Přímá vazba na ostatní opatření: zvyšování kvality v systému veřejné dopravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přímá vazba na ostatní opatření: zvyšování kvality v systému veřejné dopravy"

Transkript

1 Realizace integrovaných dopravních systémů Integrované dopravní systémy představují vyšší kvalitu systému veřejné dopravy, kdy dopravci v jednotlivých druzích dopravy společně vytváří jednotný systém s tarifní a linkovou provázaností. Důležitým prvkem je zejména důraz na spolehlivost služby a dostupnost po celém řešeném území i v čase, tj. ve všechny dny v týdnu a denní doby. Společně tak nabízejí ucelený koncept řešení mobility, který má konkurovat IAD. omezení dopravního výkonu IAD zvýšení atraktivity veřejné dopravy změna dlouhodobě existujícího systému veřejné dopravy odmítnutí ze strany politických elit z důvodu ekonomických nákladů na poskytování dopravní obslužnosti Zavádění integrovaných systémů má dlouhou tradici v západoevropských zemích. Některé země jako Švýcarsko jsou integrovanou dopravou pokryty celé, v jiných zemích (Německo, Rakousko) jsou IDS realizovány na bázi spolkových zemí. Obdobně je integrovaný systém s plnou integrací realizován hned v několika krajích ČR, avšak ty jsou navzájem úplně nezávislé, bez možnosti vzájemné koordinace (např. přestupní vazby, uznávání jízdenek). Nejúspěšnější IDS v ČR jsou např. IDS JmK pokrývající celé území Jihomoravského kraje, Pražská integrovaná doprava nebo ODIS v okolí Ostravy. Pozitivní vliv integrovaných dopravních systémů lze dokladovat výsledky IDS JmK:s výjimkou roku 2009 (zdražení jízdného, propad ekonomiky) dochází vkaždém ze zaintegrovaných regionů ke každoročnímu postupnému růstu cestujících ve veřejné dopravě o více než 5 %. objednatel veřejné dopravy kraj, města určený koordinátor IDS zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Střední až vysoká Vstupní cena opatření realizovaných není vysoká (jde většinou o administrativní náklady), avšak je třeba pravidelně vynakládat finance na provoz samotného systému. Je však nutno podotknout, že tyto finance by bylo nutné vynakládat i v případě, že v dané oblasti IDS není zaveden, avšak výsledný efekt by byl nižší.

2 Zajištění preference MHD Preferování vozidel MHD v organizaci provozu na silniční síti má značný vliv na atraktivitu veřejné dopravy i na úspory provozních nákladů, zejména v lokalitách, která jsou silniční dopravou přetíženy. Typicky se tak tato opatření uplatňují zejména ve velkých městech. Vedle legislativně zakotvených opatření, jako je zákaz vjezdu vozidel na tramvajový pás, přednost tramvají při odbočení vlevo nebo přednost autobusů při vyjíždění ze zastávky, mezi nejčastější příklady patří: zřizování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a trolejbusy upřednostnění vozidel na světelně řízených křižovatkách místní úpravy provozu a stavební uspořádání komunikací, které umožní hladký průjezd vozidel veřejné dopravy snížení přímých emisí z MHD nedostatek politické odvahy zavádět preferenční opatření na úkor IAD zvýšení spolehlivosti a přesnosti spojů odpor řidičů IAD MHD zvýšení oběžné rychlosti vozidel MHD snížení nákladů na provoz MHD Tato opatření jsou široce aplikována v mnoha městech. V rámci ČR např. Praha aplikuje nějaký druh preference vozidel MHD na 164 z 238 světelných křižovatek na tramvajové síti ve městě (údaj k 1. lednu 2013). Pozitivním prvkem je také oddělení tramvajového tělesa od vozovky a tím i od ostatního provozu vedle tramvajových tratí na samostatném tělese je v Praze celkem 10,5 km takto upravených tratí. Samostatně vyhrazených pruhů pro autobusy je 20 km, na dalších 7,7 km je umožněno autobusům využívat těleso tramvajové trati. Opatření jsou postupně aplikována i v dalších velkých českých a moravských městech jako Brno, Zlín, Jihlava, České Budějovice, Plzeň nebo Ostrava. správce silniční infrastruktury Nízká až střední příslušné město Náklady jsou pouze vstupní, jejich výše však závisí na plošném rozsahu a konkrétní implementaci příslušný dopravní podnik opatření Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Inteligentní dopravní systémy

