***ÚVOD *** PØEJEME HODNÌ ZÁBAVY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "***ÚVOD *** PØEJEME HODNÌ ZÁBAVY!"

Transkript

1

2 3. Zobrazení: a) Oznaèení bìžce: 1., 2. a 3. bìžec se zobrazí na boku LED dispejù B, 15 a 16. b) Skóre: skóre se zobrazí v oknì cekového skóre právì hrajícího hráèe. c) OUT: symbo # v o-# oznaèuje, koik pákaøù je OUT. 4. Vysvìtení k obrázku 18: a) Pit 2 hází šipky pro t1-3, tým 1 má 1 bod, 2 bìžci jsou na 1. a 2. metì a 2 jsou OUT. b) Pit 2 zasáhne SINGLE 17, potom t1-3 zásahem DOUBLE 17 bìží na 3. metu a bìžci na 1. a 2. metì bìží na domácí metu a získávají 2 body. Hra FREE (FrEE), Voba: 1-16 hráèù 1. Obecnì každý hráè v jednom koe hází tøemi šipkami. Ae tato hra je urèena pro zaèáteèníky a kohokoiv, kdo si chce procvièovat. Tato hra dovouje hráèi házet 10, 20 nebo 30 šipkami v jednom koe a získat tak co nejvyšší skóre. 2. Tato hra se hraje na všechna èísa a BULL S EYE, DOUBLE a TRIPLE se také poèítají. 3. Nejprve pøedvote 10dt, 20dt nebo 30dt (šipek). Každý hráè zaèíná hru s 0 body a získává body každou hozenou šipkou. V jednom koe hráè hází najednou všechny šipky z pøedem zvoeného poètu, poté hází daší hráè. 4. Poté, co posední hráè hodí svoji posední šipku, terè srovná výsedky a na terèi se zobrazí F-1, F-2... až F-16 a koneèné skóre hráèe a zazní vítìzná meodie. F-1 oznaèuje vítìze s nejvyšším skóre. 5. Pokud je skóre hráèe vyšší než bodù, vyhrává rovnou hru, i když ještì ani posední hráè nedokonèi koo. PØEJEME HODNÌ ZÁBAVY! ***ÚVOD *** Dìkujeme Vám za zakoupení eektronické šipkové hry ECHO 1004/1016 firmy ECHOWELL ELECTRONIC CO., LTD. Ještì pøedtím, než zaènete hrát, peèivì si pøeètìte tento návod. Tento návod je urèen pro modey ECHO 1004 a ECHO Terè ECHO 1004 je urèen pro 1 až 4 hráèe, hráèi mohou hrát násedujících 15 her: 301 to 1001 (s PPD) Cricket Games (s MPR) Count Up (s PPD) High Score (s PPD) Around the Cock Random Shoot Kier Ludo Under Over Shanghai Free (s PPD) Have It Foow the Leader Scram, Scram Cricket. Jestiže jste si zakoupii mode 1004 a v pravidech hry je uveden poèet hráèù 16, pro Vás je poèet hráèù 4. Terè ECHO 1016 je urèen pro 1 až 16 hráèù, hráèi mohou hrát 31 her stejné hry jako u ECHO 1004 pus: Kier Team A 51 By 5 Bingo 21 Point Penny Doube Down 41 Best Ten Red & Green 9 Lives Tennis Engish Cricket Soccer Gof Biiards (9 Ba) Snooker Baseba Ve srovnání s ostatními domácími terèi tento terè nejen obsahuje vìtšinu známých her, ae díky úpravám nìkterých her se snažíme, abyste zažii více zábavy, vzrušení a napìtí ze hry (hry jsou patentované) jako napø. u her: Ludo (patentovaná), Kier Team, Over Leader, Under Leader, Scram 21 target, Tennis, Biiards (9 ba), Snooker, Baseba, Bingo a daších. Naším zámìrem je nejen zepšovat dovednost a zruènost hráèù, ae havnì zvýšit stupeò zábavy, a tak hráèùm umožnit epší a vzrušující zážitky ze hry. Patentovaná hra Ludo (Èovìèe nezob se) bya vytvoøena firmou ECHOWELL. Pùvodní hra Ludo (zaožena na házení kostkou) je vemi popuární, podstatu této hry jsme pøizpùsobii šipkové høe. Tato nová šipková hra Ludo je veice zábavná. Stupeò napìtí je tak vysoký jako u známé hry Score Cricket. Hra Score Cricket je vysoce soutìživá hra a je zamìøena na porovnání dovednosti a strategie hráèù. Naopak hra Ludo je zamìøena na zábavu a napìtí. Hra Ludo sice také vyžaduje dobrou strategii, ae nepožaduje tak vysokou úroveò dovedností hráèe jako Score Cricket. Každý dokonce i zaèáteèník, mùže jednoduše hrát a vytvoøit tak pøíjemnou rodinnou šipkovou zábavu. Hry 01 a Score Cricket jsou ceosvìtové turnajové hry. Vytvoøii jsme tyto hry nejen de standardních pravide, ae také s údaji P.P.D. a M.P.R.; P.P.D. (Points Per Dart for 01 games body za šipku ve hrách 01) a M.P.R. (Marks Per Round for Score Cricket oznaèení za koo pøi Score Cricket) zaèaa Národní šipková asociace - NDA ( Nationa Dart Association jedna z amerických šipkových asociací) používat jako oficiání kasifikaci pro své èeny již od roku Toto hodnocení je vemi dùežité pro zjištìní dovednosti hráèe (podobnì jako v gofu). 42 3

3 Poté, co první hráè vyhraje hru, terè ECHO 1004/1016 pøi hrách 01 zobrazí údaje PPD všech hráèù a pøi SCORE CRICKET údaje MPR. Díky devíti LED dispejùm snadno nastavíte hru a mùžete sedovat skóre právì hrajícího hráèe a protihráèù. Speciání bok LED dispejù vpravo zobrazuje oznaèení u her CRICKET a životy u jiných her. Terèe ECHOWELL mají patentovanou vekou apací pochu - asfat ( DIAMOND (tm) ) - na zachycení (poapení) šipek, které minou segmenty terèe (skórovací pochu). Najdete zde až 17 zvukových efektù a zvuk ohašující zapnutí/vypnutí. Mùžete si zvoit DOUBLE BULL 25/50 nebo SINGLE BULL 50/50, èímž si budete procvièovat hru stejnou jako na turnaji. Taèítka RECALL a B/DELETE Vám umožní vymazat skóre zpùsobené špatným zabodnutím (odražením) šipky nebo chybnou operací. Automatické a ruèní zapnutí/vypnutí. Oznaèení zabokování, díky kterému ryche a snadno opravíte zabokovaný segment terèe. Obsahuje AC/DC adaptér, 12 šipek s pastovým hrotem a 28 náhradních pastových hrotù. Tento terè je v souadu s normou 89/336/EEC - EN55014, EN55022, EN , EN , EN71-1/2/3/6 a EN50088/A1. Hra BASEBALL (bass), Voby: 3-9rd (ko), 2-16 hráèù ve 2 týmech 1. Tato verze hry BASEBALL vytvoøená firmou ECHOWELL je odišná od ostatních verzí. Zjistíte, že je více podobná souèasným pravidùm hry. 2. Tato hra je urèena pro 2 až 16 hráèù rozdìených do 2 týmù. Pravida hry jsou násedující: a) Každý tým si stanoví jednoho nadhazovaèe (dispay Pit 1 or Pit 2), který hází míèe pákaøùm druhého týmu, nadhazovaè musí zasáhnout èíso od 15 do 20 nebo BULL S EYE. Nadhazovaè týmu 2 (Pit 2) zaèíná hru hodem šipek. b) Ostatní hráèi jsou pákaøi, tým 1 je zobrazen jako t1-1, t1-2 až t1-8, tým 2 jako t2-1, t2-2 až t2-8. c) Míè je dobrý, jestiže nadhazovaè zasáhne jedno z cíových èíse, pákaø musí zasáhnout urèitý segment èísa zasaženého nadhazovaèem de násedují tabuky: Nadhazovaè Pákaø zasáhne segment èísa zasaženého nadhazovaèem zasáhne 15, 16, 17, 18, 19, 20 nebo støed SINGLE DOUBLE TRIPLE BULL *** INSTRUKCE PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ *** 1. Vsuòte konektor do terèe (jack na pravé stranì terèe) a adaptér zastrète do eektrické zásuvky. 2. Stisknutím jakékoiv taèítka zastavíte automatický test LED dispejù. 3. Stisknutím taèítka GAME si zvote požadovanou sérii her. 4. Stisknutím taèítka OPTION si zvote požadovanou vobu hry. 5. Stisknutím taèítka PLAYER si zvote poèet hráèù 1 až 4 (nebo 16) nebo 2 týmy/hráèi. 6. Stisknutím taèítka B/DELETE si zvoíte SINGLE (E50) nebo DOUBLE (E25) BULL S EYE. 7. Stisknutím taèítka PLAYER CHANGE mùžete zaèít hrát hru. 8. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE po každém koe, aby moh zaèít hrát daší hráè. 9. Stisknutím a podržením taèítka RESET mùžete zaèít hrát hru znovu. SINGLE Jdi na metu 1 Jdi na metu 2 Jdi na metu 3 vede DOUBLE vede Home Run vede vede TRIPLE vede vede Home Run vede BULL vede vede vede Home Run d) Tým pákaøe získává 1 bod, když bìžící hráè dosáhne domácí mety. e) V pøípadì, že nadhazovaè nezasáhne ani jednou šipkou ze tøí, právì hrající pákaø je posán na 1. metu. f) Pákaø je OUT, jestiže 3 krát mine daný segment. Po 3 OUTech se týmy vymìní. g) Pokud jsou již 3 OUTy, zbývající bìžci na metách nezískají žádný bod. h) Po skonèení hry vyhrává tým s nejvyšším skóre. *** BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY *** Tato hra je urèena výhradnì pro šipky s pastovým hrotem (tzv. softip šipka). Šipky s oceovým hrotem by poškodiy terè. Šipky je hra pro dospìé. Šipky mají ostrá ukonèení a dìti je mohou hrát pouze pod dohedem dospìé osoby. Pøi høe vždy dávejte pozor. Pøed hozením šipky se pøesvìdète, že se v hracím prostoru nikdo nenachází. Tato hrací sada obsahuje maé souèásti, a proto není vhodná pro dìti do 3 et. Pro napájení tohoto terèe musí být vždy užíván jen originání adaptér (9V DC / výstup 500mA). Uschovejte si ceý tento návod. Obsahuje dùežité informace a souží také jako prùkazný dokument pøi upatnìní nároku na záruku. 4 41

