***ÚVOD *** PØEJEME HODNÌ ZÁBAVY!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "***ÚVOD *** PØEJEME HODNÌ ZÁBAVY!"

Transkript

1

2 3. Zobrazení: a) Oznaèení bìžce: 1., 2. a 3. bìžec se zobrazí na boku LED dispejù B, 15 a 16. b) Skóre: skóre se zobrazí v oknì cekového skóre právì hrajícího hráèe. c) OUT: symbo # v o-# oznaèuje, koik pákaøù je OUT. 4. Vysvìtení k obrázku 18: a) Pit 2 hází šipky pro t1-3, tým 1 má 1 bod, 2 bìžci jsou na 1. a 2. metì a 2 jsou OUT. b) Pit 2 zasáhne SINGLE 17, potom t1-3 zásahem DOUBLE 17 bìží na 3. metu a bìžci na 1. a 2. metì bìží na domácí metu a získávají 2 body. Hra FREE (FrEE), Voba: 1-16 hráèù 1. Obecnì každý hráè v jednom koe hází tøemi šipkami. Ae tato hra je urèena pro zaèáteèníky a kohokoiv, kdo si chce procvièovat. Tato hra dovouje hráèi házet 10, 20 nebo 30 šipkami v jednom koe a získat tak co nejvyšší skóre. 2. Tato hra se hraje na všechna èísa a BULL S EYE, DOUBLE a TRIPLE se také poèítají. 3. Nejprve pøedvote 10dt, 20dt nebo 30dt (šipek). Každý hráè zaèíná hru s 0 body a získává body každou hozenou šipkou. V jednom koe hráè hází najednou všechny šipky z pøedem zvoeného poètu, poté hází daší hráè. 4. Poté, co posední hráè hodí svoji posední šipku, terè srovná výsedky a na terèi se zobrazí F-1, F-2... až F-16 a koneèné skóre hráèe a zazní vítìzná meodie. F-1 oznaèuje vítìze s nejvyšším skóre. 5. Pokud je skóre hráèe vyšší než bodù, vyhrává rovnou hru, i když ještì ani posední hráè nedokonèi koo. PØEJEME HODNÌ ZÁBAVY! ***ÚVOD *** Dìkujeme Vám za zakoupení eektronické šipkové hry ECHO 1004/1016 firmy ECHOWELL ELECTRONIC CO., LTD. Ještì pøedtím, než zaènete hrát, peèivì si pøeètìte tento návod. Tento návod je urèen pro modey ECHO 1004 a ECHO Terè ECHO 1004 je urèen pro 1 až 4 hráèe, hráèi mohou hrát násedujících 15 her: 301 to 1001 (s PPD) Cricket Games (s MPR) Count Up (s PPD) High Score (s PPD) Around the Cock Random Shoot Kier Ludo Under Over Shanghai Free (s PPD) Have It Foow the Leader Scram, Scram Cricket. Jestiže jste si zakoupii mode 1004 a v pravidech hry je uveden poèet hráèù 16, pro Vás je poèet hráèù 4. Terè ECHO 1016 je urèen pro 1 až 16 hráèù, hráèi mohou hrát 31 her stejné hry jako u ECHO 1004 pus: Kier Team A 51 By 5 Bingo 21 Point Penny Doube Down 41 Best Ten Red & Green 9 Lives Tennis Engish Cricket Soccer Gof Biiards (9 Ba) Snooker Baseba Ve srovnání s ostatními domácími terèi tento terè nejen obsahuje vìtšinu známých her, ae díky úpravám nìkterých her se snažíme, abyste zažii více zábavy, vzrušení a napìtí ze hry (hry jsou patentované) jako napø. u her: Ludo (patentovaná), Kier Team, Over Leader, Under Leader, Scram 21 target, Tennis, Biiards (9 ba), Snooker, Baseba, Bingo a daších. Naším zámìrem je nejen zepšovat dovednost a zruènost hráèù, ae havnì zvýšit stupeò zábavy, a tak hráèùm umožnit epší a vzrušující zážitky ze hry. Patentovaná hra Ludo (Èovìèe nezob se) bya vytvoøena firmou ECHOWELL. Pùvodní hra Ludo (zaožena na házení kostkou) je vemi popuární, podstatu této hry jsme pøizpùsobii šipkové høe. Tato nová šipková hra Ludo je veice zábavná. Stupeò napìtí je tak vysoký jako u známé hry Score Cricket. Hra Score Cricket je vysoce soutìživá hra a je zamìøena na porovnání dovednosti a strategie hráèù. Naopak hra Ludo je zamìøena na zábavu a napìtí. Hra Ludo sice také vyžaduje dobrou strategii, ae nepožaduje tak vysokou úroveò dovedností hráèe jako Score Cricket. Každý dokonce i zaèáteèník, mùže jednoduše hrát a vytvoøit tak pøíjemnou rodinnou šipkovou zábavu. Hry 01 a Score Cricket jsou ceosvìtové turnajové hry. Vytvoøii jsme tyto hry nejen de standardních pravide, ae také s údaji P.P.D. a M.P.R.; P.P.D. (Points Per Dart for 01 games body za šipku ve hrách 01) a M.P.R. (Marks Per Round for Score Cricket oznaèení za koo pøi Score Cricket) zaèaa Národní šipková asociace - NDA ( Nationa Dart Association jedna z amerických šipkových asociací) používat jako oficiání kasifikaci pro své èeny již od roku Toto hodnocení je vemi dùežité pro zjištìní dovednosti hráèe (podobnì jako v gofu). 42 3

3 Poté, co první hráè vyhraje hru, terè ECHO 1004/1016 pøi hrách 01 zobrazí údaje PPD všech hráèù a pøi SCORE CRICKET údaje MPR. Díky devíti LED dispejùm snadno nastavíte hru a mùžete sedovat skóre právì hrajícího hráèe a protihráèù. Speciání bok LED dispejù vpravo zobrazuje oznaèení u her CRICKET a životy u jiných her. Terèe ECHOWELL mají patentovanou vekou apací pochu - asfat ( DIAMOND (tm) ) - na zachycení (poapení) šipek, které minou segmenty terèe (skórovací pochu). Najdete zde až 17 zvukových efektù a zvuk ohašující zapnutí/vypnutí. Mùžete si zvoit DOUBLE BULL 25/50 nebo SINGLE BULL 50/50, èímž si budete procvièovat hru stejnou jako na turnaji. Taèítka RECALL a B/DELETE Vám umožní vymazat skóre zpùsobené špatným zabodnutím (odražením) šipky nebo chybnou operací. Automatické a ruèní zapnutí/vypnutí. Oznaèení zabokování, díky kterému ryche a snadno opravíte zabokovaný segment terèe. Obsahuje AC/DC adaptér, 12 šipek s pastovým hrotem a 28 náhradních pastových hrotù. Tento terè je v souadu s normou 89/336/EEC - EN55014, EN55022, EN , EN , EN71-1/2/3/6 a EN50088/A1. Hra BASEBALL (bass), Voby: 3-9rd (ko), 2-16 hráèù ve 2 týmech 1. Tato verze hry BASEBALL vytvoøená firmou ECHOWELL je odišná od ostatních verzí. Zjistíte, že je více podobná souèasným pravidùm hry. 2. Tato hra je urèena pro 2 až 16 hráèù rozdìených do 2 týmù. Pravida hry jsou násedující: a) Každý tým si stanoví jednoho nadhazovaèe (dispay Pit 1 or Pit 2), který hází míèe pákaøùm druhého týmu, nadhazovaè musí zasáhnout èíso od 15 do 20 nebo BULL S EYE. Nadhazovaè týmu 2 (Pit 2) zaèíná hru hodem šipek. b) Ostatní hráèi jsou pákaøi, tým 1 je zobrazen jako t1-1, t1-2 až t1-8, tým 2 jako t2-1, t2-2 až t2-8. c) Míè je dobrý, jestiže nadhazovaè zasáhne jedno z cíových èíse, pákaø musí zasáhnout urèitý segment èísa zasaženého nadhazovaèem de násedují tabuky: Nadhazovaè Pákaø zasáhne segment èísa zasaženého nadhazovaèem zasáhne 15, 16, 17, 18, 19, 20 nebo støed SINGLE DOUBLE TRIPLE BULL *** INSTRUKCE PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ *** 1. Vsuòte konektor do terèe (jack na pravé stranì terèe) a adaptér zastrète do eektrické zásuvky. 2. Stisknutím jakékoiv taèítka zastavíte automatický test LED dispejù. 3. Stisknutím taèítka GAME si zvote požadovanou sérii her. 4. Stisknutím taèítka OPTION si zvote požadovanou vobu hry. 5. Stisknutím taèítka PLAYER si zvote poèet hráèù 1 až 4 (nebo 16) nebo 2 týmy/hráèi. 6. Stisknutím taèítka B/DELETE si zvoíte SINGLE (E50) nebo DOUBLE (E25) BULL S EYE. 7. Stisknutím taèítka PLAYER CHANGE mùžete zaèít hrát hru. 8. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE po každém koe, aby moh zaèít hrát daší hráè. 9. Stisknutím a podržením taèítka RESET mùžete zaèít hrát hru znovu. SINGLE Jdi na metu 1 Jdi na metu 2 Jdi na metu 3 vede DOUBLE vede Home Run vede vede TRIPLE vede vede Home Run vede BULL vede vede vede Home Run d) Tým pákaøe získává 1 bod, když bìžící hráè dosáhne domácí mety. e) V pøípadì, že nadhazovaè nezasáhne ani jednou šipkou ze tøí, právì hrající pákaø je posán na 1. metu. f) Pákaø je OUT, jestiže 3 krát mine daný segment. Po 3 OUTech se týmy vymìní. g) Pokud jsou již 3 OUTy, zbývající bìžci na metách nezískají žádný bod. h) Po skonèení hry vyhrává tým s nejvyšším skóre. *** BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY *** Tato hra je urèena výhradnì pro šipky s pastovým hrotem (tzv. softip šipka). Šipky s oceovým hrotem by poškodiy terè. Šipky je hra pro dospìé. Šipky mají ostrá ukonèení a dìti je mohou hrát pouze pod dohedem dospìé osoby. Pøi høe vždy dávejte pozor. Pøed hozením šipky se pøesvìdète, že se v hracím prostoru nikdo nenachází. Tato hrací sada obsahuje maé souèásti, a proto není vhodná pro dìti do 3 et. Pro napájení tohoto terèe musí být vždy užíván jen originání adaptér (9V DC / výstup 500mA). Uschovejte si ceý tento návod. Obsahuje dùežité informace a souží také jako prùkazný dokument pøi upatnìní nároku na záruku. 4 41

