Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P"

Transkript

1 Spotøebitelská dokumentace VERZE 1.0/09-01 Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Electronic Preset Meter LM OG-P Badger Meter Czech Republic s.r.o.

2 Obsah 1.0 Urèení, popis a montáž pøístroje Ovládací tlaèítka Programování mìøidla Kalibraèní konstanta a mìøící jednotky Programování jednotek Rekalibrace mìøidla Kalibraèní konstanta Nastavení zpoždìní impulsù Obsluha mìøidla Ruèní režim Programování dávkovacího režimu Dávkovací režim Provozní funkce Pøedchozí mìøení Okamžitý prùtok Celkový prùtok Mechanické nulování Údržba - výmìna baterií Technické parametry

3 1.0 Urèení, popis a montáž pøístroje Urèení pøístroje Toto mìøidlo je konstruováno pøedevším pro mìøení vydaného množství motorových olejù (S.A.E. 5-50), pøevodových olejù (S.A.E ), náplní automatických pøevodovek, nemrznoucích smìsí na bázi ethylenglykolu a hydraulických kapalin. Mìøidlo není urèeno k mìøení prùtoku smìsí do ostøikovaèù automobilových skel, rovnìž není vhodné pro mìøení brzdové kapaliny. 2.0 Ovládací tlaèítka Rozmístìní tlaèítek na krytu pøístroje je zachyceno na obr. 2, obr. 3. Popis pøístroje: Mìøiè je vestavìn do robustního plastového krytu, který je na horní stranì opatøen displejem a sadou ovládacích tlaèítek. Pøístroj je opatøen ovládací páèkou s ochranným krytem. Ve spodní èásti krytu pøístroje se nachází prostor pro napájecí baterie pøístroje. Na vstupní stranì je mìøidlo opatøeno vnitøním závitem pro pøipojení nátokové hadice, na výtokové stranì je opatøeno výtokou kovovou trubicí. Rozmìry pøístroje - viz. obr. 1 Montáž pøístroje: Pøívodní hadice, na kterou je pøístroj montován, musí být prokazatelnì bez tlaku, pøívodní ventily uzavøeny. Našroubujte pøívodní hadici a výtokovou trubici - závitové spoje opatøete tìsnící hmotou. Po namontování odvzdušnìte a natlakujte pøívodní systém. obr. 2 Rozmístìní tlaèítek na krytu pøístroje obr. 1 Rozmìry pøístroje 3

