9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU"

Transkript

1 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem Členění financování Směnka Hotovostní a bezhotovostní platební styk Finanční analýza její význam a úlohy... 9 Financování podniku je získávání potřebného podnikového kapitálu a jeho použití na pořízení majetku podniku. Každý podnik se musí financovat a při financování musí zvážit: - poměr mezi cizím a vlastním kapitálem - do čeho má investovat - kolik cizího kapitálu může získat - v jaké formě ho může získat - za jakých podmínek ho může získat - kolik má či může mít vlastního kapitálu a do čeho ho může vložit - kolik finančních prostředků potřebuje k realizaci podnikatelského záměru a jaký výnos z toho bude mít - kolik kapitálu musí udržovat v pohotovosti k zajištění likvidity Musí se brát v úvahu: - faktor rizika ten kdo se rozhoduje si vybírá z mnoha variant a výsledky variant nemůže přesně znát - faktor času současné rozhodnutí bude mít výsledek až za několik let (dnešní hodnota peněz je jiná než budoucí hodnota peněz) Při financování by měl podnik: - dát přednost vyššímu výnosu před menším výnosem - dát přednost menšímu riziku před větším rizikem - pokud přijme větší riziko, požadovat větší výnos - dát přednost takovým rozhodnutím, které přinesou výnosy dříve 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU - 1 -

2 Druhy finančních rozhodnutí - strategické rozhodnutí na dlouhou dobu, pokud při nich podnik udělá chybu, může to znamenat i krach nebo velké finanční problémy, tato rozhodnutí se týkají většího množství peněz - taktické rozhodnutí na kratší dobu, týkají se menšího množství peněz, pokud udělají chybu, tak to pro podnik neznamená finanční problémy 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem Výrobní faktory jsou zdroje statků. Převážnou většinu statků v přírodě nenacházíme tak, jak bychom chtěli. K jejich získání je nutné vynaložit lidskou práci,vyrobit je. přírodní zdroje o půda je produktem a součástí přírody - není volným statkem o jsou vzácné a nereprodukovatelné, kvantitativně omezené o nerosty, drahé kovy atd. (omezené množství) práce o lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky o výsledkem použití pracovních sil je mzda kapitál o kapitál je na rozdíl od práce a půdy výsledkem předchozí výroby o akumulované úspory (úspory přeměřené v investice) o může mít hmotný nebo nehmotný charakter o jde o hodnoty, které přinášejí hodnoty další o technologie je zvláštní forma kapitálu, která může významně znásobit prospěch z výrobních faktorů o výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok 1. kapitál vlastní jedná se o peněžní prostředky vložené do podnikání v peněžní nebo hmotné formě.(budova, auto, stroje, ) 2. kapitál cizí jedná se o majetek na který jsme si museli půjčit tzv. závazky např. úvěry u bank, závazky vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, zaměstnancům a podobně. 2. Členění financování Podle původu finančních prostředků: 1. financování z vlastních zdrojů - samofinancování financování ze zisku a z odpisů, vlastníků firmy, vklady tichých společníků, ostatní vlastní zdroje ( odprodej nepotřebných strojů, budov,...) 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU - 2 -

3 2. financování z cizích zdrojů - bankovní úvěry, nebankovní úvěry, obchodní úvěry, zákonné rezervy, závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu a sociálním institucím ( daně, zdrav. pojišt,...) Podle doby, po kterou jsou zdroje používány - krátkodobé do 1 roku, především oběžný majetek (úhrada mezd, nákup mater.,..) Toto financování by měl být zajištěno krátkodobými zdroji financí ( krátkodobé bankovní úvěry ( kontokorentní, eskontní, lombardní, revolvingový ) a dodavatelské úvěry,..) - dlouhodobé nad 1 rok, především IM ( investiční výstavba, nákup nových technologií,...) Mělo by být zajištěno zdroji dlouhodobými ( emise akcií, dlouhodobé bankovní úvěry, leasing,...) Podle změny výše zdrojů - pravé financování v podniku se zvýší kapitál, zvýší se zdroje k financování - nepravé financování nedochází k žádnému navýšení zdrojů, mění se složení aktiv Finanční vztahy podniku k dodavatelům a odběratelům, k bance, ke státu,... Finanční řízení podniku a) finanční analýza b) finanční plánování Finanční analýza - ukazatele rentability - poměřují zisk k různým veličinám ( např. rentabilita kapitálu se vypočítá jako podíl zisk / kapitál ) - ukazatele produktivity poměřují výsledek podnikové činnosti k počtu zaměstnanců nebo objemu mezd ( např. produktivita = tržby / počet pracovníků ) - ukazatele činností poměřují výstupy z podniku ke vstupům ( účinnost kapitálu = tržby / kapitál ). Patří se i ukazatele nákladovosti ( nákladovost = náklady / tržby ) - ukazatele náročnosti doplňujícími ukazateli, poměřují jednotlivé druhy nákladů k tržbám ( např. mzdová náročnost = mzdy / tržby ) 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU - 3 -

