WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo"

Transkript

1 WQS WQS Ponorné kalové èerpadlo

2 ÚÈEL ový rad ponorných kalových èerpadiel WQS sa pouíva hlavne na èerpanie odpadových vôd a kalov v mestských zariadeniach, priemyselných závodoch, hoteloch, nemocniciach, civilnej ochrane, doloch atï. s úèelom odvádzania odpadových vôd splakových, priemyselných, daïových, vôd obsahujúcich pevné èastice a vlákna rôznych dåok. PODMIENKY POUÍVANIA 1. Teplota média by nemala prekroèi º C, hustota materiálu 10 kg / m3 a hodnota ph by sa mala pohybova medzi V priebehu prevádzky nesmie by èerpadlo umiestnené niie ako je hladina kvapaliny viï najniia hladina kvapaliny na výkrese s montánymi rozmermi (týka sa to hlavne automatického chladiaceho systému), èo nesmie by menej ako sú 2/3 celkovej výky èerpadla v priebehu prevádzky, ak nie je pouitý automatický chladiaci systém. 3. Menovité napätie V, menovitá frekvencia Hz. Motor môe pracova len za predpokladu, e kolísanie ako aj menovitého napätia, tak aj menovitej frekvencie neprekroèí ± %. 4. Maximálny priemer pevných èastíc prechádzajúcich èerpadlom nesmie by väèí ako % výtokového otvoru potrubia èerpadla. WQS - - 0, Výkon motora (kw) Dopravná výka (m) Výkonnos (m 3 /h) Ponorné èerpadlo odpadových vôd Výtokové ústie (mm) ZMYSEL OTÁÈANIA Obené koleso sa otáèa proti smeru hodinových ruèièiek z poh¾adu od sacej strany POPIS KONTRUKÈNÝCH PRVKOV Loisko: Loisko SKF alebo NTN, ktoré pri vhodnom usporiadaní môe prekroèi ivotnos celého èerpadla Chladenie: Zabudovaný chladiaci systém umoòuje prevádzku èerpadla, èi u je motor na úrovni alebo pod hladinou èerpanej kvapaliny. Èas kvapaliny je odoberaná k odvádzaniu tepla produkovaného motorom z obehu èerpadla k chladiacemu valcu a ku skrini èerpadla. Ak je potrebné externé chladenie, môe by chladiaci plá oddelený od tela èerpadla a pripojený samostatne na chladiaci systém. Nádrka s olejom: Olej môe maza a chladi mechanickú upchávku a tým spåòa danú funkciu zabezpeèi motor pred vniknutím kvapaliny. Urèité mnostvo vzduchu vo vnútri nádrky môe zníi tlak zvýený hromadením. Obené koleso: Svojou optimálnou kontrukciou sa obené koleso nebude zapcháva pri èerpaní kvapaliny s optimálnym prietokom, rýchlosou a maximálnou úèinnosou. Pre kadú úlohu je moné zvoli optimálne obené koleso. V závislosti od médiu, ktoré sa má èerpa, je moné voli medzi obenými kolesami jedno a dvojkanálovými ako aj s troma lopatkami. Telo èerpadla: Pouívajte metódu CAD/CAM na docielenie maximálnej úèinnosti pri optimálnom opotrebení. Hriade¾: Èerpadlo je koaxiálne s motorom a mechanickou upchávkou na konci hriade¾a, bráni styku s médiom a tým ho chráni pred koróziou. Pokia¾ mono èo najkratí rotujúci hriade¾ zabezpeèuje jeho obmedzené vychýlenie a chvenie, èo predluje ivotnos ako aj mechanickej upchávky, tak aj loiska a zníi hluènos pri prevádzke. Monitorovací systém: Vo vnútri statora sú umiestnené tri teplom ovládané spínaèe, ktoré sa pri normálnej teplote nachádzajú v neotvorenom stave a reagujú pri teplote statora 1 º C. Vo vnútri nádrky s olejom je umiestnená sonda netesnosti a na kontrolu prítomnosti vody. Táto upozoròuje svetelným signálom (indikátor) na netesnos mechanickej upchávky zo strany èerpadla akonáhle pomer oleja / vody dosiahne urèitej koncentrácie. Súèasne automaticky vypne napájanie a zastaví chod èerpadla. Servisní pracovníci by mali vymeni olej vèas a skontrolova mechanickú upchávku zo strany èerpadla, prípadne ju vymeni. Vetky spínacie skrinky motora s výkonom nad kw sú vybavené èidlom na kontrolu netesnosti kábla. Plavákový spínaè: Plavákový spínaè vydáva varovný signál (indikaèné svetlo), ak sa vyskytne netesnos mechanickej upchávky zo strany motora. Akonáhle kvapalina vnikne do priestoru spínaèa a dosiahne urèitej výky, èerpadlo sa vypne. Servisný technik by mal skontrolova mechanickú upchávku a vymeni ju v prípade potreby. Je tie potrebné skontrolova, èi do spínacej skrinky neprichádza prúd z jednej fázy a tak zabráni spáleniu zvyných fáz. Motor: Izolaèná trieda F, max. pracovná teplota º C a druh krytia IP pri úèinnej upchávke. Mechanická upchávka: Je pouitá mechanická upchávka nemeckej firmy Bogman, jej dvojité prevedenie je vo vzájomnej sérii. Ich funkcia je samostatná na oddelenie motora od upchávky èerpadla a zabezpeèenia dvojitej ochrany motora. Tesniacim materiálom zo strany èerpadla je karbid wolfrámu / karbid wolfrámu, zatia¾ èo zo strany motora je pouitý grafit / karbid kremíka.

