Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, Fakultní základní škola PedF UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK"

Transkript

1

2 Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I. Stehlíková Bassyová zástupkynì øeditelky školy mob Kanceláø školy tel Spolupracujeme s MENSA ÈR 2

3 Základní škola nám. Curieových je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdìlávacími potøebami na jedné stranì žáci mimoøádnì nadaní, na druhé stranì žáci handicapovaní èi s výraznou poruchou uèení nebo chování. Objekt školy je umístìn v lokalitì Starého Mìsta. V dobré dopravní dosažitelnosti. Školní budova má charakter historické budovy, v záøí 2013 oslavila 120 let od svého otevøení, s moderním vybavením. Škola je organizována jako úplná, s 1. až 9. postupným roèníkem, sídlí v tøípatrové rohové budovì, je fakultní školou Pedagogické fakulty UK, detašovaným pracovištìm je tìlocvièna ve školní budovì v Masné 13. Kapacita školy je v souèasné dobì 630 žákù. Budovu školy na nám. Curieových užívalo spolu se základní školou i Gymnázium prof. Jana Patoèky jako detašované pracovištì, kde se vzdìlávali žáci prim a sekund osmiletého studijního programu. Tato koexistence byla k ukonèena. Výuka na prvním stupni probíhá maximálnì ve tøech paralelních tøídách, na druhém stupni pak maximálnì ve dvou tøídách v roèníku. Poèet žákù má od roku 2005 vzrùstající tendenci minimálnì o jednu tøídu za každý školní rok. 3

4 4

5 Hlavní cíle bezpeèné, moderní a inspirativní prostøedí pro všechny dìti maximální využití a rozvoj individuálního potenciálu žákù otevøenost Smìøujeme k tomu, aby dìti chodily do školy rády dáváme prostor diskusi, žákovské a rodièovské fórum úèastníme se vìdomostních, sportovních i umìleckých soutìží realizujeme projekty modernizujeme pojetí výuky uèíme se navzájem diferencujeme vzdìláváme se publikujeme ovìøujeme v praxi, doma i v cizinì 5

6 Zvláštní projekty ZŠ Odemykání školního roku Jazykové certifikáty Relaxaèní pøestávky Škola naneèisto Narozeniny Madame Curie Ètení nejen pro maminky Projektové dny Granty 6

7 Spolupracujeme s rodièi se zøizovatelem MÈ Praha 1 se školskými poradenskými pracovišti s Mensou ÈR s Centrem nadání s Pedagogickou fakultou UK Praha s Mìstskou knihovnou s významnými osobnostmi a odborníky se zajímavými pracovišti a dalšími školami Co Vás mùže zajímat ŠVP ZV ŠANce pøedstavuje zamìøení na jazyky, dává šanci dìtem mimoøádnì nadaným ve speciálním programu, pomáhá všem dìtem - spoleèným jmenovatelem je etická výchova cizí jazyky angliètina od 1. tøídy ve tøech úrovních pokroèilosti, jedineèné rozøazovací testy i pro dìti bez znalosti ètení a psaní, výuka realizována také rodilým mluvèím segregovaná výuka mimoøádnì nadaných žákù ve vybraných pøedmìtech asistenti pedagoga pomáhají pøi péèi o integrované žáky etická výchova realizována kvalifikovanými lektory široká nabídka zájmové èinnosti - flétna, pìvecký sbor, šachy, hip-hop, florbal, balet, mažoretky, aerobik, sportovní hry, angliètina s rodilým mluvèím, èeský jazyk pro cizince, zábavná logika, vìda nás baví, Bricks 4 Kidz - LEGOa další školní družina i jídelna v budovì 7

