Workshop Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání PhDr. Natalie Simonová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Workshop Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání PhDr. Natalie Simonová"

Transkript

1 Workshop Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání PhDr. Natalie Simonová I. Základní pojmy z oblasti sociální stratifikace II. Pojmy vzdělanostní nerovnost a nerovný přístup ke vzdělání III. Vývoj nerovností v přístupu ke vzdělání v ČR IV. Aktuální debaty týkající se reformy českého vzdělávacího systému

2 Ad I. Základní pojmy z oblasti sociální stratifikace Sociální struktura = souhrn statusů a s nimi spojených rolí, vyjadřuje pravidelnost (nenáhodnost) vztahů mezi lidmi sociální status = pozice v sociální struktuře role = vztah určité pozice k pozicím ostatním - vymezuje práva, povinnosti a tzv. očekávané jednání spojené s jednotlivými statusy - tyto kategorie chtějí vyjádřit, že ve společnosti působí taková dělba (diferenciace) soc. jednání, která vede k účinnější kooperaci lidí k dosažení určitého cíle - diferenciace činností může být jak horizontální (kdy jsou činnosti na stejné úrovni), tak vertikální (jsou si nadřazené/ podřazené)

3 - ve společnosti je možné identifikovat celou řadu sociálních struktur (např. dle genderu, věku, etnicity, zdroje obživy) Sociální stratifikace = jedna ze základních soc. struktur společnosti, je výrazem sociálně-ekonomických nerovností, tj. těch, které vychází ze zdroje obživy. - představuje rozvrstvení společnosti do velkých skupin na základě nerovného rozdělení vzácných statků (zejména materiálních zdrojů majetku a příjmů, moci a prestiže). Horizontální stratifikace tehdy, když sociální kategorie lidí zaujímá přibližně stejný status (jsou příslušníky jedné vrstvy) Vertikální stratifikace tehdy, když statusy utváří společenský žebříček, tj. více vrstev oddělených hranicemi

4 Na čem je založeno postavení ve společnosti? - 3 základní dimenze sociální stratifikace: moc, prestiž, materiální zabezpečení. Tj. každý individuální status je součtem zejména těchto složek. Sociální postavení je nám zčásti připsáno (je askriptivní), zčásti ho můžeme ovlivnit (získat). Tj. sociální status nabytý narozením do určité vrstvy (třídy) je možné změnit individuálním úsilím tehdy hovoříme o sociální mobilitě.

5 Sociální mobilita = přemísťování individua ve stratifikačním systému Horizontální/ Vertikální mobilita Vzestupná/ Sestupná mobilita Intragenerační/ Intergenerační mobilita Celková, strukturní, čistá mobilita.. atd. Vertikální mobilita (à la z čističe bot milionářem ): - nulová v kastovní společnosti, velmi omezená ve stavovské společnosti, nejjednodušší v moderní třídní (stratifikované) společnosti.

6 Kdyby však byla vertikální mobilita zcela svobodná (otevřená), neexistovala by v soc. struktuře žádná strata (vrstvy). Všechny společnosti jsou však stratifikovány, existují v nich síta, která některé jedince propouští nahoru a jiné nechávají v nižších vrstvách. Meritokratická (výkonová, otevřená) společnost, tedy společnost rovných šancí, je utopií. V ní by mělo platit, že dle sociálního původu jedince není možné určit jeho/její dosažený sociální status. - rozhoduje v ní pouze talent, schopnosti a výkon

7 Empiricky podložené hypotézy vývoje mobilitních trendů Lipset-Zetterbergova (LZ) hypotéza = s industrializací se výrazně zvýšila propustnost tříd a ustálila se na určité úrovni. Ve všech industr. společnostech je základní model mezigenerační soc. mobility cca stejný a stabilní. Featherman-Jones-Hauser (FJH) hypotéza = v průmyslových zemích s tržní ekonomikou a převažujícím nukleárním typem rodiny jsou relativní šance příslušníků jednotlivých tříd na mobilitu zhruba stejné. Erikson-Goldthorpův test FJH hypotézy = platí pouze v zemích, kde neproběhly zásahy státu do produkce hospodářství a reprodukce obyvatel (jako v socialistických zemích)