3 Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Jde o obecné opatření, které zahrnuje rozsáhlý soubor činností, které přinesou zatraktivnění veřejné dopravy formou zvýšeného komfortu pro různé skupiny cestujících. Mezi ně lze zahrnout zejména: Kvalitní informační systémy pro cestující na zastávkách i ve vozidlech během jízdy trasa spoje, jízdní doby, přípoje a návaznosti spolehlivost systému, zlepšení návazností jednotlivých linek dodržování jízdních řádů požadavek na alespoň částečně nízkopodlažní vozidla vhodná pro imobilní cestující, cestující s kočárky, zavazadly apod. zastávky a jejich vybavení celkové prostředí ve vozidle dostatečná kapacita, klimatizace salonu pro cestující v létě, dostatečné vytápění v zimě, dostupnost Wi Fi apod. Dostupnost aplikací pro mobilní telefony poskytující on line informace cestujícím (např. reálná poloha vozidel v provozu) zvýšení atraktivity veřejné dopravy snížení intenzit IAD odpor dopravců k implementaci opatření (vícenáklady) nechuť objednatele doplnit požadavky do výběrových řízení na dopravce (složitější zadávací dokumentace) Zatímco provozovatelé MHD ve velkých městech postupně mnohé prvky pro zlepšení kvality ve velkém zavádějí, v regionech u linkové dopravy je situace značně horší. Výjimku tvoří ty kraje, které opustily zvykový systém objednávání výkonů u bývalých ČSAD, resp. jejich nástupců a vyhlašují postupně otevřená výběrová řízení. V jejich rámci pak lze zavádění prvků pro zlepšení kvality požadovat příkladem propracovaného systému požadavků na kvalitu vozidel a zastávek ve správě dopravce jsou Technické a provozní standardy IDS JmK (prvně nastaveny v roce 2010) anebo požadavky Ústeckého kraje uplatněné ve výběrových řízeních na nové dopravce, která proběhla v roce objednatel dopravy (kraj, město) dopravci realizace integrovaných dopravních systémů zajištění preference vozidel MHD Inteligentní dopravní systémy Nelze jednoznačně určit, neboť každé dílčí zahrnuté podopatření má svůj vlastní soubor nákladů, které se odvíjejí od mnoha aspektů, zejména rozsahu (počet zahrnutých vozidel, příp. zastávek)

4 Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě Vozidla s alternativními pohony jsou z hlediska kvality ovzduší významně příznivější než konvenční vozy. V současnosti lze reálně uvažovat především s pohonem na CNG u autobusů a s elektrickým pohonem u vozidel v závislé trakci (trolejbus). Počet čerpacích stanic CNG se v ČR postupně zvyšuje, při vyšším počtu vozidel ve vozovém parku lze zřídit čerpací stanici přímo v areálu dopravce. Elektrický pohon u nezávislé trakce v současnosti prochází rychlým vývojem a lze očekávat jeho postupné rozšíření v blízké budoucnosti. snížení emisí z MHD vyšší cena vozidel než u konvenčních pohonů zvýšení atraktivity MHD dostupnost plnicích stanic CNG snížení nákladů na pohonné hmoty Pohon CNG se ve vybraných lokalitách v ČR uplatňuje již od počátku 90. let (konverze konvenčních pohonů u vozů Karosa). Od roku 2002 jsou pořizovány moderní vozy určené přímo pro pohon zemním plynem. V současnosti jezdí v ČR na CNG přibližně 480 autobusů, většina v provozech MHD, ale dochází k jejich postupnému rozšíření i v příměstské linkové dopravě. Významnými provozovateli takových vozidel jsou např. ČSAD Havířov, FTL Prostějov, COMMET Tábor, Dopravní podnik města Jihlavy, Dopravní podnik města Pardubice, Busline, DPÚK nebo ČSAD MHD Kladno. Bezemisní elektrický pohon se v MHD vedle tramvají uplatňuje v případě trolejbusů ve 13 městech přibližně 700 vozidel této závislé trakce, což představuje i ve světovém měřítku významné číslo. Elektrobusy se v pravidelném provozu zatím prakticky nevyskytují, jedinou výjimkou je od roku 2010 Ostrava, která provozuje čtveřici vozidel z produkce českého výrobce SOR. Provozní spotřeba těchto vozidel je cca 0,9 kwh / km. dopravce v MHD město zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Střední až vysoká Cena nových moderních vozidel MHD s alternativními pohony je vysoká (až 14 mil. za kloubový trolejbus). Průběžná obnova vozových parků MHD je nezbytná a tak za vícenáklad lze považovat pouze rozdíl vůči ceně za konvenční vůz obdobných parametrů.

5 Zpoplatnění vjezdů (průjezdů) do měst a obcí Placené vjezdy (průjezdy) do vybraných obcí, měst případně částí města (mýtné) by měla více odradit řidiče od vjezdů do centra obce či města. Účelem tohoto opatření je snížení atraktivity IAD a omezení vjezdu zejména tranzitní dopravy, která nemá v dané lokalitě zdroj ani cíl cesty. Vně zóny placeného vjezdu je nezbytné mít k dispozici parkovací stání s kvalitní návazností na veřejnou hromadnou dopravu. Pokles emisí a imisí v centrech obcí v důsledku poklesu dopravních výkonů z automobilové dopravy Nedostatečná politická vůle Nízká atraktivita veřejné dopravy Nevhodné objízdné trasy Udělování výjimek rezidentům Toto opatření je časté ve velkých západoevropských městech. Nejznámější případy jsou z Londýna a ze Stockholmu. V České republice je zpoplatnění vjezdu do města uplatněno například v lázeňských městech. Karlovy Vary (mají obdobnou zónu vymezenu v kombinaci se zónou 30 a Františkovy Lázně zase v kombinaci s pěší zónou, zónou s omezením rychlosti na 40km/h a zákazem vjezdu automobilů nad 6t s výjimkou zásobování. Park&Ride, Kiss&Ride Parkovací politika Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Inteligentní dopravní systémy (ITS) Nízká Vstupní náklady na dopravní značení a provozní náklady spojené s administrativou a kontrolou oprávnění k vjezdu

