Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidská práva Časový rozsah lekce 2 x 45 minut (následují za sebou) Věková skupina (ročník) III. (tercie)/8.ročník Vzdělávací obor (dle RVP) Výchova k občanství Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který se v lekci zaměřuji Žák přiměřeně posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. (přesné znění z RVP) Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) 1. Žák se zabývá tím, co je to naplňování a co porušování lidských práv. 2. Žák vyjádří svůj názor na naplňování a na porušování lidských práv. 3. Žák hledá, kdy jsou naplňována a kdy porušována lidská práva. Tématický okruh OSV Hodnoty, postoje, praktická etika Hlavní cíl/e OSV, které chci v lekci naplnit a reflektovat se žáky - nejlépe jeden cíl OSV na jednu vyučovací hodinu - číslovat dle vyučovací hodiny, ve které cíl chceme dosáhnout a reflektovat - více viz. materiál Pomůcka pro formulaci OSV cílů). 1. Žák si procvičí sociální dovednosti nutné pro kooperaci (reflexe proběhne ve druhé - navazující vyučovací hodině). 2. Žák na modelovém příkladu určí, zda je či není porušeno lidské právo jako regulativ vztahů. 1

2 Metody vyučování - stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit) - nejvýše 3 řádky na metodu 1. standardní úkony na začátku vyučování, včetně sdělení předmětových a OSV cílů (5 minut) Ústně - OSV: Procvičíme si práci ve skupině tak, aby se Vám dobře pracovalo a hodně jste si odnesli Tabule OSV: Procvičit si sociální dovednosti nutné pro spolupráci Důsledky poručení lidských práv pro mezilidské vztahy 2. zcitlivění: otázka na narušení nějakého práva vůči osobě žáků (10 minut) 3. brainstorming: otázka na pojem lidská práva (10 minut) 4. práce ve skupinách: zápis konkrétních práv na flipcharty, určení hlavních z nich (15 minut) 5. sdělení výstupů aktivity (5 minut) přestávka 6. diskuse nad modelovými příklady ze školního prostředí (10 minut) 7. reflexe práce ve skupinách a výsledků diskuse nad modelovými příklady. (20-25 minut) 8. evaluace (obsažena v reflexi) Přílohy v elektronické podobě Dispozice učebny; Dotazník k reflexi Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a. - číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše 1. Co mi při spolupráci vadilo / pomohlo / chybělo? 2. Co jsem si dnes uvědomil(a) o lidských právech? 3. Která lidská práva jsou pro mě osobně nejdůležitější? 4. Se kterým se nejčastěji setkávám, že je porušováno? 5. Co proti tomu mohu dělat? Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace). Písemná reflexe (oba cíle reflektovány současně; verbálně sdělí buďto dobrovolníci nebo budou určeni rozpočítáním) 2

3 Autor lekce, škola David Staněk, Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4-Michle Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost). Mimo dílčí a předvídatelné problémy (viz níže) jsem byl potěšen kladnou odezvou zdravého jádra dané třídy. S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a. 1. občasná nekázeň (hluk) 2. problémy při dělení (rozpočítávání) do skupin; žákům jsem nezdůraznil, aby si zapamatovali svá čísla - důsledkem byl chaos a byli jsme nuceni se rozpočítat znova, čímž jsme také ztratili čas a práce ve skupinách se protáhla do druhé vyučovací hodiny (výstupy jednotlivých skupin) 3. reflexi bych rozdělil na dvě části; první (práce ve skupinách) by následovala bezprostředně po skončení dané aktivity, druhá (cíle OSV) na konci hodiny 4. nevěděl jsem si rady s evaluací; zde bych patrně volil hodnocení v relaci splnil(a)-nesplnil(a) Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu). 1. namísto zcitlivění formou manipulativní otázky bych například pustil krátkou sekvenci z filmu Dětští vojáci z produkce Člověk v tísni Společnost při ČT, o.s.; cílem by bylo poukázat žákům na skutečnost, že zdaleka ne ve všech regionech se jejich vrstevníci těší takovému materiálnímu a právnímu komfortu 2. přišel bych s koncem na začátek, tedy, nepostupoval bych od obecného ke konkrétnímu, ale (po zcitlivění) začal příklady z tabule; namísto brainstormingu bych v tomto případě volil mentální mapu Evaluace: podklady, které dokumentují naplnění stanovených OSV cílů. vyplněné dotazníky k reflexi 3

4 (např. vypracované pracovní listy, záznamy výroků dětí, dotazníky, další texty, výtvory dětí fotografie, zpětná vazba od dětí, videozáznam, další metody evaluace) (Reflexe se pohybovaly v relacích od odmítavého Nic po angažovanější teze typu, kdy žákům při spolupráci ve skupině nevadilo Nic, protože se každý snažil něčím přispět, naopak pomohlo to, že Každý něčím přispěl a nechybělo také nic, protože Práci jsme měli dobře rozvrhnutou. Objevily se ovšem také odpovědi s vysokým tematickým přesahem. Jako příklad uvádím reakci žákyně na dotaz co jí vadilo při spolupráci ve skupině, a sice Že píšeme na nerecyklovaný, chlorem bělený papír, který se potom vyhodí.. Na otázku po uvědomění si lidských práv pak jeden ze žáků reagoval tak, že si Uvědomil, že je to velmi rozsáhlý dokument, který by se měl dodržovat kvůli tomu, že každý člověk má nárok na život bez znepříjemňování životní situace. A také jsem si uvědomil, jak snadné je lidská práva porušit a jak často se lidská práva porušují. ) 4

