ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

2 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy... 5 Vybavení školy... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 5 Charakteristika žáků... 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce... 6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 6 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Zaměření školy... 8 Výchovné a vzdělávací strategie... 9 Kritéria pro zařazování žáků do tříd a skupin... 9 Naplňování klíčových kompetencí... 9 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků s poruchami učení Vzdělávání žáků s vadami řeči Vzdělávání žáků s poruchami chování Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k tabulaci učebního plánu První stupeň Druhý stupeň Učební osnovy první stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce

3 Pracovní činnosti Učební osnovy - druhý stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk první cizí jazyk Německý jazyk první cizí jazyk Německý jazyk další cizí jazyk Ruský jazyk další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Čeština a my Zajímavá matematika Chemická praktika Evropa a my Doplňující vzdělávací obory Etická výchova Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název programu: Tvořivé učení Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze Název školy: Adresa školy: Prokopa Velikého 633, Kolín 4 Jméno ředitele školy: Mgr. Irena Kaurová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petr Černý Kontakty: telefon: , webové stránky: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Město Kolín Karlovo náměstí 78 Kolín 1, Kontakty: telefon: , fax: Platnost dokumentu: od 28. srpna 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne 28. srpna Mgr. Irena Kaurová ředitelka školy razítko školy 4

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme plně organizovanou školou s 1. až 9. ročníkem. Nacházíme se v sousedství jiné plně organizované školy, na sídlišti obklopeným rodinnými domky. Sousedíme s mateřskou školou, se kterou udržujeme velmi dobré kontakty. Naši školu vyhledávají rodiče z celého města. Každým rokem k nám dojíždějí žáci z cca 45 obcí. V blízkosti školy jsou autobusové zastávky a nedaleko vlakové i autobusové nádraží. Počet vzdělávaných dětí v naší škole se pohybuje okolo 555 žáků. Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku v paralelních třídách. Průměrná naplněnost běžných tříd je 21,5 žáků, průměrná naplněnost tříd pro děti s poruchami učení je 11,5 žáků. Od 1. do 9. ročníku máme zřízeny speciální třídy pro skupinovou integraci. Vybavení školy Třídy se nacházejí ve třech budovách, které jsou vyzdobeny pracemi žáků. V budovách školy jsou vedle kmenových tříd odborné pracovny fyziky, přírodopisu, chemie, hudební výchovy a tři učebny výpočetní techniky, které jsou využívány nejen k výuce informatiky, ale i v běžných vyučovacích hodinách jiných předmětů. Téměř polovina tříd je přizpůsobena pro interaktivní výuku. K vybavení školy patří také dílny, jejichž součástí je keramická dílna. Pro školní družinu jsou k dispozici samostatné herny, terasa a hřiště. Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách. Jedna je vybavena zrcadly a slouží jako gymnastický sál. V areálu školy máme hřiště určené pro běžné míčové hry. V areálu školy byla vybudována naučná stezka pro výuku ekologického přírodopisu a meteorologická stanice Prokopka. Na chodbách máme relaxační místa, o velké přestávce a při vhodném počasí mohou žáci chodit na sportovní plochu. Školní jídelna s kuchyní je po velké moderní rekonstrukci, včetně bezbariérového přístupu. Celkovou rekonstrukcí prošla také sociální zařízení ve všech budovách. Pro učitele jsou k dispozici kabinety (celkem 14). Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 46 členů, 45 je kvalifikovaných. Na prvním stupni učí 18 učitelů, na druhém stupni 21, vychovatelek ve školní družině je 7. Na škole působí 2 výchovní poradci, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor EVVO a koordinátor ŠVP, dále na škole působí 4 lektoři činnostního učení. Všichni učitelé prvního stupně prošli kurzem činnostního učení. Na druhém stupni tímto kurzem prošli všichni vyučující matematiky. Dále zde máme 1 asistenta pedagoga. Všichni pedagogové prošli kurzem pro uživatele PC. Škola se věnuje výchově k ekologickému myšlení ve výuce a v projektu Recyklohraní. Jsme schopni zajistit výuku zdravotní tělesné výchovy, na škole probíhá logopedická péče a náprava SPU. Usilujeme o vybudování klubovny, která by sloužila jako knihovna, herna a informační středisko. 5