4 3.0 Programování mìøidla 3.1 Kalibraèní konstanta a mìøící jednotky Mìøidla jsou standardnì dodávána s naprogramováním v litrech pro použití pøi mìøení motorového oleje. Výchozí naprogramování je nutno mìnit pouze v pøípadì zmìny požadovaných mìøících jednotech nebo mìøeného média. obr. 3 Umístìní tlaèítka ENTER v dutinì na spodní èásti krytu mìøièe - ke stisknutí použít kulatinu ø 2 mm. 10/Pøedchozí mìøení Tlaèítko je používáno k nastavení desítek zvolených jednotek v režimu dávkování. V pracovním režimu slouží k zobrazení pøedchozích pìti dávek. Postup: - Jestliže je displej v klidovém stavu bez zobrazení znakù, stisknìte tlaèítko RESET - Ke vstupu do programovacího režimu je nutno stisknout tlaèítko ENTER po dobu 2 sekund. Toto tlaèítko je umístìno v otvoru na spodní stranì krytu viz. obr. 3 - Po rozsvícení displeje je zobrazena kalibraèní konstanta pøístroje a mìøící jednotky - viz. obr. 4 1 Používá se k nastavení jednotek v režimu dávkování 0,1/Okamžitý prùtok Používá se k nastavení prvního desetinného místa v režimu programování dávkování. V provozním režimu slouží k zobrazení celkovì proteklého objemu pøed vynulováním tlaèítkem reset. TOTAL Je používáno k prohlížení nabídkových menu ve všech programovacích režimech. V provozním režimu je používáno k zobrazení celkového množství kapaliny, která protekla mìøidlem pøed vynulováním tlaèítkem resetu. AUTO Tlaèítko je používáno ke vstupu a ukonèení programovacího režimu. RESET Používá se ve všech programovacích režimech k pøepnutí na další menu displeje. V provozním režimu se užívá ke zrušení zadání pøedchozího dávkování a k resetování mìøidla. V režimu celkového prùtoku se používá k nulování elektronického poèítadla celkového prùtoku. ESCAPE V provozním režimu slouží k mechanickému zavøení ventilu mìøidla. Tímto zpùsobem lze zastavit prùtok bez ohledu na naprogramování pøístroje. obr Programování jednotek Tento pøístroj umožòuje volbu ètyø objemových jednotek. Výchozí tovární nastavení je v litrech. Symbol L se rozsvítí na výchozím menu displeje. Postupným stisknutím tlaèítka TOTAL mùžeme procházet nabídkou jednotlivých jednotek (litry, QT, US gallony, pinty). Po pøepnutí na požadovanou jednotku potvrïte vaši volbu jednotky stisknutím tlaèítka RESET. Symbol jednotek pøestane blikat, rozbliká se údaj kalibraèní konstanty pøístroje. Jestliže byly vybrány jednotky L, desetinná èárka údaje zaène blikat. Uživatel má nyní možnost zmìnit polohu destinné èárky. Toho lze dosáhnout stisknutím tlaèítka TOTAL. Následným stisknutím tlaèítka RESET se dostáváme do menu kalibraèní konstanty. UPOZORNÌNÍ Zmìna jednotek z metrických na anglické a naopak má za následek vynulování údaje celkového prùtoku, celkového prùtoku nulovatelného a historie posledních pìti dávek. 3.3 Rekalibrace mìøidla Kalibrace mìøidla se provádí pomocí kalibraèní konstanty. Výchozí tovární kalibrace pøístroje je provádìna pomocí motorového oleje. 4