4 Hra SNOOKER (SnoK), Voby ( ); 2-16 hráèù 1. Tato hra je také nová, podobná jako souèasný kueèník s kapsami (SNOOKER), je to výhradnì hra firmy ECHOWELL. 2. Cíem této hry je získat skóre zásahem støídavì èervené koue popoøadì, a jakékoiv koue z šesti barevných kouí. Poté, co je zasažena posední èervená koue (BULL S EYE) a posední barevná koue (jestiže hráè po BULL S EYE mùže házet), musí být zasaženy barevné koue popoøadì od 2 do 7. Po skonèení hry vyhrává hráè s nejvyšším poètem bodù. 3. Èervené koue: 8, 9, & BULL S EYE. Musí být zasaženy popoøadì, každým zásahem èervené koue se získá 1 bod. Barevné koue: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Každým zásahem barevné koue se získá toik bodù jako je èíso koue. 4. Hra není omezena tøemi šipkami v jednom koe. Právì hrající hráè pokraèuje v házení šipkami, dokud každou šipkou zasahuje cíové èíso. 5. Právì hrající hráè skonèí a zaène hrát daší hráè, pokud: a) na zaèátku koa hráè mine cí všemi tøemi šipkami. b) hráè po svém prvním zásahu nezasáhne daší cíové èíso. Hráè tedy mùže skonèit v koe už po hodu dvou šipek, pokud první šipkou zasáhne cíové èíso, ae druhou šipkou daší cíové èíso mine. 6. Zobrazení: a) Cíové èíso: cíové èíso se zobrazí v oknì doèasného skóre, hráè musí zasáhnout urèené èíso. Po zobrazení 2to7 hráè musí zasáhnout èíso od 2 do 7. b) Skóre: skóre je zobrazeno v oknì CUMULATIVE SCORE každého hráèe. 7. Vysvìtení k obrázku 23: 7.1. Hráè 1 získa 8 bodù pokraèováním zásahù DOUBLE 8 (èervená koue), poté zásahem SINGLE 7 (barevná koue), ae hráè nezasáh 9 (èervená koue), a tak nastupuje hráè Hráè 2 pokraèuje v házení na èíso 9, postupnì zasáhne všechna cíová èísa a ukonèuje hru, po posedním zásahu èervené koue BULL S EYE a poté po zásahu barevné koue musí být popoøadì zasaženy barevné koue od 2 do 7. *** ŠIPKY A HROTY *** 1. Pastové hroty se mohou zomit. Používáte-i pøíiš tìžké šipky, mùže se Vám stát, že šipky nebo uomené hroty Vám pùjdou jen vemi tìžko vyjmout ze segmentù. Nejvhodnìjší pro eektronické terèe jsou šipky s pastovým hrotem, které váží g. Nepoužívejte šipky tìžší než 19 gramù! 2. V pøípadì, že uomený pastový hrot zùstane zapíchnutý v otvoru cíového segmentu, nepokoušejte se jej zataèit do vnitøní èásti terèe. Zomený hrot ve vnitøní èásti terèe by bráni segmentu v pøesném pøenášení signáu. Uvonìte šrouby na zadním krytu terèe, kryt sejmìte, uchopte zomený hrot keštìmi a vytaète jej z vnitøní strany segmentu smìrem na vnìjší. NIKDY NEMANIPULUJTE S ELEKTRONICKÝM OBVODEM! *** INSTALACE *** 40 5

5 1. K instaaci terèe vyberte vhodné místo, rozmìry by mìy odpovídat mezinárodním normám, jak je uvedeno na obrázku. Ujistìte se, zda kabe adaptéru je dostateènì douhý, aby byo možné pøipojit terè do zásuvky. 2. Vyvrtejte otvor do zdi pro horní šroub ve výši 193 cm (6 3 7/8 ) od podahy. Spodní šroub pro uchycení terèe musí být vzdáený 40 cm (1 3 3/4 ) smìrem doù od horního šroubu. 3. Zavìste terè na oba úchytné šrouby. Za terè ehce zatáhnìte, abyste se ujistii, zda je opravdu bezpeènì uchycen. 4. Vzdáenost mezi havièkou obou úchytných šroubù a zdí nesmí pøesahovat 8 mm. Pøi vìtší vzdáenosti hrozí poškození vnitøních eektronických okruhù terèe a terè takto není pevnì a bezpeènì uchycen a zabezpeèen proti pádu. *** ZÁVADY A JEJICH ODSTRANÌNÍ *** Hra BILLIARDS 9 BALL (9bAL), Voby: 4-13 bodù; 2-16 hráèù 1. Toto je nová hra, podobná jako souèasná hra BILLIARD 9 KOULÍ, je to výhradnì hra firmy ECHOWELL. Cíem této hry je zasáhnout co nejvíce kouí èíso 9 a získat tak skóre, jako je pøedem nastavený poèet bodù. 2. Každý hráè hází dokoa na èísa popoøadì od 1 do 9. Po každém zásahu èísa hází na daší v poøadí. Èísa 1, jsou 0 bodù, pouze zásahem èísa 9 se získává 1 bod. Poté se opìt hází dokoa na èísa od Hra není omezena na 3 šipky v jednom koe. Právì hrající hráè pokraèuje v házení šipkami tak douho, dokud každou šipkou zasahuje cíová èísa. 4. Koo pro právì hrajícího hráèe skonèí a nastoupí daší hráè, pokud: a) hráè na zaèátku koa mine cí popoøadì 3 šipkami. b) hráè po svém prvním zásahu nezasáhne daší cíové èíso. Hráè tedy mùže skonèit v koe už po hodu 2 šipek, pokud první šipkou zasáhne cíové èíso, ae druhou šipkou daší cíové èíso mine. 5. Daší hráè hází na èíso, které právì hrající hráè nezasáh. Hru vyhrává hráè, který první dosáhne pøedem nastaveného poètu bodù. 6. Vysvìtení k obrázku 19: a) Nejprve hází hráè 1. Pokraèuje 8 šipkami v zásazích na èísa popoøadì od 1 do 8, ae nezasáhne èíso 9, a tak nezíská žádné skóre. b) Hráè 2 pokraèuje na èíse 9, které hráè 1 nezasáh, zasáhne ho a získá 1 bod. 6 39

6 Hra SOCCER (Socr KOPANÁ ), Voby: 6-15rd (ko), 2-16 hráèù 1. Toto je skvìá hra na procvièování házení na BULL S EYE a DOUBLE. Cíem hry SOCCER je nejprve pøevzít míè zásahem BULL S EYE a poté co nejvíce krát dát gó zásahem jakéhokoiv DOUBLE kromì vnitøního BULL S EYE, a nasbírat tak co nejvyšší skóre. 2. Jestiže hráè zasáhne BULL S EYE, zobrazí se mu oznaèení držení míèe. To znamená, že mùže dát gó zásahem jakéhokoiv DOUBLE kromì vnitøního BULL S EYE. V prùbìhu hry se vždy zobrazí jen jedno držení míèe. 3. Hráè mùže pokraèovat v házení na DOUBLE, aby získa co nejvyšší skóre, než míè získá daší hráè. Každým zásahem na DOUBLE je získán 1 bod. 4. Po skonèení hry vyhrává hráè s nejvyšším poètem bodù. 5. Vysvìtení k obrázku 16: 5.1. Hráè 1 zasáh vnitøní BULL S EYE a získa míè, mùže zasáhnout jakýkoiv DOUBLE, aby získa skóre Hráè 1 zasáh DOUBLE 11 a získa 1 bod, mùže pokraèovat v házení na DOUBLE, dokud míè nepøevezme daší hráè. Pøed odnesením terèe do opravy zkontroujte prosím násedující: ZÁVADA Do pøístroje nejde proud, dispeje nesvítí Nepravidené údaje Zobrazio se Stuc a zní Du- Du- V terèi jsou uomené ODSTRANÌNÍ ZÁVADY Zkontroujte, zda je konektor zástrèka pevnì zastrèena do terèe a adaptér pevnì zastrèen do zásuvky eektrické sítì. Znovu zapnìte terè. Vyjmìte z eektronického terèe konektor zástrèku a poèkejte asi 2 vteøiny. Poté zástrèku opìt zasuòte do terèe. Vyjmìte šipky z eektronického terèe. Otevøete zadní kryt terèe pomocí šroubováku a uomené hroty vytaète hroty smìrem ven ze zadní strany segmentu. NIKDY NEOTVÍREJTE ELEKTRONICKÝ OBVOD! *** NASTAVENÍ HRY a VOLEB *** Hra GOLF (GoLF), Voby: 9H-18H; 1-16 hráèù 1. Tato hra vychází ze souèasného gofu. Je to skvìá hra pro hráèe gofu. 2. Cíem hry GOLF je získat 3 body co nejménì údery (odpay) na každou jamku (zobrazí se: Ho#). 3. Každý hráè pokraèuje v házení na urèité èíso, dokud nezíská 3 body zásahem 1x TRIPLE nebo 1x DOUBLE a 1x SINGLE nebo 3x SINGLE. Poté, co všichni hráèi získají 3 body na daném èíse, pokraèují na daší èíso. 4. Daná èísa jsou popoøadì: èíso 1 na jamce 1, èíso 2 na jamce 2... až èíso 18 na jamce 18. Každá hozená šipka se poèítá jako jeden úder a nezáeží na tom, zda zasáha cí èi minua. 5. Vyhrává hráè s nejmenším poètem úderù. 6. Vysvìtení k obrázku 15: a) Na øadì je hráè 3 na jamce 4. Dosud má 10 úderù a získa již 1 bod na této jamce. b) Hráè 3 (PL-3) zásahem D4 dosáh 3 body a cekový poèet úderù je 11. Musí poèkat, než všichni hráèi získají 3 body, poté mùže jít na jamku 5. ZAPNUTÍ TERÈE 1. Vsuòte konektor do terèe (jack na pravé stranì terèe) a adaptér zastrète do eektrické zásuvky. 2. Po zapojení terèe se terè zaène automaticky pøehrávat a zazní meodie. 3. Stisknìte jakékoiv taèítko, abyste zastavii automatický LED test, a mùžete zaèít nastavovat parametry hry. NASTAVENÍ HRY 38 7

7 1. Na dispeji se zobrazí zároveò všechny vybrané údaje. Je proto vemi snadné a ryché nastavit požadované parametry hry. 2. Bìhem nastavování hry terè nezaznamenává žádné skóre. VÝBÌR HRY 1. Stisknìte taèítko GAME (HRA), abyste vybrai hru, kterou chcete hrát. Výbìr hry se zobrazí v oknì TEMPORARY SCORE a každým stisknutím taèítka GAME se Vám popoøadì dokoa zobrazí daší hra. 2. Poøadí her je obrácené. Stisknìte a držte taèítko GAME do té doby, než se ozve zvuk Bi-Bi, potom taèítko uvonìte. Tím obrátíte zobrazení poøadí výbìru her. VÝBÌR VOLBY HRY 1. Po vybrání hry stisknìte taèítko OPTION (VOLBA), abyste si vybrai požadovanou vobu hry. 2. Každým stiskem taèítka OPTION se Vám popoøadì dokoa zobrazí daší voba dané hry. VOLBA HRÁÈÙ c) Set: na evé stranì okna CUMULATIVE SCORE skóre se zobrazí èíso vyhrávající set. 8. Vysvìtení k obrázku 21: a) PL-1 vyhrá 1 set, 5 her a 4 míèe, PL-2 vyhrá 3 hry a 3 míèe, je to shoda 1, 4:3 výhoda hráè na pøíjmu. b) PL-2 (SEr 2) podává na D16 (DOUBLE 16), poté PL-1 úspìšnì vrací míè a tak dáe, až PL- 2 mine -be- a ztrácí jeden míè. PL-1 vyhrává shodu 2 a vyhrává hru. Hra ENGLISH CRICKET ( ANGLICKÝ KRIKET - EnGc), Voba: (---); 2 hráèi 1. Tato hra je pouze pro 2 hráèe, jeden hráè je vrhaè a druhý je rváè. Cíem vrhaèe je co nejrycheji nasbírat 9 branek, aby zabráni rváèi získávat daší skóre, a cíem rváèe je získat co nejvìtší skóre, než vrhaè nasbírá 9 branek. 2. Pravida hry: a) Vrhaèùv (Pit 1 nebo 2) cí je BULL S EYE. Každý zásah vnìjšího okruhu støedu se poèítá jako 1 branka, vnitøního støedu jako 2 branky a zásah do jiného èísa se nezapoèítává. b) Rváè (bat 1 nebo 2) mùže házet na jakékoiv èíso (DOUBLE a TRIPLE se také zapoèítávají). Do cekového skóre se z každého koa poèítají pouze body pøesahující 40 bodù; napø. skóre z koa je 46, 46-40=6, do cekového skóre se zapoèítá 6 bodù. Pokud je skóre z jednoho koa menší než 40, nezapoèítávají se žádné body. c) První skórovací koo je ukonèeno, když vrhaè nasbírá 9 branek. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE pro druhé skórovací koo. d) Hra konèí po ukonèení 2. skórovacího koa. Terè srovná výsedky hráèù a seznam F1 nebo F2 de jejich skóre, aby urèi, který hráè má vyšší skóre. 3. Vysvìtení k obrázku 20: a) Hráè 1 (Pit 1) je obranný tým a jeho cíem je BULL S EYE. Zásahem vnitøního BULL S EYE získává 2 branky. b) Hráè 2 (bat 2) je útoèný tým. V koe získa 63 bodù a tak se mu zapoèítává 23 bodù (63-40=23) do cekového skóre. 8 37

