EXPERT R NÁVOD K OBSLUZE REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM. Záruční list Regulátoru teploty kotle ÚT s podavačem typu EXPERT R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXPERT R NÁVOD K OBSLUZE REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM. Záruční list Regulátoru teploty kotle ÚT s podavačem typu EXPERT R"

Transkript

1 VÝROBNÍ ZÁVOD ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, Września fax tel Záruční list Regulátoru teploty kotle ÚT s podavačem typu EXPERT R výrobní číslo datum výroby datum prodeje E VÝROBNÍ ZÁVOD ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, Września fax tel REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM EXPERT R NÁVOD K OBSLUZE výrobce prodející Záruční podmínky: Záruka se poskytuje v délce 30 měsíců od data prodeje. Záruka platí pouze s nákupním dokladem a záručním listem vyplněným prodejcem. Záruční a pozáruční servis provádí výrobce. Reklamovaný výrobek společně se záručním listem a nákupním dokladem (nebo jeho kopií) zašlete poštou na adresu výrobce. Záruka ztrácí platnost v případě mechanického poškození, nesprávného provozu a provádění oprav neoprávněnými osobami. Veškeré změny nebo opravy obsahu záručního listu platí pouze tehdy, když je provádí osoba s oprávněním opatřeným razítkem a podpisem. Výrobek musí být provozován v podmínkách bez vlhkosti, při teplotě vyšší než 0 C. Expert je regulátor teploty vody kotle ústředního topení s retortovým ohništěm, pro topení uhlím o speciální granulaci nebo peletami. Zajišťuje ekonomický a automatický provoz celého rozvodu ÚT a TUV včetně funkce neutralizace bakterie Legionella. Umožňuje automatickou regulaci teploty kotle podle vnější teploty nebo teploty místnosti. Použití přídavných modulů pro trojcestné ventily umožňuje nezávislé řízení vyčleněných topných okruhů. Regulátor má možnost týdenního programování teploty kotle a oběhu TUV. Vydání: Duben 2011 Verze programu: a GALMET Vydání: Duben 2011 Verze programu: a GALMET

2 Obsah I. Uvedení do provozu a obsluha regulátoru....3 II. Používání kotle, výběr parametrů Spuštění kotle Spuštění kotle s vypnutým podavačem Vyhasínání kotle Vypínání regulátoru Nastavování žádané teploty Bez venkovního čidla S venkovním čidlem S pokojovým čidlem Nastavování součinnosti s venkovním čidlem Příprava a nastavování čidla Součinnost s venkovním čidlem Součinnost s pokojovým čidlem Regulace spalování Základní regulace spalování Dodatečná regulace spalování Zásady regulace spalování Získání dodatečných informací o provozu kotle Příprava teplé užitkové vody Teplota žádané užitkové vody Režim léto/zima Editace programu oběhového čerpadla TUV Editace týdenního programu pro žádanou teplotu Režim ECO (ekonomický) Nastavování jiných funkci ovladače Nastavení času Nastavování jazyka Nastavení rozhraní Kontakt se servisem...21 III. Princip fungování regulátoru Provoz dmýchadla a podavače Provoz čerpadel Provoz oběhového čerpadla ÚT Provoz oběhového čerpadla TUV Provoz doplňovacího čerpadla TUV IV. Alarmové stavy a obsluha chyb Alarmy hlášené regulátorem Jiné závady a činnosti uživatele Obnovování výrobního nastavení...25 V. Připojení regulátoru ke kotli ÚT Elektrické zapojení Dodatečné nabídky Příkladové schéma rozvodu VI. Provozní podmínky...29 VII. Prohlášení o shodě...30 VIII. Zápisy záručních oprav...31 Záruční list...32 VIII. Zápisy záručních oprav Razítko servisu Datum Popis závady Datum převzetí 31

3 VII. Prohlášení o shodě v rozsahu směrnice 2006/95/EC a směrnice 2004/108/EC ZPUE ELSTER Sp.J Września Obłaczkowo 150 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek Regulátor teploty kotle ÚT Expert R vyrobený po 5. prosinci 2008, na nějž se vztahuje toto prohlášení, je shodný s níže uvedenými směrnicemi: Nízkonapěťová směrnice 2006/95/EC a nařízení ministra hospodářství ze dne 15. prosince 2005 o základních požadavcích na elektrická zařízení (Sb. č. 259/2005, částka 2172) Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC a normami: - PN-EN : EN :2002+A1:2003+A11:2003+A2:2005+A12: PN-EN :2002+A1:2006+A12:2004+A13:2005+A14:2006+A15:2007 +A16: EN :2000+A1:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005+A15:2007 +A16: PN-EN :2002+A1:2008+A2: EN :2000+A1:2004+A2: PN-EN :2007 / EN : PN-EN :1997+A1:2005+A2:2006 +IS1:2006+AC: EN :1995+A1:2001+A2:2005 +IS1:2005+AC:1997 Poznámka!!! Aktuální verze programu je upravena pro provoz s dmýchadlem Wpa-07 pro kotle s výkonem do 30 kw. V případě použití regulátoru pro kotle s dmýchadlem Wpa-06 je třeba nutně, po výběru typu kotle, nastavit servisní parametry MINIMÁLNÍ OTÁČKY VENTILÁTORU na % a MAXIMÁLNÍ OTÁČKY snížit alespoň o 5 %. Tuto činnost provádějte také po každém obnovení výrobního nastavení. I. Uvedení do provozu a obsluha regulátoru. Regulátor zapínáme spínačem. Na displeji se zobrazí logo výrobce, potom verze softwaru nainstalovaného v regulátoru a ikony tlačítek umožňující: obnovení výrobního nastavení, instalační nebo servisní režim. Je nutná úplná shoda verze programu panelu a modulu! Pokud uživatel nevybere po dobu 3 sekund žádné tlačítko, v dalším kroku regulátor zjišťuje vybraný typ kotle. Jestliže typ kotle nebyl ještě určen, zobrazí se obrazovka se zprávou o nevybrání typu kotle. Uživatel pomocí tlačítka může vybrat typ kotle z dostupného seznamu nebo dočasně opomenout toto nastavení stisknutím tlačítka. V případě nevybrání typu kotle regulátor přijme standardní nastavení pro kotel 17 kw a výše znázorněná obrazovka se bude zobrazovat při každém zapnutí regulátoru. Po zobrazení startovacích stránek regulátor zobrazí hlavní obrazovku. Bude obsahovat informace týkající se stavu kotle a grafické zobrazení funkcí tlačítek umístěných na displeji. Pohyb v rozhraní regulátoru probíhá stlačováním příslušných tlačítek umístěných po obou stranách displeje. Funkce daného tlačítka se mění v závislosti na zobrazované obrazovce. Pokud je tlačítku přiřazena jakákoli funkce, bude znázorněna v grafické podobě na displeji. 30 3