6 Nízkoemisní zóny Jedná se o nástroj pro zlepšování kvality ovzduší a životního prostředí formou snížení emisí z dopravy. Nízkoemisní zóny (NEZ) jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel způsobujících větší znečištění, resp. vozidel, jejichž emise nedosahují požadované úrovně. Pravidla pro zřízení NEZ jsou ustanovena v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V praxi by se nemělo jednat pouze o samostatné opatření. Aby byl dosažený efekt co nejvyšší, nízkoemisní zóny by měly být součástí většího uceleného souboru opatření. změna skladby vozidel/dopravního proudu snížení emisí PM a NO x z dopravy snížení příspěvku dopravy k imisním koncentracím PM a NO 2 uvnitř NEZ možné lokální zvýšení emisí PM a NO x a příspěvku dopravy k imisním koncentracím na objízdných trasách NEZ veřejné mínění změna politické situace v obci udělování výjimek rezidentům nízká politická vůle k zavádění Opatření bylo úspěšně aplikováno ve více státech Evropské unie. Obdobné principy NEZ, v podobě jakou umožňuje zákon č. 201/2012 Sb., jsou implementovány v přibližně 70 německých městech. Například v Mnichově bylo po roce od implementace dosaženo poklesu imisních koncentrací pevných částic z dopravy o 5,4 až 12,3 % uvnitř NEZ. Na obvodových komunikacích bylo dosaženo poklesu koncentrací až o 8,9 %, ale i nárůstu až o 3,9 %, což je dáno místními podmínkami a přesměrováním tras nevyhovujících vozidel. parkovací politika Park&Ride zpoplatnění vjezdů (průjezdů) měst další selektivní nebo úplné zákazy vjezdu zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Přehled základních nákladových položek: náklady na změnu dopravního značení agenda prodeje emisních plaket agenda udílení výjimek pro vjezd náklady na informační kampaně kontrola dodržování pravidel pro vjezd náklady na studie proveditelnosti nízká až střední

7 Další selektivní nebo úplné zákazy vjezdu Opatření by mělo omezit zbytnou automobilovou dopravu v centrech měst, obcí a v oblastech s hustou obytnou zástavbou formou zákazu vjezdu, a to úplného nebo částečného (např. zákaz vjezdu nákladních vozidel, zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny), čímž mimo jiné dojde i k odlehčení dopravy na příjezdových komunikacích. Tato omezení často úzce souvisejí také s podporou cyklistické dopravy a změnami v obecném pojetí městského prostoru. Vně zóny placeného vjezdu je nezbytné mít k dispozici parkovací stání s kvalitní návazností na veřejnou hromadnou dopravu. Určitým typem selektivního zákazu vjezdu je i nízkoemisní zóna. Vymístění emisí a imisí z centra obce Nedostatečná politická vůle (města) v důsledku poklesu dopravních Nízká atraktivita veřejné dopravy výkonů z automobilové dopravy Nevhodné objízdné trasy Udělování výjimek rezidentům V Evropě první známá zóna s úplným zákazem vjezdu byla v roce 1992 v německých Brémách. V ČR patří mezi nejznámější a poměrně hojně se vyskytující zástupce tzv. pěší zóna, kam je vjezd automobilům až na výjimky zakázán (většinou menší plochy). Konkrétním příkladem selektivního zákazu vjezdu jsou v pražském centru a jeho přilehlém okolí zóny se zákazem vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 3,5 tuny a nad 6 tun. Park&Ride, Kiss&Ride Parkovací politika Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Nízkoemisní zóny Inteligentní dopravní systémy (ITS) Nízká Vstupní náklady na dopravní značení a provozní náklady spojené s administrativou a kontrolou oprávnění k vjezdu