8 b) SEr 1 podává první. Každý hráè na podání obecnì podává støídavì jednu hru. Cíem hráèe na podání je zasáhnout tøemi šipkami èíso od 15 do 20 nebo støed BULL S EYE, jinak hráè na pøíjmu získá 1 míè. c) Hráè na pøíjmu musí vrátit míè zásahem jedné šipky ze 3 na èíso zasažené hráèem na podání, jinak hráè na podání vyhrává míè. Hrací èíso se automaticky zmìní na daší èíso pro protihráèe poté, co hráè na pøíjmu úspìšnì vrátí míè. d) Napø.: SEr 1 zasáhne èíso 20, PL-2 úspìšnì vrátí míè zásahem èísa 20, poté se cíové èíso pro hráèe na podání automaticky zmìní na -E- (BULL S EYE), potom na èíso 1 pro PL-2, èíso 2 pro SEr 1 atd., dokud hráè nemine cíové èíso a protihráè získá míè. Potom hráè na podání znovu podává cíové èíso atd. 3. Hráè musí vyhrát 4 míèe, aby vyhrá hru, a potom vyhrát 6 her, aby vyhrá set. 4. Shoda: jestiže je skóre ve høe 3:3, potom hra pokraèuje, dokud není hráè o 2 míèe pøed protihráèem a vyhrává tak hru. Pokud shoda ve høe pokraèuje do 9:9, vyhrává hráè, který první získá 10 míèù. 5. Hraní hry Tennis s jinými vobami: 1. Terè ECHO 1016 je urèen pro 1-16 hráèù a terè ECHO 1004 je urèen pro 1-4 hráèe. Ae nìkteré hry jsou pro 2-16 (nebo 4) hráèù nebo 2 hráèe/týmy. Mùžete tak kombinovat vìtší poèet hráèù do 2 týmù pøi hraní her pro 2 hráèe - pode pravide her: a) Hry pro 2-16 (nebo 4) hráèù: Cricket, Under, Over, Kier, Ludo, Foow the Leader, Scram, 9 Lives, Soccer, Biiards 9 Ba, Snooker. b) Hry pro 2 hráèe/týmy: Engish Cricket, Tennis, Baseba, Red & Green, Kier Team. 2. Stisknìte taèítko PLAYER, abyste vybrai poèet hráèù (4-P, 3-P, 2-P, 16P, 15P ). (Pokud si u modeu ECHO 1004 zvoíte hru KILLER, mùžete si vybrat 2-P, 3-P, 4-P nebo 2-t (= 2 týmy)). 3. Poøadí voby poètu hráèù je obrácené. Stisknìte a držte taèítko GAME do té doby, než se ozve zvuk Bi-Bi, potom taèítko uvonìte. Tím obrátíte zobrazení poøadí voby poètu hráèù. VOLBY 2G 3G 4G 5G 1T 3T 5T VYHRÁT 2G 3G 4G 5G 6G 2 Set 3 Set a BÝT PØED 2G 2G 2G 2G 2G 6. Tie-break: Jestiže je set 6:6 her, tento set vyhrává hráè, který první získá 7 míèù nebo je o 2 míèe pøed protihráèem. Pokud shoda ve høe pokraèuje až do 9:9, vyhrává hráè, který první získá 10 míèù. Jestiže se hraje tie-break, první hráè, který získá 6 her, podává 1 míè, poté každý hráè støídavì podá 2 míèe. 7. Zobrazení: a) Míè: na pravé stranì okna CUMULATIVE SCORE se zobrazí èíso vyhrávajícího míèe. V boku LED dispejù se zobrazí výhra míèe právì hrajícího hráèe. Pokud jeden hráè vyhraje hru, oznaèení míèe se vrátí zpìt na nuu. b) Hra: uprostøed okna CUMULATIVE SCORE se zobrazí èíso vyhrávající hru. Pokud jeden hráè vyhraje hru, oznaèení hry se vrátí zpìt na nuu. 36 9

9 TLAÈÍTKO GAME STISKNÌTE TLAÈÍTKO OPTION Hráè(i) 01-GAMES (. 01) 301, 501, 601, 701, 801, 901 a 1001(A01) 1-16 CRICKET (Cric) Score Cricket, Cut Throat Cricket a No score cricket 2-16 LUDO (Ludo) 300, 400, 500, 600, 700, 800 a KILLER (KiLL) 3LF, 4 LF, 5 LF, 6 LF, 7 LF DbL: Doube, 3LF (LF = ife život) 2-16 KILLER TEAM (KiLt) 3LF, 4 LF, 5 LF, 6 LF, 7 LF 4 SCRAM (ScrA) 7t, 21t (cekem 21 cíù) 2-16 OVER (OuEr) Ldr (Leader), Con (Contiune) 2-16 UNDER (Undr) Ldr (Leader), Con (Contiune) 2-16 AROUND THE CLOCK (Coc) ---, -2-, COUNT UP (C-uP) 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, HIGH SCORE (HiGh) 6rd, 7rd, 8rd, 9rd, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r 1-16 RANDOM SHOOT (Shot) 6rd, 7rd, 8rd, 9rd, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r 1-16 SHANGHAI (SHAn) I, II, III 1-16 HALVE IT (HALF) 12r (Round - ko), ran (Random náhodný) 1-16 FOLLOW THE LEADER (FoLo) Ldr (Leader), Con (Contiune) 2-16 ALL 51 BY 5 (AL 5) 31, 41, 51, 61, 71, 81, BINGO (bngo) 6rd, 7rd, 8rd, 9rd, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r POINT (21Pt) 3rd, 4rd, 5rd, 6rd, 7rd, 8rd, 9rd 1-16 SHOVE HA PENNY (PEnn) DOUBLE DOWN 41 (dd41) 12r (Round), ran (Random) 1-16 BEST TEN (bstn) ---, -2-, -3-, -E RED vs GREEN ( r-g) ---, -2-, LIVES (9 LF) 3LF, 4 LF, 5 LF, 6 LF, 7 LF, 8LF, 9LF 2-16 TENNIS (teni) 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 1 t, 3 t, 5 t 2 ENGLISH CRICKET (EnGc) SOCCER (Socr) 6rd, 7rd, 8rd, 9rd, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r 2-16 GOLF (GoLF) 9H, 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H 1-16 BILLIARD 9 BALL (9bAL) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, SNOOKER (SnoK) BASEBALL (bass) 3rd, 4rd, 5rd, 6rd, 7rd, 8rd, 9rd 2-16 FREE (FrEE) 10d, 20d, 30d (Darts šipek) 1-16 Hra RED vs GREEN (r-g), Voby: ---, -2-, -3-; 2 hráèi 1. Cíem hry je, aby hráè 1 jednou zasáh popoøadì èísa 20, 18, 13, 10, 2, 3, 7, 8, 14 a 12 a hráè 2 jednou zasáh popoøadì èísa 5, 9, 11, 16, 19, 17, 15, 6, 4 a 1. Po zásahu èísa mùže hráè házet na daší èíso. 2. Nejdøíve vyberte vobu ---, -2- nebo -3-. Pokud si hráè vybere ---, mùže házet na ceý segment, pokud si vybere -2- nebo -3-, musí zasáhnout DOUBLE nebo TRIPLE daného èísa. 3. Vyhrává hráè, který první dojde k posednímu èísu a zasáhne jej. 4. Zobrazení: a) V oknì cekového skóre se každému hráèi zobrazí cíové èíso. b) V boku LED dispejù se každému hráèi zobrazí 10 oznaèení. Každým zásahem cíového èísa jedno oznaèení zmizí. 5. Vysvìtení k obrázku 11: 5.1. Vevo: popoøadì cíová èísa hráèe Vpravo: popoøadì cíová èísa hráèe 2. Hra 9 ŽIVOTÙ (9 LF 9 LIVES ), Voby: 3-9LF (ives); 2-16 hráèù 1. Hra se hraje dokoa na èísa popoøadì od 1 do 20 a støed BULL S EYE. 2. Každý hráè zaèíná s pøedem nastavenými 3 až 9 životy ( LF ). 3. Hráèi v prvním koe házejí na èíso 1, potom ve druhém koe na èíso 2 atd., až ve 21. koe házejí na støed -be-, ve 22. koe házejí opìt na èíso 1 a takto stáe dokoa. 4. Každý hráè musí zasáhnout jednou šipkou v každém koe cíové èíso. Jestiže všechny tøi šipky minou, hráè ztrácí život. 5. Vyhrává hráè, který jako posední zùstane naživu. 6. Zobrazení: a) V boku LED dispejù se zobrazí poèet životù. b) Zbývající poèet životù se zobrazí vždy v oknì cekového skóre. c) Cíové èíso se zobrazí v oknì doèasného skóre. 7. Vysvìtení k obrázku 12: 7.1. Ve 12 koe je na øadì hráè 4, cíové èíso je Hráè 3 skonèi hru, hráèùm 1, 2 a 4 zbývají 2, 5 a 9 životù. Hra TENNIS (teni), Voby: 2-5G (Games - her); 1, 3, 5t (Sets - setù); 2 hráèi 1. Hra má podobná pravida jako souèasný tenis. Pode skuteèných pravide tenisu ženy hrají 3 sety a muži 5 setù. Ae v rámci šetøení hracího èasu si mùžete zvoit 1, 2, 3, 4 nebo 5 setù. 2. Hra je urèena pouze pro 2 hráèe a pravida hry jsou násedující: a) Jeden je hráè na podání (dispay SEr 1 nebo SEr 2) a druhý je hráè na pøíjmu (dispay PL-2 nebo PL-1)