4 Cíle finančního řízení podniku - zajistit platební schopnost firmy včas dostát svým závazkům,... - zjistit likviditu majetku firmy schopnost přeměny na hotové peníze - zajistit rentabilitu firmy ziskovost ( ukazatel poměřující vyprodukovaný zisk k celkovému kapitálu ) Investování firem Pokud má firma volné finanční zdroje může je dále investovat na příklad: - termínované vklady u bank ( nízká rizika, nízký zisk ) - nákup státních pokladničních poukázek ( musí být milionová investice, minimální riziko, pomůže uchovat hodnotu peněz ) - nákup státních dluhopisů ( podobné jako poklad. poukázky akorát délka investice je delší ) - nákup státních veřejně obchodních obligací a akcií ( je potřeba obchodovat s větším balíkem cenných papírů, které musí být rychle prodejné, větší riziko, ale i zisk ) - nákup hypotečních zástavních listů ( dlouhodobá investice, jsou kryté proti rizikům ) - devizové operace ( hodně riziková, ale je možný vysoký zisk ) 3. Směnka je úvěrový cenný papír, sepsaný přesně stanovenými údaji, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Konkrétní forma naopak stanovena není: Při splnění faktických náležitostí by platila i na pivním tácku. Může sloužit jako: 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU - 4 -

5 prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru, prostředek placení a ručení, prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti. Směnka má dvě základní funkce: platební a zajišťovací. Směnky je možné rozdělit na tzv. směnky vlastní a směnky cizí: Směnka vlastní představuje závazek dlužníka zaplatit a obsahuje slovo zaplatím. Směnka cizí přikazuje jiné osobě, aby byla směnka uhrazena. Obsahuje slovo zaplaťte Směnka vlastní Směnka cizí 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU - 5 -

6 Výhodou směnek je zejména to, že jsou nesporným závazkem, což znamená, že ten, kdo má v dispozici originální směnku a legitimuje se jako její oprávněný majitel, prokázal své právo na její zaplacení dostatečně; dlužník, který se hodlá své povinnosti směnku zaplatit bránit, pak musí své důvody obrany nejen tvrdit, ale i prokázat. Nevýhodou směnek je to, že musí být vystavena se zákonem stanoveným obsahem a pokud některá z jejích podstatných náležitostí chybí, pak směnka není platná. 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU - 6 -

7 platební styk (význam) = zprostředkování plateb mezi 2 subjekty (či subjekt a banka) bezhotovostní styk = forma placení, při niž nefungují hotové reálné peníze, placení se uskutečňuje pouze písemným převodem z účtu na účet hotovostní styk: + jistota zaplacení, peníze mám stále k dispozici - časově náročné, málo bezpečné, méně spolehlivé a přesné bezhotovostní: + bezpečné, časově nenáročné, přesné - není jistota platby Běžný účet a jeho založení POSTUP - zřízení účtu u banky o nelze zřídit anonymní účet! o smluvní vztah s bankou (dle Smlouvy o zřízení a vedení účtu) FO občanský průkaz, podnikatelské oprávnění (firmy) PO výpis z OR, podnikatelské oprávnění + 2 osoby jako statutární orgán, razítko o uzavření smlouvy podpisové vzory u PO razítko - vklad na účet - příkazy k úhradě formy: o písemně (příkaz k úhradě, k inkasu) o na nosičích dat (disketa) o počítačová síť o po telefonu - provedení převodu peněz (do dvou pracovních dnů) - plátci i příjemci je zaslán výpis z účtu 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU - 7 -

