Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, Fakultní základní škola PedF UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK"

Transkript

1

2 Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I. Stehlíková Bassyová zástupkynì øeditelky školy mob Kanceláø školy tel Spolupracujeme s MENSA ÈR 2

3 Základní škola nám. Curieových je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdìlávacími potøebami na jedné stranì žáci mimoøádnì nadaní, na druhé stranì žáci handicapovaní èi s výraznou poruchou uèení nebo chování. Objekt školy je umístìn v lokalitì Starého Mìsta. V dobré dopravní dosažitelnosti. Školní budova má charakter historické budovy, v záøí 2013 oslavila 120 let od svého otevøení, s moderním vybavením. Škola je organizována jako úplná, s 1. až 9. postupným roèníkem, sídlí v tøípatrové rohové budovì, je fakultní školou Pedagogické fakulty UK, detašovaným pracovištìm je tìlocvièna ve školní budovì v Masné 13. Kapacita školy je v souèasné dobì 630 žákù. Budovu školy na nám. Curieových užívalo spolu se základní školou i Gymnázium prof. Jana Patoèky jako detašované pracovištì, kde se vzdìlávali žáci prim a sekund osmiletého studijního programu. Tato koexistence byla k ukonèena. Výuka na prvním stupni probíhá maximálnì ve tøech paralelních tøídách, na druhém stupni pak maximálnì ve dvou tøídách v roèníku. Poèet žákù má od roku 2005 vzrùstající tendenci minimálnì o jednu tøídu za každý školní rok. 3

4 4

5 Hlavní cíle bezpeèné, moderní a inspirativní prostøedí pro všechny dìti maximální využití a rozvoj individuálního potenciálu žákù otevøenost Smìøujeme k tomu, aby dìti chodily do školy rády dáváme prostor diskusi, žákovské a rodièovské fórum úèastníme se vìdomostních, sportovních i umìleckých soutìží realizujeme projekty modernizujeme pojetí výuky uèíme se navzájem diferencujeme vzdìláváme se publikujeme ovìøujeme v praxi, doma i v cizinì 5

6 Zvláštní projekty ZŠ Odemykání školního roku Jazykové certifikáty Relaxaèní pøestávky Škola naneèisto Narozeniny Madame Curie Ètení nejen pro maminky Projektové dny Granty 6

7 Spolupracujeme s rodièi se zøizovatelem MÈ Praha 1 se školskými poradenskými pracovišti s Mensou ÈR s Centrem nadání s Pedagogickou fakultou UK Praha s Mìstskou knihovnou s významnými osobnostmi a odborníky se zajímavými pracovišti a dalšími školami Co Vás mùže zajímat ŠVP ZV ŠANce pøedstavuje zamìøení na jazyky, dává šanci dìtem mimoøádnì nadaným ve speciálním programu, pomáhá všem dìtem - spoleèným jmenovatelem je etická výchova cizí jazyky angliètina od 1. tøídy ve tøech úrovních pokroèilosti, jedineèné rozøazovací testy i pro dìti bez znalosti ètení a psaní, výuka realizována také rodilým mluvèím segregovaná výuka mimoøádnì nadaných žákù ve vybraných pøedmìtech asistenti pedagoga pomáhají pøi péèi o integrované žáky etická výchova realizována kvalifikovanými lektory široká nabídka zájmové èinnosti - flétna, pìvecký sbor, šachy, hip-hop, florbal, balet, mažoretky, aerobik, sportovní hry, angliètina s rodilým mluvèím, èeský jazyk pro cizince, zábavná logika, vìda nás baví, Bricks 4 Kidz - LEGOa další školní družina i jídelna v budovì 7

