ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Případová studie OD NÁPADU K REALIZACI. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Případová studie OD NÁPADU K REALIZACI. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Případová studie OD NÁPADU K REALIZACI Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

2 Jak se stát podnikatelem Hlavní motivace: velká touha být vlastním pánem.

3 Charakteristika úspěšného podnikatele je zodpovědný tvrdě maká riskuje je kreativní je flexibilní dotahuje nápady do konce je milý je optimista je vnímavý věří si je odhodlaný

4 Charakteristika úspěšného podnikatele dokáže vést učí se z chyb reguluje sám sebe je energický inovuje je nezávislý schopnost anticipovat potřeby dobrý komunikátor reaguje na kritiku

5 Zakládání vlastní firmy 1. Přesně formulujte podnikatelský nápad (memorandum). 2. Průzkum trhu (konkurence, zákazníci). 3. Sestavte podnikatelský záměr (vč. plánu marketingu). 4. Poučte se o řízení podniku. 5. Založte firmu (úřední registrace).

6 Obecné faktory úspěchu (win/win) Podnikatel Zákazníci / Partneři Jak? Kdy? Co? Proč? Jak? Kdy? Co? Proč?

7 Případová studie OD NÁPADU K REALIZACI (TVORBA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU KROK ZA KROKEM) Přechod od nápadu k realizaci se dá rozdělit do následujících kroků Hostinec u stříbrného kruhu Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny. Definování nápadu. Vlastní zkušenosti. SWOT analýza. Definování zákazníka. Produkty a služby. Místo realizace.

8 Případová studie OD NÁPADU K REALIZACI (TVORBA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU KROK ZA KROKEM) Dodavatelé prostředky realizace nápadu Prezentace / propagace nápadu Cena rozpočet realizovaných aktivit Krizový scénář

9 Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny: - Plán může mít písemnou podobu, může se jednat o velmi propracovaný dokument. Příkladem jsou podnikatelské či podnikové plány, které mají stanovenou strukturu, která se odvíjí od velikosti podniku, řešeného záměru a podobně. - Plán a jeho cíle by měli být náročné, ale realistické s ohledem na vaše zdroje, schopnosti a silné stránky! SMART - Plán není "vyryt do kamene". Je to pružný, dynamický nástroj, který by měl být přizpůsobován a upravován tak, aby odpovídal měnícím se podmínkám. Řada z nich totiž může ležet mimo naše pole působnosti (např. legislativa, činnost konkurence nebo ztráta zákazníků, zaměstnanců atd.).

10 A) Proč je důležité zpracovat si plán realizace nápadu / plán změny? ujasnění si záměrů, příprava na nadcházející změny, shromáždění a setřídění informací a údajů, písemný podklad pro kontrolu plánu do budoucna, podklad pro partnera, poskytovatele financí a jiné zainteresované strany B) Komu slouží plán realizace nápadu / plán změny? Koho může zajímat? především jeho sestavovateli, ale rovněž poskytovateli financí (banka, známý, který vám chce půjčit), rodině, potenciálnímu partnerovi (obchodní partner dodavatelé, odběratelé, osobě, kterou přizvete ke společnému podnikání či uskutečnění záměru ), institucím, se kterými budete mít co do činění (stavební úřad, městský úřad, úřad práce, hasiči ) C) Jakou strukturu musí mít každý plán realizace nápadu / plán změny? Plán je pružný nástroj, který je tak obsáhlý a tak strukturovaný, jak vyžaduje nápad / záměr a zohledňuje i požadavky toho, komu je určen.

11 Definování cíle/nápadu: S M A R T snadno definovaný, jasný, jednoduše vysvětlitelný, popsatelný měřitelný, stejně tak měřitelné by měly být jeho dopady a efekty akceptovatelný (přijatelný) z hlediska strategie firmy / okolím jeho přínos by měl prospívat zájmům firmy či společnosti jako celku realistický, tedy i realizovatelný termínovaný, jinými slovy časově rozplánovaný a z časové i věcného hlediska kontrolovatelný Splněním všech těchto bodů bude položen základ, nutná podmínka, nikoliv však podmínka jediná, pro úspěšné převedení nápadu do praxe.

12 Vlastní zkušenosti: Tři klíče k úspěchu: Sebedůvěra Vytrvalost Nadšení

13 SWOT analýza: S. (strenght) silné stránky Jaké jsou hlavní silné stránky konkurence? Jaké jsou vaše silné stránky? - Porovnejte je. Kdo jsou hlavní zákazníci konkurence? Jsou konkurenti ziskoví? Kolik mají zaměstnanců? Co je jejich největším aktivem? W. (weaknesses) slabé stránky Jaké jsou hlavní slabé stránky vaší konkurence? Jaké jsou vaše slabé stránky? Opět proveďte srovnání. Mají konkurenti nedostatek zaměstnanců? Je kvalita zboží a služeb konkurence nedostatečná? Mají špatný image? Kde jsou zranitelní?

