ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

2 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy... 5 Vybavení školy... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 5 Charakteristika žáků... 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce... 6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 6 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Zaměření školy... 8 Výchovné a vzdělávací strategie... 9 Kritéria pro zařazování žáků do tříd a skupin... 9 Naplňování klíčových kompetencí... 9 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků s poruchami učení Vzdělávání žáků s vadami řeči Vzdělávání žáků s poruchami chování Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k tabulaci učebního plánu První stupeň Druhý stupeň Učební osnovy první stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce

3 Pracovní činnosti Učební osnovy - druhý stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk první cizí jazyk Německý jazyk první cizí jazyk Německý jazyk další cizí jazyk Ruský jazyk další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Čeština a my Zajímavá matematika Chemická praktika Evropa a my Doplňující vzdělávací obory Etická výchova Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název programu: Tvořivé učení Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze Název školy: Adresa školy: Prokopa Velikého 633, Kolín 4 Jméno ředitele školy: Mgr. Irena Kaurová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petr Černý Kontakty: telefon: , webové stránky: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Město Kolín Karlovo náměstí 78 Kolín 1, Kontakty: telefon: , fax: Platnost dokumentu: od 28. srpna 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne 28. srpna Mgr. Irena Kaurová ředitelka školy razítko školy 4

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme plně organizovanou školou s 1. až 9. ročníkem. Nacházíme se v sousedství jiné plně organizované školy, na sídlišti obklopeným rodinnými domky. Sousedíme s mateřskou školou, se kterou udržujeme velmi dobré kontakty. Naši školu vyhledávají rodiče z celého města. Každým rokem k nám dojíždějí žáci z cca 45 obcí. V blízkosti školy jsou autobusové zastávky a nedaleko vlakové i autobusové nádraží. Počet vzdělávaných dětí v naší škole se pohybuje okolo 555 žáků. Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku v paralelních třídách. Průměrná naplněnost běžných tříd je 21,5 žáků, průměrná naplněnost tříd pro děti s poruchami učení je 11,5 žáků. Od 1. do 9. ročníku máme zřízeny speciální třídy pro skupinovou integraci. Vybavení školy Třídy se nacházejí ve třech budovách, které jsou vyzdobeny pracemi žáků. V budovách školy jsou vedle kmenových tříd odborné pracovny fyziky, přírodopisu, chemie, hudební výchovy a tři učebny výpočetní techniky, které jsou využívány nejen k výuce informatiky, ale i v běžných vyučovacích hodinách jiných předmětů. Téměř polovina tříd je přizpůsobena pro interaktivní výuku. K vybavení školy patří také dílny, jejichž součástí je keramická dílna. Pro školní družinu jsou k dispozici samostatné herny, terasa a hřiště. Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách. Jedna je vybavena zrcadly a slouží jako gymnastický sál. V areálu školy máme hřiště určené pro běžné míčové hry. V areálu školy byla vybudována naučná stezka pro výuku ekologického přírodopisu a meteorologická stanice Prokopka. Na chodbách máme relaxační místa, o velké přestávce a při vhodném počasí mohou žáci chodit na sportovní plochu. Školní jídelna s kuchyní je po velké moderní rekonstrukci, včetně bezbariérového přístupu. Celkovou rekonstrukcí prošla také sociální zařízení ve všech budovách. Pro učitele jsou k dispozici kabinety (celkem 14). Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 46 členů, 45 je kvalifikovaných. Na prvním stupni učí 18 učitelů, na druhém stupni 21, vychovatelek ve školní družině je 7. Na škole působí 2 výchovní poradci, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor EVVO a koordinátor ŠVP, dále na škole působí 4 lektoři činnostního učení. Všichni učitelé prvního stupně prošli kurzem činnostního učení. Na druhém stupni tímto kurzem prošli všichni vyučující matematiky. Dále zde máme 1 asistenta pedagoga. Všichni pedagogové prošli kurzem pro uživatele PC. Škola se věnuje výchově k ekologickému myšlení ve výuce a v projektu Recyklohraní. Jsme schopni zajistit výuku zdravotní tělesné výchovy, na škole probíhá logopedická péče a náprava SPU. Usilujeme o vybudování klubovny, která by sloužila jako knihovna, herna a informační středisko. 5

