R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace)"

Transkript

1 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby a územníh rzvje Jívanská 647, Praha - Hrní Pčernice, tel , fax Sp. zn. 627/STAV/2011 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9 Vyřizuje: Ing. Richard Měšťan (tel ) V Praze dne R O Z H O D N U T Í I. územní rzhdnutí umístění stavby II. stavební pvlení (becná část) III. stavební pvlení (speciální část - kmunikace) Stavebník, splečnst McDnald's ČR, spl. s r.., IČ , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, zastupený splečnstí LEVEL, a.s., IČ , se sídlem Průhnek 1251/30, Praha 13 - Stdůlky (dále jen "stavebník"), pdal dne žádsti vydání územníh rzhdnutí, stavebníh pvlení a spjení řízení pr stavbu pd názvem "Restaurace McDnald's" na pzemcích parc. č. 4036/21, 4036/22, 4036/35, 4036/436, 4036/449 v k.ú. Hrní Pčernice, při ul. Nvpacká v Praze 20 - Hrních Pčernicích (dále jen "stavba"). Městská část Praha 20, Úřad městské části - dbr výstavby a územníh rzvje, jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební zákn"), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kteru se vydává Statut hlavníh města Prahy, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební úřad")psudil pdle 84 až 91 stavebníh zákna ve spjeném územním a stavebním řízení žádst vydání rzhdnutí umístění výše uvedené stavby, a na základě tht psuzení I. v y d á v á pdle ustanvení 79 a 92 stavebníh zákna a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh řízení, veřejnprávní smluvy a územníh patření tt rzhdnutí umístění stavby: Na pzemcích parc. č. 4036/21 (statní plcha), 4036/22 (statní plcha), 4036/35 (statní plcha), 4036/436 (statní plcha) a 4036/449 (statní plcha) v kat. území Hrní Pčernice, při ul. Nvpacká v Praze 20 - Hrních Pčernicích, se umisťuje stavba restaurace McDnald's, která bsahuje kmunikační napjení na účelvu kmunikaci čerpací stanice, kmunikace, chdníky, zpevněné plchy dbytvé (zahrádka restaurace), manipulační a parkvací (40 parkvacích stání), vedení elektr silnprudu VN a NN, trasfstanici, vedení veřejnéh světlení včetně přelžky, areálvé rzvdy vdvdu, kanalizace splaškvé včetně dlučvače tuků, kanalizace dešťvé včetně dlučvače rpných látek a vsakvacích bjektů - galerií, vedení elektr slabprudu, plynvdu, plcení, bjekt pr dpad, pěrnu zeď, reklamní bjekty pyln, vlajkvé stžáry a ukazatele firem. značení (dále jen "stavba"). Pr umístění stavby se stanví tyt pdmínky: 1 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

2 Na pzemcích parc. č. 4036/436 a 4036/449 v k.ú. Hrní Pčernice bude umístěn jednpdlažní nepdsklepený bjekt restaurace McDnald's, celkvých půdrysných rzměrech max. 13,55 x 37,80 m, se 2 rizality (v místě bjednávkvých - výdejních míst) půdrysných rzměrech max. 3,2 x 1 m při jižní fasádě, který bude navržen takt: a. Výškvé uspřádání bjektu (nadmřské výšky v systému Balt p.v.): úrveň pdlahy 1. NP + 0,00 = 276,40 m n. m. úrveň atiky plché střechy max. + 6,00 m, tj. 282,40 m n. m. b. Objekt restaurace bude mít plchu střechu, nad úrvní prsklených plch fasád bude na všech 4 průčelích bjektu phledvá markýza. Objekt restaurace bude umístěn na pzemku stavby takt: Severní fasáda bude umístěna ve vzdálensti min. 20,95 m d splečné hranice pzemků parc. č. 4036/449 a 4534/1, vše v k.ú. Hrní Pčernice Jižní fasáda bude umístěna ve vzdálensti min. 25,05 m (resp. fasáda rizalitů ve vzdálensti min. 24,05 m) d splečné hranice pzemků parc. č. 4036/35 a 4036/22, vše v k.ú. Hrní Pčernice Výchdní fasáda bude ve vzdálensti min. 54,9 m d západníh kraje zastřešení výdejníh prstru čerpací stanice ph. hmt Benzina. Zastavěná plcha stavby restaurace bude max. 537 m 2. Na pzemku parc. č. 4036/35 v k.ú. Hrní Pčernice bude umístěna kiskvá trafstanice TS 368, 22/0,4 kv kva, půdrysných rzměrech max. 3 x 2,5 m, výšky max. 1,6 m d úrvně uprav. terénu. Trafstanice bude umístěna v dstupvé vzdálensti 13,85 m d jižní fasády (resp. ve vzdálensti min. 12,85 m d fasády rizalitů) bjektu restaurace, ve vzdálensti 9,3 m západně d stávajícíh plcení základnvé stanice Telefnica Czech Republic, a.s., při výchdní straně stávající kiskvé trafstanice PREdistribuce, a.s., umístěné územním suhlasem vydaným zdejším stavebním úřadem pd č.j.: P20/OV/18934/848/2011/Br/2 ze dne , se kteru bude prpjena vedením elektr VN. Na pzemku parc. č. 4036/449 v k.ú. Hrní Pčernice bude umístěn bjekt pr dpad, půdrysných rzměrech max. 5,55 x 3,35 m, s výšku atiky plché střechy v. = + 2,46 d + 0,00 = 276,40 m n.m. B.p.v.; bude umístěn v prdlužení západní fasády bjektu restaurace a v dstupvé vzdálensti min. 4,65 m d jižní fasády (resp. ve vzdálensti min. 3,65 m d fasády rizalitů). Na pzemcích parc. č. 4036/436 a 4036/449 v k.ú. Hrní Pčernice se v areálu restaurace umisťují reklamní bjekty a zařízení: a. b. c. d. e. pyln výšky max. 20 m, šířce 2,4 m, půdrysných rzměrech základvé desky max. 3,6 x 3,6 m bude umístěn při západním kraji areálu v dstupvé vzdálensti 20 m jižně d jižníh kraje dbčvacíh pruhu kmunikace Nvpacká, bjekt 3 vlajkvých stžárů výšky max. 10 m, se základy kruh. půdrysu průměru 0,5 m bude umístěn při severvýchdním kraji při vjezdu d areálu ČSPH Benzina, v dstupvé vzdálensti min. 3 m d splečné hranice pzemků parc. č. 4036/449 s pzemkem 4534/1, vše v k.ú. Hrní Pčernice, ukazatel firemníh značení ("Drive Ttem") výšky max. 6,5 m, šířky max. 1,5 m, půdrysných rzměrech základu max. 2 x 2 m, bude umístěn u vjezdu při výchdním kraji areálu restaurace, ukazatel firemníh značení ("nashledanu") výšky max. 2,5 m, šířky max. 1,0 m, půdrysných rzměrech základu max. 1 x 0,75 m, bude umístěn u výjezdu při jihvýchdním kraji areálu restaurace, vjezdvá brána výšce 3,25 m, šířce 2,25 m (základ půdrysu 1,35 x 1,35 m) 2 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

