SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999)"

Transkript

1 SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) K PEDAGOGICE ROZMANITOSTI NA ZAÈÁTKU 21. STOLETÍ Karel Rýdl Ústav jazykù a humanitních studií Univerzity Pardubice Motto: Doba volá po osobnostech, ale bude volat zbyteènì až do doby, než necháme dìti jako osobnosti žít a uèit se. (Ellen Keyová, 1900) ÚVODEM V roce 1900 vìnovala švédská spisovatelka a novináøka Ellen Keyová knihu Století dítìte tìm rodièùm, kteøí doufali v utváøení nového èlovìka v novém století. Její koncepce nové výchovy v rodinì a ve škole akcentovala práva dítìte, podporovala jeho osobní tvoøivost i duchovní samostatnost a vzdìlávání v souladu s pøírodou. 20. století se však nestalo stoletím dítìte: generace dìtí prožívaly války, trpìly a trpí hladem, bídou, fyzickým i duchovním násilím. Došlo sice ke kvalitativnímu posunu v materiálním zajištìní i výchovy a vzdìlávání, byly pøijaty mezinárodní dokumenty o právech dìtí, ale masové sdìlovací prostøedky vydávají svìdectví o zneužívání dìtí rodièi, o rostoucím kultu násilí mezi dìtmi a mládeží. Postmoderní pluralita zpochybnila dosavadní jistoty, rodièe i uèitelé dnes neví jistì, jak se mají k dìtem chovat, co mohou požadovat. Vìtšina školse nestala dílnami lidskosti. Výchova ve smyslu kultivace jedince a jeho vzdìlávání jako získání životní kompetence se stávají existenèní nutností. Ve svìtì se však v odborné literatuøe již delší dobu hovoøí o krizi školní pedagogiky i uèitelství. Mají se uèitelé více zamìøit na prosazování vztahovì složité a riskantní koncepce respektování osobnosti dítìte, nebo osvojování vìdomostí, dovedností a návykù v jednotlivých pøedmìtech? Odpovìï vycházející ze spoleèenských podmínek konce 20. století lze hledat v pedagogice rozmanitosti. Její pluralitní charakter, vázanost na tradièní hodnoty, orientace na každodennost v životì dìtí i uèitelù vytváøejí pøedpoklady pro øešení aktuálních problémù pedagogického pùsobení. Nejdøíve nastíníme èásteènì dosavadní vývoj pedagogického myšlení, abychom se mohli pokusit naznaèit pøedstavy o jeho možné podobì v blízké budoucnosti. 23

2 Motto : Vèely mlsají na rùzných kvìtech a potom ze všeho udìlají med, který je jedineèný. Není to již tymián nebo majoránka: tak musí dítì pøetavovat také množství èásteèek vypùjèených od jiných, aby z nich mohlo vytváøet vlastní dílo, totiž svùj vlastní soud. (Michelde Montaigne, 1580) ROZPORY A PROBLÉMY 90. LET Nedávno prezentovala v rozhovoru o školství jedna paní uèitelka angliètiny - významnì angažovaná v rùzných obèanských pedagogických aktivitách - problém zmizení nadìjí, že se vìci budou postupnì zlepšovat. Ke ztrátì jejich vizí a nadìjí došlo pøedevším také proto, že se její žáci v posledních letech promìnili a zaèali odmítat její výchovné pùsobení. Východiskem se jí stala snaha o didakticky a metodicky zajímavé každodenní vyuèování. Problémy žákù nereflektuje v døívìjší míøe, obèas jim nìco poradí nebo je vyslechne, ale jen v pøípadì, že to žáci sami chtìjí.vìdomì tak rezignovala na výchovnou ideu, která poskytovala konkrétní smysl jejího každodenního jednání a konání. Tento postoj není v souèasné dobì ojedinìlý. Uèitelé se obávají být oznaèováni za represívní a nìco vnucující a orientují se na odborné vzdìlávací aktivity. Problém, který je za tímto postojem skryt, zní: Je vùbec možné zaujmout v podmínkách pluralitní, demokratické spoleènosti, v níž musí být zásadnì akceptována mnohoèetnost dìtských svìtù a pestrost pojetí života a kultury, nìjaké adekvátní výchovné pùsobení? Nebylo by vùèi dìtem manipulativní, autoritativní a direktivní? Jestliže ne, jak je za souèasných spoleèenských podmínek a možností, možné uskuteèòovat výchovné vyuèování? Nevzala postmodernistická nepøehlednost pedagogice nároky k tvrzení, že ona nejlépe ví, co jak a proè má být uèeno? 2/ Odpovìï vycházející ze spoleèenských podmínek konce 20. století by mohla pøinést pedagogika rozmanitosti, která by mìla pluralitní charakter a byla také vázaná na tradièní životní hodnoty. Nastíníme nejdøíve struènì dosavadní vývoj pedagogického myšlení, abychom lépe mohli naznaèit pøedstavy o pedagogice v 21. století. OSVÍCENSTVÍ A RE ORMNÍ PEDAGOGICKÉ HNUTÍ JAKO ODPOVÌÏ DÌJIN NA MODERNIZAÈNÍ PROCESY Kritikové feudalismu spoléhali na zajištìní dalšího pokroku lidstva osvíceným vzdìláváním nedospìlosti z vlastní viny (Kant). Osvícenci zdùrazòovali užiteènost poznání, vìdy a univerzalitu rozumu, ale i ideu pøirozené svobody a dùstojnosti èlovìka a jeho práv. V osvícenectví je vìdìní pojímáno jako prostøedek svobody a pokroku. Existující zákony mají umožòovat soulad mezi zájmy individuálními a obecnými a k pøedním úkolùm výchovy patøilo vštípit dìtem lásku k zákonùm a sociálním ctnostem. Proti obskurantismu a náboženské závislosti bylo postaveno vìdecké a literární vzdìlávání stejnì jako utváøení osobnosti zvnitønìným pøijetím objektivní kultury. Nositelem tohoto pokroku se v kapitalismu stal vzdìlaný obèan. 24 Scientific Papers of the University of Pardubice