8 Modelování procesu dosahování sociálního statusu - nejdůležitějšími determinantami dosahování individuálního statusu se v moderní společnosti staly vzdělání, zaměstnání a příjem Blau-Duncan (1967), Duncan (1968) = vzdělání je klíčovým faktorem životního úspěchu, tj. slouží jako meritokratický nástroj dosahování sociálního statusu. Je však zároveň významně determinováno sociálním původem jedince. Treiman (1970); Featherman-Hauser (1978) = servisní ekonomika vyžaduje stále vzdělanější pracovní sílu, tím roste zisk ze vzdělání (zlepšuje se pozice v zaměstnání a plat). Snižuje se vliv askripce ve stratifikačním procesu. V posledních letech a s využitím novějších analytických metod není trend snižování nerovností jednoznačný, hovoří se spíše o stabilitě.

9 Doporučená literatura k bloku I. Šanderová, J Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum. Blau, Peter M., Otis D. Duncan The American Occupational Structure. New York - London Sydney: John Wiley & Sons, Inc. Duncan, O. D Ability and Achievement. Eugenics Quarterly 15: Featherman, D. L., R. M. Hauser Opportunity and Change. New York: Academic Press. Treiman, D. J Industrialization and Social Stratification. In: Laumann, E. O. Social Stratification: Research and Theory for the 1970s. Indianapolis - New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc.

10 Ad II. Pojmy vzdělanostní nerovnost a nerovný přístup ke vzdělání - sociální původ (ten především) vstupuje do procesu dosahování vzdělání jako proměnná, která má na něj zásadní vliv. Tento vliv se uplatňuje jak přenosem genetických dispozic (pak se jedná o spravedlivou nerovnost), tak na úkor skutečných znalostí, schopností a dalších studijních předpokladů (nespravedlivá nerovnost). - Rovnost v přístupu ke vzdělání je nejčastěji chápána jako rovnost v přístupu ke vzdělání srovnatelné kvality (tj. se stejnými podmínkami vzdělávání a stejnými pravidly pro dosažení úspěchu). Vzdělanostní nerovnost = situace, kdy jedinci pocházející z různých sociálních vrstev (či tříd) a jedinci různého pohlaví či rasy nemají stejné šance na dosažení určité úrovně vzdělání. Nerovný přístup ke vzdělání = synonymum. Situace, kdy je pro různé sociální vrstvy (a jinak vymezené sociální kategorie) přístup k určité úrovni vzdělání různý, kvantifikovatelný různými šancemi.

11 Základní konceptuální přístupy k měření vzdělanostních nerovností Je třeba myšlenkově i analyticky odlišit 2 pohledy: pohled na měnící se distribuci vzdělání ve společnosti = tj. na fakt, že se mění podíl lidí dosahujících jednotlivých úrovní vzdělání; pohled na alokaci vzdělání = tj. na to, že různé soc. třídy mají různé šance na dosažení těchto úrovní vzdělání. Blau-Duncan (1967) = ve svém základním modelu stratifikačního procesu doložili mj. historicky rostoucí průměrnou úroveň vzdělání. Z toho usuzovali na historický pokles vzdělanostních nerovností. Metodologicky používali lineární regresní model determinace nejvyššího dosaženého vzdělání (tj. závislou proměnnou bylo nejvyšší dosažené vzdělání respondenta). Mare (1981) = přišel s konceptem alokace vzdělání, kdy pomocí tzv. tranzitivního modelu odhaluje vliv sociálního původu na přechod (tranzici) z určitého stupně vzdělávání na stupeň následný. Metodologicky nasadil logistickou regresi (tj. závislou proměnnou je šance na přechod k danému stupni vzdělání).