6 Charakteristika žáků Většinu žáků tvoří děti z okolního sídliště, z rodinných domků, velká část žáků k nám dojíždí. Naše škola se jako jediná v okolí specializuje na výuku žáků se specifickými poruchami učení (SPU), kteří jsou integrováni skupinově nebo individuálně. Docházejí k nám i žáci s jiným zdravotním postižením. Dále zde soustřeďujeme žáky se zájmem o sport. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola patří do celorepublikové sítě Tvořivých škol a je zároveň školicím střediskem. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech (Den Evropy, Den zdraví, Den Země, Den vody a další). Pořádáme řadu kulturních a vzdělávacích programů ozdravné, sportovně zaměřené a poznávací zájezdy. Dlouhodobě u nás působí Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře. V rámci jednotlivých předmětů pořádáme pro žáky naučné exkurze do Terezína (paměť národa), do Kutné Hory (gotika), do Prahy (Královská cesta, Slavín, Národní muzeum, Národní divadlo), na Kuks. Každý rok se v rámci prevence patologických jevů koná Týden s Městskou policií Kolín, návštěva u Hasičů Kolín, dále navštěvujeme Informační a poradenské středisko pro volbu povolání a Městský soud v Kolíně (přelíčení s mladistvým). V rámci prevence trvale spolupracujeme s občanským sdružením ACET. Stěžejní je pro školu spolupráce s PPP. Škola pravidelně pořádá den otevřených dveří, vánoční trhy, jarní trhy, školní akademii, příměstský letní tábor a Metodu dobrého startu pro budoucí žáky prvních tříd. Zúčastňujeme se sportovních akcí pořádaných AŠSK, městem Kolín a dalšími sportovními organizacemi. V rámci výuky cizích jazyků pořádáme výjezdy do zahraničí. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Používáme on-line systém i-škola, ve kterém má rodič možnost se školou komunikovat. Tento systém umožňuje komunikaci na více úrovních: rodič učitel, rodič vedení školy, rodič školní jídelna, učitel žák. Další kontakt je možný přes a webové stránky školy. Pro individuální pohovory má každý učitel stanovenou pevnou konzultační dobu a pravidelně svoláváme třídní schůzky. Další kontakty jsou možné po telefonické domluvě. Na škole pracuje Školská rada, a to nejen v rámci povinností daných podle 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb., ale i nad jeho rámec. Pravidelně kontaktuje rodiče a doplňuje tak zpětnou vazbu mezi školou a rodinou. Škola pořádá pravidelně den otevřených dveří, vánoční trhy, velikonoční trhy, tvořivá odpoledne s předškoláky, Metodu dobrého startu, školní akademii, letní příměstský tábor. Veřejnost je o činnosti školy informována prostřednictvím webových stránek školy, prezentací v regionálním tisku, vývěskou v areálu školy a školního časopisu. Subjekty, se kterými škola spolupracuje: Pedagogicko-psychologická poradna PPP Kolín Středisko výchovné péče SVP Kolín Český červený kříž ČČK Kolín Hygienicko-epidemiologická stanice Kolín 6

