Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů"

Transkript

1 Požárníbezpečnost bezpečnoststaveb staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

2 Úvodní přednáška vzduchotechniky Proč větráme? Vzduch a popis jeho stavu Stanovení množství vzduchu Základní rozdělení vzduchotechnických systémů Využití základních typů Systémy nuceného větrání Části systému nuceného větrání Přehled důležitých norem a předpisů Shrnutí a závěr 2

3 Proč větráme? Dýchání Dospělý člověk dýchá 16 krát za minutu při nízké fyzické aktivitě 8 l/min. Spotřeba kyslíku je mezi ml/min Průběh při dýchání Do plic vdechujeme okolní vzduch-21 % O 2, 78 % N 2, 0,03 % CO 2 Z plic vydechujeme -16 % O 2, 79 % N 2, 4 % CO 2 (plus vodní pára) 3

4 Proč větráme? Produkce škodlivin Lidská aktivita CO 2, vodní pára (produkty dýchání a odparu z povrchu těla) Vybavení Nábytek, podlahy VOC - Volatile Organic Compounds(těkavé organické sloučeniny) Technologie Zvířata Venkovní zdroje znečištění Doprava CO, NH x, země plyn radon uvolněný z podloží, nebezpečný v případě dlouhodobé expozice. 4

5 Proč větráme? Vnitřní prostředí musí splnit podmínky pro pobyt lidí a jejich aktivitu. Kvalita prostředí a komfort V průmyslových budovách jde i o bezprostřední ochranu zdraví. Zajištění podmínek pro technologické procesy (výroba, čisté prostory) V zemědělských budovách vztahujeme požadavky na prostředí vhodné pro zvířata. Větrání je jeden z nezbytných systémů zajišťujících obyvatelné prostředí. 5

6 Vzduch a jeho stav Co to je vzduch? Termínem vzduch nazýváme ve vzduchotechnice vlhký vzduch Směs suchého vzduchu a vodní páry okupující společný objem homogenní směs nastává pokud je voda ve směsi v plynném stavu heterogenní směs ve vzduchu jsou obsaženy různé fáze vody (kapky, sníh, ledové krystalky) 6

7 Vzduch a jeho stav Jak vyjadřujeme stav vzduchu? Daltonův zákon Celkový tlak směsi plynů pje dán součtem dílčích (parciálních) tlaků jednotlivých složek p i. Vyjadřuje poměr zastoupení jednotlivých složek ve směsi p = Σ p i = p sv + p vp [Pa] p sv parciální tlak suchého vzduchu [Pa] p vp parciální tlak vodní páry [Pa] 7

8 Vzduch a jeho stav Jak vyjadřujeme stav vzduchu? Nasycený vzduch Množství vodní páry obsažené ve směsi vlhkého vzduchu se může měnit. Stav při kterém vzduch pojme maximální množství vodní páry se nazývá nasycení. Je závislé pouze na teplotě, čím vyšší je teplota vzduchu tím více vodních par vzduch pojme. Parciální tlak nasycené vodní páry p vp 8

9 Vzduch a jeho stav Jak vyjadřujeme stav vzduchu? Teplota rosného bodu Teplota vzduchu při které je maximálně nasycen vodními parami. Když teplota vzduchu klesne pod tuto teplotu, vodní pára začne měnit skupenství kondenzovat. 9

10 Vzduch a jeho stav Jak vyjadřujeme stav vzduchu? Veličiny popisující stav vlhkého vzduchu Pro přesné určení stavu potřebujeme 3 veličiny Vyjádření teploty: Teplota suchého teploměru t [ C] obvykle zkráceně teplota vzduchu Teplota vlhkého teploměru t m, t wb [ C] -teplota, kterou vzduch dosáhne při nasycení vypařováním vody nejnižší teplota adiabatického procesu vlhkého vzduchu 10

11 Vzduch a jeho stav Jak vyjadřujeme stav vzduchu? Veličiny popisující stav vlhkého vzduchu Vyjádření vlhkosti vzduchu: Měrná vlhkost x [kg/kg s.v., g/kg s.v.] -definována jako poměr hmotnosti m vodní páry p m vp a suchého vzduchu m sv x v 0 v p p = m =, p p s v v 6 p 2 Relativní 2vlhkost ϕ, rh[-, %]-definována poměrem parciálního tlaku vodní páry a parciálního tlaku nasycené vodní páry při konstantní teplotě v podstatě p vyjadřuje míru nasycení vzduchu vodní parou r v h = p v p 11

12 Vzduch a jeho stav Jak vyjadřujeme stav vzduchu? Veličiny popisující stav vlhkého vzduchu Vyjádření tepelného potenciálu: Měrná entalpie h [J/kg s.v.] -definována jako součet entalpií jednotlivých částí směsi vlhkého vzduchu při její změně potom vyjadřuje množství sděleného tepla h = h sv + h vp = c sv.t + x.(c vp.t + l) c sv měrná tepelná kapacita suchého vzduchu = 1010 [J/kg.K] c vp měrná tepelná kapacita vodní páry = 1840 [J/kg.K] x měrná vlhkost vlhkého vzduchu [kg/kg s.v.] t teplota stavu vzduchu [ C] l skupenské teplo vypařování vody = 2500 [kj] 12