6 Charakteristika žáků Většinu žáků tvoří děti z okolního sídliště, z rodinných domků, velká část žáků k nám dojíždí. Naše škola se jako jediná v okolí specializuje na výuku žáků se specifickými poruchami učení (SPU), kteří jsou integrováni skupinově nebo individuálně. Docházejí k nám i žáci s jiným zdravotním postižením. Dále zde soustřeďujeme žáky se zájmem o sport. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola patří do celorepublikové sítě Tvořivých škol a je zároveň školicím střediskem. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech (Den Evropy, Den zdraví, Den Země, Den vody a další). Pořádáme řadu kulturních a vzdělávacích programů ozdravné, sportovně zaměřené a poznávací zájezdy. Dlouhodobě u nás působí Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře. V rámci jednotlivých předmětů pořádáme pro žáky naučné exkurze do Terezína (paměť národa), do Kutné Hory (gotika), do Prahy (Královská cesta, Slavín, Národní muzeum, Národní divadlo), na Kuks. Každý rok se v rámci prevence patologických jevů koná Týden s Městskou policií Kolín, návštěva u Hasičů Kolín, dále navštěvujeme Informační a poradenské středisko pro volbu povolání a Městský soud v Kolíně (přelíčení s mladistvým). V rámci prevence trvale spolupracujeme s občanským sdružením ACET. Stěžejní je pro školu spolupráce s PPP. Škola pravidelně pořádá den otevřených dveří, vánoční trhy, jarní trhy, školní akademii, příměstský letní tábor a Metodu dobrého startu pro budoucí žáky prvních tříd. Zúčastňujeme se sportovních akcí pořádaných AŠSK, městem Kolín a dalšími sportovními organizacemi. V rámci výuky cizích jazyků pořádáme výjezdy do zahraničí. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Používáme on-line systém i-škola, ve kterém má rodič možnost se školou komunikovat. Tento systém umožňuje komunikaci na více úrovních: rodič učitel, rodič vedení školy, rodič školní jídelna, učitel žák. Další kontakt je možný přes a webové stránky školy. Pro individuální pohovory má každý učitel stanovenou pevnou konzultační dobu a pravidelně svoláváme třídní schůzky. Další kontakty jsou možné po telefonické domluvě. Na škole pracuje Školská rada, a to nejen v rámci povinností daných podle 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb., ale i nad jeho rámec. Pravidelně kontaktuje rodiče a doplňuje tak zpětnou vazbu mezi školou a rodinou. Škola pořádá pravidelně den otevřených dveří, vánoční trhy, velikonoční trhy, tvořivá odpoledne s předškoláky, Metodu dobrého startu, školní akademii, letní příměstský tábor. Veřejnost je o činnosti školy informována prostřednictvím webových stránek školy, prezentací v regionálním tisku, vývěskou v areálu školy a školního časopisu. Subjekty, se kterými škola spolupracuje: Pedagogicko-psychologická poradna PPP Kolín Středisko výchovné péče SVP Kolín Český červený kříž ČČK Kolín Hygienicko-epidemiologická stanice Kolín 6