4 Hra SNOOKER (SnoK), Voby ( ); 2-16 hráèù 1. Tato hra je také nová, podobná jako souèasný kueèník s kapsami (SNOOKER), je to výhradnì hra firmy ECHOWELL. 2. Cíem této hry je získat skóre zásahem støídavì èervené koue popoøadì, a jakékoiv koue z šesti barevných kouí. Poté, co je zasažena posední èervená koue (BULL S EYE) a posední barevná koue (jestiže hráè po BULL S EYE mùže házet), musí být zasaženy barevné koue popoøadì od 2 do 7. Po skonèení hry vyhrává hráè s nejvyšším poètem bodù. 3. Èervené koue: 8, 9, & BULL S EYE. Musí být zasaženy popoøadì, každým zásahem èervené koue se získá 1 bod. Barevné koue: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Každým zásahem barevné koue se získá toik bodù jako je èíso koue. 4. Hra není omezena tøemi šipkami v jednom koe. Právì hrající hráè pokraèuje v házení šipkami, dokud každou šipkou zasahuje cíové èíso. 5. Právì hrající hráè skonèí a zaène hrát daší hráè, pokud: a) na zaèátku koa hráè mine cí všemi tøemi šipkami. b) hráè po svém prvním zásahu nezasáhne daší cíové èíso. Hráè tedy mùže skonèit v koe už po hodu dvou šipek, pokud první šipkou zasáhne cíové èíso, ae druhou šipkou daší cíové èíso mine. 6. Zobrazení: a) Cíové èíso: cíové èíso se zobrazí v oknì doèasného skóre, hráè musí zasáhnout urèené èíso. Po zobrazení 2to7 hráè musí zasáhnout èíso od 2 do 7. b) Skóre: skóre je zobrazeno v oknì CUMULATIVE SCORE každého hráèe. 7. Vysvìtení k obrázku 23: 7.1. Hráè 1 získa 8 bodù pokraèováním zásahù DOUBLE 8 (èervená koue), poté zásahem SINGLE 7 (barevná koue), ae hráè nezasáh 9 (èervená koue), a tak nastupuje hráè Hráè 2 pokraèuje v házení na èíso 9, postupnì zasáhne všechna cíová èísa a ukonèuje hru, po posedním zásahu èervené koue BULL S EYE a poté po zásahu barevné koue musí být popoøadì zasaženy barevné koue od 2 do 7. *** ŠIPKY A HROTY *** 1. Pastové hroty se mohou zomit. Používáte-i pøíiš tìžké šipky, mùže se Vám stát, že šipky nebo uomené hroty Vám pùjdou jen vemi tìžko vyjmout ze segmentù. Nejvhodnìjší pro eektronické terèe jsou šipky s pastovým hrotem, které váží g. Nepoužívejte šipky tìžší než 19 gramù! 2. V pøípadì, že uomený pastový hrot zùstane zapíchnutý v otvoru cíového segmentu, nepokoušejte se jej zataèit do vnitøní èásti terèe. Zomený hrot ve vnitøní èásti terèe by bráni segmentu v pøesném pøenášení signáu. Uvonìte šrouby na zadním krytu terèe, kryt sejmìte, uchopte zomený hrot keštìmi a vytaète jej z vnitøní strany segmentu smìrem na vnìjší. NIKDY NEMANIPULUJTE S ELEKTRONICKÝM OBVODEM! *** INSTALACE *** 40 5

5 1. K instaaci terèe vyberte vhodné místo, rozmìry by mìy odpovídat mezinárodním normám, jak je uvedeno na obrázku. Ujistìte se, zda kabe adaptéru je dostateènì douhý, aby byo možné pøipojit terè do zásuvky. 2. Vyvrtejte otvor do zdi pro horní šroub ve výši 193 cm (6 3 7/8 ) od podahy. Spodní šroub pro uchycení terèe musí být vzdáený 40 cm (1 3 3/4 ) smìrem doù od horního šroubu. 3. Zavìste terè na oba úchytné šrouby. Za terè ehce zatáhnìte, abyste se ujistii, zda je opravdu bezpeènì uchycen. 4. Vzdáenost mezi havièkou obou úchytných šroubù a zdí nesmí pøesahovat 8 mm. Pøi vìtší vzdáenosti hrozí poškození vnitøních eektronických okruhù terèe a terè takto není pevnì a bezpeènì uchycen a zabezpeèen proti pádu. *** ZÁVADY A JEJICH ODSTRANÌNÍ *** Hra BILLIARDS 9 BALL (9bAL), Voby: 4-13 bodù; 2-16 hráèù 1. Toto je nová hra, podobná jako souèasná hra BILLIARD 9 KOULÍ, je to výhradnì hra firmy ECHOWELL. Cíem této hry je zasáhnout co nejvíce kouí èíso 9 a získat tak skóre, jako je pøedem nastavený poèet bodù. 2. Každý hráè hází dokoa na èísa popoøadì od 1 do 9. Po každém zásahu èísa hází na daší v poøadí. Èísa 1, jsou 0 bodù, pouze zásahem èísa 9 se získává 1 bod. Poté se opìt hází dokoa na èísa od Hra není omezena na 3 šipky v jednom koe. Právì hrající hráè pokraèuje v házení šipkami tak douho, dokud každou šipkou zasahuje cíová èísa. 4. Koo pro právì hrajícího hráèe skonèí a nastoupí daší hráè, pokud: a) hráè na zaèátku koa mine cí popoøadì 3 šipkami. b) hráè po svém prvním zásahu nezasáhne daší cíové èíso. Hráè tedy mùže skonèit v koe už po hodu 2 šipek, pokud první šipkou zasáhne cíové èíso, ae druhou šipkou daší cíové èíso mine. 5. Daší hráè hází na èíso, které právì hrající hráè nezasáh. Hru vyhrává hráè, který první dosáhne pøedem nastaveného poètu bodù. 6. Vysvìtení k obrázku 19: a) Nejprve hází hráè 1. Pokraèuje 8 šipkami v zásazích na èísa popoøadì od 1 do 8, ae nezasáhne èíso 9, a tak nezíská žádné skóre. b) Hráè 2 pokraèuje na èíse 9, které hráè 1 nezasáh, zasáhne ho a získá 1 bod. 6 39

6 Hra SOCCER (Socr KOPANÁ ), Voby: 6-15rd (ko), 2-16 hráèù 1. Toto je skvìá hra na procvièování házení na BULL S EYE a DOUBLE. Cíem hry SOCCER je nejprve pøevzít míè zásahem BULL S EYE a poté co nejvíce krát dát gó zásahem jakéhokoiv DOUBLE kromì vnitøního BULL S EYE, a nasbírat tak co nejvyšší skóre. 2. Jestiže hráè zasáhne BULL S EYE, zobrazí se mu oznaèení držení míèe. To znamená, že mùže dát gó zásahem jakéhokoiv DOUBLE kromì vnitøního BULL S EYE. V prùbìhu hry se vždy zobrazí jen jedno držení míèe. 3. Hráè mùže pokraèovat v házení na DOUBLE, aby získa co nejvyšší skóre, než míè získá daší hráè. Každým zásahem na DOUBLE je získán 1 bod. 4. Po skonèení hry vyhrává hráè s nejvyšším poètem bodù. 5. Vysvìtení k obrázku 16: 5.1. Hráè 1 zasáh vnitøní BULL S EYE a získa míè, mùže zasáhnout jakýkoiv DOUBLE, aby získa skóre Hráè 1 zasáh DOUBLE 11 a získa 1 bod, mùže pokraèovat v házení na DOUBLE, dokud míè nepøevezme daší hráè. Pøed odnesením terèe do opravy zkontroujte prosím násedující: ZÁVADA Do pøístroje nejde proud, dispeje nesvítí Nepravidené údaje Zobrazio se Stuc a zní Du- Du- V terèi jsou uomené ODSTRANÌNÍ ZÁVADY Zkontroujte, zda je konektor zástrèka pevnì zastrèena do terèe a adaptér pevnì zastrèen do zásuvky eektrické sítì. Znovu zapnìte terè. Vyjmìte z eektronického terèe konektor zástrèku a poèkejte asi 2 vteøiny. Poté zástrèku opìt zasuòte do terèe. Vyjmìte šipky z eektronického terèe. Otevøete zadní kryt terèe pomocí šroubováku a uomené hroty vytaète hroty smìrem ven ze zadní strany segmentu. NIKDY NEOTVÍREJTE ELEKTRONICKÝ OBVOD! *** NASTAVENÍ HRY a VOLEB *** Hra GOLF (GoLF), Voby: 9H-18H; 1-16 hráèù 1. Tato hra vychází ze souèasného gofu. Je to skvìá hra pro hráèe gofu. 2. Cíem hry GOLF je získat 3 body co nejménì údery (odpay) na každou jamku (zobrazí se: Ho#). 3. Každý hráè pokraèuje v házení na urèité èíso, dokud nezíská 3 body zásahem 1x TRIPLE nebo 1x DOUBLE a 1x SINGLE nebo 3x SINGLE. Poté, co všichni hráèi získají 3 body na daném èíse, pokraèují na daší èíso. 4. Daná èísa jsou popoøadì: èíso 1 na jamce 1, èíso 2 na jamce 2... až èíso 18 na jamce 18. Každá hozená šipka se poèítá jako jeden úder a nezáeží na tom, zda zasáha cí èi minua. 5. Vyhrává hráè s nejmenším poètem úderù. 6. Vysvìtení k obrázku 15: a) Na øadì je hráè 3 na jamce 4. Dosud má 10 úderù a získa již 1 bod na této jamce. b) Hráè 3 (PL-3) zásahem D4 dosáh 3 body a cekový poèet úderù je 11. Musí poèkat, než všichni hráèi získají 3 body, poté mùže jít na jamku 5. ZAPNUTÍ TERÈE 1. Vsuòte konektor do terèe (jack na pravé stranì terèe) a adaptér zastrète do eektrické zásuvky. 2. Po zapojení terèe se terè zaène automaticky pøehrávat a zazní meodie. 3. Stisknìte jakékoiv taèítko, abyste zastavii automatický LED test, a mùžete zaèít nastavovat parametry hry. NASTAVENÍ HRY 38 7

7 1. Na dispeji se zobrazí zároveò všechny vybrané údaje. Je proto vemi snadné a ryché nastavit požadované parametry hry. 2. Bìhem nastavování hry terè nezaznamenává žádné skóre. VÝBÌR HRY 1. Stisknìte taèítko GAME (HRA), abyste vybrai hru, kterou chcete hrát. Výbìr hry se zobrazí v oknì TEMPORARY SCORE a každým stisknutím taèítka GAME se Vám popoøadì dokoa zobrazí daší hra. 2. Poøadí her je obrácené. Stisknìte a držte taèítko GAME do té doby, než se ozve zvuk Bi-Bi, potom taèítko uvonìte. Tím obrátíte zobrazení poøadí výbìru her. VÝBÌR VOLBY HRY 1. Po vybrání hry stisknìte taèítko OPTION (VOLBA), abyste si vybrai požadovanou vobu hry. 2. Každým stiskem taèítka OPTION se Vám popoøadì dokoa zobrazí daší voba dané hry. VOLBA HRÁÈÙ c) Set: na evé stranì okna CUMULATIVE SCORE skóre se zobrazí èíso vyhrávající set. 8. Vysvìtení k obrázku 21: a) PL-1 vyhrá 1 set, 5 her a 4 míèe, PL-2 vyhrá 3 hry a 3 míèe, je to shoda 1, 4:3 výhoda hráè na pøíjmu. b) PL-2 (SEr 2) podává na D16 (DOUBLE 16), poté PL-1 úspìšnì vrací míè a tak dáe, až PL- 2 mine -be- a ztrácí jeden míè. PL-1 vyhrává shodu 2 a vyhrává hru. Hra ENGLISH CRICKET ( ANGLICKÝ KRIKET - EnGc), Voba: (---); 2 hráèi 1. Tato hra je pouze pro 2 hráèe, jeden hráè je vrhaè a druhý je rváè. Cíem vrhaèe je co nejrycheji nasbírat 9 branek, aby zabráni rváèi získávat daší skóre, a cíem rváèe je získat co nejvìtší skóre, než vrhaè nasbírá 9 branek. 2. Pravida hry: a) Vrhaèùv (Pit 1 nebo 2) cí je BULL S EYE. Každý zásah vnìjšího okruhu støedu se poèítá jako 1 branka, vnitøního støedu jako 2 branky a zásah do jiného èísa se nezapoèítává. b) Rváè (bat 1 nebo 2) mùže házet na jakékoiv èíso (DOUBLE a TRIPLE se také zapoèítávají). Do cekového skóre se z každého koa poèítají pouze body pøesahující 40 bodù; napø. skóre z koa je 46, 46-40=6, do cekového skóre se zapoèítá 6 bodù. Pokud je skóre z jednoho koa menší než 40, nezapoèítávají se žádné body. c) První skórovací koo je ukonèeno, když vrhaè nasbírá 9 branek. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE pro druhé skórovací koo. d) Hra konèí po ukonèení 2. skórovacího koa. Terè srovná výsedky hráèù a seznam F1 nebo F2 de jejich skóre, aby urèi, který hráè má vyšší skóre. 3. Vysvìtení k obrázku 20: a) Hráè 1 (Pit 1) je obranný tým a jeho cíem je BULL S EYE. Zásahem vnitøního BULL S EYE získává 2 branky. b) Hráè 2 (bat 2) je útoèný tým. V koe získa 63 bodù a tak se mu zapoèítává 23 bodù (63-40=23) do cekového skóre. 8 37