8 Profil absolventa ZŠ nám. Curieových Absolventi ZŠ Curieových Praha: absolvovali povinnou školní docházku v podnìtném prostøedí a v atmosféøe dùvìry v jejich schopnosti jsou pøipraveni a motivováni k studiu na støední škole jsou jazykovì vybaveni tak, že se dokáží vyjadøovat v bìžných situacích v jednom až dvou cizích jazycích osvojili si dovednosti a schopnosti, jež jim umožní pružnì reagovat na nové úkoly a dosahovat studijních i osobních úspìchù, vèetnì úspìchù v zájmové èinnosti podporované školou zvládají základní uèivo dané školním vzdìlávacím programem tak, aby jeho obsah umìli uvìdomìle pøiøazovat k bìžným denním èinnostem a mohli z nìho v denních situacích èerpat zvládají základní techniky práce s textem, informacemi a informaèními médii i základy práce s informaèní a komunikaèní technikou, dosahují nadprùmìrné až pokroèilé ètenáøské gramotnosti (jsou schopni vyhledávat detailní informace, propojovat myšlenky a tvoøit zobecnìní.) samostatnì øeší problémy, volí vhodné zpùsoby øešení, objektivnì hodnotí svùj výkon, sledují vlastní pokrok pøi zdolávání problémù, analyzují na pøimìøené úrovni jejich øešení a osvìdèené postupy aplikují pøi øešení obdobných nebo nových problémových situací umí se vypoøádat s dílèím neúspìchem a pøekonávat pøekážky jsou schopní a zvyklí kriticky myslet, nenechat sebou manipulovat, chápou principy trvale udržitelného rozvoje, jsou si vìdomi své spoluodpovìdnosti za spoleènost a svìt, ve kterém žijí, a možnosti mìnit je k lepšímu respektují a chrání naše tradice a kulturní i historické dìdictví, chápou význam generaèní 8

9 9

10 Školní vzdìlávací program ŠVP ZV ŠANce pøedstavuje zamìøení na jazyky, dává šanci dìtem mimoøádnì nadaným ve speciálním programu, pomáhá všem dìtem - spoleèným jmenovatelem je etická výchova Nauka o svìtì je ve 4. a 5. roèníku posílena o èasovou dotaci Vv. Zaèlenìné oèekávané výstupy vzdìlávacího oboru výtvarná výchova Nabídky povinnì volitelných vyuèovacích pøedmìtù Nabídky vyuèovacích pøedmìtù vzdìlávacího oboru další cizí jazyk Povinnì volitelný pøedmìt Všichni žáci roèníku si vybírají jeden povinnì volitelný pøedmìt v rozsahu 1 hod./týdnì, pøípadnì 2 hod. /1x za 14dní podle svého zájmu, nikoliv podle roèníku, který navštìvují. Výuka probíhá v odpoledních èi koncových hodinách tak, aby se žákùm nepøekrývala s povinnou výukou. Žáci si zvolí jeden pøedmìt. Podle poètu pøihlášených žákù v roèníku je otevøeno maximálnì 7 povinnì volitelných pøedmìtù. Pokud nebude otevøen pøedmìt, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný pøedmìt, a to z nabídky 7 nejobsazenìjších pøedmìtù. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky. 10

11 Povinný druhý cizí jazyk Výuka tohoto vzdìlávacího oboru je realizována v návaznosti na profilaci školy od 6.roèníkuv rozsahu 3 hodiny týdnì, tj. 12 hodin týdnì za celý druhý stupeò. Pøi nástupu do 6. roèníku si žáci volí z nabídky další cizí jazyk, který bude na druhém stupni vyuèován. Nabídka cizích jazykù ve vzdìlávacím oboru další cizí jazyk: francouzský jazyk nìmecký jazyk ruský jazyk španìlský jazyk Pøi poètu dvou tøíd v roèníku jsou pravidelnì otevírány 3 jazykové skupiny (pøi velkém poètu zájemcù o výuku jednoho jazyka se mùže jednat i o dvì skupiny téhož jazyka), pøi poètu jedné tøídy v roèníku jsou zpravidla otevøeny 2 jazykové skupiny. Žáci si pøi výbìru zvolí jeden cizí jazyk jako prioritní, druhý pak jako náhradní variantu. Pokud nebude otevøena jazyková skupina s výukou cizího jazyka, který si žák prioritnì zvolil, bude tento žák zaøazen do jazykové skupiny podle náhradní volby cizího jazyka. Žáci, kteøí jsou ve školním roce 2014/2015 v 8. a vyšším roèníku a dosud nezaèali s výukou druhého cizího jazyka, jsou pøevážnì žáky se specifickými vzdìlávacími potøebami pøedevším se specifickými poruchami uèení nebo chování. Tyto skupiny žákù je možno zaøadit mezi tzv. odùvodnìné pøípady pro upevòování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce. Žáci absolvují výuku anglického jazyka rozšíøenou o 6 hodin za 2. stupeò (cvièení z anglického jazyka). Zbývající hodiny budou doplnìny o cvièení z èeského jazyka a cvièení z matematiky. 11