4 Obr.1. Pohled na řídicí panel a obrazovku hlavního displeje. Prvky zobrazované na hlavní obrazovce znamenají: 1. grafické znázornění funkčních tlačítek 2. zpráva o stavu kotle (vyhasínání, provoz, porucha) a druh paliva 3. zpráva o druhu paliva a typu kotle 4. aktuální hodnota teploty pláště kotle 5. hodnota cílové teploty kotle (provozní teplota) 6. aktuální čas a den týdne 7. zpráva o aktivních týdenních programátorech a aktuální korekci zadané teploty 8. hodnota zadané teploty (kotle nebo místnosti) Ikony tlačítek viditelné na hlavní obrazovce regulátoru slouží k: a. získání dodatečných informací o provozu kotle b. regulaci spalování c. přechodu na funkci uživatelského nastavení MANUÁL d. přechodu na uživatelské nastavení e. vypínání regulátoru VI. Provozní podmínky. Teplota prostředí 0 40 C Napájecí napětí Příkon Zatížitelnost výstupů: Oběhové čerpadlo ÚT Oběhové čerpadlo TUV. Čerpadlo doplňující zásobník TUV Dmýchadlo Podavač Proud stržení závlačky podavače (Izz) 230V 50Hz 4 W 100 VA 100 VA 100 VA 150 VA 200 VA 1,3A Stupeň ochrany IP 30 Toto zařízení má označení v souladu se zákonem z o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Sb. č. 180, částka Zajištění náležitého sešrotování tohoto zařízení přispívá k omezení rizika výskytu negativního vlivu výrobku na životní prostředí a zdraví osob, které by mohlo vzniknout v případě nesprávného zužitkování zařízení. Značka umístěná na výrobku nebo doprovodných dokladech znamená, že tento výrobek není klasifikován jako domácí odpad. Zařízení za účelem sešrotování je třeba odevzdat na příslušné místo zužitkování odpadů za účelem recyklace elektrických a elektronických komponentů. Zařízení je třeba sešrotovat v souladu s místními předpisy o zužitkování odpadů. Dodatečné informace ohledně zužitkování, sešrotování a recyklace popisovaného zařízení lze získat na obecním nebo městském úřadě, ve sběrně odpadů nebo obchodě, ve kterém byl výrobek zakoupen. f. nebo příslušně pro zapalování nebo vyhasínání kotle g. nastavování žádané teploty kotle h. jestliže je přítomna, slouží k nastavování parametrů pro trojcestné ventily (viz Návod k obsluze ventilu). 4 29

5 3. Příkladové schéma rozvodu. Kromě toho ve všech oknech ikony vedle tlačítek znamenají: přechod na další obrazovku návrat na předchozí obrazovku, zvětšení nebo zmenšení nastavované hodnoty potvrzení změny nastavované hodnoty II. Používání kotle, výběr parametrů. 1. Spuštění kotle. Zpráva VYHASÍNÁNÍ na hlavní obrazovce informuje o možnostech spuštění kotle. Abyste mohli spustit kotel: Stiskněte tlačítko. Na další obrazovce lze změnit druh spalovaného paliva nebo vypnout provoz podavače tlačítkem anebo přejít dále stisknutím tlačítka. Po naplnění zásobníku suchým palivem stiskněte tlačítko. Po podání paliva do ohniště stiskněte tlačítko. 28 5

6 Po zapálení paliva nastavte výkon dmýchání pro zapalování tlačítky,. Po zapálení stiskněte tlačítko. Když se palivo rozžhaví v celém ohništi, přejděte na automatický provoz stisknutím tlačítka. Poznámka! Zařízení je zcela rozpojitelné. Demontáž spočívá v sejmutí krytky v zadní části krytu, vytažení konektorů a kabelových průchodek z dolní části krytu a ponechání u kotle připojovací spojky s propojenými nulovými vodiči. 2. Dodatečné nabídky. Regulátor Expert může ovládat přídavné moduly řízení servopohonů trojcestných ventilů. Tyto moduly mohou řídit servopohony ventilů radiátorových okruhů, podlahových okruhů, nebo servopohon ventilu stabilizujícího stanovenou teplotu na zpátečce kotle. Existuje možnost připojení až pěti modulů trojcestných ventilů k jednomu regulátoru Expert. Po rozžhavení se zobrazí hlavní obrazovka. Do doby nastavení správného spalování pomocí tlačítka se bude pravidelně na obrazovce zobrazovat zpráva o nutnosti regulace spalování. 2. Spuštění kotle s vypnutým podavačem. Jestliže konstrukce kotle předpokládá dodatečný rošt pro spalování alternativních druhů paliva, regulátor umožňuje spuštění a řízení provozu kotle s vypnutým podavačem. Zapnutí provozu bez podavače je možné pouze při zapalování kotle na první obrazovce stiskněte tlačítko změny druhu paliva a následně vyberte způsob provozu bez podavače. Tento provozní režim je aktivní pouze do doby ručního nebo automatického vyhasínání kotle. Při opětovném zapalování je obnovován implicitní způsob spalování. 3. Vyhasínání kotle. Po správně provedeném spuštění kotle regulátor přechází do režimu automatického provozu. Na hlavní obrazovce se zobrazí zpráva PROVOZ. Vyhasínání ohniště nebo opětovné zapálení kotle (při náhodném vyhasnutí ohniště) lze provést následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko. 6 27

7 V. Připojení regulátoru ke kotli ÚT. Poznámka! Zapojení může provádět pouze kvalifikovaná osoba, zástrčka kabelu musí být vytažena ze síťové zásuvky! S ohledem na elektromagnetické rušení energetické sítě (které může mít vliv na provoz systému) a také na bezpečnost provozu při obsluze je třeba regulátor bezpodmínečně připojit k síti nulovým vodičem. Je třeba správně nulovat čerpadla, dmýchadlo a podavač. Věnujte pozornost nulování motorů těchto zařízení! Případná výměna síťového kabelu musí být provedena pouze u výrobce nebo v autorizovaném servisu! 1. Elektrické zapojení. Připojte napájecí vodiče a čidla k prováděcím prvkům (Obr. 2) dle následujícího postupu: a) Čerpadla, dmýchadlo a podavač: zelenožlutou žílu (ochranný vodič) připojte v krabici k nulovému můstku PE umístěného pod krytkou, modrou a hnědou žílu (N a Br) připojte ke svorkovnici, z druhé strany tyto vodiče spojte s příslušnými svorkami v připojovacích krabicích těchto zařízení; b) Tepelný vypínač dmýchadla: modrou a hnědou žílu (N a Br) připojte ke svorkovnici, z druhé strany připevněte čidlo pomocí hadicové sponky na přívodní trubce ihned u výstupu z kotle; Poznámka! V případě nenamontování tohoto vypínače dmýchadlo připojte ke svorce N tepelného vypínače a Br dmýchadla. c) Čidlo teploty pláště: modrou a hnědou žílu (N a Br) připojte ke svorkovnici, čidlo vložte do otvoru v plášti kotle dříve naplněného olejem; d) Čidlo teploty zásobníku TUV: modrou a hnědou žílu (N a Br) připojte ke svorkovnici, čidlo namontujte do k tomu určeného otvoru v zásobníku TUV a zajistěte vhodný tepelný kontakt; e) Venkovní čidlo: bílou a hnědou žílu (Bi a Br) připojte ke svorkovnici, čidlo připevněte na stěnu budovy ze severní strany; f) Čidlo teploty podavače: modrou a hnědou žílu (N a Br) připojte ke svorkovnici, čidlo připevněte na dráhu podavače pomocí šroubu; Potvrďte vyhasnutí ohniště tlačítkem. 4. Vypínání regulátoru. a) Odpojování napájení. Nastavení hlavního vypínače do polohy 0 způsobuje odpojení napájení regulátoru. Avšak v případě připojování nebo odpojování zařízení k regulátoru je třeba navíc odpojit zástrčku od síťové zásuvky napájející regulátor. b) Pohotovostní režim. Dovoluje vypnout regulátor bez nutnosti odpojení přívodu napájení regulátoru. Umožňuje to rychlé opětovné spuštění regulátoru a dobíjení akumulátoru udržujícího paměť regulátoru. Abyste mohli uvést regulátor do pohotovostního režimu: V režimu provozu nebo vyhasínání stiskněte tlačítko. Potvrďte tlačítkem. V pohotovostním režimu lze znovu zapnout regulátor stisknutím tlačítka. čidlo čidlo čidlo čidlo modul modul pláště TUV venkovní podavače ventil Obr. 3. Pohled na připojovací desku. 26 7