13 Přehled úprav stavů vzduchu Úprava teploty vzduchu: Ohřev zvyšování teploty vzduchu dodáním tepla přes ohřívač Chlazení snižování teploty vzduchu odvodem tepla přes chladič, při teplotě povrchu chladiče nižší než teplota rosného bodu kondenzace vodní páry ze vzduchu. Úprava vlhkosti: Vlhčení vzduchu vodou, nebo parou. Ve zvlhčovací komoře je rozstřikována voda nebo pára do proudu vzduchu. Směšování: Řízené mísení cirkulačního a čerstvého vzduchu. Filtrace: Snižování obsahu pevných částic v proudu vzduchu. Vzduch filtrujeme minimálně na vstupech do jednotky (ochrana jednotky) a výstupu přiváděného vzduchu. 13

14 Stanovení množství vzduchu Rozlišujeme názvosloví: Přiváděný vzduch (p) skládá se z čerstvého, případně směsi čerstvého a cirkulačního vzduchu. Čerstvý vzduch (e) venkovní vzduch Cirkulační vzduch (c) znovu použitá část odváděného (o) vzduchu z interiéru Odpadní vzduch (odp) nevyužitá část odváděného vzduchu, opouští systém (využití ZZT) V e t e V p = V e +V c t p V c V odp t i V o 14

15 Stanovení množství vzduchu Pro účely větrání Intenzita větrání podíl přivedeného čerstvého vzduchu k objemu místnosti Podle produkce škodlivin výpočet množství čerstvého vzduchu na základě návrhové produkce, nutné stanovit rozhodující škodlivinu. Pro účely teplovzdušného vytápění a klimatizace Podle tepelné ztráty a zátěže výpočet množství přiváděného vzduchu Vždy nutné dodržet minimální podíl čerstvého vzduchu 15 % z přiváděného. Ostatní účely, předběžný návrh Intenzita výměny vzduchu podíl přiváděného vzduchu k objemu místnosti 15

16 Základní rozdělení Obecná definice: Větrání představuje výměnu znehodnoceného vzduchu vprostoru za venkovní čerstvý vzduch, případně neznehodnocený vzduch přiváděný z okolních prostor. Jak větrání probíhá? Pro zajištění větrání musíme uvést vzduch do pohybu - vytvořit vzduchový proud určitého průtoku. Hybným činitelem je rozdíl tlaků vzduchu. 16

17 Základní rozdělení Přirozené větrání Principem je účinek rozdílu měrných hmotnostní vnitřního a venkovního vzduchu o různé teplotě a působení větru. Nucené větrání Nucené větrání je založeno výhradně na změně dynamického tlaku vynucené prací mechanického zařízení ventilátoru. Hybridní větrání Spočívá v řízené kombinaci mechanického a přirozeného větrání. 17

18 Základní rozdělení Přirozené větrání Rozdíl tlaků vzduchu je dán účinkem rozdílu měrných hmotnostní vnitřního a venkovního vzduchu o různé teplotě dynamickým působením větru. N.R. neutrální rovina atmosférický tlak p a v letním období: menší rozdíl t než v zimě nižší p vyšší požadovaná výška HL t i > t e ρ i < ρ e p = p e p i = h g ( ρ ρ ) [ Pa] e i 18

19 Základní rozdělení Nucené větrání Nucené větrání je založeno výhradně na změně dynamického tlaku vynucené prací mechanického zařízení ventilátoru. 19

20 Základní rozdělení Hybridní větrání Spočívá v řízené kombinaci mechanického a přirozeného větrání. 20

21 Využití základních typů Přirozené větrání Infiltrace větrání spárami vobvodových konstrukcích (nejen okna, ale i stěny) Provětrávání cílené větrání otevíranými okenními otvory 21

22 Využití základních typů Přirozené větrání Aerace větrání pomocí otvorů umístěných nad sebou s dostatečným výškovým rozdílem Šachtové větrání pomocí kombinace otvorů a šachet Aerační světlík 22

23 Využití základních typů Přirozené větrání Vliv okolních budov, terénu, vystavení převládajícímu větru a orientace 23

24 Využití základních typů Přirozené větrání Vliv tvaru budovy 24

25 Využití základních typů Příklad přirozeného větrání budovy School of Engineering, De Montfort University, Leicester, GB. Systém využívá různě rozmístěných větracích věží, světlíků, apod. Waste air Pozor na lokální průvan! Air flow through lecture rooms, corridors Fresh air through controlled inlets 25

26 Využití základních typů Nucené větrání Rozdělení z hlediska tlaku vzduchu ve větraném prostoru: systém rovnotlaký-do větraného prostoru přivádíme stejné množství vzduchu jako odvádíme. Vprostoru nevzniká tlakový rozdíl. systém podtlakový-do větraného prostoru přivádíme méně vzduchu než zněj odvádíme. Vprostoru dochází ke snížení tlaku, tento rozdíl je kompenzován přirozeným přívodem vzduchu spárami přes hranici prostoru. systém přetlakový-do větraného prostoru přivádíme více vzduchu než zněj odvádíme. V prostoru roste tlak, rozdíl je kompenzován únikem vzduchu spárami v hranici (obálce) prostoru. - dominantní způsob zajištění chráněných únikových cest. 26