8 Parkovací politika Toto opatření by mělo více odradit řidiče od vjezdů do centra obce či města, čímž dojde ke snížení objemu dopravního výkonu IAD v dané lokalitě. Efektivní nástroje k uplatnění tohoto opatření jsou zejména zvýšená sazba za parkování v centru (parkování v pracovních dnech přes den dražší), snížení počtu parkovacích míst (na nezbytně nutný počet), zóny s omezeným parkováním (parkování pro rezidenty levnější), rozšíření zón zákazů stání a zastavení, zvýšená kontrola dodržování příslušné vyhlášky o parkování. Zvýšit ochotu veřejnosti zaujmout kladné stanovisko k těmto omezením pak lze např. zkvalitňováním služeb veřejné hromadné dopravy a budováním záchytných parkovišť s podporou pro dlouhodobé parkování Park&Ride nebo krátkodobé Kiss&Ride. Dále se vytipují plochy v majetku obce (města), kde se v současné době neparkuje (nehlídané, řidič na auto nevidí, hrozí odcizení vozidla), provede se jejich oplocení a nabídne se podnikatelům jejich pronájem za účelem provozování parkoviště. Pokles emisí a imisí z centra obce (města) v důsledku poklesu dopravních výkonů IAD Nedostatečná politická vůle Nízká atraktivita veřejné dopravy Negativní stanovisko veřejnosti V užším centru hlavního města Prahy fungují od roku 2010 zóny s omezeným parkováním, které dosáhly v roce 2012 na cca 45 tis. parkovacích stání. Existují zde tři různé druhy těchto zón, a to modrá, oranžová a zelená. V modré zóně je nutné se prokázat nálepkou na čelním skle automobilu, kterou mohou získat za poplatek pouze rezidenti (obyvatelé dané městské část či města), nebo za rapidně vyšší cenu podnikatelé. Oranžová (do dvou hodin stání) a zelená zóna (do šesti hodin stání) slouží pro krátkodobé parkování návštěvníků a jsou osazeny parkovacími automaty. Park&Ride, Kiss&Ride Zpoplatnění vjezdů (průjezdů) měst Inteligentní dopravní systémy (ITS) Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Nízká až střední Vstupní náklady na nákup a osazení parkovacích automatů, značení parkovacích míst, případně výstavbu parkovacího domu a další nutná infrastruktura zvyšující atraktivitu

9 Park&Ride, Kiss&Ride Opatření Park&Ridemá za cíl motivovat řidiče IAD k multimodálnímu uskutečnění cesty, tj. část svým autem a část veřejnou dopravou. Princip spočívá ve vybudování záchytných parkovišť (s ohledem na efektivní využití území je vhodná forma parkovacích domů) na hlavních příjezdových trasách do města ve vazbě na páteřní linky MHD jezdící v krátkém intervalu (metro, tramvaj, trolejbus) nebo spoje rychlé příměstské železniční dopravy. Je vhodné doplnit tato parkoviště o další služby (hlídání parkoviště, možnost drobného nákupu, WC aj.) a zřízení tarifní integrace parkovného s jízdenkou MHD/IDS. Nezbytnou podmínkou realizace je kapacitní posílení linek veřejné dopravy spojujících parkoviště P&R s centrem města. Zřízením stanovišť Kiss&Ride se umožní krátkodobé zastavení (do 5 min.) osobních vozidel v blízkosti významných uzlů veřejné dopravy (železniční stanice, terminály IDS, zastávky metra a tramvají) za účelem vysazení nebo naložené dalších osob. Je tak podpořeno sdílení automobilu více osobami, kdy řidič přepravuje automobilem k místu veřejné dopravy ještě další osobu nebo osoby, tam jim umožní přestup na veřejnou dopravu a následně pokračuje vozidlem do cíle své cesty. snížení zátěže generované IAD neatraktivní vazba na veřejnou dopravu nevýhodné nastavení sazeb parkovného a jízdného MHD neochota veřejnosti využívat službu Opatření je již dlouhodobě (od 70. let) aplikováno v mnoha vyspělých zemích (Nizozemí, Spojené království, Německo aj.) V rámci České republiky je jediný oficiální systém P&R zaveden v Praze (celkově 2739 stání míst pro ZTP a jiné účely), kde jsou k dispozici i místa pro K&R označená příslušnou dopravní značkou zavedenou v roce Ročně využije P&R systém v průměru cca 900 tis. vozidel. Často se však objevuje neoficiální P&R v mnoha železničních stanicích a zastávkách, zejména na hlavních tratích v zázemí velkých aglomerací (např. Praha, Brno, Ostrava). město pověřený správce komunikací objednatel veřejné dopravy v lokalitě parkovací politika (zpoplatnění parkování v centrech měst) zvyšování kvality v systému veřejné dopravy střední Vstupní náklady budou zahrnovat především samotnou výstavbu parkoviště a jeho propojení s terminálem veřejné dopravy. Provozní náklady pak bude nutné průběžně vynakládat na údržbu parkoviště a na zvýšený provoz linek veřejné dopravy.