7 Městská policie Kolín Policie České republiky PČR Městská knihovna Kolín Městský úřad Kolín (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) Hasiči Kolín Okresní soud Kolín Tvořivá škola Brno ČEZ ACET o.s. 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z filozofie činnostního učení, kterému se naše škola věnuje. Činnostní učení je principem programu Tvořivá škola. Vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně vlastní činností. Tvořivá škola nepředkládá žákům zpravidla hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vede je k tomu, aby vše nové, pokud to jde, získali na základě činností, pozorování, pokusů na základě objevování. Nezaměstnává jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na jejich city a vůli. Nehromadí jen množství vědomostí, ale snaží se rozvíjet schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Základní metoda činnostního učení je metoda objevování, která staví do popředí význam otázek žáků ve vyučování. Je-li dítě schopno k určitému jevu položit otázku, je to znamení, že o pozorovaném jevu přemýšlí, hledá vysvětlení, je schopno mu porozumět a na otázku najít odpověď. Úloha učitele spočívá v tom, aby žákům několik žákovských otázek formuloval sám a aby jim dal dostatek příležitosti k vzájemnému kladení otázek. Schopnost ptát se je jedním z klíčů k úspěšnému učení. Další důležitou metodou činnostního učení je individualizace, tzn. dát každému žákovi možnost, aby daný úkol řešil vlastním způsobem. Tato metoda poslouží též ke zpětné vazbě. Žák zároveň poznává, co se vlastně učí a co z toho už umí. Významnou roli zde má zdůvodňování zvoleného řešení. K základním pracovním metodám činnostního učení patří metody aktivizující, zejména metoda situační, problémová a projektová, metody názorně demonstrační, metody slovní, zejména dialogické, metody samostatné práce, metody výzkumné, tvořivá práce s učebnicí, pracovními sešity, didaktickými pomůckami a hrami. TŠ významně využívá mezipředmětových vztahů. Učí užívat žáky veškeré vědomosti a dovednosti ve všech předmětech. Při osvojování nového učiva je dbáno na navazování na učivo předešlé. Role učitele spočívá především v organizaci a usměrňování práce žáků. Atmosféra činnostního učení vytváří příjemný pocit radosti z dílčích úspěchů. Dochází k pocitu vnitřního uspokojení nejen u žáků, ale i učitelů. ŠVP naší školy má základní myšlenku být pro všechny, pro žáky, učitele a rodiče. Nabídkou je obsah vzdělání, demokratické principy, respektování žáka jako osobnosti, diferencovaný přístup, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Počítá s žáky jak nadanými, tak méně nadanými i s žáky se zdravotním postižením. Klademe důraz na seberealizaci žáků a možnosti pozitivních zážitků v pestré nabídce zájmové činnosti, ve sportu, v nabídce volitelných předmětů, exkurzí, zájezdů, divadelních a jiných kulturních akcí, v soutěžích, projektových dnech a společných zážitcích. Významnou roli v této oblasti hraje školní družina a školní klub. Jejich činnost má velký vliv na klima školy právě v rámci mimoškolní činnosti. Za úkol si dáváme zlepšení vzájemných vztahů především mezi dětmi, zvláště pak chceme snižovat agresivní projevy žáků. Od školního roku 2011/2012 otevíráme první ročníky s rozšířenou výukou anglického jazyka Angličtina napříč předměty. Od 1. do 9. ročníku máme zřízeny speciální třídy pro skupinovou integraci, přičemž do 1. ročníku přijímáme žáky s vadami řeči, a to již od roku

9 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou souborem postupů, metod, pravidel, aktivit a akcí, které mají za úkol rozvíjet klíčové kompetence žáků. Procházejí napříč školou a jsou určeny pro všechny žáky. Naplňování vzdělávacích cílů je v souladu se Standardy pro základní vzdělávání. Kritéria pro zařazování žáků do tříd a skupin K naplňování vzdělávacích cílů nám napomáhá rozdělování žáků do menších pracovních skupin. Do prvních tříd zařazujeme žáky podle zaměření tříd a diagnózy žáka následujícím způsobem: 1. A třída se zaměřením na anglický jazyk, 1. B třída se zaměřením na tvořivé činnostní učení, 1. D logopedická třída. Na prvním stupni zařazujeme žáky dle diagnózy (třídy pro žáky s SPU), výkonnosti (cizí jazyky), pohlaví, počtu a také podle zájmu žáků. Na druhém stupni zařazujeme žáky do skupin podle pohlaví a počtu (TV, PČ), podle výkonnosti (cizí jazyky, informatika) a podle zájmů žáků (volitelné předměty). Naplňování klíčových kompetencí Kompetence k učení Učitel nabízí různé zdroje informací. Žák se zúčastňuje exkurzí. Žák využívá metodu myšlenkových map. Učitel pro výuku využívá výukové programy. Učitel postupuje od známého k neznámému. Žák se zúčastňuje plošného srovnávacího testování vědomostí a dovedností žáků na ZŠ. Učitel vede žáka k využívání mezipředmětových vztahů. Učitel vytváří prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje činnostní učení žáků. Učitel využívá interaktivní metody. Žák využívá poradního sboru ředitelky školy. Žák řeší zadání a ověřuje své znalosti při laboratorních pracích. Kompetence k řešení problémů Žák se aktivně účastní třídnických hodin. Učitel pracuje s žáky v projektech. Žák se podle svých schopností zúčastňuje předmětových olympiád a soutěží. Žák řeší strategické a skupinové úkoly. Škola nabízí širokou škálu aktivit při školním klubu ZŠ. Učitel zařazuje kooperativní výuku. Žák využívá prostředky ICT. 9

