Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, Fakultní základní škola PedF UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK"

Transkript

1

2 Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I. Stehlíková Bassyová zástupkynì øeditelky školy mob Kanceláø školy tel Spolupracujeme s MENSA ÈR 2

3 Základní škola nám. Curieových je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdìlávacími potøebami na jedné stranì žáci mimoøádnì nadaní, na druhé stranì žáci handicapovaní èi s výraznou poruchou uèení nebo chování. Objekt školy je umístìn v lokalitì Starého Mìsta. V dobré dopravní dosažitelnosti. Školní budova má charakter historické budovy, v záøí 2013 oslavila 120 let od svého otevøení, s moderním vybavením. Škola je organizována jako úplná, s 1. až 9. postupným roèníkem, sídlí v tøípatrové rohové budovì, je fakultní školou Pedagogické fakulty UK, detašovaným pracovištìm je tìlocvièna ve školní budovì v Masné 13. Kapacita školy je v souèasné dobì 630 žákù. Budovu školy na nám. Curieových užívalo spolu se základní školou i Gymnázium prof. Jana Patoèky jako detašované pracovištì, kde se vzdìlávali žáci prim a sekund osmiletého studijního programu. Tato koexistence byla k ukonèena. Výuka na prvním stupni probíhá maximálnì ve tøech paralelních tøídách, na druhém stupni pak maximálnì ve dvou tøídách v roèníku. Poèet žákù má od roku 2005 vzrùstající tendenci minimálnì o jednu tøídu za každý školní rok. 3

4 4

5 Hlavní cíle bezpeèné, moderní a inspirativní prostøedí pro všechny dìti maximální využití a rozvoj individuálního potenciálu žákù otevøenost Smìøujeme k tomu, aby dìti chodily do školy rády dáváme prostor diskusi, žákovské a rodièovské fórum úèastníme se vìdomostních, sportovních i umìleckých soutìží realizujeme projekty modernizujeme pojetí výuky uèíme se navzájem diferencujeme vzdìláváme se publikujeme ovìøujeme v praxi, doma i v cizinì 5

6 Zvláštní projekty ZŠ Odemykání školního roku Jazykové certifikáty Relaxaèní pøestávky Škola naneèisto Narozeniny Madame Curie Ètení nejen pro maminky Projektové dny Granty 6

7 Spolupracujeme s rodièi se zøizovatelem MÈ Praha 1 se školskými poradenskými pracovišti s Mensou ÈR s Centrem nadání s Pedagogickou fakultou UK Praha s Mìstskou knihovnou s významnými osobnostmi a odborníky se zajímavými pracovišti a dalšími školami Co Vás mùže zajímat ŠVP ZV ŠANce pøedstavuje zamìøení na jazyky, dává šanci dìtem mimoøádnì nadaným ve speciálním programu, pomáhá všem dìtem - spoleèným jmenovatelem je etická výchova cizí jazyky angliètina od 1. tøídy ve tøech úrovních pokroèilosti, jedineèné rozøazovací testy i pro dìti bez znalosti ètení a psaní, výuka realizována také rodilým mluvèím segregovaná výuka mimoøádnì nadaných žákù ve vybraných pøedmìtech asistenti pedagoga pomáhají pøi péèi o integrované žáky etická výchova realizována kvalifikovanými lektory široká nabídka zájmové èinnosti - flétna, pìvecký sbor, šachy, hip-hop, florbal, balet, mažoretky, aerobik, sportovní hry, angliètina s rodilým mluvèím, èeský jazyk pro cizince, zábavná logika, vìda nás baví, Bricks 4 Kidz - LEGOa další školní družina i jídelna v budovì 7