10 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Opatření zahrnuje podporu implementace inteligentních dopravních systémů a telematických systémů (např. proměnné informační značení, preference vozidel veřejné hromadné dopravy na křižovatkách, řídící informační systém, apod.). Rozšířením této technologie je možné zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy (informace o aktuální poloze vozidla) nebo dosáhnout zvýšení plynulosti vozidel v dopravním proudu (informační panely s údaji o počtu volných parkovacích míst v kapacitních garážích a na záchytných parkovištích, proměnné informační panely na dálnicích a rychlostních silnicích), případně eliminace fáze jízdy vozidla, během které motor a katalyzátor nepracuje v optimálních podmínkách a produkce emisí je tedy vyšší. Velká míra informace se v dnešní době dostane ke koncovému uživateli přes aplikaci v mobilním telefonu. Snížení produkce emisí zvýšením plynulosti Zvýšení atraktivity individuální automobilové dopravy dopravy Nedostatečná politická vůle Dopravní podnik města Brna disponuje systémem řízení městské hromadné dopravy, který slouží k rychlému odhalení odchylek v provozu a k jejich úspěšné eliminaci. Jako nástroj pro zvýšení atraktivity MHD u koncového uživatele je k dispozici aplikace do mobilního telefonu (iris MHD Brno) informující o aktuální poloze všech vozidel MHD Brno. Dalším úspěšným příkladem implementace ITS jsou informační panely s počtem volných parkovacích míst v pražských parkovacích domech P+R podpořené opět volně stažitelnou aplikací pro mobilní telefony (Mparkování). správce komunikací dopravci v MHD Park&Ride, Kiss&Ride Parkovací politika Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Zajištění preference MHD Nízká až střední Vstupní náklady na výstavbu příslušného ITS nebo vytvoření aplikace a následné provozní náklady spojené s údržbou a zásobováním elektrickou energií

11 Sdílení automobilů Car sharing Car sharing je jednou z řady strategií řízení mobility. Poskytuje výhody využívání automobilu a zároveň omezuje nevýhody spojené s vysokou závislostí na automobilech, ale především umožňuje svobodné rozhodování mezi různými typy dopravy. Jedinec tak získává výhodu užívání osobního automobilu, aniž by musel nést náklady a odpovědnost, které z vlastnictví automobilu vyplývají. Typický systém sdílení automobilů se skládá z poskytovatele profesionální organizace (zřizovanou nejlépe veřejným sektorem) s centralizovaným rezervačním systémem, sběrem dat o provozu vozidel a vyúčtováním služeb. Klienti jsou členové organizace a mají k dispozici infrastrukturu tvořenou vozovým parkem a parkovacími místy na klíčových lokalitách uvnitř spádové oblasti. Car sharinová organizace má formalizovaný vztah se státní správou, poskytovateli veřejné dopravy a výrobci automobilů. Obvykle jsou vozidla car sharingové organizace k dispozici na mnoha místech ve městě pro použití i na velmi krátkou dobu (obvykle od 1 hodiny výše) a jsou dostupná po celý den (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Platby se řídí podle doby, po níž bylo vozidlo využíváno, a podle ujeté vzdálenosti. V tomto ohledu je platba za používání vozidla podobná platbám za cesty veřejnou dopravou. snížení dopravních výkonů v IAD a následné snížení emisí náročný management, administrace rezervací a údržba vozidel skloubení růstu členské základny a akvizice nových vozidel zajištění nízkých režijních nákladů nepřijetí služby potenciálními zákazníky Nejlépe fungující a největší car sharingovou organizací je dnes Mobility Car SharingSwitzerland (Mobility ). Společnost má více než členů a disponuje 1750 motorovými vozidly rozmístěnými ve více než 400 městech po celém Švýcarsku. Např. jen v Curychu má více než 140 lokalit s více než 300 automobily a přes členů. Brno Autonapůl (od roku 2003) první český oficiální systém car sharingu. Provozovaný formou družstva. Vozový park čítá 14 aut, z toho 2 v Praze a 1 v Liberci a přívěsný vozík. Podle zájmu možná vzniknou pobočky i v dalších městech. V současné době má společnost cca 100 klientů. kraj soukromé subjekty parkovací politika Střední Zahrnuje náklady na pořízení vozidel a na provoz systému.