27 Využití základních typů Nucené větrání Rozdělení podle účelu: větrání-výměna znehodnoceného vzduchu za čerstvý venkovní teplovzdušné vytápění-řízená výměna vzduchu zajišťující požadovanou teplotu vprostoru. Teplota přiváděného vzduchu je vyšší než vzduchu vprostoru a teplotní rozdíl společně sobjemovým průtokem vzduchu sdílí do prostoru tepelný výkon kryjící celou nebo část tepelné ztráty. Obvykle je systém využíván i k větrání. klimatizace-řízená úprava stavu vnitřního prostředí přívodním vzduchem. U přiváděného vzduchu jsou upravovány teplotní i vlhkostní parametry, čímž společně s filtrací komplexně upravuje stav vnitřního mikroklimatu 27

28 Využití základních typů Nucené větrání Rozdělení podle účelu: odsávání -představuje nucený odvod plynných či tuhých škodlivin přímo zmísta produkce obvykle dále doplněné o odlučování, sorpci nebo neutralizaci příměsí. průmyslová vzduchotechnika -průmyslová vzduchotechnika spadá do skupiny účelových zařízení pokrývající konkrétní požadované funkce. Průmyslovou vzduchotechniku často pojí přímé vazby stechnologií větraného prostoru. Dalšími účelovými zařízeními jsou havarijní a požární větrání, vzduchové sprchy a clony aj. 28

29 Využití základních typů Nucené větrání Rozdělení - a mnoho dalších způsobů hlediska prostoru vztah VZT zařízení a větrané budovy Centrální zařízení obsluhuje celou nebo významnou část budovy Místní zařízení je umístěné v blízkosti, nebo v místě, kde plní svou funkci průtoku vzduchu Konstantní průtok vzduchu není měněn v závislosti na změně podmínek ve větraném prostoru Proměnný průtok vzduchu je řízený podle aktivity ve větraném provozu (počet lidí, produkce škodlivin, aj.) Tlaku podle celkového tlaku vyvozeného ventilátorem Nízkotlaké max Pa Středotlaké 1000 až 3000 Pa Vysokotlaké přes 3000 Pa 29

30 Využití základních typů Nucené větrání - příklady Současný základ bytového větrání -Lokální odtah znečištěného vzduchu z koupelny, WC s přívodem čerstvého vzduchu přes obytné prostory Převzato z podkladů firmy Lunos ODVÁDĚNÝ VZDUCH PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU 30

31 Využití základních typů Nucené větrání - příklady Nadstandardní řešení -Centrální systém teplovzdušného vytápění a větrání (nezbytné pro domy s nízkou spotřebou energie) ODPADNÍ VZDUCH PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH ODVÁDĚNÝ VZDUCH 31

32 Využití základních typů Nucené větrání - příklady Centrální klimatizační systém ODPADNÍ VZDUCH ODVÁDĚNÝ VZDUCH KLIMATIZOVANÝ PROSTOR CIRKULAČNÍ VZDUCH PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH 32

33 Systémy nuceného větrání Z čeho se skládá centrální systém vzduchotechniky? Vzduchotechnická jednotka Potrubí přívod a odvod vzduchu Distribuce vzduchu výustě, anemostaty Ostatní koncová zařízení fancoily, VAV boxy Regulační zařízení - klapky 33

34 Systémy nuceného větrání Základní řešení systémů centrální VZT Výhradně podtlakový systém z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně okolních prostor pouze jeden rozvod potrubí používá se pro oddělení větraného prostoru od okolních, zabráníme úniku škodlivin do okolí používá se pro podružné prostory toalety, koupelny a šatny podzemní garáže může se kombinovat s jiným systémem, který zajistí přívod vzduchu a jeho úpravu používá se výhradně pro větrání 34

35 Systémy nuceného větrání Základní řešení systémů centrální VZT Standardní systém nejběžnější systém s jednotrubním přívodem a odvodem vzduchu, vyústky napojené přímo na potrubí, centrální VZT jednotka s centrální regulací s minimálním ohledem na požadavky v jednotlivých zónách unifikovaná vzduchotechnika, vhodný pro budovy s rovnoměrnou tepelnou ztrátou/zátěží tepla a produkcí škodlivin, není vhodný, pokud se v jednotlivých provozech v čase požadavky mění, jednoduchý na provoz a údržbu. typický pro: menší administrativní budovy, případně velkoprostorové kanceláře obchodní centra supermarkety s jedním rozlehlým provozem menší samostatné provozy např. restaurace, kavárny aj. 35

36 Systémy nuceného větrání Základní řešení systémů centrální VZT Systém s fancoily nejběžnější systém v novostavbách i rekonstrukcích v centrální vzduchotechnické jednotce je upraveno pouze minimální hygienické množství čerstvého vzduchu, které je dopraveno do jednotlivých zón. v každé zóně je lokální jednotka zajišťuje koncovou úpravu teploty vzduchu, zajišťuje směšování čerstvého vzduchu s cirkulačním vestavěny výměníky pro chlazení a ohřev vzduchu v případě chlazení je nutné zajistit odvod kondenzátu využívá se pro: nejrozšířenější v administrativních budovách komerční objekty, zejména s různě velikými jednotlivými obchody 36