8 Profil absolventa ZŠ nám. Curieových Absolventi ZŠ Curieových Praha: absolvovali povinnou školní docházku v podnìtném prostøedí a v atmosféøe dùvìry v jejich schopnosti jsou pøipraveni a motivováni k studiu na støední škole jsou jazykovì vybaveni tak, že se dokáží vyjadøovat v bìžných situacích v jednom až dvou cizích jazycích osvojili si dovednosti a schopnosti, jež jim umožní pružnì reagovat na nové úkoly a dosahovat studijních i osobních úspìchù, vèetnì úspìchù v zájmové èinnosti podporované školou zvládají základní uèivo dané školním vzdìlávacím programem tak, aby jeho obsah umìli uvìdomìle pøiøazovat k bìžným denním èinnostem a mohli z nìho v denních situacích èerpat zvládají základní techniky práce s textem, informacemi a informaèními médii i základy práce s informaèní a komunikaèní technikou, dosahují nadprùmìrné až pokroèilé ètenáøské gramotnosti (jsou schopni vyhledávat detailní informace, propojovat myšlenky a tvoøit zobecnìní.) samostatnì øeší problémy, volí vhodné zpùsoby øešení, objektivnì hodnotí svùj výkon, sledují vlastní pokrok pøi zdolávání problémù, analyzují na pøimìøené úrovni jejich øešení a osvìdèené postupy aplikují pøi øešení obdobných nebo nových problémových situací umí se vypoøádat s dílèím neúspìchem a pøekonávat pøekážky jsou schopní a zvyklí kriticky myslet, nenechat sebou manipulovat, chápou principy trvale udržitelného rozvoje, jsou si vìdomi své spoluodpovìdnosti za spoleènost a svìt, ve kterém žijí, a možnosti mìnit je k lepšímu respektují a chrání naše tradice a kulturní i historické dìdictví, chápou význam generaèní 8

9 9

10 Školní vzdìlávací program ŠVP ZV ŠANce pøedstavuje zamìøení na jazyky, dává šanci dìtem mimoøádnì nadaným ve speciálním programu, pomáhá všem dìtem - spoleèným jmenovatelem je etická výchova Nauka o svìtì je ve 4. a 5. roèníku posílena o èasovou dotaci Vv. Zaèlenìné oèekávané výstupy vzdìlávacího oboru výtvarná výchova Nabídky povinnì volitelných vyuèovacích pøedmìtù Nabídky vyuèovacích pøedmìtù vzdìlávacího oboru další cizí jazyk Povinnì volitelný pøedmìt Všichni žáci roèníku si vybírají jeden povinnì volitelný pøedmìt v rozsahu 1 hod./týdnì, pøípadnì 2 hod. /1x za 14dní podle svého zájmu, nikoliv podle roèníku, který navštìvují. Výuka probíhá v odpoledních èi koncových hodinách tak, aby se žákùm nepøekrývala s povinnou výukou. Žáci si zvolí jeden pøedmìt. Podle poètu pøihlášených žákù v roèníku je otevøeno maximálnì 7 povinnì volitelných pøedmìtù. Pokud nebude otevøen pøedmìt, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný pøedmìt, a to z nabídky 7 nejobsazenìjších pøedmìtù. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky. 10

11 Povinný druhý cizí jazyk Výuka tohoto vzdìlávacího oboru je realizována v návaznosti na profilaci školy od 6.roèníkuv rozsahu 3 hodiny týdnì, tj. 12 hodin týdnì za celý druhý stupeò. Pøi nástupu do 6. roèníku si žáci volí z nabídky další cizí jazyk, který bude na druhém stupni vyuèován. Nabídka cizích jazykù ve vzdìlávacím oboru další cizí jazyk: francouzský jazyk nìmecký jazyk ruský jazyk španìlský jazyk Pøi poètu dvou tøíd v roèníku jsou pravidelnì otevírány 3 jazykové skupiny (pøi velkém poètu zájemcù o výuku jednoho jazyka se mùže jednat i o dvì skupiny téhož jazyka), pøi poètu jedné tøídy v roèníku jsou zpravidla otevøeny 2 jazykové skupiny. Žáci si pøi výbìru zvolí jeden cizí jazyk jako prioritní, druhý pak jako náhradní variantu. Pokud nebude otevøena jazyková skupina s výukou cizího jazyka, který si žák prioritnì zvolil, bude tento žák zaøazen do jazykové skupiny podle náhradní volby cizího jazyka. Žáci, kteøí jsou ve školním roce 2014/2015 v 8. a vyšším roèníku a dosud nezaèali s výukou druhého cizího jazyka, jsou pøevážnì žáky se specifickými vzdìlávacími potøebami pøedevším se specifickými poruchami uèení nebo chování. Tyto skupiny žákù je možno zaøadit mezi tzv. odùvodnìné pøípady pro upevòování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce. Žáci absolvují výuku anglického jazyka rozšíøenou o 6 hodin za 2. stupeò (cvièení z anglického jazyka). Zbývající hodiny budou doplnìny o cvièení z èeského jazyka a cvièení z matematiky. 11