12 Vzdìlávání mimoøádnì nadaných žákù Základní škola nám. Curieových je školou multikulturní, prolínají se v ní rùzné skupiny žákù se specifickými vzdìlávacími potøebami, které se snažíme uspokojit. Jednou z tìchto skupin jsou i mimoøádnì nadaní žáci, jejichž vzdìlávání se vìnujeme od roku Naším cílem je vychovat schopné, sebevìdomé a sociálnì zdatné mladé jedince, proto ve výchovì a vzdìlávání mimoøádnì nadaných žákù kombinujeme jejich integraci se segregací. Nadaní žáci jsou na prvním stupni integrováni do kmenových tøíd a na urèité pøedmìty jsou segregováni do skupinky napøíè roèníkem, podobnì jako je tomu u jazykových skupin. Do této skupiny jsou zaøazováni na základì schválené žádosti zákonných zástupcù žáka a odborného posudku odpovídajícího školského poradenského zaøízení. V prvních dvou letech se žáci segregovanì vìnují zejména matematice a èeskému jazyku, v dalších roèních se pøedmìty kombinují a vìtší podíl hodin je vìnován projektùm v rámci nauky o svìtì. Cílem takto koncipované výuky mimoøádnì nadaných žákù je poskytnout jim dostateèné možnosti k jejich rozvoji. Pøi splnìní základních požadavkù na obsah uèiva je dìtem umožnìno pracovat na nadstandardních úkolech, vìnovat se zajímavým projektùm, poznávat týmovou práci, najít si nové cesty svého vývoje. S výukou nadaných žákù souvisí i nový zpùsob hodnocení, který nám pomáhá jasnì oddìlit uèivo bìžné tøídy a nadstavbové uèivo, zøetelnì formulovat požadavkyna výuku i žáky, cíle a výstupy, motivuje žáky k lepšímu výkonu a zodpovìdnosti za svou práci, jasnì stanovuje pravidla a vytváøí podmínky pro srovnatelné hodnocení žákù skupin MNŽ. Známka na vysvìdèení je žákùm udìlována ve spolupráci s tøídním uèitelem za uèivo kmenové tøídy, za nadstavbu dostávají žáci slovní hodnocení, kdy podkladem je bodové hodnocení rozšiøujícího uèiva a plánpožadovaných výstupù. 12

13 13

14 Etická výchova Úspìch je podmínìn systematickým výcvikem žákù v sociálních dovednostech, v øešení modelových i Už øadu let probíhá na ZŠ Curieových pøedmìt Etická reálných situací s etickým obsahem atd. K tomu výchova. Tento pøedmìt do znaèné míry zaplòuje neodmyslitelnì patøí diskuse ve skupinkách, nácviky èi mezeru ve výchovì a vzdìlávání žákù, o které hovoøí dramatizace tématu. Žáci se uèí spolupracovat, úkoly mnozí odborníci na pedagogiku, totiž, že základní plní ve skupinì, ale i každý sám, uèí se tím, jak se školy splòují pøedevším cíle vzdìlávací, ale výchova domluvit, jak vyvozovat závìry. V hodinách má dítì (mravní = etická) bývá provádìna pouze zcela poznat samo sebe, vztahy ve tøídì nebo jiné sociální nesystematicky. Mùžeme øíci, že naše škola má již s skupinì, pravidla vlastní bezpeènosti i nutnost ohledu vedením tohoto spoleèensky velice dùležitého k druhým lidem. Pøirozeným produktem kvalitnì pøedmìtu znaèné zkušenosti. realizované výchovy jsou úspìchy v oblasti primární Koncept Etické výchovy je na ZŠ Curieových øešen tak, prevence, ale i ve zlepšení studijních výkonù a že žáci 1. roèníku mají jednu hodinu týdnì v rámci výsledkù žáka a jeho zdravé zapojení do kolektivu. svého vyuèování a žáci roèníku jednu hodinu týdnì jako nepovinný (volitelný) pøedmìt. Ètyøikrát roènì probíhá odpolední dvouhodinový projekt ve spolupráci se školní družinou, do kterého se mohou zapojit i všechny dìti, které pøes rok na Etickou výchovu nechodí. Koncepce takového pøedmìtu má samozøejmì smysl hlavnì tehdy, když není vyuèován poznatkovì, ale zážitkovì - s tím, že u žákù je oslovována a utváøena celá osobnost (tedy rozum, city i chování). 14