8 Profil absolventa ZŠ nám. Curieových Absolventi ZŠ Curieových Praha: absolvovali povinnou školní docházku v podnìtném prostøedí a v atmosféøe dùvìry v jejich schopnosti jsou pøipraveni a motivováni k studiu na støední škole jsou jazykovì vybaveni tak, že se dokáží vyjadøovat v bìžných situacích v jednom až dvou cizích jazycích osvojili si dovednosti a schopnosti, jež jim umožní pružnì reagovat na nové úkoly a dosahovat studijních i osobních úspìchù, vèetnì úspìchù v zájmové èinnosti podporované školou zvládají základní uèivo dané školním vzdìlávacím programem tak, aby jeho obsah umìli uvìdomìle pøiøazovat k bìžným denním èinnostem a mohli z nìho v denních situacích èerpat zvládají základní techniky práce s textem, informacemi a informaèními médii i základy práce s informaèní a komunikaèní technikou, dosahují nadprùmìrné až pokroèilé ètenáøské gramotnosti (jsou schopni vyhledávat detailní informace, propojovat myšlenky a tvoøit zobecnìní.) samostatnì øeší problémy, volí vhodné zpùsoby øešení, objektivnì hodnotí svùj výkon, sledují vlastní pokrok pøi zdolávání problémù, analyzují na pøimìøené úrovni jejich øešení a osvìdèené postupy aplikují pøi øešení obdobných nebo nových problémových situací umí se vypoøádat s dílèím neúspìchem a pøekonávat pøekážky jsou schopní a zvyklí kriticky myslet, nenechat sebou manipulovat, chápou principy trvale udržitelného rozvoje, jsou si vìdomi své spoluodpovìdnosti za spoleènost a svìt, ve kterém žijí, a možnosti mìnit je k lepšímu respektují a chrání naše tradice a kulturní i historické dìdictví, chápou význam generaèní 8

9 9

10 Školní vzdìlávací program ŠVP ZV ŠANce pøedstavuje zamìøení na jazyky, dává šanci dìtem mimoøádnì nadaným ve speciálním programu, pomáhá všem dìtem - spoleèným jmenovatelem je etická výchova Nauka o svìtì je ve 4. a 5. roèníku posílena o èasovou dotaci Vv. Zaèlenìné oèekávané výstupy vzdìlávacího oboru výtvarná výchova Nabídky povinnì volitelných vyuèovacích pøedmìtù Nabídky vyuèovacích pøedmìtù vzdìlávacího oboru další cizí jazyk Povinnì volitelný pøedmìt Všichni žáci roèníku si vybírají jeden povinnì volitelný pøedmìt v rozsahu 1 hod./týdnì, pøípadnì 2 hod. /1x za 14dní podle svého zájmu, nikoliv podle roèníku, který navštìvují. Výuka probíhá v odpoledních èi koncových hodinách tak, aby se žákùm nepøekrývala s povinnou výukou. Žáci si zvolí jeden pøedmìt. Podle poètu pøihlášených žákù v roèníku je otevøeno maximálnì 7 povinnì volitelných pøedmìtù. Pokud nebude otevøen pøedmìt, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný pøedmìt, a to z nabídky 7 nejobsazenìjších pøedmìtù. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky. 10

11 Povinný druhý cizí jazyk Výuka tohoto vzdìlávacího oboru je realizována v návaznosti na profilaci školy od 6.roèníkuv rozsahu 3 hodiny týdnì, tj. 12 hodin týdnì za celý druhý stupeò. Pøi nástupu do 6. roèníku si žáci volí z nabídky další cizí jazyk, který bude na druhém stupni vyuèován. Nabídka cizích jazykù ve vzdìlávacím oboru další cizí jazyk: francouzský jazyk nìmecký jazyk ruský jazyk španìlský jazyk Pøi poètu dvou tøíd v roèníku jsou pravidelnì otevírány 3 jazykové skupiny (pøi velkém poètu zájemcù o výuku jednoho jazyka se mùže jednat i o dvì skupiny téhož jazyka), pøi poètu jedné tøídy v roèníku jsou zpravidla otevøeny 2 jazykové skupiny. Žáci si pøi výbìru zvolí jeden cizí jazyk jako prioritní, druhý pak jako náhradní variantu. Pokud nebude otevøena jazyková skupina s výukou cizího jazyka, který si žák prioritnì zvolil, bude tento žák zaøazen do jazykové skupiny podle náhradní volby cizího jazyka. Žáci, kteøí jsou ve školním roce 2014/2015 v 8. a vyšším roèníku a dosud nezaèali s výukou druhého cizího jazyka, jsou pøevážnì žáky se specifickými vzdìlávacími potøebami pøedevším se specifickými poruchami uèení nebo chování. Tyto skupiny žákù je možno zaøadit mezi tzv. odùvodnìné pøípady pro upevòování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce. Žáci absolvují výuku anglického jazyka rozšíøenou o 6 hodin za 2. stupeò (cvièení z anglického jazyka). Zbývající hodiny budou doplnìny o cvièení z èeského jazyka a cvièení z matematiky. 11