12 Soudobý přístup k měření vzdělanostních nerovností Standardním analytickým nástrojem zkoumání vzdělanostních nerovností v současné sociologii je Mareova koncepce tranzitivních přechodů: vzdělávací proces je rozčleněn na stupně oddělené jednotlivými přechody; každý následný přechod může být uskutečněn pouze za předpokladu absolvování stupně předcházejícího; analyzují se trendy a odlišnosti na jednotlivých úrovních vzdělání bez ovlivnění celkovou proporcí jedinců, kteří pokračují z jedné úrovně na druhou. Tj. model očišťuje výpočet nerovností od celkové proporce lidí procházejících vzdělávacím systémem. Vztah k pojetí distribučnímu: vliv sociálního původu na nejvyšší dosažené vzdělání může sice díky růstu vzdělanostních příležitostí skutečně klesat, ale zároveň se efekt sociálního původu na šanci úspěšného překonání přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělání měnit nemusí nebo může dokonce růst.

13 Hlavní teorie vysvětlující vývoj vzdělanostních nerovností teorie maximálně udržované nerovnosti (maximally maintained inequality, MMI) Raftery, Hout (1993) teorie nerovnosti udržované ve výsledku (effectively maintained inequality, EMI) Samuel Lucas (2001) teorie racionálního jednání (rational action theory, RAT nebo též relative risk aversion, RRA) - Goldthorpe (1996); Breen, Goldthorpe (1997)

14 Teorie maximálně udržované nerovnosti třídní bariéry v dostupnosti vzdělání jsou funkcí nabídky a poptávky na každé úrovni vzdělávacího systému; nerovnosti na určité úrovni se mohou snížit až tehdy, je-li poptávka po daném stupni vzdělání uspokojena od nejvyšších sociálních tříd, tj. jestliže podíl úspěšných (angl. transition rate) se v případě nejvyšších sociálních tříd blíží 100 %; tj. poměry šancí (odds ratios) mezi studenty s různým sociálním původem na daném vzdělanostním přechodu zůstávají mezikohortně stejné až do momentu, kdy jsou nucené se změnit kvůli rostoucímu počtu přijatých studentů.

15 Teorie nerovnosti udržované ve výsledku kritizuje předpoklad MMI, že nerovnosti na určité úrovni vzdělání jsou za situace univerzálního přístupu nulové; zdůrazňuje kvalitativní rozdíly na té samé úrovni vzdělání, způsobené selekcí do různých typů škol; varování před přehlížením doprovodného negativního důsledku expanze vysokoškolského vzdělání (jeho tzv. masifikace). I po dosažení saturace na tomto stupni vzdělávání totiž vcelku vážně hrozí, že nerovnosti v šancích na jeho dosažení jsou (budou) vystřídány nerovnostmi v šancích na studium na kvalitnějších univerzitách. diferenciace se změní v diverzifikaci

16 Teorie racionálního jednání studenti a jejich rodiny se o pokračování ve studiu rozhodují na základě poměřování nákladů a výnosů, které se s ním pojí; skutečný náklad je větší pro rodiny, které mají nižší příjmy a naopak; pro vyšší sociální třídy nepředstavují ztráty z případného studijního neúspěchu zásadní překážku v rozhodování; u nižších tříd je takové rozhodování vedeno snahou o vyhnutí se či výrazné snížení následků neúspěchu, ztráty jsou zde relativně dražší (riziko spojené s neúspěchem je vyšší).

17 Mezinárodní komparace vzdělanostních nerovností a jejich vývoje ve všech dosud analyzovaných zemích došlo k malé či žádné změně socioekonomické nerovnosti ve vzdělanostních příležitostech; všechny země se, až na několik výjimek, vyznačují stabilitou, tj. vzdělanostní nerovnosti zůstávají více či méně stejné [Shavit, Blossfeld 1993; Shavit, Gamoran, Arum 2007]; reformy vzdělávacích systémů nevedly k redukci vlivu sociálního původu na jakýkoli ze vzdělanostních přechodů; společnými trendy, které byly silné a univerzální ve všech zemích, jak socialistických, tak kapitalistických, a které vyplývají z mezikohortních srovnání, jsou expanze vzdělávacích systémů a nárůst průměrné úrovně dosaženého vzdělání.