3 SCHÉMA KONSTRUKCE TYPU WQS Èidlo stúpania vody Loisko Instalaèná tyè Tesnenie chladenia Hriade¾ Motor Mechanická upchávka motora Loisko Plavákový spínaè Èidlo klesania vody Mechanická uchávka èerpadla Olejová nádrka Tìleso èerpadla Obìné koleso Tesnicí krúok

4 TABU¼KA VÝKONOV ÈERPADIEL TYPU WQS Èíslo Priemer výstupu (mm) 1 WQ WQ WQ--. 4 WQ--. WQ--. WQ--. WQ--11 SOWQ-- 9 0WQ WQ WQ-1 0 0WQ OOWQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQI WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ-- 0 0WQ WQ WQ WQ WQ (m3/s) I Prietok (L/s) _ Výtlaèná výka (m) Otáèky (ot/min) Výkon (kw) Úèinnos (%) Hmotnos (kg) O

5 TABU¼KA VÝKONOV ÈERPADIEL TYPU WQS Èíslo Priemer výstupu (mm) WQ-- 3 WQ WQ WQ WQ--3 WQ WQ-- 42 WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ0- WQ WQ WQ-- 3 WQ WQ.- WQ--2 3WQ WQ WQ WQ10-I2-3 3WQ WQ WQ WQ WQ WQ-- WQ--3 NJQ-4 WQ-- (m3/s) I C Prietok (L/s) I Výtlaèná výka (m) 9 Otáèky (ot/min) Výkon (kw) I O Úèinnos (%) Hmotnos (kg) B

6 TABU¼KA VÝKONOV ÈERPADIEL TYPU WQS Èíslo Priemer výstupu (mm) 9 WQ-- WQ WQ-11 WQ WQ--0 4 WQ-- WQ--0 WQ-22 WQ-32- WQ WQ WQ WQ WQ-- 3 WQ20-4 WQ-11-2 WQ--0 WQ--I WQ--0 WQ- 9 WQ-- 90 WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ (m3/s) Prietok (L/s) , , Výtlaèná výka (m) Otáèky (ot/min) Výkon (kw) O Úèinnos (%) Hmotnos (kg)

7 METODA MONTÁE PRE ÈERPADLO TYPU WQS 1. Instalace èerpadla s automatickým spojením Èerpadlo je sputìno dolù podél vodících tyèí a automaticky pipojeno ke kanalizaèní soustavì. Výhoda tohoto zpùsobu montáe spoèívá v niích nákladech na instalaci a na opravy. SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNÌNÍ INSTALAÈNÍHO ZAØÍZENÍ PRO AUTOMATICKÉ SPOJENÍ 2. Instalace èerpadla na pevné potrubí s moností pohybu. Èerpadlo spoèívá vahou na základní desce, pevná píruba je pipojena k systému potrubí. 3. Instalace èerpadla na pruné potrubí s moností pohybu. Èerpadlo spoèívá vahou na základní desce, pruný trubkový spoj je pipojen na víceúèelový gumový výstup, umoòující jednoduchou montá. Èerpadlo mùe být snadno pesunuto z jedné odpadní jímky do druhé. Montá pohyblivé tuhé trubky Montá pohyblivé mìkké trubky 4. Pevná suchá montá Pouije se u èerpadlového systému, který je schopen zaplavení vodou a pro pipojení k mokré/suché studni nebo potrubí.. Pevná mokrá montá Èerpadlo spoèívá na svém základì a je pipevnìno ke dnu nádre odpadních vod s výstupem pipojeným k potrubí. Svislá montá.