10 Hra DOUBLE DOWN 41 (dd41), Voby: 12 rd (Round - ko) / ran (Random náhodná voba); 1-16 hráèù 1. Tato hra je urèena na procvièování pøesnosti a stabiity v házení. 2. Jsou zde možné 2 voby jedna voba je 12 ko a druhá je náhodná voba. 3. Voba 12 ko hry DOUBLE DOWN 41 je podobná jako 12 ko hry HALVE IT jen s výjimkou toho, že každý hráè na zaèátku hry dostane 41 bodù místo 0. Hrací èísa v každém koe jsou popoøadì 12, 13, 14, db, 15, 16, 17, tr, 18, 19, 20 a -be- - pro cekem 12 ko. 4. Náhodná voba hry DOUBLE DOWN 41 je podobná jako náhodná voba hry HALVE IT jen s výjimkou toho, že každý hráè na zaèátku hry dostane 41 bodù místo Prosím podívejte se na pravida hry HALVE IT pro více detaiù. 6. Vysvìtení k obrázku 13: 6.1.Každý hráè zaèíná se 41 body. Cíové èíso v prvním koe je 12, hráè 1 musí zasáhnout 12, ae všechny šipky minuy. 6.2.Skóre hráèe 1 je sníženo na poovinu 41 bodù na 21 bodù. Hra BEST TEN (bstn), Voby: ---, -2-, -3-, -E-; 1-16 hráèù 1. Cíem hry je zasáhnout èíso vybrané terèem - nejépe všemi deseti šipkami. 2. Nejprve si vyberte ---, -2-, -3- nebo -E-, symboy ---, -2- nebo -3- oznaèují ceý segment, DOUBLE nebo TRIPLE èísa vybraného terèem, které všichni hráèi musí zasáhnout v daném koe. Mùžete si procvièovat hod na støed, pokud si vyberete -E- (BULL S EYE). 3. Na zaèátku hry se na terèi zobrazí náhodné èíso. Každý hráè musí hodit 10 šipek na segmenty zobrazeného èísa. 4. Za každý zásah do segmentu daného èísa je jeden bod. Každým zásahem šipky do skórovací pochy se v boku LED dispejù sníží o 1 poèet oznaèení zbývajících šipek. 5. Poté, co všichni hráèi hodí 10 šipek, vyhrává hráè s nejvyšším poètem bodù. 6. Vysvìtení k obrázku 10: 6.1. Terè náhodnì vybere èíso 6, všichni hráèi musí zasáhnout èíso Na øadì je hráè 5, zasáh cí první šipkou a získa 1 bod; jedno oznaèení šipky zmizí. VOLBA DOUBLE BULL / SINGLE BULL 1. Pode nìkterých turnajových pravide se vnìjší BULL S EYE poèítá jako 50 bodù stejnì jako vnitøní BULL S EYE u her 01. Ae u hry CRICKET se vnìjší støed poèítá jako 25 bodù a jen vnitøní BULL S EYE jako 50 bodù. Na terèi si mùžete zvoit DOUBLE 25/50 nebo SINGLE 50/50, èímž se hra bude podobat turnajové høe. 2. Stisknìte taèítko B/DELETE a vyberte buï E25 (25/50 DOUBLE BULL S EYE) nebo E50 (50/50 SINGLE BULL S EYE). VOLBA DOUBLE IN / OUT 1. Voba DOUBLE IN / DOUBLE OUT je urèena pouze pro hry Stisknìte taèítko DOUBLE a zvote si požadovanou vobu DOUBLE IN / OUT. 3. Jsou zde možné ètyøi voby, LED ukazate IN a OUT Vám ukáže stav násedovnì: VOLBA IN OUT Open-In / Open-Out nesvítí nesvítí Doube-In / Open-Out svítí nesvítí Doube-In / Doube-Out svítí svítí Open-In / Doube-Out nesvítí svítí 4. Prosím podívejte se do pravide her 01 pro více podrobností o použití DOUBLE IN / OUT. ZVUK ON / OFF 1. Tento terè má 17 zvukových efektù: a) Skóre: SINGLE, DOUBLE, TRIPLE, nejvyšší skóre (TRIPLE 20), vnitøní BULL S EYE, vnìjší BULL S EYE a nezasažený cí b) Taèítka: úèinné a neúèinné akce c) Ostatní: start, vybuché koo, zabokování segmentu, vítìzná meodie a 4 daší meodie DUB- IN bìhem hry 2. Stisknutím taèítka SOUND mùžete støídavì zvuk zapnout a vypnout. *** HRA *** ZAÈÁTEK HRY 1. Pokud ve fázi nastavování hry vhodíte šipku do terèe, terè nezapoèítá žádné body. 2. Poté, co se Vám na paneu zobrazí všechny požadované voby hry, stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a mùžete zaèít hrát. 3. Místo nastavovacího paneu se zobrazí skórovací pane

11 b) Má nejvyšší skóre ze všech ae ménì než 21 bodù, pokud nikdo v tomto koe 21 bodù nedosáh. 5. Jestiže je skóre pøes 21 bodù nebo nìkterá šipka mine terè a je stisknuto taèítko PLAYER CHANGE, koo je vybuché (zobrazí se bust). 6. Po skonèení hry vyhrává hráè s nejvíce oznaèeními. 7. Vysvìtení k obrázku 9: 7.1.Hráè 2 získa v koe jedno oznaèení, nebo získa 21 bodù. 7.2.Na øadì je hráè 3, první šipkou získa 9 bodù, poté zasáh SINGLE 15, a tak je jeho koo vybuché, nebo cekové skóre je 24 bodù a to je více než 21 bodù. LED UKAZATEL HOLD a OZNÁMENÍ ZAÈÁTKU HRY 1. Dvojbarevný LED ukazate oznaèuje, zda je terè ve stavu HOLD (podržení zmrazení skórování hry) nebo START (pøipraven ke skórování). Ve stavu HOLD svítí LED ukazate èervenì a ve stavu START svítí zeenì. 2. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se LED ukazate HOLD automaticky zmìní na zeený START. 3. Zároveò zazní meodie START da- da- da- dan-- upozoròujíc hráèe, že terè je pøipraven na skórování. Hra SHOVE HA PENNY (PEnn), Voba:, 1-16 hráèù 1. Cíem hry pro každého hráèe je získat 3 oznaèení popoøadì na každém èíse od 15 do 20 a BULL S EYE. Vyhrává hráè, který první získá 3 oznaèení popoøadì na všech èísech. 2. Hráè získá oznaèení zásahem SINGLE, DOUBLE nebo TRIPLE daného èísa (singe 1 oznaèení, doube 2 oznaèení, tripe 3 oznaèení). 3. Jestiže hráè na jednom èíse získá více než 3 oznaèení, pøebývající oznaèení daruje násedujícímu hráèi. 4. Posední oznaèení musí být získáno samotným hráèem. 5. Poznámka: body (oznaèení) v této høe nemohou být smazány stisknutím taèítka B/DELETE. 6. Vysvìtení k obrázku 17: Hráè 1 získa 2 oznaèení na èíse 15. Jestiže zasáhne T15, získá navíc 2 body a tyto 2 body daruje hráèi 2. ZOBRAZENÍ DOÈASNÉHO SKÓRE 1. V oknì TEMPORARY SCORE se po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE zobrazí na 2 vteøiny rd 1, poté se automaticky zobrazí PL-1. rd # oznaèuje souèasné koo a PL-# oznaèuje právì hrajícího hráèe. 2. Poté, co hráè vhodí své šipky, v oknì TEMPORARY SCORE se na 2 vteøiny zobrazí úspìšnì zasažený segment, potom se zobrazí cekové skóre právì hrajícího hráèe za dané koo. 3. Vysvìtení k obrázku: První šipka zasáha znamená DOUBLE a 15 znamená èíso segmentu. Cekem hráè zásahem 2-15 získa 30 bodù. Druhá šipka zasáha 1-6, což znamená SINGLE segment èísa 6. Cekové skóre tohoto koa je tedy zatím 36 bodù ( = 36)

12 Hra BINGO rd (Round - ko), Voba: 1-16 hráèù 1. Hra BINGO spojuje dovednost pøesného hodu, štìstí a trochu hazardu. 2. Nejdøíve musí hráè namíøit na èísa 1, 2, 3, 4 nebo 5 a zasáhnout je aespoò jednou ze tøí šipek, aby dosta šanci BINGO. 3. Pokud hráè èíso zasáhne, terè vybere daší èíso z 1, 2, 3, 4 a 5. Jestiže je èíso vybrané terèem stejné jako èíso, které hráè pøedtím 1, 2 nebo 3krát zasáh, hráè získá 1, 2 nebo 3 body. Jestiže hráè nezasáh èíso ani jednou šipkou, toto koo pro nìj skonèio. 4. Hráè mùže hazardovat se svým skóre mùže pokraèovat a házet na èíso vybrané terèem. Hráèovo skóre se zdvojnásobí po každém zásahu. Ovšem po každém nezasažení se skóre sníží na poovinu. Maximání skóre v jednom koe je 10 a minimání 0. Pokud hráè nechce hazardovat, stiskne taèítko PLAYER CHANGE, aby moh hrát daší hráè, a skóre se mu nezmìní. 5. Po skonèení hry vyhrává hráè s nejvyšším skóre. 6. Vysvìtení k obrázku 22: 6.1. Hráè 1 zasáh 1-3, 2-4 a 1-2, na terèi se zobrazí èíso 2, a tak hráè získává 1 bod (nebo hráè zasáh jednou èíso 2, které poté terè náhodnì vybra) Hráè pokraèuje a hází šipky, s každým zásahem se mu skóre zdvojnásobí, po každém nezasažení se mu skóre sníží na poovinu. V tomto koe získává 2 body. 7. Jestiže hráè nezasáh ani jednou ze tøí šipek, musí stisknout taèítko PLAYER CHANGE, aby se na terèi zobrazio BINGO èíso. 4. U her Random Shot, Ludo, Under, Over, Shanghai, Free, Have it, Foow the Leader a Scram je zobrazení jiné. Prosím podívejte se do pravide tìchto her. CELKOVÉ SKÓRE a POÈET ŠIPEK 1. V oknì CUMULATIVE SCORE se zobrazuje cekové skóre každého hráèe od zaèátku hry. 2. Prosím podívejte se do pravide her na hry s rùzným poèáteèním skóre. 3. Cekové skóre bude bikat mezi pøedchozím cekovým skóre a novým cekovým skóre, po vhození šipek se zobrazí souèasné cekové skóre. 4. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se v oknì CUMULATIVE SCORE zobrazí tøi bikající teèky. Oznaèují zbývající poèet šipek k hodu v daném koe. Po každém zásahu šipky do terèe jedna bikající teèka zmizí. 5. U her Red & Green, Tenis a Baseba je zobrazení jiné. U hry Red & Green se zobrazí cíové èíso, u hry Tennis se zobrazí èísa vyhrávající set, hru a míè a u hry Baseba se zobrazí èíso OUTu pro tým pákaøe. Hra 21 POINT (21Pt 21 BODÙ ), Voby: 3 až 9 ko, 1-16 hráèù 1. Tato hra vychází ze hry poker. 2. Cíem hry je získat co nejvíce oznaèení, a tak vyhrát hru. 3. Hraje se na všechna èísa, DOUBLE a TRIPLE se zapoèítávají. 4. Hráè mùže získat oznaèení dvojím zpùsobem: a) Dosáhne pøesnì 21 bodù 1, 2 nebo 3 šipkami. BLOK LED DISPLEJÙ 1. Jakékoiv oznaèení na tomto boku LED dipejù bude bikat 2 vteøiny oznaèujíc zasažené èíso/ oznaèení. 2. U her Cricket a Penny se po zasažení specifického èísa zobrazí stav uzavøení. 3. Pokud se jeden z dispejù rozsvítí, pøi høe Kier hráè získa jeden život po zásahu svého vastního èísa, pøi høe Ludo hráè získa stejné skóre jako je cekové skóre protihráèe na místì jednotek a desítek, pøi hrách Bingo, 21 Points, Engish Cricket nebo Gof hráè získa jedno oznaèení, pøi høe Tennis hráè vyhrá míè a pøi høe Baseba hráè dosáh mety. 4. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE pøi hrách Under, Over, 9 Lives a Foow the Leader se každému hráèi zde zobrazí pøedem nastavený poèet životù. Každé LED oznaèení znamená 1 život