18 Doporučená literatura k bloku II. Breen, R., J. Goldthorpe Explaining Educational Differentials. Towards a Formal Rational Action Theory. Rationality and Society 9(3): Goldthorpe, J Class Analysis and the Reorientation of Class Theory: the Case of Persisting Differential in Educational Attainment. British Journal of Sociology 47(5): Lucas, S. R Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects. American Journal of Sociology 106 (6): Mare, Robert D Change and Stability in Educational Stratification. American Sociological Review 46: Raftery, A. E., M. Hout Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, Sociology of Education 66 (1): Shavit, Y., H. P. Blossfeld Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press. Shavit, Y., A. Gamoran, R. Arum Stratification in Higher Education. A Comparative Study. Stanford: Stanford University Press. Simonová, N., T. Katrňák Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností. Sociologický časopis 4:

19 Ad III. Vývoj nerovností v přístupu ke vzdělání v ČR na poč. 20. stol. byli Češi nejvzdělanější populací z východoevropských národů, např. rozdíly mezi českou a německou společností byly naprosto zanedbatelné; po r došlo k vysoké míře statusové inkonsistence; po r pokles významu vzdělání jako statusotvorného faktoru (v r vzdělání vyčerpávalo pouze 12% variance mzdy mužů); kvůli mzdové nivelizaci se studovat nevyplácelo, studovali zejména potomci vzdělaných rodičů pokles prestiže vyššího vzdělání.

20 Historický vývoj nerovností v přístupu ke vzdělání po r snižování nerovností v přístupu ke střednímu vzdělání jako celku, nikoli však v přístupu na gymnázia nedošlo k trvalému snížení nerovností na úrovni vysokého školství (do r pokles, poté opět nárůst nerovností) přenos vzdělanostních nerovností přes kulturní kapitál rodiny (zejména vzdělání otce) celkově je vývoj nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v české společnosti až na dočasné menší výkyvy dlouhodobě stabilní, tzn. že třídní rozdíly, měřené poměrem šancí, nevykazují z dlouhodobého hlediska výraznější pokles (Matějů 1986, 1993; Simonová 2003, 2009)

21 Vývoj nerovností v ČR po roce 1989 počáteční hladina nerovností stejná jako na západě; růst návratnosti vzdělání a příjmových nerovností, které působí jako stimul pro získávání co nejvyššího vzdělání; opět se zpevňují vazby mezi vzděláním, zaměstnáním a příjmem; starší analýzy (Simonová 2002; Matějů, Řeháková, Simonová 2007) podaly rozporuplné výsledky: - celkové nerovnosti neměnné či mírně klesající - z důvodu rostoucího vlivu zaměstnání otce (a stabilního vlivu vzdělání otce) rostoucí celkové nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání.

22 Vývoj hodnot Exp (B) nezávislých proměnných v průběhu zkoumaných tří věkových kohort 2, ,7 5 Exp (B) 1,5 1, , vzdě lá ní o tce ISEI o tce po hlaví Zdroj: Simonová, N Vliv nerovnoměrného vývoje vzdělanostního systému na vzdělanostní nerovnosti po r v ČR. Pp in Současná česká společnost. Sociologické studie, ed. by Z. Mansfeldová, M. Tuček. Praha: SOÚ AV ČR.

23 Poměry šancí na uskutečnění přechodu na VŠ 4.00 poměr šancí > Kohorta (období dovrš ení 1 8 let) FCL2= OTHE R/ FCL2= UW FE D2= HIGH/ FE D2= LOW Zdroj: Matějů, P., B. Řeháková, N. Simonová The Czech Republic: Structural Growth of Inequality in Access to Higher Education. Pp in Y. Shavit, R. Arum, A. Gamoran (eds.). Stratification in Higher Education: A Comparative Study. Stanford: Stanford University Press.