3 7. 8. f. bude umístěna při vjezdu na kmunikaci "Mc Drive" - větev 2, v zóně kmunikace "Mc Drive" - větev 2 budu dále umístěny bjekty: 2 x Ttem 3 - "Pre Sell bard" výšce max. 2,5 m, šířce 1 m, půdrys. rzm. základu 0,9 x 0,9 m, 2 x bjednávací autmat výšce max. 3,3 m, šířce max. 3,5 m, půdrys. rzm. základu 1,3 x 1,1 m, ukazatel výšce max. 3,25 m, šířce 1 m, kruh. základ průměru 0,5 m, 2 x Menu bard výšce max. 2,4 m, šířce 2,9 m, základ půdrys. rzměrech 3,2 x 1,0 m, Her bard výšce max. 2,8 m, šířce max. 1,4 m, základ půdrys. rzm. 1,2 x 1,6 m, Dpravní řešení: Pr dpravní bsluhu restaurace jsu navrženy na pzemcích parc. č. 4036/436 a 4036/449 v k.ú. Hrní Pčernice: bslužná kmunikace - větev 1 - s busměrným prvzem, šířky max. 7 m, délky cca 112 m, dpravně napjená na kmunikace čerpací stanice, na kmunikaci navazuje parkviště pr 40 sbních vzidel, s asfaltvým pvrchem, a zpevněná plcha pr zásbvání, bslužná kmunikace (úseku "Mc Drive") - větev 2 - s jednsměrným prvzem, šířky min. 3 m, délky cca 104 m, navazuje při výjezdu z parkviště na západním kraji pzemku stavby na kmunikaci - větev 1; v místě čekacíh zálivu bude rzdvjená, dále pkračuje výchdním směrem k výdejním místům "Mc Drive", rzšířeným úsekem s čekacím zálivem k výjezdu z areálu restaurace d areálu ČSPH Benzina, s asfaltvým pvrchem, zpevněné plchy pr parkvání - 40 klmých parkvacích stání, z th 2 vyhrazená stání pr vzidla sb těžce phybvě pstižených a 2 pr vzidla sb dprvázející dítě v kčárku; parkviště přím navazuje na busměrnu kmunikaci větve 1, asfaltvý pvrch, chdník šířce 2,5 m bude umístěn při severním průčelí bjektu restaurace, pvrch ze zámkvé dlažby; při západním průčelí bude umístěn chdník šířky max. 2 m, pdél něhž bude umístěna plcha pr zásbvání rzměrech max. 10,8 x 4,3 m, s pvrchem ze zámkvé dlažby, při výchdním kraji tét zpevněné plchy bude umístěn dvdňvací žlab, venkvní zpevněná plcha dbytvá (zahrádka) s pvrchem ze zámk. dlažby bude umístěna mezi výchdním průčelím bjektu restaurace a kmunikací větve 1, na pzemcích parc. č. 4036/449, 4036/35 a 4036/22 v kat. území Hrní Pčernice se umisťuje chdník šířky 2 m, severjižní rientace, který pvede d zpevněné plchy při výchdním průčelí restaurace, bude pkračvat jižním směrem při výchdním kraji pzemku parc. č. 4036/22, a bude napjen na stávající severní chdník ulice D Čertus. Napjení na inženýrské sítě: elektrická energie - vedení NN d nvé kiskvé TS pvede trasa NN d bjektu restaurace, veřejné světlení - budu umístěny areálvé rzvdy pr veřejné světlení kmunikací a zpevněných plch a firemní a identifikační značení; v místě vjezdu d areálu ČSPH a d areálu restaurace bude prvedena přelžka 2 světlvacích 3 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

4 9. těles stávajícíh VO, plynvd - vnitřní NTL plynvd bude napjen na nvý NTL plynvd PE D 63 mm, který bude napjen na stávající NTL areálvý plynvd PE 50 mm ČSPH, který je uknčen při splečné hranici pzemků parc. č. 4036/35 a pzemku parc. č. 4036/22 s pzemkem parc. č. 4036/207, vše v k.ú. Hrní Pčernice; plynvd bude d bjektu restaurace dveden a uknčen v HUP (pdružné měření) při jihzápadním rhu budvy, vdvd - bjekt bude napjen nvým areálvým vdvdem PE D 63 mm (délka 85 m), který bude napjen na stávající areálvý vdvd PE D 90 mm ČSPH, veducí jižně při hranici pzemku parc. č. 4036/35 v k.ú. Hrní Pčernice; vdvd bude přiveden k jihzápadnímu nárží bjektu restaurace, splaškvá kanalizace - bude vedena jižně d bjektu ptrubím DN 150 mm d nvé revizní šachty DN 1000 (RŠ) sazené na navržené areálvé splaškvé kanalizaci DN 200 mm, která bude svedena výchdním směrem d stávající čerpací šachty v areálu ČSPH Benzina, (ze stávající čerpací jímky budu dp. vdy čerpány d tlakvé kanalizace PE 75, vedené dále d kanalizačníh řadu v ul. D Čertus), kanalizace z kuchyňskéh prvzu bjektu bude napjena ptrubím DN 150 mm přes dlučvač tuků BOND NS 10 T d uvedené nvé RŠ dešťvá kanalizace - dešťvé vdy ze střechy budu svedeny vnitřní dešťvu kanalizací k jižní fasádě, dkud budu areálvu dešťvu kanalizací DN 150 mm vedeny jižním směrem d vsakvací galerie, umístěné rvnběžně s bjektem ve vzdálensti cca 4,7 m d jeh jižní fasády, dešťvé vdy z areálvých kmunikací a zpevněných plch budu svedeny areálvu kanalizací DN 200, DN 250 severním směrem přes dlučvače rpných látek ORL - BOND NS 30 a likvidvány vsakem ve vsakvací galerii (rzměry cca 22,8 x 3,6 m), slabprud - telefn - bjekt bude napjen telefnním vedením, napjeným na stávající areálvé ptické vedení při jižní hranici pzemku parc. č. 4036/35 v k.ú. Hrní Pčernice, trasa kabelu bude uknčena při jihzápadním nárží budvy v ptickém rzvaděči a datvém rzvaděči, ve kterém bude uknčen telefnní a datvý rzvd bjektu. Oplcení, pěrná zídka: Oplcení z drátěnéh pletiva výšky max. 1,8 m, celk. délce 142 m, s celvými slupky bude umístěn při jižní hranici pzemku parc. č. 4036/449 a při západní hranici pzemku parc. č. 4036/436, vše v k.ú. Hrní Pčernice. Oplcení zpevněné dbytvé plchy umístěné na výchdní straně bjektu je navržen z kvvéh pletiva výšky max. 2 m (alt. skleněným bezpečnstním sklem), slupky budu dplněny lampami. Opěrná zídka u "Mc Drive", délky 27 m, bude umístěná při západní hranici pzemku parc.č. 4036/436 pdél jednsměrné kmunikace, bude výšce cca 1,1 m d UT = 276,43 m n. m B.p.v. Účastníci územníh řízení pdle 27 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na něž se vztahuje rzhdnutí správníh rgánu: McDnald's ČR, spl. s r.., IČ , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5 II. Městská část Praha 20, Úřad městské části - dbr výstavby a územníh rzvje, 4 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

5 jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územní plánvání a stavebním řádu (dále jen "stavební zákn"), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kteru se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební úřad"), ve stavebním řízení přezkumal pdle 109 až 114 stavebníh zákna žádst stavební pvlení, a na základě tht přezkumání pdle 115 stavebníh zákna a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení stavebníh zákna ve věcech stavebníh řádu, v y d á v á s t a v e b n í p v l e n í na stavbu pd názvem "Restaurace McDnald's" na pzemcích parc. č. 4036/21, 4036/22, 4036/35, 4036/436, 4036/449 v k.ú. Hrní Pčernice, při ul. Nvpacká v Praze 20 - Hrních Pčernicích, která bsahuje bjekt restaurace, zpevněné plchy dbytvé (zahrádka restaurace), vedení elektr silnprudu VN a NN, trafstanici, vedení veřejnéh světlení včetně přelžky, areálvé rzvdy vdvdu, kanalizace splaškvé, kanalizace dešťvé a vsakvacích bjektů - galerií, vedení elektr slabprudu, plynvdu, plcení, bjekt pr dpad, pěrnu zeď, reklamní bjekty pyln, vlajkvé stžáry a ukazatele firem. značení (dále jen "stavba"). Pr prvedení a užívání becné části stavby se stanví pdmínky : Stavba bude prvedena pdle prjektvé dkumentace, kteru vypracval Ing. Milan Semrád, autrizvaný inženýr pr pzemní stavby, vedený ČKAIT pd č , a která bude p nabytí právní mci tht rzhdnutí věřena a předána stavebníkvi. Název stavebníh pdnikatele, včetně jeh právnění k prvádění staveb, jmén stavbyveducíh, včetně jeh právnění, a termín zahájení stavebních prací stavebník písemně známí stavebnímu úřadu nejméně 10 dní před zahájením stavby. Před zahájením stavby je stavebník pvinen na viditelném místě na staveništi umístit štítek s identifikačními údaji stavbě (značení stavby, stavebníka, stavebníh pdnikatele a stavebníh úřadu, čísl jednací stavebníh pvlení a datum nabytí právní mci, stanvený termín k dknčení stavby). Štítek, který bdrží stavebník p nabytí právní mci tht rzhdnutí, musí být chráněn před pvětrnstními vlivy a na místě stavby pnechán až d vydání klaudačníh suhlasu. Budu splněny pdmínky stanviska Plicie ČR č.j. KRPA /ČJ DŽ ze dne , zejména: Návrh situace dpravně inženýrských patření p dbu výstavby bude pětvně předlžen k dsuhlasení Plicii ČR - KŘ Plicie hl. m. Prahy prstřednictvím příslušnéh silničníh správníh rgánu nejpzději 30 dní před předpkládaným zahájením stavebních prací. Práce prváděné na vzvkách budu řádně značeny přechdným dpravním značením, instalvaným pdle Zásad pr značvání pracvních míst na pzemních kmunikacích TP 66; při prvádění stavebních prací musí být zachvány pdmínky bezpečnsti a plynulsti prvzu na pzemních kmunikacích. Bude splněna pdmínka ze stanviska dbru dpravy MHMP č.j.: MHMP /2011/DOP-O4/Ma ze dne : Při realizaci je nutn zachvat přístup k bjektům, vjezd dpravní bsluze a zákazníkům čerpací stanice a phtvstním vzidlům. Práce v klí kmunikace Nvpacké budu prvedeny bez mezení dpravy a bez narušení pvrchu tét kmunikace. Pyln s firemním značením nesmí být svým prvedením zaměnitelný s dpravními značkami neb dpravními zařízeními a nesmí slňvat řidiče prjíždějící ul. 5 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

