Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 65"

Transkript

1 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 65 Vychází na podzim 2004

2 V tomto bulletinu č. 65 jsou publikovány: Příspěvky referujících na semináři FDD konaném ve dnech v Nymburce na téma Význam osobnosti ve výchovně vzdělávacím procesu v oblasti NRV. Syndrom vyhoření. Tradiční a netradiční formy výchovného procesu. Seznam členů na tomto semináři nově zvoleného výboru FDD. Stručný přehled činnosti výboru v roce Příspěvky referujících na semináři FDD konaném ve dnech v Uherském Hradišti na téma Krize autority ve výchově. Respektovat a být respektován. Výsledky z 12. mezinárodního finále v atletice a míčových hrách, konaného v Trenčíně ve dnech v. Příspěvky referujících na semináři FDD konaném ve dnech v Ústupkách na téma Uplatňování práv a povinností dětí při jejich výchově v zařízeních náhradní rodinné péče (ústavní a ochranná výchova). Spolupráce s orgány sociálně právní ochrany, Kanceláří veřejného ochránce práv, soudy a policií. Vzory Podnět ke stanovení vyţivovací povinnosti rodičů Rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované mládeţi umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče Volně vloţená příloha seznam předsedů a místopředsedů členských států FICE Bulletin setřídil a připravil do tisku Mgr. Jan Pavlas FDD ČR, vychází dne 2

3 Význam osobnosti ve výchovně vzdělávacím procesu v oblasti náhradní rodinné výchovy PhDr. Hana Palatová Osobnost je historicky a geograficky podmíněný jedinec s osobitým a jedinečným ţivotním stylem a určitým sociálním místem. Je výslednicí tělesných a psychických projevů a dějů, projevuje se chováním. Osobnost tvoří zděděné a vrozené rysy, schopnosti, znalosti, dovednosti, návyky. Ke specifickým vlastnostem osobnosti patří schopnosti (tj. úroveň, na jaké dokáţe člověk vykonávat určité činnosti), charakter (tj. vyjádření vztahu k jiným lidem, věcem, práci, sobě samému), temperament (tj. úroveň dynamiky, především v citové oblasti) a zájmy (tj. oblast činností, které člověka mimořádně přitahují). Z hlediska typologie osobnosti existuje řada pojetí vypracovávaných buď z převahy biologického postoje nebo z převahy sociálního postoje. Nejznámějším členěním je rozdělení na typ melancholický, cholerický, sangvinický a flegmatický. Psychologové rozdílných škol a směrů se však shodují v jednom: ţivot kaţdého z lidí se skládá z nepřetrţité řady problémů, rozporů, překáţek. Neexistuje lidský ţivot bez nich. Jde jenom o to, jak se je naučit úspěšně zvládat. K tomu je třeba zejména dvou vlastností, a to na jedné straně nebát se konfliktů a neutíkat před nimi a na straně druhé umět čekat na odměnu, potěšení či radost. Hromadit konflikty a chtít dosáhnout všeho ihned vede k neustálým frustracím, a to i u dětí. Zhruba u sedmdesáti procent populace dospělého i dětského věku nenacházíme v běţném chování výraznější či nápadné odchylky. Jejich chování dokáţeme přijímat, jsme s nimi schopni bez větších obtíţí komunikovat, bez problémů probíhají i vzájemné vztahy. Jsou však dospělí lidé i děti s osobnostními zvláštnostmi, k nimţ je třeba zaujímat speciální přístup. Jedná se o tzv. náročné typy osobností. Jednání s nimi vyţaduje vyuţití určitých psychosociálních dovedností a profesionálních znalostí. Abychom mohli správný způsob jednání s nimi zvolit, musíme si tyto zvláštnosti uvědomovat a naučit se je včas rozpoznávat. Ve výčtu nejčastějších potíţí se objevuje zejména úzkostnost, coţ je stav, kdy jedinec pociťuje ve zvýšené míře vnitřní napětí, neklid a obavy a agresivita vyznačující se tendencemi k útočnému jednání vůči druhým i vůči sobě samému. V současné době vystupují do popředí rovněţ další psychické obtíţe, například nepřístupnost, pedanterie, sklony k hysterii nebo chorobná potřeba prestiže, které mohou být příčinou poruch chování. Poruchy chování a jejich zvládání Porucha chování vyjadřuje narušené sociální vztahy k druhým lidem, téţ vztahy k sobě, coţ je zdrojem konfliktů a ztíţeného společenského souţití (Hartl). Podnětem pro vznik poruchy můţe být mnoho skutečností i náhodných okolností, s nimiţ se lidé ve svém ţivotě, zejména pak v dětství, setkávají. Chceme-li úspěšně působit na odstranění poruch nebo je alespoň částečně zmírnit, musíme je diagnostikovat a určit příčiny jejich vzniku. V dětských domovech je taková diagnostika na první pohled snazší, protoţe o dítě mohou pečovat psychologové, speciální pedagogové a kvalifikovaní vychovatelé. Ve skutečnosti tomu tak být nemusí, protoţe dětem chybí přirozené prostředí. Současné výzkumy signalizují narůstající výskyt různých potíţí u dětí, ať jiţ zdravotních (alergie, ekzémy, sniţující se imunita), ale i psychických (specifických poruch učení a specifických poruch chování). Jednou z nejčastějších je ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (dříve lehká mozková dysfunkce) a s tím související další obtíţe, jako je agresivita, citová nestabilita, impulsivnost, obtíţe v komunikaci, poruchy koncentrace pozornosti, nerovnoměrnost celkového psychického vývoje. V důsledku těchto poruch dochází k narušení vnitřní rovnováhy dítěte, která následně destabilizuje vztahy celého jeho vztahového rámce (rodinné i školní prostředí, vztahy s vrstevníky a další). Zde také bývá nejčastější příčina vzniku dalších poruch chování, tj. takových projevů dětí a mládeţe, jeţ narušují sociální vztahy a jsou překáţkou jejich úspěšnému zapojení do školní práce nápadná neukázněnost, vzdorovitost, přemíra fantazie a lhavost, ale na druhé straně i nesmělost, strach, neprůbojnost, nepřiměřená submisivita, útěk od řešení problémů a další. 3

