmene bude u alejových stromů 220cm a obvod kmene je uveden v

18 tabulce VV. Listnaté stromy budou dodány pouze se zemními baly. Výška kmene se měří od kořenového krčku ke koruně a obvod kmene se měří 100 cm nad kořenovým krčkem. Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: - kmenné tvary stromů - kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu - koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony - zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny - musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými Ve výsadbových jamách bude provedena 100% výměna zeminy a bude aplikován půdní kondicionér. Při výsadbě bude ke kořenovému balu aplikováno pomalurozpustné tabletové hnojivo. Ukotvení a vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí ze 3 dřevěných kůlů a kokosovým úvazkem. Ochrana kmene proti okusu zvěří, mrazu a korní sluneční spále bude zajištěno rákosovou bandáží (alternativně bambusovou rohoží). Kořenová mísa bude nastlána proti zaplevelení drcenou borkou. Po výsadbě bude proveden výchovný řez. Během výsadeb a následně dle klimatických podmínek, zejména v prvních dvou vegetačních obdobích bude zajištěna vydatná zálivka. Výsadba keřů, Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru a rostliny musí být nejméně jednou přesazené. Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: - keře musí být nejméně jednou přesazené s pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a typickým růstem - zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny - musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými. Tvarované živé ploty budou v terénu vysazovány do černého úhoru, plocha pro výsadbu bude chemicky a mechanicky odplevelena a zkultivována, do vegetačního profilu záhonů bude dle potřeby zapraven zahradnický substrát. Každá rostlina bude přihnojena 2-4 ks hnojivými tabletami, v záhonech bude aplikován půdní kondicionér. Vysazovány budou pouze kvalitní vzrostlé rostliny kontejnerované. Velikost sadebního materiálu - viz. Výkaz výměr. U soliterních keřů bude provedena 50% výměna zeminy v jámách za kvalitní zahradnický substrát Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka a výchovný řez. Keřové výsadby budou namulčovány 10 cm vrstvou hrubé borky pro zajištění vláhy a bezplevelného stavu. Obnova trávníku Stávající plocha postrádá travnatou plochu, nachází se zde ruderální a náletový porost o rozloze 493 m2, který bude celoplošně odstraněn. Po vybudování zpevněných ploch bude plocha pro trávník 310 m2. Na celé ploše bude provedena plošná úprav, odstranění odpadů, rekultivace stávajících zátěží s použitím zeminy z výkopů lože cest a drenáží nebo s použitím zeminy, která je v majetku města. Rekonstrukce trávníku bude realizována prostřednictvím zátěžové travní směsi s předpokládaným výsevkem 0,025kg/m2. Před založením trávníku bude provedena plošná rekultivace s odstraněním původních zbytků stavebních objektů a ostatních nežádoucích prvků, s rozrušením podloží do 15 cm a zásypem kvalitní zeminou v prostorech po bývalém hřiští (249 m2) tuto dodá ze své deponie investor. Dále bude provedena příprava plochy mechanická a chemická, obdělání rotavátorováním, frézováním a hrabáním a plošná úprava terénu. Trávník bude založen výsevem a zapravením se zaválcováním. Po založení bude provedeno ošetření s dosevem, přihnojení plným trávníkovým hnojivem a následný pomístný selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům.

19 DOPORUČENÉ SLOŽENÍ TRAVNÍ SMĚSÍ : Parková směs, snášející občasnou zátěž Výsevek: 0,25 kg/m2, pro přísev 0,01 kg/m2 Kostřava červena výběžkatá Festuca rubra rubra 40 % Kostřava červená trsnatá Festuca rubra com. 10 % Lipnice luční Poa pratensis 15 % Lipnice hajní Poa nemoralis 15 % Jílek vytrvalý Lolium perenne 20 % Následná dokončovací a rozvojová pěstební péče: Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch je minimálně 2 letá dokončovací a rozvojová pěstební péče, během které je především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů, hnojení, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu. POMOCNÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ Ochrana báze kmene stromů, vysazovaných do travnatých ploch Tubulárně tvarovaná, samosvorná, perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou. - podélně dělená pro snadné připevnění kolem kmenu stromku - flexibilní průměr chráničky se přizpůsobuje růstu kmenu - samosvorná bez nutnosti použití dalších úvazků - barva - zelená Rozměry: - max. průměr kmínku 11 cm (možnost spojení více ks dohromady a tím použití i na větší průměry) - výška 21 cm

20 Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především: ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Technicko biologické způsoby stabilizace ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch ČSN Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení ČSN DIN , FLL z 05/ Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů SPPK A02 002:2013 Řez stromů SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů SPPK D02 001:2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv

21

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy 2.b Dotčené pozemky 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 5. Technologie

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

Zkrácená verze schváleného projektu

Zkrácená verze schváleného projektu Program rozvoje venkova OSA IV. LEADER Zkrácená verze schváleného projektu Rekonstrukce zeleně u KD Třebelovice 7.Výzva MAS Jemnicko Fiche č.5 Krásnější vesnice Třebelovice 2010 Obsah 1 Název projektu...