6 Nvpacku v bu směrech. 6. Budu splněny pžadavky Odbru živtníh prstředí a dpravy ÚMČ Praha 20 ze suhrnnéh vyjádření č.j.: 664/OOP/2011 ze dne : Ke klaudaci budu předlženy dklady způsbu dstranění dpadů ze stavební činnsti, pkud jejich další využití není mžné Při prvádění stavebních prací budu splněny následující pdmínky, uvedené ve vyjádření splečnsti Kapsch Telematic Services spl. s r.. ze dne : Před jakýmikliv pzemními pracemi v blízksti chrannéh pásma 1 m d středu tht napájecíh kabelu NN pr mýtnu stanici R10-2,37-R-0 na každu stranu je nutné prvést jeh vytýčení s trvalým značením p celu dbu realizace prjektu Restaurace Mc Dnald s, a t s min. vzdálenstí p 30 m a každu změnu trasy s hledem na jeh ulžení v terénu. Ddavatel prací musí před zahájením těcht prací prkazatelně seznámit pracvníky, jichž se t týká, s jejich plhu a upzrnit na případné dchylky d výkresvé dkumentace. Před zahájením prací bude předlžena prjektvá dkumentace v jedntlivých stupních k dsuhlasení, kde budu zhledněny uplatněné pžadavky. Vytýčení pdzemníh zařízení bude prveden na náklady investra či jeh ddavatele prací na základě písemné žádsti, zaslané min. 14 dnů před jejich knáním, v případě, že nebude mžné trasu napájecích kabelů bezpečně určit, je investr zemních prací pvinen prvést výkp nezbytnéh pčtu ručně kpaných snd pdle pkynů správce napájecíh kabelu NN. Výkpvé práce v chranném pásmu zařízení Elektrnickéh systému výknvéh zpplatnění (ESVZ) včetně napájecích kabelů NN (chranné pásm 1 m d středu napájecíh kabelu) musí být prváděny ručně, v případě prvedení ručních snd může být tat vzdálenst p dhdě se správcem napájecíh kabelu snížena na 0,5 m. Na napájecí kabel NN pr mýtnu stanici nesmí být v celé jeh trase nikde najížděn strjní techniku v průběhu realizace, dále nesmí být v celé jeh trase nikde prváděna skrývka zeminy aneb napak prváděn navyšvání krytí navážení další zeminy. Je zakázán manipulvat s bnaženými kabely pd napětím, dryté kabely musí být za vypnutéh stavu řádně vyvěšeny, chráněny prti pškzení a značeny výstražnu tabulku pdle ČSN , případné další pdmínky pr zabezpečení napájecích kabelů si spl. Kapsch Telematic Services, spl. s r.. vyhrazuje uplatnit p jejich dkrytí. Investr je pvinen známit prvzvateli mýtnéh systému (ESVZ) zahájení prací minimálně 3 dny předem na adresu Kapsch Telematic Services, spl. s r.. uvedenu ve vyjádření ze dne Před záhzem kabelvé trasy musí být prvzvatel kabelu neb jeh správce vyzván ke kntrle ulžení, kntrle bude prveden zápis d stavebníh deníku či bude vystaven prtkl prvedení prací. Pkud tt rganizace prváděcí příslušné práce neprvede, vyhrazuje si prvzvatel ESVZ práv nechat inkriminvané míst znvu drýt. P prvedení záhzu musí být uveden pvrch d půvdníh stavu, pkud nebude dhdnut jinak. V případě nutnsti mezení prvzu mýtné stanice v průběhu realizace je nutné tt mezení 30 dnů předem prjednat s dpvídajícím pracvníkem Kapsch Telematic Services, spl. s r.. Stavebník známí stavebnímu úřadu tyt fáze výstavby pr prvedení kntrlních prhlídek stavby: prvedení základvé desky bjektu restaurace, p prvedení hrubé stavby včetně zastřešení, 6 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

7 p dknčení stavby neb její ucelené části (závěrečná kntrlní prhlídka). Stavba bude dknčena nejpzději d 12 měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. Ve smyslu 122 stavebníh zákna bude před uplynutím termínu k dknčení stavby pdána žádst vydání klaudačníh suhlasu. Vdní díla - dlučvače tuků a rpných látek nejsu předmětem tht stavebníh pvlení, jejich pvlení bude prjednán samstatně s příslušným vdprávním úřadem. Sučástí dkladů předkládaných pr pvlení užívání stavby (klaudační suhlas) bude i pvlení užívání (klaudační suhlas) vydané na tat vdní díla. Prvádění stavby v prstru stávající stanice LPG splečnsti VITOGAZ ČR, s.r.., je vázán na její předchzí dstranění. D dby jejíh dstranění nesmí být prváděním stavby dtčena část pzemku, kde je tat stanice LPG umístěna. Obecnu část stavby, bsaženu ve výrku II., nelze užívat, pkud nebudu dknčeny stavby kmunikací, pvlené výrkem III. Tt stavební pvlení (výrk II.) je vyknatelné nabytím právní mci výrku II. neb dnem nabytí právní mci výrku I., pkud tent výrk nabude právní mci pzději. Stavebník předlží stavebnímu úřadu k závěrečné kntrlní prhlídce ptvrzení předání gedetické dkumentace skutečnéh prvedení stavby ve výškvém systému Balt p. v. na Útvar rzvje hl. m. Prahy, FIUM - ddělení IMIP, referát technické dkumentace, Vyšehradská 57, Praha 2. Účastníci stavebníh řízení pdle 27 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na něž se vztahuje rzhdnutí: McDnald's ČR, spl. s r.., IČ , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5 III. Městská část Praha 20, Úřad městské části - dbr výstavby a územníh rzvje, jak speciální stavební úřad příslušný pdle 15 dst. 1 písm. c) stavebníh zákna, 40 dst. 4 písm. a) zákna č. 13/1997 Sb., pzemních kmunikacích, ve znění pzdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 Sb., kteru se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pzdějších předpisů, (dále jen "speciální stavební úřad"), ve stavebním řízení přezkumal pdle 109 až 114 stavebníh zákna žádst stavební pvlení a na základě tht přezkumání pdle 115 stavebníh zákna a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení stavebníh zákna ve věcech stavebníh řádu, v y d á v á s t a v e b n í p v l e n í na stavbu veřejně přístupných účelvých kmunikací, kmunikačníh napjení, chdníků, zpevněných plch pr parkvání - 40 parkvacích stání, z th 2 vyhrazená stání pr vzidla sb těžce phybvě pstižených a 2 pr sby dprvázející dítě v kčárku, na pzemcích parc. č. 4036/22, 4036/35, 4036/436, 4036/449, vše v k.ú. Hrní Pčernice, při ul. Nvpacká v Praze 20 - Hrních Pčernicích, v rámci stavby pd názvem "Restaurace McDnald's". Pr prvedení speciální části stavby se stanví pdmínky : Stavba bude prvedena pdle prjektvé dkumentace, kteru vypracval: Ing. Jsef Stank, autrizvaný inženýr pr dpravní stavby a pz. stavby, vedený ČKAIT pd č , a která bude p nabytí právní mci tht rzhdnutí věřena a předána stavebníkvi. Název stavebníh pdnikatele, včetně jeh právnění k prvádění staveb, jmén 7 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