8 5. Nastavování žádané teploty. Žádanou teplotu lze nastavit přechodem na novou obrazovku stisknutím tlačítka ukazatelem teplot. a) b). Aktuální provozní teplota se zobrazuje pod 5.1. Bez venkovního čidla. Hodnota žádané teploty kotle nastavené uživatelem se zobrazuje ve spodní části hlavní obrazovky [obr. a)]. Hodnotu přepočítává regulátor a zobrazuje pod ukazatelem teplot jako provozní teplotu. Žádanou teplotu kotle lze nastavovat s přesností na 0,5 C. Při výpočtu provozní teploty regulátor zohledňuje hodnotu nastavené žádané teploty kotle a nastavené korekce v týdenním programu. Dodatečný vliv na hodnotu provozní teploty může mít spuštění doplňování zásobníku TUV nebo také hodnoty provozních teplot připojených modulů trojcestných ventilů S venkovním čidlem. Hodnota nastavované teploty se zobrazuje ve spodní části obrazovky uvnitř ikony domečku [obr. b)]. Uživatel v tomto případě nastavuje žádanou teplotu místnosti, zatímco žádaná teplota kotle je vypočítána regulátorem a zobrazena pod ukazatelem teploty jako provozní teplota. Žádanou teplotu místnosti lze nastavovat s přesností na 0,1 C. Pro výpočet provozní teploty regulátor zohledňuje charakteristiku budovy, měření teploty venkovním čidlem, hodnotu nastavené žádané teploty místnosti a nastavené korekce v týdenním programu. Dodatečný vliv na hodnotu provozní teploty může mít zapnutí doplnění zásobníku TUV nebo také hodnot provozních teplot připojených modulů trojcestných ventilů S pokojovým čidlem. Hodnota nastavované teploty místnosti se zobrazuje v dolní části obrazovky uvnitř ikony domečku [obr. b)]. Uživatel nastavuje teplotu místnosti a maximální provozní teplotu kotle, která se zobrazuje na hlavní obrazovce pod ukazatelem teplot. Skutečná provozní teplota kotle je plynulá a pohybuje se mezi minimální a maximální teplotou nastavenou uživatelem. vyměnit poškozené čidlo za nové (dočasně lze použít čidlo TUV jako čidlo pláště). f) Poškození čidla TUV. Zobrazí se obrazovka s příslušnou zprávou a generuje se zvukový signál. Po vzniku této závady provoz kotle dále probíhá způsobem předpokládaným pro provoz bez čidla. Za účelem odstranění závady je třeba namontovat nové čidlo nebo vypnutím a znovuzapnutím regulátoru bez čidla rezignovat na obsluhu čidla TUV. g) Poškození venkovního čidla. Zobrazí se obrazovka s příslušnou zprávou a generuje se zvukový signál. Po vzniku této závady provoz kotle dále probíhá způsobem předpokládaným pro provoz bez venkovního čidla. Za účelem odstranění závady je třeba namontovat nové čidlo nebo vypnout a znovu zapnout regulátor, rezignovat na venkovní čidlo. 2. Jiné závady a činnosti uživatele. Závada Příčina Činnost uživatele 1 Regulátor nereaguje Přerušení Spusťte znovu regulátor na příkazy uživatele. mikroprocesorového hlavním vypínačem. 2 Nefunguje dmýchadlo, podavač nebo čerpadla. systému. Následkem zkratu v obvodu poškozeného zařízení vypadla pojistka 3 Regulátor nefunguje. Následkem zkratu v obvodu napájení vypadla pojistka. Spusťte znovu regulátor hlavním vypínačem 1/0. Spusťte znovu regulátor hlavním vypínačem 1/0. Jestliže v důsledku nesprávného výběru parametrů nemůžete kontrolovat spalovací proces nebo regulátor nepracuje správně, musíte obnovit výrobní nastavení způsobem popsaným v bodě Obnovování výrobního nastavení. Za účelem obnovení implicitního výrobního nastavení pro daný typ regulátoru vypněte regulátor způsobem popsaným v bodě I a znovu jej zapněte. Po spuštění systému se zobrazí startovací obrazovka. Stiskněte tlačítko, abyste mohli přejít na obrazovku obnovování výrobního nastavení. Následně potvrďte záměr obnovení nastavení tlačítkem ANO. 8 25