10 Kompetence komunikativní Učitel podporuje a vede žáky k prezentaci svých názorů (Školní časopis). Škola nabízí pro budoucí žáky 1. tříd Metodu dobrého startu. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Žáci osmého ročníku absolvují návštěvu Informačního poradenského střediska pro volbu povolání. Kompetence sociální a personální Žáci spoluvytvářejí pravidla třídy. Škola zařazuje do učebního plánu volbu povolání. Žák formuje své dovednosti při kooperativní výuce. Škola nabízí besedy v rámci programu prevence sociálně patologických jevů. Žákům devátého ročníku nabídnut test na profiorientaci. Škola nabízí pestrou škálu aktivit na podporu všestranného rozvoje žáka. Učitel zařazuje zážitkové metody. Škola klade důraz na toleranci a respekt k odlišnostem. Škola pořádá za účasti žáků den otevřených dveří. Žák se zúčastňuje sportovních, kulturních a dalších akcí. Žák se řídí právy a povinnostmi vyplývajících ze školního řádu. Žák se zúčastňuje kulturních a společenských akcí, které pořádá škola. Kompetence občanské Škola zajišťuje motivaci pro třídění odpadu a vede žáky k ekologickému chování. Škola několikrát do roka organizuje sběr (papír, kaštany, žaludy). Žák je veden k chápání významu třídní samosprávy a ke zvládání své role v ní. Kompetence pracovní Škola nabízí zázemí a prostor k praktickým činnostem. Učitel podporuje tvorbu žákova portfolia. Učitel navozuje situace a volí metody, které podporují využití ICT ve výuce. Škola podporuje tvořivou manuální činnost. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním a žáci mimořádně nadaní. Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řadíme žáky, u kterých byla odborným pracovištěm, většinou příslušnou PPP, diagnostikována některá ze specifických poruch učení, příp. jiná diagnóza vedoucí ke změně vzdělávacích potřeb. Ke specifickým poruchám učení řadíme dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspraxii, ADHD, ADD. Dále mezi tyto žáky řadíme žáky s diagnostikovaným autismem, s vývojovou dysfázií, s kombinovaným postižením, vadou řeči, žáky s problematickým chováním, žáky pocházející z nevýhodných sociálních poměrů, žáky s mimořádným nadáním a žáky s jiným zdravotním postižením. 10

11 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Z důvodů zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění je uplatňována při vzdělávání žáků kombinace speciálně pedagogických postupů s metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. Rozsah péče se řídí doporučením odborného pracoviště, podmínek školy a potřeb žáka. Škola nemá bezbariérový přístup. Vzdělávání žáků s poruchami učení Nejpočetnější skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole jsou žáci se specifickými poruchami učení. Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení je realizováno dvěma různými formami. Žákům, kterým je na základě diagnózy doporučena skupinová integrace, je umožněno vzdělávat se ve třídách se sníženým počtem dětí, a to od 2. do 9. postupného ročníku. Žáci, kteří jsou individuálně integrováni, docházejí do svých kmenových tříd a jejich vzdělávání probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán je sestavován na základě podkladů pro IVP, které jsou součástí Rozhodnutí o integraci. Rozhodnutí o integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vydává příslušná PPP na základě speciálně pedagogického a psychologického, případně jinak odborného vyšetření dítěte. O povolení IVP žádají zákonní zástupci žáka ředitele školy. Sestavení IVP koordinuje výchovný poradce speciální pedagog ve spolupráci s učiteli, rodiči a odbornými pracovníky PPP. Součástí IVP jsou závěry a doporučení PPP, konkrétní zaměřenost reedukace, její charakter, dále pomůcky, které budou k nápravě užívány, způsob hodnocení žáka, termín reedukace, podíl žáka na nápravě a podíl rodičů na celém vzdělávacím procesu dítěte. Při hodnocení žáků jsou zohledněna doporučení poradny a platné předpisy o hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Další formou zabezpečení výuky je možná přítomnost pedagogického asistenta během vyučování. Pedagogický asistent pracuje s žákem, kterému tato forma pomoci byla doporučena odborným pracovištěm (většinou PPP nebo SPC). Pro děti se středně těžkými logopedickými vadami je zřízena první logopedická třída. Zprostředkování další odborné péče a diagnostiky zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s rodiči, učiteli a poradenským pracovištěm. Vzdělávání žáků s vadami řeči Od jsme otevřeli 1. třídu pro děti s vadami řeči. Do této třídy jsou integrováni žáci na základě diagnostikované středně těžké vady řeči školským poradenským zařízením. K otevření této třídy získala naše škola souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje. Odbornost výuky je zajištěna speciálním pedagogem. Od 2. ročníku jsou žáci zařazeni do třídy pro děti s poruchami učení. 11