8 stavbyveducíh, včetně jeh právnění, a termín zahájení stavebních prací stavebník písemně známí stavebnímu úřadu nejméně 10 dní před zahájením stavby. Před zahájením stavby je stavebník pvinen na viditelném místě na staveništi umístit štítek s identifikačními údaji stavbě (značení stavby, stavebníka, stavebníh pdnikatele a stavebníh úřadu, čísl jednací stavebníh pvlení a datum nabytí právní mci, stanvený termín k dknčení stavby). Štítek, který bdrží stavebník p nabytí právní mci tht rzhdnutí, musí být chráněn před pvětrnstními vlivy a na místě stavby pnechán až d vydání klaudačníh suhlasu. Budu splněny pdmínky stanviska Plicie ČR č.j. KRPA /ČJ DŽ ze dne , zejména: Návrh situace dpravně inženýrských patření p dbu výstavby bude pětvně předlžen k dsuhlasení Plicii ČR - KŘ Plicie hl. m. Prahy prstřednictvím příslušnéh silničníh správníh rgánu nejpzději 30 dní před předpkládaným zahájením stavebních prací. Práce prváděné na vzvkách budu řádně značeny přechdným dpravním značením, instalvaným pdle Zásad pr značvání pracvních míst na pzemních kmunikacích TP 66; při prvádění stavebních prací musí být zachvány pdmínky bezpečnsti a plynulsti prvzu na pzemních kmunikacích. Bude splněna pdmínka ze stanviska dbru dpravy MHMP č.j.: MHMP /2011/DOP-O4/Ma ze dne : Při realizaci je nutn zachvat přístup k bjektům, vjezd dpravní bsluze a zákazníkům čerpací stanice a phtvstním vzidlům. Práce v klí kmunikace Nvpacké budu prvedeny bez mezení dpravy a bez narušení pvrchu tét kmunikace. Budu splněny pžadavky Odbru živtníh prstředí a dpravy ÚMČ Praha 20 ze suhrnnéh vyjádření č.j.: 664/OOP/2011 ze dne : Ke klaudaci budu předlženy dklady způsbu dstranění dpadů ze stavební činnsti, pkud jejich další využití není mžné. Při prvádění stavebních prací budu splněny následující pdmínky, uvedené ve vyjádření splečnsti Kapsch Telematic Services spl. s r.. ze dne : Před jakýmikliv pzemními pracemi v blízksti chrannéh pásma 1 m d středu tht napájecíh kabelu NN pr mýtnu stanici R10-2,37-R-0 na každu stranu je nutné prvést jeh vytýčení s trvalým značením p celu dbu realizace prjektu Restaurace Mc Dnald s, a t s min. vzdálenstí p 30 m a každu změnu trasy s hledem na jeh ulžení v terénu. Ddavatel prací musí před zahájením těcht prací prkazatelně seznámit pracvníky, jichž se t týká, s jejich plhu a upzrnit na případné dchylky d výkresvé dkumentace. Před zahájením prací bude předlžena prjektvá dkumentace v jedntlivých stupních k dsuhlasení, kde budu zhledněny uplatněné pžadavky. Vytýčení pdzemníh zařízení bude prveden na náklady investra či jeh ddavatele prací na základě písemné žádsti, zaslané min. 14 dnů před jejich knáním, v případě, že nebude mžné trasu napájecích kabelů bezpečně určit, je investr zemních prací pvinen prvést výkp nezbytnéh pčtu ručně kpaných snd pdle pkynů správce napájecíh kabelu NN. Výkpvé práce v chranném pásmu zařízení Elektrnickéh systému výknvéh zpplatnění (ESVZ) včetně napájecích kabelů NN (chranné pásm 1 m d středu napájecíh kabelu) musí být prváděny ručně, v případě prvedení ručních snd může být tat vzdálenst p dhdě se správcem napájecíh kabelu snížena na 8 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

9 ,5 m. Na napájecí kabel NN pr mýtnu stanici nesmí být v celé jeh trase nikde najížděn strjní techniku v průběhu realizace, dále nesmí být v celé jeh trase nikde prváděna skrývka zeminy aneb napak prváděn navyšvání krytí navážení další zeminy. Je zakázán manipulvat s bnaženými kabely pd napětím, dryté kabely musí být za vypnutéh stavu řádně vyvěšeny, chráněny prti pškzení a značeny výstražnu tabulku pdle ČSN , případné další pdmínky pr zabezpečení napájecích kabelů si spl. Kapsch Telematic Services, spl. s r.. vyhrazuje uplatnit p jejich dkrytí. Investr je pvinen známit prvzvateli mýtnéh systému (ESVZ) zahájení prací minimálně 3 dny předem na adresu Kapsch Telematic Services, spl. s r.. uvedenu ve vyjádření ze dne Před záhzem kabelvé trasy musí být prvzvatel kabelu neb jeh správce vyzván ke kntrle ulžení, kntrle bude prveden zápis d stavebníh deníku či bude vystaven prtkl prvedení prací. Pkud tt rganizace prváděcí příslušné práce neprvede, vyhrazuje si prvzvatel ESVZ práv nechat inkriminvané míst znvu drýt. P prvedení záhzu musí být uveden pvrch d půvdníh stavu, pkud nebude dhdnut jinak. V případě nutnsti mezení prvzu mýtné stanice v průběhu realizace je nutné tt mezení 30 dnů předem prjednat s dpvídajícím pracvníkem Kapsch Telematic Services, spl. s r.. Při prvádění stavebních prací budu splněny následující pdmínky, uvedené ve vyjádření splečnsti VGP CZ I., a.s., ze dne : Před vlastní realizací chdníku na pzemku parc. č. 4036/22 v k.ú. Hrní Pčernice a napjení VN kabelu bude přizván vlastník dtčenéh pzemku, spl. VGP CZ I., a.s. k účasti na předání staveniště, k vymezení dčasnéh zábru a vstupu na pzemek. Při přejímce bude prvedena ftdkumentace s hledem na parkvu úpravu uvedenéh pzemku a budu vytyčeny stávající inženýrské sítě v místě realizace chdníku. Pzemek bude následně uveden d půvdníh stavu. Při vlastní realizaci stavby bude dtčený pzemek prvizrně plcen. Stavebník známí stavebnímu úřadu tyt fáze výstavby pr prvedení kntrlních prhlídek stavby: prhlídka silniční pláně, p pkládce knstrukčních vrstev kmunikace, p dknčení všech vrstev kmunikace (závěrečná kntrlní prhlídka). Stavba bude dknčena nejpzději d 12 měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. Ve smyslu 122 stavebníh zákna bude před uplynutí termínu k dknčení stavby pdána žádst vydání klaudačníh suhlasu. Prvádění stavby v prstru stávající stanice LPG splečnsti VITOGAZ ČR, s.r.., je vázán na její předchzí dstranění. D dby jejíh dstranění nesmí být prváděním stavby dtčena část pzemku, kde je tat stanice LPG umístěna. Tt stavební pvlení (výrk III.) je vyknatelné nabytím právní mci výrku III., neb dnem nabytí právní mci výrku I., pkud tent výrk nabude právní mci pzději. Sučástí dkladů předkládaných pr pvlení užívání stavby (klaudační suhlas) bude i pvlení užívání (klaudační suhlas) vydané na vdní díla - dlučvač lehkých kapalin a dlučvač tuků. 9 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