9 uživatelem. Čerpadlo se zapíná, jestliže čidlo TUV indikuje teplotu nižší o 5 C (standardní hodnota parametru HYSTEREZE TUV určovaného instalátorem) než žádaná TEPLOTA TUV. Čerpadlo se vypíná po dosažení TEPLOTY TUV. Pozor!!! V situaci, když došlo k poškození čidla TUV, čerpadlo může nadále pracovat v poruchovém režimu do doby výměny čidla. V takovém případě se čerpadlo zapíná po dosažení teploty vody v plášti kotle rovnající se alespoň TEPLOTĚ ZAPNUTÍ ČERPADEL nastavované instalátorem. Jestliže teplota vody v plášti klesne o 5 C pod TEP. ZAPNUTÍ ČERPADEL, čerpadlo se vypíná. Bez ohledu na nastavenou TEPLOTU TUV se čerpadlo vždy vypíná, jestliže teplota vody v plášti klesne pod teplotu vody v zásobníku TUV, aby se zabránilo ochlazování vody v zásobníku. IV. Alarmové stavy a obsluha chyb. 1. Alarmy hlášené regulátorem. V případě vzniku alarmového stavu kotle, např.: přehřátí kotle, protinámrazová funkce, požár podavače nebo poškození čidla, na displeji bude zobrazena zpráva: a) Přehřátí kotle teplota pláště vyšší než 92 C. Zobrazí se okno s příslušnou zprávou a je generován zvukový signál. Za účelem ochlazení vody v plášti kotle budou vypnuty podavač a dmýchadlo a uvedou se do provozu všechna čerpadla. Po poklesu teploty pod 90 C se kotel vrací k normálnímu provozu. b) Přehřátí kotle teplota na výstupu vyšší než 95 C. V případě použití přídavné tepelné ochrany kotle, jestliže kromě nahlášeného alarmu přehřátí kotle se teplota vody v plášti a na výstupu kotle nadále zvyšuje nebo z důvodu poškození ovladače nebo programové chyby dmýchadlo nadále pracuje, teplotní čidlo namontované na výstupu kotle způsobuje odříznutí přívodu proudu do dmýchadla. c) Podchlazení kotle teplota pláště nižší než 6 C. Spouští se protinámrazová ochrana. Všechna čerpadla se zapínají, aby se zamezilo zamrznutí vody v rozvodu a podavač pracuje v závislosti na pracovním režimu. d) Zapálení paliva v podavači nebo zásobníku. Čidlo namontované na trubce podavače kontroluje provozní teplotu podavače. V případě zapálení paliva v podavači nebo poškození čidla se zobrazí obrazovka s příslušnou zprávou a generuje se zvukový signál. Nahlášení alarmu způsobuje přechod regulátoru do stavu VYHASÍNÁNÍ a nepřetržité podávání paliva po dobu 10 min. e) Poškození čidla pláště. Zobrazí se obrazovka s příslušnou zprávou a generuje se zvukový signál. Vypne se dmýchadlo a podavač a zapínají se všechna čerpadla. Poškození čidla pláště kotle znemožňuje další provoz regulátoru. Je třeba Nastavování součinnosti s venkovním čidlem Příprava a nastavování čidla. Čidlo vnější teploty připojené k ovladači může sloužit k provozu jako čidlo teploty prostředí (venkovní čidlo), jakož i jako čidlo teploty místnosti (pokojové čidlo). Pro výběr pracovního režimu čidla přejděte z hlavní obrazovky na NASTAVENÍ tlačítkem vedle ikony. Stiskněte tlačítko vedle popisku POČASÍ. Stlačováním tlačítka můžete měnit postupně následující funkce čidla: VENKOVNÍ, POKOJOVÉ, VYPNUTO. Jestliže čidlo má fungovat jako venkovní, je třeba jej umístit na místo chráněné před sluncem na severní stěně budovy. Jestliže čidlo má fungovat jako pokojové, je třeba jej umístit v místnosti, ve které na radiátorech nejsou termostatické ventily, na delší vzdálenost od radiátoru ve výšce 1 1,5 m Součinnost s venkovním čidlem. Jestliže se v systému nachází vnější čidlo nastavené jako venkovní, uživatel nenastavuje provozní teplotu kotle přímo, ale nastavením očekávané teploty v budově. Na hlavní obrazovce žádaná teplota nastavovaná uživatelem je zobrazována uvnitř ikony domečku. Provozní teplota kotle je vypočítána podle vnější teploty, očekávané teploty a součinitele počasí nastavovaného pro každou budovu zvlášť. 9

10 Nastavení součinitele počasí v regulátoru Expert je velmi jednoduché, nevyžaduje od uživatele žádné odborné znalosti. Za tímto účelem: Přejděte na NASTAVENÍ tlačítkem. Stiskněte tlačítko vedle symbolu VENKOVNÍ. Stiskněte tlačítko vedle symbolu KALIBRACE VENK. ČIDLA. Po výběru nabídky Kalibrace se zobrazí řada dialogových oken popisujících, co je třeba udělat. Přechod do dalšího okna probíhá vždy tlačítkem a návrat do předchozího tlačítkem. Činnosti, které je třeba provést: namontujte čidlo na severní stěně budovy, přiveďte vodič venkovního čidla k ovladači kotle a zapojte jej do svorkovnice, naplno otevřete všechny termoventily v budově, po nahřátí a stabilizaci teploty uvnitř budovy změřte teplotu libovolným pokojovým teploměrem, zadejte změřenou teplotu v dalším dialogovém okně a zadání potvrďte tlačítkem, opakujte postup po 2 hod. za účelem upřesnění nastavení Součinnost s pokojovým čidlem. Jestliže se v systému nachází vnější čidlo nastavené jako pokojové, uživatel nastavuje maximální provozní teplotu kotle a žádanou teplotu místnosti, jak je to popsáno v bodě 4.3. Čidlo nevyžaduje kalibraci. Hlavní obrazovka vypadá stejně jako při práci s venkovním čidlem. 7. Regulace spalování Základní regulace spalování. V případě rozpoznání špatné kvality paliva má uživatel možnost 10 průměrná počítána pro automaticky provoz. Provoz v automatickém režimu znatelně snižuje emisi škodlivých chemických sloučenin (hlavně oxidu uhelnatého) do atmosféry, a přitom současně redukuje usazování sazí v kotli alespoň umožňuje dvakrát zvětšit časový odstup mezi následným čištěním kotle. Výrobce nastavuje implicitně režim ZAPNUTO/VYPNUTO s ohledem na tradiční zvyklosti uživatelů. 2. Provoz čerpadel. Jestliže teplota vody v plášti kotle klesne pod 6 C, všechna čerpadla se zapínají s protinámrazovou ochranou. Čerpadla se zapínají také vždy po hlášení alarmu přehřátí kotle. Během normálního provozu, kromě alarmových stavů, se všechna čerpadla mohou zapnout teprve po dosažení teploty vody v plášti kotle rovnající se alespoň TEPLOTĚ ZAPNUTÍ ČERPADEL nastavované instalátorem. Jestliže teplota vody v plášti klesne o 5 C pod TEP. ZAPNUTÍ ČERPADEL, všechna čerpadla budou vypnuta Provoz oběhového čerpadla ÚT. Oběhové čerpadlo se zapíná teprve po dosažení teploty vody v plášti kotle rovnající se alespoň TEPLOTĚ ZAPNUTÍ ČERPADEL nastavované instalátorem. Jestliže teplota vody v plášti klesne o 5 C pod TEP. ZAPNUTÍ ČERPADEL, čerpadlo se vypne. Je-li nastaven provozní režim LÉTO, oběhové čerpadlo ÚT je vypnuto. Jestliže příprava TUV probíhá pomocí aktivní PRIORITY TUV, po dobu ohřevu teplé vody se čerpadlo ÚT vypíná a zapíná po ohřátí zásobníku TUV Provoz oběhového čerpadla TUV. Toto čerpadlo je řízeno pouze časově dle programu obsaženého v OBĚHU TUV a dodatečně vypínáno v ekonomickém režimu (bod II.10) Provoz doplňovacího čerpadla TUV. V závislosti na konfiguraci ovladače může čerpadlo pracovat dvěma způsoby: a) Je-li připojeno čidlo TUV bez aktivní priority TUV. Čerpadlo doplňuje zásobník TUV, aby v něm bylo možné udržet min. ze dvou teplot: TEPLOTU PLÁŠTĚ a TEPLOTU TUV. Čerpadlo se zapíná, jestliže čerpadlo TUV indikuje teplotu nižší o 5 C (standardní hodnota parametru HYSTEREZE TUV určovaného instalátorem) než žádaná TEPLOTA TUV. Čerpadlo se vypíná po dosažení TEPLOTY TUV. V LETNÍM provozním režimu kotle čerpadlo funguje stejně jako při zapnuté PRIORITĚ TUV. b) Je-li připojeno čidlo TUV při aktivní prioritě TUV. Po dobu doplňování zásobníku se PROVOZNÍ TEPLOTA nastavuje na úroveň alespoň o 10 C vyšší než ŽÁDANÁ TEPLOTA TUV. Po vypnutí doplňovacího čerpadla se ŽÁDANÁ TEPLOTA vrací na úroveň nastavenou 23