4 Literatura: Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Orbis Praha 1975 Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Portál, s.r.o. Praha 1997 Hartl, P.: Psychologický slovník. Budka, Praha 1993 Capponi, V., Novák, T.: Sám sobě psychologem. Grada, Praha 1992 Relaxační techniky: Koncentrace. Sebevědomí. Pozitivní myšlení. Ţivot bez stresu. Scarabeus, Praha 1990 Vojáček, K.: Autogenní trénink. Avicenum, Praha

5 Praktické zkušenosti se syndromem vyhoření PhDr. Petr Šišák, Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF v Ostravě Vycházím z definice syndromu vyhoření (bur out), kterým je stav vyčerpání, citového staţení a ztráta důvěry v osobní výkonnost. Člověk postiţený syndromem je vyčerpaný z kontaktu s okolím, je to člověk s pocity vlastní neschopnosti, s neschopností proţívat uspokojení a radost z práce. Syndromem vyhoření jsou ohroţeni jedinci, kteří pracují s lidmi, jako např. lékaři, učitelé, sociální pracovníci a další. Vyskytuje se u lidí, kteří hledají smysl ţivota především v práci (workoholici, perfekcionisté, pedanti, kompenzace rodinných problémů apod.). U tohoto syndromu jiţ jedinec není s to snášet psychický stres své profese. Můţe dojít ke změnám v jeho chování a také psychice. Symptomy tohoto postiţení jsou dostatečně známé: deprese a úzkosti, poruchy paměti a soustředění, poruchy spánku, únava a pokles výkonnosti, tělesné potíţe (trávicí trakt, dýchací systém, sexualita, kardiovaskulární systém ), nespokojenost, náladovost, rozlady, neschopnost uvolnit se, tendence k návyku na psychotropní látky (alkohol, tabák, káva, přejídání ), sníţení sebedůvěry a poruchy v interpersonálních vztazích. V pozadí těchto příznaků je určitý nepoměr mezi velkým pracovním nasazením, velkou zodpovědností, potřebou co nejlépe zvládnout pracovní povinnosti na jedné straně a mezi výsledky a mírou uspokojení z práce na straně druhé. U postiţených dochází k postupnému odosobnění, k necitlivému aţ odtaţitému chování k lidem, o něţ se mají z hlediska své profese starat. Dále také ke ztrátě důvěry ve vlastní výkonnost, k pocitům vlastní neschopnosti, k blokování proţívat uspokojení z práce. Pokud pracovník tento stav jiţ není schopen zvládnout, dochází postupně k tomu, ţe ho pak překonává pomocí nezainteresovanosti, stane se netečným, někdy aţ cynickým a krutým. Je opotřebovaný nadměrnou snahou dosáhnout nerealistických cílů, které na sebe klade sám. Účinnými preventivními opatřeními je moţné znechucení profesí oddálit, předcházet. Změna ţivotního stylu se zařazením pravidelného aktivního i pasivního odpočinku, pouţívání metod ke zvládání stresu, dobrá organizace práce, kvalitní mezilidské vztahy a dostatek ocenění ze strany nadřízených. Realita nezaměstnanosti však nutí pracovníky setrvávat v profesi i v čase, kdy jejich skutečná pracovní činnost je fakticky kontraproduktivní. Řešení nabízejí soukromé poradenské firmy, jejichţ péči si ovšem pedagogové s výší svého platu zpravidla nemohou dovolit. Poradenství u nás nemá tradici, na trhu sluţeb nemá kredit velké spolehlivosti ani