10 15. Stavebník předlží stavebnímu úřadu k závěrečné kntrlní prhlídce ptvrzení předání gedetické dkumentace skutečnéh prvedení stavby ve výškvém systému Balt p. v. na Útvar rzvje hl. m. Prahy, FIUM - ddělení IMIP, referát technické dkumentace, Vyšehradská 57, Praha 2. Účastníci stavebníh řízení pdle 27 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na něž se vztahuje rzhdnutí: McDnald's ČR, spl. s r.., IČ , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5 O d ů v d n ě n í Žadatel a stavebník pdal dne žádst vydání rzhdnutí umístění stavby a žádst stavební pvlení na výše uvedenu stavbu. Dnem pdání žádstí byl zahájen územní řízení a stavební řízení. Stavebník sučasně dne pžádal spjení územníh a stavebníh řízení na shra uvedenu stavbu. Prtže žádsti nebyly úplné a nebyly dlženy všemi pdklady a stanvisky ptřebnými pr jejich řádné psuzení, stavební úřad vyzval žadatele patřeními vydanými pd č.j.: P20/OV/14250/628/2011/Br/2 dne a pd č.j.: P20/OV/14250/628/2011/Br/3 dne k dplnění žádstí. Žádsti byly dplněny dne a Na základě žádsti stavebníka stavební úřad územní a stavební řízení usnesením ze dne , pznamenaným d spisu, spjil. Stavební úřad pdle 87 dst. 1 a 112 dst. 1 stavebníh zákna známil patřením ze dne zahájení spjenéh územníh a stavebníh řízení účastníkům řízení a dtčeným rgánům a sučasně nařídil veřejné ústní jednání na den Stavební úřad upzrnil dtčené rgány a účastníky splečnéh územníh a stavebníh řízení, že závazná stanviska a námitky a příp. připmínky veřejnsti mhu uplatnit nejpzději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. O průběhu veřejnéh ústníh jednání dne byl sepsán prtkl, který je sučástí spisu. Oznámení zahájení spjenéh územníh a stavebníh řízení (dále jen "známení") byl účastníkům řízení pdle 85 dst. 1 stavebníh zákna dručen jedntlivě ve dnech , statním účastníkům územníh řízení pdle 85 dst. 2 stavebníh zákna byl známení zahájení řízení dručen veřejnu vyhlášku. Oznámení byl zveřejněn na úřední desce stavebníh úřadu a na úřední desce internetvých stránek m. č. Praha 20 ve dnech d d Účastníkům stavebníh řízení byl známení dručen d vlastních ruku ve dnech Dtčené rgány byly zahájení splečnéh územníh a stavebníh řízení infrmvány patřením ze dne , které jim byl dručen dne Účastníci řízení ve stanvené lhůtě neuplatnili žádné připmínky ani námitky. Dtčené rgány na základě známení zahájení řízení nesdělily k žádstem žádná stanviska. Okruh účastníků územníh řízení je upraven ustanvením 85 stavebníh zákna, ze kteréh mim jiné plyne, že pdle dst. 1 je účastníkem územníh řízení žadatel a bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn. Pdle dst. 2 cit. ustanvení jsu dále účastníky územníh řízení vlastník pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě; sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být 10 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

11 územním rzhdnutím přím dtčen; sby, kterých t stanví zvláštní právní předpis a splečenství vlastníků jedntek pdle zvláštníh právníh předpisu. Stavební úřad psudil kruh účastníků územníh řízení pdle 85 stavebníh zákna tak, že účastníkem tht řízení ve smyslu 85 dst. 1 a) stavebníh zákna je žadatel - McDnald's ČR, spl. s r.., IČ , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, kteréh zastupuje splečnst LEVEL, a.s., IČ , se sídlem Průhnek 1251/30, Praha 13 - Stdůlky. Účastníkem územníh řízení ve smyslu 85 dst. 1 písm. b) stavebníh zákna je bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn, tj. hlavní měst Praha zast. Útvarem rzvje hl. m. Prahy, se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 2. Za účastníky územníh řízení ve smyslu ust. 85 dst. 2 písm. a) stavebníh zákna pvažuje stavební úřad vlastníka pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě, kterými je vlastník těcht pzemků a staveb na nich: pzemky parc. č. 4036/21, 4036/22, 4036/436 v kat. území Hrní Pčernice - VGP CZ I., a.s., IČ , se sídlem Jenišvice 59, Jenišvice pzemek parc. č. 4036/35 v k.ú. Hrní Pčernice - BENZINA, s.r.., IČ , se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4 - Nusle nájemce části pzemku a vlastník zařízení dtčenéh stavbu VITOGAZ ČR, s.r.., IČ , se sídlem Jandva 10/3, Praha 9 Kapsch Telematic Services spl. s r.., IČ , Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - vlastník dtčené infrastruktury vlastníci inženýrských sítí médií, na něž bude záměr napjen - PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražské vdvdy a kanalizace, a.s. Za účastníky územníh řízení ve smyslu 85 dst. 2 písm. b) stavebníh zákna pvažuje stavební úřad sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen. Stavební úřad za účastníka územníh řízení pvažuje tyt vlastníky pzemků a staveb v k.ú. Hrní Pčernice: pzemky parc. č. 4036/207, 4036/241, 4036/152, 4036/204 s budvu 2627/9 - vlastník splečnst VGP CZ I., a.s., IČ pzemky parc. č. 4036/35, 4036/277 v k.ú. Hrní Pčernice - BENZINA, s.r.., IČ , se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4 - Nusle. pzemek parc. č. 4534/1 v k.ú. Hrní Pčernice s kmunikací Nvpacká - vlastník Hl. m. Praha, se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1 - Staré Měst stavba ZS Telefónica Cech Republic, a.s. na pzemku parc. č. 4036/35 - vlastníci Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlvku 266/3, Praha 4 a T-MOBILE Czech Republic, a.s., Tmíčkva 2144/1, Praha 4. pdle zákna č. 131/2000 Sb., hl. m. Paze, ve znění pzdějších předpisů, je účastníkem územníh řízení též m. č. Praha 20 ( 18 dst. 1 písm. h). Stavební úřad dále psudil kruh účastníků stavebníh řízení pdle 109 stavebníh zákna a sučasně pdle ustanvení 27 správníh řádu tak, že účastníky tht řízení ve smyslu ustanvení 27 dst. 1 správníh řádu a sučasně pdle 109 dst. 1 písm. a) stavebníh zákna je stavebník - splečnst McDnald's ČR, spl. s r.., IČ , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, kteréh zastupuje splečnst LEVEL, a.s., IČ , se sídlem Průhnek 1251/30, Praha 13 - Stdůlky. Účastníkem stavebníh řízení ve smyslu ustanvení 27 dst. 2 správníh řádu a sučasně pdle 109 dst. 1 písm. c) - e) je vlastník pzemku, na kterém má být stavba prváděna, není-li stavebníkem, dále vlastník stavby na pzemku, na kterém má být stavba 11 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

12 prváděna, a ten, kd má k tmut pzemku neb stavbě práv dpvídající věcnému břemenu, mhu-li být jejich práva stavbu přím dtčena a dále vlastníci susedních pzemků neb staveb na nich, může-li být jeh vlastnické práv navrhvanu stavbu přím dtčen. Jedná se výše uvedené pzemky a stavby v k.ú. Hrní Pčernice: parc. č. 4036/207, 4036/21, 4036/204 s budvu č.p. 2627, 4036/241, 4036/152 v kat. území Hrní Pčernice - VGP CZ I., a.s., IČ , se sídlem Jenišvice 59, Jenišvice parc. č. 4036/35, 4036/277, 4036/50 s bjektem ČSPH BENZINA, s.r.. - BENZINA, s.r.., IČ , se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4 - Nusle parc. č. 4534/1 s kmunikací Nvpacká - Hl. m. Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha - Staré Měst Kapsch Telematic Services spl. s r.., IČ , Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - jak vlastník dtčené infrastruktury VITOGAZ ČR, s.r.., IČ , se sídlem Jandva 10/3, Praha 9 - jak vlastník dtčené infrastruktury stavba ZS Telefónica Czech Republic, a.s. na pzemku parc. č. 4036/35 - vlastníci Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlvku 266/3, Praha 4 a T-MOBILE Czech Republic, a.s., Tmíčkva 2144/1, Praha 4 vlastníci inženýrských sítí médií, na něž bude záměr napjen - splečnsti PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražské vdvdy a kanalizace, a.s. Vlastnictví k pzemkům a stavbám v k.ú. Hrní Pčernice přím dtčeným umístěním a prvedením stavby byl prkázán následujícími dklady: parc. č. 4036/449 - vlastník McDnald's ČR, spl. s r.., IČ , se sídlem Řevnická 170/4, Praha - žadatel LV 5853 pr k.ú. Hrní Pčernice parc. č. 4036/21, 4036/436 (ddělený z pzemku pův. parc.č. 4036/21), 4036/22 - vlastník VGP CZ I., a.s., IČ , se sídlem Jenišvice 59, Jenišvice LV 4162 pr k.ú. Hrní Pčernice smluva buducí smluvě převdu nemvitstí a věcném břemenu s VGP CZ I., a.s. ze dne suhlas ze dne parc. č. 4036/35 - vlastník BENZINA, s.r.., IČ , se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4 - Nusle LV 2821 pr k.ú. Hrní Pčernice smluva převdu nemvitstí (parc. č. 4036/449) a věcném břemenu ze dne Kapsch Telematic Services spl. s r.. - suhlas ze dne Vlastnictví byl věřen v evidenci katastru nemvitstí na Výše uvedené předlžené dklady prkazují práv umístění a prvedení stavby pdle 86 dst. 2 písm. a) a 110 dst. 2 písm. a) stavebníh zákna na dtčených pzemcích. Stavební úřad přezkumal ve spjeném územním a stavebním řízení předlženu žádst vydání územníh rzhdnutí a stavebníh pvlení z hledisek uvedených v 90 a 111 stavebníh zákna, prjednal ji s účastníky řízení a dtčenými rgány a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním neb užíváním nejsu hrženy zájmy chráněné stavebním záknem, předpisy vydanými k jeh prvedení a zvláštními předpisy. Stručný ppis stavby: 12 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