12 Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, většinou s diagnostikovanou LMD, ADHD, ADD. Tito žáci jsou často nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Na základě Rozhodnutí o integraci jsou vzděláváni podle IVP. Jejich výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci se všemi učiteli, výchovným poradcem a s preventistou sociálně patologických jevů. Při řešení závažných kázeňských přestupků se škola obrací na odborná pracoviště (SVP a poradna pro rodinu). V procesu vytváření klíčových sociálních kompetencí žáků klademe zvýšený důraz na jejich samostatné rozhodování s vědomím osobní odpovědnosti, kritické myšlení a schopnost domluvit se, jednání bez podléhání manipulaci a zejména rozvoj schopnosti konstruktivní spolupráce. Nezbytným východiskem při práci s těmito žáky je kvalitní a otevřená spolupráce s rodiči. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami probíhá formou individuální integrace v kmenové třídě žáka nebo formou skupinové integrace ve třídě se sníženým počtem žáků, případně za přítomnosti asistenta pedagoga. Na základě doporučení PPP nebo SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Konkrétní realizace takového opatření probíhá na základě souhlasu rodičů i ředitele školy a odpovídá daným podmínkám a možnostem školy. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků zabezpečuje škola individuální péči, odpovídající metody a formy práce, specifické učebnice a materiály, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. V této oblasti škola úzce spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín oddělení sociálně právní ochrany. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle platné právní normy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Nadaní žáci mohou individuálně nebo skupinově navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku. Začlenění průřezových témat 12

13 13

14 Název tematického okruhu Rozvoj schopností poznávání Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. ČJ M HV VV PČ TV ČJ M HV VV PČ TV ČJ CJ M HV VV PČ TV ČJ CJ M HV VV PČ TV Sebepoznání a sebepojetí PRV VV TV PRV VV TV CJ VV TV ČJ CJ TV Seberegulace a sebeorganizace ČJ PRV HV VV TV ČJ M HV VV PČ ČJ CJ M VV TV Psychohygiena ČJ PRV M TV M TV ČJ CJ PRV TV Kreativita Poznávání lidí ČJ PRV M HV VV ČJ PRV HV TV ČJ PRV M PČ ČJ PRV M VV TV ČJ CJ M VV PČ ČJ CJ PRV HV VV TV Mezilidské vztahy ČJ PRV ČJ PRV TV ČJ CJ PRV TV Komunikace ČJ PRV M HV TV ČJ PRV M TV Kooperace a kompetice ČJ M TV ČJ M TV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ CJ PRV M TV ČJ CJ PRV HV TV ČJ CJ PŘV HV VV TV ČJ CJ VL PŘV TV ČJ CJ PŘV HV VV PČ ČJ CJ PŘV HV TV ČJ CJ PŘV PČ TV ČJ CJ M PŘV TV ČJ CJ PŘV HV PČ TV ČJ CJ M PŘV HV VV PČ TV IT ČJ PŘV VV PČ TV IT ČJ CJ VL HV VV PČ TV ČJ CJ PŘV PČ TV INF ČJ CJ PŘV HV VV PČ INF ČJ CJ PŘV HV VV TV ČJ CJ PŘV VV TV ČJ CJ M HV VV PČ INF ČJ CJ PŘV PČ INF PRV M TV PRV M TV ČJ CJ PRV ČJ CJ PŘV TV ČJ CJ PČ TV PRV TV PRV TV CJ PRV M TV PŘV HV PČ TV PŘ HV PČ TV INF ČJ M INF VkO F PŘ Z HV TV VkZ CJ D VkO HV VV TV VkZ PČ CJ INF VkO PŘ Z TV PČ ČJ M INF VkO F PŘ Z HV TV VkZ CJ D VkO HV VV TV VkZ CJ INF VkO PŘ Z TV PČ ČJ VkO F Ch PŘ Z HV TV VkZ CJ D VkO HV VV TV VkZ CJ PŘ Z TV PČ ČJ INF VkO F Ch PŘ Z HV TV CJ D INF VkO HV VV TV CJ INF PŘ Z TV PČ ČJ PŘ TV ČJ PŘ TV PŘ TV INF VkO PŘ Z CJ INF HV VV TV PČ ČJ CJ VkO PŘ Z ČJ CJ D VkO PŘ TV VkZ PČ ČJ INF CJ PŘ TV VkZ M VkO VV TV PČ CJ M F Z VV PČ D VkO PŘ Z HV VV TV CJ INF VV HV TV PČ ČJ CJ VkO PŘ Z ČJ CJ D PŘ TV VkZ PČ ČJ CJ INF PŘ TV VkZ M VkO VV TV PČ CJ M F Z VV PČ D VkO PŘ Z HV VV TV CJ HV VV TV PČ ČJ CJ VkO PŘ Z ČJ CJ D VkO PŘ TV VkZ PČ ČJ CJ Ch PŘ TV VkZ M VkO VV TV PČ CJ M F Ch Z VV PČ D VkO Ch PŘ Z HV VV TV CJ HV VV TV ČJ CJ INF VkO PŘ Z CJ D VkO PŘ TV PČ ČJ CJ INF Ch PŘ TV M INF VkO VV TV PČ CJ M INF F Ch Z VV PČ D VkO Ch PŘ Z HV VV TV 14