diskrétnosti terapeutické práce. Po čtyřicetiletém vakuu absence sluţeb církevních organizací, v atmosféře zneuţitelnosti osobních informací si lidé odvykli v naší společnosti svěřovat se do rukou odborníkům. Naopak spoléháme na pracovní definitivu v organizaci škol a pokud není pedagog přistiţen při krádeţi, pedofílii či jiné trestné činnosti, je jeho profesní postavení prakticky neotřesitelné, zajištěné pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Syndrom vyhoření postihuje nejvíce vztahy mezi pedagogem a ţákem. Praktické zkušenosti s poradenstvím hovoří jasně o účinnosti analýz psychiky postiţených jedinců. Ke zváţení nabízím projekt vysokoškolského poradenství jak pro studenty, tak pro pedagogy. Navazuje na přirozený vývoj vytváření důvěrného vztahu mezi učitelem a ţákem, který si musí obě strany zaslouţit postupně se vytvářejícími vazbami vzájemných kontaktů. Měli by se cítit obdařeni touto formou sluţby a je přirozené, ţe budou vyhledávat pomoc tam, kam je váţí pozitivní vzpomínky na dobu studia. Znalec lidské povahy můţe částečně napravit chybnou volbu profese pedagoga tím, ţe můţe směr studia zaměřit na jiný obor, pro studenta přijatelnější. Protoţe oba mají zkušenosti ze vzájemné komunikace, kreditu odbornosti, pravděpodobnosti úspěšně pomoci jsou přímo úměrné kvalitám dříve prověřených moţností spolupráce. Profesionální znalost psychologů univerzit by měla být zárukou poradenských aktivit. Náhodné setkání klinického psychologa neznalého problematiky s diagnózou bur out nemusí dopadnout vţdy příznivě ve prospěch klienta. Lze uspokojivě vyřešit i ekonomickou sféru hrazení těchto odborných sluţeb formou úvazků psychologů, a to přispíváním školských organizací na udrţení duševního zdraví svých zaměstnanců. Zahraniční zkušenosti nabízejí bohatší menu v řešení problému vyhoření, zvláště v povoláních, kde emergentní situace, do kterých se dostávají zaměstnanci při plnění kaţdodenních povinností, mohou ohroţovat ţivoty lidí a velké materiální hodnoty. Záchranáři, policisté, lékaři, piloti procházejí pravidelnými preventivními kontrolami psychické způsobilosti k výkonu povolání. 5

6 Závaţné situace, selhání lidského faktoru jsou předmětem seriózního výzkumu a především nápravných opatření. V této souvislosti nelze opomenout ustanovení 18 odst. 2 a následně 42 odst. 4 zák. č. 109/2002 Sb., jenţ je sice v platnosti od srpna 2002, ale prováděcí vyhláška nemá uzákoněnou legislativní podobu. Mnoho zaměstnanců školských zařízení pro výkon ústavní výchovy je stresováno faktem povinného psychologického vyšetření bez upřesnění rozhodujících podrobností o tomto jistě chvályhodném, ale zneuţitelném nařízení. Aţ příliš bolestivě si uvědomují křehkost lidské psychiky a její podstatný vliv na profesní úspěšnost, kterou nezměnila technická revoluce počítačové doby. Náš problém se syndromem vyhoření můţeme systémově ošetřit s Vaší pomocí. Terénní pracovníci školských zařízení budou skutečně vyţadovat vysoce profesionální pomoc v řešení vlastních problémů. Univerzitní pracoviště se na tuto sluţbu připravují. 6