7 Městská policie Kolín Policie České republiky PČR Městská knihovna Kolín Městský úřad Kolín (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) Hasiči Kolín Okresní soud Kolín Tvořivá škola Brno ČEZ ACET o.s. 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z filozofie činnostního učení, kterému se naše škola věnuje. Činnostní učení je principem programu Tvořivá škola. Vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně vlastní činností. Tvořivá škola nepředkládá žákům zpravidla hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vede je k tomu, aby vše nové, pokud to jde, získali na základě činností, pozorování, pokusů na základě objevování. Nezaměstnává jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na jejich city a vůli. Nehromadí jen množství vědomostí, ale snaží se rozvíjet schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Základní metoda činnostního učení je metoda objevování, která staví do popředí význam otázek žáků ve vyučování. Je-li dítě schopno k určitému jevu položit otázku, je to znamení, že o pozorovaném jevu přemýšlí, hledá vysvětlení, je schopno mu porozumět a na otázku najít odpověď. Úloha učitele spočívá v tom, aby žákům několik žákovských otázek formuloval sám a aby jim dal dostatek příležitosti k vzájemnému kladení otázek. Schopnost ptát se je jedním z klíčů k úspěšnému učení. Další důležitou metodou činnostního učení je individualizace, tzn. dát každému žákovi možnost, aby daný úkol řešil vlastním způsobem. Tato metoda poslouží též ke zpětné vazbě. Žák zároveň poznává, co se vlastně učí a co z toho už umí. Významnou roli zde má zdůvodňování zvoleného řešení. K základním pracovním metodám činnostního učení patří metody aktivizující, zejména metoda situační, problémová a projektová, metody názorně demonstrační, metody slovní, zejména dialogické, metody samostatné práce, metody výzkumné, tvořivá práce s učebnicí, pracovními sešity, didaktickými pomůckami a hrami. TŠ významně využívá mezipředmětových vztahů. Učí užívat žáky veškeré vědomosti a dovednosti ve všech předmětech. Při osvojování nového učiva je dbáno na navazování na učivo předešlé. Role učitele spočívá především v organizaci a usměrňování práce žáků. Atmosféra činnostního učení vytváří příjemný pocit radosti z dílčích úspěchů. Dochází k pocitu vnitřního uspokojení nejen u žáků, ale i učitelů. ŠVP naší školy má základní myšlenku být pro všechny, pro žáky, učitele a rodiče. Nabídkou je obsah vzdělání, demokratické principy, respektování žáka jako osobnosti, diferencovaný přístup, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Počítá s žáky jak nadanými, tak méně nadanými i s žáky se zdravotním postižením. Klademe důraz na seberealizaci žáků a možnosti pozitivních zážitků v pestré nabídce zájmové činnosti, ve sportu, v nabídce volitelných předmětů, exkurzí, zájezdů, divadelních a jiných kulturních akcí, v soutěžích, projektových dnech a společných zážitcích. Významnou roli v této oblasti hraje školní družina a školní klub. Jejich činnost má velký vliv na klima školy právě v rámci mimoškolní činnosti. Za úkol si dáváme zlepšení vzájemných vztahů především mezi dětmi, zvláště pak chceme snižovat agresivní projevy žáků. Od školního roku 2011/2012 otevíráme první ročníky s rozšířenou výukou anglického jazyka Angličtina napříč předměty. Od 1. do 9. ročníku máme zřízeny speciální třídy pro skupinovou integraci, přičemž do 1. ročníku přijímáme žáky s vadami řeči, a to již od roku

9 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou souborem postupů, metod, pravidel, aktivit a akcí, které mají za úkol rozvíjet klíčové kompetence žáků. Procházejí napříč školou a jsou určeny pro všechny žáky. Naplňování vzdělávacích cílů je v souladu se Standardy pro základní vzdělávání. Kritéria pro zařazování žáků do tříd a skupin K naplňování vzdělávacích cílů nám napomáhá rozdělování žáků do menších pracovních skupin. Do prvních tříd zařazujeme žáky podle zaměření tříd a diagnózy žáka následujícím způsobem: 1. A třída se zaměřením na anglický jazyk, 1. B třída se zaměřením na tvořivé činnostní učení, 1. D logopedická třída. Na prvním stupni zařazujeme žáky dle diagnózy (třídy pro žáky s SPU), výkonnosti (cizí jazyky), pohlaví, počtu a také podle zájmu žáků. Na druhém stupni zařazujeme žáky do skupin podle pohlaví a počtu (TV, PČ), podle výkonnosti (cizí jazyky, informatika) a podle zájmů žáků (volitelné předměty). Naplňování klíčových kompetencí Kompetence k učení Učitel nabízí různé zdroje informací. Žák se zúčastňuje exkurzí. Žák využívá metodu myšlenkových map. Učitel pro výuku využívá výukové programy. Učitel postupuje od známého k neznámému. Žák se zúčastňuje plošného srovnávacího testování vědomostí a dovedností žáků na ZŠ. Učitel vede žáka k využívání mezipředmětových vztahů. Učitel vytváří prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje činnostní učení žáků. Učitel využívá interaktivní metody. Žák využívá poradního sboru ředitelky školy. Žák řeší zadání a ověřuje své znalosti při laboratorních pracích. Kompetence k řešení problémů Žák se aktivně účastní třídnických hodin. Učitel pracuje s žáky v projektech. Žák se podle svých schopností zúčastňuje předmětových olympiád a soutěží. Žák řeší strategické a skupinové úkoly. Škola nabízí širokou škálu aktivit při školním klubu ZŠ. Učitel zařazuje kooperativní výuku. Žák využívá prostředky ICT. 9