3 I dnes jsme ovlivòováni osvícenskou tradicí: každý mùže používat vlastní rozum bez závislosti na druhém. Vzdìlání ale není jen vzdìláváním rozumu. Dnešním dìtem a mládeži pomùže jen porozumìní vlastní osobnosti v komplexním, celostném nebo globálním smyslu. 3/ Na modernizaèní snahy kapitalistické industriální spoleènosti reagovali reformní pedagogové konce 19. století a poèátku 20. století. Industrializace dosáhla takového vývojového stupnì, že aktivizace jedince, jeho tvoøivosti a myšlenkové angažovanosti na pracovišti i na veøejnosti se staly aktuální potøebou. Pedagogiètí reformátoøi (od švédské novináøky E. Keyové, pøes italskou lékaøku M. Montessoriovou, nìmeckého estetika A. Lichtwarka, pedagoga. Karsena, rancouze C. reineta až po amerického filozofa výchovy J. Deweye) byli pøesvìdèeni, že je nutné formulovat moderní vzdìlávací princip, který by umožnil obnovu spoleènosti ve smyslu její optimalizace. I když mùže být reformní pedagogické hnutí posuzováno jako výraz ekonomicko-kulturního pøerodu, sjednocovali se jeho reprezentanti, pøes rozmanité odlišnosti, v tom, že nové vzdìlávání nemùže vycházet jen z požadavkù dospìlých (prùmysl, armáda, církev, kultura), ale pøedevším z respektování potøeb dítìte. Vzdìlání se tak stane hodnotou samo o sobì, která vyvìrá pøímo z dìtského vývoje. Hnutí vom Kinde aus spojovalo rùzné skupiny mladých jedincù do kategorie mládež. Dospívání bylo chápáno jako svébytná etapa života. Byly akceptovány psychologické zvláštnosti vývoje dìtí a mládeže. Dìti a mládež byly chápány jako dobré a to mìlo být dále v nich rozvíjeno. Víru v jejich poslání vyjádøila poèátkem 20. století E. Keyová: Prostøednictvím vlastních potomkù mùžeme do jisté míry jako svobodné bytosti ovlivòovat a urèovat budoucí osudy lidstva!... Teprve potom mùže být stará spoleènost obnovena. 4/ Vycházela z idejí J. J. Rousseaua: Pomalu a klidnì nechat pùsobit pøírodu samu o sobì a jen pozorovat a pomáhat, aby okolní pomìry podporovaly práci pøírody, to je výchova. Keyová byla však kritická vùèi jeho pojetí pøirozené zkaženosti lidstva. Její sen o škole budoucnosti vyluèoval tìlesné tresty a známkování a zahrnoval koedukativní jednotnou školu vnitønì metodicky a zájmovì diferencovanou. Je možné, abychom v dnešní krizové spoleènosti spoléhali na poznatky a zkušenosti, které pøineslo reformní pedagogické hnutí? Dosavadní aktivita montessoriovských, waldorfských a jenských iniciativ a jejich výchovných a vzdìlávacích zaøízení pøinesla øadu pozitivních zkušeností. Z hlediska didakticko-metodického je reformní pedagogické hnutí stále inspirativní. Musíme si ovšem uvìdomit podstatný rozdíl ve vnìjších okolnostech. Na konci 20. století je odlišná situace : mezi zainteresovanými neexistuje pøesvìdèení o tom, že lepší spoleènost lze vybudovat prostøednictvím správné výchovy a správného vzdìlávání a že správnì podporovaná a rozvíjená pøirozenost dítìte vytvoøí pøedpoklady pro optimálnìji a mravnìji orientovanou spoleènost. Pøesto však nemùže moderní pojetí procesu vzdìlávání nezahrnovat reformnì pedagogické pojetí osobních práv dítìte, jeho tvoøivosti, celostnosti vzdìlávacích potøeb, mnohoèetnosti individuálních vývojových potenciálù a potøebu sociálního kontaktu od narození. Zároveò je však tøeba brát v úvahu, že øada vývojovì psychologických formulací a teorií již neodpovídá souèasnému stavu poznání a je potøebné pøehodnotit i antropologická tvrzení s jejich pedagogickými dùsledky. Series C- Institute of Languages and Humanities (1999) 25