7 Členové výboru FDD ČR zvolení členskou základnou v řádných volbách konaných v rámci semináře v Nymburce dne ) Heller Karel (79 hlasů) 2) Hart Jiří, Mgr. (73 hlasů) 3) Kurz Ivan, Mgr. (70 hlasů) 4) Kňazovčíková Věra (69 hlasů) 5) Pilná Jana, Mgr. (50 hlasů) 6) Čápová Marie (40 hlasů) 7) Faltýnek Vlastimil, Mgr. (39 hlasů) 8) Lacková Ivan, Mgr. (38 hlasů) 9) Pavlas Jan, Mgr. (33 hlasů) 1. jednání výboru FDD ČR, Přerov, 6. listopadu 2003 Na prvním společném jednání nového výboru, které se konalo dne 6. listopadu 2003 v Přerově, se sešli všichni jeho nově zvolení členové. Jako host se jednání zúčastnila také paní Boţena Hrazdírová, která ve výboru v minulém období pracovala ve funkci předsedkyně revizní komise. Prvním bodem jednání bylo rozdělení funkcí předsedy, dvou místopředsedů, pokladníka, matrikáře, zapisovatele a členů revizní komise mezi jednotlivé členy na základě hlasování. Výbor poté projednal výši dotace na rok 2004, zahraniční příspěvek pro FICE Inter, formy zahraniční spolupráce, přípravu a organizaci sportovních a kulturních akcí (mezinárodní sportovní hry, turistický sraz a Nejmilejší koncert 2004), přípravu jarního semináře, další způsob vydávání bulletinu a správu webových stránek. Výbor se rovněţ zabýval členskou základnou: na základě vlastních ţádostí byly mezi členy FDD ČR přijaty Miluše Siničáková, vychovatelka DD Krásná Lípa a Vendula Zajíčková, soc. pracovnice DDÚ Liberec. Výbor rovněţ projednal řadu organizačních záleţitostí (např. převzetí funkce předsedy, změnu sídla organizace, změnu bankovní pobočky apod.). Seznam členů výboru FDD ČR s uvedením funkcí a s moţností kontaktu: Jméno Hart Jiří, Mgr. Funkce ve výboru předseda, sportovní činnost Adresa zaměstnání DDÚ, Homole 90, České Budějovice Telefon Fax Mobil Jméno Heller Karel Funkce ve výboru 1. místopředseda, turistické srazy, kontakt s FICE Inter Adresa zaměstnání DD, Mariánská 570, Česká Lípa Telefon Fax Mobil Jméno Pavlas Jan, Mgr. Funkce ve výboru 2. místopředseda, bulletin, webové stránky Adresa zaměstnání DD, Sušilova 25, Přerov Telefon , , Fax Mobil

8 Jméno Kurz Ivan, Mgr. Funkce ve výboru pokladník Adresa zaměstnání MěÚ Velvary Telefon Fax Mobil Jméno Kňazovčíková Věra Funkce ve výboru matrikář Adresa zaměstnání PPP, kpt. Vajdy 1, Ostrava - Jih Telefon Fax ne Mobil Jméno Pilná Jana, Mgr. Funkce ve výboru předsedkyně revizní komise Adresa zaměstnání ÚSP Červený Hrádek 45, (okr. Kolín) Telefon , Fax Mobil Jméno Faltýnek Vlastimil, Mgr. Funkce ve výboru člen revizní komise Adresa zaměstnání DD, Zámecká 1, Jablonné v Podještědí Telefon Fax Mobil Jméno Lacková Ivana Funkce ve výboru členka revizní komise, kulturní akce (Nejmilejší koncert) Adresa zaměstnání DD, Jiřího z Poděbrad 313, Uherské Hradiště Telefon Tel. + Fax Mobil Jméno Čápová Marie Funkce ve výboru zapisovatelka Adresa zaměstnání důchodce Telefon ne Fax ne Mobil ne 8