5 3.3.1 Kalibraèní konstanta Pro test kalibraèní konstanty proveïte následující mìøení: Proveïte výdej pøednastaveného množství oleje. Jestliže je nastaven výdej napø. 10,00 litrù a skuteènì vydané množství je napø. 9,50, pak je nutno vynásobit pùvodní kalibraèní konstantu opravným koeficientem daným pomìrem 10,00/9,50 = 1,0526 Výchozí tovární hodnota kalibraèní konstanty je uvedena na spodním krytu pøístroje. Vzhledem k tomu, že pøi pøedchozích použitích mohlo dojít již ke korekci této originální konstanty, pøi následných korekcích vždy vycházejte z hodnoty kalibraèní konstanty uvádìné na displeji pøístroje. Zmìna kalibraèní konstanty: Stisknìte tlaèítko TOTAL a poté tlaèítko AUTO tak, aby byla zobrazena výchozí kalibraèní konstanta. Pøíklad: výchozí kalibraèní konstanta je 1,0123 Dle zkušebního odmìru stanovte novou kalibraèní konstantu. Pøíklad: 1,0123 (výchozí kalibraèní konstanta) x 1,0526 (opravný koeficient) = 1,0655 (nová kalibraèní konstanta) Zmìòte kalibraèní konstantu stisknutím tlaèítka ENTER. Tím se dostanete do programovacího režimu, poté stisknìte tlaèítko RESET tak, aby jste se pøes režim zmìny mìøících jednotek dostali do menu, kdy na displeji bliká první èíslice kalibraèní konstanty. Stisknutím tlaèítka TOTAL zmìòte pùvodní èíslici, stisknutím tlaèítka RESET dojde k pøepnutí na další èíslici kalibraèní konstanty, zopakujte pøedchozí kroky pro nastavení všech pìti èíslic kalibraèní konstanty. Èíslice kalibraèní konstanty s vyjímkou první èíslice mohou být pøepínány v rozmezí hodnot 0-9, první èíslice mùže nabývat hodnoty 0 nebo 1. Po nastavení požadovaných èíslic kalibraèní konstanty stisknìte tlaèítko RESET a údaj na displeji bude nahrazen nabídkovým menu pro zadání požadovaného zpoždìní impulsù Nastavení zpoždìní impulsù Nastavení zpoždìní impulsù umožòuje provádìt korekci vydaného množství tím zpùsobem, že ventil pøístroje se uzavøe v pøedstihu ( 1-5 pulsù) pøed nastavenou hodnotou. Ve výrobním závodì je toto zpoždìní nastaveno na hodnotu 0. Opakovaným stisknutím tlaèítka RESET se dostáváme z výchozího nastavení viz. obr. 5 až na hodnotu 5 pulsù. obr. 5 Postup nastavení - Na výchozím displeji je symbol PS doplnìn blikajícím symbolem 0. Hodnota 0 je výchozí hodnotou, která je nastavena výrobcem. Opakovaným stisknutím tlaèítka RESET je možno mìnit hodnotu zpoždìní impulsù v rozmezí 0-5. Jestliže jsme na displeji nastavili požadovanou hodnotu zpoždìní, stisknutím tlaèítka RESET se dostáváme zpìt do nabídkového menu pro nastavení kalibraèní konstanty. Po ukonèení programování zmínìných velièin stisknìte a podržte klávesu ENTER tak dlouho, až displej zabliká tøikrát po sobì a zhasne. 4.0 Obsluha mìøidla 4.1 Ruèní režim a) Naprogramujte mìøidlo pro ruèní režim tak, že v režimu dávkování nastavíte dávkované množství na hodnotu 0 (viz programování dávkovaného množství) - viz. obr. 6. obr. 6 b) Stisknutím ovládací páèky pøístroje spusťte prùtok. c) Po proteèení požadovaného množství uvolnìte ovládací páèku. Stisknutím tlaèítka RESET vynulujte obsah displeje. 4.2 Programování dávkovacího režimu a) Stisknìte a podržte tlaèítko AUTO, dokud se na displeji neobjeví nabídkové menu - viz obr. 7. AUTO obr. 7 Tím je mìøidlo pøipraveno k programování. Symbol 1 pøed dvojteèkou bliká. Tento symbol je možno mìnit. Je-li nastaven na hodnotu 0, je mìøidlo v ruèním režimu. Hodnoty symbolu 1-5 jsou vyhrazeny pro dávkování. Pod každým z èísel 1-5 mùže být naprogramována rùzná dávka mìøené kapaliny. Hodnota pozice 6 je vyhrazena pro dávkování v rozsahu vìtším než 99,9 jednotek. Tato pozice je využitelná pro nastavení dávky v rozsahu 100 až 999 jednotek. Opakovaným stisknutím tlaèítka TOTAL mùžeme procházet pøes jednotlivé nabídky dávkování. 5