12 Vzdìlávání mimoøádnì nadaných žákù Základní škola nám. Curieových je školou multikulturní, prolínají se v ní rùzné skupiny žákù se specifickými vzdìlávacími potøebami, které se snažíme uspokojit. Jednou z tìchto skupin jsou i mimoøádnì nadaní žáci, jejichž vzdìlávání se vìnujeme od roku Naším cílem je vychovat schopné, sebevìdomé a sociálnì zdatné mladé jedince, proto ve výchovì a vzdìlávání mimoøádnì nadaných žákù kombinujeme jejich integraci se segregací. Nadaní žáci jsou na prvním stupni integrováni do kmenových tøíd a na urèité pøedmìty jsou segregováni do skupinky napøíè roèníkem, podobnì jako je tomu u jazykových skupin. Do této skupiny jsou zaøazováni na základì schválené žádosti zákonných zástupcù žáka a odborného posudku odpovídajícího školského poradenského zaøízení. V prvních dvou letech se žáci segregovanì vìnují zejména matematice a èeskému jazyku, v dalších roèních se pøedmìty kombinují a vìtší podíl hodin je vìnován projektùm v rámci nauky o svìtì. Cílem takto koncipované výuky mimoøádnì nadaných žákù je poskytnout jim dostateèné možnosti k jejich rozvoji. Pøi splnìní základních požadavkù na obsah uèiva je dìtem umožnìno pracovat na nadstandardních úkolech, vìnovat se zajímavým projektùm, poznávat týmovou práci, najít si nové cesty svého vývoje. S výukou nadaných žákù souvisí i nový zpùsob hodnocení, který nám pomáhá jasnì oddìlit uèivo bìžné tøídy a nadstavbové uèivo, zøetelnì formulovat požadavkyna výuku i žáky, cíle a výstupy, motivuje žáky k lepšímu výkonu a zodpovìdnosti za svou práci, jasnì stanovuje pravidla a vytváøí podmínky pro srovnatelné hodnocení žákù skupin MNŽ. Známka na vysvìdèení je žákùm udìlována ve spolupráci s tøídním uèitelem za uèivo kmenové tøídy, za nadstavbu dostávají žáci slovní hodnocení, kdy podkladem je bodové hodnocení rozšiøujícího uèiva a plánpožadovaných výstupù. 12

13 13

14 Etická výchova Úspìch je podmínìn systematickým výcvikem žákù v sociálních dovednostech, v øešení modelových i Už øadu let probíhá na ZŠ Curieových pøedmìt Etická reálných situací s etickým obsahem atd. K tomu výchova. Tento pøedmìt do znaèné míry zaplòuje neodmyslitelnì patøí diskuse ve skupinkách, nácviky èi mezeru ve výchovì a vzdìlávání žákù, o které hovoøí dramatizace tématu. Žáci se uèí spolupracovat, úkoly mnozí odborníci na pedagogiku, totiž, že základní plní ve skupinì, ale i každý sám, uèí se tím, jak se školy splòují pøedevším cíle vzdìlávací, ale výchova domluvit, jak vyvozovat závìry. V hodinách má dítì (mravní = etická) bývá provádìna pouze zcela poznat samo sebe, vztahy ve tøídì nebo jiné sociální nesystematicky. Mùžeme øíci, že naše škola má již s skupinì, pravidla vlastní bezpeènosti i nutnost ohledu vedením tohoto spoleèensky velice dùležitého k druhým lidem. Pøirozeným produktem kvalitnì pøedmìtu znaèné zkušenosti. realizované výchovy jsou úspìchy v oblasti primární Koncept Etické výchovy je na ZŠ Curieových øešen tak, prevence, ale i ve zlepšení studijních výkonù a že žáci 1. roèníku mají jednu hodinu týdnì v rámci výsledkù žáka a jeho zdravé zapojení do kolektivu. svého vyuèování a žáci roèníku jednu hodinu týdnì jako nepovinný (volitelný) pøedmìt. Ètyøikrát roènì probíhá odpolední dvouhodinový projekt ve spolupráci se školní družinou, do kterého se mohou zapojit i všechny dìti, které pøes rok na Etickou výchovu nechodí. Koncepce takového pøedmìtu má samozøejmì smysl hlavnì tehdy, když není vyuèován poznatkovì, ale zážitkovì - s tím, že u žákù je oslovována a utváøena celá osobnost (tedy rozum, city i chování). 14