9 2. jednání výboru FDD ČR, Jablonné v Podještědí, ledna 2004 Druhé společné jednání výboru FDD se konalo za přítomnosti všech jeho členů po dva dny v krásném prostředí Dětského domova v Jablonném v Podještědí, který je umístěn v zámku a přilehlých budovách. Po oficiálním přijetí na místní radnici a prohlídce městského centra zasedli členové výboru ke svému jednání. Zámecký areál Dětského domova v Jablonném v Podještědí. Výbor projednával kromě závěrů z minulé výborové schůze řadu organizačních záleţitostí, např. podání ţádosti o zaplacení poplatku do FICE Inter, ţádost o dotaci na činnost FDD na rok 2004, kalendář sportovních a kulturních akcí, přípravu krajských kol ve sportovních hrách, pověření jednotlivým pořadatelům Nejmilejšího koncertu. Speciálním bodem byla příprava organizace jarního semináře v Uherském Hradišti. V oblasti zahraniční spolupráce vzal výbor na vědomí změnu ve sloţení výboru FICE Inter a informaci, ţe Conceil Féderal se bude v roce 2004 konat v Sofii (Bulharsko). Výbor dále zrušil členství ve FDD paní Olze Bačové (odchod do důchodu) a přijal nového člena, pana Mgr. Miroslava Jirmana z DDŠ a SVP České Budějovice Šindlovy Dvory. Rovněţ jednohlasně schválil návrh jmenovat pana Dalibora Korejse čestným členem FDD. Dále se výbor zabýval pokladní zprávou za rok 2003 (k činil zůstatek na všech účtech ,45 Kč), doporučil, aby pan Karel Heller jednal s paní Livií Klausovou o moţnosti dotace z prostředků Nadace manţelů Václava a Livie Klausových, pověřil paní Janu Pilnou, aby zabezpečila konání podzimního semináře FDD v hotelu Jezerka v Postupkách u Seče, a to v termínu jednání výboru FDD ČR, Uherské Hradiště, 21. dubna 2004 V pořadí jiţ třetí jednání nově zvoleného výboru FDD proběhlo den před konáním jarního semináře v Uherském Hradišti. Po příjezdu do města se všichni jeho členové krátkodobě stali hosty místního dětského domova, odkud se po obědě a prohlídce tohoto moderního zařízení vydali na radnici k oficiálnímu přijetí. Na přátelské posezení s místostarostkou, během něhoţ se seznámili s historií a současností města, navázala prohlídka radnice a poté alespoň centra Uherského Hradiště s přilehlými náměstími, nově zbudovanou obchodní pasáţí, vinotékou apod. K pracovnímu jednání zasedli členové výboru v prostorách salonku hotelu Grand. Výbor se zejména seznámil s podrobným rozpisem následného dvoudenního semináře, jednotliví členové byli pověřeni konkrétními úkoly. Dále se výbor zabýval konáním celostátního kola v lehké atletice (DD Solenice, ), turistického srazu (DD Česká Kamenice, ) a zejména celostátní přehlídkou Nejmilejšího koncertu (DD Chomutov, ), schválil přijetí nových členů FDD, pana Pavla Macíčka, soc. pracovníka a vychovatele DD Nový Jičín a paní Jany Valentové, sociální pracovnice DD Přerov, projednal návrh na zvýšení členských poplatků na 200,- Kč, zabýval se 9

10 pozváním na Koncert mladé Evropy v Maďarsku (účast 5 dětí z DD Uherské Hradiště a 5 dětí z DD Uherský Ostroh) a ţádostí o podporu ředitele DD Vizovice v případě plánovaného sloučení dvou školských zařízení. V neposlední řadě výbor pověřil Mgr. Jana Pavlase pořízením programu pro tvorbu webových stránek a současně jejich aktualizací. Členové výboru krátce před přijetím na radnici v Uherském Hradišti. Odborný seminář v Uherském Hradišti, dubna 2004 Téma: Krize autority ve výchově. Respektovat a být respektován Místo konání: Střední zdravotnická škola, Uherské Hradiště Počet účastníků: lektorů Přednášející: PhDr. Zdeňka Bezděková, psycholog PPP v Uherském Hradišti Mgr. Dagmar Pitnerová, ředitelka Střediska sociální prevence v Olomouci PhDr. Pavel a Taťjana Kopřivovi, PhDr. Jana Nováčková, PhDr. Dobromila Nevolová, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání Účastníci semináře naslouchají přednášce Mgr. Dagmar Pitnerové. 10