12 Vzdìlávání mimoøádnì nadaných žákù Základní škola nám. Curieových je školou multikulturní, prolínají se v ní rùzné skupiny žákù se specifickými vzdìlávacími potøebami, které se snažíme uspokojit. Jednou z tìchto skupin jsou i mimoøádnì nadaní žáci, jejichž vzdìlávání se vìnujeme od roku Naším cílem je vychovat schopné, sebevìdomé a sociálnì zdatné mladé jedince, proto ve výchovì a vzdìlávání mimoøádnì nadaných žákù kombinujeme jejich integraci se segregací. Nadaní žáci jsou na prvním stupni integrováni do kmenových tøíd a na urèité pøedmìty jsou segregováni do skupinky napøíè roèníkem, podobnì jako je tomu u jazykových skupin. Do této skupiny jsou zaøazováni na základì schválené žádosti zákonných zástupcù žáka a odborného posudku odpovídajícího školského poradenského zaøízení. V prvních dvou letech se žáci segregovanì vìnují zejména matematice a èeskému jazyku, v dalších roèních se pøedmìty kombinují a vìtší podíl hodin je vìnován projektùm v rámci nauky o svìtì. Cílem takto koncipované výuky mimoøádnì nadaných žákù je poskytnout jim dostateèné možnosti k jejich rozvoji. Pøi splnìní základních požadavkù na obsah uèiva je dìtem umožnìno pracovat na nadstandardních úkolech, vìnovat se zajímavým projektùm, poznávat týmovou práci, najít si nové cesty svého vývoje. S výukou nadaných žákù souvisí i nový zpùsob hodnocení, který nám pomáhá jasnì oddìlit uèivo bìžné tøídy a nadstavbové uèivo, zøetelnì formulovat požadavkyna výuku i žáky, cíle a výstupy, motivuje žáky k lepšímu výkonu a zodpovìdnosti za svou práci, jasnì stanovuje pravidla a vytváøí podmínky pro srovnatelné hodnocení žákù skupin MNŽ. Známka na vysvìdèení je žákùm udìlována ve spolupráci s tøídním uèitelem za uèivo kmenové tøídy, za nadstavbu dostávají žáci slovní hodnocení, kdy podkladem je bodové hodnocení rozšiøujícího uèiva a plánpožadovaných výstupù. 12

13 13

14 Etická výchova Úspìch je podmínìn systematickým výcvikem žákù v sociálních dovednostech, v øešení modelových i Už øadu let probíhá na ZŠ Curieových pøedmìt Etická reálných situací s etickým obsahem atd. K tomu výchova. Tento pøedmìt do znaèné míry zaplòuje neodmyslitelnì patøí diskuse ve skupinkách, nácviky èi mezeru ve výchovì a vzdìlávání žákù, o které hovoøí dramatizace tématu. Žáci se uèí spolupracovat, úkoly mnozí odborníci na pedagogiku, totiž, že základní plní ve skupinì, ale i každý sám, uèí se tím, jak se školy splòují pøedevším cíle vzdìlávací, ale výchova domluvit, jak vyvozovat závìry. V hodinách má dítì (mravní = etická) bývá provádìna pouze zcela poznat samo sebe, vztahy ve tøídì nebo jiné sociální nesystematicky. Mùžeme øíci, že naše škola má již s skupinì, pravidla vlastní bezpeènosti i nutnost ohledu vedením tohoto spoleèensky velice dùležitého k druhým lidem. Pøirozeným produktem kvalitnì pøedmìtu znaèné zkušenosti. realizované výchovy jsou úspìchy v oblasti primární Koncept Etické výchovy je na ZŠ Curieových øešen tak, prevence, ale i ve zlepšení studijních výkonù a že žáci 1. roèníku mají jednu hodinu týdnì v rámci výsledkù žáka a jeho zdravé zapojení do kolektivu. svého vyuèování a žáci roèníku jednu hodinu týdnì jako nepovinný (volitelný) pøedmìt. Ètyøikrát roènì probíhá odpolední dvouhodinový projekt ve spolupráci se školní družinou, do kterého se mohou zapojit i všechny dìti, které pøes rok na Etickou výchovu nechodí. Koncepce takového pøedmìtu má samozøejmì smysl hlavnì tehdy, když není vyuèován poznatkovì, ale zážitkovì - s tím, že u žákù je oslovována a utváøena celá osobnost (tedy rozum, city i chování). 14