4 POSTMODERNÍ LIBOVÙLE Postmodernita se u nás dostává ve významnìjší míøe na scénu po roce V oblasti teorie kultury se však prezentují nové formy v architektuøe, malíøství, literatuøe a hudbì v USA již v 50. letech. Evropa zažívá tuto až extrémní reakci na krizový vývoj spoleènosti od 70. let. Zahrnuje velmi rozmanité zpùsoby myšlení (pojetí, styl, tématizace), splývání vysoké a populární kultury, pøekonávání estetických hranic atd. Polský sociolog Z. Bauman považuje postmodernitu za urèitou etapu vývoje individuí i spoleèenských vztahù a k trvalým atributùm postmoderního životního stylu øadí: nespojitost, nekonsekventnost jednání, fragmentarizaci a epizodiènost rùzných sfér lidských èinností. 5/ Postmodernismus odmítá nejen ideu osvícenství a racionality, ale zpochybòuje také ideu pravdy, emancipace, pokroku i pojetí subjektu v chápání moderny. Významný francouzský filosof J.. Lyotard oèekává, že filosofie zlomí teror teorie a nebude vymýšlet nové teorie. Vyjadøuje skepsi vùèi všem obecným koncepcím, které oznaèuje za metavyprávìní. Proti metapøíbìhùm klade postmodernismus dílèí pøíbìhy. Do popøedí se tak dostává mnohost jevù, diskontinuita, nejistota jako trvalý stav, pøelomové okamžiky, pluralita životních zpùsobù i èinností, typù myšlení, sociálních koncepcí atd. S postmoderní relativizací racionality, s antiuniverzalismem a pluralismem souvisí i hodnotový relativismus. Neexistuje jednotné morální univerzum, které by umožòovalo zdùvodnit urèité pravdy a hodnotové postoje, jež by respektoval každý racionální a moderní èlovìk, nebo rozlièné kultury, rozlièná období v dìjinách si vytváøí vlastní koncepce svìta, vlastní kritéria, vlastní kritiku. Postmodernisté hovoøí o rozpouštìní reality. Substituce reality znaky se oznaèuje jako hyperrealita. Rozplývá se také pøedstava o moderním já. Krajní tvrzení hovoøí o tom, že subjekt je zbaven své autonomie, své síly interpretovat, schopnosti svého sebeobnovování a ztrácí sílu jako centrum èinù a jednání. V mírnìjší podobì, kdy se žádá redukce pøinucování a sjednocování, jde o osvobození jedince ve jménu neomezené individuality. Jedinec mùže rùznì volit v pluralitì životních forem a rùznosti informací. Postmoderna zpochybòuje také kategorii vzdìlání. V protikladu k obsahu vzdìlání (odmítání smyslu a významu objektivních obsahù vzdìlání) se zdùrazòuje pojem autenticity (dùraz na bezprostøednì prožité, autonomie subjektu jako osvobození od sociálních vazeb, pøi krajním zvnitønìní subjektu se autenticita hledá v iracionálnu, v mystickém vztahu ke kosmu). Proti organizaci procesu vyuèování ve škole se do popøedí dostávají emocionální momenty, aktuální proces komunikace, svobodná èinnost, spontaneita, zájem o tìlesné prožitky, tvoøivost a intuice. J. Skalková téma vzdìlání v kritice moderny uzavírá požadavkem: Jde vlastnì o to novì propracovávat takové øešení obsahu vzdìlání vèetnì rozvíjení kritického myšlení, které bude odpovídat komplexitì souèasného života, pomùže orientovat se v pluralitì životních forem, zvládat jejich rozpornost a rizika. 6/ Adekvátní realizace tohoto nároèného požadavku vyžaduje eliminaci jakékoliv jednostrannosti vèetnì pøemíry volnosti, která mùže zpùsobit u jedince nežádoucí stres, nejistotu, pocit osamocení. Výchovná èinnost vycházející z idejí osvícenectví se rozvíjí na principu vzdìlavatelnosti a aktivity subjektu, což postmodernismus odmítá zejména proto, že utváøení èlovìka se chápe jako jeho technická výroba a je projevem panování vychovatele podle pøedem stanoveného cíle. Kritizováno je jednostranné raciona- 26 Scientific Papers of the University of Pardubice