37 Systémy nuceného větrání Základní řešení systémů centrální VZT Systém s fancoily - fancoil 1 ohřívač 2 chladič 3 ventilátor jednotka s ventilátorem a výměníky (chlazení a/nebo ohřev vzduchu) varianty provedení/provozu: centralizovaný přívod upraveného primárního vzduchu do jednotky decentralizovaný přímý přívod čerstvého venkovního vzduchu bez úpravy cirkulační jednotka pracuje pouze s cirkulačním vzduchem varianty umístění: nástěnné, podstropní, parapetní, kazetové v podhledu, potrubní zabudované do vzduchotechnického potrubí, aj. výměník zpravidla vodní, u chlazení může být i přímý výparník chladivového okruhu autonomní regulace je-li současně k dispozici zdroj tepla i chladu mohou jednotky v některých místnostech současně chladit a v jiných topit podle požadavků daného prostoru další možné součásti filtr prachu (tabákového kouře, pachů, pylu apod.), ionizátor vzduchu 37

38 Systémy nuceného větrání Decentrální systémy větrání umožňuje pro jednotlivé části prostoru definovat odlišné podmínky vhodné pro halové prostory, velké prostory s různými místními požadavky hospodárné teplovzdušné vytápění pomocí malých teplovzdušných jednotek lze navrhovat maximálně do výšky haly H = 8 10 m. významný vliv má cirkulace vzduchu ve vytápěném objektu rozhánění podstropních polštářů teplého vzduchu - destratifikátory jinak nastane vytváření teplého polštáře pod střešním pláštěm a nedotápění v oblasti pobytu člověka 38

39 Systémy nuceného větrání Decentrální systémy větrání Provoz a koncepce 39

40 Systémy nuceného větrání Decentrální systémy větrání Výhody: možnost zónování, nevyžaduje potrubí, nebo jen krátké, čerstvý vzduch není znehodnocován v obtížně udržovatelných vzduchovodech, možnost lokálního decentralizovaného automatického řízení a regulace jednotek, zužitkování tepelného polštáře pod střechou, Nevýhody: větší počet menších zařízení (údržba), náročnější rozvody teplonosných látek, 40

41 Části systémů nuceného větrání Vzduchotechnické jednotky Základní rozdělení sestavné jednotka je sestavena z jednotlivých dílů reprezentujících funkční části (tzv. komory ventilátorová komora, komora ohřívače, chladiče apod.) podle individuálních požadavků díly je možné snadno spojovat umožní velmi variabilní možnosti sestav tvarové i funkční 41

42 Části systémů nuceného větrání Vzduchotechnické jednotky Základní rozdělení kompaktní (blokové/skříňové) blokové jednotky jsou tvořeny základním rámem pro danou rozměrovou řadu vnitřní sestava vybavení jednotky zůstává variabilní při zachování rozměrů základního rámu umožňují velmi kompaktní technické řešení VZT jednotky s menšími vnějšími rozměry než sestavné nižší tvarová variabilita 42

43 Části systémů nuceného větrání Potrubí pro rozvod vzduchu Čtyřhranné potrubí pozinkované ocelové tl mm pro přetlak +1000, podtlak -630 Pa Rozměry AxB např. 500x315 mm Spoje příruby spojované šroubovými spoji potrubí se dělí do kategorií podle pracovního tlaku a požadované těsnosti (A nejobvyklejší, B, C) A B AxB: 125, 200, 250, 300, 315, 400, 500, 600, 630, 710, Pictures from technical parameters

44 Části systémů nuceného větrání Potrubí pro rozvod vzduchu Kruhová potrubí pozinkované ocelové mm pro přetlak/ podtlak +1500/-630 Pa Průměr D např. 500 mm potrubí se dělí do kategorií podle pracovního tlaku a požadované těsnosti (A nejobvyklejší, B, C) Hladké trouby žebrované spiro D D: 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 Pictures from technical parameters 44

45 Části systémů nuceného větrání Distribuce vzduchu základní typy proudění Směšování Vytěsňování Zaplavování Přiváděný vzduch se bezprostředně mísí s vnitřním Čerstvý vzduch se rychle kontaminuje škodlivinami Vysoké rychlosti přiváděného vzduchu 2 8 m/s (hluk, průvan) Nejčastější systém 45 Nedochází ke směšování Minimální turbulence vzduchu (základní požadavek) Čerstvý vzduch jako píst vytlačí znečištěný Čisté prostory Nízké rychlosti přiváděného vzduchu do 0,5 m/s Rozdíl teploty mezi vnitřním a přiváděným 1 až 3 K Nízká turbulence Pouze pro chlazení studený vzduch proudí po podlaze a ohřívá se od lokálních tepelných zdrojů, stoupá vzhůru Velkoplošné přívodní výustě