15 Mezi cíle Etické výchovy patøí: Sebepoznání - kdo jsem já, moje emoce pozitivní i negativní, jaké jsou mé vlastnosti, co umím Já a ostatní lidé- rodina, kamarádi, spolužáci; spolupráce, souhra, kompromis, rozdíly; tolerance, pochopení, øešení konfliktù, sebeovládání Bezpeènost ve škole i mimo ní, chování na veøejnosti na ulici, v MHD, v divadle, v cizinì, v pøírodì Komunikace s okolím telefon, internet, komunikace s dospìlými, s vrstevníky a další Do pøípravy hodin mohou zasahovat i tøídní uèitelé s reflexí aktuální situace ve tøídì - na jaké otázky nebo problémy narazili se svými žáky. Je tedy možno prakticky reagovat na konkrétní atmosféru ve tøídì. 15

16 Již po nìkolik let si mùžeme ve škole øíct, že u nás jsou pøedškoláci vítáni! Rozvíjíme spolupráci s mateøskými školami mìstské èásti Praha 1, rodièi zapsaných žákù, a pøedevším se snažíme co nejvíce usnadnit dìtem pøerod ve školáky. Prvním kontaktem dìtí z mateøských škol se školou je trojdílný program Kouzelná škola. Do programu jsou zapojeny pøedškolní dìti z mateøských škol, jejich uèitelky a pøedevším pedagogové 1. stupnì a žáci 4. a 5. tøíd, kteøí spoleènì s vedením školy program pøipravují. Setkání probíhají zpravidla na pøelomu záøí a øíjna, v listopadu a v prosinci, popøípadì na zaèátku ledna a mají rozsah dvou vyuèovacích hodin, vždy v prùbìhu dopoledne. Hlavním cílem programu je seznámit pøedškoláky se školním prostøedím. Jde nám o to, aby dítì vstupovalo již pøi zápisu do známého prostøedí bez obav, do tøíd, ve kterých již pracovalo, s uèiteli a dìtmi, kteøí pro nìho nejsou cizí, aby se do školy tìšilo. Snažíme se dobøe pøipravit školáka ve všech oblastech a ulehèit mu první dny ve škole. Jednotlivé návštìvy skupin z mateøských škol jsou propojeny s informaèními setkáními pro uèitelky. Druhou èástí našeho programu péèe o pøedškoláky je program Škola naneèisto, který probíhá zpravidla v období od února do kvìtna. Jedná se o ucelený kurz vedený školní speciální pedagožkou, jenž je realizován jako odpolední aktivita pro u nás zapsané žáky. Probíhá v rozsahu deseti šedesátiminutových vyuèovacích hodin (pro pøíští školní rok budeme zvyšovat poèet setkání na 15 a kurz bude zaèínat co nejdøíve po termínu zápisu), v jednotlivých skupinách pro maximálnì 15 dìtí. Dìti se hravou formou seznamují podrobnìji s budovou školy a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a zaèlenìní do kolektivu v prostøedí, kde mají od 1. záøí nastoupit do první tøídy. Poznatky o dìtech získané v prùbìhu tìchto programù následnì využíváme napø. pro zaøazování dìtí do kmenových tøíd v roèníku tak, abychom co nejvíce usnadnili budoucím prvòáèkùm jejich práci ve škole i rodièùm spolupráci s tøídními uèitelkami. Oba programy kontinuálnì propracováváme a doplòujeme tak, aby byly maximálnì pøínosné pro všechny zúèastnìné, ale pøedevším pro pøedškoláky naše budoucí žáky. 16

17 Školní družina má pro dìti pøipravené rùzné aktivity, využívá vnitøní prostory školy, ale i zrekonstruovaný školní dvùr a blízké høištì Na Františku v létì míèové hry, v zimì bruslení. Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 18,00 hodin (v pátek do 17,00). Každý vychovatel se pøi provozu svého oddìlení zamìøuje na oblast, která je mu nejvíce blízká v rámci vzdìlávacích oblastí Umìní a kultura, Èlovìk a zdraví, Èlovìk a svìt práce. 17