5 listické pùsobení školy a potlaèování osobnosti mladého jedince. Naproti tomu se zdùrazòuje autonomie, samostatnost a svoboda dítìte, které se má uèit tomu, co bude potøebovat pro suverénní a zralý život a zároveò se má uèit vzdìlávat se. Tyto požadavky jsou pøijatelné také jako výzvy proti všemu povinnému a uniformnímu, dirigistickému.7/ Postmodernisté podnìcují a vyzývají. Podle J. Skalkové mají postmoderní diagnózy své racionální jádro:...pøedevším se snaží reagovat na skuteèné problémy soudobé postindustriální spoleènosti, místo a problémy èlovìka v ní, na problémy soudobého poznání, moderní vìdy a techniky. Odhalují stránky, o nichž se až dosud vìtšinou neuvažovalo. Postmoderní myšlení kriticky ukazuje, že souèasné koncepce filosofie života, vìdy a techniky nejsou s to odpovìdìt na základní otázky nastolené vývojem. Z postmoderní pedagogické diskuse vyplývá, že komplexní teorie s obecnou legitimitou už nemá prostor pro fungování ani existenèní oprávnìní. PEDAGOGICKÉ HLEDÁNÍ Identita pedagogiky vycházela od osvícenectví z velkého vyprávìní. Dnes se neakceptují ani køes anská ani osvícenecká filosofická východiska a pedagogika pøestává být závaznì zdùvodnitelná. Základní znaky postmoderny: konec metavyprávìní, radikální pluralismus a existence rozporù mají pro pedagogiku zásadní dùsledky: l) absence obecnì platné teorie a hodnotové orientace, 2) nebo akceptování plurality teorií. 8/ V. Jùva uvádí, že dle Klafkiho by v této situaci pedagogika mìla rozpracovat edukativní èinnosti orientované na klíèové problémy typické pro danou epochu: zachování míru a životního prostøedí, vztah Severu a Jihu, spoleèenská nerovnost, dùsledky nových technických øídících, informaèních a komunikaèních médií, subjektu jedince nebo interpersonální vztahy.9/ Tyto obsahové orientace mají souèasnì provázet tyto formální kompetence: pøipravenost kritiky vèetnì sebekritiky, pøipravenost a schopnost argumentace jako poskytování vlastních argumentù druhému a spoleèné hledání hlubšího poznání, schopnost empatie v pøístupu ke spoleènosti z pozice druhého, schopnost spojitého a vzájemnì svázaného myšlení atd. Spoleènì s Kaiserovými konstatuje, že v postmoderní dobì je tøeba zmìnit chápání všeobecného vzdìlání, a to spoleèenským zajistìním schopnosti uèit se, a výchovou schopnosti morálnì se podílet na diskursu. 10/ Znaènì problematické je øešení otázky výchovných cílù. Z jakých tradic mají vycházet? Vybíráme z liberální: rozvoj individua, výkon, soutìž, pluralitu názoru; ze sociálnì demokratické: solidaritu, demokratizaci všech oblastí života; z køes ansko-sociální: partnerství, pospolitost, významnost rodiny. Domníváme se, že by v adekvátní míøe mìly urèovat cíle, rozmanité proudy a v rámci pedagogiky bychom mìli hledat efektivní instrumenty k realizaci zvolených výchovných cílù. V 60. letech 20. století se objevila koncepce vìdecky orientovaného vzdìlání, která spoèívala na zvìdeètìní obsahu a forem tradièního všeobecného a zejména liternì gymnaziálního vzdìlávání. V Nìmecku byl v roce 1970 vydán Plán strukturální obnovy vzdìlávací sféry, který byl formulován pod vlivem až nekritické víry ve Series C- Institute of Languages and Humanities (1999) 27