8 b) SEr 1 podává první. Každý hráè na podání obecnì podává støídavì jednu hru. Cíem hráèe na podání je zasáhnout tøemi šipkami èíso od 15 do 20 nebo støed BULL S EYE, jinak hráè na pøíjmu získá 1 míè. c) Hráè na pøíjmu musí vrátit míè zásahem jedné šipky ze 3 na èíso zasažené hráèem na podání, jinak hráè na podání vyhrává míè. Hrací èíso se automaticky zmìní na daší èíso pro protihráèe poté, co hráè na pøíjmu úspìšnì vrátí míè. d) Napø.: SEr 1 zasáhne èíso 20, PL-2 úspìšnì vrátí míè zásahem èísa 20, poté se cíové èíso pro hráèe na podání automaticky zmìní na -E- (BULL S EYE), potom na èíso 1 pro PL-2, èíso 2 pro SEr 1 atd., dokud hráè nemine cíové èíso a protihráè získá míè. Potom hráè na podání znovu podává cíové èíso atd. 3. Hráè musí vyhrát 4 míèe, aby vyhrá hru, a potom vyhrát 6 her, aby vyhrá set. 4. Shoda: jestiže je skóre ve høe 3:3, potom hra pokraèuje, dokud není hráè o 2 míèe pøed protihráèem a vyhrává tak hru. Pokud shoda ve høe pokraèuje do 9:9, vyhrává hráè, který první získá 10 míèù. 5. Hraní hry Tennis s jinými vobami: 1. Terè ECHO 1016 je urèen pro 1-16 hráèù a terè ECHO 1004 je urèen pro 1-4 hráèe. Ae nìkteré hry jsou pro 2-16 (nebo 4) hráèù nebo 2 hráèe/týmy. Mùžete tak kombinovat vìtší poèet hráèù do 2 týmù pøi hraní her pro 2 hráèe - pode pravide her: a) Hry pro 2-16 (nebo 4) hráèù: Cricket, Under, Over, Kier, Ludo, Foow the Leader, Scram, 9 Lives, Soccer, Biiards 9 Ba, Snooker. b) Hry pro 2 hráèe/týmy: Engish Cricket, Tennis, Baseba, Red & Green, Kier Team. 2. Stisknìte taèítko PLAYER, abyste vybrai poèet hráèù (4-P, 3-P, 2-P, 16P, 15P ). (Pokud si u modeu ECHO 1004 zvoíte hru KILLER, mùžete si vybrat 2-P, 3-P, 4-P nebo 2-t (= 2 týmy)). 3. Poøadí voby poètu hráèù je obrácené. Stisknìte a držte taèítko GAME do té doby, než se ozve zvuk Bi-Bi, potom taèítko uvonìte. Tím obrátíte zobrazení poøadí voby poètu hráèù. VOLBY 2G 3G 4G 5G 1T 3T 5T VYHRÁT 2G 3G 4G 5G 6G 2 Set 3 Set a BÝT PØED 2G 2G 2G 2G 2G 6. Tie-break: Jestiže je set 6:6 her, tento set vyhrává hráè, který první získá 7 míèù nebo je o 2 míèe pøed protihráèem. Pokud shoda ve høe pokraèuje až do 9:9, vyhrává hráè, který první získá 10 míèù. Jestiže se hraje tie-break, první hráè, který získá 6 her, podává 1 míè, poté každý hráè støídavì podá 2 míèe. 7. Zobrazení: a) Míè: na pravé stranì okna CUMULATIVE SCORE se zobrazí èíso vyhrávajícího míèe. V boku LED dispejù se zobrazí výhra míèe právì hrajícího hráèe. Pokud jeden hráè vyhraje hru, oznaèení míèe se vrátí zpìt na nuu. b) Hra: uprostøed okna CUMULATIVE SCORE se zobrazí èíso vyhrávající hru. Pokud jeden hráè vyhraje hru, oznaèení hry se vrátí zpìt na nuu. 36 9

9 TLAÈÍTKO GAME STISKNÌTE TLAÈÍTKO OPTION Hráè(i) 01-GAMES (. 01) 301, 501, 601, 701, 801, 901 a 1001(A01) 1-16 CRICKET (Cric) Score Cricket, Cut Throat Cricket a No score cricket 2-16 LUDO (Ludo) 300, 400, 500, 600, 700, 800 a KILLER (KiLL) 3LF, 4 LF, 5 LF, 6 LF, 7 LF DbL: Doube, 3LF (LF = ife život) 2-16 KILLER TEAM (KiLt) 3LF, 4 LF, 5 LF, 6 LF, 7 LF 4 SCRAM (ScrA) 7t, 21t (cekem 21 cíù) 2-16 OVER (OuEr) Ldr (Leader), Con (Contiune) 2-16 UNDER (Undr) Ldr (Leader), Con (Contiune) 2-16 AROUND THE CLOCK (Coc) ---, -2-, COUNT UP (C-uP) 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, HIGH SCORE (HiGh) 6rd, 7rd, 8rd, 9rd, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r 1-16 RANDOM SHOOT (Shot) 6rd, 7rd, 8rd, 9rd, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r 1-16 SHANGHAI (SHAn) I, II, III 1-16 HALVE IT (HALF) 12r (Round - ko), ran (Random náhodný) 1-16 FOLLOW THE LEADER (FoLo) Ldr (Leader), Con (Contiune) 2-16 ALL 51 BY 5 (AL 5) 31, 41, 51, 61, 71, 81, BINGO (bngo) 6rd, 7rd, 8rd, 9rd, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r POINT (21Pt) 3rd, 4rd, 5rd, 6rd, 7rd, 8rd, 9rd 1-16 SHOVE HA PENNY (PEnn) DOUBLE DOWN 41 (dd41) 12r (Round), ran (Random) 1-16 BEST TEN (bstn) ---, -2-, -3-, -E RED vs GREEN ( r-g) ---, -2-, LIVES (9 LF) 3LF, 4 LF, 5 LF, 6 LF, 7 LF, 8LF, 9LF 2-16 TENNIS (teni) 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 1 t, 3 t, 5 t 2 ENGLISH CRICKET (EnGc) SOCCER (Socr) 6rd, 7rd, 8rd, 9rd, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r 2-16 GOLF (GoLF) 9H, 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H 1-16 BILLIARD 9 BALL (9bAL) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, SNOOKER (SnoK) BASEBALL (bass) 3rd, 4rd, 5rd, 6rd, 7rd, 8rd, 9rd 2-16 FREE (FrEE) 10d, 20d, 30d (Darts šipek) 1-16 Hra RED vs GREEN (r-g), Voby: ---, -2-, -3-; 2 hráèi 1. Cíem hry je, aby hráè 1 jednou zasáh popoøadì èísa 20, 18, 13, 10, 2, 3, 7, 8, 14 a 12 a hráè 2 jednou zasáh popoøadì èísa 5, 9, 11, 16, 19, 17, 15, 6, 4 a 1. Po zásahu èísa mùže hráè házet na daší èíso. 2. Nejdøíve vyberte vobu ---, -2- nebo -3-. Pokud si hráè vybere ---, mùže házet na ceý segment, pokud si vybere -2- nebo -3-, musí zasáhnout DOUBLE nebo TRIPLE daného èísa. 3. Vyhrává hráè, který první dojde k posednímu èísu a zasáhne jej. 4. Zobrazení: a) V oknì cekového skóre se každému hráèi zobrazí cíové èíso. b) V boku LED dispejù se každému hráèi zobrazí 10 oznaèení. Každým zásahem cíového èísa jedno oznaèení zmizí. 5. Vysvìtení k obrázku 11: 5.1. Vevo: popoøadì cíová èísa hráèe Vpravo: popoøadì cíová èísa hráèe 2. Hra 9 ŽIVOTÙ (9 LF 9 LIVES ), Voby: 3-9LF (ives); 2-16 hráèù 1. Hra se hraje dokoa na èísa popoøadì od 1 do 20 a støed BULL S EYE. 2. Každý hráè zaèíná s pøedem nastavenými 3 až 9 životy ( LF ). 3. Hráèi v prvním koe házejí na èíso 1, potom ve druhém koe na èíso 2 atd., až ve 21. koe házejí na støed -be-, ve 22. koe házejí opìt na èíso 1 a takto stáe dokoa. 4. Každý hráè musí zasáhnout jednou šipkou v každém koe cíové èíso. Jestiže všechny tøi šipky minou, hráè ztrácí život. 5. Vyhrává hráè, který jako posední zùstane naživu. 6. Zobrazení: a) V boku LED dispejù se zobrazí poèet životù. b) Zbývající poèet životù se zobrazí vždy v oknì cekového skóre. c) Cíové èíso se zobrazí v oknì doèasného skóre. 7. Vysvìtení k obrázku 12: 7.1. Ve 12 koe je na øadì hráè 4, cíové èíso je Hráè 3 skonèi hru, hráèùm 1, 2 a 4 zbývají 2, 5 a 9 životù. Hra TENNIS (teni), Voby: 2-5G (Games - her); 1, 3, 5t (Sets - setù); 2 hráèi 1. Hra má podobná pravida jako souèasný tenis. Pode skuteèných pravide tenisu ženy hrají 3 sety a muži 5 setù. Ae v rámci šetøení hracího èasu si mùžete zvoit 1, 2, 3, 4 nebo 5 setù. 2. Hra je urèena pouze pro 2 hráèe a pravida hry jsou násedující: a) Jeden je hráè na podání (dispay SEr 1 nebo SEr 2) a druhý je hráè na pøíjmu (dispay PL-2 nebo PL-1)

10 Hra DOUBLE DOWN 41 (dd41), Voby: 12 rd (Round - ko) / ran (Random náhodná voba); 1-16 hráèù 1. Tato hra je urèena na procvièování pøesnosti a stabiity v házení. 2. Jsou zde možné 2 voby jedna voba je 12 ko a druhá je náhodná voba. 3. Voba 12 ko hry DOUBLE DOWN 41 je podobná jako 12 ko hry HALVE IT jen s výjimkou toho, že každý hráè na zaèátku hry dostane 41 bodù místo 0. Hrací èísa v každém koe jsou popoøadì 12, 13, 14, db, 15, 16, 17, tr, 18, 19, 20 a -be- - pro cekem 12 ko. 4. Náhodná voba hry DOUBLE DOWN 41 je podobná jako náhodná voba hry HALVE IT jen s výjimkou toho, že každý hráè na zaèátku hry dostane 41 bodù místo Prosím podívejte se na pravida hry HALVE IT pro více detaiù. 6. Vysvìtení k obrázku 13: 6.1.Každý hráè zaèíná se 41 body. Cíové èíso v prvním koe je 12, hráè 1 musí zasáhnout 12, ae všechny šipky minuy. 6.2.Skóre hráèe 1 je sníženo na poovinu 41 bodù na 21 bodù. Hra BEST TEN (bstn), Voby: ---, -2-, -3-, -E-; 1-16 hráèù 1. Cíem hry je zasáhnout èíso vybrané terèem - nejépe všemi deseti šipkami. 2. Nejprve si vyberte ---, -2-, -3- nebo -E-, symboy ---, -2- nebo -3- oznaèují ceý segment, DOUBLE nebo TRIPLE èísa vybraného terèem, které všichni hráèi musí zasáhnout v daném koe. Mùžete si procvièovat hod na støed, pokud si vyberete -E- (BULL S EYE). 3. Na zaèátku hry se na terèi zobrazí náhodné èíso. Každý hráè musí hodit 10 šipek na segmenty zobrazeného èísa. 4. Za každý zásah do segmentu daného èísa je jeden bod. Každým zásahem šipky do skórovací pochy se v boku LED dispejù sníží o 1 poèet oznaèení zbývajících šipek. 5. Poté, co všichni hráèi hodí 10 šipek, vyhrává hráè s nejvyšším poètem bodù. 6. Vysvìtení k obrázku 10: 6.1. Terè náhodnì vybere èíso 6, všichni hráèi musí zasáhnout èíso Na øadì je hráè 5, zasáh cí první šipkou a získa 1 bod; jedno oznaèení šipky zmizí. VOLBA DOUBLE BULL / SINGLE BULL 1. Pode nìkterých turnajových pravide se vnìjší BULL S EYE poèítá jako 50 bodù stejnì jako vnitøní BULL S EYE u her 01. Ae u hry CRICKET se vnìjší støed poèítá jako 25 bodù a jen vnitøní BULL S EYE jako 50 bodù. Na terèi si mùžete zvoit DOUBLE 25/50 nebo SINGLE 50/50, èímž se hra bude podobat turnajové høe. 2. Stisknìte taèítko B/DELETE a vyberte buï E25 (25/50 DOUBLE BULL S EYE) nebo E50 (50/50 SINGLE BULL S EYE). VOLBA DOUBLE IN / OUT 1. Voba DOUBLE IN / DOUBLE OUT je urèena pouze pro hry Stisknìte taèítko DOUBLE a zvote si požadovanou vobu DOUBLE IN / OUT. 3. Jsou zde možné ètyøi voby, LED ukazate IN a OUT Vám ukáže stav násedovnì: VOLBA IN OUT Open-In / Open-Out nesvítí nesvítí Doube-In / Open-Out svítí nesvítí Doube-In / Doube-Out svítí svítí Open-In / Doube-Out nesvítí svítí 4. Prosím podívejte se do pravide her 01 pro více podrobností o použití DOUBLE IN / OUT. ZVUK ON / OFF 1. Tento terè má 17 zvukových efektù: a) Skóre: SINGLE, DOUBLE, TRIPLE, nejvyšší skóre (TRIPLE 20), vnitøní BULL S EYE, vnìjší BULL S EYE a nezasažený cí b) Taèítka: úèinné a neúèinné akce c) Ostatní: start, vybuché koo, zabokování segmentu, vítìzná meodie a 4 daší meodie DUB- IN bìhem hry 2. Stisknutím taèítka SOUND mùžete støídavì zvuk zapnout a vypnout. *** HRA *** ZAÈÁTEK HRY 1. Pokud ve fázi nastavování hry vhodíte šipku do terèe, terè nezapoèítá žádné body. 2. Poté, co se Vám na paneu zobrazí všechny požadované voby hry, stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a mùžete zaèít hrát. 3. Místo nastavovacího paneu se zobrazí skórovací pane