12 Podpora cyklistické dopravy V rámci tohoto opatření je podporována výstavba účelových cyklostezek, pruhů pro cyklisty, vybavení veřejných budov místy pro bezpečné uložení bicyklu. Do podpory cyklistiky můžeme počítat také zavádění systému "Bike&Ride. Cílem je vybudovat síť ucelených tras, zajišťujících rychlé a bezpečné propojení důležitých cílů cest, nejen rekreačních, ale především pro pravidelné cesty mezi bydlištěm a pracovištěm či školou. Pro podporu cyklistické dopravy je nutno zahustit stávající síť cyklistických stezek, které by vhodně propojily zdroje a cíle dopravy. V extravilánových úsecích je vhodné oddělit cyklisty od motorizované dopravy všude tam, kde jsou vysoké intenzity provozu. V intravilánuse doporučuje spíše ponechat cyklisty v hlavním dopravním prostoru, avšak zajistit jim bezpečnost např. formou vyhrazeného pruhu. Dále potřebují cyklisté místo, kde mohou bezpečně uložit své kolo. Systém " Bike&Ride " (B&R) je založen na principu, že cyklista ujede na bicyklu část své cesty od bydliště k záchytnému parkovišti nebo k objektu pro úschovu kol. Po zaparkování kola přesedne cyklista na vozidlo veřejné dopravy a pokračuje až k cíli cesty. Tento systém má za cíl zajistit úschovu a bezpečné parkování kol především na konečných stanicích a významných přestupních uzlech veřejné dopravy, u nákupních center, multifunkčních budov a velkých sportovních areálů. Přednostně by měly být využity stávající parkovací plochy nebo veřejná prostranství v majetku města. Možností je i kombinace systému B&R se systémem P&R (viz příslušné opatření) v lokalitách kde dojde k souběhu těchto možností. snížení dopravních výkonů v IAD a následné nedostatečná technické parametry komunikace pro umístění cyklostezky nebo vyhrazeného pruhu snížení emisí nedostatek vhodných míst pro zřízení úschovny kol negativní postoj motorizované společnosti negativní postoj politické elity k opatření neochota občanů využívat bicykl jako dopravní prostředek Břeclav v roce 2009 byl zpracován Generel cyklistické dopravy,na jehož základě byly vybudovány dvě cyklotrasy, cyklopruhy v jednosměrných ulicích a jsou rozmisťovány bezpečnostní stojany (např. u vlakového nádraží). Půjčovna jízdních kol je k dispozici na vlakovém nádraží ČD. Pardubice projektcentralmeetbike, který jespolečným dílem polsko česko slovensko německého partnerství. Z 85 % dotován z evropských prostředků. Cílem je přenést avyužít zahraniční zkušenostiz podpory cyklistické dopravy v českých podmínkách. V rámci projektu jsou realizovány aktivity jako příprava koncepčních materiálů (např.: 2013 generel cyklodopravy), příprava infrastrukturních opatření (doplnění cyklopruhů při rekonstrukci ulic, např.: Jahnova Dašická, zobousměrnění jednosměrných ulic pro cyklisty, např.: Štrossova ulice), nákup systému automatických sčítačů pro cyklistickou dopravu, kampaně na podporu cyklodopravy (např.: Do práce na kole, Evropský týden mobility). kraj Parkovací politika Park&Ride, Kiss&Ride Nelze jednoznačně určit, neboť každé dílčí podopatření má svůj vlastní soubor nákladů, které se odvíjejí od mnoha aspektů, zejména rozsahu (délka trasy, uspořádání městského prostoru apod.)

13 Úklid a údržba komunikací Komunikace jsou významným zdrojem sekundární prašnosti. Primárně emitované i sekundární suspendované částice sedimentují na zemský povrch a mohou být opakovaně působením vzdušného proudění resuspendovány do ovzduší a tak znovu zvyšovat imisní zátěž. Z tohoto důvodu je vhodné tuhé částice z povrchů odstraňovat. Jedná se především o povrchy komunikací, jejich úklid a údržbu omývání, skrápění apod. Pro situace při překračování imisních limitů PM10 by měl být zpracován regulační řád, který by stanovoval i plán čištění komunikací (kropící a zametací vozy). Vedle pravidelného blokového čištění je nutné se zaměřit na komunikace, po kterých je přepravována stavební suť a jiné sypké materiály. Za čištění těchto komunikací by měly odpovídat společnosti, které s materiálem dále nakládají. Snížení produkce emisí pevné frakce Nedostatečná politická vůle (zejména PM 10 ) v obydlených oblastech a na veřejných prostranstvích s velkou hustotou obyvatelstva V ČR je v některých obcích a větších městech realizováno pravidelné čištění komunikací. Tato údržba má své místo ve finančních rozpočtech obcí (měst) a je ošetřena smlouvou s příslušnými firmami provádějící tyto služby. Samotná údržba spočívá v tom, že po zimním období se povrch důkladně očistí od inertního posypového materiálu, v podzimních měsících probíhá zametání listí a v případě potřeby je zajištěno i kropení vozovek v obdobích sucha. V roce 2013 bylo umožněnoza pomoci finančních prostředků prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí nakoupit podpůrnou techniku(zametacía kropící stroje, případně nástavce na stroje pro úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací), čehož využilo velké množství obcí a měst na území celé ČR. Nízkoemisní zóny Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně Nízká až střední Náklady na vytvoření plánu čištění komunikací, případně nákupu čistících strojů,aprovozní náklady na realizaci čištění.

14 Omezování prašnosti výsadbou liniové zeleně Cílem opatření je zlepšení kvality ovzduší snížením sekundární produkce pevných částic. Až 60 % pevných částic pochází z tzv. resuspenze, tedy zpětným zvířením prachu již deponovaného na povrchu vlivem projíždějících automobilů nebo činností větru. Snížení této produkce lze mimo jiné dosáhnout výsadbou liniové zeleně (travní pásy, stromořadí, keře), která významně přispívá k pohlcování prachový částic a brání tak jejich resuspenzi. Pro omezení prašnosti je optimální vertikálně zapojený a hloubkově členěný porost smíšených dřevin (se stromy a keři o různé výšce), dle podmínek konkrétní lokality však lze aplikovat i jiné výsadby (např. popínavá zeleň na protihlukových stěnách). Z hlediska druhového složení je nutno preferovat zejména takové původní druhy, které se vyznačují vysokou schopností záchytu prašnosti a odolností vůči městskému prostředí. Opatření jsou prioritně realizována u obytné zástavby a jiných budov vyžadujících ochranu (nemocnice, školy ad.), které jsou v blízkosti komunikací a parkovišť. snížení koncentrací pevných částic v ovzduší snížení resuspenze pevných částic snížení koncentrací těžkých kovů v ovzduší Brno výsadba izolační zeleně v ulicích Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská Tábor izolační zeleň na obchvatu města Králův Dvůr izolační zeleň oddělující obytnou zástavbu od dálnice D5 (2013) správce komunikací Nízkoemisní zóny Úklid a údržba komunikací nedostatek politické vůle k realizaci nutnost pravidelné odborné údržby zeleně odpor motorizované veřejnosti (snížení bezpečnosti v alejích, snížení přehlednosti křižovatek) střední