11 Pokud teplota pláště kotle překročí PROVOZNÍ TEPLOTU a aktuální výkon kotle bude nižší než MINIMÁLNÍ VÝKON KOTLE nastavený instalátorem, regulátor přejde na UDRŽOVÁNÍ a standardně vypne dmýchadlo. V režimu UDRŽOVÁNÍ podavač a dmýchadlo budou pracovat způsobem nastaveným instalátorem. Dle nastavení výrobce se bude podavač v režimu UDRŽOVÁNÍ zapínat každých 15 minut se současným spuštěním dmýchadla po dobu 60 s. Regulátor samočinně přejde do režimu VYHASÍNÁNÍ, pokud teplota klesne pod TEPLOTU ZAPNUTÍ ČERPADEL nastavenou instalátorem a uplyne doba nastavená instalátorem. Možnost samočinného přechodu na vyhasínání je blokována po dobu dvou hodin od doby zapálení kotle. Kvalitativní rozdíly spalování paliva v režimu AUTOMATICKÉM a ZAPNUTO/VYPNUTO zobrazuje níže uvedený výkres. Zawartość CO [ppm] w spalinach praca z mocą 50% mocy znamionowej kotła provést korekci spalování stisknutím tlačítka. Vyberte jeden z dostupných způsobů regulace spalování: dialogový nebo ruční Po výběru ručního způsobu nastavte tlačítky a žádané množství vzduchu a uložte tlačítkem podtrzymanie podtrzymanie podtrzymanie Výběr dialogového způsobu způsobí zobrazení řady oken s dotazy, na které uživatel musí odpovědět Dodatečná regulace spalování. Přejděte na NASTAVENÍ tlačítkem automat automat śr. dwustawny dwustawny śr. Stiskněte tlačítko vedle popisku SPALOVÁNÍ Vyberte jednu z dostupných nabídek, které mají vliv na kvalitu spalování stlačováním tlačítka vedle daného popisku Czas [min] Obsah CO [ppm] ve spalinách provoz s 50% výkonem nominálního výkonu kotle udržování Obr. 2. Obsah CO ve spalinách v závislosti na provozním režimu. Z prováděných měření vyplývá, že v režimu ZAPNUTO/VYPNUTO emise oxidu uhelnatého je nízká pouze během provozu na plný výkon ihned po přechodu na UDRŽOVÁNÍ tato emise rychle narůstá, čímž průměrné množství emise oxidu uhelnatého je více než dvakrát vyšší než Dostupné nabídky: VÝKON KOTLE dovoluje omezit maximální výkon kotle v poměru k maximálnímu výkonu nastavovaného instalátorem. Přímo prodlužuje přestávky mezi dávkováním. KALORITA PALIVA při změně kvality paliva umožňuje vybrat mezi hodnotami: vysoká-specifická, střední, nízká. Vybrané hodnoty jiné než specifické způsobují zkrácení přestávek mezi podáváním a přiměřenou změnou množství vzduchu; Pozor! Okamžitý výkon kotle 22 11

12 zobrazovaný v informačním panelu (bod II.6) může být v tomto případě větší než 100 %! REGULACE SPALOVÁNÍ je to stejný způsob popsaný v bodě Zásady regulace spalování. Optimální nastavení regulátoru spočívá v takovém výběru množství přiváděného vzduchu, aby ovladač udržoval žádanou teplotu a aby palivo zcela shořelo. Regulace spalování se provádí pomocí změny parametru MNOŽSTVÍ VZDUCHU výše popsaným způsobem. Poznámka! První spuštění kotle a výběr parametrů instalátorem je třeba nutně provést pomocí paliva nejvyšší kvality. Předběžné nastavení provádíme během zahřívání kotle, když vyvíjí plný výkon. Je třeba nastavit takové MNOŽSTVÍ VZDUCHU, aby hořící palivo mělo žlutou barvu. Červená barva s kouřícími koncovkami svědčí o příliš malém množství vzduchu, naopak nápadně bílá o příliš velkém. Pokud nelze nastavit optimální množství vzduchu, může to svědčit o špatném výběru MAXIMÁLNÍCH a MINIMÁLNÍCH OTÁČEK DMÝCHADLA v servisních parametrech nebo vadném komínovém systému. Příliš velké množství vzduchu způsobuje dmýchání tepla do komínu a struskování uhlí a při velkém komínovém tahu může způsobovat samozhasínání uhlí v ohništi. V takovém případě může pomoci přivření klapky v kouřovodu kotle. Příliš malé množství vzduchu způsobuje neúplné spalování paliva a uvolňování velkého množství dýmu a sazí. Jestliže kotel nemůže dosáhnout po delší dobu žádané teploty a množství vzduchu je vybráno správně a také uhlí se zcela spaluje, je třeba v nastaveních instalátoru zvýšit MAXIMÁLNÍ VÝKON KOTLE a opět vybrat množství vzduchu. Jestliže se tento jev vyskytuje po změně druhu uhlí, uživatel musí nastavit KALORITU PALIVA na nižší. Jestliže kotel nemůže správně spálit palivo i přes nastavení množství vzduchu na maximum, může to znamenat: a) problém v komínovém systému není tah, b) netěsnost retorty, c) příliš velké množství dávkovaného paliva V takovém případě je třeba v nastaveních instalátoru snížit MAXIMÁLNÍ VÝKON KOTLE. Okamžitě lze toho dosáhnout snížením hodnoty parametru VÝKON KOTLE. Jestliže se tento jev objevil po změně paliva (možná na lepší), je třeba také zkontrolovat KALORITU PALIVA a nastavit ji pokud možno na vyšší. Další optimalizaci spotřeby paliva lze provést teprve po úplném rozehřátí kotle a rozvodu ústředního topení, když kotel dosáhne žádané teploty (+/ 0,5 C) a bude ji stabilně udržovat po delší dobu. Je třeba postupně snižovat MNOŽSTVÍ VZDUCHU tak, aby DOBA PŘESTÁVKY vypočítaná regulátorem (lze na ni nahlédnout v informačním panelu bod II.6) byla co nejdelší a regulátor dále udržoval ŽÁDANOU TEPLOTU a aby se palivo zcela spalovalo. Vznik příliš velkého množství sazí znamená, že Nastavování jiných funkci ovladače Nastavení času. Čas se nastavuje postupným výběrem tlačítek: NASTAVENÍ -> OBECNÁ -> ČAS. V dalších okénkách se nastavuje den týdne a aktuální čas. Nastavení je důležité v případě používání týdenních programů Nastavování jazyka. Jazyk, ve kterém regulátor komunikuje s uživatelem, se nastavuje postupným výběrem tlačítek: NASTAVENÍ -> OBECNÁ -> JAZYK Nastavení rozhraní. Tento bod se týká změn vzhledu obrazovky, úsporného režimu a zobrazování/nezobrazování přídavných pomocných obrazovek. Nastavuje se postupným výběrem tlačítek: NASTAVENÍ -> OBECNÁ -> ROZHRANÍ Kontakt se servisem Postupným výběrem tlačítek: NASTAVENÍ -> KONTAKT SE SERVISEM získáte informace o telefonních číslech výrobce regulátoru a případně výrobce kotle. III. Princip fungování regulátoru. 1. Provoz dmýchadla a podavače. Provozní režim kotle nastavuje instalátor. Implicitní provozní režim kotle je režim ZAPNUTO/VYPNUTO. a) V režimu ZAPNUTO/VYPNUTO kotel pracuje na plný výkon až do dosažení žádané PROVOZNÍ TEPLOTY, po čemž přechází na UDRŽOVÁNÍ. Pokud teplota pláště klesne pod PROVOZNÍ TEPLOTU, regulátor se vrací do režimu PROVOZ. b) V AUTOMATICKÉM režimu po přechodu ze ZAPALOVÁNÍ na PROVOZ regulátor řídí výkon kotle a mění příslušně délku přestávek mezi podáváním a množstvím dodávaného vzduchu podle rozdílu PROVOZNÍ TEPLOTY a aktuální teploty pláště. Při teplotě pláště nižší alespoň o 10 C (standardní nastavení servisního parametru [3] ROZSAH REGULACE) než PROVOZNÍ TEPLOTA kotel pracuje na plný výkon, dávkuje palivo s minimálními přestávkami, a přitom zapíná dmýchadlo na maximální otáčky nastavené v instalačním režimu. Tento výkon však může být omezen parametrem VÝKON KOTLE dostupným pro uživatele v nastaveních spalování (viz bod II.5). Po vstupu regulátoru do ROZSAHU REGULACE řízení dmýchadla a podavače přebírá programový PID regulátor. S postupem dosahování žádané teploty se výkon kotle snižuje a přiměřeně upravuje k potřebám. 21