13 Na pzemcích parc. č. 4036/436 a 4036/449 v k.ú. Hrní Pčernice bude umístěn jednpdlažní nepdsklepený bjekt restaurace McDnald's, kmunikační napjení na účelvu kmunikaci čerpací stanice, kmunikace, chdníky, zpevněné plchy dbytvé (zahrádka restaurace), manipulační a parkvací (40 parkvacích stání), vedení elektr silnprudu VN a NN, trasfstanice, vedení veřejnéh světlení včetně přelžky, areálvé rzvdy vdvdu, kanalizace splaškvé včetně dlučvače tuků, kanalizace dešťvé včetně dlučvače rpných látek a vsakvacích bjektů - galerií, vedení elektr slabprudu, plynvdu, plcení, bjekt pr dpad, pěrná zeď, reklamní bjekty a zařízení pyln, vlajkvé stžáry a ukazatele firem. značení. Vytápění bjektu je navržen 2 ktli na zemní plyn. V prvedeném řízení byl zjištěn následující: Navrhvaná stavba je umístěna v suladu s územním plánem sídelníh útvaru hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne a vyhlášku č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy závazné části územníh plánu sídelníh útvaru hl. m. Prahy, ve znění pzdějších předpisů, nebť se stavba umisťuje na funkční plchu SV - všebecně smíšené území a plchu VS - výrba, skladvání a distribuce. Pzemky se nachází v zastavitelné plše. Stavba žadatele PREdistribuce, a.s., IČ , se sídlem Svrnsti 3199/19a, Praha 5 pd názvem "Distribuční transfrmátrvá stanice a přípjky" na pzemku parc. č. 4036/35 v k.ú. Hrní Pčernice byla pvlena územním suhlasem, vydaným zdejším stavebním úřadem dne pd č.j.: P20/OV/18934/848/2011/Br/2. Stavebník s žádstí územní rzhdnutí a stavební pvlení a v průběhu řízení předlžil následující dklady: - stanvisk HS hl. m. Prahy č. j.: S-HSHMP 18417/5189/SHV/PAL ze dne krdinvané závazné stanvisk HZS hl. m. Prahy č. j.: HSAA /ODP ze dne závazné stanvisk a vyjádření dbru OP Magistrátu hl. m. Prahy SZn. S-MHMP /2011/1/OOP/VI ze dne závazné stanvisk dbru dpravy Magistrátu hl. m. Prahy Č.j.: MHMP /2011/DOP-O4/Ma ze dne Č.j.: MHMP /2011/DOP-O4/Ma ze dne vyjádření dbru evidence, správy a využití majetku MHMP Č.j.: SVM/VP/818286/11/su ze dne stanvisk dbru krizvéh řízení MHMP Č.j.: S-MHMP /2011/OKR ze dne stanvisk OUP MHMP Č.j.: MHMP350998/2011/OUP ze dne vyjádření Útvaru rzvje hl. m. Prahy, p.. Č.j.: URM 4075/2011 ze dne krdinvané stanvisk dbru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20 č. j.: 664/OOP/2011 ze dne stanvisk MČ Praha 20 zast. OVÚR, dd. RO č.j.: 161/ORO/2011 ze dne vyjádření Plicie ČR, KŘ PHMP č.j.: KRPA /ČJ DŽ ze dne Ministerstv dpravy ČR zn.: 118/ RD/2 ze dne vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j.: 76/KO/2011 ze dne vyjádření MěVS v Praze 13 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

14 zn.: 2011/1669/KVSA/VHI ze dne vyjádření TSK hl. m. Prahy - tech. stanvisk zn.: TSK/14890/11/2200/V ze dne vyjádření PREdistribuce, a.s. zn.: /126_11 ze dne zn.: 137_11 ze dne smluva uzavření bud. smluvy zřízení věc. břemene č. VB/S24/ vyjádření Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne a ze dne vyjádření PVK, a.s. zn.: PVK 12073/OTPČ/11 ze dne vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j.: 63903/11 ze dne vyjádření SITEL, spl. s r.. zn.: ze dne klaudační rzhdnutí OD MHMP č.j.: DOP/R1-470/96, Dá ze dne vyjádření VUSS Praha - razítk na situaci ze dne vyjádření ELTODO - CITELUM, s.r.. - razítk na situaci ze dne suhlas a vyjádření splečnsti Kapsch Telematic Services spl. s r.. ze dne suhlas splečnsti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne suhlas splečnsti BENZINA, s.r.. ze dne a suhlas a vyjádření VGP CZ I., a.s., ze dne plná mc k zastupvání žadatele ze dne plné mci ze dne , , , V prjektvé dkumentaci jsu řešeny becné technické pžadavky na výstavbu v hl. m. Praze stanvené vyhlášku č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, becných technických pžadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "vyhláška OTPP"). Prjektvá dkumentace je v suladu s jedntlivými články vyhlášky OTPP, a t zejména s článkem: - čl. 4 dst. 1, 2 Stavba respektuje mezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy. Dtčené rgány se k umístění stavby kladně vyjádřily a pdmínky, na něž svůj suhlas případně vázaly, byly zahrnuty d pdmínek tht rzhdnutí. Umístění stavby dpvídá pžadavkům na zdravé ŽP; návrh je zpracván tak, aby umístěním stavby a jejím následným prvzem nebyl nad přípustnu míru btěžván klí a ani vlastní stavba nebyla btěžvána vlivy prstředí, d kteréh se umisťuje. - čl. 7 dst. 1 Stavba se umisťuje na pzemku, který svu plhu, tvarem a velikstí umžňuje realizaci a bezpečné užívání navrhvané stavby. - čl. 8 dst. 1 Stavba je umístěna tak, že vzájemné dstupy staveb splňují pžadavky živtníh prstředí, hygienické chrany pvrchvých a pdzemních vd, pžární chrany, bezpečnsti, civilní chrany, pžadavky na denní světlení a slunění; dstupy umžňují údržbu staveb a užívání prstru mezi stavbami pr technická či jiná vybavení a činnsti, které suvisejí s funkčním využití území (např. sítě technickéh vybavení, ap.). - čl. 10 dst. 3 Stavba je vybavena dstatečným mnžstvím zařízení pr dpravu v klidu - 40 parkvacích stání, z th 2 vyhrazená stání pr vzidla sb těžce phybvě pstižených a 2 pr vzidla sb dprvázející dítě v kčárku. - čl. 11 dst. 1,2 - Stavba je napjena na rzvdy el. energie. - čl. 16 Stavba bude prváděna tak, aby vlivy, kterými je vystavena během výstavby a při užívání, 14 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