6 všeobecný pokrok a optimisticky interpretovalroli vìdy jako dovršení evropského osvícenství. 11/ Autoøi byli pøesvìdèeni, že se žáci budou vzdìlávat pro budoucnost nejvíce v pøímém kontaktu s vìdeckými procesy a poznatky a tím rozumovì vyspìjí do té míry, že vìdomì budou podporovat a rozvíjet demokracii umožòující individuální rozvoj ve prospìch celku. Z toho potom vycházel pokus o odvození vzdìlávacích obsahù z kvalifikaèních nárokù budoucí práce. Z tìchto snah pøežilo zdùraznìní všeobecných dovedností: flexibility, mobility, schopnosti uèit se, otevøenosti a tolerance. Pøínos této koncepce lze spatøovat v pøekonávání tradièního èlenìní vzdìlání na masové a elitní. Byly zpochybnìny dosavadní vzdìlávací teorie spoèívající na genetickém základì èlovìka, jeho nadání a talentu. Didakticky byla tato koncepce uèení podøízena pøedstavì o plné plánovatelnosti vyuèovacích hodin. Uèitel se stal technologem vyuèovacího procesu a jeho hlavním úkolem bylo pøedem rozplánovat reakce žákù v pìtiminutových intervalech (krocích) a podle toho pøipravit celé vyuèování. Úspìchy slavilo tzv. programované uèení. Pøes jednostrannost, odtrženost úèelu a prostøedku od otázek dùsledkù, zájmu a morálky ukázala tato koncepce, že vzdìlání omezené na urèitý druh a typ školy (a je to gymnázium, zvláštní škola nebo konzervatoø) je již spoleèenským vývojem i životními podmínkami dìtí pøekonáno. Obsah školního vzdìlání nadále koresponduje s vìdeckým poznáním, ale vyuèovací pøedmìty nemohou mít jen vìdecky orientovaný obsah. V polovinì 70. let se objevilo antipedagogické hnutí. Pedagogicky a organizaènì se projevilo nejdøíve ve formách alternativních volných škol - reie Schule (nikoliv v již existujících reformnì pedagogicky orientovaných školách) a rodièi zakládaných dìtských krámech - Kinderläden. Tyto nové výchovné a vzdìlávací instituce spojoval radikálnì zmìnìný vztah dospìlých a dìtí. Na rozdíl od vìdecky orientované a na systematickém uèení spoèívající koncepci se akcentují uèební zájmy dítìte. Konkrétní dítì je v antipedagogických spisech èasto idealizováno, aniž se zohledòují aktuální socializaèní podmínky. 12/ Na rozdíl od reformních pedagogù, kteøí hovoøí o dobrém dítìti abstraktnì, naøíkají nad jeho reálnými deformacemi, vycházejí antipedagogové alternativních hnutí z dobrého empirického dítìte, které vydávají za bernou minci. Kouzelným slovem se stává seberegulace, zdánlivì se navazuje na Rousseaua, Keyovou, Montessoriovou a reineta. Ti však navrhovali plánovité pedagogické utváøení uèebního prostøedí. Antipedagogika je však zásadnì bez jakéhokoliv pedagogického vztahu, v nìmž by dospìlý dítì utváøel. Rodièe a uèitelé jsou chápáni jako prùvodci bez vlastních výchovných cílù. Pøedmìtové a tematické nabídky uèitelù zùstávají stranou jako nepodložené, výbìr uèiva se do znaèné míry ponechává na dítìti. Antipedagogùm jde o to, aby byla dítìti ponechána volnost a svoboda. V procesu rostoucí samostatnosti dítìte a v rùzných formách jednání a vztahù k dìtem se o to snaží. Velmi obtížnì se antipedagogové vyrovnávají s morálními otázkami, nesporné ale je, že pozitivnì posunuli pedagogické myšlení z hlediska tìlesných, emocionálních a sociálních potøeb dìtí. Kritickým zpùsobem reagovala na antipedagogickou koncepci øada významných pedagogù. Proti antipedagogickým názorùm je stavìna teze, že rezignace na pedagogizované vztahy ve škole a v rodinì znamená, že dìti jsou vystaveny jiným socializaèním silám bez náležitého teoretického zakotvení.13/ Proti tomu nelze nic namítat, ale antipedagogové odmítají pod pojmem pedagogika onu manipulativní, 28 Scientific Papers of the University of Pardubice

7 formativní, znásilòující výchovu, která se po mnohá staletí prosazovala a jejíž pùsobení lze pozorovat dodnes. Koncem 70. let se objevil školskopolitický konzervativní smìr, pod heslem odvaha k výchovì. 14/ Šlo o to novì objevit a prosadit tradièní normativní hodnoty a ctnost: píli, disciplínu a poøádkumilovnost. Mládeži mìl být dán nový smysl života. Školy mohou být pøínosem pro výchovu dìtí jen tehdy, pokud v nich budou platit tytéž kulturní samozøejmosti, k jejichž uznávání byla ještì pøed školou i mimo ni vychovávána generace dospìlých. Iniciátorùm zøejmì nešlo o obranu tradièních výchovných cílù, ale o to, aby se vzdìlání orientovalo na dosažené kulturní samozøejmosti, které budou uznávat všichni. Proto se obracejí k tradièním etickým a kulturním hodnotám. Pro souèasnou pluralitní a multikulturální spoleènost je ovšem tato koncepce pøíliš normativní a úzká. Kurikulum v souladu s touto koncepcí by nereflektovalo zkušenosti dìtí a rodièù, kteøí se na této koncepci nechtìjí podílet. Tato konzervativní koncepce ukazuje, že návrat spoleènosti pouze ke kvalifikaèním a vìdomostním cílùm není dostaèující. Další rozvoj spoleènosti potøebuje vzdìlávací ideu, jejíž centrální dimenzí zùstává pluralita. Souèasné multikulturální a pluralitní vzdìlávací koncepce se však ocitají také v nebezpeèí: pøi prosazování rozmanitosti kultur, nebude dostatek prostoru pro hledání toho, co nás spojuje. Pro závìr 20. století je charakteristické, že øada hlubokých spoleèenských zmìn probíhá ve stejné dobì na rùzných úrovních, jsou vzájemnì propojeny a ovlivòují se, a to pøi zvyšování jejich tempa. Od jednotlivcù, ale i institucí je vyžadována tvoøivost, schopnost dynamického rozvoje a aktivní spoluúèast na utváøení budoucnosti. Výchova a vzdìlávání mají pro tyto procesy nemalý kvalitativní význam. Vzdìlávání se nemùže vyvázat z obtížného úkolu stát se v souèasnosti prostøedníkem mezi minulostí a budoucností. Výchovné a vzdìlávací instituce potøebují mít podmínky k tomu, aby se nauèily vèas a dynamicky reagovat na mìnící se rámcové podmínky a zejména na nové, èasto ještì nejasné a jen tušené požadavky doby. Tradièní modely životních stylù a sociálních vztahù ztrácejí na závaznosti. Jsou vùèi promìnám rezistentní, diferencují se, nebo postupnì mizí zdánlivì jako dùsledky zmìn v jiných sférách spoleèenského života. Pro stále více lidí existuje možnost výbìru v partnerských a rodinných vztazích, ve vztazích mezi pohlavími a generacemi, ve vzdìlávání i profesionálních kariérách. Pluralizace rozšiøuje možnosti individuálního jednání a rozhodování a zlepšuje šance pro samostatný (identický) život. Zároveò konfrontuje jedince s požadavky a riziky svobody: musí pøebírat odpovìdnost sám za sebe. Ve spoleènosti, která z úspìchu uèinila mìøítko uznání a pøíèiny neúspìchu vidí jen v nedostatcích a chybách jedince, se tento cítí stále nejistìji. Potøebuje dovednost vlastního úsudku a umìt pøekonat zklamání, pokud vlastní ambice a oèekávání ztroskotají na vlastních mezích nebo jeho vzdìlávacích a pracovních možnostech. Internacionalizace životních pomìrù a pluralizace spoleèenských životních forem nás konfrontuje stále silnìji s otázkou, jaké hodnoty jsou nadále platné a potøebné, kolik rozdílností a kolik koncensu bude v budoucnosti nutných a produktivních. Rychlé a nezadržitelnì se prosazující zmìny témìø ve všech oblastech života vyžadují široký dialog o možnostech vzájemné dohody, která umožní utváøet dynamiku a smìøování dalšího vývoje. V otevøené, pluralitní a demokratické spoleènosti nelze hodnotové žebøíèky vnucovat, ale pro jednotlivé životní hodnoty Series C- Institute of Languages and Humanities (1999) 29