10 Kompetence komunikativní Učitel podporuje a vede žáky k prezentaci svých názorů (Školní časopis). Škola nabízí pro budoucí žáky 1. tříd Metodu dobrého startu. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Žáci osmého ročníku absolvují návštěvu Informačního poradenského střediska pro volbu povolání. Kompetence sociální a personální Žáci spoluvytvářejí pravidla třídy. Škola zařazuje do učebního plánu volbu povolání. Žák formuje své dovednosti při kooperativní výuce. Škola nabízí besedy v rámci programu prevence sociálně patologických jevů. Žákům devátého ročníku nabídnut test na profiorientaci. Škola nabízí pestrou škálu aktivit na podporu všestranného rozvoje žáka. Učitel zařazuje zážitkové metody. Škola klade důraz na toleranci a respekt k odlišnostem. Škola pořádá za účasti žáků den otevřených dveří. Žák se zúčastňuje sportovních, kulturních a dalších akcí. Žák se řídí právy a povinnostmi vyplývajících ze školního řádu. Žák se zúčastňuje kulturních a společenských akcí, které pořádá škola. Kompetence občanské Škola zajišťuje motivaci pro třídění odpadu a vede žáky k ekologickému chování. Škola několikrát do roka organizuje sběr (papír, kaštany, žaludy). Žák je veden k chápání významu třídní samosprávy a ke zvládání své role v ní. Kompetence pracovní Škola nabízí zázemí a prostor k praktickým činnostem. Učitel podporuje tvorbu žákova portfolia. Učitel navozuje situace a volí metody, které podporují využití ICT ve výuce. Škola podporuje tvořivou manuální činnost. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním a žáci mimořádně nadaní. Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řadíme žáky, u kterých byla odborným pracovištěm, většinou příslušnou PPP, diagnostikována některá ze specifických poruch učení, příp. jiná diagnóza vedoucí ke změně vzdělávacích potřeb. Ke specifickým poruchám učení řadíme dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspraxii, ADHD, ADD. Dále mezi tyto žáky řadíme žáky s diagnostikovaným autismem, s vývojovou dysfázií, s kombinovaným postižením, vadou řeči, žáky s problematickým chováním, žáky pocházející z nevýhodných sociálních poměrů, žáky s mimořádným nadáním a žáky s jiným zdravotním postižením. 10

11 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Z důvodů zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění je uplatňována při vzdělávání žáků kombinace speciálně pedagogických postupů s metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. Rozsah péče se řídí doporučením odborného pracoviště, podmínek školy a potřeb žáka. Škola nemá bezbariérový přístup. Vzdělávání žáků s poruchami učení Nejpočetnější skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole jsou žáci se specifickými poruchami učení. Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení je realizováno dvěma různými formami. Žákům, kterým je na základě diagnózy doporučena skupinová integrace, je umožněno vzdělávat se ve třídách se sníženým počtem dětí, a to od 2. do 9. postupného ročníku. Žáci, kteří jsou individuálně integrováni, docházejí do svých kmenových tříd a jejich vzdělávání probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán je sestavován na základě podkladů pro IVP, které jsou součástí Rozhodnutí o integraci. Rozhodnutí o integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vydává příslušná PPP na základě speciálně pedagogického a psychologického, případně jinak odborného vyšetření dítěte. O povolení IVP žádají zákonní zástupci žáka ředitele školy. Sestavení IVP koordinuje výchovný poradce speciální pedagog ve spolupráci s učiteli, rodiči a odbornými pracovníky PPP. Součástí IVP jsou závěry a doporučení PPP, konkrétní zaměřenost reedukace, její charakter, dále pomůcky, které budou k nápravě užívány, způsob hodnocení žáka, termín reedukace, podíl žáka na nápravě a podíl rodičů na celém vzdělávacím procesu dítěte. Při hodnocení žáků jsou zohledněna doporučení poradny a platné předpisy o hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Další formou zabezpečení výuky je možná přítomnost pedagogického asistenta během vyučování. Pedagogický asistent pracuje s žákem, kterému tato forma pomoci byla doporučena odborným pracovištěm (většinou PPP nebo SPC). Pro děti se středně těžkými logopedickými vadami je zřízena první logopedická třída. Zprostředkování další odborné péče a diagnostiky zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s rodiči, učiteli a poradenským pracovištěm. Vzdělávání žáků s vadami řeči Od jsme otevřeli 1. třídu pro děti s vadami řeči. Do této třídy jsou integrováni žáci na základě diagnostikované středně těžké vady řeči školským poradenským zařízením. K otevření této třídy získala naše škola souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje. Odbornost výuky je zajištěna speciálním pedagogem. Od 2. ročníku jsou žáci zařazeni do třídy pro děti s poruchami učení. 11