15 Mezi cíle Etické výchovy patøí: Sebepoznání - kdo jsem já, moje emoce pozitivní i negativní, jaké jsou mé vlastnosti, co umím Já a ostatní lidé- rodina, kamarádi, spolužáci; spolupráce, souhra, kompromis, rozdíly; tolerance, pochopení, øešení konfliktù, sebeovládání Bezpeènost ve škole i mimo ní, chování na veøejnosti na ulici, v MHD, v divadle, v cizinì, v pøírodì Komunikace s okolím telefon, internet, komunikace s dospìlými, s vrstevníky a další Do pøípravy hodin mohou zasahovat i tøídní uèitelé s reflexí aktuální situace ve tøídì - na jaké otázky nebo problémy narazili se svými žáky. Je tedy možno prakticky reagovat na konkrétní atmosféru ve tøídì. 15

16 Již po nìkolik let si mùžeme ve škole øíct, že u nás jsou pøedškoláci vítáni! Rozvíjíme spolupráci s mateøskými školami mìstské èásti Praha 1, rodièi zapsaných žákù, a pøedevším se snažíme co nejvíce usnadnit dìtem pøerod ve školáky. Prvním kontaktem dìtí z mateøských škol se školou je trojdílný program Kouzelná škola. Do programu jsou zapojeny pøedškolní dìti z mateøských škol, jejich uèitelky a pøedevším pedagogové 1. stupnì a žáci 4. a 5. tøíd, kteøí spoleènì s vedením školy program pøipravují. Setkání probíhají zpravidla na pøelomu záøí a øíjna, v listopadu a v prosinci, popøípadì na zaèátku ledna a mají rozsah dvou vyuèovacích hodin, vždy v prùbìhu dopoledne. Hlavním cílem programu je seznámit pøedškoláky se školním prostøedím. Jde nám o to, aby dítì vstupovalo již pøi zápisu do známého prostøedí bez obav, do tøíd, ve kterých již pracovalo, s uèiteli a dìtmi, kteøí pro nìho nejsou cizí, aby se do školy tìšilo. Snažíme se dobøe pøipravit školáka ve všech oblastech a ulehèit mu první dny ve škole. Jednotlivé návštìvy skupin z mateøských škol jsou propojeny s informaèními setkáními pro uèitelky. Druhou èástí našeho programu péèe o pøedškoláky je program Škola naneèisto, který probíhá zpravidla v období od února do kvìtna. Jedná se o ucelený kurz vedený školní speciální pedagožkou, jenž je realizován jako odpolední aktivita pro u nás zapsané žáky. Probíhá v rozsahu deseti šedesátiminutových vyuèovacích hodin (pro pøíští školní rok budeme zvyšovat poèet setkání na 15 a kurz bude zaèínat co nejdøíve po termínu zápisu), v jednotlivých skupinách pro maximálnì 15 dìtí. Dìti se hravou formou seznamují podrobnìji s budovou školy a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a zaèlenìní do kolektivu v prostøedí, kde mají od 1. záøí nastoupit do první tøídy. Poznatky o dìtech získané v prùbìhu tìchto programù následnì využíváme napø. pro zaøazování dìtí do kmenových tøíd v roèníku tak, abychom co nejvíce usnadnili budoucím prvòáèkùm jejich práci ve škole i rodièùm spolupráci s tøídními uèitelkami. Oba programy kontinuálnì propracováváme a doplòujeme tak, aby byly maximálnì pøínosné pro všechny zúèastnìné, ale pøedevším pro pøedškoláky naše budoucí žáky. 16