8 mohou být jednotlivci získáváni pøesvìdèováním ve vzájemném dialogu. Právì hledání vìtší pospolitosti v pozitivních lidských hodnotách a sounáležitosti k nim našlo své vyjádøení v evropském osvícenství, jehož ústøední myšlenka dospìlosti je snad nyní více potøebná než kdy v minulosti a nemìla by tedy být jako pozitivnì regulující idea opuštìna. SOUÈASNÝ POJEM VZDÌLÁNÍ Již od dob W. von Humboldta je tento pojem spojen s pojmem orientace, která stabilizuje a umožòuje èinnost. Nyní se zdá být však znejistìna a rozmìlnìna, což zpochybòuje osvícenskou ideu dospìlosti. V souèasném svìtì vìda a technika kráèí rychle vpøed. Reflexe jejích následkù a pokusy o zodpovìdnou regulaci tohoto vývoje však stále více pokulhávají. Jestliže by tato nerovnost existovala delší dobu nebo by se stala bìžnou souèástí vývoje, zùstal by svìt (spoleènost) pozadu za svými vlastními kulturními vývojovými možnostmi. Moderní pojem vzdìlávání musí tuto okolnost zohledòovat, zejména ve školní vzdìlávací realitì. To je, zvláštì pokud jde o hledisko pøekonání tohoto vývoje, pro souèasnou školu jako instituci znaènì obtížný požadavek a vysoký nárok. V souèasné dobì se oslabuje role školy jako pøedavatele poznatkù a vìdìní vùbec, zároveò se zdùrazòuje její nezastupitelný výchovný význam. Stále vìtší pozornost bude muset vìnovat pøípravì jedince pro celoživotní vzdìlávání, aby byl schopen stálého obnovování a dalšího rozvíjení odborných znalostí a dovedností, které byly ve škole již získány. Význam a smysl školy pro vzdìlávání pro budoucnost je zpochybòován zejména v souvislosti s rozmachem nových technologií a médií, které ovlivòují pluralizaci možných vzdìlávacích cest. Budou umožòovat vytváøet mimoškolní vzdìlávací cesty, které mohou více vyhovovat cílùm, potøebám a možnostem jedincù. Pluralizace spoleèenských forem, internacionalizace životních pomìrù a zmìna hodnotové orientace zvyšují zároveò význam školy pro budoucí spoleènost. Tento vývoj vyžaduje zásadní provìøení dosavadního sebevìdomí školy, jejích pracovních forem a její funkce jako spoleèenské instituce. Životní vývojové podmínky dìtí a mládeže se musí více než dosud stát vztažnými a orientaèními body pro organizaèní a obsahové utváøení školy. Vzdìlávání ve škole budoucnosti se potøebuje prosadit zejména ve své funkci sociálnì integrativní a jako chránìný životní prostor pro získávání potøebných zkušeností a dovedností pro samostatný život. Školní vzdìlávání má pøedevším zprostøedkovat kompetence, které umožní zvládnout požadavky a problémy životní reality. Vzdìlávací proces musí být organizován z hlediska tìchto kompetencí. To ovšem neznamená, že by již nadále nemìly existovat pevné vzdìlávací obsahy. I v budoucnosti budou mít své místo ve vzdìlávacím procesu ucelené a systematizované odborné vzdìlávací obsahy (by již více integrované než separované v dílèích uzavøených disciplínách). Bez odborných a všeobecných poznatkù nelze získávat praktické zkušenosti a rozvíjet konkrétní dovednosti. Více místa je potøebné vìnovat také získávání dovedností efektivního samostatného získávání poznatkù a informací a jejich optimálnímu využívání. 30 Scientific Papers of the University of Pardubice