15 nemhly způsbit její zřícení, pškzení či jakékliv hržení prvzuschpnsti kmunikací a sítí technickéh vybavení v dsahu stavby. - čl. 17 Stavba splňuje pžadavky pžární bezpečnsti a byla kladně prjednána s rgánem státníh dzru - Hasičským záchranným sbrem hl. m. Prahy. - čl. 22 Stavba je navržena tak, aby nehržvala živt, zdraví, zdravé živtní pdmínky uživatelů ani uživatelů klních staveb a aby nehržvala ŽP nad limity bsažené ve zvláštních právních předpisech. - čl. 26 dst. 5 Stavba je navržena tak, že při jejím prvádění ani užívání nebude hržena bezpečnst prvzu na pzemních kmunikacích. Navržené umístění stavby je rvněž v suladu s pžadavky zvláštních předpisů, pdle nichž psuzují návrh dtčené rgány. Stanviska dtčených rgánů předlžená stavebnímu úřadu jsu kladná. Stavební úřad zajistil vzájemný sulad předlžených stanvisek dtčených rgánů vyžadvaných zvláštními právními předpisy a dtčenými rgány stanvené pžadavky na umístění a prvedení stavby byly zapracvány d pdmínek tht rzhdnutí. Těmit rgány uplatněné becné pžadavky, které stanví právní předpisy, nebyly d pdmínek rzhdnutí zahrnuty. Na tyt stavební úřad upzrňuje stavebníka v závěrečné části tht rzhdnutí. Z pžadavků dtčených rgánů pr umístění a prvedení stavby byly d pdmínek tht rzhdnutí převzaty následující pdmínky: ze stanviska Plicie ČR ze dne byly převzaty pžadavky, týkající se bezpečnsti a plynulsti prvzu d pdmínek č. 4 výrků II. a III. tht rzhdnutí, ze stanviska a vyjádření dbru dpravy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne byl převzat pžadavek na dpravní bslužnst a bezpečnst d pdmínek č. 5 výrků II. a III. tht rzhdnutí, z krdinvanéh stanviska dbru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20 ze dne byl převzat pžadavek na předlžení dkladů způsbu dstranění dpadů ze stavební činnsti, pkud jejich další využití není mžné, d pdmínek č. 6 výrků II. a III. tht rzhdnutí, ze suhlasu a vyjádření spl. Kapsch Telematic Services spl. s r.. ze dne byly převzaty pžadavky d pdmínek č. 7 výrků II. a III. tht rzhdnutí, ze suhlasu a vyjádření spl. VGP CZ I., a.s. ze dne byly převzaty pžadavky d pdmínky č. 8 výrku č. III tht rzhdnutí. Prjektvu dkumentaci zpracvali: Ing. Milan Semrád, autrizvaný inženýr pr pzemní stavby, vedený ČKAIT pd č Ing. Jsef Stank, autrizvaný inženýr pr dpravní stavby a pz. stavby, vedený ČKAIT pd č Hydrgelgický průzkum: RNDr. Pavel Špaček, dbrná způsbilst v hydrgelgii a inženýrské gelgii č. 1293/2001 Inženýrskgelgický průzkum: RNDr. Jitka Dvřákvá, Radnvý průzkum: RNDr. Oldřich Frňka Vypřádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: - Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy ani námitky. Vyhdncení připmínek veřejnsti: - Veřejnst neuplatnila žádné připmínky. 15 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

16 Vypřádání se s vyjádřeními účastníků k pdkladům rzhdnutí: - Účastníci řízení se k pdkladům rzhdnutí nevyjádřili. Lhůta k dknčení stavby (12 měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí) byla stanvena vzhledem k rzsahu a nárčnsti stavby a sučasně na základě žádsti stavebníka. Byla stanvena pvinnst známit dknčení stanvených fází výstavby pr prvedení kntrlních prhlídek. P dknčení stavby bude na základě žádsti stavebníka vydání klaudačníh suhlasu prvedena závěrečná kntrlní prhlídka. Stavební úřad upzrňuje stavebníka na pvinnsti vyplývající z některých právních předpisů: 1. Stavba nesmí být zahájena dříve, dkud výrky II. a III. stavební pvlení nenabudu právní mci pdle 73 a 74 správníh řádu. 2. Stavební pvlení pzbývá platnsti pdle 115 dst. 4 stavebníh zákna, jestliže stavba nebyla zahájena d 2 let de dne, kdy nabyl právní mci. Dbu platnsti může stav. úřad prdlužit na důvdněnu žádst stavebníka pdanu před jejím uplynutím. 3. Před zahájením stavby je nutn na viditelném místě na staveništi umístit štítek s identifikačními údaji stavbě (značení stavby, stavebníka, stavebníh pdnikatele a stavebníh úřadu, čísl jednací stavebníh pvlení a datum nabytí právní mci, stanvený termín k dknčení stavby). Štítek, který bdrží stavebník p nabytí právní mci stavebníh pvlení. Štítek musí být chráněn před pvětrnstními vlivy a na místě stavby pnechán d závěrečné kntrlní prhlídky. 4. Při prvádění stavby je nutn dbát na chranu zájmů splečnsti, především chrany zdraví, zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí ve smyslu čl. 22 vyhl. 26/1999 Sb., becných technických pžadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. 5. Případné změny prti věřené dkumentaci musí být před jejich uskutečněním předlženy dbru výstavby k prjednání a ke schválení. 6. Při prvádění stavebních prací je nutn ddržvat předpisy týkající se bezpečnsti práce a technických zařízení, zejm. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních pžadavcích na bezpečnst a chranu zdraví při práci na staveništích. 7. Při prvádění stavby je nutn dbát na chranu zdraví pdle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 8. Při prvádění stavby je nutn zajišťvat čisttu na veřejném prstranství pdle vyhl. č. 8/2008, becně závazná vyhláška udržvání čistty na ulicích a jiných veřejných prstranstvích (vyhláška čisttě). 9. Veškeré zneškdňvání dpadů je nutn prvádět v suladu se záknem č. 185/2001 Sb., dpadech a změně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů. Vzniklé dpady budu předány puze právnickým neb fyzickým sbám právněným k pdnikání, které jsu prvzvateli zařízení k využití neb dstranění neb ke sběru výkupu určenéh druhu dpadu ve smyslu 14 zákna dpadech. Pdrbnsti nakládání s dpady upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., pdrbnstech nakládání s dpady. 10. Dknčenu stavbu lze užívat jen na základě klaudačníh suhlasu. 11. Ve smyslu 122 stavebníh zákna bude před uplynutím termínu k dknčení stavby u stavebníh úřadu pdána žádst vydání klaudačníh suhlasu. 12. Stavebník předlží splu s žádstí vydání klaudačníh suhlasu pdle 122 dst. 1 stavebníh zákna tyt dklady: prjektvu dkumentaci věřenu ve stavebním řízení, dkumentaci skutečnéh prvedení stavby (pkud byla prvedena) s vyznačením a zdůvdněním prvedených změn prti věřené prjektvé dkumentaci, dklady výsledcích předepsaných zkušek, zápis předání a převzetí stavby (pkud byl sepsán), dklady prkazující shdu vlastnstí pužitých výrbků s pžadavky na stavby 16 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

17 ( 156 stavebníh zákna), gemetrický plán pr zaměření stavby pdle předpisu katastru nemvitstí dsuhlasený Katastrálním úřadem pr hl. m. Prahu, závazná stanviska dtčených rgánů k užívání stavby vyžadvaná zvláštními právními předpisy (HS hl. m. Prahy, HZS hl. m. Prahy). Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvdy bránící pvlení cit. stavby, nebť umístěním a uskutečněním stavby nejsu hrženy veřejné zájmy ani mezena neb hržena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení, prt žádstem vyhvěl a rzhdl tak, jak je uveden ve výrkvé části I., II. a III. tht rzhdnutí. P u č e n í d v l á n í Pučení účastníků územníh řízení (výrk I.): Prti územnímu rzhdnutí se lze dvlat d 15 dnů de dne jeh známení k dbru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, pdáním u dbru výstavby a územníh rzvje Úřadu m. č. Praha 20, Jívanská 647, Praha 20 - Hrní Pčernice. Odvlání se pdává v ptřebném pčtu stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každý účastník dstal jeden stejnpis. Nepdá-li účastník ptřebný pčet stejnpisů, vyhtví je správní rgán na náklady účastníka řízení. Odvláním lze napadnut výrkvu část, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. Pučení účastníků stavebníh řízení (výrk II.): Prti stavebnímu pvlení se lze dvlat d 15 dnů de dne jeh dručení k dbru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, pdáním učiněným u dbru výstavby a územníh rzvje Úřadu m. č. Praha 20, Jívanská 647, Praha 20 - Hrní Pčernice. Odvlání se pdává v ptřebném pčtu stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každý účastník dstal jeden stejnpis. Nepdá-li účastník ptřebný pčet stejnpisů, vyhtví je správní rgán na náklady účastníka řízení. Odvláním lze napadnut výrkvu část, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. Vzhledem k tmu, že se výrky územníh rzhdnutí a stavebníh pvlení vzájemně pdmiňují, má dvlání prti územnímu rzhdnutí dkladný účinek prti stavebnímu pvlení. Pučení účastníků stavebníh řízení (výrk III.): Prti stavebnímu pvlení se lze dvlat d 15 dnů de dne jeh dručení k dbru dpravy Magistrátu hl. m. Prahy, pdáním učiněným u dbru výstavby a územníh rzvje Úřadu m. č. Praha 20, Jívanská 647, Praha 20 - Hrní Pčernice. Odvlání se pdává v ptřebném pčtu stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každý účastník dstal jeden stejnpis. Nepdá-li účastník ptřebný pčet stejnpisů, vyhtví je správní rgán na náklady účastníka řízení. Odvláním lze napadnut výrkvu část, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. Vzhledem k tmu, že se výrky územníh rzhdnutí a stavebníh řízení vzájemně pdmiňují, má dvlání prti územnímu rzhdnutí dkladný účinek prti stavebnímu 17 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