13 5. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se pøi høe Scram zobrazí všech 21 LED dipejù, což oznaèuje stav vymazání èíse. 6. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se pøi høe Best Ten zobrazí zbývající poèet šipek a pøi høe Red and Green se zobrazí zbývající poèet cíù. 6. Bikající symboy na terèi End a 0 a meodie Don- Don Don Don- Don, Don- Don oznaèují, že hráè již ztrati všechny životy a hra pro nìj skonèia. 7. Vítìzem se stává posední hráè, kterému zby život. Zazní vítìzná meodie. Hra FOLLOW THE LEADER - Con (Continue), Voba: 2-16 hráèù 1. Hra se hraje pode stejných pravide jako voba Leader s tím rozdíem, že pokud žádný hráè nezasáhne v ceém koe cíové èíso, vedoucí toto èíso musí zasáhnout, jinak ztrácí život. Hra vždy pokraèuje ( Continues ) s tím samým cíovým èísem, dokud jej nikdo nezasáhne, až poté mùže být èíso zmìnìno na nové. 2. Rozdíné zobrazení: a) Symbo vedoucího LEA se zobrazí pouze doèasnì, jen když hráè zasáhne cíové èíso, a zmizí po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE pøi zmìnì hráèe. b) Symbo --- se zobrazí v oknì TEMPORARY SCORE pouze po zásahu cíového èísa hráèem. Jestiže v ceém koe žádný hráè cíové èíso nezasáhne, tento symbo se na konci koa již nezobrazí. Vedoucí musí také zasáhnout cíové èíso, jinak ztratí 1 život. AUTOMATICKÉ PODRŽENÍ HRY 1. Na zákadì násedujících podmínek terè zmìní automaticky stav na HOLD ( podrží hru) a zmrazí skóre: a) pokud byy zapoèítány 3 šipky v jednom koe. b) pokud právì hrající hráè ukonèi hru. c) na konci koa u her Under, Over a Foow the Leader. d) pokud je terè ve stavu nastavování hry. e) pokud je terè ve stavu STUCK - zabokování. 2. Pokud je bìhem tohoto automatického podržení hry hozena do terèe daší šipka, nedojde k žádné zmìnì, žádnému zapoèítávání. RUÈNÍ PODRŽENÍ HRY 1. Terè zùstává v stavu START do té doby, než jsou všechny 3 šipky vhozeny do bodovací pochy terèe. Pokud chcete zmrazit terè ještì pøed vhozením všech tøí šipek (nebo v pøípadì, že jste nìkterou šipkou minui skórovací pochu a terè tak nezapoèíta všechny tøi hozené šipky), stisknìte taèítko HOLD a zmrazíte tak senzory terèe. Tímto pøedejdete dašímu skórování bìhem vyjmutí šipek. 2. Stisknìte taèítko HOLD ještì jednou, abyste zmìnii stav podržení hry, nebo stisknìte taèítko PLAYER CHANGE, abyste postoupii poøadí dašímu hráèi. Hra ALL 51 BY 5: 31, 41 až 91 ( DÌLÍME PÌTI ), Voba: 1-16 hráèù 1. Cíem hry je snížit v každém koe poèet bodù z pùvodnì stanoveného poètu 31, 41, 51 nebo Hra vypadá veice jednoduše, ae je tìžké dosáhnout požadované pøesné hodnoty, nebo k dosažení skóre musí být cekový poèet bodù za každé koo dìitený 5. Napøíkad, dosáhne-i hráè 25 bodù v koe, skóre je 5 (25/5=5). 3. Každé skóre z koa, které není dìitené 5, se nezapoèítává. Napø. získá-i hráè cekem 47 bodù, skóre je 0, protože 47 není dìitené 5. Jestiže jedna ze 3 šipek mine terè, není zapoèítáváno žádné skóre. 4. Koo je poèítáno za vybuché (zobrazí se bust ), jestiže hráè získá vìtší poèet bodù, než je jeho souèasné skóre (výsedkem by byo èíso menší než nua). 5. První hráè, jehož cekové skóre dosáhne pøesnì nuy, vyhrává. 6. Vysvìtení k obrázku 14: a) Hráè 9 získa 9 bodù: zásahem T3, S19 a S17 získa 45 bodù 45/ 5=9. b) Po nìkoika koech: koo hráèe 9 je vybuché, nebo jeho skóre 13 (65/5=13) je vìtší než zbývající

14 d) SINGLE, DOUBLE a TRIPLE jsou rozdíná èísa. Napø. urèené èíso je =18 - hráè se mùže stát vedoucím, pouze pokud zasáhne DOUBLE èísa 18. e) Jestiže hráè zasáhne urèené èíso až tøetí šipkou v koe, zùstává toto èíso beze zmìny. Hráè již nehází daší šipkou, aby stanovi nové cíové èíso. f) Jestiže hráè zasáhne cíové èíso první nebo druhou šipkou v koe a zbyé šipky zasáhnou asfat nebo minou terè, terè automaticky po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE zvoí jednoduché èíso 1-3. Toto opatøení brání vedoucímu, aby po zasažení urèeného èísa úmysnì nehodi šipky mimo terè a tak necha soupeøi na terèi pøedešé vemi obtížné èíso. g) Každý hráè zaèíná se 7 životy, posední hráè, který pøežije, vyhrává. 2. Jsou zde 2 voby pro hru FOLLOW THE LEADER: voba Continue ( Pokraèuj ) - de tradièních pravide, a voba Leader ( Vedoucí ), která je upravená firmou ECHOWELL a je vhodnìjší pro ménì pokroèié hráèe. VYJMUTÍ ŠIPEK a ZMÌNA HRÁÈE 1. Každý hráè v jednom koe hází 3 šipkami. Pokud šipka mine terè nebo se odrazí od terèe, hráè touto šipkou již znovu nesmí házet v daném koe. Koo skonèí po vhození tøetí šipky posedního hráèe. 2. Po zásahu tøí šipek do terèe zaène automaticky bikat okno CUMULATIVE SCORE a LED ukazate HOLD se zmìní na èervený. Právì hrající hráè musí vyjmout šipky z terèe a poté stisknout taèítko PLAYER CHANGE, aby moh hrát daší hráè. 3. Nejjednodušší zpùsob vyjmutí šipky je otáèet šipkou ve smìru hodinových ruèièek a zároveò ji pomau vytahovat z terèe. 4. Po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se terè opìt zmìní na stav START a hra takto pokraèuje až do konce. Hra FOLLOW THE LEADER - LDR (LEADER), Voba: 2-16 hráèù 1. Stanovení vedoucího a zaèátek hry: a) Každý hráè zaèíná se 7 životy, které jsou zobrazeny v boku LED dispejù. b) Terè urèí náhodné èíso jako první cíové èíso. c) Všichni hráèi popoøadì házejí šipkou, dokud jeden nezasáhne cíové èíso a stane se prvním vedoucím. d) Jestiže hráèi nemohou zasáhnout náhodné èíso, neztrácejí žádné životy, dokud není stanoven vedoucí. e) Vedoucímu se v oknì cekového skóre zobrazí symbo LEA. f) V oknì doèasného skóre se zobrazí symbo ---, terè èeká, až vedoucí zvoí nové cíové èíso. g) Po zásahu vedoucího novou šipkou do skórovací pochy se v oknì TEMPORARY SCORE zobrazí nové cíové èíso. Zazní meodie, aby hráèi pøipomnìa, že má stisknout taèítko PLAYER CHANGE. 2. Vysvìtení k obrázku 8: 2.1.Terè zobrazi náhodné èíso 18, hráè zasáh 1-18 a sta se hráèem 1. Hráè se sta vedoucím a v oknì TEMPORARY SCORE se zobrazí --- èekajíc na nové cíové èíso Vedoucí zasáh 1-12, takže násedující hráè musí násedovat vedoucího a zasáhnout Jestiže hráè bìhem koa nezasáhne cíové èíso, ztrácí 1 život jedno oznaèení života v boku LED dispejù zhasne. Daší hráè pokraèuje v házení na to samé èíso atd. 4. Jestiže žádný hráè bìhem daného koa nezasáhne cíové èíso, v oknì TEMPORARY SCORE se zobrazí --- a vedoucí musí zásahem šipky do skórovací pochy urèit nové cíové èíso. Pøi urèení cíového èísa vedoucí neztrácí žádný život. 5. Pokud hráè zasáhne urèené èíso a stane se vedoucím, ae zbývající šipky v koe minou terè, po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE se v oknì TEMPORARY SCORE automaticky zobrazí 1-3. VYVOLÁNÍ A VYMAZÁNÍ ODRAŽENÍ ŠIPKY NEBO CHYBNÉHO VÝSLEDKU 1. Tímto zpùsobem mùžete bìhem hry vymazat chybné skóre zpùsobené odražením šipky nebo dotekem skórovací pochy. 2. U terèe ECHO 1004 každým stiskem taèítka RECALL si vyvoáte zásah šipky do skórovací pochy popoøadì od posední šipky k první (ve smyèce). Teèky oznaèují poøadí vyvoané šipky (napø. 2 teèky oznaèují 2. šipku, která zasáha skórovací pochu, ze tøí). Poté, co si vyvoáte požadovanou šipku, stisknìte taèítko B/DELETE a skóre za danou šipku se Vám odeète od cekového skóre. Vhozené šipky musí být vyvoány ještì pøed stisknutím taèítka PLAYER CHANGE, nebo po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE již vhozené šipky znovu nevyvoáte. 3. U terèe ECHO 1016 není taèítko RECALL. Proto musíte vymazat chybné skóre ihned po zobrazení tohoto chybného skóre. Pokud vhodíte do terèe daší šipku, chybné skóre již nevymažete. Abyste tedy vymazai chybné skóre, stisknìte taèítko B/DELETE a dané skóre se Vám odeète od cekového skóre. ZABLOKOVÁNÍ, UVÁZNUTÍ 1. Bìhem hry se Vám mùže zabokovat segment, na terèi se zobrazí Stuc a terè nezaznamená žádné daší skóre, dokud segment není uvonìn. Segment se vìtšinou zabokuje pøi zásahu jedné šipky druhou. 2. Dojde-i k zabokování šipky v bodovacím segmentu, terè vydá varovný signá. V oknì doèasného skóre se støídavì zobrazí Stuc a pozice zabokování segmentu symboy -, = nebo º a èísem. Pø.: V oknech se zobrazí Stuc a º 18, což znamená, že TRIPLE èísa 18 je zabokován. 3. Vyjmìte šipku ze zabokovaného segmentu, terè se automaticky vrátí do stavu START a je pøipraven dá poèítat skóre

15 PØEHLED SKÓRE jen pro ECHO Terè ECHO 1016 má 9 LED dispejù 1 okno TEMPORARY SCORE, 4 okna CUMULATIVE SCORE a 4 boky LED dispejù. Najednou mùže zobrazit 4 ceková skóre. Pokud hrají více než 4 hráèi najednou, díky této funkci si mùžete popoøadì prohédnout skóre všech hráèù. 2. Abyste si mohi prohédnout skóre ostatních hráèù, stisknìte taèítko SCORE. 3. V oknì TEMPORARY SCORE biká Scor a zobrazí se,, nebo, což znamená, že terè je ve stavu Pøehed skóre po stisknutí taèítka SCORE. Poèet teèek oznaèuje skupinu hráèù násedovnì: hráè, hráè, hráè a hráè. V oknì CU- MULATIVE SCORE a v boku LED dispejù se zobrazí skóre a stav oznaèování daných hráèù. 4. Každým stiskem taèítka SCORE se Vám zobrazí daší skupina 4 hráèù (popoøadì dokoa). 5. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a mùžete pokraèovat ve høe. 5. Po ukonèení koa terè automaticky zvoí nové èíso pro daší koo. Hra pokraèuje do té doby, dokud posední hráè nehodí v 7. koe svou posední šipku. 6. Vysvìtení k obrázku 3: a). Terè urèí náhodné èíso 15, hráè 3 nezasáhne èíso ani jednou šipkou a skóre 46 se mu rozdìí na 23 bodù. b). Hráè 1 nezasáhne ani jednou šipkou èíso 18 a pùvodní skóre 45 se mu rozdìí na 23 bodù. ZAKONÈENÍ HRY 1. Hra pokraèuje ve výše uvedeném poøadí, dokud jeden z hráèù nezvítìzí. 2. V oknì vítìze se støídavì zobrazí F-1 a cekové koneèné skóre. 3. V oknì TEMPORARY SCORE se zobrazí cekový poèet ko, tedy zobrazí se koo, ve kterém hráè zvítìzi. Teèky zobrazené v oknì hráèe oznaèují šipky, které ještì nebyy ve vítìzném koe hozeny. Vynásobte si poèet ko tøemi šipkami a odeètìte nevhozené šipky v posedním koe a uvidíte, koika šipkami vítìz vyhrá hru. 4. Zazní meodie pro vítìze. Hráè mùže ještì pøed koncem meodie stisknout jakékoiv taèítko a meodie pøestane hrát. 5. Poté, co vyhraje první hráè, pøi hrách 01 stisknìte jednou taèítko PLAYER CHANGE a zobrazí se Vám údaje PPD a pøi høe Score Cricket údaje MPR. 6. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE, aby ostatní hráèi mohi dohrát hru. 7. U her High Score, Random Shoot, Shanghai, Have It, Bingo, 21 Points, Doube Down 41, Gof, Snooker a Soccer se pøedem nastavuje poèet ko. Tyto hry konèí, jakmie posední hráè hodí posední šipku v posedním koe, takže všichni hráèi skonèí po tom samém koe. Terè automaticky vyhodnotí skóre hráèù a v hráèových oknech zobrazí F-1, F-2... F-16 de jejich koneèného skóre. 8. Pokud posední hráè v posedním koe nezasáh terè všemi tøemi šipkami èi pouze šipka/y škrty o terè, terè nemùže automaticky porovnat výsedky hráèù. Stisknìte taèítko PLAYER CHANGE, ukonèíte tak hru a terè porovná výsedky. 9. Pokud již všichni hráèi dohrái, stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a mùžete nastavit novou hru. NOVÉ NASTAVENÍ HRY 1. Stisknìte a držte taèítko RESET do doby, než se zobrazí ceý nastavovací pane a ozve se zvuk Bi-Bi. Tímto pøerušíte souèasnou hru a mùžete nastavit hru novou. 2. Po nastavení nové hry a všech voeb stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a mùžete zaèít hrát novou hru. Hra HALVE IT (HALF): 12 Round (ko), Voba: 1-16 hráèù 1. Hra se hraje pode stejných pravide jako HALVE IT s náhodným èísem, ae terè urèuje násedující èísa v pevném poøadí: 12, 13, 14, -db-, 15, 16, 17, -tr-, 18, 19, 20, a -be-. Hra se tedy hraje na 12 ko. 2. Ve ètvrtém koe se v oknì doèasného skóre zobrazí symbo -db-, hráè musí zasáhnout jakýkoiv DOUBLE (od D1 do D20 nebo vnitøní BULL S EYE), aby skórova. Hráè musí zasáhnout v daném koe jakýkoiv DOUBLE aespoò jednou ze 3 šipek, jinak mu bude skóre sníženo na poovinu. 3. V osmém koe se v oknì TEMPORARY SCORE zobrazí symbo -tr-, hráèi musí zasáhnout jakýkoiv TRIPLE (od T1 do T20). 4. V posedním koe terè zobrazí -be- a hráèi musí zasáhnout vnìjší nebo vnitøní BULL S EYE, jinak jim bude skóre také sníženo na poovinu. Hra FOLLOW THE LEADER ( NÁSLEDUJ VEDOUCÍHO ), Voby: CONTINUE, LEADER; 2-16 hráèù 1. FOLLOW THE LEADER je také soutìživá hra, srovnává pøesné støey hráèù. Pravida hry: a) Cíem hry je zasáhnout cíové èíso, které je urèeno vedoucím. b) Hráè musí zasáhnout urèené èíso aespoò jednou ze 3 šipek, jinak ztrácí život. c) Hráè se stane novým vedoucím a neztratí život, pokud zasáhne urèené èíso a zásahem daší šipky urèí nové èíso