15 Název tematického okruhu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. M TV M HV TV CJ PRV M CJ VL CJ VL TV PRV M TV CJ M TV VL M VL M D VkO Z VV TV VkZ D VkO Z VV VkZ D VkO Z VV TV VkZ D VkO Z VV VkZ D VkO Z VV TV VkZ ČJ D VkO Z VV VkZ D VkO Z VV TV ČJ D VkO Z VV TV TV D VkO D VkO D VkO D VkO PRV TV TV CJ TV CJ VL TV TV D VkO Z D VkO Z D VkO Z D VkO Z Název tematického okruhu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Evropa a svět nás zajímá PRV VV VV TV ČJ CJ VV TV ČJ CJ VL M ČJ CJ VL M TV INF Objevujeme Evropu a svět VV TV CJ VV TV CJ VL TV CJ VL INF Jsme Evropané PRV TV CJ PRV TV CJ VL VV TV CJ VL VV CJ INF D VkO PŘ Z HV VV PČ ČJ M VkO PŘ Z VV TV D VkO Z VkZ CJ INF D VkO PŘ Z HV VV PČ ČJ M VkO PŘ Z VV TV D VkO Z VkZ CJ D VkO Ch PŘ Z HV VV PČ ČJ M VkO PŘ Z VV TV D VkO Z VkZ CJ INF D VkO Ch PŘ Z HV VV PČ ČJ M VkO PŘ Z VV TV D VkO Z 15

16 Název tematického okruhu Kulturní diference Lidské vztahy PRV TV PRV PČ TV Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. CJ HV VV CJ PRV M PČ TV CJ VL M HV VV CJ VL M PČ TV CJ M PŘV HV VV CJ VL PČ TV INF INF D VkO Z VV VkZ CJ D VkO PŘ Z HV TV PČ INF D VkO Z VV VkZ CJ D VkO PŘ Z HV TV PČ D VkO Z VV VkZ CJ D VkO PŘ Z HV TV PČ INF D VkO Z VV CJ D VkO PŘ Z HV TV PČ Etnický původ PRV PRV PRV VL VV VL VV D VkO PŘ Z D VkO PŘ Z D VkO PŘ Z D VkO PŘ Z Multikulturalita TV PRV TV HV TV ČJ HV TV Princip sociálního smíru a solidarity ČJ VL HV TV INF CJ CJ TV CJ TV CJ VkO HV VV VkZ PČ VkO PŘ VkZ CJ VkO HV VV VkZ PČ VkO PŘ VkZ CJ VkO HV VV VkZ PČ VkO PŘ VkZ CJ VkO HV VV PČ VkO PŘ VkZ Název tematického okruhu Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Ekosystémy PRV M TV VV TV PRV VV TV PŘV TV PŘV TV PŘ Z PŘ Z PŘ Z PŘ Z VkO PŘ Z VkO PŘ Z VkO Ch PŘ VkO Ch Z Základní podmínky života PRV TV PRV VV TV PRV VV TV VL PŘV TV PŘV TV TV TV Z TV Lidské aktivity a životní prostředí Vztah člověka k prostředí M TV PRV M VV PČ TV PRV TV PRV M PČ TV CJ VV PČ TV CJ VV TV CJ VL M PŘV TV M PŘV VV PČ TV CJ VL PŘV PČ INF CJ VL PŘV VV PČ TV INF D VkO INF PŘ Z VV TV PČ D VkO M F PŘ VV PČ D VkO INF PŘ Z VV TV PČ ČJ M D VkO F PŘ VV PČ D VkO Ch PŘ Z VV TV PČ ČJ M D VkO F Ch PŘ VV PČ D VkO INF Ch PŘ Z VV TV PČ ČJ M D VkO F Ch PŘ VV PČ 16