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Remízek Na Vrábí Brandýs nad Labem II.etapa - ROZŠÍŘENÍ FUNKČNÍ NÁPLNĚ. Město Brandýs n.l./stará Boleslav

Remízek Na Vrábí Brandýs nad Labem II.etapa - ROZŠÍŘENÍ FUNKČNÍ NÁPLNĚ. Město Brandýs n.l./stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Remízek Na Vrábí Brandýs nad Labem II.etapa - ROZŠÍŘENÍ

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

obsah: Hlavní projektant Vedoucí projektu Přeměna okolí MŠ Klíček na přírodní zahardu měřítko formát ZAHRADNÍ 01/10/2013 říjen/2013 DSP

obsah: Hlavní projektant Vedoucí projektu Přeměna okolí MŠ Klíček na přírodní zahardu měřítko formát ZAHRADNÍ 01/10/2013 říjen/2013 DSP Hlavní projektant Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Navrátilová Ing. Ivan Marek Ing. Ivan Marek Martinov 279 277 13 Kostelec nad Labem objekt: Přeměna

Více

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS Příloha: projektování dopravních staveb SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Jiří Soukup autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01 IČO: 737 11 870 telefon:

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY D1.5 Sadové úpravy 1. IDENTIFIKACE STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA D PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUDOVA E PŘÍSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Stavebník:

Více

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800 Ostrovní 1448/24 AKCE: NOVÉ ZALOŽENÍ A ČÁSTEČNÁ OBNOVA PAMÁTNÉHO PARKU U ROZHLEDNY A PAMÁTNÍKU NA KŘÍŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTEM SE NACHÁZÍ V INTRAVILÁNU V NÁVRHU

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Revitalizace parkové plochy v ulici Palackého/Slunečná Přeštice. Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

Revitalizace parkové plochy v ulici Palackého/Slunečná Přeštice. Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Ing. Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Vypracoval Ing.Barbora Eismanová Revitalizace parkové plochy v ulici Palackého/Slunečná Přeštice Kontroloval

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Oplocení a zřízení dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Dýšina na pozemku č.k.1507/1 k.ú. Dýšina Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, březen 2015 1 OBSAH: 1. Popis území stavby 3 2. Celkový popis stavby 3 3. Připojení

Více

Obsah. Identifikace stavby a) Účelů stavby b) Architektonické řešení c) Obecné požadavky na výstavbu d) Technické a konstrukční řešení

Obsah. Identifikace stavby a) Účelů stavby b) Architektonické řešení c) Obecné požadavky na výstavbu d) Technické a konstrukční řešení Obsah Identifikace stavby a) Účelů stavby b) Architektonické řešení c) Obecné požadavky na výstavbu d) Technické a konstrukční řešení 01. Demolice a kácení dřevin Inventarizace dřevin 02. HTÚ 03. Komunikace

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ REKONSTRUKCE DĚTSKD TSKÉHO HŘIŠTĚH v Lounech - ul. Čs.armády Účel - zdůvodnění stavby Účelem akce je modernizace dětského koutku v souladu s normami pro dětská hřiště, především za dodržení požadavků evropských

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2015 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903, MOBIL: 601 564 850 FAX: E-MAIL: polkova@petrvaldmesto.cz

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

»Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích, část Štěpnice«

»Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích, část Štěpnice« »Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích, část Štěpnice«A01 - TEXTOVÁ ZPRÁVA JAMI Gardens s.r.o. www.zahradnicke-studio.cz Dubenecká 827 visek@zahradnicke-studio.

Více

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz Identifikační údaje Název akce: Jičín Sídliště Nové město sever / Úprava vnitrobloku 11 12 Stavební objekty: F3a/SO 900 Vegetační úpravy část b / povrchy Kraj: Královéhradecký Okres: Jičín Město / Obec:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Průvodní a souhrnně technická zpráva

Průvodní a souhrnně technická zpráva Průvodní a souhrnně technická zpráva Obnova sportovního hřiště - Obec Statenice Úvodní informace: investor: obec Statenice, Statenická 23, 25 262 vlastník dotčených pozemků: obec Statenice, Statenická

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006 Obsah textu: 1. Identifikační údaje...2 2. Přehled výchozích podkladů...2 3. Širší vztahy...2 4. Současný stav...2 5. Návrh úprav...3 5.1 Varianta č. 1...3 5.2 Varianta č. 2...4 5.3 Varianta č. 3...4 5.4

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH REKAPITULACE Trávníky a přípravné práce Výsadby Komunikace Mobiliář a herní prvky Vedlejší rozpočtové náklady % 82,880.50 Kč 73,705.00 Kč 46,905.00 Kč 243,530.00 Kč 6,470.2 Kč CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ. v Lounech - ul. SNP

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ. v Lounech - ul. SNP REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ v Lounech - ul. SNP Účel - zdůvodnění stavby Účelem akce je modernizace dětského koutku v souladu s normami pro dětská hřiště, především za dodržení požadavků evropských technických

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VOLNOČASOVÝ AREÁL V BŘÍZÁCH Správa městských sportovišť ť Kolín, a.s. -------------------------------------------------- p.č.2567/51, k.ú. Kolín, Masarykova 1041, 280 02 Kolín

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více