11 b) Má nejvyšší skóre ze všech ae ménì než 21 bodù, pokud nikdo v tomto koe 21 bodù nedosáh. 5. Jestiže je skóre pøes 21 bodù nebo nìkterá šipka mine terè a je stisknuto taèítko PLAYER CHANGE, koo je vybuché (zobrazí se bust). 6. Po skonèení hry vyhrává hráè s nejvíce oznaèeními. 7. Vysvìtení k obrázku 9: 7.1.Hráè 2 získa v koe jedno oznaèení, nebo získa 21 bodù. 7.2.Na øadì je hráè 3, první šipkou získa 9 bodù, poté zasáh SINGLE 15, a tak je jeho koo vybuché, nebo cekové skóre je 24 bodù a to je více než 21 bodù. LED UKAZATEL HOLD a OZNÁMENÍ ZAÈÁTKU HRY 1. Dvojbarevný LED ukazate oznaèuje, zda je terè ve stavu HOLD (podržení zmrazení skórování hry) nebo START (pøipraven ke skórování). Ve stavu HOLD svítí LED ukazate èervenì a ve stavu START svítí zeenì. 2. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se LED ukazate HOLD automaticky zmìní na zeený START. 3. Zároveò zazní meodie START da- da- da- dan-- upozoròujíc hráèe, že terè je pøipraven na skórování. Hra SHOVE HA PENNY (PEnn), Voba:, 1-16 hráèù 1. Cíem hry pro každého hráèe je získat 3 oznaèení popoøadì na každém èíse od 15 do 20 a BULL S EYE. Vyhrává hráè, který první získá 3 oznaèení popoøadì na všech èísech. 2. Hráè získá oznaèení zásahem SINGLE, DOUBLE nebo TRIPLE daného èísa (singe 1 oznaèení, doube 2 oznaèení, tripe 3 oznaèení). 3. Jestiže hráè na jednom èíse získá více než 3 oznaèení, pøebývající oznaèení daruje násedujícímu hráèi. 4. Posední oznaèení musí být získáno samotným hráèem. 5. Poznámka: body (oznaèení) v této høe nemohou být smazány stisknutím taèítka B/DELETE. 6. Vysvìtení k obrázku 17: Hráè 1 získa 2 oznaèení na èíse 15. Jestiže zasáhne T15, získá navíc 2 body a tyto 2 body daruje hráèi 2. ZOBRAZENÍ DOÈASNÉHO SKÓRE 1. V oknì TEMPORARY SCORE se po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE zobrazí na 2 vteøiny rd 1, poté se automaticky zobrazí PL-1. rd # oznaèuje souèasné koo a PL-# oznaèuje právì hrajícího hráèe. 2. Poté, co hráè vhodí své šipky, v oknì TEMPORARY SCORE se na 2 vteøiny zobrazí úspìšnì zasažený segment, potom se zobrazí cekové skóre právì hrajícího hráèe za dané koo. 3. Vysvìtení k obrázku: První šipka zasáha znamená DOUBLE a 15 znamená èíso segmentu. Cekem hráè zásahem 2-15 získa 30 bodù. Druhá šipka zasáha 1-6, což znamená SINGLE segment èísa 6. Cekové skóre tohoto koa je tedy zatím 36 bodù ( = 36)

12 Hra BINGO rd (Round - ko), Voba: 1-16 hráèù 1. Hra BINGO spojuje dovednost pøesného hodu, štìstí a trochu hazardu. 2. Nejdøíve musí hráè namíøit na èísa 1, 2, 3, 4 nebo 5 a zasáhnout je aespoò jednou ze tøí šipek, aby dosta šanci BINGO. 3. Pokud hráè èíso zasáhne, terè vybere daší èíso z 1, 2, 3, 4 a 5. Jestiže je èíso vybrané terèem stejné jako èíso, které hráè pøedtím 1, 2 nebo 3krát zasáh, hráè získá 1, 2 nebo 3 body. Jestiže hráè nezasáh èíso ani jednou šipkou, toto koo pro nìj skonèio. 4. Hráè mùže hazardovat se svým skóre mùže pokraèovat a házet na èíso vybrané terèem. Hráèovo skóre se zdvojnásobí po každém zásahu. Ovšem po každém nezasažení se skóre sníží na poovinu. Maximání skóre v jednom koe je 10 a minimání 0. Pokud hráè nechce hazardovat, stiskne taèítko PLAYER CHANGE, aby moh hrát daší hráè, a skóre se mu nezmìní. 5. Po skonèení hry vyhrává hráè s nejvyšším skóre. 6. Vysvìtení k obrázku 22: 6.1. Hráè 1 zasáh 1-3, 2-4 a 1-2, na terèi se zobrazí èíso 2, a tak hráè získává 1 bod (nebo hráè zasáh jednou èíso 2, které poté terè náhodnì vybra) Hráè pokraèuje a hází šipky, s každým zásahem se mu skóre zdvojnásobí, po každém nezasažení se mu skóre sníží na poovinu. V tomto koe získává 2 body. 7. Jestiže hráè nezasáh ani jednou ze tøí šipek, musí stisknout taèítko PLAYER CHANGE, aby se na terèi zobrazio BINGO èíso. 4. U her Random Shot, Ludo, Under, Over, Shanghai, Free, Have it, Foow the Leader a Scram je zobrazení jiné. Prosím podívejte se do pravide tìchto her. CELKOVÉ SKÓRE a POÈET ŠIPEK 1. V oknì CUMULATIVE SCORE se zobrazuje cekové skóre každého hráèe od zaèátku hry. 2. Prosím podívejte se do pravide her na hry s rùzným poèáteèním skóre. 3. Cekové skóre bude bikat mezi pøedchozím cekovým skóre a novým cekovým skóre, po vhození šipek se zobrazí souèasné cekové skóre. 4. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se v oknì CUMULATIVE SCORE zobrazí tøi bikající teèky. Oznaèují zbývající poèet šipek k hodu v daném koe. Po každém zásahu šipky do terèe jedna bikající teèka zmizí. 5. U her Red & Green, Tenis a Baseba je zobrazení jiné. U hry Red & Green se zobrazí cíové èíso, u hry Tennis se zobrazí èísa vyhrávající set, hru a míè a u hry Baseba se zobrazí èíso OUTu pro tým pákaøe. Hra 21 POINT (21Pt 21 BODÙ ), Voby: 3 až 9 ko, 1-16 hráèù 1. Tato hra vychází ze hry poker. 2. Cíem hry je získat co nejvíce oznaèení, a tak vyhrát hru. 3. Hraje se na všechna èísa, DOUBLE a TRIPLE se zapoèítávají. 4. Hráè mùže získat oznaèení dvojím zpùsobem: a) Dosáhne pøesnì 21 bodù 1, 2 nebo 3 šipkami. BLOK LED DISPLEJÙ 1. Jakékoiv oznaèení na tomto boku LED dipejù bude bikat 2 vteøiny oznaèujíc zasažené èíso/ oznaèení. 2. U her Cricket a Penny se po zasažení specifického èísa zobrazí stav uzavøení. 3. Pokud se jeden z dispejù rozsvítí, pøi høe Kier hráè získa jeden život po zásahu svého vastního èísa, pøi høe Ludo hráè získa stejné skóre jako je cekové skóre protihráèe na místì jednotek a desítek, pøi hrách Bingo, 21 Points, Engish Cricket nebo Gof hráè získa jedno oznaèení, pøi høe Tennis hráè vyhrá míè a pøi høe Baseba hráè dosáh mety. 4. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE pøi hrách Under, Over, 9 Lives a Foow the Leader se každému hráèi zde zobrazí pøedem nastavený poèet životù. Každé LED oznaèení znamená 1 život