8 ROZMEROVÝ VÝKRES ÈERPADLA TYPU WQS Pevná suchá montá Pevná mokrá montá Rozmer prípojky tuhé trubky Rozmer prípojky mekké trubky TABU¼KA ROZMEROV ÈERPADLA TYPU WQS Èíslo Rozmery pre pripojenie na pevné potrubí Rozmery pre pripojenie na pruné potrubí A B C D N2- d H H1 L D L H H1 1 WQ-0.b O 4 bu0 3 2 WQ WQ WQ WQ ?O WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ SOWQ WQ WQ WQ WQ WQ O JQ0-1O

9 TABU¼KA ROZMEROV ÈERPADLA TYPU WQS TABU¼KA ROZMEROV ÈERPADLA TYPU WQS č WQ-32-. WQ-3-. WQ--. WQ--. WQ--. WQ--. WQ- -11 WQ- - 0WQ- -. 0WQ- 1. 0WQ- 1 0WQ- 32-0WQ-3-. 0U VQ WQ WQ WQ WQ0- - 0WQ WQ WQ WQ0-4-3 A B C D ? N 2 - d H H 1 H 2 H 3 h G J g f p y o N 2 - k P Q K L M e n m E O O X X O X C X X X O X O X X X X X X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 9 X 0 9 X 0 9 X 0 9 X 0

10 TABU¼KA ROZMEROV ÈERPADLA TYPU WQS č 0WQ WQ0- - 0WQ WQ WQ WQ WQ- - 0WQ WQ WQ- 33 0WQ WQ- 490 UdQ- - 3 WQ WQ WQ WQ- -3 WQ- -4 WQ WQ WQ WQ WQ WQÓ- -. WQ WQ WQ0- WQ0- -4 WQ WQ- - 3 WQ WQ- WQ- -2 3WQ WQ10-3 3WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ A B C D N 2 - d H H 1 H 2 H 3 h G J g f p y o N 2 - k P Q K L M e n m E X X r X X X X O X O X X X X X X X X O X O X O X O X O X O X O X O X z i X 9 10 X 9 1 X 10 1 X 10 1 X 10 1 X X 00 X 00 X 00 X 00 X 00 X 00 X 00 X X 1 X 1 X 1 X 1

11 TABU¼KA ROZMEROV ÈERPADLA TYPU WQS č WQ- - WQ- -3 WQ- 4 WQ- - 9 WQ- - WQ WQ- 11 WQ WQ WQ- - WQ- -0 WQ- 22 WQ- 32- WQ WQ WQ WQ WQ- - 3 WQ20-4 WQ WQ- -0 WQ- - WQ- -0 WQ- 9 WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ WQ0-0 0WQ WQ0-2 0WQ0- -3 A B C D N 2 - d H H 1 H 2 H 3 h G J g f p y o N 2 - k P Q K L M e n m E , O O O O J , X 00 X 00 X 00 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X X X X X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X

12 TABU¼KA ROZMEROV PEVNÉ MONTÁE PRE ÈERPADLA TYPU WQS č A B C D N2-d H 0 P Q L ExE FxF N 1 -k H 1 L 1 H 2 H 3 1 WQ x 0x WQ x 0x WQ x 0x WQ x 0x WQ x x WQ x x WQ x 0x WQ x 0x WQ x x WQ x x WQ x0 x WQ x0 x WQ x0 x WQ x0 x WQ x 0x WQ x 0x WQ x 0x WQ x 0x WQ x0 0x WQ x0 0x WQ x0 x WQ x0 x