18 Jak pøedcházíme možným rizikovým projevùm chování? Nasloucháme dìtem. Zabýváme se vztahy žákùv jednotlivých tøídách. Nabízíme pravidelné volnoèasové aktivity a kroužky. Organizujeme pro dìti besedy. Poøádáme nìkolikadenní výlety do pøírody, školy v pøírodì a lyžaøské kurzy. Vìnujeme pozornost vèasným omluvám absence. Spolupracujeme s øadou institucí a organizací. Vzdìláváme se. Ve škole pracuje školní speciální pedagog, výchovný poradce, metodik primární prevence a školní psycholog. Daøí se realizovat naplánované aktivity z preventivních programù, øešit výchovné a vzdìlávací problémy s žáky a jejich rodièi, spolupracujeme s poradními organizacemi, vytváøíme individuální a skupinové vzdìlávací plány pro dìti s poruchami uèení a chování a pro dìti s mimoøádným nadáním. Úzce také spolupracujeme s lektory etické výchovy a vyuèujícími výchovy ke zdraví, spoleènì øešíme aktuální problémy v kolektivu. Poradenství k volbì povolání je velmi úzce propojeno s výukou vzdìlávacího obsahu Svìt práce ve vzdìlávací oblasti èlovìk a svìt práce. Ve spolupráci s PPP pro Prahu 1, 2 a 4 je žákùm 9. roèníku umožnìna úèast na profitestech, které realizuje již zmínìná poradna. 18

19 Škole velmi pomáhá Nadaèní fond Curie, jehož posláním je shromažïovat finanèní prostøedky èi nepenìžitá plnìní od subjektù se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se pøihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žákù a pedagogù. Z Nadaèního fondu Curie jsou financovány pøedevším projekty v následujících oblastech: podpora materiálního dovybavení školy, uèební pomùcky, kulturní, výtvarná, sportovní èinnost, apod. mimoškolní èinnost, rozšíøení výuky (rozšíøení nabídky), podpora výuky cizích jazykù rodilými mluvèími vyrovnání sociálních rozdílù mezi žáky - financování mimoškolní èinnosti, škol v pøírodì, ozdravných pobytù, jazykových pobytù, výletù apod.) zajištìní rovných pøíležitostí pro všechny žáky preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy podpora a rozvoj talentu a nadání žákù podpora dalšího rozvoje pedagogù vzdìlávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod. volnoèasové aktivity (vlastní poøádané akce v oblasti kulturnì - spoleèenské, jazykové, sportovní apod.) 19

20 Základní škola nám. Curieových

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDÌLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVÌTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pøedcházení ekologickým problémùm výchovou je levnìjší a úèelnìjší než jejich následné øešení. listopad 2002 Zpracovatel: Lipka

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla!

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla! VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 Kolpingovo dílo ve svìtì 4 Kolpingovo dílo Èeské republiky 6 Adolph Kolping 7 Kolpingovo dílo v roce 2010 8 Terapeutická komunita

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Adresa: E-mail: Tel.: Mobilní tel.: Plachého 6, 301 00 Plzeò prevence@cppt.cz 377 220 325 731 183 394 Vedoucí zaøízení Mgr. Markéta Èermáková a její shrnutí roku 2011:

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY Škola: Název: Obec: Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 STONOŽKA 213/214 9. RO#NÍKY #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou nadprùmìrné. Patøíte mezi úspìšné

Více

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3234. publikaci Odpovìdná

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999)

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) K PEDAGOGICE ROZMANITOSTI NA ZAÈÁTKU 21. STOLETÍ Karel Rýdl Ústav jazykù a humanitních studií Univerzity

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail: zs.mseno@seznam.cz(info@zsmseno.cz), www.zsmseno.cz, tel,fax:315693140 Strategický plán rozvoje Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu Prosinec 2014 K O U M E S Milí ètenáøi, opìt je tu školní rok a s ním i naše nové èíslo èasopisu Koumes. S novým èíslem školního èasopisu pøichází i nìkolik zmìn. Tou první je grafická úprava a také logo

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Pár slov úvodem. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s.

Pár slov úvodem. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s. Pár slov úvodem Své povídání si dovolím zaèít podìkováním Vám všem, s nimiž se nad tímto katalogem opìt setkávám. Dìkuji všem, kteøí poèítaèe ve výuce používáte èi se o jejich použití zasazujete, za Vaši

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 213-214 STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/25 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více