16 Hra SHANGHAI II (SHAn) 28 Hra se hraje pode stejných pravide jako hra SHANGHAI I jen s tím rozdíem, že pokud se hráèi podaøí v jednom koe zasáhnout SINGLE, DOUBLE a TRIPLE daného èísa (nezáeží na poøadí), vyhrává ceou hru. Hra SHANGHAI III (SHAn) 1. Hraje se na všechna èísa kromì støedu. 2. Hráèi házejí na èísa popoøadì od 1 do Každý hráè zaèíná èísem 1. Po zásahu èísa 1 se snaží zasáhnout èíso 2 atd. 4. Do skóre se poèítají se pouze zásahy šipek do terèe na urèené èíso a DOUBLE a TRIPLE èísa. 5. Hráè mùže vyhrát ceou hru zasažením SINGLE, DOUBLE a TRIPLE daného èísa bìhem 1 koa (na poøadí nezáeží). 6. Vyhrává hráè, který první zasáhne koneèné èíso 20 nebo hráè s nejvyšším skóre - po posedním hodu posedního hráèe v 7. koe. Zazní vítìzná meodie. 7. Pokud posední hráè v posedním koe nezasáhne terè všemi tøemi šipkami, terè neumí porovnat skóre všech hráèù automaticky. Hráè musí stisknout PLAYER CHANGE, aby moha být zakonèena hra a porovnány výsedky. Hra RANDOM SHOOT (Shot), Voby: 6-15 Round (ko); 1-16 hráèù 1. Tato hra je urèena na procvièování pøesnosti. 2. Cíem hry RANDOM SHOOT je zasáhnout èíso, které terè sám automaticky zvoí. Pokud hráè šipkou urèené èíso zasáhne, zapoètou se mu body de násedující tabuky. Èást SINGLE DOUBLE TRIPLE E25 E50 Body Po zásahu èísa nebo na zaèátku koa se každému hráèi zobrazí nové èíso. Pokud hráè nezasáhne urèené èíso, nedostane žádné body a v násedujícím koe se mu zobrazí nezasažené èíso. 4. Dané èíso je zobrazeno v oknì doèasného skóre. Dvì bikající oznaèení na obou stranách èísa (- ##-) znamenají, že hráè musí zasáhnout toto èíso, aby získa body. be- oznaèuje BULL S EYE. 5. Vyhrává hráè s nejvyšším poètem bodù. Hra HALVE IT (HALF) - ran (Random) ( Rozetni to s náhodným èísem ), Voba: 1-16 hráèù 1. Tato hra je urèena na procvièování pøesnosti a stabiity v házení. 2. Terè automaticky na zaèátku každého koa zobrazí náhodné èíso v oknì TEMPORARY SCORE. 3. Urèené èíso se nezmìní po ceé jedno koo. Všichni hráèi hází své tøi šipky na urèené èíso a sbírají body. DOUBLE a TRIPLE se také zapoèítávají. 4. Pokud se hráèi nepodaøí bìhem koa zasáhnout urèené èíso aespoò jednou šipkou, automaticky se mu sníží skóre na poovinu. Zazní meodie Ha, Le, Lu, Ya. Jestiže hráè zasáhne asfat, musí po hodu posední ze 3 šipek stisknout PLAYER CHANGE a cekové skóre se mu opìt sníží na poovinu. ZOBRAZENÍ NASTAVENÍ HRY 1. Bìhem hry mùžete stisknout a podržet taèítko GAME, èímž se Vám zobrazí nastavení hry. 2. Po uvonìní taèítka mùžete pokraèovat ve høe. AUTOMATICKÉ a RUÈNÍ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ 1. Pokud terè nepoužíváte více než 8 minut, terè se automaticky vypne. 2. Vypnout terè mùžete rovnìž stisknutím a podržením taèítka POWER OFF, dokud všechny dispeje nezhasnou. 3. Stisknutím jakéhokoiv taèítka, mimo taèítka GAME, terè zapnete a mùžete pokraèovat ve høe. Stisknutím taèítka GAME se Vám zobrazí nastavovací pane a údaje hry hrané pøed vypnutím terèe se vymažou. 4. Pokud nebude hrát na terèi deší dobu, vyjmìte adaptér z eektrické zásuvky. *** PRAVIDLA HRY *** ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY ŠIPKY 1. V každém koe hráè hází 3 šipkami. Šipka mimo terè nebo šipka, která se na terèi neudrží, se nesmí znovu házet a nezapoèítává se do dosaženého výsedku. Po ukonèených 3 hodech hráè své šipky z terèe vyjme. 2. Všichni hráèi hází ve stanoveném poøadí. O poøadí hráèù se rozhoduje v prvním rozhozu. První hází hráè, který zasáh støed nebo je mu nejbíže. 3. Zásahem SINGLE získáte poèet bodù jako èíso segmentu, zásahem DOUBLE získáte dvojnásobek a zásahem TRIPLE trojnásobek. Zásahem okraje støedu - BULL S EYE - získáte 25 bodù a zásahem pøímo do støedu terèe - BULL S EYE - získáte 50 bodù (2x25). Hry 01 (s PPD), Voby: 301, 501 až 1001 (A01); 1-16 hráèù 1. Tato hra je nejznámìjší a nejpopuárnìjší, hrají ji hráèi v igách a na vìtšinì ceosvìtových turnajù. 2. Každý hráè zaèíná s výchozím skóre 301, nebo 1001 bodù. Cíem hry je snižovat v každém koe výchozí skóre. Jakmie hráè dosáhne pøesnì 0 bodù, hru konèí. 3. Koo je pro hráèe oznaèeno za vybuché ( BUST na dispeji se objeví bust), pokud hráè v daném koe získá vìtší poèet bodù, než je jeho zbývající skóre. Nemùže tak dosáhnout pøesnì nuy a koo pro nìj konèí. Skóre se hráèi automaticky vrací na poèet bodù, který mì na zaèátku koa. 4. Každá hra 01 má 4 voby DOUBLE IN/OUT: a) DOUBLE IN: Hráè musí nejdøíve zasáhnout jakýkoiv DOUBLE nebo vnitøní støed, aby moh zaèít hrát. b) OPEN IN: Hráè zaèíná hru zásahem jakéhokoiv èísa. c) DOUBLE OUT: Hráè musí zasáhnout takový DOUBLE nebo vnitøní støed, aby dosáh pøesnì skóre 0 a ukonèi tak hru. Pokud skóre hráèe spadne až na 1 bod pod nastavením DOUBLE OUT, koo je vybuché (bust). d) OPEN OUT: Hráè musí být zasáhnout takové èíso, aby po jeho odeètení od zùstatku zbyo pøesnì 0 bodù. 17