6 b) Jestliže máme na displeji nastaveno požadované èíslo dávky, pak stlaèením tlaèítek nastavíme požadované pøedvolené množství. Pøíklad: Požadované dávkované množství je 42,7 litru. Stisknìte: 4 x tlaèítko 10, 2x tlaèítko 1, 7x tlaèítko 0,1. Jestliže programujeme dávku v režimu 6, pak pomocí tlaèítka 10 nastavujeme øád stovek, pomocí tlaèítka 1 øád desítek, pomocí tlaèítka 0,1 øád jednotek. c) Stisknìte tlaèítko RESET a šipka oznaèující smìr poèítání se objeví na displeji. Pomocí tlaèítka TOTAL mùžeme pøepínat dva smìry poèítání. Po stisknutí tlaèítka RESET se zapíše zvolený smìr poèítání pro danou pøedvolbu dávkování. Je-li mìøidlo pøepnuto na smìr poèítání smìrem nahoru, naèítá mìøidlo proteklý objem až po pøedvolenou hranici. Je-li zvolený smìr poèítání dolù, mìøidlo odpoèítává od pøedvoleného množství proteklý objem až k nule. d) Jakmile ukonèíte programování pøedvolených dávek, stisknìte tlaèítko AUTO. Displej zaène blikat, je-li mìøidlo pøepnuto do režimu odpoèítavání smìrem shora dolù, objeví se na displeji údaj pøedvolby. Je-li mìøidlo v režimu poèítání smìrem nahoru, displej se vynuluje - viz. obr. 8, 9. se automaticky otevøe, spustí se prùtok, i když se ovládací páèka vrátí do výchozí pozice. Prùtok se po proteèení pøedvoleného množství automaticky zastaví. Stisknìte tlaèítko RESET, tím se pøístroj pøipraví pro výdej následující dávky. UPOZORNÌNÍ Nemaèkejte tlaèítko RESET døíve než je vydán celý pøedvolený objem kapaliny. Pøístroj by opìt vydal znovu pøedvolený objem. 5.0 Provozní funkce 5.1 Pøedchozí mìøení Tento režim umožòuje uživateli získat informaci o pøedchozích pìti výdajích kapaliny. Stisknìte a podržte tlaèítko 10/Historie. Na displeji se postupnì zobrazí vydané dávky od poslední smìrem k nejdøíve vydané. Dávky se budou zobrazovat po celou dobu, kdy budete držet tlaèítko Historie stisknuté - viz. obr. 10. HISTORY obr. 10 Po pøepnutí jednotek z metrických na anglické nebo naopak není možno zobrazit pøedchozí výdeje, neboť dojde k vynulování registrù pøístroje. AUTO obr Okamžitý prùtok Tato funkce umožòuje uživateli zobrazit okamžitý prùtok mìøidlem. Jestliže mìøidlem protéká kapalina, stisknìte tlaèítko 0,1/okamžitý prùtok. V pravém dolním rohu displeje se objeví údaj okamžitého prùtoku - viz. obr. 11. Údaj okamžitého prùtoku je zobrazován po celou dobu stisknutí zmínìného tlaèítka. Po uvolnìní tlaèítka se displej vrátí do režimu dávkování. AUTO LPM obr Dávkovací režim Naprogramujte režim mìøení AUTO s využitím možností 1-6. (viz. programování dávkování). Stisknìte ovládací páèku mìøidla. Ventil obr. 11 Neprotéká-li mìøidlem žádný prùtok, nelze funkci okamžitého prùtoku zobrazit. 6

7 5.3 Celkový prùtok Tato funkce umožòuje zobrazit celkový prùtok mìøidlem za dobu provozování mìøidla a rovnìž celkový prùtok za èasový úsek. Jestliže stisknete a podržíte tlaèítko TOTAL (pøístroj nesmí být v programovacím režimu), zobrazí se údaj celkového prùtoku proteklého za dobu provozování mìøidla. Po tøech sekundách se displej pøepne do režimu, kdy zobrazí celkový prùtok proteklý od okamžiku, kdy byl tento údaj nulován. Jestliže bìhem prohlížení nulovatelného celkového prùtoku stisknete tlaèítko RESET, dojde k vynulování tohoto údaje - viz. obr. 12. Po uvolnìní tlaèítka TOTAL opustíte toto nabídkové menu. obr. 12 RESET TOTAL Celkovì proteklé množství nemùže být vynulováno, jestliže došlo k pøepnutí metrických jednotek na anglické nebo naopak. V tomto pøípadì je registr prùtoku vynulován. Držák baterií je umístìn na spodní stranì krytu ovládací páèky pøístroje. Uvolnìte dvojici šroubkù, po sejmutí krytu nahraïte staré baterie novými. Po výmìnì baterií vraťte kryt do pùvodní polohy, zašroubujte dvojici šroubù. UPOZORNÌNÍ Ujistìte se, že pøi výmìnì baterií byl správnì usazen pryžový tìsnící profil na krytu baterií, který brání pøípadnému vniknutí oleje do prostoru baterií. 7.0 Technické parametry: Maximální prùtok 30 litrù /min Minimální prùtok 1 litr/min Max. provozní tlak 6,7 MPa Min. provozní tlak 0,035 MPa Max. teplota okolí 50 C Min. teplota okolí - 5 C Pøesnost mìøení - standardní kalibrace +/- 0,5 % Pøesnost mìøení - ovìøená verze +/- 0,3 % Displej 5-ti místný, výška èíslic 10 mm Pøipojovací závity Vnitøní závit 1/2 BSPP 5.4 Mechanické nulování V nouzovém pøípadì nebo pro pøerušení dávkování je pøístroj vybaven mechanickým tlaèítkem pro okamžité uzavøení ventilu a pøerušení prùtoku. Pøerušení se provede stlaèením tlaèítka O. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, je-li ventil pøístroje otevøen. 6.0 Údržba - výmìna baterií Jestliže napìtí baterie klesne pod požadovanou úroveò, na displeji se objeví výstražné symboly - viz. obr. 13. obr. 13 První varování: V levém spodním rohu displeje se objeví symbol baterie. Napìtí baterie kleslo, je nutno ji brzy vymìnit. Druhé varování: Funkce AUTO je nepøístupná. Mìøidlo mùže být nadále provozováno v ruèním režimu. Tøetí varování: Vypne se displej. Po stisknutí páèky se otevøe ventil pøístroje, prùtok však není mìøen. 7