24 Nejnovější analýzy vzdělanostních nerovností v ČR Simonová, Soukup (2009) ukázali, že po roce 1989 vzdělanostní reprodukce slábne pro obě pohlaví a všechny sociální třídy; Simonová (2009) v mobilitní analýze prokázala stabilitu vzdělanostní reprodukce min. od roku 1968; Matějů, Smith (2009) prokázali, že ve srovnání s rokem 1989 je v roce 2003 působení sociálního původu na aspirace zprostředkováno schopnostmi dítěte a vnímanou hodnotou vzdělání pro životní úspěch;

25 Šance na druhou tranzici podle pohlaví respondenta a vzdělání otce v ČR Ž+FED1 Ž +FED2 Ž +FED3 M+FED1 M+FED2 M+FED3 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, let v r let v r let v r Simonová, N., P. Soukup Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po sametové revoluci v evropském kontextu. Sociologický časopis 5:

26 Koeficienty asociací pro vztahy mezi vzděláním matky, dcery a kohortou, vzděláním otce, syna a kohortou a vzděláním vzdělanějšího z rodičů, vzděláním potomka a kohortou ro d ič -d c e r a ro d ič -s yn m a tk a - d c e ra o te c - s yn Koeficienty asociace 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 1 1, 0 2 1, 0 0 0, 9 7 0, 9 4 0, 8 4 0, 7 9 0, 7 1 0, 7 4 0, 6 9 0, 6 1 0, 6 5 0, 6 5 0, 6 7 0, 6 0 0, 5 4 0, 6 2 0, Simonová, N Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě. Sociologický časopis 2:

27 Změny v determinaci vzdělanostních aspiracích v České republice, Zdroj: Matějů, P., M. Smith, J. Basl Rozdílné mechanismy stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspiraci mezi roky 1989 a Sociologický časopis 2:

28 Vývoj dosaženého vzdělání mužů a žen mezi lety 1950 a 2005 bez m aturity s m aturitou V Š 1 0 0% 9 0% 8 0% 7 0% % 5 0% 4 0% 3 0% % 1 0% 0% m u ži žen y m u ži že n y m u ži že ny m u ži žen y m uži že ny m uži žen y

29 Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání Podíl obyvatel s alespoň vyšším sekundárním vzděláním ve vybraných věkových skupinách (25-34 let a let) v roce 2007 v zemích OECD % Austrálie Rakousko Zdroj: Education at a Glance, OECD, Belgie Kanada Česká repulika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Madarsko Island Irsko Itálie Jižní Korea Lucembursko Mexiko Nizozemí Nový Zéland Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie USA OECD průměr EU19 průměr

30 Podíl obyvatel s terciárním vzděláním ve vybraných věkových skupinách (25-34 let a let) v roce 2007 v zemích OECD % Austrálie Rakousko Zdroj: Education at a Glance, OECD, Belgie Kanada Česká repulika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Madarsko Island Irsko Itálie Japonsko Jižní Korea Lucembursko Mexiko Nizozemí Nový Zéland Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie USA OECD průměr EU19 průměr

31 - v zemích OECD dosahuje v průměru cca 32 % dospělé populace pouze primárního a nižšího sekundárního vzdělání, v ČR se jedná o pouhých 9 % obyvatel -v průměru 41 % dospělých v zemích OECD má ukončené vyšší sekundární vzdělání, v ČR se jedná o 77 % - 91 % dospělé populace ve věku let v ČR dosáhlo alespoň vyššího sekundárního vzdělání, ve většině zemí OECD (22 z 29) je to alespoň 60 % obyvatel ve věku let - v průměru 28 % obyvatel zemí OECD úspěšně ukončuje terciární úroveň vzdělání, v ČR je to pouze 14 %

32 Poměry šancí na druhé tranzici pro 3 vzdělanostní kategorie otce (terciární vs. vyšší střední vzdělání a terciární vs. nižší střední nebo nižší vzdělání) FED3/FED1 FED2/FED1 5 0 CZ GER CH POL SWE Simonová, N., P. Soukup Reproduction of educational inequality in the Czech Republic after the Velvet Revolution in the European context. Pp in Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion in Europe and USA, ed. by Becker, R., A. Hadjar. Stuttgart, Wien, Bern: Haupt.