13 5. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se pøi høe Scram zobrazí všech 21 LED dipejù, což oznaèuje stav vymazání èíse. 6. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se pøi høe Best Ten zobrazí zbývající poèet šipek a pøi høe Red and Green se zobrazí zbývající poèet cíù. 6. Bikající symboy na terèi End a 0 a meodie Don- Don Don Don- Don, Don- Don oznaèují, že hráè již ztrati všechny životy a hra pro nìj skonèia. 7. Vítìzem se stává posední hráè, kterému zby život. Zazní vítìzná meodie. Hra FOLLOW THE LEADER - Con (Continue), Voba: 2-16 hráèù 1. Hra se hraje pode stejných pravide jako voba Leader s tím rozdíem, že pokud žádný hráè nezasáhne v ceém koe cíové èíso, vedoucí toto èíso musí zasáhnout, jinak ztrácí život. Hra vždy pokraèuje ( Continues ) s tím samým cíovým èísem, dokud jej nikdo nezasáhne, až poté mùže být èíso zmìnìno na nové. 2. Rozdíné zobrazení: a) Symbo vedoucího LEA se zobrazí pouze doèasnì, jen když hráè zasáhne cíové èíso, a zmizí po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE pøi zmìnì hráèe. b) Symbo --- se zobrazí v oknì TEMPORARY SCORE pouze po zásahu cíového èísa hráèem. Jestiže v ceém koe žádný hráè cíové èíso nezasáhne, tento symbo se na konci koa již nezobrazí. Vedoucí musí také zasáhnout cíové èíso, jinak ztratí 1 život. AUTOMATICKÉ PODRŽENÍ HRY 1. Na zákadì násedujících podmínek terè zmìní automaticky stav na HOLD ( podrží hru) a zmrazí skóre: a) pokud byy zapoèítány 3 šipky v jednom koe. b) pokud právì hrající hráè ukonèi hru. c) na konci koa u her Under, Over a Foow the Leader. d) pokud je terè ve stavu nastavování hry. e) pokud je terè ve stavu STUCK - zabokování. 2. Pokud je bìhem tohoto automatického podržení hry hozena do terèe daší šipka, nedojde k žádné zmìnì, žádnému zapoèítávání. RUÈNÍ PODRŽENÍ HRY 1. Terè zùstává v stavu START do té doby, než jsou všechny 3 šipky vhozeny do bodovací pochy terèe. Pokud chcete zmrazit terè ještì pøed vhozením všech tøí šipek (nebo v pøípadì, že jste nìkterou šipkou minui skórovací pochu a terè tak nezapoèíta všechny tøi hozené šipky), stisknìte taèítko HOLD a zmrazíte tak senzory terèe. Tímto pøedejdete dašímu skórování bìhem vyjmutí šipek. 2. Stisknìte taèítko HOLD ještì jednou, abyste zmìnii stav podržení hry, nebo stisknìte taèítko PLAYER CHANGE, abyste postoupii poøadí dašímu hráèi. Hra ALL 51 BY 5: 31, 41 až 91 ( DÌLÍME PÌTI ), Voba: 1-16 hráèù 1. Cíem hry je snížit v každém koe poèet bodù z pùvodnì stanoveného poètu 31, 41, 51 nebo Hra vypadá veice jednoduše, ae je tìžké dosáhnout požadované pøesné hodnoty, nebo k dosažení skóre musí být cekový poèet bodù za každé koo dìitený 5. Napøíkad, dosáhne-i hráè 25 bodù v koe, skóre je 5 (25/5=5). 3. Každé skóre z koa, které není dìitené 5, se nezapoèítává. Napø. získá-i hráè cekem 47 bodù, skóre je 0, protože 47 není dìitené 5. Jestiže jedna ze 3 šipek mine terè, není zapoèítáváno žádné skóre. 4. Koo je poèítáno za vybuché (zobrazí se bust ), jestiže hráè získá vìtší poèet bodù, než je jeho souèasné skóre (výsedkem by byo èíso menší než nua). 5. První hráè, jehož cekové skóre dosáhne pøesnì nuy, vyhrává. 6. Vysvìtení k obrázku 14: a) Hráè 9 získa 9 bodù: zásahem T3, S19 a S17 získa 45 bodù 45/ 5=9. b) Po nìkoika koech: koo hráèe 9 je vybuché, nebo jeho skóre 13 (65/5=13) je vìtší než zbývající

14 d) SINGLE, DOUBLE a TRIPLE jsou rozdíná èísa. Napø. urèené èíso je =18 - hráè se mùže stát vedoucím, pouze pokud zasáhne DOUBLE èísa 18. e) Jestiže hráè zasáhne urèené èíso až tøetí šipkou v koe, zùstává toto èíso beze zmìny. Hráè již nehází daší šipkou, aby stanovi nové cíové èíso. f) Jestiže hráè zasáhne cíové èíso první nebo druhou šipkou v koe a zbyé šipky zasáhnou asfat nebo minou terè, terè automaticky po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE zvoí jednoduché èíso 1-3. Toto opatøení brání vedoucímu, aby po zasažení urèeného èísa úmysnì nehodi šipky mimo terè a tak necha soupeøi na terèi pøedešé vemi obtížné èíso. g) Každý hráè zaèíná se 7 životy, posední hráè, který pøežije, vyhrává. 2. Jsou zde 2 voby pro hru FOLLOW THE LEADER: voba Continue ( Pokraèuj ) - de tradièních pravide, a voba Leader ( Vedoucí ), která je upravená firmou ECHOWELL a je vhodnìjší pro ménì pokroèié hráèe. VYJMUTÍ ŠIPEK a ZMÌNA HRÁÈE 1. Každý hráè v jednom koe hází 3 šipkami. Pokud šipka mine terè nebo se odrazí od terèe, hráè touto šipkou již znovu nesmí házet v daném koe. Koo skonèí po vhození tøetí šipky posedního hráèe. 2. Po zásahu tøí šipek do terèe zaène automaticky bikat okno CUMULATIVE SCORE a LED ukazate HOLD se zmìní na èervený. Právì hrající hráè musí vyjmout šipky z terèe a poté stisknout taèítko PLAYER CHANGE, aby moh hrát daší hráè. 3. Nejjednodušší zpùsob vyjmutí šipky je otáèet šipkou ve smìru hodinových ruèièek a zároveò ji pomau vytahovat z terèe. 4. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se terè opìt zmìní na stav START a hra takto pokraèuje až do konce. Hra FOLLOW THE LEADER - LDR (LEADER), Voba: 2-16 hráèù 1. Stanovení vedoucího a zaèátek hry: a) Každý hráè zaèíná se 7 životy, které jsou zobrazeny v boku LED dispejù. b) Terè urèí náhodné èíso jako první cíové èíso. c) Všichni hráèi popoøadì házejí šipkou, dokud jeden nezasáhne cíové èíso a stane se prvním vedoucím. d) Jestiže hráèi nemohou zasáhnout náhodné èíso, neztrácejí žádné životy, dokud není stanoven vedoucí. e) Vedoucímu se v oknì cekového skóre zobrazí symbo LEA. f) V oknì doèasného skóre se zobrazí symbo ---, terè èeká, až vedoucí zvoí nové cíové èíso. g) Po zásahu vedoucího novou šipkou do skórovací pochy se v oknì TEMPORARY SCORE zobrazí nové cíové èíso. Zazní meodie, aby hráèi pøipomnìa, že má stisknout taèítko PLAYER CHANGE. 2. Vysvìtení k obrázku 8: 2.1.Terè zobrazi náhodné èíso 18, hráè zasáh 1-18 a sta se hráèem 1. Hráè se sta vedoucím a v oknì TEMPORARY SCORE se zobrazí --- èekajíc na nové cíové èíso Vedoucí zasáh 1-12, takže násedující hráè musí násedovat vedoucího a zasáhnout Jestiže hráè bìhem koa nezasáhne cíové èíso, ztrácí 1 život jedno oznaèení života v boku LED dispejù zhasne. Daší hráè pokraèuje v házení na to samé èíso atd. 4. Jestiže žádný hráè bìhem daného koa nezasáhne cíové èíso, v oknì TEMPORARY SCORE se zobrazí --- a vedoucí musí zásahem šipky do skórovací pochy urèit nové cíové èíso. Pøi urèení cíového èísa vedoucí neztrácí žádný život. 5. Pokud hráè zasáhne urèené èíso a stane se vedoucím, ae zbývající šipky v koe minou terè, po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se v oknì TEMPORARY SCORE automaticky zobrazí 1-3. VYVOLÁNÍ A VYMAZÁNÍ ODRAŽENÍ ŠIPKY NEBO CHYBNÉHO VÝSLEDKU 1. Tímto zpùsobem mùžete bìhem hry vymazat chybné skóre zpùsobené odražením šipky nebo dotekem skórovací pochy. 2. U terèe ECHO 1004 každým stiskem taèítka RECALL si vyvoáte zásah šipky do skórovací pochy popoøadì od posední šipky k první (ve smyèce). Teèky oznaèují poøadí vyvoané šipky (napø. 2 teèky oznaèují 2. šipku, která zasáha skórovací pochu, ze tøí). Poté, co si vyvoáte požadovanou šipku, stisknìte taèítko B/DELETE a skóre za danou šipku se Vám odeète od cekového skóre. Vhozené šipky musí být vyvoány ještì pøed stisknutím taèítka PLAYER CHANGE, nebo po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE již vhozené šipky znovu nevyvoáte. 3. U terèe ECHO 1016 není taèítko RECALL. Proto musíte vymazat chybné skóre ihned po zobrazení tohoto chybného skóre. Pokud vhodíte do terèe daší šipku, chybné skóre již nevymažete. Abyste tedy vymazai chybné skóre, stisknìte taèítko B/DELETE a dané skóre se Vám odeète od cekového skóre. ZABLOKOVÁNÍ, UVÁZNUTÍ 1. Bìhem hry se Vám mùže zabokovat segment, na terèi se zobrazí Stuc a terè nezaznamená žádné daší skóre, dokud segment není uvonìn. Segment se vìtšinou zabokuje pøi zásahu jedné šipky druhou. 2. Dojde-i k zabokování šipky v bodovacím segmentu, terè vydá varovný signá. V oknì doèasného skóre se støídavì zobrazí Stuc a pozice zabokování segmentu symboy -, = nebo º a èísem. Pø.: V oknech se zobrazí Stuc a º 18, což znamená, že TRIPLE èísa 18 je zabokován. 3. Vyjmìte šipku ze zabokovaného segmentu, terè se automaticky vrátí do stavu START a je pøipraven dá poèítat skóre

15 PØEHLED SKÓRE jen pro ECHO Terè ECHO 1016 má 9 LED dispejù 1 okno TEMPORARY SCORE, 4 okna CUMULATIVE SCORE a 4 boky LED dispejù. Najednou mùže zobrazit 4 ceková skóre. Pokud hrají více než 4 hráèi najednou, díky této funkci si mùžete popoøadì prohédnout skóre všech hráèù. 2. Abyste si mohi prohédnout skóre ostatních hráèù, stisknìte taèítko SCORE. 3. V oknì TEMPORARY SCORE biká Scor a zobrazí se,, nebo, což znamená, že terè je ve stavu Pøehed skóre po stisknutí taèítka SCORE. Poèet teèek oznaèuje skupinu hráèù násedovnì: hráè, hráè, hráè a hráè. V oknì CU- MULATIVE SCORE a v boku LED dispejù se zobrazí skóre a stav oznaèování daných hráèù. 4. Každým stiskem taèítka SCORE se Vám zobrazí daší skupina 4 hráèù (popoøadì dokoa). 5. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a mùžete pokraèovat ve høe. 5. Po ukonèení koa terè automaticky zvoí nové èíso pro daší koo. Hra pokraèuje do té doby, dokud posední hráè nehodí v 7. koe svou posední šipku. 6. Vysvìtení k obrázku 3: a). Terè urèí náhodné èíso 15, hráè 3 nezasáhne èíso ani jednou šipkou a skóre 46 se mu rozdìí na 23 bodù. b). Hráè 1 nezasáhne ani jednou šipkou èíso 18 a pùvodní skóre 45 se mu rozdìí na 23 bodù. ZAKONÈENÍ HRY 1. Hra pokraèuje ve výše uvedeném poøadí, dokud jeden z hráèù nezvítìzí. 2. V oknì vítìze se støídavì zobrazí F-1 a cekové koneèné skóre. 3. V oknì TEMPORARY SCORE se zobrazí cekový poèet ko, tedy zobrazí se koo, ve kterém hráè zvítìzi. Teèky zobrazené v oknì hráèe oznaèují šipky, které ještì nebyy ve vítìzném koe hozeny. Vynásobte si poèet ko tøemi šipkami a odeètìte nevhozené šipky v posedním koe a uvidíte, koika šipkami vítìz vyhrá hru. 4. Zazní meodie pro vítìze. Hráè mùže ještì pøed koncem meodie stisknout jakékoiv taèítko a meodie pøestane hrát. 5. Poté, co vyhraje první hráè, pøi hrách 01 stisknìte jednou taèítko PLAYER CHANGE a zobrazí se Vám údaje PPD a pøi høe Score Cricket údaje MPR. 6. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE, aby ostatní hráèi mohi dohrát hru. 7. U her High Score, Random Shoot, Shanghai, Have It, Bingo, 21 Points, Doube Down 41, Gof, Snooker a Soccer se pøedem nastavuje poèet ko. Tyto hry konèí, jakmie posední hráè hodí posední šipku v posedním koe, takže všichni hráèi skonèí po tom samém koe. Terè automaticky vyhodnotí skóre hráèù a v hráèových oknech zobrazí F-1, F-2... F-16 de jejich koneèného skóre. 8. Pokud posední hráè v posedním koe nezasáh terè všemi tøemi šipkami èi pouze šipka/y škrty o terè, terè nemùže automaticky porovnat výsedky hráèù. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE, ukonèíte tak hru a terè porovná výsedky. 9. Pokud již všichni hráèi dohrái, stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a mùžete nastavit novou hru. NOVÉ NASTAVENÍ HRY 1. Stisknìte a držte taèítko RESET do doby, než se zobrazí ceý nastavovací pane a ozve se zvuk Bi-Bi. Tímto pøerušíte souèasnou hru a mùžete nastavit hru novou. 2. Po nastavení nové hry a všech voeb stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a mùžete zaèít hrát novou hru. Hra HALVE IT (HALF): 12 Round (ko), Voba: 1-16 hráèù 1. Hra se hraje pode stejných pravide jako HALVE IT s náhodným èísem, ae terè urèuje násedující èísa v pevném poøadí: 12, 13, 14, -db-, 15, 16, 17, -tr-, 18, 19, 20, a -be-. Hra se tedy hraje na 12 ko. 2. Ve ètvrtém koe se v oknì doèasného skóre zobrazí symbo -db-, hráè musí zasáhnout jakýkoiv DOUBLE (od D1 do D20 nebo vnitøní BULL S EYE), aby skórova. Hráè musí zasáhnout v daném koe jakýkoiv DOUBLE aespoò jednou ze 3 šipek, jinak mu bude skóre sníženo na poovinu. 3. V osmém koe se v oknì TEMPORARY SCORE zobrazí symbo -tr-, hráèi musí zasáhnout jakýkoiv TRIPLE (od T1 do T20). 4. V posedním koe terè zobrazí -be- a hráèi musí zasáhnout vnìjší nebo vnitøní BULL S EYE, jinak jim bude skóre také sníženo na poovinu. Hra FOLLOW THE LEADER ( NÁSLEDUJ VEDOUCÍHO ), Voby: CONTINUE, LEADER; 2-16 hráèù 1. FOLLOW THE LEADER je také soutìživá hra, srovnává pøesné støey hráèù. Pravida hry: a) Cíem hry je zasáhnout cíové èíso, které je urèeno vedoucím. b) Hráè musí zasáhnout urèené èíso aespoò jednou ze 3 šipek, jinak ztrácí život. c) Hráè se stane novým vedoucím a neztratí život, pokud zasáhne urèené èíso a zásahem daší šipky urèí nové èíso

