Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník"

Transkript

1 - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas foneticky správně jednoduché audioorálně připravené texty, čte potichu jednoduché texty obsahující převážně známé jazykové prostředky základní pravidla výslovnosti další fonetické znaky Phonetic symbols (fonetické znaky) The alphabet (anglická abeceda) smyslového vnímání) sociální rozvoj komunikace (řeč zvuků a slov) Multikulturní výchova: multikulturalita specifické rysy jazyků rozezná základní fonetické znaky [w], [ɜ:], dvojhlásky [e ], [i ], [ Ʊ] a správně je vyslovuje rychle vyjmenuje písmena anglické abecedy i v opačném pořadí správně vyslovuje množné číslo podstatných jmen (koncovky [s], [z], [iz]) hláskuje správně i složitější slovní zásobu

2 - 2 - rozumí známým slovům a jednoduchým větám v rámci stanovených tématických okruhů zná písemnou podobu známých slov rytmus, vázání, větná melodie, prožitkové čtení slovní zásoba z tématických okruhů: já a moje rodina, škola, míčové hry, příroda (zvířata), hračky, barvy, čísla, země Evropy, důležité zeměpisné údaje, mazlíčci, svátky a tradice a situací: seznámení, poděkování, vyjádření základních místních informací Pronunciation (výslovnost) - zkracování, vázání, intonace Family (rodina) Games (míčové hry) Animals (zvířata) Colours (barvy) Countries (země) Numbers (čísla Pets (domácí mazlíčci) Toys (hračky) The room (pokoj) Who is this? smyslového vnímání) sociální rozvoj komunikace (technika řeči) Multikulturní výchova: multikulturalita specifické rysy jazyků dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium), seberegulace a sebeorganizace (plánování učiva) sociální rozvoj komunikace (řeč slov, komunikace správně vyslovuje zkrácené tvary sloves (be, have, can) váže slova ve větě správně intonuje v otázkách (Is it, What is ) i oznamovacích větách ví, co je přízvuk a správně ho používá při vyslovování osvojené slovní zásoby vyjmenuje a rozezná další členy užší rodiny (prarodiče, děti) vyjmenuje několik míčových her (fotbal, volejbal, basketbal, badminton, tenis, stolní tenis, aj.) rozezná další zvířata ze ZOO (tygr, medvěd, nosorožec, velbloud, zebra) vyjmenuje další barvy (světle a tmavě fialová, růžová, šedá, oranžová atd.)

3 - 3 - (Kdo je to?) Where are you from? (Odkud pocházíš?) v různých situacích) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě objevujeme Evropu a svět evropské krajiny vyjmenuje anglické názvy některých evropských zemí (Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Rakousko, Itálie, Francie, Německo, Rusko, Anglie) a zná jejich ekvivalent pro název jazyka v dané zemi zná anglické názvy čísel vyjmenuje a rozezná několik domácích mazlíčků (kočka a kotě, pes a štěně, králík, morče, myš, křeček, želva, papoušek, kanárek, rybička) zná anglické názvy dalších hraček (kočárek, medvídek, stolní hra, LEGO, náklaďák aj.) zná názvy nábytku v pokoji (šatník, police, šuplík, postel, podlaha, židle, stůl, stěna) zná další slovní zásobu vztahující se k seznámení, poděkování Who/What is that?, That

4 - 4 - is..., You re welcome, That s well zná fráze vztahující se k vyjádření původu (Where are you from?, I am from...) základy lexikálního principu pravopisu slov lexikální princip pravopisu slov smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) vnímá základní vazby mezi mluvenou a psanou podobou slovní zásoby (výslovnost a, g, h uvnitř a na začátku slov)

5 - 5 - zná několik základních geografických údajů anglicky mluvících zemí a jejich kulturní zvláštnosti základní geografické údaje anglicky mluvících zemí a jejich kulturní zvláštnosti kulturní zajímavosti a zvyky období vánoc v anglicky mluvících zemích The UK (Spojené království) Pets in Great Britain (domácí mazlíčci ve Velké Británii) The red colour (červená barva) Christmas (Vánoce) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů Evropy objevujeme Evropu a svět život Evropanů, životní styl Multikulturní výchova: lidské vztahy vztahy mezi kulturami etnický původ různé způsoby života zná základní části Velké Británii a vyjmenuje je ví, jací mazlíčci jsou chováni ve Velké Británii nejčastěji zná význam červené barvy pro Velkou Británii zná základní anglické vánoční zvyklosti