13 TABU¼KA ROZMEROV PEVNÉ MONTÁE PRE ÈERPADLA TYPU WQS č A B C D N2-d H 0 P Q L ExE FxF N 1 -k H 1 L 1 H 2 H 3 0WQ x0 x WQ x0 x WQ x 0x WQ x 0x WQ x 0x WQ x0 0x WQ x0 0x WQ x0 0x WQ x0 0x WQ x0 x WQ x0 x WQ x0 x 49 9 WQ x0 x WQ x 0x WQ x 0x WQ x0 0x WQ x0 0x WQ x0 0x WQ x0 0x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x NQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x10 0 WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x UUQ x 10x10 0

14 TABULKA ROZMÌRÙ PEVNÉ MONTÁE PRO ÈERPADLA TYPU WQS č A B C D N2-d H 0 P Q L ExE FxF N 1 -k H 1 L 1 H 2 H 3 WQ x10 10x10 0 WQ x10 10x VUQ x10 10x WQ x10 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x WQ x10 10x10 9O WQ x10 10x10 9O WQ x10 10x10 9O WQ x10 10x10 9O

15 WQS Ponorné èerpadlo POUITÍ, KONTROLA A SERVIS 1. Bezpeènostní opatení pi provozu Není vhodné pouívat èerpadlo v prostedí takových tekutin, které mohou snadno explodovat nebo jsou snadno holavé, nebo èerpat jakékoliv holavé látky. Je písnì zakázáno vystavovat kabel nárazùm, stlaèovat ho, nebo pouívat kabel ke zdvihání èerpadla místo lana, pípadnì za lano tahat za chodu èerpadla, nebo by mohlo dojít k jeho pokození, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, mohla by se naruit vodotìsnost kabelu, pípadnì by se mohly naruit izolaèní vlastnosti elektrické instalaèní krabice motoru. V pípadì pouití instalace èerpadla s automatickým spojením, zvedejte a spoutìjte èerpadlo pomocí zvedacího etìzu pipevnìného k okùm a opatrnì s èerpadlem manipulujte. Pokud je èerpadlo umístìno ve vodì, musí být zvedáno svisle a nesmí být pokládáno vodorovnì, nesmí rovnì klesnout do kalu. Výpustní potrubí musí být opateno ventilem regulujícím prùtok, aby se zabránilo petíení motoru v pípadì silných prùtokù. 2. Provedení kontroly ped pouitím Peèlivì zkontrolujte, zda není èerpadlo pokozeno nebo zdeformováno a zda pi pepravì, skladování a instalaci nedolo k povolení nebo ztrátì upevòujících prvkù. Zkontrolujte, zda není kabel pokozen nebo peruen, zda není tìsnìní na kabelu porueno a v pípadì zjitìní jakékoliv netìsnosti nebo patného tìsnìní zjednejte vèasnou nápravu. Zmìte izolaèní odpor mezi fázemi a mezi fází a zemí pomocí V mega ohmového mìícího pístroje, pièem namìené hodnoty nesmí být mení ne 2 megaohmy. V opaèném pípadì musí být provedeno vysuení vinutí statoru èerpadla za teploty nepesahující 1 C, nebo kontaktujte výrobce pro poskytnutí odborné pomoci. Zkontrolujte, zda je v olejové nádri olej. V pípadì poteby olej doplòte a nepestávejte dolévat, dokud olej nezaène petékat pes plnící otvor. Zkontrolujte, zda je otvor pro plnìní oleje opaten roubem s podlokou a zda je roub ádnì dotaen. Zkontrolujte, zda se obìné kolo volnì otáèí. Zkontrolujte, zda je pívod elektrické energie bezpeèný, spolehlivý a ádnì provedený a zda je zemnící vodiè uvnit kabelu správnì uzemnìn. Ped umístìním èerpadla do nádre zkontrolujte, zda se èerpadlo otáèí správným smìrem. Kontrolu provedete krátkým zapnutím a vypnutím èerpadla, v pípadì, e se èerpadlo neotáèí správným smìrem, proveïte zámìnu dvou ze ti vodièù U, V, W. 3. Sputìní Pi sputìní nejprve uzavete na výpustním potrubí ventil regulující prùtok. Jakmile se èerpadlo dostane do pracovních otáèek, ventil plynule otevírejte. Pozor, èerpadlo nemùe být dlouhodobì provozováno pi uzaveném regulaèním ventilu. 