8 Badger Meter Czech Republic s.r.o. Výrobní program Product line overview Indukèní prùtokomìry Ultrazvukové prùtokomìry Venturiho žlaby Dataloggery Turbinové prùtokomìry Prùtokomìry s kmitajícím pístem Diskové prùtokomìry Mìøièe mazacích olejù Systémy pro øízení výdeje olejù Øídící ventily Badger Meter Czech Republic s.r.o. Maøíkova Brno Èeská republika Tel.: Fax: Electromagnetic flow meters Ultrasonic flow meters Venturi tubes Data logger Turbine meters Nutating disc meters Oscillating piston meters Lubrication meters Oil management systems Control valves Katalog / Catalogue SD-0102-LM Zmìna vyhrazena. / Due to continuous research, product improvements and enhancements, Badger Meter reserves the right to change product specifications without prior notice.

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Typ 54 Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Z54-000-C_07-98.pdf Doku Art. Nr. 799000105 Elektronický indikátor polohy typ

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE LH 6110 CZ PolluTherm KALORIMETRICKÉ POÈÍTADLO PRO MÌØIÈ TEPLA A CHLADU POUŽITÍ Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm je urèeno pro zaznamenávání a vyhodnocování spotøebovaného množství energie v topných

Více

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód:

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: Návod k použití CZ Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: 4737873 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení získáte

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Bezpeènostní uzávìr vody

Bezpeènostní uzávìr vody VODOSTOP MONO Bezpeènostní uzávìr vody Technická dokumentace Obsah 1. Popis zaøízení 2. Montážní návod 3. Popis ovládacích prvkù 4. Návod k obsluze 5. Další možnosti ovládání zaøízení 6. Technické parametry

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Digitální multimetr 3900

Digitální multimetr 3900 Návod k použití CZ Digitální multimetr 3900 9901154 - DMM3900 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006 Ú V O D Èesky

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze 1. Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento návod a pøed použitím pøístroje si nejdøíve vyzkoušejte jeho obsluhu. Tento návod uschovejte tak, aby

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

Rychlá. Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN

Rychlá. Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Rychlá informační příručka Česky Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Rychlá informaèní pøíruèka Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Copyright Hewlett-Packard Company 1999

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2 Elektromìr ODIN pøístroj na meøení elektrické energie od Technická dokumentace Elektromìr ODIN Obsah Všeobecný popis, 3-fázový elektromer... 2 OD4165 pøímé meøení do 65 A... 3 OD4110 nepøímé meøení pøipojení

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

CP2 CP2 44,6 44, , ,3 21,8 37,3 3,2 1,4,5 3, H. Pomal. UvolnÏnÌ. vstup. Prog H. nulovacìho tlaëìtka. UvolnÏnÌ.