8 DRUHY PŘÍKAZŮ - pokyn k provedení o oprávněná osoba (majitel) příkaz k úhradě, k inkasu příkaz k úhradě - pro 1 platbu - hromadný (v 1 den více plateb) - trvalý (pravidelné platby) příjemce plátce vbú vbú příkaz k úhradě banka příjemce banka plátce převod peněz příkaz k inkasu - výjimečná záležitost - podává příjemce - pouze z rozhodnutí soudu na základě platebního příkazu - nebo po vzájemné dohodě příjemce plátce příkaz k inkasu banka příjemce vbú vbú banka plátce 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU - 8 -

9 převod peněz 5. Finanční analýza její význam a úlohy Finanční analýza je činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. Cílem takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku. V tomto ohledu se využívají statistická data z minulých období, jejich vzájemné srovnání, srovnání s výsledky celého oboru a zároveň se zahrnuje predikce hospodaření do budoucnosti. Z hlediska provedení lze finanční analýzu rozdělit na interní a externí, z hlediska zaměření pak na statickou, dynamickou a poměrovou finanční analýzu. Makroekonomicky finanční analýza vyhodnocuje situaci států, regionu či celého odvětví průmyslu, což by měl být velmi důležitý ukazatel nejen pro politiky, ale i velké investory či managery velkých firem. Ukazatelé Ukazatelé likvidity schopnost podniku splácet dluhy Běžná likvidita = krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy Pohotová likvidita = (krátkodobá aktiva zásoby) / krátkodobé dluhy Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / okamžité splatné dluhy Pracovní kapitál = krátkodobá aktiva krátkodobé závazky Ukazatelé rentability Ukazatel míry zisku, rentability vloženého kap = zisk / vložený kapitál Rentabilita úhrnných vložených prostředků = zisk / celková aktiva Rentabilita VK = zisk / VK Rentabilita tržeb = zisk / tržby 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU - 9 -

10 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty, EVA = zisk po zdanění(ebit*(1-t)), od něhož se odečtou celkové N na kapitál EVA = EBIT x (1-t) (WACC x C), t sazba daně, WACC váž. Prům. N kapitálu v relativním vyjádření, C absolutní výše kapitálu vázaného v podniku Ukazatelé obratu Obrat celkového majetku = tržby / prům.stav celkového majetku Obrat stálého majetku = tržby / prům.stav stálého majetku Ukazatelé aktivity - schopnost podniku rychle využívat svého majetku Relativní nevázanost stálých aktiv = stálá aktiva / roční tržby čím nižší, tím lépe, měřítkem celkové efektivnosti, vypovídá o relativní výkonnosti, s níž firma využívá stálých aktiv s cílem dosáhnout tržeb Doba obratu zásob = prům.zásoba / denní spotřeba počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky / denní tržby na obchodní úvěr prům. počet dnů, po něž naši odběratelé zůstávají dlužní Doba obratu dluhů = obchodní dluhy / denní nákupy na obchodní úvěr doba, která v průměru uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury Ukazatel celkové zadluženosti, věřitelského rizika = celkové dluhy / celková aktiva, VK / celková aktiva Zadluženost 1 = dlouhodobé dluhy / VK Zadluženost 2 = dlouhodobé dluhy / vložený K Pákový ukazatel = celková pasiva / VK kolikrát převyšuje celkový K velikost VK 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Ekonomika IV. ročník. 032_Financování firmy

Ekonomika IV. ročník. 032_Financování firmy Ekonomika IV. ročník 032_Financování firmy Cíle finančního řízení podniku 1. Zajišťování finančních zdrojů získávat potřebný kapitál a rozhodovat o jeho struktuře. 2. Rozhodovat o jeho alokaci (umístění)

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1.1. Význam financování Financování podniku = činnost, při které se podnik snaží získat finanční zdroje a tyto zdroje efektivně použít. Financování podniku se uskutečňuje při:

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více