14 SWOT analýza: O. (opportunities) příležitosti Teď, když jste porovnali silné a slabé stránky konkurence se svými možnostmi, je třeba zhodnotit, jaké příležitosti z toho plynou: Jak využijete slabých stránek svých konkurentů? Na kterých vašich silných stránkách přitom budete stavět? Na které zákazníky svých konkurentů se zaměříte? T. (threats) nebezpečí Největším nebezpečím bude reakce konkurence na váš plánovitý útok na jejich zákazníky: Jak si myslíte, že zareagují? Kterých svých silných stránek mohou proti vám použít? Co uděláte v případě, že vaše strategie nebude fungovat?

15 CVIČENÍ 1: seznámit se s případovou studií Hostinec u stříbrného kruhu 1) Stanovit své osobní cíle a společné (zaměstnanecké) cíle. 2) Provést SWOT analýzu hostince. 3) Definovat nápady na záchranu podnikatelské činnosti (dle SMART) + + Vybrat jednu klíčovou rozvojovou akci, kterou budeme realizovat. 4) Jakých zkušeností / pozitiv můžeme využít? 5) Sestavení konkrétního plánu záchrany hostince + + Stanovit termíny DO KDY, a KDO JE ZA NĚ ZODPOVĚDNÝ.

16 Definování zákazníka: kdo využije váš nápad, tedy kdo bude vašim zákazníkem, je jedním z nejdůležitějších aspektů plánování, protože poskytuje nezbytné informace pro odůvodnění vaší budoucí činnosti. Zákazníci nikdy nejsou širokou veřejností, jedná se o specifickou skupinu lidí nebo organizací, která potřebuje naše služby nebo výrobky. CVIČENÍ 2: kdo může být stávajícím i novým zákazníkem Hostince u Stříbrného kruhu. Kdo jsou vaši současní zákazníci? Kdo jsou vaši noví cíloví zákazníci, kterých se Váš vybraný nápad jakkoliv dotkne? Jaké potřeby vašich zákazníků, v návaznosti na vaše služby (případně výrobky či zboží), budete uspokojovat? Jak jste jejich potřeby určili? Kde jste je zjistili? Kolika (novým) zákazníkům jste schopni dodávat Vaše nové služby nebo produkty? Kolik jich reálně obsloužíte za kalendářní měsíc?

17 Výrobky a služby: Lidé uspokojují své potřeby určitými předměty nebo určitou činností. Výrobky nazýváme užitečné předměty, které mají určité vlastnosti. Výrobek je konečný produkt, něco co sami vytvoříme, určený k dodávkám zákazníkům, dalším odběratelům nebo organizacím. V této souvislosti zmiňme pojem zboží. Ten označuje předměty, které jsme v hotové podobě zakoupili, a nezměněné je prodáváme dalšímu spotřebiteli. Služby jsou ony užitečné činnosti, při jejichž průběhu lidé uspokojují své potřeby. Výrobky a služby tvoří základ všech podniků. To, jak jsou zákazníci s nimi spokojeni nebo nespokojeni, společně s dalšími stránkami podniku, určuje jeho úspěch či neúspěch. Ať již firma s podnikáním začíná či je již zaběhnutá, její výrobky a služby se budou čas od času měnit, často kvůli podmínkám, které jsou mimo její kontrolu. Proto je dobré si stanovit, jaké změny firma předpokládá do budoucna a kdy očekává, že k nim dojde.

18 CVIČENÍ 3: popsat nové produkty a služby, které chcete nabídnout zákazníkovi Jaké stávající výrobky nebo služby jsou nabízeny zákazníkům? Popište podrobněji, co připravíte pro své zákazníky, které nové služby a výrobky či zboží jim budete nabízet Pokud budete (nově) vyrábět, pokuste se naznačit výrobní postup a způsob získávání surovin. Pokud budete pořizovat zboží za účelem dalšího prodeje, popište jak a u koho budete nakupovat (výrobce, distributor, velkoobchod atd.) popište (novou) službu, kterou hodláte poskytovat svým zákazníkům Už víte, jaká bude cena vašeho výrobku / služby ve srovnání s konkurencí? Vstup pro rozpočet = průměrná útrata 1 zákazníka za den Vstup pro rozpočet = měsíční tržba v Kč Kolik nových zaměstnanců bude (novou) službu, výrobu či prodej zboží zajišťovat? Bude nutno přijmout nové zaměstnance? Kolik Vás budou stát? mzdové náklady Vstup pro rozpočet = počet zaměstnanců x hrubá mzda za měs.