CP2 CP2 44,6 44, , ,3 21,8 37,3 3,2 1,4,5 3, H. Pomal. UvolnÏnÌ. vstup. Prog H. nulovacìho tlaëìtka. UvolnÏnÌ. Obsah Poèítadla impulsù x8 mm bez pøedvolby série Poèítadlo impulsù LCD typ 8...... Poèítadlo provozních hodin LCD typ 8H.... Poèítadlo provozních hodin LCD s napì ovým vstupem typ.... Poèítadlo impulsù

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

Návod k nastavení a obsluze. Automatického dávkovače vůně Smart Air Mini

Návod k nastavení a obsluze. Automatického dávkovače vůně Smart Air Mini Návod k nastavení a obsluze Automatického dávkovače vůně Smart Air Mini PŘÍPRAVA OSVĚŽOVAČE Vložte klíč, otočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte blok. Vložte aerosolový sprej, ujistěte se, že je ve

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Regulátor TERM 2.6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.6 Úvod TERM 2.6 je regulátor urèený pro vytápìní v kotelnách nebo ve výmìníkových stanicích. Pøístroj reguluje

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

Instalace telefonu. Konfiguraèní kód nemìòte, pokud žijete v Polsku. Zaøízení má již z výroby nakonfigurováno správná nastavení.

Instalace telefonu. Konfiguraèní kód nemìòte, pokud žijete v Polsku. Zaøízení má již z výroby nakonfigurováno správná nastavení. Instalace telefonu Vložení / výmìna baterie / Zapojení telefonu Varování: Pøi vkládání baterie a pøi zapojování telefonu se øiïte nákresy na zaøízení a na bateriovém prostoru. S pomocí nákresù: 1.- Zasuòte

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Řídící jednotka. Logix 7xx. Návod k obsluze. CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1

Řídící jednotka. Logix 7xx. Návod k obsluze. CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1 Řídící jednotka Logix 7xx Návod k obsluze CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1 Obsah: Řídící jednotka Logix 7xx... 3 Programování řídící jednotky... 3 První start zařízení... 3 Základní nastavení řídící jednotky

Více

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty EX05 / EX05H interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr INTELIGENTNÍ PERIFERIE PES-EX Technický list - 06.2005 Pro mìøení a zobrazování teploty prostoru, relativní vlhkosti, rosného bodu a dal ích informací

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

SOUPRAVA PRO MÌØENÍ A REGULACI V SUŠÁRNÌ s mìøící jednotkou STC - 14Rec

SOUPRAVA PRO MÌØENÍ A REGULACI V SUŠÁRNÌ s mìøící jednotkou STC - 14Rec SOUPRAVA PRO MÌØENÍ A REGULACI V SUŠÁRNÌ s mìøící jednotkou STC - 14Rec Technická specifikace Zaøízení se skládá ze šesti mìøících sond vlhkosti WS-16, dvou teplotních èidel WT-20, sbìrnice SBR-6, psychrometru

Více

Návod k obsluze Bezpeènostní pøístroj pro mìøení CO

Návod k obsluze Bezpeènostní pøístroj pro mìøení CO testo 3151/ Návod k obsluze Bezpeènostní pøístroj pro mìøení Obsah Pøedmluva... Uvedení do provozu... 3 Varování... 3 Bezpeènostní pokyny... 3 Pøístroj... 4 Obsluha pøístroje... 5 Pøíklad mìøení... 6 Zapnutí

Více

USB Data Logger Verze 06/07

USB Data Logger Verze 06/07 N Á V O D K P O U Ž I T Í WWW.VOLTCRAFT.CZ USB Data Logger Verze 06/07 Èíslo výrobku 10 00 30 DL-100T teplota Èíslo výrobku 10 00 40 DL-120THTeplota/vlhkost Úèel použití Kompaktní datový logger DL-100T