9 PROMÌNY SVÌTA DOSPÍVAJÍCÍCH Existuje již široké spektrum a množství diferenciací pøi utváøení dìtství a dospívání. Zároveò lze formulovat spoleèné znaky a vývojové tendence socializaèních podmínek: - Demografická situace je v rozvinutých zemích charakterizována stálým snižováním podílu dìtí na celkovém poètu obyvatelstva. - V posledních desetiletích se vyvinul velký poèet rùzných forem rodinného života (nemanželské soužití, neúplné rodiny, nové rodiny s dìtmi z prvního manželství, matky samoživitelky apod.). Navíc se rodiny stále generaènì i poèetnì zmenšují, což vytváøí pro život dìtí a mládeže zcela odlišné podmínky. - Strukturální a systémové zmìny v oblasti zamìstnanosti a svìta práce vytìsòují kvalifikaèní certifikáty na okraj zájmu (rozhodující je skuteèná schopnost a dovednost). Poznatky a dovednosti zprostøedkované školou jsou ve své využitelnosti stále více zpochybòovány. V období plné zamìstnanosti a ekonomického rùstu platily kvalifikaèní doklady a doklady o úrovni vzdìlání jako garance pro zaèlenìní do pracovního procesu a jako pøedpoklady pro èásteènì již pøedem naznaèenou kariéru. Tyto procesy dnes již probíhají podle jiného vzorce. Zamìstnanost a svìt práce se stal tak dynamickým procesem stálých zmìn, a je velmi obtížné (a dnes již zatìžující) pøedem dlouhodobìji vývoj plánovat. Dùležité je pro mládež získání pracovního nebo studijního místa, úspìch a dobré ohodnocení v práci. Zaèlenìní do pracovního procesu je vnímáno jako uznání plnohodnotnosti mladého èlovìka, což má pozitivní vliv na jeho sebevìdomí i chování v rámci spoleènosti. - Na socializaci dìtí a mládeže mají stále vìtší vliv rùzná média, která se snaží nahrazovat vzdìlávací procesy a simulovat jejich výsledky. Velmi silnì a mnohoznaènì pùsobí na dìti a mládež informace a hodnotové orientace zprostøedkovávané a skrytì vnucované mediálním svìtem, jejich prostøednictvím si dìti a mládež utváøejí vztahy k rùzným jevùm a vlastní úsudky a sociální chování. Nepochybnì negativní vliv má mediálnì znázoròované násilí, roste poèet sociálních a psychických konfliktù. Vedle tìchto problematických pùsobení medializace svìta pøináší svìt médií zcela nové a mnohdy ještì netušené možnosti a fascinující šance ve využívání informací a dat pro utváøení vlastního svìta zábavy, hry a uèení. ZMÌNY V POJETÍ DÌTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ V postmoderní dobì se ztrácejí hranice mezi vìkem dìtství, mládeže a dospìlosti. Sféry dìtství, mládeže a dospìlých se nebývale prolínají. Životní situace je charakterizována radikální pluralizací, diferenciací a individualizací. Pøíliš brzy proniká svìt dospìlých do svìta mládeže, a to vèetnì sociálnì rizikových jevù. - Roste nároènost situací, s nimiž se mladí musí vypoøádat (informaèní boom, mobilita, herny, porno, extenzivní pùsobení masmédií atd.). - Oèekávání mládeže naráží na meze širších spoleèenských podmínek (nezamìstnanost, nedostatek vzdìlávacích míst, o které má zájem, atmosféra nejistoty, kterou vyvolávají globální problémy lidstva, anonymita ve zbyrokratizovaném svìtì, úspìch nezáleží vždy na práci a poctivosti atd.). Series C- Institute of Languages and Humanities (1999) 31