19 DOSAVADNÍ SHRNUTÍ CVIČENÍ: seznámili jste se s příběhem paní Vomáčkové, vcítili se do role jejích zaměstnanců, definovali jsme si cíle, kterých chceme dosáhnout, nápad, kterým budeme řešit vzniklou situaci, sepsali si činnosti, které bude potřeba provést, stanovili si termíny, do kdy, a určili, kdo je za ně zodpovědný, pak jsme si definovali, kdo bude naším zákazníkem, a popsali si nové produkty a služby, které mu chceme nabídnout.

20 Místo realizace: Mluvíme-li o místu realizace nápadu, tedy o místu, kde se bude zejména odehrávat, musíme pojmenovat zároveň specifické fyzické bariéry (velikost místností, počet parkovacích míst, distribuční dosažitelnost apod.) i technické bariéry (dostupnost a podmínky příjmu zdrojů energií, komunikační kanály apod. včetně vybavení a zázemí). Tyto hranice a překážky musíme respektovat, počítat s nimi, protože nás budou při zavádění nápadu do praxe omezovat, a samozřejmě je musíme patřičně zohledňovat při postupu realizace.

21 CVIČENÍ 4 MÍSTO REALIZACE: Potřebuji k uskutečnění svého nápadu nové nebo vlastní nevyužité prostory? Finanční otázky - PROSTORY: - Pořizovací cena v Kč (zdroje na pořízení: vlastní vklad X půjčka) - Nájemné v Kč/měs. - Kolik činí náklady na energie (efekt., voda, topení, plyn)? - Daně, poplatky? - Je požadováno stavební povolení? - Je zapotřební provést rekonstrukce, stavební úpravy nových prostor? Např. Jedná se o drobné stavební úpravy, rozvody elektřiny, vody, tepla, sociální zařízení,

22 Vybavení zařízením - vybavení, přístroje či nástroje výrobní stroje a strojní zařízení, drobné nástroje, nábytek, kancelářské vybavení, telefony, faxy, počítače či třeba cokoliv jiného.

23 CVIČENÍ 5 VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A NÁSTROJE: Je k dispozici nutné vybavení, zařízení a nástroje potřebné pro uskutečnění mého nápadu (pracovní nástroje, stroje, nábytek, telefony, faxy, počítače, jiná elektronika, vozidla )? Umístění a instalace vybavení, nástrojů a strojů (mám dostatečné prostory, odborníky?) Odhad cen dopravní techniky, vybavení interiérů a provozů, zařízení a nástrojů vč. instalace, zapojení, dopravy apod.: Finanční otázky - POŘÍZENÍ VYBAVENÍ - Pořizovací cena v Kč (zdroje na pořízení: vlastní vklad X půjčka) - Nájemné v Kč/měs.

24 Dodavatelé prostředky realizace nápadu: Důležitou podmínkou uskutečnění každého nápadu je možnost využití nebo získání vhodných vstupních zdrojů - materiálních, finančních i lidských. Zdroje musí být místně, časově i finančně dostupné. Místní dostupnost zdrojů (možnost obstarání zdrojů vlastními silami (např. vlastní zaměstnanci), nákup od externích dodavatelů. Fyzická i časová dostupnost (umístění místa realizace a možnosti distribuce z toho plynoucí. Čím je realizace nápadu do praxe závislejší na spolehlivosti, přesnosti a pravidelnosti dodávek, tím větší nároky jsou kladeny na výběr, sledování a hodnocení případných dodavatelů. Jakost dodávek - kvalita dodavatele přímo ovlivňuje kvalitu garantovanou u vlastních výstupů. Bez dostatečné jakostní úrovně zdrojů na vstupu nemůžeme očekávat zachování minimální požadované kvality našich produktů na výstupu.

25 Stejně tak je důležité zjistit alternativní dodavatele, pro případ, že ten stávající přestane zboží či materiál dodávat. CVIČENÍ 6: DODAVATELÉ PROSTŘEDKY REALIAZCE NÁPADU: Jaké dodávky bude nezbytné zajistit (zásoby zboží, surovin, služeb), abych mohl realizovat nové služby, nové produkty? Kolik potřebuji pořídit zásob zboží, surovin, materiálu, abych mohl realizovat měsíční tržby, které definuji v kapitole Výrobky a služby? = zboží..kč/měs. = suroviny..kč/měs. = materiál..kč/měs. = služby..kč/měs.