12 Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, většinou s diagnostikovanou LMD, ADHD, ADD. Tito žáci jsou často nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Na základě Rozhodnutí o integraci jsou vzděláváni podle IVP. Jejich výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci se všemi učiteli, výchovným poradcem a s preventistou sociálně patologických jevů. Při řešení závažných kázeňských přestupků se škola obrací na odborná pracoviště (SVP a poradna pro rodinu). V procesu vytváření klíčových sociálních kompetencí žáků klademe zvýšený důraz na jejich samostatné rozhodování s vědomím osobní odpovědnosti, kritické myšlení a schopnost domluvit se, jednání bez podléhání manipulaci a zejména rozvoj schopnosti konstruktivní spolupráce. Nezbytným východiskem při práci s těmito žáky je kvalitní a otevřená spolupráce s rodiči. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami probíhá formou individuální integrace v kmenové třídě žáka nebo formou skupinové integrace ve třídě se sníženým počtem žáků, případně za přítomnosti asistenta pedagoga. Na základě doporučení PPP nebo SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Konkrétní realizace takového opatření probíhá na základě souhlasu rodičů i ředitele školy a odpovídá daným podmínkám a možnostem školy. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků zabezpečuje škola individuální péči, odpovídající metody a formy práce, specifické učebnice a materiály, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. V této oblasti škola úzce spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín oddělení sociálně právní ochrany. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle platné právní normy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Nadaní žáci mohou individuálně nebo skupinově navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku. Začlenění průřezových témat 12

13 13

14 Název tematického okruhu Rozvoj schopností poznávání Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. ČJ M HV VV PČ TV ČJ M HV VV PČ TV ČJ CJ M HV VV PČ TV ČJ CJ M HV VV PČ TV Sebepoznání a sebepojetí PRV VV TV PRV VV TV CJ VV TV ČJ CJ TV Seberegulace a sebeorganizace ČJ PRV HV VV TV ČJ M HV VV PČ ČJ CJ M VV TV Psychohygiena ČJ PRV M TV M TV ČJ CJ PRV TV Kreativita Poznávání lidí ČJ PRV M HV VV ČJ PRV HV TV ČJ PRV M PČ ČJ PRV M VV TV ČJ CJ M VV PČ ČJ CJ PRV HV VV TV Mezilidské vztahy ČJ PRV ČJ PRV TV ČJ CJ PRV TV Komunikace ČJ PRV M HV TV ČJ PRV M TV Kooperace a kompetice ČJ M TV ČJ M TV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ CJ PRV M TV ČJ CJ PRV HV TV ČJ CJ PŘV HV VV TV ČJ CJ VL PŘV TV ČJ CJ PŘV HV VV PČ ČJ CJ PŘV HV TV ČJ CJ PŘV PČ TV ČJ CJ M PŘV TV ČJ CJ PŘV HV PČ TV ČJ CJ M PŘV HV VV PČ TV IT ČJ PŘV VV PČ TV IT ČJ CJ VL HV VV PČ TV ČJ CJ PŘV PČ TV INF ČJ CJ PŘV HV VV PČ INF ČJ CJ PŘV HV VV TV ČJ CJ PŘV VV TV ČJ CJ M HV VV PČ INF ČJ CJ PŘV PČ INF PRV M TV PRV M TV ČJ CJ PRV ČJ CJ PŘV TV ČJ CJ PČ TV PRV TV PRV TV CJ PRV M TV PŘV HV PČ TV PŘ HV PČ TV INF ČJ M INF VkO F PŘ Z HV TV VkZ CJ D VkO HV VV TV VkZ PČ CJ INF VkO PŘ Z TV PČ ČJ M INF VkO F PŘ Z HV TV VkZ CJ D VkO HV VV TV VkZ CJ INF VkO PŘ Z TV PČ ČJ VkO F Ch PŘ Z HV TV VkZ CJ D VkO HV VV TV VkZ CJ PŘ Z TV PČ ČJ INF VkO F Ch PŘ Z HV TV CJ D INF VkO HV VV TV CJ INF PŘ Z TV PČ ČJ PŘ TV ČJ PŘ TV PŘ TV INF VkO PŘ Z CJ INF HV VV TV PČ ČJ CJ VkO PŘ Z ČJ CJ D VkO PŘ TV VkZ PČ ČJ INF CJ PŘ TV VkZ M VkO VV TV PČ CJ M F Z VV PČ D VkO PŘ Z HV VV TV CJ INF VV HV TV PČ ČJ CJ VkO PŘ Z ČJ CJ D PŘ TV VkZ PČ ČJ CJ INF PŘ TV VkZ M VkO VV TV PČ CJ M F Z VV PČ D VkO PŘ Z HV VV TV CJ HV VV TV PČ ČJ CJ VkO PŘ Z ČJ CJ D VkO PŘ TV VkZ PČ ČJ CJ Ch PŘ TV VkZ M VkO VV TV PČ CJ M F Ch Z VV PČ D VkO Ch PŘ Z HV VV TV CJ HV VV TV ČJ CJ INF VkO PŘ Z CJ D VkO PŘ TV PČ ČJ CJ INF Ch PŘ TV M INF VkO VV TV PČ CJ M INF F Ch Z VV PČ D VkO Ch PŘ Z HV VV TV 14