4. Zastavení Pokud pedpokládáte, e èerpadlo nebudete pouívat po dobu delí ne polovina mìsíce, èerpadlo vyzvednìte z nádre, oèistìte ho a umístìte na suchém místì. Pokud teplota klesne k velmi nízkým hodnotám, èerpadlo vyzdvihnìte a nechte z nìj vytéci vodu, aby se tak zabránilo zamrznutí èerpadla.. Pravidelnì kontrolujte Izolaèní odpor mezi fázemi a mezi fází a zemí, hodnota by nemìla být nií ne 2 megaohmy. V opaèném pípadì musí být èerpadlo vyjmuto a dáno ke generální opravì. Zároveò zkontrolujte, zda je uzemnìní spolehlivì a bezpeènì provedeno. Pokud mezera u tìsnícího krouku, umístìného mezi hrdlem obìného kola a skíní èerpadla, pesáhne 2 mm, proveïte výmìnu tìsnícího krouku za nový. Po pùl roce provozu èerpadla, pi dodrení písluných podmínek kladených na pracovní médium, zkontrolujte stav olejové nádre. Pokud olej vykazuje emulgovaný stav, proveïte jeho výmìnu olejem N. Po krátkém provozu èerpadla, u kterého byla provedena výmìna oleje, mohlo dojít k pokození mechanického tìsnìní, pièem èidlo sledující prùsak vody vydá varovný signál. Proveïte okamitou výmìnu tìsnìní. Pokud èerpadlo pracuje ve velmi tìkých podmínkách, provádìjte jeho kontrolu èastìji. Po roce provozu èerpadla za normálních provozních podmínek musí být provedena generální servisní oprava, pi které budou vymìnìny opotebované díly, zkontrolovány spoje a doplnìna nebo nahrazena maziva v loiskách, èím bude zajitìno správné mazání èerpadla za provozu. Pi demontái do èerpadla nebute, pedejdete tak pokození tìsnìní. Nedovolte, aby demontá provádìly osoby, které nemají písluné odborné znalosti a nedolo tak ke vzniku netìsností nebo pokození motoru. PØÍÈINY PORUCH A JEJICH ODSTRANÌNÍ Porucha Píèina Odstranìní 1. Nedostateèný prùtok vody, nebo ádný prùtok vody z výstupu 2. Èerpadlo nelze spustit 3. Spálené statorové vinutí 4. Píli vysoký proud a) Nesprávný smìr otáèení obìného kola. b) Ucpané hrdlo obìného kola c) Píli vysoká hustota peèerpávaného média d) Píli vysoká tlaková výkae) Znaènì opotebované obìné kolo a) Není pipojena fáze b) Zablokované obìné kolo c) Peruení obvodu vinutí nebo kabelu d) Spálené statorové vinutíe) Závada na elektrickém ovládání a) Èerpadlo bìelo bez fáze b) Píli vysoká hustota èerpaného média c) Obìné kolo zablokováno nebo se uvolnilo d) Voda pronikla pokozeným tìsnìním do motoru e) Uvolnìné spoje umonily prùnik vody do motoru a) Ucpané hrdlo obìného kola b) Píli vysoká hustota nebo viskozita èerpaného média c) Píli vysoký prùtok a) Nastavte smìr otáèení b) Odstraòte cizí pedmìty c) Zeïte tekutinu vodou d) Zvolte jiný typ èerpadla nebo snite tlakovou výkue) Vymìòte obìné kolo a) Zkontrolujte elektrický okruh b) Odstraòte cizí pedmìty c) Promìte ohmmetrem a opravte d) Vinutí vymìòte nebo opravtee) Zkontrolujte ovládací skíòku a vymìòte vadné souèástky Po opravì nutno ped dalím pouitím provést následující body: a) Zkontrolovat elektrické obvody a odstranit závady b) Zedit tekutinu vodou c) Odstranit neèistoty, utáhnout rouby na obìném kole d) Vymìnit mechanické tìsnìní nebo O-kroueke) Na kadém díle utáhnout spojovací prvky a) Vyèistìte hrdlo a obìné kolo b) Zmìòte hustotu nebo viskozitu média c) Uzavete mírnì výstupní ventil a snite tak prùtok