26 Jaké externí dodávky služeb musím zajistit, abych udržel bezproblémový chod akce/nápadu (v Kč/měsíc)? = telefony..kč/měs. = poštovné..kč/měs. = účetní služby..kč/měs. = pojištění..kč/měs. = drobné opravy..kč/měs. = cestovné..kč/měs. Kde tyto dodávky zajistím? Proč zvolím právě tyto dodavatele? Alternativní (náhradní) dodavatelé pro případ, že by váš stávající dodavatel přestal obchodovat nebo vám odmítl dále dodávat zboží?

27 Prezentace/propagace nápadu: Zvážit formu, jakou budeme nápad prezentovat. Metody komunikace: reklama a propagace (cílem je vzbudit zájem o výrobky a služby, přimět stávající i nové zákazníky, aby firmu kontaktovali, dát vědět, jak a kde se mohou zákaznic na firmu kontaktovat, ukázat jim výhody nákupu právě u ní, vylepšit firemní image či získat předstih před konkurencí)

28 CVIČENÍ 7 PREZENTACE/PROPAGACE NÁPADU: Jak budete svůj nápad prezentovat okolí? Jaké nástroje využijete k propagaci vašeho nápadu? Jak často budete dané nástroje využívat a svou činnost propagovat? Kolik finančních prostředků měsíčně / kvartálně / pololetně či ročně na propagaci vynaložíte?

29 Cena rozpočet realizovaných aktivit: Cena představuje hodnotu vyjádřenou v penězích. CVIČENÍ 8 CENA ROZPOČET REALIZOVANÝCH AKTIVIT: provést modifikovaný nástřel finanční situace, kterou vyvolá změna, pro kterou jste se rozhodli. Nikoliv skutečný výkaz (cash-flow, výkaz příjmů a výdajů ). Pozor není tedy třeba kalkulovat veškeré příjmy a výdaje, ale pouze ty, které vzniknou v důsledku realizace nápadu. Snahou je, alespoň částečně vyzkoušet možnosti finančního plánování.

30

31

32

33 Krizový scénář: Co se bude dít, nepůjde-li všechno podle připraveného plánu? Jak si počínat v případě, že některou z klíčových aktivit nebude možné splnit nebo bude jinak ohrožena? Vedle jednoho řešení se vždy nabízí i řada jiných, méně výhodných a vhodných. Přesto je dobré o nich vědět. Umět je využít, zaručuje mít možnost ovlivnit nepříznivý vývoj, nikoliv mu jen přihlížet. CVIČENÍ 9 KRIZOVÝ SCÉNÁŘ Kdyby nastal tento problém řešil/a bych to.. (např. odchod klíčového pracovníka, porucha strojů, zařízení, vybavení).

34 DOSAVADNÍ SHRNUTÍ CVIČENÍ: jak je to s místem realizace, popsali jsme si, jaké vybavení, stroje, přístroje, nástroje bude muset paní Vomáčkové pro hostinec pořídit, definovali jsme si, kdo budou naši dodavatelé, a jaké jsou prostředky potřebné pro realizaci nápadu, zamýšleli jsme se nad silnými i slabými stránkami svými i našich konkurentů, naplánovali jsme si, jak svou činnost představíme veřejnosti, sestavili jste rozpočet, sestavili jste rovněž krizový scénář.

35 Co je nezbytné dále zvážit, chci-li realizovat svůj podnikatelský záměr? Název firmy. Právní formu podnikání (OSVČ, osoba podnikající na základě zvláštního oprávnění, obchodní společnosti společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstva). Odpovědného zástupce (u OSVČ, nesplňuji-li podmínky). Společníci a jejich podíly ve společnosti (u obchod. společností). Orgány společnosti a jejich pravomoci (u obchodních společností). Vedení firmy (kromě zaměstnanců, viz. zdroje realizace). Sídlo firmy (kromě informací viz. bod místo realizace).

36 Povinná účetní evidence, resp. jiná evidence, hrazené daně, daňová přiznání (kromě informací viz. Rozpočet realizovaných aktivit). Správní záležitosti zřízení běžného účtu, potřebná oprávnění k podnikání, registrace u institucí (finanční úřad, okresní správa). Orientace v souvisejících předpisech (hygienické předpisy, protipožární předpisy, ochrana dat, zdraví a bezpečnost, životní prostředí, patentní a autorská práva, ochranné známky ). Smlouvy - ošetření smluvních vztahů, pracovně právních vztahů. Pojištění zaměstnanců, odpovědnosti, majetku. Školení podnikatelské, marketing, prodej, účetnictví, finanční oblast, kontrola kvality, produkce, řízení lidských zdrojů, odborná školení apod.

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU (VYPRACOVANÝ VZOR) KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Zřízení zubní laboratoře

Zřízení zubní laboratoře ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení zubní laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více