11 Krize autority ve výchově - zamyšlení PhDr. Zdeňka Bezděková, psycholog PPP Uherské Hradiště Zadané téma mne velmi zaujalo. Ráda bych se s vámi nad mnoha otázkami, které mě v této souvislosti napadají, zamyslela. Jiţ zpočátku musím otevřeně přiznat, ţe na spoustu z nich neznám odpověď. V dnešní době, kdy se zprávy, které se na nás hrnou ze všech sdělovacích prostředků, podobají spíše černé kronice, je mnohdy téměř nemoţné dopracovat se k objektivnímu pohledu na věc. Mé úvahy vycházejí z mé dvacetileté praxe poradenského psychologa, který pracuje s dětmi i jejich rodiči. Vy vlastně stojíte na místě rodičů a máte je zastoupit tam, kde jiţ nejsou schopni výchovnou péči a vlastně jakoukoliv péči svým dětem poskytnout. Naše zkušenosti mohou být odlišné. Dalším východiskem mých úvah je Terapie pevným objetím a rodinná terapie podle Jiřiny Prekopové. Prošla jsem dlouhodobým záţitkovým výcvikem, který jako první v pořadí uspořádala tato terapeutka u nás v Čechách a její myšlenky mne značně ovlivnily. Vraťme se tedy k danému tématu. Pokusím se formulovat některé otázky, které by měly být východiskem našich úvah. Moţná budou znít nelogicky a odpověď na ně je nasnadě. Např., jaký význam má autorita ve výchově? Má vůbec autorita a její působení ve výchově význam? Nebylo by v dnešní době lépe přistupovat k výchově bez autority, aby z našich dětí vyrůstali sebevědomí jedinci? Existuje tedy vůbec krize autority? Vztah k autoritě předávají rodiče svým dětem prostřednictvím vzorů chování od počátku jejich vývoje. Prvními autoritami se tak stávají rodiče. Pokud jsou schopni dát dítěti proţít pocit jistoty a bezpečí a vztah k dětem je bezvýhradně láskyplný, pak dítě autoritu rodičů přijímá. Rodičovská autorita je přirozená a je dána oboustranným vztahem mezi rodičem a dítětem. Dítě do určitého věku přejímá hodnoty, které uznává rodina, a někdy se s touto hierarchií ztotoţňuje po celý ţivot. Ve vývoji člověka jsou období, kdy se proti autoritám přirozeně bouří, odmítá je. Dokud dítě není schopno činit vlastní rozhodnutí, je odkázáno na vzory. Jenom pomocí vzorů si můţe vytvořit základ pro své jednání. Proč se tedy stane, ţe tento přirozený vývoj nefunguje, a to i přes velkou snahu rodičů? Jednou z cest, která by nás mohla dovést k odpovědi na tuto otázku, je skutečnost, ţe ne vţdy respektujeme platné zákony veškeré existence. 1. zákon protikladů polarita Lze říci, ţe od doby velkého třesku, od prvopočátku existence světa a stvoření člověka existují dvě protikladné polarity: + / -, ano / ne, dobro / zlo, světlo / tma apod. Tento zákon je základním kamenem všech filosofií, a to jak např. křesťanské, tak také např. dialektického materialismu. Tomuto zákonu polarity je podřízena kaţdá pozemská forma energie. Člověk touţí po středu, ale je schopen jej dosáhnout pouze tehdy, pokud připustí protikladné stránky své bytosti. Pak je schopen dosáhnout vyváţené osobnosti. Není to ţádný statický stav, ale dynamický děj, neustálý střet protikladů. Zkusme zauvaţovat, jak můţe tento střet polarit vypadat v praxi. vítězství negativního pólu ze strachu před zklamáním nikdy nenaváţu blízký vztah a zničím moţnost někoho milovat potlačení jednoho z pólů nepřipouštím, ţe existuje něco negativního, nepříjemného (ten, kdo nepoznal ţízeň, neví, jak chutná voda); jak se můţe cítit dítě, které zaţívá jen svobodu bez omezení? Jak můţe toto dítě bez omezení vědět něco o svobodě? Jak můţe ocenit výhodu obsaţenou ve slově ano, jestliţe nezná ne? Je-li zablokován jeden pól, je zablokován i druhý. Pokud si nepřipustím nenávist, nemohu plně proţít lásku. Pak zůstávám v afektivní ambivalenci, která je dlouhodobě nesnesitelná (matky hyperaktivních a těţce zvladatelných dětí). vydělení z duality + pokud se nedokáţu prosadit a pouze se přizpůsobuji, stává se ze mne otrok vlastního já - pokud se pouze prosazuji, jsem bezohledný, panovačný egoista Dost často je toto postoj pokrytců, kteří vidí zlo jen ve druhých, a proto si myslí, ţe mají právo je soudit. stírání protikladů z kaţdého pólu máme jenom kousek. Nestojíme si ani za svým ano, ani za svým ne. Jsme nejednoznační, ambivalentní. Neuvolněná energie nás ţene do neklidu, do nejistoty (dost často zdroj neklidu u hyperaktivních dětí). 11