6 - 6 - v jednoduchém textu vyhledá potřebnou informaci vybrat z jednoduchého textu základní informace Who is this? (Kdo je to?) Where is Tom? (Kde je Tom?) How many stamps have you got? (Kolik známek máš?) My pet (Můj domácí mazlíček) pozornosti) v jednoduchém textu najde požadované informace (osobní údaje - jméno, věk, mazlíčka aj.), na základě přečteného textu určí pravdivost výroků 2. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI vyplní své základní osobní údaje do formulářů slovní zásoba vztahující se k situacím představení, seznámení, poskytování základních místních aj. informací Where are you from? (Odkud pocházíš?) Pets (Domácí mazlíčci) Introductions sebepoznání a sebepojetí (co o sobě vím a co ne) správně vyplní do formuláře své jméno, věk, místo původu, členy rodiny a domácí mazlíčky

7 - 7 - ústně reprodukuje obsah přiměřeně jednoduché konverzace ústně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu reprodukovat pamětně osvojené mikrodialogy, formulovat jednoduché otázky (na základě audioorální přípravy) - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování, představování) jednoduchá sdělení - adresa, žádost reprodukovat krátké probrané texty (Představování) Family (Rodina) How old are you? (Kolik je ti let?) The red colour (červená barva) Christmas (Vánoce) The United Kingdom (Spojené království) Pets in Great Britain (Domácí mazlíčci ve Velké Británii) sociální rozvoj poznávání lidí (vzájemné poznávání, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem), komunikace (komunikace v různých situacích, asertivní, otevřená a pozitivní komunikace) sociální rozvoj komunikace (monolog) naučí se nazpaměť a předvede kratší dialogy týkající se seznámení osob, představování a poděkování, domácích mazlíčků, rodiny za účelem získání osobních informací o jiné osobě formuluje jednoduché otázky sdělí jiné osobě svou adresu umí požádat o pomoc převypráví velmi krátký text týkající se britských zvyklostí

8 - 8 - sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché ústní i písemné sdělení reprodukovat ústně i písemně krátká jednoduchá sdělení základní podoba oznamovacích vět a konstrukce záporu Plural (množné číslo) Articles a/an/the (členy a/an/the), some/any (vyjádření neurčitého množství) to be' (sloveso být) 'to have got' (sloveso mít) prepositions on, in, under (předložky in, on, under) personal pronouns (osobní zájmena) possessive pronouns, genitive (přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád) there is/are (vazba there is/are) dovednosti pro učení a studium), seberegulace a sebeorganizace (stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení) sociální rozvoj komunikace (komunikace v různých situacích) jednoduchý ústní i písemný projev je formálně správný sestaví oznamovací větu se správným slovosledem zná základní princip tvorby záporu a umí jej použít ve větě vytvoří správný tvar množného čísla podstatných jmen (pravidelná tvorba) rozezná a správně použije neurčité členy a/an a určitý člen the při popisu situace (vazba there is/are) či předmětů zná a správně použije tvar sloves 'to be' a 'to have got' v jednotlivých osobách a číslech, správně použije jejich zkrácené tvary správně použije tvary přivlastňovacích zájmen, vytvoří přivlastňovací pád v jednotném čísle použije správně some a any pro vyjádření neurčitého množství rozezná a správně používá předložky in, on,

9 - 9 - under

10 INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI pozdraví, rozloučí se s dospělým i s kamarádem, představí se, popíše svou rodinu, řekne základní informace o svých koníčcích, mazlíčcích aj. zarecituje zpaměti několik říkanek, básniček, a to se správnou výslovností vést jednoduchý dialog v rámci vymezených tématických okruhů reagovat ve vymezených situacích recitovat zpaměti vymezené říkanky, básničky Family (Rodina) Colours (Barvy) Introduction, greetings (Představování, pozdravy) Pets (Domácí mazlíčci) Toys (Hračky) Who is this? (Kdo je to?) Where are you from? (Odkud jsi? ) Introductions (Představování) Colours (Barvy) Christmas sociální rozvoj poznávání lidí (vzájemné poznávání, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem), komunikace (komunikace v různých situacích, asertivní, otevřená a pozitivní komunikace), kooperace a kompetice (rozvoj individuálních i sociálních dovedností pro kooperaci) pozdraví a rozloučí se v kteroukoli denní dobu (další výrazy jako See you soon, Have a nice day atd.) představí se vyjmenuje členy své rodiny a sdělí druhé osobě několik bližších údajů (jejich jméno, věk, je schopen popsat jejich vzhled) pohovoří o svých koníčcích (I like...) popíše svého domácího mazlíčka, své mazlíčky z paměti recituje básně k vybraným tématům správně zazpívá naučené písně

11 zazpívá několik písní zazpívat několik písní vztahujících se k tématickým okruhům (Vánoce) Numbers 1-10 (Čísla 1-10) Animals (Zvířata) House (Dům) dovedností zapamatování) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá lidová slovesnost

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

- 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

- 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřené

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace 6.1.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více