WQZ. WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní

WQZ. WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní WQZ WQZ Ponorné kalové čerpadlo určeno pro míchání a současné čerpaní ÚČEL Hlavní oblastí použití čerpadla WQZ jsou komunální-splaškové odpadní vody, kaly, průmyslové odpadní vody, nemocnice, doly, dešťové

Více

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pokyny k montáži, provozu a údržbì NÁVODY K PROVOZU A ÚDRŽBÌ PONORNÝCH ÈERPADEL ODPADNÍCH VOD CPE/S (1) Hlavní technické údaje 1. Popis abecedního symbolu CP 150-2HA

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Model: Rozměr: Rozmer: M8645 1 000 1 000 2 230 mm instalace - inštalácia Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max Oprava Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max 3A2421B CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

ELEKTROPOHONY VARVEL RIDUTTORI VARIATORI PØEVODOVKY. spol. s r.o.

ELEKTROPOHONY VARVEL RIDUTTORI VARIATORI PØEVODOVKY. spol. s r.o. ELEKTROPOHONY spol. s r.o. PØEVODOVKY VARVEL RIDUTTORI VARIATORI VARVEL OBSAH MRT MTA MRT/RT Technický popis.... Typová legenda.... Montážní pozice.... Servisní faktory, Hmotnosti, Mazací náplně, Zatížení

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD cz sk MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr: Rozmer: M8601 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

Ochranné hadice. Ochranné rúrky

Ochranné hadice. Ochranné rúrky Ochranné hadice s příslušenstvím Ochranné rúrky s príslušenstvom flexibilní. Nejnápadnější výhodou ochranných hadic Univolt je dlouhá životnost při vysokém a trvalém mechanickém zatížení. Vysoká odolnost

Více

Přenosná odvodňovací čerpadla DW

Přenosná odvodňovací čerpadla DW GRUNDFOS odpadní voda Přenosná odvodňovací čerpadla DW Moderní účinná odvodňovací čerpadla Grundfos nabízí kompletní typovou řadu vysoce účinných odvodňovacích čerpadel, která se vyrábějí na bázi nejmodernějších

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Kaskádní zapojení. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou v těchto materiálových jakostech:

Kaskádní zapojení. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou v těchto materiálových jakostech: Použití Ponorná kalová čerpadla GFBU jsou určena pro čerpání odpad ních vod, fekálií a surových kalů, obsahujících neabrazivní pev né části, drobné kusovité a vláknité látky, jako je papír, hadry, obvazy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Oprava Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: M8602 Rozměr: Rozmer: 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Návod k obsluze chemicky odolných sudových

Návod k obsluze chemicky odolných sudových Návod k obsluze chemicky odolných sudových čerpadel série DINO Tento návod k obsluze je určený pro uživatele jako nedílná část vybavení čerpadla a musí být vždy dostupný pro pracovníky obsluhy a údržby.

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

výtlačná trubka tesnenie hriadeľa zostava hriadeľa s ochrannou trubkou hlava čerpadla

výtlačná trubka tesnenie hriadeľa zostava hriadeľa s ochrannou trubkou hlava čerpadla Všeobecne Odstredivé čerpadlá typovej rady VTP v blokovom prevedení (BBF) odpovedajú dvojrúrovému systému čerpadiel. U tejto typovej rady sa jedná v podstate o jednostupňové odstredivé čerpadlo s vertikálnym

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr/Rozmer: ZT010 (PAEGAS Lux Steam) 900 900 2100 mm instalace - inštalácia Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

ELECTRA ASYMMETRIC. outlet.roltechnik.cz MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL:

ELECTRA ASYMMETRIC. outlet.roltechnik.cz MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD ELECTRA ASYMMETRIC TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT: hydromasážní box 800 1200 2150 mm hydromasážny box 800 1200

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10 Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10 je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Wilo-Sub TWU 6" 8" 10"

Wilo-Sub TWU 6 8 10 Wilo-Sub TWU 6" 8" 10" CZ Návod k montáži a obsluze 2 00 50/ 05 2002, DDD Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1 Chladící plášťová trubka Vrt Obr. 2 Obr. 3 obr. CZ 1. Všeobecné informace... 3 2. Bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Ponorná kalová čerpadla řady EUB

Ponorná kalová čerpadla řady EUB Ponorná kalová čerpadla řady EUB Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí: 2006/95/EC