33 Mezinárodní srovnání kvality vzdělávání výsledky za ČR - země OECD vynakládají na vzdělávání celkově v průměru 6,2 % HDP, u nás je to jen 4,9 % HDP; - patnáctiletí žáci dosahují trvale (přinejmenším od roku 2000) nadprůměrných výsledků v testech přírodovědné a matematické gramotnosti (viz výzkum PISA). V přírodovědné gramotnosti mělo pouze 9 z 57 zúčastněných zemí lepší výsledek než ČR, v matematické pak 13 z 57; - stejně pozitivní trend bohužel naplatí v případě schopnosti práce s textem (tzv. čtenářské gramotnosti), kde jsou výsledky českých žáků dlouhodobě podprůměrné; - stabilní výsledky maturantů prokázalo i šetření Sonda maturant po 11 letech (viz zpráva Scio); - k negativnímu trendu však dochází u žáků 4. ročníků ZŠ, kde byly zjištěny podprůměrné a od roku 1995 se zhoršující výsledky v přírodovědných a matematických vědomostech.

34 Doporučená literatura k bloku III. Education at a Glance Paris: OECD. Matějů, P Demokratizace vzdělání a reprodukce vzdělanostní struktury v ČSSR ve světle mobilitních dat. Sociologický časopis 17 (2): Matějů, P Who Won and Who Lost in a Socialist Redistribution in Czechoslovakia? Pp in Y. Shavit, H. P. Blossfeld (eds.). Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries. Boulder, CO, San Francisco, Oxford: Westview Press. Matějů, P., B. Řeháková, N. Simonová The Czech Republic: Structural Growth of Inequality in Access to Higher Education. Pp in Y. Shavit, R. Arum, A. Gamoran (eds.). Stratification in Higher Education: A Comparative Study. Stanford: Stanford University Press. Matějů, P., M. Smith, J. Basl Rozdílné mechanismy stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspiraci mezi roky 1989 a Sociologický časopis 2:

35 Simonová, N Vliv nerovnoměrného vývoje vzdělanostního systému na vzdělanostní nerovnosti po r v ČR. Pp in Současná česká společnost. Sociologické studie ed. By Mansfeldová, Z., M. Tuček. Praha: SoÚ AV ČR. Simonová, N Vzdělanostní nerovnosti a vzdělanostní mobilita v období socialismu. Pp in P. Matějů, J. Straková (eds.). Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia. Simonová, N Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě. Sociologický časopis 2: Simonová, N., P. Soukup Reproduction of educational inequality in the Czech Republic after the Velvet Revolution in the European context. Pp in Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion in Europe and USA, ed. by Becker, R., A. Hadjar. Stuttgart, Wien, Bern: Haupt.

36 Ad IV. Aktuální debaty týkající se reformy českého vzdělávacího systému Zde se zaměříme na 2 oblasti: problém strukturace českého středního školství (např. Matějů, Smith, Soukup, Basl 2007; Simonová, Soukup 2010) - velká část populace stále končí s nematuritním vzděláním (dle posledního sčítání lidu v r je to 49 % mužů a 38 % žen ve věku let), což je pro další vzdělávání konečná problém reformy českého vysokého školství (viz Bílá kniha terciárního vzdělávání)

37 Zdroj: Matějů, P., M. Smith, P. Soukup, J. Basl Determination of College Expectations in OECD Countries: The Role of Individual and Structural Factors. Czech Sociological Review 6:

38 Zdroj: Matějů, P., M. Smith, P. Soukup, J. Basl Determination of College Expectations in OECD Countries: The Role of Individual and Structural Factors. Czech Sociological Review 6:

39 Rozdíly ve studijních schopnostech dle školy studované v 15 letech Simonová, N., P. Soukup Role primárních a sekundárních faktorů v determinaci přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L. In: Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení, ed. by J. Straková, P. Matějů, A. Veselý. Praha: Slon.