15 Mezi cíle Etické výchovy patøí: Sebepoznání - kdo jsem já, moje emoce pozitivní i negativní, jaké jsou mé vlastnosti, co umím Já a ostatní lidé- rodina, kamarádi, spolužáci; spolupráce, souhra, kompromis, rozdíly; tolerance, pochopení, øešení konfliktù, sebeovládání Bezpeènost ve škole i mimo ní, chování na veøejnosti na ulici, v MHD, v divadle, v cizinì, v pøírodì Komunikace s okolím telefon, internet, komunikace s dospìlými, s vrstevníky a další Do pøípravy hodin mohou zasahovat i tøídní uèitelé s reflexí aktuální situace ve tøídì - na jaké otázky nebo problémy narazili se svými žáky. Je tedy možno prakticky reagovat na konkrétní atmosféru ve tøídì. 15

16 Již po nìkolik let si mùžeme ve škole øíct, že u nás jsou pøedškoláci vítáni! Rozvíjíme spolupráci s mateøskými školami mìstské èásti Praha 1, rodièi zapsaných žákù, a pøedevším se snažíme co nejvíce usnadnit dìtem pøerod ve školáky. Prvním kontaktem dìtí z mateøských škol se školou je trojdílný program Kouzelná škola. Do programu jsou zapojeny pøedškolní dìti z mateøských škol, jejich uèitelky a pøedevším pedagogové 1. stupnì a žáci 4. a 5. tøíd, kteøí spoleènì s vedením školy program pøipravují. Setkání probíhají zpravidla na pøelomu záøí a øíjna, v listopadu a v prosinci, popøípadì na zaèátku ledna a mají rozsah dvou vyuèovacích hodin, vždy v prùbìhu dopoledne. Hlavním cílem programu je seznámit pøedškoláky se školním prostøedím. Jde nám o to, aby dítì vstupovalo již pøi zápisu do známého prostøedí bez obav, do tøíd, ve kterých již pracovalo, s uèiteli a dìtmi, kteøí pro nìho nejsou cizí, aby se do školy tìšilo. Snažíme se dobøe pøipravit školáka ve všech oblastech a ulehèit mu první dny ve škole. Jednotlivé návštìvy skupin z mateøských škol jsou propojeny s informaèními setkáními pro uèitelky. Druhou èástí našeho programu péèe o pøedškoláky je program Škola naneèisto, který probíhá zpravidla v období od února do kvìtna. Jedná se o ucelený kurz vedený školní speciální pedagožkou, jenž je realizován jako odpolední aktivita pro u nás zapsané žáky. Probíhá v rozsahu deseti šedesátiminutových vyuèovacích hodin (pro pøíští školní rok budeme zvyšovat poèet setkání na 15 a kurz bude zaèínat co nejdøíve po termínu zápisu), v jednotlivých skupinách pro maximálnì 15 dìtí. Dìti se hravou formou seznamují podrobnìji s budovou školy a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a zaèlenìní do kolektivu v prostøedí, kde mají od 1. záøí nastoupit do první tøídy. Poznatky o dìtech získané v prùbìhu tìchto programù následnì využíváme napø. pro zaøazování dìtí do kmenových tøíd v roèníku tak, abychom co nejvíce usnadnili budoucím prvòáèkùm jejich práci ve škole i rodièùm spolupráci s tøídními uèitelkami. Oba programy kontinuálnì propracováváme a doplòujeme tak, aby byly maximálnì pøínosné pro všechny zúèastnìné, ale pøedevším pro pøedškoláky naše budoucí žáky. 16

17 Školní družina má pro dìti pøipravené rùzné aktivity, využívá vnitøní prostory školy, ale i zrekonstruovaný školní dvùr a blízké høištì Na Františku v létì míèové hry, v zimì bruslení. Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 18,00 hodin (v pátek do 17,00). Každý vychovatel se pøi provozu svého oddìlení zamìøuje na oblast, která je mu nejvíce blízká v rámci vzdìlávacích oblastí Umìní a kultura, Èlovìk a zdraví, Èlovìk a svìt práce. 17