46 Části systémů nuceného větrání Distribuce vzduchu Příklady distribučních prvků 46

47 Energetická náročnost VZT systémů Úprava teploty vzduchu: Ohřev a chlazení dodávka tepla a chladu do VZT systému Využití systémů pro zpětné získávání tepla (ZZT) a chladu (ZZCH) Úprava vlhkosti: Vlhčení vzduchu distribuce vody, případně páry Výroba páry parní zvlhčovače Chod systému: Základní provoz nucených a hybridních systémů je spojený s provozem ventilátorů (2 ks, přívod a odvod vzduchu). Příkon ventilátoru je významně vyšší než oběhového čerpadla otopné soustavy provoz systému jen v požadované době (např. temperování objektu vzduchotechnikou není efektivní) 47

48 Energetická náročnost VZT systémů Vzduchotechnický systém je velkým odběratelem energie podle požadovaných úprav vzduchu je nutné do systému přivést potřebné energie čím více úprav vzduchu tím více různých energií Větrací systém Systém teplovzdušného vytápění Klimatizační systém elektrická energie elektrická energie elektrická energie - pohon motorů 1x230 V, 3x400 V - pohon motorů 1x230 V, 3x400 V - pohon motorů 1x230 V, 3x400 V - MaR 24 V, 1x 230 V - MaR 24 V, 1x 230 V - MaR 24 V, 1x 230 V - elektrické ohřívače 3x400 V - elektrické ohřívače 3x400 V - elektrické ohřívače 3x400 V tepelná energie tepelná energie tepelná energie - ohřev vzduchu - ohřev vzduchu - ohřev vzduchu kanalizace kanalizace chlad - odvod kondenzátu z výměn. ZZT - odvod kondenzátu z výměn. ZZT - chlazení vzduchu - kondenz. odvlhčování vzduchu voda/pára - vlhčení kanalizace - odvod kondenzátu z výměn. ZZT - přepad a odvod zbytků z vlhčení - odvod kondenzátu od chladiče

49 Přehled důležitých norem a předpisů Obecné normy a předpisy. Právní předpisy: Nařízení vlády č. 68/2010 Sb, měnící NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. České a evropské normy: ČSN Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů, ČSN Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení,1988. ČSN EN Větrání budov Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení, ČSN EN Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy, ČSN EN Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov, 2009, Národní příloha, ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů,

50 Shrnutí a závěr Větrání je nezbytnou podmínkou kvalitního užití vnitřního prostředí. S větráním lze spojit i další funkce, ovšem je nutné zvážit velikost a složitost vzniklého vzduchotechnického systému. Množství vzduchu přiváděného pro účely větrání (příp. vytápění, klimatizace) musí být přesně stanovené. Je výhodné řídit množství a vlastnosti vzduchu podle aktuálních podmínek ve větraném prostředí. Provoz vzduchotechnického systému nesmí vytvářet uživatelům větraného prostoru nepříjemné situace průvan, hluk. 50

51 děkuji za pozornost! Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

52 Požárníbezpečnost bezpečnoststaveb staveb Cvičení 9 -Koncepční návrh vzduchotechnického systému Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

53 Koncepční návrh systému Výpočet množství vzduchu Intenzita větrání V Stanovení množství čerstvého vzduchu Vhodný postup pro budovy s typickým provozem (obytné stavby) = n p V o V p Množstvíčerstvého vzduchu [m 3.h -1 ] V O Objem místnosti [m 3 ] n Intenzita větrání [h -1 ] - cvičení 53

54 V p Koncepční návrh systému Výpočet množství vzduchu V p Na základě produkce plynných škodlivin (např. CO 2 ) mco = Ψ Ψ max e 19l / h 3 = 22, m h 3 ( )ppm 10 2 = 4 Aktivita Produkce CO 2 Člověk v klidu, v sedě 13 l. h -1 Lehká aktivita, stání, pomalá chůze 19 l. h -1 Střední aktivita 60 l. h -1 Těžká fyzická práce 77 l. h -1 1 na osobu Množství vzduchu nezbytné pro udržení koncentrace škodliviny na [m 3.h -1 ] požadované úrovni m CO2 Produkce plynné škodliviny (CO 2 ) [l.h -1 ] Ψ max Maximální koncentrace ve vnitřním prostředí (pro CO ppm, dle EN [g.g -1 ] třída B ) Ψ e Koncentrace plynné škodliviny ve venkovním vzduchu (pro CO ppm) [g.g -1 ] - cvičení 54

55 Koncepční návrh systému Výpočet množství vzduchu Na základě produkce vodní páry V p = ρ ( G x i x s ) = 1, 205kg / 40g / h 3 = 13, 28m h 3 m ( 6 3, 5 )g / kg 1 na osobu G celkový zisk vodní páry v prostředí [g.s -1 ] ρ měrná hmotnost vzduchu [ 1.2 kg.m -3 ] x i měrná vlhkost vzduchu v prostředí [g.kg -1 s.v.] x p měrná vlhkost přiváděného vzduchu [g.kg -1 s.v.] Lidská aktivita Produkce vodní páry [g.h-1] Jiný zdroj Produkce vodní páry [g.h-1] Sedící osoba 30 Koupelna s vanou cca 700 Lehká aktivita, chůze Koupelna se sprchou cca 2600 Střední aktivita 120 až 300 Kuchyně při vaření 600 až 1500 Těžká fyzická práce 200 až 300 Kuchyně s plynovým sporákem - cvičení 1500 g per 1 m 3 gas 55