15 Název tematického okruhu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování Výchova demokratického občana 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. M TV M HV TV CJ PRV M CJ VL CJ VL TV PRV M TV CJ M TV VL M VL M D VkO Z VV TV VkZ D VkO Z VV VkZ D VkO Z VV TV VkZ D VkO Z VV VkZ D VkO Z VV TV VkZ ČJ D VkO Z VV VkZ D VkO Z VV TV ČJ D VkO Z VV TV TV D VkO D VkO D VkO D VkO PRV TV TV CJ TV CJ VL TV TV D VkO Z D VkO Z D VkO Z D VkO Z Název tematického okruhu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Evropa a svět nás zajímá PRV VV VV TV ČJ CJ VV TV ČJ CJ VL M ČJ CJ VL M TV INF Objevujeme Evropu a svět VV TV CJ VV TV CJ VL TV CJ VL INF Jsme Evropané PRV TV CJ PRV TV CJ VL VV TV CJ VL VV CJ INF D VkO PŘ Z HV VV PČ ČJ M VkO PŘ Z VV TV D VkO Z VkZ CJ INF D VkO PŘ Z HV VV PČ ČJ M VkO PŘ Z VV TV D VkO Z VkZ CJ D VkO Ch PŘ Z HV VV PČ ČJ M VkO PŘ Z VV TV D VkO Z VkZ CJ INF D VkO Ch PŘ Z HV VV PČ ČJ M VkO PŘ Z VV TV D VkO Z 15