18 Jak pøedcházíme možným rizikovým projevùm chování? Nasloucháme dìtem. Zabýváme se vztahy žákùv jednotlivých tøídách. Nabízíme pravidelné volnoèasové aktivity a kroužky. Organizujeme pro dìti besedy. Poøádáme nìkolikadenní výlety do pøírody, školy v pøírodì a lyžaøské kurzy. Vìnujeme pozornost vèasným omluvám absence. Spolupracujeme s øadou institucí a organizací. Vzdìláváme se. Ve škole pracuje školní speciální pedagog, výchovný poradce, metodik primární prevence a školní psycholog. Daøí se realizovat naplánované aktivity z preventivních programù, øešit výchovné a vzdìlávací problémy s žáky a jejich rodièi, spolupracujeme s poradními organizacemi, vytváøíme individuální a skupinové vzdìlávací plány pro dìti s poruchami uèení a chování a pro dìti s mimoøádným nadáním. Úzce také spolupracujeme s lektory etické výchovy a vyuèujícími výchovy ke zdraví, spoleènì øešíme aktuální problémy v kolektivu. Poradenství k volbì povolání je velmi úzce propojeno s výukou vzdìlávacího obsahu Svìt práce ve vzdìlávací oblasti èlovìk a svìt práce. Ve spolupráci s PPP pro Prahu 1, 2 a 4 je žákùm 9. roèníku umožnìna úèast na profitestech, které realizuje již zmínìná poradna. 18

19 Škole velmi pomáhá Nadaèní fond Curie, jehož posláním je shromažïovat finanèní prostøedky èi nepenìžitá plnìní od subjektù se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se pøihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žákù a pedagogù. Z Nadaèního fondu Curie jsou financovány pøedevším projekty v následujících oblastech: podpora materiálního dovybavení školy, uèební pomùcky, kulturní, výtvarná, sportovní èinnost, apod. mimoškolní èinnost, rozšíøení výuky (rozšíøení nabídky), podpora výuky cizích jazykù rodilými mluvèími vyrovnání sociálních rozdílù mezi žáky - financování mimoškolní èinnosti, škol v pøírodì, ozdravných pobytù, jazykových pobytù, výletù apod.) zajištìní rovných pøíležitostí pro všechny žáky preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy podpora a rozvoj talentu a nadání žákù podpora dalšího rozvoje pedagogù vzdìlávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod. volnoèasové aktivity (vlastní poøádané akce v oblasti kulturnì - spoleèenské, jazykové, sportovní apod.) 19

20 Základní škola nám. Curieových

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Informace o Vyšší odborné škole

Informace o Vyšší odborné škole Vyšší odborná škola a Støední škola automobilní, Zábøeh, U Dráhy 6 Informace o Vyšší odborné škole Adresa školy: U Dráhy 827/6, 789 01 Zábøeh Tel.: 588 881501 email: sekretarka@spsaza.cz www.spsaza.cz

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdravému životnímu stylu Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 ZS Purkynova Vyskov Truhlice moudrosti (Filip na ostrovì Š astného života)

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 5 4 4 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seidlová Málková LS 2012 ŘLZ- KONCEPCE KURZU Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TÌLOVÝCHOVY ÈESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TÌLOVÝCHOVY ÈESKÉ REPUBLIKY VÌSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TÌLOVÝCHOVY ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník LV Sešit 1 Leden 1999 OBSAH Èást normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky a Státním

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

ZS Purkynova Vyskov. Poskytuje informace o studiu na støedních odborných školách, støedních odborných uèilištích a gymnáziích žákùm a rodièùm.

ZS Purkynova Vyskov. Poskytuje informace o studiu na støedních odborných školách, støedních odborných uèilištích a gymnáziích žákùm a rodièùm. Kariérový poradce Pøíspìvek pøidal Administrator Friday, 30 September 2011 Aktualizováno Tuesday, 29 November 2016 Kariérová poradkynì Mgr. Dagmar Sládková Konzultaèní hodiny: ètvrtek od 11.00 do 12.00

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INTERAKTIVNÍ VÝUKA Verze 4.2

INTERAKTIVNÍ VÝUKA Verze 4.2 tel., fax: 05-4724 1848 EDU Software info@edusoftware.cz Ukrajinská 23 http://www.edusoftware.cz 625 00 Brno INTERAKTIVNÍ VÝUKA Verze 4.2 Testovací a výukový program s multimediálními prvky Interaktivní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4 III. Pracovníci školy...5 IV. Vzdìlávání pracovníkù školy...5 V. Zápis a pøijímací øízení...6 VI. Výsledky zkoušek a

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výroèní zpráva 2014/2015

Výroèní zpráva 2014/2015 Výroèní zpráva 014/015 Obsah Úvod 1 Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy 1. Další orgány školy Pøehled oborù vzdìlání 3 Rámcový popis personálního zabezpeèení 4 Údaje o pøijímacím øízení 4.1

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3081. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2013 Olomouc 2014 Slovo úvodem Vážení pøátelé, projekt E-Bezpeèí, realizovaný Centrem prevence rizikové

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více