16 Hra SHANGHAI II (SHAn) 28 Hra se hraje pode stejných pravide jako hra SHANGHAI I jen s tím rozdíem, že pokud se hráèi podaøí v jednom koe zasáhnout SINGLE, DOUBLE a TRIPLE daného èísa (nezáeží na poøadí), vyhrává ceou hru. Hra SHANGHAI III (SHAn) 1. Hraje se na všechna èísa kromì støedu. 2. Hráèi házejí na èísa popoøadì od 1 do Každý hráè zaèíná èísem 1. Po zásahu èísa 1 se snaží zasáhnout èíso 2 atd. 4. Do skóre se poèítají se pouze zásahy šipek do terèe na urèené èíso a DOUBLE a TRIPLE èísa. 5. Hráè mùže vyhrát ceou hru zasažením SINGLE, DOUBLE a TRIPLE daného èísa bìhem 1 koa (na poøadí nezáeží). 6. Vyhrává hráè, který první zasáhne koneèné èíso 20 nebo hráè s nejvyšším skóre - po posedním hodu posedního hráèe v 7. koe. Zazní vítìzná meodie. 7. Pokud posední hráè v posedním koe nezasáhne terè všemi tøemi šipkami, terè neumí porovnat skóre všech hráèù automaticky. Hráè musí stisknout PLAYER CHANGE, aby moha být zakonèena hra a porovnány výsedky. Hra RANDOM SHOOT (Shot), Voby: 6-15 Round (ko); 1-16 hráèù 1. Tato hra je urèena na procvièování pøesnosti. 2. Cíem hry RANDOM SHOOT je zasáhnout èíso, které terè sám automaticky zvoí. Pokud hráè šipkou urèené èíso zasáhne, zapoètou se mu body de násedující tabuky. Èást SINGLE DOUBLE TRIPLE E25 E50 Body Po zásahu èísa nebo na zaèátku koa se každému hráèi zobrazí nové èíso. Pokud hráè nezasáhne urèené èíso, nedostane žádné body a v násedujícím koe se mu zobrazí nezasažené èíso. 4. Dané èíso je zobrazeno v oknì doèasného skóre. Dvì bikající oznaèení na obou stranách èísa (- ##-) znamenají, že hráè musí zasáhnout toto èíso, aby získa body. be- oznaèuje BULL S EYE. 5. Vyhrává hráè s nejvyšším poètem bodù. Hra HALVE IT (HALF) - ran (Random) ( Rozetni to s náhodným èísem ), Voba: 1-16 hráèù 1. Tato hra je urèena na procvièování pøesnosti a stabiity v házení. 2. Terè automaticky na zaèátku každého koa zobrazí náhodné èíso v oknì TEMPORARY SCORE. 3. Urèené èíso se nezmìní po ceé jedno koo. Všichni hráèi hází své tøi šipky na urèené èíso a sbírají body. DOUBLE a TRIPLE se také zapoèítávají. 4. Pokud se hráèi nepodaøí bìhem koa zasáhnout urèené èíso aespoò jednou šipkou, automaticky se mu sníží skóre na poovinu. Zazní meodie Ha, Le, Lu, Ya. Jestiže hráè zasáhne asfat, musí po hodu posední ze 3 šipek stisknout PLAYER CHANGE a cekové skóre se mu opìt sníží na poovinu. ZOBRAZENÍ NASTAVENÍ HRY 1. Bìhem hry mùžete stisknout a podržet taèítko GAME, èímž se Vám zobrazí nastavení hry. 2. Po uvonìní taèítka mùžete pokraèovat ve høe. AUTOMATICKÉ a RUÈNÍ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ 1. Pokud terè nepoužíváte více než 8 minut, terè se automaticky vypne. 2. Vypnout terè mùžete rovnìž stisknutím a podržením taèítka POWER OFF, dokud všechny dispeje nezhasnou. 3. Stisknutím jakéhokoiv taèítka, mimo taèítka GAME, terè zapnete a mùžete pokraèovat ve høe. Stisknutím taèítka GAME se Vám zobrazí nastavovací pane a údaje hry hrané pøed vypnutím terèe se vymažou. 4. Pokud nebude hrát na terèi deší dobu, vyjmìte adaptér z eektrické zásuvky. *** PRAVIDLA HRY *** ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY ŠIPKY 1. V každém koe hráè hází 3 šipkami. Šipka mimo terè nebo šipka, která se na terèi neudrží, se nesmí znovu házet a nezapoèítává se do dosaženého výsedku. Po ukonèených 3 hodech hráè své šipky z terèe vyjme. 2. Všichni hráèi hází ve stanoveném poøadí. O poøadí hráèù se rozhoduje v prvním rozhozu. První hází hráè, který zasáh støed nebo je mu nejbíže. 3. Zásahem SINGLE získáte poèet bodù jako èíso segmentu, zásahem DOUBLE získáte dvojnásobek a zásahem TRIPLE trojnásobek. Zásahem okraje støedu - BULL S EYE - získáte 25 bodù a zásahem pøímo do støedu terèe - BULL S EYE - získáte 50 bodù (2x25). Hry 01 (s PPD), Voby: 301, 501 až 1001 (A01); 1-16 hráèù 1. Tato hra je nejznámìjší a nejpopuárnìjší, hrají ji hráèi v igách a na vìtšinì ceosvìtových turnajù. 2. Každý hráè zaèíná s výchozím skóre 301, nebo 1001 bodù. Cíem hry je snižovat v každém koe výchozí skóre. Jakmie hráè dosáhne pøesnì 0 bodù, hru konèí. 3. Koo je pro hráèe oznaèeno za vybuché ( BUST na dispeji se objeví bust), pokud hráè v daném koe získá vìtší poèet bodù, než je jeho zbývající skóre. Nemùže tak dosáhnout pøesnì nuy a koo pro nìj konèí. Skóre se hráèi automaticky vrací na poèet bodù, který mì na zaèátku koa. 4. Každá hra 01 má 4 voby DOUBLE IN/OUT: a) DOUBLE IN: Hráè musí nejdøíve zasáhnout jakýkoiv DOUBLE nebo vnitøní støed, aby moh zaèít hrát. b) OPEN IN: Hráè zaèíná hru zásahem jakéhokoiv èísa. c) DOUBLE OUT: Hráè musí zasáhnout takový DOUBLE nebo vnitøní støed, aby dosáh pøesnì skóre 0 a ukonèi tak hru. Pokud skóre hráèe spadne až na 1 bod pod nastavením DOUBLE OUT, koo je vybuché (bust). d) OPEN OUT: Hráè musí být zasáhnout takové èíso, aby po jeho odeètení od zùstatku zbyo pøesnì 0 bodù. 17

17 5. Pøi hrách 01 mohou všichni hráèi pokraèovat ve høe až do konce. 6. PPD údaje: 6.1. Pode pravide NDA (Americká Národní Šipková Asociace) PPD (body za šipky) je cekový poèet bodù dìený aktuáním poètem hodù. Vítìz poèítá cekový poèet bodù a ostatní hráèi aktuání stav bodù Poté, co jeden z hráèù zvítìzí, stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a zobrazí se Vám PPD V oknì TEMPORARY SCORE biká PPd a v oknì CUMULATIVE SCORE každého hráèe se zobrazí údaje PPD Stisknìte znovu taèítko PLAYER CHANGE a ostatní hráèi mohou dohrát hru Údaje PPD se zobrazí jen po výhøe prvního hráèe. Hra LUDO (Ludo ÈLOVÌÈE NEZLOB SE ), Voby: 300 až 900; 2-16 hráèù 1. Tato hra bya vytvoøena firmou ECHOWELL a je patentována. Pùvodní hra LUDO (Èovìèe nezob se) se hraje na zákadì hodu kostkou. Podstatu této hry jsme pøizpùsobii šipkové høe. 2. Pravida hry LUDO: a) Hra je urèena pro 2-16 hráèù, ae vìtší zábavu Vám zajistí minimání poèet 4 hráèù (a více). b) Všichni hráèi mají na zaèátku hry 0 bodù a každým zásahem šipky do terèe zvyšují své skóre. Ae jakékoiv cekové skóre protivníka mùže být vráceno na zaèátek tj. 0 bodù - v pøípadì, že protivník je zabit právì hrajícím hráèem. Tím, že právì hrající hráè zasáhne poèet bodù, který má jeho protivník v cekovém skóre na místì desítek a jednotek, mùže rávì hrající hráè protivníka vrátit na start na 0 bodù. Terè porovnává hodnoty ve skóre protivníka pouze na místì desítek a jednotek (ne stovek). Každá šipka, kterou úspìšnì bodujete, mùže zabít protivníka; mùžete tedy zabít v jednom koe až 3 protivníky. c) V pøípadì, že hráè zabije svého protivníka, získá navíc 1 život. d) Je-i cekové skóre hráèe v zónì 0-29 bodù, znamená to, že hráè nemùže být vrácen na nuové skóre, nebo je v bezpeèné zónì. e) 2 zpùsoby jak vyhrát LUDO: Dosáhnout nebo pøesáhnout svým cekovým výsedkem cíové skóre, které byo nastaveno na zaèátku hry (cíové skóre mùže být nastaveno od 300, 400 do 900 bodù po 100 bodech). Zabít protivníky 7x, a získat tak 7 životù. 3. Zobrazení: a) Po zásahu šipky do skórovací pochy se v oknì CUMULATIVE SCORE právì hrajícího hráèe støídavì zobrazí na 2 vteøiny pøedchozí a nové cekové skóre. Pokud právì hrající hráè zabije protivníka, bude zde bikat pøedchozí skóre a 0 bodù. b) V boku LED dispejù se zobrazí cekový poèet oznaèení. Jestiže právì hrající hráè zabije protivníka, v oknì právì hrajícího hráèe bude asi 2 vteøiny bikat nové oznaèení. c) V oknì TEMPORARY SCORE se rd## a PL# a údaje o rozdíu skóre mezi protivníkem a právì hrajícím hráèem. Tím se právì hrající hráè mùže rozhodnout, který segment zasáhne, aby zabi protivníka. Terè porovnává hodnoty na místì desítek a jednotek skóre pravì hrajícího hráèe se skóre protivníkù. Jestiže porovnaná hodnota je menší než 60 bodù, zobrazí se rozdí skóre s èísem hráèe. Jestiže tento rozdí je menší než 60 bodù u dvou a více hráèù, Všechny DOUBLE a TRIPLE se poèítají jako SINGLE. b) -2- DOUBLE Around The Cock Tato hra je více obtížnìjší, ae vhodná pro trénování DOUBLE IN/OUT ve hrách 01. Každý hráè musí zasáhnout aespoò jednou DOUBLE èísa popoøadì od DOUBLE 1 (D1) do DOUBLE 20 (D20), a poté zasáhnout BULL S EYE (E50). c) -3- TRIPLE Around The Cock Každý hráè musí zasáhnout aespoò jednou TRIPLE èísa popoøadì od TRIPLE 1 (T1) do TRIPLE 20 (T20), na závìr hry musí zasáhnout BULL S EYE (E50). 4. V oknì cekového skóre hráèe se zobrazí èíso, které hráè musí zasáhnout. Pokud hráè èíso zasáhne, èíso v oknì se zvýší o 1. Symbo -E- nebo E50 znamená posední segment BULL S EYE. 5. Po vítìzství prvního hráèe mohou ostatní hráèi dohrát hru. Hra HIGH SCORE (HiGh), Voby: 6-15rd (ko); 1-16 hráèù 1. Tato hra je navržena havnì pro zaèáteèníky a je vemi jednoduchá. Cíem hry je dosáhnout co nejvyššího skóre. 2. Nejdøíve nastavte poèet ko. Každý hráè zaèíná hru s 0 bodù a každým zásahem šipky mu skóre narùstá. Poté, co v závìreèném koe posední hráè hodí 3. šipku, terè automaticky porovná výsedky a zobrazí F-1, F-2... F16 v oknì každého hráèe a zazní vítìzná meodie. 3. Jestiže v závìreèném koe posední hráè nezasáhne terè všemi tøemi šipkami, musí hráè stisknout taèítko PLAYER CHANGE, aby hra bya ukonèena a terè moh porovnat výsedky. Hra COUNT UP (C-Up), Voby: 100, 200 až 900; 1-16 hráèù 1. Tato hra je navržena pro zaèáteèníky a každý ji mùže snadno hrát. 2. Každý hráè zaèíná hru s 0 bodù a každým zásahem šipky skóre narùstá. 3. Hru vyhrává hráè, který první dosáhne nebo pøesáhne stanovený poèet bodù. 4. Po vítìzství prvního hráèe mohou ostatní hráèi dohrát hru. Hra SHANGHAI I (SHAn) 1. V této høe se hraje popoøadì na èísa 1 až Hráèi se snaží v prvním koe zasáhnout èíso 1, ve druhém èíso 2 a tak postupnì až do èísa 7 v sedmém koe. 3. Zapoèítávají se pouze šipky, které zasáhnou dané èíso a DOUBLE a TRIPLE. Všichni hráèi zasahují všemi tøemi šipkami to samé èíso v jednom koe. 4. Po úspìšných 3 hodech posedního hráèe v posedním 7. koe vyhrává hráè, který nasbírá nejvíc bodù. Zazní vítìzná meodie. 5. Pokud posední hráè v posedním koe nezasáhne terè všemi tøemi šipkami, terè neumí porovnat skóre všech hráèù automaticky. Hráè musí stisknout PLAYER CHANGE, aby moha být zakonèena hra a porovnány výsedky