17 Název tematického okruhu Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Kritické čtení a vnímání ČJ CJ M ČJ CJ INF D ČJ CJ INF D ČJ CJ D ČJ ČJ CJ M mediálních sdělení INF VkO PŘ Z VkO PŘ Z VkO PŘ Z Interpretace vztahu ČJ CJ INF D ČJ CJ INF D ČJ CJ D mediálních sdělení a ČJ PRV ČJ CJ PŘV ČJ CJ INF VkO PŘ Z VkO PŘ Z VkO PŘ Z reality Stavba mediálních sdělení ČJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti ČJ CJ INF D VkO PŘ Z ČJ CJ INF D VkO PŘ Z ČJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ INF PŘ ČJ INF PŘ ČJ PŘ ČJ INF PŘ ČJ PRV ČJ PRV ČJ CJ PŘV ČJ CJ M INF Tvorba mediálních sdělení ČJ ČJ CJ Práce v realizačním týmu ČJ CJ VL M ČJ CJ M ČJ INF D VkO PŘ HV VV TV ČJ CJ INF VV ČJ CJ INF VV ČJ INF D VkO PŘ HV VV TV ČJ CJ INF VV ČJ CJ INF VV ČJ D VkO PŘ HV VV TV ČJ CJ VV ČJ CJ VV ČJ INF D VkO PŘ HV VV TV ČJ CJ INF VV ČJ CJ INF VV 17

18 UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace UČEBNÍ PLÁN - 1. STUPEŇ vyučovací předměty Český jazyk (běžné třídy) Český jazyk (třídy s AJ) Český jazyk (1. logopedická) Cizí jazyk (běžné třídy) Cizí jazyk (třídy s AJ) celkem (+)1 (+) Matematika Informační a komunikační technologie Informační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a práce Prvouka (běžné třídy) Prvouka (1. logopedická) Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem

19 UČEBNÍ PLÁN - 2. STUPEŇ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vzdělávací oblast Vyučovací předměty celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk ČJ Cizí jazyk AJ Druhý cizí jazyk NJ, RJ Matematika M Informatika INF 1 (+) 1 0 (+) Dějepis D Výchova k občanství VkO (+) Fyzika F Chemie Ch Přírodopis PŘ Zeměpis Z Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Výchova ke zdraví VkZ Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ (+) Volitelné předměty CELKEM Volitelné předměty pro 9. ročník ve školním roce 20136/2014: Čeština a my Dějiny Evropy Chemická praktika Zajímavá matematika 19

20 UČEBNÍ PLÁN - 2. STUPEŇ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk ČJ Cizí jazyk AJ Druhý cizí jazyk NJ, RJ Matematika M Informatika INF 1 (+) 1 0 (+) Dějepis D Výchova k občanství VkO (+) Fyzika F Chemie Ch Přírodopis PŘ Zeměpis Z Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Výchova ke zdraví VkZ Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ (+) CELKEM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Č. j.: 549/2011 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ UHOVÁ ŠKOLA ÁKLANÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova Vydáno dne. 9. 4 Obsah IENTIFIKAČNÍ ÚAJE... CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.... Úplnost a velikost školy.... Vybavení školy.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu č.j. 330/07 Školní

Více