18 pvlení. tisk úředníh razítka Ing. Richard Měšťan veducí dbru výstavby a územníh rzvje Správní pplatek, vyměřený pdle pl. č. 17 dst. 1 písm. i) zákna č. 634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů, v celkvé výši 4 000,- Kč (3 000,- Kč stavba restaurace, 1000,- Kč přípjky), byl zaplacen dne Tt rzhdnutí musí být vyvěšen p dbu 15 dnů na úřední desce. Patnáctý den vyvěšení je dnem dručení. Vyvěšen dne:... Sejmut dne:... Razítk a pdpis rgánu, který ptvrzuje vyvěšení a sejmutí známení. Přílha: 1x věřená dkumentace (pr stavebníka, p nabytí právní mci rzhdnutí) 1x štítek "stavba pvlena" (pr stavebníka, p nabytí právní mci rzhdnutí) Rzdělvník: Účastníci územníh řízení (na dručenku): LEVEL, a.s., Průhnek 1251/30, Praha 13 - Stdůlky Hl. m. Praha zast. Útvarem hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 Ostatní účastníci územníh řízení: - dručuje se veřejnu vyhlášku Dtčené rgány - územní a stavební řízení (na dručenku): HS hl. m. Prahy, Měšická 646, Praha 9 HZS hl. m. Prahy, Sklská 62, Praha 2 Úřad m. č. Praha 20 - dbr ŽPD MHMP - dbr OP, Jungmannva 35/29, Praha 1 MHMP - dbr UP, Jungmannva 35/29, Praha 1 MHMP - dbr KR, Mariánské nám. 2, Praha 1 MHMP - dbr dpravy, Jungmannva 35/29, Praha 1 MHMP - dbr PP, Jungmannva 35/29, Praha 1 Plicie ČR, KŘ SHMP - dbr služby dpravní plicie, Kngresvá 2/1666, Praha 4 SEI, Legerva 49, Praha 2 Účastníci stavebníh řízení (na dručenku): Benzina, s.r.., Na Pankráci 127, Praha 4 VGP CZ I., a.s., Jenišvice 59, Jenišvice u Jablnce nad Nisu Hl. m. Praha, zast. MHMP, dbr SVM, Mariánské nám. 2/2, 18 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

19 Praha 1 - Staré Měst PREdistribuce, a.s., Svrnsti 3199/19a, Praha 5 Pražské vdvdy a kanalizace, a.s., Pařížská 11, Praha 1 Kapsch Telematic Services spl. s r.., Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlvku 266/2, Praha 4 - Michle T-MOBILE Czech Republic, a.s., Tmíčkva 2144/1, Praha 4 VITOGAZ ČR, s.r.., Jandva 10/3, Praha 9 C: McDnald's ČR, spl. s r.., Řevnická 170/4, Praha 5 M. č. Praha 20 zast. OVÚR Úřadu m. č. Praha 20, dd. rzvje bce Útvar hl. m. Prahy - evidence ÚR, pí Faktrvá, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 (+ situace p nabytí právní mci) 1x OV, 2x spis 19 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 19426/1064/4/08-UR Vyřizuje: Konvalinová Dne

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 7819/413/5/09 Vyřizuje: Konvalinová Dne 10. 9.

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 4857/2010 OV 04 V Uhříněvsi dne: 7.9.2010 Sp.zn.: MC22 1352/2010 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., ROZHODNUTÍ. z a m í t á

Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., ROZHODNUTÍ. z a m í t á Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., Čas dodání: Čas doručení: Vlastní zpráva M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

J ~tawelrní úřad MEQj~strát města

J ~tawelrní úřad MEQj~strát města J ~tawelrní úřad MEQj~strát města Ý#7Vĺ~rĺÝčď!~7~ C.j: MMJ/SU/5500/2015-4 Jihlava, dne: 13.1.2016 JLD: 6889/2016/MMJ Vyřizuje: Ing. Jana Matuškvá E-mail: jana.matuskva~jihlava-city.cz Telefn: 567 167219

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4002/10/VYS/Jen V Sušici

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Nvstavba rdinnéh dmu v bci Brandýs nad Labem Stará Bleslav, k.ú. Stará Bleslav p.č. 1987/41 Odpvědný prjektant: Ing. Radek Nvák. Hlavní inženýr prjektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba.

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.1.2012 NAŠE ZN.: Mukrn/201202230/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL:

Více

Dle rozdělovníku. Věc: Kanalizační výtlak, 1. etapa kat. ú. Hostivice, Ruzyně a Zličín změna stavby před jejím dokončením R O Z H O D N U T Í

Dle rozdělovníku. Věc: Kanalizační výtlak, 1. etapa kat. ú. Hostivice, Ruzyně a Zličín změna stavby před jejím dokončením R O Z H O D N U T Í Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./494/2012 Ing. Jitka Frýdlová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 12.11.2012

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 248/12/VYS/Bla V Sušici dne: 26.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 8 Ú AD M STSKÉ ÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 050126/2012/OV.Bay Praha, dne 27.7.2012.jedn.: MCP8 099073/2012 Dolní Chabry/p 833 Vy izuje: Ing. arch.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 53932/2013 Naše Sp. Zn.: Odbor: 51768/2013 VYS/HEUR odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX0195E0N* Datum: 1.7.2013 INFORMACE O

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové Předložený návrh VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY sp. zn.: č.ev. 4118/2013, č.j. Výst. 1407/2013. uzavřená dle ust. 78a odst.1 a ust. 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1631/2011-2012/sle/330/5-5. Bakov nad Jizerou, dne: 7.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2327/12/VYS/Va V Sušici dne: 20.8.2012 Č.j.: 17170/12/VYS,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05865/2012/MAL Číslo jednací: MCLISEN 09821/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2010/19977 Číslo jednací: 2010/2649/OV/JUS/5 Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Eva Justová, referentka

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0012M6Y* MVOTX0012M6Y Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 18724/2012/VÝST-Še 16601/2012/VÝST-Še

Více

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden Prvzní řád multifunkčníh ftbalvéh areálu Eden I. Obecné infrmace a) Ppis bjektu Pžárně bezpečnstní řešení je vypracván pr multifunkční ftbalvý areál Eden, Praha 10 Vršvice. Areál se skládá z něklika částí.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 476-3/2008-328/R V Proseči dne 29.12.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 160 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/14438/2014/SŘaÚP/Ves Karla Bujoková Vendryně 361 739 94

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení.

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení. z ústního jednání ze dne 20.8.2010. PROTOKOL Přítomni : stavebník zástupce spol. NETT Consulting, a.s. - p. Oldřich Máj obec Kořenov p. Pelc KSS LK p. Malich sousedi stavby pí. Helena Friedrichová - P.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 0040736/2011/Čv. 41358/2011-MUR/OSÚ/00617

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1585/2012-5-S-Rozh Č.j.: 1585/2012-5-S-Rozh Buchlovice, dne: 13.2.2013 Spis. zn.: 1585/2012 Vyřizuje: Ing. Miroslav Smatana

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem UZEMNI ROZHODNUTI

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem UZEMNI ROZHODNUTI Městský Čj.: MUSPRJ5310/2012 Sp.zn.: 169/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo právní moci dne. úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471

Více

R O Z H O D N U T Í. Popis stavby: IO 01 -kabelové vedení NN 0,4 kv.

R O Z H O D N U T Í. Popis stavby: IO 01 -kabelové vedení NN 0,4 kv. Č.j.: MBE 24388/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 22. června 2010 Spis zn.: 855/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j:výst/169018369/0/2011/Še - 7/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 18.7.2011 Vyřizuje: Libor Šedivý E-mail: libor.sedivy@mupisek.cz Telefon:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/168799/2014 ST2/Več MMHK/186597/2014 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více