12 Díky protikladům dostává dětský svět obrysy a ty mu musí ukázat rodiče. Kdyţ tak neučiní, je pro dítě obraz skutečnosti nejasný. 2. zákon pohybu rytmický pohyb (rytmus je původně řecké slovo a znamená průběh hybné síly), opakující se spojení mezi dvěma tóny. Rytmus je pořádající síla pro ţivotní energii. Všechno ţivé je provázeno kosmickými rytmy. Noc den, tlukot srdce, vdech výdech. Rytmický tlukot srdce je to, co dítě slyší jako první v lůně matky. Dokud jsou tyto rytmické pohyby v harmonii, není si jich člověk vědom a cítí se dobře. Teprve, kdyţ průběh vázne, uvědomí si onu nutnost rytmu. Průběh ţivota člověka je vloţen do rozmanitých rytmů a ty jej zase včleňují do pozemského a kosmického řádu. Aby si dítě vytvořilo vlastní biorytmus, musí se ve svém okolí s rytmem setkat, rodiče mu jej musí zprostředkovat. Dojde-li k očekávanému rytmu, zakouší dítě pra-důvěru. Bezpečné zakoušení očekávaného vede k pocitu bezpečí a rytmicky tělesně zakoušená rovnováha zase k rovnováze duševní. Rytmus spojuje a vytváří vazbu. Rytmus je blahodárný, je-li zdrojem řádu, a zároveň tomu, co se má stát, dává svobodu. Pokud tento rytmus dítě nezakouší, musí se samo uvést do pohybu, který mu rytmus připomíná (kývání hlavou v postýlce ze strany na stranu, klátivý pohyb na kolínkách, mávání rukama). Čím víc je dítě v zajetí svých náhradních rytmů, tím méně se umí přizpůsobit vnějšímu okolí. 3. zákon růstu a zrání Člověk ve svém vývoji prochází jednotlivými fázemi. První tělesné vjemy, které probíhají, jsou prvními ţivotními zkušenostmi (hmat tlak, vysoká teplota bolest). Pohyb a rovnováha orientace v prostoru, vyrovnávání polohy těla. V těle matky v hnízdě teplo, měkko, rytmické pohyby první komunikace. Porodem vazba na matku přetrvává, teprve kolem třetího roku je potřeba odpoutat se a projevit vlastní vůli já. Pokud nerespektujeme zákon růstu a zrání u dětí, můţeme je nepřiměřeně zatěţovat tím, ţe očekáváme, ţe dítě zvládne určité situace, ač na ně není zralé. Například v domnění, ţe vychováváme samostatného jedince necháme dítě rozhodovat o tom, co by měli za něj měli rozhodnout rodiče. Vede to k tomu, ţe dítě pak nerespektuje ţádné rodičovské rozhodnutí a stává se z něj malý tyran nebo na druhé straně je neklidné, podráţděné, neurotické, nejisté, protoţe necítí ze strany rodičů jistotu a bezpečí. Vzpomeňte si, kolikrát si v určité situaci, kdy člověk stojí před závaţným rozhodnutím, přejeme: kéţ by za mě rozhodl někdo, komu můţu bezmezně důvěřovat!. Pokud je člověk dospělý, je schopen rozhodnout a také nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Druhým extrémem je situace, kdy rodiče nerespektují u svého dítěte proces zrání, rozhodují za něj a neuvolní tak vazbu, která se stává pro takové dítě břemenem na celý ţivot. Důvody jsou různé. Někdy rodiče vidí v dětech prostředníky k uskutečnění svých vlastních snů a nenaplněných ambicí, jindy ze strachu z vlastního osamění připoutávají opuštěné matky své děti k sobě a závislost si vynucují citovým vydíráním. Trapková a Chvála uvádějí: V rodinném systému se střetávají dva principy, mužský a ženský, dítě je musí rozeznávat. Dítě mezi nimi jakoby osciluje. Pro dítě mateřský princip má vztah k vnitřnímu životu v rodině, mužský, otcovský k vnějšímu světu. Setkání v mateřském světě je čas ke zrání ten nelze zvenčí urychlit a slouţí k synchronizaci fyzických systémů Setkání v otcovském světě vede k tréninku a otuţování. Konečným cílem je separace nedostatek času pro separační procesy vede k poruchám. 12