56 V p Koncepční návrh systému Výpočet množství vzduchu Vytápění, nebo chlazení přiváděným vzduchem = Qztráta( zátěá ) = ρ c t 1, 2kg / m 1010 J / kg K 6K h a 900W = 0123, m s = 445, 5m 3 Q celková tepelná ztráta, nebo zátěž [kw] c a měrná tepelná kapacita vzduchu [kj.kg -1.K -1 ] ρ Měrná hmotnost vzduchu [1.2 kg.m -3 ] t rozdíl teplot [K] t i teplota vzduchu v interiéru [ C] t p teplota přiváděného vzduchu [ C] t s > t i - vytápění t s < t i - chlazení - cvičení 56

57 Koncepční návrh systému Stanovení množství vzduchu Prostředí pouze s produkcí CO 2 : V p mco = Ψ Ψ max e 19l / h 3 = 22, m h 3 ( )ppm 10 2 = 4 1 na osobu Přivedeme pouze čerstvý venkovní vzduch Prostředí pouze s produkcí vlhkosti: V p G = ρ ( x x i s V p = V e 40g / h 3 1 = = 13, 28m h na osobu 3 ) 1, 205kg / m ( 6 3, 5 )g / kg a) Pouze čerstvý venkovní vzduch V p = V e b) Při využití odvlhčování, lze vzduch cirkulovat V p = V c - cvičení 57

58 Koncepční návrh systému Stanovení množství vzduchu Prostředí s produkcí CO 2 a vodní párou V mco 2 = Ψ Ψ max e 19l / h 3 = 22, m h 3 ( )ppm 10 p1 = 4 1 na osobu V p G 40g / h 3 2 = = = 13, 28m h ρ 3 ( x x ) 1, 205kg / m ( 6 3, 5 )g / kg i s 1 na osobu Maximum z V p1, V p2 je množství čerstvého vzduchu V p1 = V e - cvičení 58

59 Koncepční návrh systému Stanovení množství vzduchu Prostředí, kde dochází k produkci CO 2, vodní páry a VZT systém pokrývá tepelnou ztrátu (nebo zátěž): = m 19l / h 10osob co2 3 1 V = = 224 m 1 3 ( )ppm 10 h p Ψ Ψ V V max Maximum z V p1, V p2 je množství čerstvého vzduchu e = G 40g / h 10osob = = 132, 8m 3 ( x x ) 1, 205kg / m ( 6 3, 5 )g / kg h p ρ i s Q V p1 = V e = 224 m 3 h W = ztráta( zátěá ) = = 0123, m s = 445, 5m 3 3 c t 1, 2kg / m 1010 J / kg K 6K h p ρ a V p3 = V p = 453 m 3 h -1 V c = V p - V e = = 229 m 3 h -1 Množství V p3 je větší než V p1, proto je rozhodující pro určení množství přiváděného vzduchu V p. Rozdíl mezi V s a V e tvoří cirkulační vzduch V c. 59 1

60 Zadání úlohy: Navrhněte koncepci vzduchotechnického systému. Navrhněte koncepci klimatizačního vzduchotechnického systému pro administrativní budovu. Systém pracuje po celý rok, v zimě teplovzdušně vytápí, v létě chladí. Vypracujte: Výpočet množství přiváděného, čerstvého a cirkulačního vzduchu pro jedno podlaží. Stanovte návrhové průtoky vzduchu pro celou budovu. Zvolte vhodnou výrobní řadu vzduchotechnické jednotky. Vypočtěte celkový tepelný výkon VZT jednotky pro ohřátí celého množství přiváděného vzduchu. Vypočtěte celkový chladicí výkon VZT jednotky pro ochlazení celého množství přiváděného vzduchu. Umístěte jednotku na střeše. Definujte schematicky hlavní trasy potrubí přívodu a odvodu vzduchu, určete jejich rozměry. - cvičení 60

Cvičení č.4 Centrální systémy vzduchotechniky

Cvičení č.4 Centrální systémy vzduchotechniky Cvičení č.4 Centrální systémy vzduchotechniky Základní tvarové řešení systémů centrálního větrání Výhradně přetlakový systém - do prostoru je pouze přívodní vzduch - odváděný vzduch odchází přes hranici

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách Tepelně vlhkostní mikroklima Vlhkost v budovách Zdroje vodní páry stavební vlhkost - vodní pára vázaná v materiálech v důsledku mokrých technologických procesů (chemicky nebo fyzikálně vázaná) zemní vlhkost

Více

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ Poláčkova Brno-Líšeň Oddělení pro děti předškolního věku Brno květen 2012 Souprava č. Příloha č. F.1.4 c 1. OBSAH

Více

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE 19. Konference Klimatizace a větrání 21 OS 1 Klimatizace a větrání STP 21 POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA KLIMAKOM spol. s r.o. Ing. Peter Podoliak Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice Strana: 1(5) Obsah 1 Úvod 3 2 Vstupní parametry 3 2.1 Místo stavby, popis objektu..............................