13 Stlačováním tlačítka uložte vybranou korekci pro danou hodinu. Stisknutí tohoto tlačítka způsobí také přesunutí položek pro další uložení o 10 minut dopředu nebo dozadu, v závislosti na směru programování vybraném šipkami i. Příklad: Programování korekce žádané teploty ve dnech po pá 6 8 hod. denní korekce, 8 15 hod. ekonomická korekce, hod. denní korekce, 22 6 hod. noční korekce. 1. Vyberte funkci náhledu. 2. Tlačítky,, nastavte pondělí 6:00 hod. 3. Přepněte funkci náhledu na funkci programování. 4. Nastavte směr programování na pravou stranu. 5. Nastavte denní korekci. 6. Stlačováním tlačítka naprogramujte v hodinách 8:00 hod.. 7. Přepněte z denní korekce na ekonomickou korekci. 8. Stlačováním tlačítka naprogramujte v hodinách 15:00 hod.. 9. Přepněte z ekonomické korekce na denní korekci. množství vzduchu již nelze snižovat. Je potřeba mít trpělivost, protože změna nastavení REGULACE SPALOVÁNÍ se někdy projevuje po několika desítkách minut. Činnost opakujte tolikrát, až DOBA PŘESTÁVKY bude nejdelší. REGULACI SPALOVÁNÍ provádějte pokaždé po změně sorty, druhu a kalority paliva. První spuštění kotle a regulaci spalování doporučujeme provádět s odpojeným venkovním čidlem. 8. Získání dodatečných informací o provozu kotle. Výběrem obrazovky INFO uživatel získává přístup k informacím o parametrech kotle, stavu regulovaných zařízení a náhledu měření nainstalovaných čidel. Abyste přešli na obrazovku INFO, stiskněte tlačítko. Zobrazí se obrazovka s informacemi o: aktuálním výkonu kotle procentní hodnota zobrazovaná střídavě s dobou podávání a dobou přestávky; teplotě podavače < nebo > 80 C; indikace > 80 C znamená požár v podavači nebo poškozené čidlo; vnější teplotě teplota indikovaná venkovním čidlem nebo informace o jeho chybění; teplotě TUV teplota indikovaná čidlem umístěným v zásobníku TUV nebo informace o jeho chybění Abyste získali přístup k podrobným informacím, stiskněte tlačítko 10. Stlačováním tlačítka naprogramujte v hodinách 22:00 hod Přepněte z denní korekce na noční korekci 12. Stlačováním tlačítka naprogramujte v hodinách 6:00 hod. následujícího dne. 13. Opakujte činnosti bodů 5 12 pro následující den týdne. 14. Po naprogramování celého týdne opusťte obrazovku programátoru a vyberte konkrétní skupinu informací stlačováním tlačítka vedle popisku skupiny. tlačítkem. 11. Režim ECO (ekonomický) Uživatel má možnost nastavit na delší dobu sníženou teplotu kotle výběrem tlačítek: MANUÁL -> REŽIM ECO. Žádaná teplota kotle je v tomto případě snížena o takovou hodnotu jako nastavená v PROGRAMU KOTLE pro ekonomickou teplotu. 20 STAV KOTLE v této skupině lze získat informace o aktuální provozní teplotě, teplotě pláště, výkonu kotle, výkonu dmýchadla, provozním režimu: LÉTO/ZIMA; ČIDLA výběrem této skupiny lze získat informace o stavu a indikaci čidel: pláště, TUV, venkovního a teploty podavače; ZAŘÍZENÍ tato skupina poskytuje informace o aktuálním stavu 13