13 4. řád v rodinném systému Ze zákona duality a ve vázanosti do rytmu a stupňů zrání vyplývá další zákonitost, a to je řád v rodinném systému. Jedná se o archaické řády nepsané, ale prověřené zkušenostmi, které upravují naše mezilidské vztahy. Dodrţování těchto řádů rozhoduje o tom, zda se naše vztahy budou odehrávat v pokoji a lásce nebo se rozpadnou. 1) Kaţdá rodina vytváří svůj systém, kaţdý, kdo je přiveden do rodinného systému jej vytváří a má nárok na své místo v něm. Jde a to, aby člověk nepopíral nebo nepotlačoval, ale smířil se v plném vědomí situace, vzal do srdce. Nejde o hodnocení a odsouzení viny či neviny, nýbrţ o ochotu chápat a milovat. 2) Vztah mezi muţem a ţenou vychází z jejich odlišností a jejich vztah musí být v rovnováze, brát a dávat. 3) Rodičovství jako nová kvalita a jednota. Vzájemný vztah rodičů je primární a má přednost před vztahem k dítěti. 4) Rodiče jsou zpočátku zralejší neţ dítě a jsou to oni, kdo ve vztahu k dítěti dávají (pocit bezpečí, potrava, vzor ). Teprve v průběhu růstu se dítě učí přijímat také povinnosti. 5) Ve vázanosti do časového řádu má právo na první místo, kdo přichází první, pak druhý atd. Kaţdé místo má svá vlastní práva a povinnosti. 6) První manţelské spojení si zachovává právo na první místo, coţ znamená, ţe mu náleţí váţnost prvenství. To platí i o dětech, které z tohoto manţelství pocházejí. Ztráta tradičních forem péče o dítě Dříve byl člověk začleněn do společenství jako jsou širší rodina, církev, národ a byl na nich závislý. Předcházející generace tvořila ochranné vrstvy nastupující generaci (slupky cibule), opak (rychlený salát). V současné době můţe s nimi být spojen volně. V organizované společnosti si stačí sám a má moţnost pěstovat nikdy nevídaný individualismus. Pokud se chtěl člověk dříve něco dozvědět o cizích zemích, musel číst, cestovat, vyměňovat si zkušenosti. Dnes má k dispozici počítač, internet. Počítač se nezlobí, kdyţ jsme hrubí, musíme jej pouze umět obsluhovat. Technika změnila všechny tradiční hodnoty. S námahou, kterou musel člověk vynakládat, aby dosáhl cíle, získávaly věci větší hodnotu. Dnes má cenu zejména to, co přináší zisk, co se dá měřit, počítat a co je uţitečné. Vnitřní duchovní a náboţenské hodnoty mají cenu daleko menší. V této souvislosti bych ráda uvedla rozdíl mezi účelem a smyslem. Účel má začátek a konec já potřebuji tebe a ty potřebuješ mě. Smysl nebývá časově omezen, smysl jde za rámec účelu. Smysluplná činnost nemusí být funkcionalizovaná (hudba, výtvarné umění). Například dítě nemá pro rodiče ţádnou funkci, vše je ospravedlněno jeho bytím, jeho existence je dána láskou a milostí. Naše doba je zaměřena výkonově a ztrácíme na lineární přímce času hloubku proţívání. Ve výchově je nutno investovat bez ohledu na cíl a přínos. Je to láska bez podmínek. Jaká je vlastně dnešní výchova? Upustili jsme od autoritativní výchovy a sklouzli jsme k opačnému extrému. Je nasnadě tvrdit, ţe pravda je někde uprostřed, a co je to uprostřed? Abychom tento střed nalezli, musíme vyvaţovat kontrasty. Nelze ţít ani vychovávat děti v přesvědčení, ţe není třeba zaţívat nepříjemnosti ţivota. Proti bolesti máme prášky, proti škodám způsobených poţárem pojištění apod. Vlastní já svobodného člověka se rozvíjí aktivním proţíváním vlastní vůle, cítěním a myšlením a k tomuto cíli vedou vzor, spontánní jednání a vedení. Paradoxem je, má-li být člověk svobodný, aby byl nejdříve závislý (jistota hnízda). Výchova přijatelná pro dítě je taková, jejímţ cílem je dovést dítě ke svobodě. Svoboda a láska jsou nejvyšší lidské hodnoty, které k sobě neodmyslitelně patří. Co znamená pojem autorita? Podívala jsem se do slovníku, kde stojí: Autorita váţnost, jako výraz výjimečného postavení jedince či instituce, obvykle stojí na znalostech, zkušenostech a výsledcích práce. 13

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 67 Vychází na podzim 2007 Obsah: Str. Přehled 14. jednání výboru FDD ČR 3 Přehled 15. jednání výboru FDD ČR 3 Odborný seminář v Javorníku 4 Dítě s poruchami chování

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční

Více

Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů

Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lada Neradová Sociální práce 2009-2012 Vedoucí bakalářské

Více

Domácí násilí páchané na seniorech

Domácí násilí páchané na seniorech UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Domácí násilí páchané na seniorech DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracovala: Bc.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů jako téma budoucnosti Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D. Autor práce:

Více

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

Dítě jako subjekt práva

Dítě jako subjekt práva UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Dítě jako subjekt práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková Vypracovala: Tereza

Více

Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ. Učební texty k tématu 05

Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ. Učební texty k tématu 05 Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání RUKOVĚŤ Učební texty k tématu 05 Hlavní vedoucí zotavovací akce specifikum stanových táborů bez pevného objektu Zpracovali

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Brožura vám poskytne informace o průběhu realizace tohoto ojedinělého projektu a také odpověď na otázku, zda byl náš projekt úspěšný.

Brožura vám poskytne informace o průběhu realizace tohoto ojedinělého projektu a také odpověď na otázku, zda byl náš projekt úspěšný. Opakované průzkumy posledních let potvrzují, že 40 % dětí základních škol se setkalo se šikanou. Toto alarmující číslo a absence systémového řešení vedlo Nadaci O2 k zahájení tříletého pilotního projektu

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V BENEŠOVSKÉ NEMOCNICI

Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V BENEŠOVSKÉ NEMOCNICI Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Oddělení praxe Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec Markéta Slívová, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD. Olomouc 2015 Prohlášení

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Formy péče o řádové sestry seniorky Společnosti dcer křesťanské lásky ve vybraných evropských provinciích. Gabriela Gorčáková Olomouc 2013

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita Martina Vlastníkova Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více