18 Hra OVER - Con (Continue), Voba: 2-16 hráèù Pøi vobì Con u hry OVER ztrácí vedoucí také život, pokud jeho skóre v daném koe je nižší než nové vedoucí skóre (pøestože skóre byo dosaženo jím), a vedoucí skóre je vždy považováno jako nejvyšší hodnota. Skóre mùže být pouze zvýšeno. Hra UNDER (Undr), Voby: Continue, Leader; 2-16 hráèù 1. Havní pravida hry UNDER: a) Cíem hry je, aby hráè dosáh hodem 3 šipek nižší nebo stejné skóre než skóre vedoucího. b) Vaše skóre se stane novým vedoucím skóre a neztratíte život, pokud Vaše skóre v koe je rovno nebo nižší než pùvodní skóre. Jestiže ne, ztratíte život. c) Na zaèátku hry má každý hráè zobrazeno 7 životù v boku LED dispejù. Pokud hráè ztratí život, jedno oznaèení života bude bikat 2 vteøiny a poté zmizí. d) Každá šipka, která mine skórovací pochu, je poèítána jako nejvyšší skóre - 60 bodù. 2. Jsou zde dvì voby: voba Continue je navržena pode tradièních pravide, ae voba Leader je vytvoøena firmou ECHOWELL. terè zobrazí støídavì všechny rozdíy. V pøípadì, že žádný rozdí není menší než 60 bodù, zobrazí se symbo --H-. 4. Vysvìtení k obrázku 4: 4.1. Obrázek nahoøe: na øadì je hráè 16, mùže zabít dva protivníky 15H9 a 8-10 skórem 15 bodù zabije hráèe 9 a skórem 8 bodù zabije hráèe Obrázek doe: hráè 3 dosáh skóre 227 bodù, ae nemùže zabít hráèe 4, nebo 27 bodù je v bezpeèné zónì (0-29 bodù). Hráè 4 dosáh 242 bodù a zabíjí hráèe 1 (42 bodù). Hra UNDER Ldr (Leader ) 1. Dispeje pro tuto hru jsou stejné jako voba Leader pro hru OVER, pouze v oknì cekového skóre se zobrazí symbo -L- místo symbou -H-. 2. Jestiže se žádný protihráè po odehraném koe nestane novým vedoucím, na terèi se po pøedchozím skóre zobrazí nové vedoucí skóre. Pøestože je nové vedoucí skóre vyšší než to pøedchozí, nový vedoucí neztrácí život. 3. Pokud již zásahem 1. nebo 2. šipky je dosaženo vìtší skóre než skóre vedoucího, koo je ukonèeno. 4. Každá šipka, která nezasáhne terè, je poèítána jako 60 bodù a ty budou automaticky pøièteny ke skóre hráèe po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE. Jestiže tedy hráè chce dosáhnout nízkého skóre, nesmí hodit šipku mimo terè (na podahu) nebo zasáhnout asfat. Jestiže hráè skóre vymaže, bude mu také pøièteno 60 bodù. 5. Jestiže na terèi v oknì právì hrajícího hráèe støídavì zobrazí End a skóre koa a zazní závìreèná meodie, znamená to, že právì hrající hráè již nemá žádný život a hra pro nìj skonèia. Hra UNDER - Con (Continue), Voba: 2-16 hráèù Ve vobì Continue ve høe UNDER vedoucí také ztratí život, pokud jeho cekové skóre v koe pøesáhne vedoucí skóre (i když je hozeno jím), a nejnižší hodnota zùstává vedoucím skóre. Mùže být zmìnìno pouze nižším skóre. Hra AROUND THE CLOCK (Coc): Voby: ---, -2-, -3-; 1-16 hráèù 1. Hra je vhodná pro zkušené hráèe i pro zaèáteèníky získají tak zkušenosti. 2. Cíem hry je, aby hráè popoøadì zasáh každé èíso od 1 do 20 aespoò jednou a nakonec BULL S EYE. Po zásahu daného èísa se mùže hráè pokoušet o zásah èísa násedujícího. Hráè, který první dosáhne støedu, vyhrává. 3. Pro tuto hru existují 3 varianty: a) --- Around The Cock Pøi získávání posedních 100 bodù nebo zabití protivníkù více než 5x, pøi každém zásahu šipky do skórovací pochy zazní meodie Da, Da, Di-, Da, Da, Di-. Protože hráè je bízko k vítìzství, terè takto upozoròuje ostatní hráèe na danou skuteènost. 6. Po vítìzství prvního hráèe na tomto terèi mohou všichni ostatní hráèi dohrát hru. 7. Strategie hry: LUDO je vemi zábavná a vzrušující hra. Vìtšinou v každém koe mùžete zabít protivníka, vrátit ho zpìt na start od 0 bodù, a naopak protihráèi mohou zabít Vás. Proto strategie hry je zde mnohem dùežitìjší než co nejvyšší skórování. Nabízíme Vám nìkoik možných strategií: a) Hráè mùže získávat co nejvyšší skóre, aby co nejdøíve dosáh pøedem nastavené skóre a také si zvyšova rozdí od skóre protihráèù (a tím snižova možnost zabití protihráèi). b) Nìkdy hráèi musí zasáhnout vhodné maé èíso nebo dokonce asfat (0 bodù), aby zùstai se svým skóre až za ostatními hráèi a nebyi tak zabiti havnì pokud jim do konce již zbývá posedních 100 bodù. c) Pokud právì zaèínáte hru nebo zaèínáte znovu od 0 bodù a vyšší poèet bodù by pro Vás znamena nebezpeèí, mùžete se schovat do bezpeèné zóny 0-29 bodù. 19