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr/Rozmer: 8201 Deep NERO Deep 900 900 2230 mm 1000 1000 2230 mm INSTALACE - INŠTALÁCIA Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte,

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

Hydrostatické riadiace jednotky (Servoriadenie)

Hydrostatické riadiace jednotky (Servoriadenie) Hydrostatické riadiace jednotky (Servoriadenie) www.eurofluid.sk 2015-1 Hydrostatické riadiace jednotky typu XY Hydrostatické riadiace jednotky XY sú určené pre vozidlá, ktorých rýchlosť jazdy neprekročí

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: 2802 Steam (SCANDINAVIA STEAM, MALTA STEAM) Rozměr/Rozmer: 1000 1000 2200 mm instalace - inštalácia Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte,

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž

Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž Čerpadlo pro svislou drenáž Obj. č. 202570 Příslušenství Svislá drenáž DN300/ 2,9 m sada (svislá drenáž DN300 s víkem) Obj. č. x330041 Pokyny

Více

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. Všeobecné informace /

Více

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze Elektrický bezolejový pístový kompresor Návod k obsluze VAROVÁNÍ Než začnete s kompresorem pracovat, musíte si tento návod přečíst a porozumět mu. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ Dříve, než kompresor nainstalujte,

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené hlavné údaje a prehľad dodávok Funkcia Elektromagnetický ventil VZWP-L- je nepriamo riadený 2/2-cestný ventil s elektromagnetickou cievkou. Elektromagnetický ventil je pri výpadku prúdu zatvorený. Pri

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr/Rozmer: M8657 1350 1350 2150 mm instalace - inštalácia Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: ZQ-053 (BABYLON, SPACIO, BRUSEL) Rozměr/Rozmer: 1500 850 2150 mm INSTALACE - INŠTALÁCIA Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte,

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: NERO LUX typ výrobku / type of product: masážní box masážny box massage box outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr/Rozmer: M9263 1500 850 2300 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné kalové čerpadlo HS11 M Účel a použití čerpadla Kalové čerpadlo HS11 M je určeno pro čerpání čisté a znečištěné užitkové vody (max. průchodnost oběžným

Více

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz TYP AV Návod k obsluze Vysokofrekvenční vibrátory 42 V 200 Hz Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Presostaty KP 44. TECHNICKÉ ÚDAJE KP až +65 C (krátkodobo až +80 C)

Presostaty KP 44. TECHNICKÉ ÚDAJE KP až +65 C (krátkodobo až +80 C) Presostaty KP 44 Duálny tlakový spínač KP 44 je navrhnutý ako ochranný prvok čerpadiel, ktorý má ovládať a chrániť vodné čerpadlá. KP 44 kombinuje funkciu tlakového spínača a prostriedku k monitorovaniu

Více

Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Třístupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: MA1318 Rozměr: Rozmer: 900 900 2050mm POZOR!!! Při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

Uľahčenie efektívneho prístupu

Uľahčenie efektívneho prístupu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MARTEL ENERGO Ako používať solenoidné ventily Uľahčenie efektívneho prístupu Industrial Automation Partner www.martelenergo.sk/e-shop/elektromagneticke-ventily-solenoidy Ako

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) E 11/12 D 11/12 Cod. 4050399 Obsah: Způsob využití Bezpečnostní předpisy Maximální pracovní parametry média Doprava a značení

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

-PHQRYLWp QDS WtPRWRUX. 3UDFRYQtUR]VDK 1DS Wt>9@ ÒSOQêUR]VDK QDWRþHQt %H]GRUD]X 6WDQGDUGQt0RGHO\ /7& 9a+] Då ƒdåƒ PRGHOX. 0RGHO\VHVQtPiQtPSRORK\

-PHQRYLWp QDS WtPRWRUX. 3UDFRYQtUR]VDK 1DS Wt>9@ ÒSOQêUR]VDK QDWRþHQt %H]GRUD]X 6WDQGDUGQt0RGHO\ /7& 9a+] Då ƒdåƒ PRGHOX. 0RGHO\VHVQtPiQtPSRORK\ Venkovní natáèecí a naklánìcí hlavice odolná proti povìtrnostním vlivùm Návod k obsluze LTC-9409 Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod k obsluze Než zaènete se zaøízením pracovat, pøeètìte