10 - Dochází k výrazným zmìnám ve formách vzájemného soužití a jednání mezi rodièi a dìtmi. Stále èastìji je vzájemný kontakt urèován ménì autoritativnì a ménì spoleèným øádem a zpùsobem života a stále více se objevují konfliktní zpùsoby jednání. Obì skupiny prosazují znaènì rozdílné zájmy a je potøebné se uèit dávat je alespoò do minimálního vzájemného souladu. - Vliv rodiny, školy a dalších výchovných institucí a organizací na kulturní orientaci dìtí a mládeže je výraznì menší. Výchovnou roli pøejímají vrstevnické skupiny (peer group), které ovlivòují životní orientaci a sociální vazby mládeže již v nižším vìku. V takové skupinì (clique) mají témìø všichni stejné vývojové problémy a vyhlídky do budoucna, takže mezi sebou cítí znaènou soudržnost a navíc se cítí být druhými posuzováni jako samostatná osobnost. Ve vrstevnických skupinách se prosazuje ale také silná konkurence, která vìtšinu pøíslušníkù znaènì podnìcuje a mnohdy i pøeválcuje. - Zmìny v pojetí dìtství a dospívání se dotýkají také rolí obou pohlaví. Dívky a mladé ženy jsou sebevìdomìjší a aktivnì vyžadují respektování vlastních práv, tradièní vùdèí a zajiš ovací mužské role jsou zpochybòovány. Mládež se tak musí v rozvíjení vlastní identity stále novì orientovat. - K novým zkušenostem dìtí a mládeže patøí ekologické krize a bezprostøední ohrožení zdraví. Tyto problémy jsou dospívajícími generacemi posuzovány jako ohrožení jejich životních perspektiv, u dospìlých ale nevidí žádné schopnosti a ani sílu problémy zásadnì øešit. - V dùsledku stavebních a dopravních zmìn ztrácejí zejména ve mìstech dìti a mládež pùvodní prostory ke hrám a vlastním aktivitám. Proto hledají a vytváøejí si prostory nové, jimž pøizpùsobují i formy her a aktivit. Vedle zmenšujících se blízkých prostorù využívají dìti a zejména mládež ke svým aktivitám stále více vzdálenìjší prostory a oblasti, které ale nejsou schopni zcela zvládnout. Vzhledem k nedostatku doprovodných institucí a vhodných zkušených dospìlých je stále více dìtí a mládeže ponecháno samo sobì a zejména si tito jedinci vytváøejí vlastní dìtskou kulturu, což mùže vést k nezdravé individualizaci a problémùm s orientací a chováním ve spoleènosti. - Souèasná mládež již nemùže spoléhat na spoleèensky utváøené pøedpoklady vlastního života, ale svoji životní roli si vytváøí vlastním jednáním sama. Potøebuje dovednost nejen stanovovat vlastní životní cíle, ale i plánovat si jejich postupné plnìní. Problematické je, že vìtšinou se jedná o cíle, s nimiž se rodièe tìžko ztotožòují, protože neodpovídají jejich vlastním oèekáváním. U mládeže se zvyšuje riziko vlastního ztroskotání. Ve škole ani v rodinì se nevìnuje však dost pozornosti zvládání krizových situací. - Tradièními znaky ukonèení fáze dospívání bylobvykle nástup do zamìstnání nebo uzavøení manželství. Životní formy mládeže dnes umožòují na jedné stranì získávat zkušenosti dospìlých napø. v sexualitì nebo partnerských vztazích døíve a na druhé stranì napø. zase odsouvat na pozdìjší dobu manželství nebo nástup do zamìstnání. Mládež dnes mùže obojí: úèastnit se zpùsobu života dospìlých nebo žít podle vlastní kultury. Kritériem pøechodu z fáze dospívání do fáze dospìlosti se stává míra úèasti na spotøebním, kulturním a politickém životì dospìlých. - U mládeže se projevuje narùstající napìtí z rozporù v rùzných oblastech života: Dìti prožívají intenzivní lásku vlastních rodièù, ale také získávají stále èastìji zkušenosti o nestabilitì vztahù v dùsledku èetných konfliktù a rozvodù. 32 Scientific Papers of the University of Pardubice

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ 4. POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Právì tak jako porozumìní dynamice vývoje náboženských skupin (3. kapitola) je pro pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství dùležité i pochopení

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C aculty of Humanities 6 (2000)

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C aculty of Humanities 6 (2000) SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C aculty of Humanities 6 (2000) HUMANIZACE JAKO ENOMÉN A JAKO INTEGRÁLNÍ SOUÈÁST NAŠEHO MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ Oldøich Richterek Univerzita Hradec Králové

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné pøístupy a metody Marcela Janíková, Kateøina Vlèková a kol.

Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné pøístupy a metody Marcela Janíková, Kateøina Vlèková a kol. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné pøístupy a metody Marcela Janíková, Kateøina Vlèková a kol. 290. publikace VÝZKUM VÝUKY: TEMATICKÉ OBLASTI, VÝZKUMNÉ PØÍSTUPY A METODY Marcela Janíková, Kateøina

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

OBSAH OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ

OBSAH OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ Zdenìk Vojtíšek Je to bìžná, ale velmi trefná metafora: rozejít se s náboženským pøesvìdèením a (nebo) se spoleèenstvím, které ho sdílí, je podobné rozchodu s nejbližším

Více

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Trénování paměti Metodická příručka Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Obsah Úvod 7 Projekt 9 Trénink pamìti 1 Východiska 13 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí 17 3 Kognitivní cvièení 18 4 Struktura

Více

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET 2 3 ÚVOD Již název této knihy ukazuje, že jde o dílo urèené pøedevším rodièùm a vychovatelùm. Velmi konkrétním zpùsobem objasòuje pedagogické a psychologické

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech ochrana, obnova, rekonstrukce, nová výstavba, komerèní využití sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SÚPP a PÚ v Olomouci

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2002 Pohled z Králického Snìžníku do údolí øeky Moravy. Foto Ing. Petr Kokeš DO NOVÉHO ROKU 2003 Jaký bude rok 2003? Co nám pøinese a

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více