17 5. Pøi hrách 01 mohou všichni hráèi pokraèovat ve høe až do konce. 6. PPD údaje: 6.1. Pode pravide NDA (Americká Národní Šipková Asociace) PPD (body za šipky) je cekový poèet bodù dìený aktuáním poètem hodù. Vítìz poèítá cekový poèet bodù a ostatní hráèi aktuání stav bodù Poté, co jeden z hráèù zvítìzí, stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a zobrazí se Vám PPD V oknì TEMPORARY SCORE biká PPd a v oknì CUMULATIVE SCORE každého hráèe se zobrazí údaje PPD Stisknìte znovu taèítko PLAYER CHANGE a ostatní hráèi mohou dohrát hru Údaje PPD se zobrazí jen po výhøe prvního hráèe. Hra LUDO (Ludo ÈLOVÌÈE NEZLOB SE ), Voby: 300 až 900; 2-16 hráèù 1. Tato hra bya vytvoøena firmou ECHOWELL a je patentována. Pùvodní hra LUDO (Èovìèe nezob se) se hraje na zákadì hodu kostkou. Podstatu této hry jsme pøizpùsobii šipkové høe. 2. Pravida hry LUDO: a) Hra je urèena pro 2-16 hráèù, ae vìtší zábavu Vám zajistí minimání poèet 4 hráèù (a více). b) Všichni hráèi mají na zaèátku hry 0 bodù a každým zásahem šipky do terèe zvyšují své skóre. Ae jakékoiv cekové skóre protivníka mùže být vráceno na zaèátek tj. 0 bodù - v pøípadì, že protivník je zabit právì hrajícím hráèem. Tím, že právì hrající hráè zasáhne poèet bodù, který má jeho protivník v cekovém skóre na místì desítek a jednotek, mùže rávì hrající hráè protivníka vrátit na start na 0 bodù. Terè porovnává hodnoty ve skóre protivníka pouze na místì desítek a jednotek (ne stovek). Každá šipka, kterou úspìšnì bodujete, mùže zabít protivníka; mùžete tedy zabít v jednom koe až 3 protivníky. c) V pøípadì, že hráè zabije svého protivníka, získá navíc 1 život. d) Je-i cekové skóre hráèe v zónì 0-29 bodù, znamená to, že hráè nemùže být vrácen na nuové skóre, nebo je v bezpeèné zónì. e) 2 zpùsoby jak vyhrát LUDO: Dosáhnout nebo pøesáhnout svým cekovým výsedkem cíové skóre, které byo nastaveno na zaèátku hry (cíové skóre mùže být nastaveno od 300, 400 do 900 bodù po 100 bodech). Zabít protivníky 7x, a získat tak 7 životù. 3. Zobrazení: a) Po zásahu šipky do skórovací pochy se v oknì CUMULATIVE SCORE právì hrajícího hráèe støídavì zobrazí na 2 vteøiny pøedchozí a nové cekové skóre. Pokud právì hrající hráè zabije protivníka, bude zde bikat pøedchozí skóre a 0 bodù. b) V boku LED dispejù se zobrazí cekový poèet oznaèení. Jestiže právì hrající hráè zabije protivníka, v oknì právì hrajícího hráèe bude asi 2 vteøiny bikat nové oznaèení. c) V oknì TEMPORARY SCORE se rd## a PL# a údaje o rozdíu skóre mezi protivníkem a právì hrajícím hráèem. Tím se právì hrající hráè mùže rozhodnout, který segment zasáhne, aby zabi protivníka. Terè porovnává hodnoty na místì desítek a jednotek skóre pravì hrajícího hráèe se skóre protivníkù. Jestiže porovnaná hodnota je menší než 60 bodù, zobrazí se rozdí skóre s èísem hráèe. Jestiže tento rozdí je menší než 60 bodù u dvou a více hráèù, Všechny DOUBLE a TRIPLE se poèítají jako SINGLE. b) -2- DOUBLE Around The Cock Tato hra je více obtížnìjší, ae vhodná pro trénování DOUBLE IN/OUT ve hrách 01. Každý hráè musí zasáhnout aespoò jednou DOUBLE èísa popoøadì od DOUBLE 1 (D1) do DOUBLE 20 (D20), a poté zasáhnout BULL S EYE (E50). c) -3- TRIPLE Around The Cock Každý hráè musí zasáhnout aespoò jednou TRIPLE èísa popoøadì od TRIPLE 1 (T1) do TRIPLE 20 (T20), na závìr hry musí zasáhnout BULL S EYE (E50). 4. V oknì cekového skóre hráèe se zobrazí èíso, které hráè musí zasáhnout. Pokud hráè èíso zasáhne, èíso v oknì se zvýší o 1. Symbo -E- nebo E50 znamená posední segment BULL S EYE. 5. Po vítìzství prvního hráèe mohou ostatní hráèi dohrát hru. Hra HIGH SCORE (HiGh), Voby: 6-15rd (ko); 1-16 hráèù 1. Tato hra je navržena havnì pro zaèáteèníky a je vemi jednoduchá. Cíem hry je dosáhnout co nejvyššího skóre. 2. Nejdøíve nastavte poèet ko. Každý hráè zaèíná hru s 0 bodù a každým zásahem šipky mu skóre narùstá. Poté, co v závìreèném koe posední hráè hodí 3. šipku, terè automaticky porovná výsedky a zobrazí F-1, F-2... F16 v oknì každého hráèe a zazní vítìzná meodie. 3. Jestiže v závìreèném koe posední hráè nezasáhne terè všemi tøemi šipkami, musí hráè stisknout taèítko PLAYER CHANGE, aby hra bya ukonèena a terè moh porovnat výsedky. Hra COUNT UP (C-Up), Voby: 100, 200 až 900; 1-16 hráèù 1. Tato hra je navržena pro zaèáteèníky a každý ji mùže snadno hrát. 2. Každý hráè zaèíná hru s 0 bodù a každým zásahem šipky skóre narùstá. 3. Hru vyhrává hráè, který první dosáhne nebo pøesáhne stanovený poèet bodù. 4. Po vítìzství prvního hráèe mohou ostatní hráèi dohrát hru. Hra SHANGHAI I (SHAn) 1. V této høe se hraje popoøadì na èísa 1 až Hráèi se snaží v prvním koe zasáhnout èíso 1, ve druhém èíso 2 a tak postupnì až do èísa 7 v sedmém koe. 3. Zapoèítávají se pouze šipky, které zasáhnou dané èíso a DOUBLE a TRIPLE. Všichni hráèi zasahují všemi tøemi šipkami to samé èíso v jednom koe. 4. Po úspìšných 3 hodech posedního hráèe v posedním 7. koe vyhrává hráè, který nasbírá nejvíc bodù. Zazní vítìzná meodie. 5. Pokud posední hráè v posedním koe nezasáhne terè všemi tøemi šipkami, terè neumí porovnat skóre všech hráèù automaticky. Hráè musí stisknout PLAYER CHANGE, aby moha být zakonèena hra a porovnány výsedky

18 Hra OVER - Con (Continue), Voba: 2-16 hráèù Pøi vobì Con u hry OVER ztrácí vedoucí také život, pokud jeho skóre v daném koe je nižší než nové vedoucí skóre (pøestože skóre byo dosaženo jím), a vedoucí skóre je vždy považováno jako nejvyšší hodnota. Skóre mùže být pouze zvýšeno. Hra UNDER (Undr), Voby: Continue, Leader; 2-16 hráèù 1. Havní pravida hry UNDER: a) Cíem hry je, aby hráè dosáh hodem 3 šipek nižší nebo stejné skóre než skóre vedoucího. b) Vaše skóre se stane novým vedoucím skóre a neztratíte život, pokud Vaše skóre v koe je rovno nebo nižší než pùvodní skóre. Jestiže ne, ztratíte život. c) Na zaèátku hry má každý hráè zobrazeno 7 životù v boku LED dispejù. Pokud hráè ztratí život, jedno oznaèení života bude bikat 2 vteøiny a poté zmizí. d) Každá šipka, která mine skórovací pochu, je poèítána jako nejvyšší skóre - 60 bodù. 2. Jsou zde dvì voby: voba Continue je navržena pode tradièních pravide, ae voba Leader je vytvoøena firmou ECHOWELL. terè zobrazí støídavì všechny rozdíy. V pøípadì, že žádný rozdí není menší než 60 bodù, zobrazí se symbo --H-. 4. Vysvìtení k obrázku 4: 4.1. Obrázek nahoøe: na øadì je hráè 16, mùže zabít dva protivníky 15H9 a 8-10 skórem 15 bodù zabije hráèe 9 a skórem 8 bodù zabije hráèe Obrázek doe: hráè 3 dosáh skóre 227 bodù, ae nemùže zabít hráèe 4, nebo 27 bodù je v bezpeèné zónì (0-29 bodù). Hráè 4 dosáh 242 bodù a zabíjí hráèe 1 (42 bodù). Hra UNDER Ldr (Leader ) 1. Dispeje pro tuto hru jsou stejné jako voba Leader pro hru OVER, pouze v oknì cekového skóre se zobrazí symbo -L- místo symbou -H-. 2. Jestiže se žádný protihráè po odehraném koe nestane novým vedoucím, na terèi se po pøedchozím skóre zobrazí nové vedoucí skóre. Pøestože je nové vedoucí skóre vyšší než to pøedchozí, nový vedoucí neztrácí život. 3. Pokud již zásahem 1. nebo 2. šipky je dosaženo vìtší skóre než skóre vedoucího, koo je ukonèeno. 4. Každá šipka, která nezasáhne terè, je poèítána jako 60 bodù a ty budou automaticky pøièteny ke skóre hráèe po stisknutí taèítka PLAYER CHANGE. Jestiže tedy hráè chce dosáhnout nízkého skóre, nesmí hodit šipku mimo terè (na podahu) nebo zasáhnout asfat. Jestiže hráè skóre vymaže, bude mu také pøièteno 60 bodù. 5. Jestiže na terèi v oknì právì hrajícího hráèe støídavì zobrazí End a skóre koa a zazní závìreèná meodie, znamená to, že právì hrající hráè již nemá žádný život a hra pro nìj skonèia. Hra UNDER - Con (Continue), Voba: 2-16 hráèù Ve vobì Continue ve høe UNDER vedoucí také ztratí život, pokud jeho cekové skóre v koe pøesáhne vedoucí skóre (i když je hozeno jím), a nejnižší hodnota zùstává vedoucím skóre. Mùže být zmìnìno pouze nižším skóre. Hra AROUND THE CLOCK (Coc): Voby: ---, -2-, -3-; 1-16 hráèù 1. Hra je vhodná pro zkušené hráèe i pro zaèáteèníky získají tak zkušenosti. 2. Cíem hry je, aby hráè popoøadì zasáh každé èíso od 1 do 20 aespoò jednou a nakonec BULL S EYE. Po zásahu daného èísa se mùže hráè pokoušet o zásah èísa násedujícího. Hráè, který první dosáhne støedu, vyhrává. 3. Pro tuto hru existují 3 varianty: a) --- Around The Cock Pøi získávání posedních 100 bodù nebo zabití protivníkù více než 5x, pøi každém zásahu šipky do skórovací pochy zazní meodie Da, Da, Di-, Da, Da, Di-. Protože hráè je bízko k vítìzství, terè takto upozoròuje ostatní hráèe na danou skuteènost. 6. Po vítìzství prvního hráèe na tomto terèi mohou všichni ostatní hráèi dohrát hru. 7. Strategie hry: LUDO je vemi zábavná a vzrušující hra. Vìtšinou v každém koe mùžete zabít protivníka, vrátit ho zpìt na start od 0 bodù, a naopak protihráèi mohou zabít Vás. Proto strategie hry je zde mnohem dùežitìjší než co nejvyšší skórování. Nabízíme Vám nìkoik možných strategií: a) Hráè mùže získávat co nejvyšší skóre, aby co nejdøíve dosáh pøedem nastavené skóre a také si zvyšova rozdí od skóre protihráèù (a tím snižova možnost zabití protihráèi). b) Nìkdy hráèi musí zasáhnout vhodné maé èíso nebo dokonce asfat (0 bodù), aby zùstai se svým skóre až za ostatními hráèi a nebyi tak zabiti havnì pokud jim do konce již zbývá posedních 100 bodù. c) Pokud právì zaèínáte hru nebo zaèínáte znovu od 0 bodù a vyšší poèet bodù by pro Vás znamena nebezpeèí, mùžete se schovat do bezpeèné zóny 0-29 bodù. 19