Více

ELECTRA DEEP 900 900 2150 mm

ELECTRA DEEP 900 900 2150 mm MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ELECTRA DEEP 900 900 2150 mm TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT: čtvrtkruhový masážní box s vaničkou štvrťkruhový masážny box s vaničkou quadrant

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Èesky. Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK0000911

Èesky. Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK0000911 Automatický bazénový èistiè Èesky Návod na obsluhu a popis pøístroje CZ-BK0000911 ÈESKY Vážení zákazníci. Dìkujeme vám, že jste si vybrali k èištìní bazénu právì náš produkt. Vìøíme,že se budete tìšit

Více

Servopohon vzduchotechnických klapiek 4Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 4Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 4Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 4Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko kvalitné servopohony serie

Více

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny FREEDOM MICRO Montážní návod / Montážne pokyny Určeno pouze pro vytápění. Pro chlazení prosíme kontaktujte firmu JAGA. Určené len pre vykurovanie. Pre chladenie prosíme kontaktujte firmu JAGA. Před instalací

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost

Více

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 120T00. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁSTENNÉ HKD 009/012/018 JEDNOTKY KAZETOVÉ CBD 012/018X AWSI-HND009-N11 7SP AWSI-HND012-N11 7SP AWSI-HND018-N11 7SP FUNKCIA I FEEL

NÁSTENNÉ HKD 009/012/018 JEDNOTKY KAZETOVÉ CBD 012/018X AWSI-HND009-N11 7SP AWSI-HND012-N11 7SP AWSI-HND018-N11 7SP FUNKCIA I FEEL Multisplit DCI YCZ MULTISPLIT DUO, TRIO, QUATTRO, CINCO Jednotky s om 5,2 až 10,5kW. Napojiteľné dve, tri, štyri alebo päť. Kompatibilné s nástennými, parapetnými, kazetovými a potrubnými jednotkami. A

Více

ATLAS. Série G Rotační hydraulický pohon pro skládací vrata. Bezpečnostní pokyny

ATLAS. Série G Rotační hydraulický pohon pro skládací vrata. Bezpečnostní pokyny ATLAS Série G Rotační hydraulický pohon pro skládací vrata Bezpečnostní pokyny Přečtěte si prosím pozorně návod před instalací produktu. Nesprávná instalace může způsobit nenapravitelné materiální škody

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

Instalační a provozní instrukce

Instalační a provozní instrukce Instalační a provozní instrukce PONORNÉ MOTORY SÉRIE 4OM Obsah Bezpečnostní upozornění... 2 1.Přehled... 3 2.Popis produktu... 3 2.1.Technické charakteristiky... 3 3.Použití... 3 3.1.Provozní limity...

Více

Ponorná celonerezová čerpadla řady V4S

Ponorná celonerezová čerpadla řady V4S Ponorná celonerezová čerpadla řady V4S Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí:

Více

Press fitinky pro lisované spoje - mosazné DESKA PRO UCHYCENÍ NÁSTÌNEK IVAR.AS 1928. šablona pod nástìnku PRESS; materiál - pozinkovaný plech;

Press fitinky pro lisované spoje - mosazné DESKA PRO UCHYCENÍ NÁSTÌNEK IVAR.AS 1928. šablona pod nástìnku PRESS; materiál - pozinkovaný plech; DESK PRO UCHYCENÍ NÁSTÌK IVR.S 1928 šablona pod nástìnku ; materiál - pozinkovaný plech; TECHNICKÝ NÁKRES ROZMÌRY 100 153 153 POZOR: urèena pouze pro typy PT 5723, PT 5725 levá a PT 5724 pravá KÓD ROZMĚR

Více

Domácí vodárna se spínacím automatem. Multi Eco-Pro. Typový list

Domácí vodárna se spínacím automatem. Multi Eco-Pro. Typový list Multi Eco-Pro Typový list Impressum Typový list Multi Eco-Pro Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám.

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

10 Před horní úvrati při 850 ot/min

10 Před horní úvrati při 850 ot/min Kapitola 5B Zapalování Obsah 1 Zapalovaní - všeobecné informace...145 2 Zapalování testování...146 3 Zapalovací cívka (y) demontáž, testování a montáž...147 4 Rozdělovač - demontáž a montáž...147 Technické

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více