17 Školní družina má pro dìti pøipravené rùzné aktivity, využívá vnitøní prostory školy, ale i zrekonstruovaný školní dvùr a blízké høištì Na Františku v létì míèové hry, v zimì bruslení. Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 18,00 hodin (v pátek do 17,00). Každý vychovatel se pøi provozu svého oddìlení zamìøuje na oblast, která je mu nejvíce blízká v rámci vzdìlávacích oblastí Umìní a kultura, Èlovìk a zdraví, Èlovìk a svìt práce. 17

18 Jak pøedcházíme možným rizikovým projevùm chování? Nasloucháme dìtem. Zabýváme se vztahy žákùv jednotlivých tøídách. Nabízíme pravidelné volnoèasové aktivity a kroužky. Organizujeme pro dìti besedy. Poøádáme nìkolikadenní výlety do pøírody, školy v pøírodì a lyžaøské kurzy. Vìnujeme pozornost vèasným omluvám absence. Spolupracujeme s øadou institucí a organizací. Vzdìláváme se. Ve škole pracuje školní speciální pedagog, výchovný poradce, metodik primární prevence a školní psycholog. Daøí se realizovat naplánované aktivity z preventivních programù, øešit výchovné a vzdìlávací problémy s žáky a jejich rodièi, spolupracujeme s poradními organizacemi, vytváøíme individuální a skupinové vzdìlávací plány pro dìti s poruchami uèení a chování a pro dìti s mimoøádným nadáním. Úzce také spolupracujeme s lektory etické výchovy a vyuèujícími výchovy ke zdraví, spoleènì øešíme aktuální problémy v kolektivu. Poradenství k volbì povolání je velmi úzce propojeno s výukou vzdìlávacího obsahu Svìt práce ve vzdìlávací oblasti èlovìk a svìt práce. Ve spolupráci s PPP pro Prahu 1, 2 a 4 je žákùm 9. roèníku umožnìna úèast na profitestech, které realizuje již zmínìná poradna. 18

19 Škole velmi pomáhá Nadaèní fond Curie, jehož posláním je shromažïovat finanèní prostøedky èi nepenìžitá plnìní od subjektù se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se pøihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žákù a pedagogù. Z Nadaèního fondu Curie jsou financovány pøedevším projekty v následujících oblastech: podpora materiálního dovybavení školy, uèební pomùcky, kulturní, výtvarná, sportovní èinnost, apod. mimoškolní èinnost, rozšíøení výuky (rozšíøení nabídky), podpora výuky cizích jazykù rodilými mluvèími vyrovnání sociálních rozdílù mezi žáky - financování mimoškolní èinnosti, škol v pøírodì, ozdravných pobytù, jazykových pobytù, výletù apod.) zajištìní rovných pøíležitostí pro všechny žáky preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy podpora a rozvoj talentu a nadání žákù podpora dalšího rozvoje pedagogù vzdìlávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod. volnoèasové aktivity (vlastní poøádané akce v oblasti kulturnì - spoleèenské, jazykové, sportovní apod.) 19

20 Základní škola nám. Curieových

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Platnost od 1.9.2011 È.j.: 65/11 MOTTO: Svìt kolem nás svìt ve mnì Obecné cíle vzdìlávání: Rozvíjení

Více

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999)

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) K PEDAGOGICE ROZMANITOSTI NA ZAÈÁTKU 21. STOLETÍ Karel Rýdl Ústav jazykù a humanitních studií Univerzity

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32 O BSAH Úvodní slovo 2 Správní rada 3 Dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Internetový program 5 Program PORYV 9 Program Zaèít spolu 15 Auditorská zpráva 20 Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztrát 25 Pøíloha úèetní závìrky

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více