Více

Digitální spínací hodiny SHT-2 s denním, týdenním a víceletým programem

Digitální spínací hodiny SHT-2 s denním, týdenním a víceletým programem Digitální spínací hodiny SHT- s denním, týdenním a víceletým programem Návod k obluze 0, 406-0-00 Palackého 493, 769 0 Holešov, Všetuly Tel.: 573 54 Fax: 573 54 7 E-mail: elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOØE P520-P540-P550-P560- P580-P720-P740-P750- P760-P780 UPOZORNÌNÍ Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoøe musí být nejménì 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Montážní návod. Mìøiè paliva MN D100. Badger Meter Czech Republic s.r.o.

Montážní návod. Mìøiè paliva MN D100. Badger Meter Czech Republic s.r.o. Montážní návod Mìøiè paliva MN D100 Badger Meter Czech Republic s.r.o. Obsah Obsah 1. Základní bezpečnostní doporučení 1 2. Úvod 2 3. Všeobecné informace 2 4. Montáž 3 5. Otočení počitadla 3 6. Demontáž

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

... ID NUMBER > 0.0 rpm O FREQ 0.00 Hz CURRENT 0.00 A POWER 0.00 %

... ID NUMBER > 0.0 rpm O FREQ 0.00 Hz CURRENT 0.00 A POWER 0.00 % ACS 600 Návod na spouštìní Tento manuál obsahuje: Spouštìní ACS 600 z ovládacího panelu První spuštìní Kontrola smìru otáèení Start digitálním vstupem Øízení rychlosti z ovládacího panelu a z analogového

Více

Závitové kalibry metrické

Závitové kalibry metrické Mezní mìøidla - Závitová 0000 Závitové kalibry metrické Provedení dle ISO DIN 13 0001 Standardní uložení - pro závitové trny: 6H - pro závitové kroužky: 6g Na poptávku - jiné uložení - mezirozměry - kalibry

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory

KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory Hlavní charakteristiky těchto dávkovačů jsou: sofistikované metody časování čerpadla rychlá instalace i

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka HSU-4 CUW-3 9232831 2 vydání 2004-2006 Nokia V¹echna práva vyhrazena Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah G6000 / G6001 Automatický systém pro rychlé silnièní závory 1 Standardní montážní sestava 1. Jednotka GARD 2. Ovládací panel pøíslušenství 3. Hliníková závora 4. Èervené fluorescenèní pásy 5. Anténa 6.

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh Úvod...... 2 Parametry...... 2 Tlačítka parametry...... 2 Práce s odměřovací jednotkou - absolutní / přírůstkové hodnoty 4 - poloměr / průměr...... 5 - milimetry / palce......

Více

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU OVLÁDACÍ PANEL PŘÍSTROJE INTER VAP FUNKCE Aby bylo možné programovat ovládací panel, je třeba, aby byl přístroj připojen k síti. Stiskněte zelený knoflík tak,

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

ES-8000. obchod@e-sportshop.cz. www.e-sportshop.cz. Dovozce do ÈR: RADANSPORT s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 È. Budìjovice, tel.

ES-8000. obchod@e-sportshop.cz. www.e-sportshop.cz. Dovozce do ÈR: RADANSPORT s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 È. Budìjovice, tel. ES-8000 Dovozce do ÈR: RADANSPORT s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 È. Budìjovice, tel. 603 452 982 montáž podstavce Podstavec je dodáván v rozloženém stavu, vzhledem k tomu, že je jeho montáž velmi jednoduchá.

Více

Kontrola vlhkosti tlakového vzduchu

Kontrola vlhkosti tlakového vzduchu testo 6740 Kontrola vlhkosti tlakového vzduchu vyšší bezpeènost, nižší náklady C tpd F tpd C td atm F td atm %rv ppm V mg/m 3 C / F 09/98 Vlhkostní senzor Optimální pro mìøení zbytkové vlhkosti Vlhkostní

Více

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Datový list Popis: Termostatické

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA HDW-2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA HDW-2 v uživatelské příručce

Více