19 d) Jestiže již hráè získa více než 5 oznaèení, ostatní hráèi musí udržovat svá skóre za tímto hráèe, aby je hráè nemoh zabít a tím získat 7 oznaèení a vyhrát hru. e) Pokud hráè již získává posedních 100 bodù, všichni ostatní hráèi musí spoupracovat a vedoucího hráèe obkopit, aby vedoucí hráè nevyhrá. Hráèi nesmí brát v úvahu možnost zabití vedoucím hráèem, ae musí se snažit udržovat si rùzný maý rozdí od skóre vedoucího hráèe tak, aby, když se prvnímu hráèi nepodaøí vedoucího hráèe zabít, daší hráè mì stáe tuto šanci. Obèas hráèi musí èekat a èekat a støíet na asfat (0 bodù), aby si poèkai na vedoucího hráèe a mohi ho zabít. Hra SCORE CRICKET (SUPER CRICKET - Cric KRIKET SE SKÓRE, s MPR), Voba: 2-16 hráèù 1. Cíem hry SCORE CRICKET je, aby každý hráè nebo tým hráèù uzavøe každé èíso od 15 do 20 a poté støed terèe BULL S EYE. Cíová èísa mohou být zasažena v ibovoném poøadí. První hráè nebo tým hráèù, kterému se podaøí UZAVØÍT všechna èísa + BULL S EYE a má stejnì nebo více bodù než ostatní hráèi, vyhrává. 2. Hráè uzavírá dané èíso nebo BULL S EYE tak, že zasáhne 1x TRIPLE nebo 1x DOUBLE a 1x SINGLE nebo 3x SINGLE daného èísa. Vnìjší BULL S EYE je poèítán jako SINGLE a pøímý zásah do støedu BULL S EYE se poèítá jako DOUBLE. 3. Hráè, který uzavøe dané èíso, si pøivastní jeho hodnotu a mùže na nìm sbírat body do té doby, než všichni ostatní hráèi toto èíso také uzavøou. 4. Bìhem nìkoika tøí-šipkových ko se hráè musí rozhodnout, zda-i se pokusí sbírat body nebo zavírat èísa. Tato hra je fascinující tím, že pøipomíná hru koèky s myší nebo hru útoèník obránce, protože každý hráè zkouší uzavøít výhodná èísa, sbírat body a dìat správná strategická rozhodnutí. 5. MPR údaje: 5.1. Pode pravide NDA (Americká Národní Šipková Asociace) MPR (oznaèení za koo) je cekový poèet oznaèení dìený aktuáním poètem hodù. Vítìz poèítá cekový poèet bodù a ostatní hráèi aktuání stav bodù Poté, co jeden z hráèù zvítìzí, stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a zobrazí se Vám MPR V oknì doèasného skóre biká npr a v oknì CUMULATIVE SCORE každého hráèe se zobrazí údaje MPR Stisknìte znovu taèítko PLAYER CHANGE a ostatní hráèi mohou dohrát hru Údaje MPR se zobrazí jen po výhøe prvního hráèe., 6. Zobrazení: terè ukazuje výsedky hry CRICKET násedovnì: a) Oznaèení stavu uzavøení èísa : Stav uzavøení èísa se zobrazuje na boku LED digitáních dispejù a každý hráè zaèíná s 0 body. Každé dané èíso hráèe má 3 LED oznaèení, takže zde je cekem 21 oznaèení pro každého hráèe. Každé bikající oznaèení èísa znamená, že hráè zasáh oznaèení daného èísa, 2 nebo 3 bikající oznaèení znamenají zásah DOUBLE nebo TRIPLE. b) CUMULATIVE SCORE: Každému hráèi se zobrazuje v jeho oknì CUMULATIVE SCORE cekové skóre od 0 bodù. Pøi skórování hráèe se støídavì na 2 vteøiny zobrazí pøedchozí cekové skóre a nové. Hra SCRAM CRICKET (ScrA) - 7t (7 cíù), Voba: 2-16 hráèù 1. Hra se hraje stejným zpùsobem jako hra SCRAM. Ve høe se používají pouze kriketová èísa 15 až 20 a BULL S EYE. Každé èíso musí být zasaženo 3x, aby byo vymazáno ze hry. 2. Obránci mažou daná èísa zasažením 1x TRIPLE nebo 1x DOUBLE + 1x SINGLE nebo 3x SINGLE. Vnìjší BULL S EYE je poèítán jako SINGLE a vnitøní BULL S EYE jako DOUBLE. 3. Tato hra je dobrou prùpravou pro hru CRICKET. Hra OVER (OuEr), Voby: Con, Ldr; 2-16 hráèù 1. Hra OVER vychází ze hry HIGH SCORE. Hra HIGH SCORE porovnává nejvyšší skóre bodování pouze po skonèení posedního koa. Díky tomu, že hra OVER porovnává nejvyšší skóre po každém koe, je prùbìh hry mnohem napínavìjší. 2. Havní pravida hry OVER: a) Cíem této hry je, aby hráè v jednom koe dosáh tøemi šipkami cekového poètu bodù, který se rovná nebo je vyšší než skóre vedoucího hráèe. b) Pokud Vaše skóre v koe se rovná nebo je vyšší než skóre pøedchozího vedoucího, Vaše skóre se tak stává novým vedoucím skóre a neztrácíte život. Jinak ztratíte jeden život. c) Každý hráè zaèíná hru se 7 životy a posední hráè, který ještì žije, vyhrává hru. 3. Hra má 2 možné varianty jednak OVER Continue, která se hraje pode tradièních pravide, jednak hra OVER Leader, která je vytvoøena firmou ECHOWELL. V této høe si užijete více egrace a napìtí a hra je jednoduchá i pro hráèe, kteøí nemají tak veké zkušenosti. Hra OVER - Ldr (Leader), Voba: 2-16 hráèù 1. Zobrazení a popisy: a) V oknì doèasného skóre se zobrazuje vedoucí skóre. Pøi zobrazení nového vedoucího skóre se støídavì na dvì vteøiny zobrazí pøedchozí vedoucí skóre a nové vedoucí skóre. b) Na zaèátku hry má každý hráè zobrazeno 7 životù v boku LED dispejù. Pokud hráè ztratí život, jedno oznaèení života bude bikat 2 vteøiny a poté zmizí. c) U souèasného vedoucího se v oknì cekového skóre zobrazí symbo vedoucího -H-. d) V oknì cekového skóre právì hrajícího hráèe se zobrazí cekové skóre za dané koo a bikající teèky oznaèují poèet zbývajících šipek k hodu. 2. Není-i zde žádný protivník, který se stane novým vedoucím po právì odehraném koe, po vhození všech tøí šipek do skórovací pochy pøedchozím vedoucím se na terèi zobrazí nové vedoucí skóre, i když je nižší než pøedchozí vedoucí skóre, a nový vedoucí neztrácí žádný život. 3. Biká-i v oknì cekového skóre støídavì symbo End a skóre koa a zazní závìreèná meodie, znamená to, že právì hrající hráè ztrati všechny životy a vypadává ze hry. 4. Vysvìtení k obrázku 7: 4.1. Hráè 3 je vedoucí a jeho skóre je 45 bodù Hráè 2 získa dvìmi šipkami 23 bodù. Musí posední šipkou získat minimánì 22 bodù, aby mì stejnì nebo více bodù, než je vedoucí skóre, jinak ztratí život

20 d) Jestiže Zabiják zasáhne své vastní èíso nebo jeho partner zasáhne Zabijákovo, nic se nedìje, zásah se nezapoèítává. e) Zabiják mùže zabít hráèe protìjšího týmu zásahem jejich èíse. 4. Vysvìtení k obrázku 4: 4.1. Nastaveny jsou 4 životy, hráè 2 se stane Zabijákem Aby se sta Zabijákem, mì by hráè 1 zasáhnout své vastní èíso. Ae dùežitìjší je pomoci svému partnerovi se zásahem jeho èísa (14), protože partner je v nebezpeèné pozici Hráè 2 mùže zabít nìkterého ze soupeøù, protože je Zabijákem. Mùže však také pøidat partnerovi život zásahem èísa (5) Hráè 3 si musí pøidat život zásahem svého vastního èísa, protože je v nebezpeèí Aby se sta Zabijákem, hráè 4 by mì zasáhnout své vastní èíso. V pøípadì, že zasáhne partnerovo ( Zabijácké ) èíso, nic se nezapoèítá. 5. Vítìzem se stává tým, který má ještì nìjaké životy. Terè ohásí vítìze meodií. 6. Strategie: a). Co nejdøíve, jak je to možné, udìejte nìkoho z týmu (partnera nebo Vás) Zabijákem. Získáte tak výhodu. b). Jestiže se vašemu soupeøi podaøí být Zabijákem døív než Vám, Vy i Váš partner (tým) musíte pomáhat jeden druhému vždy tomu, kdo je ve vìtším nebezpeèí. Hra SCRAM (ScrA) - 21t (21 zásahù), Voba: 2-16 hráèù 1. SCRAM je vemi napínavá a soutìživá hra. Hraje se v 2, 3 nebo 16 oddìených koech. 2. Ve høe se hraje se všemi èísy od 1 do 20 a BULL S EYE. Každý hráè využívá 21 oznaèení v boku LED dispejù oznaèujíc 21 èíse ve høe. 3. Jeden hráè vystupuje jako Útoèník, druhý jako Obránce v daném koe. V oknì doèasného skóre se zobrazí PL-1, 2, oznaèujíc, který útoèník je na øadì, nebo StP1, 2, oznaèujíc obránce. Hráèi jdou na øadu de instrukcí zobrazených v oknì doèasného skóre. 4. Cíem Útoèníka je dosáhnout co nejvìtší možný poèet bodù zásahem nìkterých z èíse 1 až 20 a BULL S EYE. Cíem Obránce je zasáhnout v ibovoném prostøedí každé èíso od 1 do 20 a BULL S EYE. 5. Zasáhne-i Obránce toto èíso, je èíso vymazáno, vyøazeno ze hry a na LED dispeji zmizí. Útoèník již nemùže na tomto èíse získávat body. 6. Jsou-i všechna èísa vymazána, konèí Útoèníkovo koo, v oknì hráèe se støídavì zobrazí koneèné skóre útoèníka a symbo End a zazní závìreèná meodie. 7. Pro pokraèování hry do dašího koa stisknìte taèítko PLAYER CHANGE. 8. Hra pokraèuje až do posedního Útoèníkova koa. Terè porovná koneèné výsedky všech hráèù a zobrazí seznam F-1, F-2, F-3 nebo F-16 de skóre hráèù a urèí vítìze s nejvyšším skóre. V oknì právì hrajícího hráèe bikají teèky oznaèující zbývající poèet šipek hráèe pro dané koo. c) TEMPORARY SCORE: Po zásahu šipky do skórovací pochy se právì hrajícímu hráèi zobrazí na 2 vteøiny pozice zasaženého segmentu, poté se zobrazí cekové skóre za souèasné koo. 7. Vysvìtení k obrázku 1: Èíso 15 & BULL S EYE: Žádný hráè zatím toto èíso neuzavøe. Èíso 16: Hráèi 2, 3 a 4 mohou zde získávat body. Èíso 17: Hráè 3 mùže zde získávat body. Èíso 18: Hráèi 1 a 3 mohou zde získávat body. Èíso 19: Hráè 1 mùže zde získávat body. Èíso 20: Všichni hráèi uzavøei toto èíso, takže žádný hráè již na tomto èíse nemùže získat body. Hra NO SCORE CRICKET (Cric - KRIKET BEZ SKÓRE ), Voba: 1-16 hráèù 1. Hra NO SCORE CRICKET je jednodušší variantou hry SCORE CRICKET. Cíem hry je pouze uzavøít èísa od 15 do 20 a nakonec BULL S EYE. Žádné body se nezapoèítávají a hru vyhrává hráè, kterému se jako prvnímu podaøí uzavøít všechna èísa a BULL S EYE. 2. Zobrazení se jen máo iší od hry SCORE CRICKET: a) Stav uzavøení èísa: Stejné jako ve høe SCORE CRICKET. b) Cekové skóre: Ve høe SCORE CRICKET má každý hráè na zaèátku hry cekové skóre 21 bodù. Každý hráè se snaží zasáhnout 3x každé èíso od 15 do 20 a na závìr BULL S EYE. 3 hody na 7 èíse je cekem 21 bodù. Cekové skóre se bude postupnì snižovat, takže uzavøe-i hráè posední èíso, jeho skóre bude 0. V oknì právì hrajícího hráèe bikají teèky oznaèující zbývající poèet šipek hráèe pro dané koo. c) Doèasné skóre: Po zásahu šipky do skórovací pochy se právì hrajícímu hráèi zobrazí na 2 vteøiny pozice zasaženého segmentu, poté se zobrazí cekové skóre za souèasné koo. 3. Vysvìtení k obrázku 2: a) Na zaèátku je cekové skóre 21 bodù a snižuje se k 0. b) Mùžete si spoèítat oznaèení na boku LED dispejù a cekové skóre a zjistíte, že cekem to je 21 bodù

ELEKTRONICKÝ TERČ ( S7708 ) ECHOWELL DC 100 1 ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení elektronické hry Šipky Echowell DC 100. Pečlivě si tento návod přečtěte a seznamte se se zařízením, hrou, možnostmi a pravidly

Více

Elektronický terč CQ-89C. Návod k obsluze Pravidla her Záruční list

Elektronický terč CQ-89C. Návod k obsluze Pravidla her Záruční list Elektronický terč CQ-89C Návod k obsluze Pravidla her Záruční list Součástí balení elektronického terče je: 1 ks elektronický terč 6 ks šipek Náhradní hroty Návod k použití a instrukce ke hrám Obsah balení

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 1 z 10 PLAY IT AGAIN : POPIS HRY. Pohled na obrazovku při sázce 2

PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 1 z 10 PLAY IT AGAIN : POPIS HRY. Pohled na obrazovku při sázce 2 PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 1 z 10 PLAY IT AGAIN : POPIS HRY Pohled na obrazovku při sázce 2 PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana 2 z 10 Pohled na obrazovku při losování PLAY IT AGAIN: POPIS HRY Strana

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871550/3 IM-P087-21 MI vydání 4 R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5. Vzdálené napojení 6. Vyhledávání závad 7.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area Joker Area Joker Area Popis a pravidla Joker Area je hra se čtyřmi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po čtyřmi symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

Zámořské objevy O CO JDE?

Zámořské objevy O CO JDE? O CO JDE? Toto rozšíøení se skládá z nìkolika na sebe navazujících scénáøù. Ve všech scénáøích budou mít hráèi za úkol prozkoumávat svými lodìmi neznámé moøe a na objevených ostrovech vybudovat vesnice.

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Approach S6: Návod k obsluze

Approach S6: Návod k obsluze Approach S6: Návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Při prvním

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Pravidla k deskové høe

Pravidla k deskové høe Pravidla k deskové høe Expanze Bylo jasné, že musí povzbudit národ. Musí vyhrát za každou cenu. Ale co mùže dìlat? Premiér se posadil ve svém županu a doufal v inspiraci. Kompletní pravidla v elektronické

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více