14 zařízení (zapnuto/vypnuto): dmýchadla, podavače, oběhového čerpadla ÚT, oběhového čerpadla TUV, doplňovacího čerpadla TUV. Stlačováním tlačítka budete procházet postupně všemi skupinami zpřístupňovaných informací. 9. Příprava teplé užitkové vody. Pozor!!! Regulátor má zabudovanou funkci neutralizace bakterií Legionella pneumophila, které se mohou množit mj. v nádržích teplé vody. Působení za účelem neutralizace bakterií spočívá v tom, že jednou týdně, v sobotu, v době od 2.00 do 4.00 hod. se žádaná teplota TUV automaticky nastavuje na 70 C a zapíná se priorita TUV. V této verzi programu je tato funkce implicitně vypnuta a její zapnutí provádí instalátor. Obsluha teplé užitkové vody se provádí pomocí řízení doplňovacího čerpadla TUV na základě měření teploty vody v zásobníku TUV. Abyste získali přístup k nastavením užitkové vody: Vstupte na obrazovku MANUÁL stisknutím tlačítka u ikony. Vstupte na obrazovku UŽITKOVÁ VODA stisknutím tlačítka. Nastavte hodnotu ekonomické korekce tlačítky,. Potom přejděte dále kliknutím na tlačítko vedle ikony. Stlačováním tlačítka (náhled) vyberte obrazovku náhledu aktuálních nastavení programátoru. Vybraná funkce bude zobrazena vedle ikony tlačítka a tlačítko se změní na. Stlačováním tlačítka (vpravo) / (vlevo) vyberte směr pohybu v hodinách programátoru. V ikoně tlačítka se zobrazuje aktuálně vybraný směr. Budou zobrazena dostupná nastavení užitkové vody Teplota žádané užitkové vody. Abyste mohli změnit nastavení žádané teploty TUV: Stiskněte tlačítko vedle ikony s popiskem ŽÁDANÁ TEPLOTA. Tlačítky,, se příslušně posouváme o 10 minut, 1 hodinu, 1 den ve vybraném směru. Stlačováním tlačítka (programování) vyberte obrazovku editace programátoru. Vybraná funkce bude zobrazena vedle ikony tlačítka a tlačítko se změní na. Změňte hodnoty nastavení tlačítky,. Potvrďte změny a opusťte obrazovku tlačítkem nebo obrazovku bez potvrzení změn tlačítkem. 14 Nastavte týdenní program korekce žádané teploty. Stlačováním ikony tlačítka Stisknutí tlačítka způsobí automatické uložení zadaného (denní bez korekce) / nastavení a výstup z programovací (noční) / (ekonomické) obrazovky. vyberte korekci, která má být ukládána do programátoru. Korekce vybraná k uložení bude zobrazena vedle ikony tlačítka. 19

15 realizován zvlášť pro každý den týdne. Podrobná nastavení týdenního programátoru umožňují zajistit optimální tepelné pohodlí v budově a dosáhnout úspory v nákladech na vytápění budovy. Abyste mohli nastavit týdenní program: Vstupte na obrazovku MANUÁL stisknutím tlačítka s ikonou. Vstupte na obrazovku PROGRAM KOTLE stisknutím tlačítka. Bez nainstalovaného čidla TUV regulátor bude udržovat teplotu v zásobníku TUV na úrovni teploty v plášti kotle Režim léto/zima. Režim léto/zima slouží k přepínání mezi řízením oběhového čerpadla ÚT a doplňovacího čerpadla TUV v zimním režimu a řízením pouze doplňovacího čerpadla TUV v letním režimu. Abyste mohli vybrat letní nebo zimní režim: Stiskněte tlačítko vedle ikony REŽIM LÉTO/ZIMA Zapněte program stisknutím tlačítka vedle ikony. Přejděte na nastavení programu stisknutím tlačítka vedle ikony. Stiskněte tlačítko, abyste změnili nastavení korekce, nebo stiskněte tlačítko k programátoru., abyste přešli Vyberte jeden z provozních režimů stlačováním tlačítka vedle ikony s popiskem. Změny budou automaticky uloženy po výběru jedné z nabídek. Tuto obrazovku můžete opustit tlačítkem Editace programu oběhového čerpadla TUV. Týdenní program oběhu TUV umožňuje naprogramovat provoz oběhového čerpadla TUV. Uživatel může zadat aktivní nebo neaktivní stav pro každou hodinu v daném dni s přesností do 10 minut. Program je realizován pro každý den týdne zvlášť. Podrobné nastavení týdenního programátoru odpovídající požadavkům na teplou užitkovou vodu umožňuje získat úspory nákladů na přípravu teplé vody. Vstupte na obrazovku OBĚH TUV stisknutím tlačítka. V případě výběru změn v nastavení korekce nastavte na další obrazovce hodnotu noční korekce tlačítky,. Potom přejděte dále kliknutím na tlačítko vedle ikony

16 Vyberte provoz DLE PROGRAMU stlačováním tlačítka. Stiskněte tlačítko vedle ikony, abyste změnili nastavení týdenního programátoru oběhu teplé vody. Stiskněte tlačítko vedle ikony, chcete-li potvrdit provoz dle dříve nastaveného programu bez změny nastavení. Stlačováním tlačítka (náhled) vyberte obrazovku náhledu aktuálních nastavení programátoru. Vybraná funkce bude zobrazena vedle ikony tlačítka a tlačítko se změní na. Stlačováním tlačítka (vpravo)/ (vlevo) vyberte směr pohybu v hodinách programátoru. V ikoně tlačítka se zobrazuje aktuálně vybraný směr. Tlačítky,, se příslušně posouváme o 10 minut, 1 hodinu, 1 den ve vybraném směru. Stlačováním tlačítka (programování) vyberte obrazovku editace programátoru. Vybraná funkce bude zobrazena vedle ikony tlačítka a tlačítko se změní na. Nastavte týdenní program korekce žádané teploty. Stlačováním tlačítka (vypnutá) / 16 Stisknutí tlačítka automaticky způsobí uložení zavedených nastavení a výstup z obrazovky programování. (zapnutá) vyberte funkci, která má být ukládána v programátoru. Vybraná funkce bude zobrazena vedle ikony tlačítka. Stlačováním tlačítka naprogramujte vybranou funkci pro danou hodinu. Stisknutí tohoto tlačítka způsobí také přesunutí položky pro další uložení o 10 minut dopředu nebo dozadu, v závislosti na směru programování vybraném tlačítky a. Příklad: Programování aktivního oběhového čerpadla TUV ve dnech po pá 6 8 a hod. V ostatních hodinách má být oběhové čerpadlo neaktivní. 1. Vyberte funkci náhledu. 2. Tlačítky,, nastavte pondělí 6:00 hod. 3. Přepněte funkci náhledu na funkci programování. 4. Nastavte směr programování na pravou stranu. 5. Nastavte režim čerpadla na aktivní. 6. Stlačováním tlačítka naprogramujte hodiny na 8:00 hod. 7. Přepněte na neaktivní režim čerpadla 8. Stlačováním tlačítka naprogramujte hodiny na15:00 hod. 9. Přepněte na aktivní režim čerpadla. 10. Stlačováním tlačítka naprogramujte hodiny na 22:00 hod. 11. Přepněte na neaktivní režim čerpadla 12. Stlačováním tlačítka naprogramujte hodiny na 6:00 hod. následujícího dne. 13. Opakujte činnosti bodů 5 12 pro následující den týdne. 14. Po naprogramování celého týdne opusťte obrazovku programátoru tlačítkem. 10. Editace týdenního programu pro žádanou teplotu. Týdenní program žádané teploty umožňuje nastavit jednu z korekcí teploty pro každou hodinu v daném dni s přesností do 10 minut. Program je 17

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 www.tmk.com.pl Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV a oběhového čerpadla ÚT MTS 2P Návod k obsluze a instalaci