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB 2. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízen

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB 2. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízen České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB 2 Větrání bazénů Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízen zení budov Obsah prezentace Vnitřní prostřed edí bazénů Pár r zásad z

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 6. Spojka 2. Oběžné kolo 7. Chladící kotouč 3. Sací komora 8. Elektromotor 4. Hřídel

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3339 Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Rám elektromotoru 3. Hřídel 8. Chladící

Více

VZDUCHOTECHNIKA V RODINNÉM DOMĚ S KRYTÝM BAZÉNEM

VZDUCHOTECHNIKA V RODINNÉM DOMĚ S KRYTÝM BAZÉNEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES VZDUCHOTECHNIKA V RODINNÉM DOMĚ

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

ení spotřeby energie

ení spotřeby energie 1.3 Zhodnocení výchozího stavu Energetická bilance Kontrola stávaj vajících ch údajů: vstupy paliv a energie, změnu stavu zásob z paliv prodej energie fyzickým a právnickým osobám provozní ukazatele zdroje

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Vznik a množství srážek

Vznik a množství srážek ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Vznik a množství srážek Pro vznik srážek je důležitá teplota a tlak (nadmořská výška)

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

GIENGER VELKOOBCHOD TZB KVALITNÍ VĚTRÁNÍ A REKUPERACE RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ ZDRAVÝ VZDUCH A PŘÍJEMNÉ KLIMA PO CELÝ ROK BEZ ÚNIKU TEPLA.

GIENGER VELKOOBCHOD TZB KVALITNÍ VĚTRÁNÍ A REKUPERACE RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ ZDRAVÝ VZDUCH A PŘÍJEMNÉ KLIMA PO CELÝ ROK BEZ ÚNIKU TEPLA. GIENGER VELKOOBCHOD TZB KVALITNÍ VĚTRÁNÍ A REKUPERACE RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ ZDRAVÝ VZDUCH A PŘÍJEMNÉ KLIMA PO CELÝ ROK BEZ ÚNIKU TEPLA. REKUPERACE - ARGUMENTY KOMPONENTY Proč rekuperaci? Moderní domy ztrácejí

Více

SKV Zářivkové osvětlení chráněné proti vlhkosti transparentním obloukovým krytem

SKV Zářivkové osvětlení chráněné proti vlhkosti transparentním obloukovým krytem , větrací a osvětlovací stropy pro velkokuchyně nízké pořizovací náklady uzavřený systém odsávání vylučuje vznik plísní automatické řízení provozu atraktivní design rekuperace tepla snadná údržba snadné

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje na SPŠS Havlíčkův Brod zavřeným a otevřeným VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Komfortní větrání obytných prostorů

Komfortní větrání obytných prostorů Stručná technická informace Komfortní větrání obytných prostorů CWL Excellent CWL-T Excellent CWL-F Excellent 2 Stručný přehled jednotek CWL Excellent Typ CWL-F-150 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-180

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 Komfortní větrání obytných prostorů Komfortní větrání CWL Excellent Strana 146 obytných prostorů CWL-F Excellent Strana 147 CWL Strana 148 Regulace a elektropříslušenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A P15 P126 REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY C BRNO, ŠUMAVSKÁ 519/36, VZT, CHL, VYT, ZTI DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Z.č. D.1.4.c.101-00 Počet stran: 17+9 T E C H N I C K Á Z P R Á V A D1.

Více

OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI

OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Pavel Uher, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,

Více

TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE

TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE Technologické celky TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE garant : Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Technologické celky Kapitoly z problematiky Technologické celky Problematika úpravy bazénové vody Problematika vnitřních

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Větrání obytných budov

Větrání obytných budov Větrání obytných budov Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí http://users.fs.cvut.cz/~zmrhavla 1 Obsah prezentace 1. Úvod do větrání 2. Požadavky na větrání 3. Systémy

Více

2015 / 16 AIR TO AIR ŘEŠENÍ PŘÍVODU ČERSTVÉHO VZDUCHU

2015 / 16 AIR TO AIR ŘEŠENÍ PŘÍVODU ČERSTVÉHO VZDUCHU 2015 / 16 AIR TO AIR ŘEŠENÍ PŘÍVODU ČERSTVÉHO VZDUCHU ŘEŠENÍ PŘÍVODU ČERSTVÉHO VZDUCHU 2 I TOSHIBA ČERSTVÝ, ZDRAVÝ A SVĚŽÍ VZDUCH klíč k vyšší kvalitě života Po celém světě se hledá řešení problému znečištění

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Označení...3

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Cvičení 6: Návrh zdroje tepla pro RD Zadání V

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Dobrý den, jsem tu zas. Rád Tě vidím.