40 Pravděpodobnost přechodu na VŠ vliv absolvované SŠ (fixován vliv dovedností, ESCS a aspirací na VŠ vzdělání) 1 dívky P ra v d ě p o d o n o s t p ře c h o d u n a V Š chlapci ; 0 SOU SOŠ 4-letá GY víceletá GY Typ absolvované střední školy Zdroj: Simonová, N., P. Soukup Role primárních a sekundárních faktorů v determinaci přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L. In: Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení, ed. by J. Straková, P. Matějů, A. Veselý. Praha: Slon.

41 Pravděpodobnost přechodu na VŠ u absolventů víceletých gymnázií vliv studijních dovedností (fixován vliv ESCS) dívky chlapci 0.8 Pravděpodobnost přechodu na VŠ abil (1) abil (2) abil (3) abil (4) abil (5) Studijní schopnosti změřené v 15 letech Zdroj: Simonová, N., P. Soukup Role primárních a sekundárních faktorů v determinaci přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L. In: Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení, ed. by J. Straková, P. Matějů, A. Veselý. Praha: Slon.

42 Pravděpodobnost přechodu na VŠ vliv studijních dovedností u absolventů víceletých gymnázií při kontrole jejich aspirací a ESCS rodičů P r a v d ě p o d o b n o s t p ř e c h o d u n a V Š 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 dívky hoši ; 0 abil (1) abil (2) abil (3) abil (4) abil (5) Dovednosti v 15 letech Zdroj: Simonová, N., P. Soukup Role primárních a sekundárních faktorů v determinaci přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L. In: Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení, ed. by J. Straková, P. Matějů, A. Veselý. Praha: Slon.

43 čím výše sociálně postavené má respondent rodiče, tím vyšší je jeho zděděné IQ čím akademičtější střední škola je, tím nadanější žáci se na ní vzdělávají. avšak rozhodování o směru vzdělanostní trajektorie v České republice probíhá velmi záhy (v 15 letech věku žáka i dříve) a tedy pod značným vlivem rodičů (sociálního původu) studenti nižších sociálních tříd, ačkoli jejich studijní schopnosti jsou stejné jako schopnosti potomků vyšších sociálních vrstev, ve vzdělávacím systému volí méně ambiciózní dráhy české střední školy jeví jako pouhá rozřadiště dětí dle jejich sociálního původu jednotlivé typy středních škol zároveň umocňují prvotní rozhodnutí o studiu a zaměření

44 české školy nehrají (neumí hrát) v procesu utváření vzdělanostních aspirací, a také v procesu přechodu na vysokou školu, žádnou roli. jejich úloha spočívá v zakonzervování (či spíše umocnění) nastoupené vzdělanostní dráhy v 15 letech a v případě víceletých gymnázií ještě o 3 roky dříve. v České republice sice mohou studovat všichni, kdo o studium projeví zájem, samozřejmě za předpokladu adekvátních schopností a znalostí, nicméně studovat chtějí většinou jen ti, kteří mají příznivější sociální původ (zejména vzdělanostní). lze apelovat na vyšší důraz vedení všech typů škol k motivování studentů pro získání co nejvyššího vzdělání, a to bez rozdílu na jejich sociální původ Otázka: mohla by změna struktury českého středního školství dosavadní trend ovlivnit?

45 Bílá kniha terciárního vzdělávání jedná se o strategický a koncepční dokument předkládající doporučení pro další vývoj terciárního vzdělávání, vč. příslušné legislativy doporučení se týkají zejména těchto oblastí: diverzifikace systému terciárního vzdělávání rozšíření autonomie jednotlivých VŠ institucí koncentrace výzkumu do špičkových pracovišť většího propojení s aplikační sférou (firmami) zavedení finanční spoluúčasti studentů zapojení VŠ institucí do celoživotního vzdělávání

46 Doporučení examinátorů OECD po prezentaci české Bílé knihy terciárního vzdělávání zavedení soukromých příspěvků na náklady studia na veřejných vysokých školách vytvoření komplexního systému podpory studentů (systému základních studijních grantů, stipendií atd.) zvýšení motivace škol ke zvyšování kvality výuky a její relevance k praxi zvýšení diferenciace škol prostřednictvím reformy akreditačního procesu (na více profesně orientované školy a školy teoretickyvýzkumné) zařadit vyšší odborné školy do terciárního systému jako prakticky zaměřené instituce změny ve stylu vedení a řízení univerzit: do správních rad jmenovat externí členy, mj. pro zajištění širší veřejné podpory hodnocení kvality výuky a učení