16 Název tematického okruhu Kulturní diference Lidské vztahy PRV TV PRV PČ TV Multikulturní výchova 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. CJ HV VV CJ PRV M PČ TV CJ VL M HV VV CJ VL M PČ TV CJ M PŘV HV VV CJ VL PČ TV INF INF D VkO Z VV VkZ CJ D VkO PŘ Z HV TV PČ INF D VkO Z VV VkZ CJ D VkO PŘ Z HV TV PČ D VkO Z VV VkZ CJ D VkO PŘ Z HV TV PČ INF D VkO Z VV CJ D VkO PŘ Z HV TV PČ Etnický původ PRV PRV PRV VL VV VL VV D VkO PŘ Z D VkO PŘ Z D VkO PŘ Z D VkO PŘ Z Multikulturalita TV PRV TV HV TV ČJ HV TV Princip sociálního smíru a solidarity ČJ VL HV TV INF CJ CJ TV CJ TV CJ VkO HV VV VkZ PČ VkO PŘ VkZ CJ VkO HV VV VkZ PČ VkO PŘ VkZ CJ VkO HV VV VkZ PČ VkO PŘ VkZ CJ VkO HV VV PČ VkO PŘ VkZ Název tematického okruhu Environmentální výchova 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Ekosystémy PRV M TV VV TV PRV VV TV PŘV TV PŘV TV PŘ Z PŘ Z PŘ Z PŘ Z VkO PŘ Z VkO PŘ Z VkO Ch PŘ VkO Ch Z Základní podmínky života PRV TV PRV VV TV PRV VV TV VL PŘV TV PŘV TV TV TV Z TV Lidské aktivity a životní prostředí Vztah člověka k prostředí M TV PRV M VV PČ TV PRV TV PRV M PČ TV CJ VV PČ TV CJ VV TV CJ VL M PŘV TV M PŘV VV PČ TV CJ VL PŘV PČ INF CJ VL PŘV VV PČ TV INF D VkO INF PŘ Z VV TV PČ D VkO M F PŘ VV PČ D VkO INF PŘ Z VV TV PČ ČJ M D VkO F PŘ VV PČ D VkO Ch PŘ Z VV TV PČ ČJ M D VkO F Ch PŘ VV PČ D VkO INF Ch PŘ Z VV TV PČ ČJ M D VkO F Ch PŘ VV PČ 16

17 Název tematického okruhu Mediální výchova 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Kritické čtení a vnímání ČJ CJ M ČJ CJ INF D ČJ CJ INF D ČJ CJ D ČJ ČJ CJ M mediálních sdělení INF VkO PŘ Z VkO PŘ Z VkO PŘ Z Interpretace vztahu ČJ CJ INF D ČJ CJ INF D ČJ CJ D mediálních sdělení a ČJ PRV ČJ CJ PŘV ČJ CJ INF VkO PŘ Z VkO PŘ Z VkO PŘ Z reality Stavba mediálních sdělení ČJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti ČJ CJ INF D VkO PŘ Z ČJ CJ INF D VkO PŘ Z ČJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ CJ ČJ INF PŘ ČJ INF PŘ ČJ PŘ ČJ INF PŘ ČJ PRV ČJ PRV ČJ CJ PŘV ČJ CJ M INF Tvorba mediálních sdělení ČJ ČJ CJ Práce v realizačním týmu ČJ CJ VL M ČJ CJ M ČJ INF D VkO PŘ HV VV TV ČJ CJ INF VV ČJ CJ INF VV ČJ INF D VkO PŘ HV VV TV ČJ CJ INF VV ČJ CJ INF VV ČJ D VkO PŘ HV VV TV ČJ CJ VV ČJ CJ VV ČJ INF D VkO PŘ HV VV TV ČJ CJ INF VV ČJ CJ INF VV 17

18 UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace UČEBNÍ PLÁN - 1. STUPEŇ vyučovací předměty Český jazyk (běžné třídy) Český jazyk (třídy s AJ) Český jazyk (1. logopedická) Cizí jazyk (běžné třídy) Cizí jazyk (třídy s AJ) celkem (+)1 (+) Matematika Informační a komunikační technologie Informační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a práce Prvouka (běžné třídy) Prvouka (1. logopedická) Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem

19 UČEBNÍ PLÁN - 2. STUPEŇ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vzdělávací oblast Vyučovací předměty celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk ČJ Cizí jazyk AJ Druhý cizí jazyk NJ, RJ Matematika M Informatika INF 1 (+) 1 0 (+) Dějepis D Výchova k občanství VkO (+) Fyzika F Chemie Ch Přírodopis PŘ Zeměpis Z Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Výchova ke zdraví VkZ Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ (+) Volitelné předměty CELKEM Volitelné předměty pro 9. ročník ve školním roce 20136/2014: Čeština a my Dějiny Evropy Chemická praktika Zajímavá matematika 19

20 UČEBNÍ PLÁN - 2. STUPEŇ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk ČJ Cizí jazyk AJ Druhý cizí jazyk NJ, RJ Matematika M Informatika INF 1 (+) 1 0 (+) Dějepis D Výchova k občanství VkO (+) Fyzika F Chemie Ch Přírodopis PŘ Zeměpis Z Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Výchova ke zdraví VkZ Člověk a svět práce Pracovní činnosti PČ (+) CELKEM

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více