Dobrý den, jsem tu zas. Rád Tě vidím. Dobrý den, jsem tu zas. Rád Tě vidím. Minule jsme probrali jedno zařízení. Myslím, že do dalšího se můžeš pustit sama. Vyber si co bude dál. Jsem z toho dost zničená. Leda že mi ještě pomůžeš. Když jinak

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon ) u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace. Zadávací dokumentace se zadává v rámci projektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

DUPLEX-S Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

DUPLEX-S Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla s a v e y o u r e n e r g y UPLEXS Flexi kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady UPLEXS Flexi jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

Mikroklima v kabinách dopravních letadel a systémy pro jeho úpravu

Mikroklima v kabinách dopravních letadel a systémy pro jeho úpravu Téma přednášky Mikroklima v kabinách dopravních letadel a systémy pro jeho úpravu Ing. Jan Fišer OTTP & Centrum leteckého a kosmického výzkumu Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M Obsah dokumentace : 1 ) Technická zpráva 2 ) Technická specifikace Výkaz výměr 3 ) Výkresová dokumentace K-01 KLIMATIZACE ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP A STŘECHY OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení

Více

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla

DUPLEX Flexi 2 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla s a v e y o u r e n e r g y UPLEX Flex kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady UPLEX Flexi jsou určeny pro komfortní větrání s nejvyšší

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ A DOSAŽITELNÉ ENERGETICKÉ ÚSPORY

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ A DOSAŽITELNÉ ENERGETICKÉ ÚSPORY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL

Více

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody - ČVUT v PRAZE, Fakulta stavební - katedra technických zařízení budov Vnitřní vodovod - příprava teplé vody - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Ing. Hana Doležílková katedra technických zařízení budov NAVRHOVÁNÍ

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 4. generace

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 4. generace DUPLEX EC4, ECV4 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 4. generace REGULÁTOR CP RD grafický displej kabelové propojení slaboproudé Regulátor typu CP RD naavení režimů, programování

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Zdeňka Podzimková BIOANALYTIKA CZ s.r.o. 1 Měření mikroklimatických podmínek Legislativa Metodika Hodnocení mikroklimatických podmínek Tabulky pro určení krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce Výpočtové

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.30 Červen 2014 ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení Navrhování větracích a klimatizačních zařízení Obecná ustanovení Design of ventilation and air conditioning systems

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev teplé vody je však u kotlů aquaplus řešen ve vestavěném dvacetilitrovém

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

VRF-R410A-TECHNOLOGIES

VRF-R410A-TECHNOLOGIES VRF-R410A-TECHNOLOGIES Nástěnné jednotky (Série 3) Vnitřní jednotka MMK- AP0073H AP0093H AP0123H AP0153H AP0183H AP0243H Chladicí výkon kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 Topný výkon kw 2,50 3,20 4,00 5,00

Více

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen Michal Branc, Marián Bojko Anotace Příspěvek se zabývá charakteristikou matematického

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Výpočtové a určující veličiny...

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 5. 5. Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TALÍŘOVÝCH VENTILŮ" (dále jen ventilů) TVPM pro přívod vzduchu a TVOM pro odvod vzduchu 80, 100, 125, 150, 160, 200. Platí pro výrobu,

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 5. generace

kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 5. generace DUPLEX EC5, ECV5 kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a EC ventilátory 5. generace OVLADAČ CP TOUC dotykový displej kabelové propojení slaboproudé Ovladač CP Touch naavení režimů, programování

Více

EKONOMIKA PROVOZU VĚTRACÍCH JEDNOTEK

EKONOMIKA PROVOZU VĚTRACÍCH JEDNOTEK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE EKONOMIKA PROVOZU VĚTRACÍCH JEDNOTEK ECONOMY

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV. DUPLEX Inter. automatické řízení provozu CO 2. bezpotrubní systém větrání

NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV. DUPLEX Inter. automatické řízení provozu CO 2. bezpotrubní systém větrání CZ NOVÁ GENERACE VĚTRÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV DUPLEX Inter automatické řízení provozu CO 2 bezpotrubní systém větrání TECHNICKÁ DATA DUPLEX INTER T E C H N I C K Ý P O P I S DUPLEX 720 Inter Interiérové větrací

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 CHLAZENÍ Dokumentace pro provádění stavby Zodp. projektant části PD : Ing.Marcel

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

- KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech

- KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech - KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech Stupeň dokumentace: Technická pomoc zahrnující činnosti a výkony umožňující vyhodnocení nutného rozsahu rekonstrukce budovy zámku - Doksy Objednatel:

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných zrát je vázan na normu ČSN 060210/1994 "Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním. K vyrovnání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být

Více

Vzduchové dveřní clony DOR L.C

Vzduchové dveřní clony DOR L.C DOR L.C lakovaná skříň RAL 9002 vodní nebo elektrický ohřívač skříň do velikosti 2000 mm Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně. 35 Montáž Vodní clony se montují skryté

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Identifikátor materiálu: ICT 2 58 Identifikátor materiálu: ICT 58 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv

Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv POUŽITÍ Komfortní fancoilové jednotky pro klimatizaci obytných místností EOLIS jsou určeny k parapetní nebo podstropní

Více

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus. Portfolio návrhu Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE Návrh přetváří stávající administrativní budovu na moderního reprezentanta transparentní státní správy. Dominantu radnici vtiskne symbolika nárožní věže

Více