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: - suburbanizace roste poptávka po dopravě přes hranice města / regionu - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu // přehled a charakteristika preferenčních opatření VHD // Ondřej Havlena, Vojtěch Novotný PREFOS Obsah Tramvajový pás na samostatném tělese...

Více

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace - Fungování CZ-SR CIVINET - Cíle - Organizační struktura

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

Indikátory udržitelného rozvoje v Jihlavě

Indikátory udržitelného rozvoje v Jihlavě Indikátory udržitelného rozvoje v Jihlavě PROČ? Proč sledujeme indikátory sledujeme vývoj názorů Jihlavanů v čase (2011, 2013, 2015) používáme výsledky pro další plánování ověřujeme si dopad provedených

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

Cyklistická akademie. www.cyklodoprava.cz

Cyklistická akademie. www.cyklodoprava.cz Cyklistická akademie www.cyklodoprava.cz Základní myšlenka - souvislost s územním plánováním dopravní a územní plánování nemá klást důraz na vytváření podmínek pro zvyšování objemu a zlepšování podmínek

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 29 Eva OŽANOVÁ 1 INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB Abstrakt

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 26.11.2015 Informace o postupu prací na Integrovaném plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou

Více

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Zelenáa čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., listopad 2015 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2013 : 297 421 Rozloha:

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MHD základní údaje Projekt preference městské hromadné dopravy v Praze Na základě schváleného programu preference MHD

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA Textová část VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA 02 Seznam příloh 01/ Panel 02/ Textová část 03/ Obálka Autor a) popis a zdůvodnění zvoleného komplexního urbanisticko-dopravního

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ČÁST IV. - PREZENTAČNÍ

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ČÁST IV. - PREZENTAČNÍ INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ČÁST IV. - PREZENTAČNÍ Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Zastoupený: Ing. Ivo Hařovským, náměstkem primátora Zhotovitel: AF-CITYPLAN

Více

PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST

PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST 19. 22. 1. 11. 2016 2017 Praha Elektrické autobusy pro město VI INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Projekty ITI pro zlepšení společného IDS Prahy a Středočeského kraje. Ing. Radim Vysloužil

Projekty ITI pro zlepšení společného IDS Prahy a Středočeského kraje. Ing. Radim Vysloužil Projekty ITI pro zlepšení společného IDS Prahy a Středočeského kraje Ing. Radim Vysloužil Integrované územní investice ITI 1 Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 2 ITI Pražské metropolitní

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: ČHMÚ pobočka Plzeň Plzeň 2010 Úvod Cílem dokumentu Aktualizace program ke

Více

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Zadavatel: KORID LK, spol. s r.o., U Jezu 642/2a, Liberec 2 Hodnotitel: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Technická

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001

Více

Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře

Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře ČÁST 3.1. PROBLEMATIKA DOPRAVNÍCH SÍTÍ ETAPA 5 CYKLISTICKA VE MĚSTECH PODKAPITOLA - D Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře ZPRÁVA O STAVU ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU ZA ROK 2005 BŘEZEN

Více

Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD

Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD Zpracoval. Ing. Petr Pokorný, 2014 Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy jsou významným prvkem

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň CO SE DOZVÍTE 1. Přehlednou informaci o IROP 2. Téma IROP a doprava 3. Příspěvek IROP k čisté mobilitě ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP

Více

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Neprošlo jazykovou korekturou. Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Hodnocení scénářů rozvoje dopravy v Plzni Zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká

Více

7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD. 7.1 Hodnocení kvality MHD. 7.2 Charakteristické rysy systému MHD z pohledu kvality

7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD. 7.1 Hodnocení kvality MHD. 7.2 Charakteristické rysy systému MHD z pohledu kvality 7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD 7.1 Hodnocení kvality MHD Názory na výhodnost či nevýhodnost určitého dopravního prostředku a dopravního systému se mění. Nejde však o subjektivní názory

Více

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy Manažerská zpráva Brno, srpen 2015 Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Geografie dopravy nové trendy v dopravě. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7

Geografie dopravy nové trendy v dopravě. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7 Geografie dopravy nové trendy v dopravě HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7 Intermodální doprava Rozvoj intermodalalismu, míra regulace a deregulace výrazně ovlivňují organizační a prostorový rámec

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA OBSAH 1 DRUH DOKUMENTACE, DŮVODY POŘÍZENÍ...2 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...4 3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ...4 4 CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE...4 5 ČLENĚNÍ

Více

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance Chytré město? Kvalita Informace Doprava - Finance Zklidňování dopravy ve městě České Budějovice Průhonice 13.11.2007 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené

Více

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě METODIKA uplatnění výsledků výzkumu 2012 Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě

Více

Životní prostředí, doprava a energetika. analytický podklad. Mgr. Alena Dodoková, MěÚ Mariánské Lázně Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP,s.r.o.