19 d) Jestiže již hráè získa více než 5 oznaèení, ostatní hráèi musí udržovat svá skóre za tímto hráèe, aby je hráè nemoh zabít a tím získat 7 oznaèení a vyhrát hru. e) Pokud hráè již získává posedních 100 bodù, všichni ostatní hráèi musí spoupracovat a vedoucího hráèe obkopit, aby vedoucí hráè nevyhrá. Hráèi nesmí brát v úvahu možnost zabití vedoucím hráèem, ae musí se snažit udržovat si rùzný maý rozdí od skóre vedoucího hráèe tak, aby, když se prvnímu hráèi nepodaøí vedoucího hráèe zabít, daší hráè mì stáe tuto šanci. Obèas hráèi musí èekat a èekat a støíet na asfat (0 bodù), aby si poèkai na vedoucího hráèe a mohi ho zabít. Hra SCORE CRICKET (SUPER CRICKET - Cric KRIKET SE SKÓRE, s MPR), Voba: 2-16 hráèù 1. Cíem hry SCORE CRICKET je, aby každý hráè nebo tým hráèù uzavøe každé èíso od 15 do 20 a poté støed terèe BULL S EYE. Cíová èísa mohou být zasažena v ibovoném poøadí. První hráè nebo tým hráèù, kterému se podaøí UZAVØÍT všechna èísa + BULL S EYE a má stejnì nebo více bodù než ostatní hráèi, vyhrává. 2. Hráè uzavírá dané èíso nebo BULL S EYE tak, že zasáhne 1x TRIPLE nebo 1x DOUBLE a 1x SINGLE nebo 3x SINGLE daného èísa. Vnìjší BULL S EYE je poèítán jako SINGLE a pøímý zásah do støedu BULL S EYE se poèítá jako DOUBLE. 3. Hráè, který uzavøe dané èíso, si pøivastní jeho hodnotu a mùže na nìm sbírat body do té doby, než všichni ostatní hráèi toto èíso také uzavøou. 4. Bìhem nìkoika tøí-šipkových ko se hráè musí rozhodnout, zda-i se pokusí sbírat body nebo zavírat èísa. Tato hra je fascinující tím, že pøipomíná hru koèky s myší nebo hru útoèník obránce, protože každý hráè zkouší uzavøít výhodná èísa, sbírat body a dìat správná strategická rozhodnutí. 5. MPR údaje: 5.1. Pode pravide NDA (Americká Národní Šipková Asociace) MPR (oznaèení za koo) je cekový poèet oznaèení dìený aktuáním poètem hodù. Vítìz poèítá cekový poèet bodù a ostatní hráèi aktuání stav bodù Poté, co jeden z hráèù zvítìzí, stisknìte taèítko PLAYER CHANGE a zobrazí se Vám MPR V oknì doèasného skóre biká npr a v oknì CUMULATIVE SCORE každého hráèe se zobrazí údaje MPR Stisknìte znovu taèítko PLAYER CHANGE a ostatní hráèi mohou dohrát hru Údaje MPR se zobrazí jen po výhøe prvního hráèe., 6. Zobrazení: terè ukazuje výsedky hry CRICKET násedovnì: a) Oznaèení stavu uzavøení èísa : Stav uzavøení èísa se zobrazuje na boku LED digitáních dispejù a každý hráè zaèíná s 0 body. Každé dané èíso hráèe má 3 LED oznaèení, takže zde je cekem 21 oznaèení pro každého hráèe. Každé bikající oznaèení èísa znamená, že hráè zasáh oznaèení daného èísa, 2 nebo 3 bikající oznaèení znamenají zásah DOUBLE nebo TRIPLE. b) CUMULATIVE SCORE: Každému hráèi se zobrazuje v jeho oknì CUMULATIVE SCORE cekové skóre od 0 bodù. Pøi skórování hráèe se støídavì na 2 vteøiny zobrazí pøedchozí cekové skóre a nové. Hra SCRAM CRICKET (ScrA) - 7t (7 cíù), Voba: 2-16 hráèù 1. Hra se hraje stejným zpùsobem jako hra SCRAM. Ve høe se používají pouze kriketová èísa 15 až 20 a BULL S EYE. Každé èíso musí být zasaženo 3x, aby byo vymazáno ze hry. 2. Obránci mažou daná èísa zasažením 1x TRIPLE nebo 1x DOUBLE + 1x SINGLE nebo 3x SINGLE. Vnìjší BULL S EYE je poèítán jako SINGLE a vnitøní BULL S EYE jako DOUBLE. 3. Tato hra je dobrou prùpravou pro hru CRICKET. Hra OVER (OuEr), Voby: Con, Ldr; 2-16 hráèù 1. Hra OVER vychází ze hry HIGH SCORE. Hra HIGH SCORE porovnává nejvyšší skóre bodování pouze po skonèení posedního koa. Díky tomu, že hra OVER porovnává nejvyšší skóre po každém koe, je prùbìh hry mnohem napínavìjší. 2. Havní pravida hry OVER: a) Cíem této hry je, aby hráè v jednom koe dosáh tøemi šipkami cekového poètu bodù, který se rovná nebo je vyšší než skóre vedoucího hráèe. b) Pokud Vaše skóre v koe se rovná nebo je vyšší než skóre pøedchozího vedoucího, Vaše skóre se tak stává novým vedoucím skóre a neztrácíte život. Jinak ztratíte jeden život. c) Každý hráè zaèíná hru se 7 životy a posední hráè, který ještì žije, vyhrává hru. 3. Hra má 2 možné varianty jednak OVER Continue, která se hraje pode tradièních pravide, jednak hra OVER Leader, která je vytvoøena firmou ECHOWELL. V této høe si užijete více egrace a napìtí a hra je jednoduchá i pro hráèe, kteøí nemají tak veké zkušenosti. Hra OVER - Ldr (Leader), Voba: 2-16 hráèù 1. Zobrazení a popisy: a) V oknì doèasného skóre se zobrazuje vedoucí skóre. Pøi zobrazení nového vedoucího skóre se støídavì na dvì vteøiny zobrazí pøedchozí vedoucí skóre a nové vedoucí skóre. b) Na zaèátku hry má každý hráè zobrazeno 7 životù v boku LED dispejù. Pokud hráè ztratí život, jedno oznaèení života bude bikat 2 vteøiny a poté zmizí. c) U souèasného vedoucího se v oknì cekového skóre zobrazí symbo vedoucího -H-. d) V oknì cekového skóre právì hrajícího hráèe se zobrazí cekové skóre za dané koo a bikající teèky oznaèují poèet zbývajících šipek k hodu. 2. Není-i zde žádný protivník, který se stane novým vedoucím po právì odehraném koe, po vhození všech tøí šipek do skórovací pochy pøedchozím vedoucím se na terèi zobrazí nové vedoucí skóre, i když je nižší než pøedchozí vedoucí skóre, a nový vedoucí neztrácí žádný život. 3. Biká-i v oknì cekového skóre støídavì symbo End a skóre koa a zazní závìreèná meodie, znamená to, že právì hrající hráè ztrati všechny životy a vypadává ze hry. 4. Vysvìtení k obrázku 7: 4.1. Hráè 3 je vedoucí a jeho skóre je 45 bodù Hráè 2 získa dvìmi šipkami 23 bodù. Musí posední šipkou získat minimánì 22 bodù, aby mì stejnì nebo více bodù, než je vedoucí skóre, jinak ztratí život

20 d) Jestiže Zabiják zasáhne své vastní èíso nebo jeho partner zasáhne Zabijákovo, nic se nedìje, zásah se nezapoèítává. e) Zabiják mùže zabít hráèe protìjšího týmu zásahem jejich èíse. 4. Vysvìtení k obrázku 4: 4.1. Nastaveny jsou 4 životy, hráè 2 se stane Zabijákem Aby se sta Zabijákem, mì by hráè 1 zasáhnout své vastní èíso. Ae dùežitìjší je pomoci svému partnerovi se zásahem jeho èísa (14), protože partner je v nebezpeèné pozici Hráè 2 mùže zabít nìkterého ze soupeøù, protože je Zabijákem. Mùže však také pøidat partnerovi život zásahem èísa (5) Hráè 3 si musí pøidat život zásahem svého vastního èísa, protože je v nebezpeèí Aby se sta Zabijákem, hráè 4 by mì zasáhnout své vastní èíso. V pøípadì, že zasáhne partnerovo ( Zabijácké ) èíso, nic se nezapoèítá. 5. Vítìzem se stává tým, který má ještì nìjaké životy. Terè ohásí vítìze meodií. 6. Strategie: a). Co nejdøíve, jak je to možné, udìejte nìkoho z týmu (partnera nebo Vás) Zabijákem. Získáte tak výhodu. b). Jestiže se vašemu soupeøi podaøí být Zabijákem døív než Vám, Vy i Váš partner (tým) musíte pomáhat jeden druhému vždy tomu, kdo je ve vìtším nebezpeèí. Hra SCRAM (ScrA) - 21t (21 zásahù), Voba: 2-16 hráèù 1. SCRAM je vemi napínavá a soutìživá hra. Hraje se v 2, 3 nebo 16 oddìených koech. 2. Ve høe se hraje se všemi èísy od 1 do 20 a BULL S EYE. Každý hráè využívá 21 oznaèení v boku LED dispejù oznaèujíc 21 èíse ve høe. 3. Jeden hráè vystupuje jako Útoèník, druhý jako Obránce v daném koe. V oknì doèasného skóre se zobrazí PL-1, 2, oznaèujíc, který útoèník je na øadì, nebo StP1, 2, oznaèujíc obránce. Hráèi jdou na øadu de instrukcí zobrazených v oknì doèasného skóre. 4. Cíem Útoèníka je dosáhnout co nejvìtší možný poèet bodù zásahem nìkterých z èíse 1 až 20 a BULL S EYE. Cíem Obránce je zasáhnout v ibovoném prostøedí každé èíso od 1 do 20 a BULL S EYE. 5. Zasáhne-i Obránce toto èíso, je èíso vymazáno, vyøazeno ze hry a na LED dispeji zmizí. Útoèník již nemùže na tomto èíse získávat body. 6. Jsou-i všechna èísa vymazána, konèí Útoèníkovo koo, v oknì hráèe se støídavì zobrazí koneèné skóre útoèníka a symbo End a zazní závìreèná meodie. 7. Pro pokraèování hry do dašího koa stisknìte taèítko PLAYER CHANGE. 8. Hra pokraèuje až do posedního Útoèníkova koa. Terè porovná koneèné výsedky všech hráèù a zobrazí seznam F-1, F-2, F-3 nebo F-16 de skóre hráèù a urèí vítìze s nejvyšším skóre. V oknì právì hrajícího hráèe bikají teèky oznaèující zbývající poèet šipek hráèe pro dané koo. c) TEMPORARY SCORE: Po zásahu šipky do skórovací pochy se právì hrajícímu hráèi zobrazí na 2 vteøiny pozice zasaženého segmentu, poté se zobrazí cekové skóre za souèasné koo. 7. Vysvìtení k obrázku 1: Èíso 15 & BULL S EYE: Žádný hráè zatím toto èíso neuzavøe. Èíso 16: Hráèi 2, 3 a 4 mohou zde získávat body. Èíso 17: Hráè 3 mùže zde získávat body. Èíso 18: Hráèi 1 a 3 mohou zde získávat body. Èíso 19: Hráè 1 mùže zde získávat body. Èíso 20: Všichni hráèi uzavøei toto èíso, takže žádný hráè již na tomto èíse nemùže získat body. Hra NO SCORE CRICKET (Cric - KRIKET BEZ SKÓRE ), Voba: 1-16 hráèù 1. Hra NO SCORE CRICKET je jednodušší variantou hry SCORE CRICKET. Cíem hry je pouze uzavøít èísa od 15 do 20 a nakonec BULL S EYE. Žádné body se nezapoèítávají a hru vyhrává hráè, kterému se jako prvnímu podaøí uzavøít všechna èísa a BULL S EYE. 2. Zobrazení se jen máo iší od hry SCORE CRICKET: a) Stav uzavøení èísa: Stejné jako ve høe SCORE CRICKET. b) Cekové skóre: Ve høe SCORE CRICKET má každý hráè na zaèátku hry cekové skóre 21 bodù. Každý hráè se snaží zasáhnout 3x každé èíso od 15 do 20 a na závìr BULL S EYE. 3 hody na 7 èíse je cekem 21 bodù. Cekové skóre se bude postupnì snižovat, takže uzavøe-i hráè posední èíso, jeho skóre bude 0. V oknì právì hrajícího hráèe bikají teèky oznaèující zbývající poèet šipek hráèe pro dané koo. c) Doèasné skóre: Po zásahu šipky do skórovací pochy se právì hrajícímu hráèi zobrazí na 2 vteøiny pozice zasaženého segmentu, poté se zobrazí cekové skóre za souèasné koo. 3. Vysvìtení k obrázku 2: a) Na zaèátku je cekové skóre 21 bodù a snižuje se k 0. b) Mùžete si spoèítat oznaèení na boku LED dispejù a cekové skóre a zjistíte, že cekem to je 21 bodù

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

A A A C 3. a 4. a. roèník ZŠ r C METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR

A A A C 3. a 4. a. roèník ZŠ r C METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR 3. a 4. roèník ZŠ METODICKÁ PØÍRUÈKA OBSAH 1. VYUŽITÍ PROGRAMU PØI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA 1.1 ÚVODNÍ SLOVO...2 1.2 TABULKA HER A JEJICH TEMATICKÉ ZAMÌØENÍ...3 2. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 2.1 HLAVNÍ MENU...4

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

3. a 4. a. roèník ZŠ r METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR

3. a 4. a. roèník ZŠ r METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR 3. a 4. roèník ZŠ METODICKÁ PØÍRUÈKA OBSAH 1. VYUŽITÍ PROGRAMU PØI VÝUCE NÌMECKÉHO JAZYKA 1.1 ÚVODNÍ SLOVO...2 1.2 TABULKA HER A JEJICH TEMATICKÉ ZAMÌØENÍ...3 2. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 2.1 HLAVNÍ MENU...4 2.2

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL Seznam her: stolní fotbálek vč. 2x míček kulečník vč. 2 x tágo, sada koulí, křídy, trojúhelník stolní tenis vč. 2 x pálka na stolní tenis, síťka, 2x míček stolní hokej vč.

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více