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

EXPERT R PID Dynamic ZZ

EXPERT R PID Dynamic ZZ ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061 43 67 690 tel. 061 43 77 690 REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT SE ŠNEKOVÝM

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Tech. Návod k obsluze ST-431N

Tech. Návod k obsluze ST-431N Tech Návod k obsluze ST-431N 1 ST-431N návod k obsluze Prohlášení o shodě č. 42/2010 Firma TECH, se sídlem v Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašuje s plnou zodpovědností, že námi vyráběný termoregulátor

Více

2011-01-03 EcoSTER 200

2011-01-03 EcoSTER 200 Panel pro dálkové ovládání kotle s funkcí pokojového termostatu EcoSTER 200 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Řídící jednotka pro kotle PANDA

Řídící jednotka pro kotle PANDA Řídící jednotka pro kotle PANDA - 1 - OBSAH: 1. Použití a přednosti jednotky... 4 1.1 Vybavení řídící jednotky... 4 1.2 Technické údaje jednotky... 4 1.3 Popis zadní části jednotky... 5 1.4 Popis přední

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Prohlášení o shodě č. 56/2012

Prohlášení o shodě č. 56/2012 -1- ST 280 návod k obsluze Prohlášení o shodě č. 56/2012 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Polsko, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi vyráběný termoregulátor ST-280 230V, 50Hz splňuje

Více

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ES Manual de usuario Manuale d'uso Návod k obsluze Felhasználói kézikönyv 1 120848.indd 1 24-2-2009

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě 120173-AG Obsah 1 Předmluva...4 1.1 Všeobecně...4 2 Místo instalace...5 2.1 Postoj regulátora...5 2.2 Instalace a zapojení...5 2.3 Umístění

Více

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY Inteligentní pájecí stanice, která umožňuje používat bezolovnatou technologii pájení. Návod

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě Řídící jednotka SPARK A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU ČINNOST KOTLE S FUNKCÍ INDIVIDUAL FUZZY

Více

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze www.lars.cz 2025 RTH 2025 Návod k obsluze Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH 2 Blahopřejeme Vám k nákupu moderního termostatu AURATON 2025 / AURATON 2025 RTH vyvinutého na základě vyspělého

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Popis regulátoru Určení Regulátor ADEXaComfortaR DIN je určený pro regulaci teplovodních systémů se směšovacím

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Návod k montáži a k obsluze

Návod k montáži a k obsluze ávod k montáži a k obsluze Směšovací modul Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-r.: 3061888_201309 CZ Obsah Bezpečnostní

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITACA KB 24-32 IST 03 C 839-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich výrobků. Prosíme, abyste

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Prohlášení o shodě č. 38/2010

Prohlášení o shodě č. 38/2010 Prohlášení o shodě č. 38/2010 My, TECH, UL. St Batory, 14, 34-120 Andrychów, s plnou odpovědností prohlásit, že jsme vytvořili Termostat DEFRO -LUX SP 230 V, 50 Hz splňuje požadavky Nařízení ministra hospodářství,

Více

Režimy reflektometru Mini-OTDR

Režimy reflektometru Mini-OTDR Režimy reflektometru Mini-OTDR Režim OTDR: vytvoření, zobrazení a analýza zápisů. Vyhledávač poškození vlákna: zjednodušené nastavení zápisu umožňující rychle vyhledat poškození vlákna. Režim zdroje: pro

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu ADEX Midi RC souprava pro regulaci více topných okruhů ADEX Midi RO regulátor topného okruhu Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 OBSAH Popis regulátoru Určení..... 3 Ovládací prvky

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor FWC 3. CZ verze 1.0

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor FWC 3. CZ verze 1.0 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor FWC 3 CZ verze 1.0 Obsah Část A - Popis a instalace A 1 - Specifikace... 3 A 2 - Popis regulátoru... 4 A 3 - Obsah balení... 4 A 4 - Vysvětlení značek v textu...

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95 Programovatelný pokojový termostat THR870CUK Obj. č.: 56 02 95 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup programovatelného bezdrátového termostatu Honeywell Homexpert THR870CUK. Tento návod

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

PILOT G. Poznámky DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY FIRMY PROND VYBAVENÉ VÝSTUPEM RJ12

PILOT G. Poznámky DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY FIRMY PROND VYBAVENÉ VÝSTUPEM RJ12 Poznámky DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY FIRMY PROND VYBAVENÉ VÝSTUPEM RJ12 PILOT G Vyrobeno (výrobce nebo technika panelu) P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska tel./fax 62 7814398,

Více

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 Řídící automat RAK A09 Uživatelská příručka listopad 2003 1 OBSAH OBSAH...2 I. OBECNÁ ČÁST...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 2. TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAM ETRY AUTOM ATŮ RAK A09...3 2.1. ROZMÍSTĚNÍ POJISTEK...3

Více

DOR N. Návod k obsluze pro provozovatele. DOR N 15 Automat DOR N 20 Automat DOR N 25 Automat KOTEL NA PEVNÁ PALIVA 6720842930(2015/03)CZ

DOR N. Návod k obsluze pro provozovatele. DOR N 15 Automat DOR N 20 Automat DOR N 25 Automat KOTEL NA PEVNÁ PALIVA 6720842930(2015/03)CZ Návod k obsluze pro provozovatele DOR N KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR N 15 Automat DOR N 20 Automat DOR N 25 Automat 0010005648-001 6720842930(2015/03)CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny..............

Více

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso Návod k obsluze PMH-HT2 Elektrické topné těleso 1 Správná instalace topného tělesa 1. Elektrické topné těleso 2. Klíč stranový 22 3. Radiátor Komponenty 1. Topná tyč 2. Kryt 3. Vypínač (on/off) 4. Regulace

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ecomax 860 D Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ecomax 860 D Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA ecomax 860 D Návod k obsluze CZ_2015_35 CZ_2015_13 Obsah str. 1 Bezpečnost...4 2 Všeobecné informace...4 3 Informace týkající se dokumentace...5 4 Používané

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Obsah: Řídící jednotka automatických kotlů typu KP. Kapitola menu název Str. 1 Úvod 3 2 Technické údaje 3

Obsah: Řídící jednotka automatických kotlů typu KP. Kapitola menu název Str. 1 Úvod 3 2 Technické údaje 3 Obsah: Kapitola menu název Str. 1 Úvod 3 2 Technické údaje 3 3 Popis přístroje 3 3.1 Celkový popis 3 3.2 Zapojení konektorů 4 3.3 Blokové schéma 5 3.4 Popis ovládacího panelu 6 4 Blokové schéma obsluhy

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

TECH. Prohlášení o shodě č. 4/2004. My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz,

TECH. Prohlášení o shodě č. 4/2004. My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Klimosz BASIC návod k obsluze TECH Prohlášení o shodě č. 4/2004 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi Polsko, vyráběný termoregulátor ST-402 230V, 50Hz

Více

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL XCONTROL 540879 A Datum vydání: 1.2.2012 Výběr typu stroje: Kapacita náplně

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1 EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.1 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚVOD 2 UVÍTACÍ SCREEN 2 ZÁKLADNÍ

Více