Životní prostředí, doprava a energetika. analytický podklad. Mgr. Alena Dodoková, MěÚ Mariánské Lázně Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP,s.r.o. Životní prostředí, doprava a energetika analytický podklad Autoři: Mgr. Alena Dodoková, MěÚ Mariánské Lázně Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP,s.r.o. Životní prostředí Mariánské Lázně jsou lázeňským městem,

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Plán udržitelné městské mobility města Brna část II. - návrhová

Plán udržitelné městské mobility města Brna část II. - návrhová Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o. Zastoupený: Ing. Tomášem Noskem Datum 2016-02 Číslo zakázky 14-3-233 Autorský kolektiv Ing. Petr Hofhansl, Ph. D. Ing. Ondřej Kyp Ing. Klára Sekyrová Kontrola: Ing. Ondřej

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

STUDIE MOŽNOSTI NALEZENÍ VHODNÉHO TERMINÁLU PID PRO UKONČENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK PIDU Z OBLASTI MĚLNICKA

STUDIE MOŽNOSTI NALEZENÍ VHODNÉHO TERMINÁLU PID PRO UKONČENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK PIDU Z OBLASTI MĚLNICKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební katedra silničních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 STUDIE MOŽNOSTI NALEZENÍ VHODNÉHO TERMINÁLU PID PRO UKONČENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK PIDU Z OBLASTI

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Kvalita nabízených služeb Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. Bc. Dominik Vosátka Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Brno, 19. 10. 2015 JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Obsah Představení Regionální rady Schéma prioritní osy 1 Alokace 2008-13 v prioritní ose

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Město Uherské Hradiště je sídlem okresu. Kunovice a Staré město jsou i přes svoje osamostatnění počátkem 90. let minulého století funkčně

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní.

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní. Uspořádání Uspořádání 59 Uspořádání veřejného prostranství musí vycházet z celkové kompozice prostoru, která zohledňuje funkční potřeby a jejímž cílem je pobytová kvalita místa. Ve městě je vhodné vytvářet

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK y Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán v

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 14. července 2014 OBSAH: SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:... 2 1. ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MOBILITY... 3 1.1. ÚVOD... 3 1.2. SOUČASNÝ STAV... 3 2. CÍL PROGRAMU MOBILITY...

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

INFRASTRUKTURA. Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

INFRASTRUKTURA. Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony INFRASTRUKTURA I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Šluknovsko

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Šluknovsko Příloha č. 10 - Odůvodnění významné veřejné zakázek na zajištění autobusové dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v oblasti Šluknovsko Název veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky: Dlouhodobé

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / 18.3.2014 / Brno Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Doprava Chůzí

Více

Ing. Jiří Jedlička. Ekologická stopa VŠ dinosaurus nebo kolibřík? Brno,

Ing. Jiří Jedlička. Ekologická stopa VŠ dinosaurus nebo kolibřík? Brno, Udržitelná doprava - nástroje a dobrá praxe Ing. Jiří Jedlička www.cdv.cz Obsah: opatření a dopravním chováním obyvatel opatření na komunikacích podpora druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí hodnocení

Více

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Město Chrudim fyzická osoba s IČ Resslovo nám. 77 STUPEŇ Říčařova 38 53716 Chrudim

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Přepravní analýza stávajícího stavu

Přepravní analýza stávajícího stavu Přepravní analýza stávajícího stavu Část B5 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan

Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan 1. Úvod Technická zpráva k návrhu (7.3.2012) Návrh systému rozšířeného placeného stání v centrální oblasti Říčan je předkládán na základě požadavku

Více

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy INVESTIČNÍ PRIORITA 7c prioritní osy 1: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 2004 2009

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 2004 2009 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 2004 2009 DÍLČÍ PROGRAM BEZPEČNÁ A EKONOMICKÁ DOPRAVA Národní program výzkumu byl schválen Usnesením vlády ČR č. 417 ze dne 28. dubna 2003.

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Konference Trendy evropské dopravy - Praha - 16. 6. 2014 Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Tomáš Drobný 1. ÚVOD Cyklistika a cykloturistika představují v dnešní době rychle se rozvíjející trend a lákají stále větší počty zájemců, ať už

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2.

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Schválil:. Ing. Rostislav Všetečka, předseda Regionální rady 14. dubna 2008 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development

Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development GENEREL SILNIČNÍ DOPRAVY MČ PRAHA 9 CITY REGIONS Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development KONC Projekt 13-P2-26 S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T

Více