47 Doporučená literatura k bloku IV. Bílá kniha terciárního vzdělávání. Praha: MŠMT. Katrňák, T Odsouzeni k manuální práci. Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha, Slon Matějů, P., M. Smith, P. Soukup, J. Basl Determination of College Expectations in OECD Countries: The Role of Individual and Structural Factors. Czech Sociological Review 6: Simonová, N., P. Soukup Role primárních a sekundárních faktorů v determinaci přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L. In: Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení, ed. by J. Straková, P. Matějů, A. Veselý. Praha: Slon (v tisku).

Sociální důsledky zavedení školného na veřejných vysokých školách v ČR [Sociologická analýza.]

Sociální důsledky zavedení školného na veřejných vysokých školách v ČR [Sociologická analýza.] 2012 Sociální důsledky zavedení školného na veřejných vysokých školách v ČR [Sociologická analýza.] PhDr. Zuzana Kubišová PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Obsah Úvod... 3 Stručný rozbor současného stavu financování...

Více

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení*

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* TOMÁŠ KONEČNÝ** CERGE-EI, Praha JOSEF BASL Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha JAN MYSLIVEČEK CERGE-EI, Praha Alternative

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Vysoká škola finanční a správní, Fakulta sociálních studií

Vysoká škola finanční a správní, Fakulta sociálních studií ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (3) 107 138 EMPIRICKÉ STUDIE Koho znevýhodňuje škola: chlapce, nebo dívky? Rozdíly v dovednostech, školních výsledcích a vzdělanostních aspiracích dívek a chlapců devátých tříd základních

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému IVA ŠMÍDOVÁ*, ** Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno KLÁRA JANOUŠKOVÁ*,

Více

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie* IVA ŠMÍDOVÁ** Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno Gendered Occupational Choice:

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

III. Plán implementace reformy finanční pomoci studentům

III. Plán implementace reformy finanční pomoci studentům III. Plán implementace reformy finanční pomoci studentům 1 1. Plán implementace reformy finanční pomoci studentům Cílem předkládaného materiálu je: a) doložit nezbytnost co nejrychlejšího zavedení efektivního

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

Financování terciárního vzdělávání. Expertízní studie. Radim Ryška

Financování terciárního vzdělávání. Expertízní studie. Radim Ryška Financování terciárního vzdělávání Expertízní studie Radim Ryška Praha, říjen 2009 Obsah ÚVOD... 3 1. VÝVOJOVÉ SOUVISLOSTI FINANCOVÁNÍ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. KVANTITATIVNÍ VÝVOJ FINANCOVÁNÍ TERCIÁRNÍHO

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011 Jan Koucký a Martin Zelenka Praha, prosinec 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Zaměstnatelnost a uplatnění vysokoškoláků

Více

Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 Praha, září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Rozdíly ve výsledcích jednotlivých škol a tříd na 1. stupni ZŠ a sociální podmíněnost dosažených výsledků

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Předpoklady úspěchu v práci a v životě Předpoklady úspěchu v práci a v životě Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC Kolektiv autorů Recenzovali: Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. Autorský kolektiv: Mgr.

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Evropským univerzitám se nedaří vytvářet intelektuální a tvůrčí energii, která je zapotřebí ke zvýšení zatím slabé ekonomické výkonnosti kontinentu.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ

ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ SCHOOL FEES - THEORY, APPROACHES AND ATTITUDES OF STUDENTS

Více

Více učňů prosperitě naší země nepomůže

Více učňů prosperitě naší země nepomůže Více učňů prosperitě naší země nepomůže Studie ke koncepci dalšího rozvoje středního vzdělávání a potřebnosti většího počtu vyučených www.scio.cz Zpracovala společnost Scio, červen 2011 1 Obsah Budoucnost,

Více