5 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky: předepsané flipcharty pro brainstorming a práci ve skupinách (přesné znění viz dále v textu) samolepící štítky k uchycení flipchartů na tabuli (není-li k dispozici trojnožka) a zeď fixy různých barev (doporučeny: modrá, červená a zelená) tabule, křída skleněné / hliněné kuličky k rozpočítání (resp. jiný nástroj k losování) dotazníky k reflexi (vždy jeden na žáka) Doporučená literatura a další informační zdroje: DAVID, Roman. Politologie. 4. vyd. Nakladatelství Olomouc: Olomouc, 2002, s Kolektiv autorů. Společný svět. 1. vyd. Člověk v tísni: Praha, 2004, s Průběh vyučování a časový odhad jednotlivých aktivit: Před zahájením hodiny učitel: 1. Zajistí uspořádání nábytku v učebně tak, aby delší stranou přiléhaly k obvodu zdi a židle byly rozmístěny opěradlem k lavicím a podél nich do tvaru U směrem k tabuli (jedná se o ideální stav; konkrétní rozmístění nábytku závisí na dispozici učebny; viz příloha Dispozice učebny ) 2. Zapíše na tabuli 3-4 modelové příklady ze školního prostředí, tabuli zavře a křídla přelepí samolepícím štítkem; například: Tereza nevrátila Jitce mp3 přehrávač, i když jí slíbila, že ho vrátí už před týdnem. Jakub dneska ve škole zamknul Honzu ve třídě. Markétě dneska spolužačky schovaly deštník a boty, takže musela jít domů v dešti a nachladila se. Minulou hodinu fyziky Jirka nenapovídal Kláře když byla zkoušená a požádala ho o to. 3. Vyvěsí po místnosti flipcharty, vždy po dvou se stejným textem: právo na život, svobodu a zdraví právo na soukromí a bezpečný domov právo na vzdělání Flipcharty by měly být v místnosti uspořádány tak, aby tvořily dvě barevně shodné skupiny (3+3 flipcharty, kdy každý flipchart z trojice obsahuje jiný text). Možné rozmístění viz příloha Dispozice učebny.

6 První vyučovací hodina Standardní úkony na začátku hodiny: pozdrav, zápis do třídní knihy, zápis čísla hodiny, tématu a cílů (předmětových a OSV) na tabuli a ústní sdělení žákům. (5 minut) Žáci sedí na židlích uspořádaných ve dvou řadách do tvaru U, otevřeným koncem směrem k tabuli. Přeji Vám hezký den a vítám na dnešní hodině. Našim hlavním tématem dnes budou lidská práva. Učitel napíše na tabuli téma a cíle (předmětové a OSV, viz výše v textu). Cíle OSV učitel ústně přetlumočí následovně: Procvičíme si práci ve skupinách tak, aby se Vám dobře pracovalo a hodně jste si odnesli. Zcitlivění (10 minut) Žáci sedí na židlích, učitel se posadí k jednomu konci čelem k žákům, vyčká na klid (zde podstatný) a zeptá se: Jste tady jakási skupina. Určitě je mezi Vámi někdo, kdo se na sobě setkal s porušením nějakého práva. Kdo z Vás by nám o tom něco řekl? Vzhledem k charakteru otázky je zapotřebí připravit se na rozpaky, úšklebky a delší mlčení. Pokud se nikdo ze žáků neozve do minuty, zeptat se pomalejším tempem ještě jednou. Nevybudí-li k reakci ani zopakování otázky, je možné, že je pro danou skupinu žáků příliš abstraktní (odpovědi typu, že Jsem se s ničím nesetkal(a) ). V takovém případě je možné ústně uvést modelový příklad z domácího, školního nebo vrstevnického (parta) prostředí (varianta na znění uvedená v bodu Aplikace na konkrétní příklady ve druhé vyučovací hodině). Brainstorming (10 minut) Žáci zůstávají sedět na místech. Z časových důvodů ještě není v této fázi vhodné je dělit do skupin. Učitel seznámí (či pouze připomene) základní pravidla brainstormingu alespoň na úrovni: Mluví vždycky jenom jeden / jedna, Nehodnotíme odpovědi druhých a Pokud někoho budou napadat vulgarismy, ať si je nechá pro sebe. Následně přilepí na tabuli připravený flipchart s předepsanou otázkou, kterou také zmíní ústně: Co se Vám vybaví, když se řekne lidská práva? Odpovědi žáků učitel zapisuje na tabuli, poté společně se žáky třídí do obecnějších skupin a stručně rekapituluje aktivitu: 6

7 Teď jsem zapisoval slova, která vás napadala a společně jsme je shrnuli do následujících oblastí (ukáže a vyjmenuje). Práce ve skupinách (15; 5+10 minut) Učitel žáky rozpočítáním rozdělí do šesti skupin, každá po 5-6 lidech (popřípadě se rozpočítají sami). Učitel jim připomene, ať si svá čísla zapamatují: Nyní Vás rozdělím do šesti skupin. Zapamatujte si své číslo. První, druhý [ ] šestý. Teď vytvořte skupiny podle stejných čísel. variantně: Nyní se rozdělte do šesti skupin. Uděláme to tak, že se jak sedíte zleva do prava rozpočítáte první až šestý. Každý si zapamatujte své číslo. Až takto dojdete k poslednímu z Vás, vytvořte skupiny ze stejných čísel. Teď se každá skupina postaví k jednomu z flipchartů upevněných na zdi. Jak vidíte, vždy dvě skupiny mají stejné téma: 1) právo na život, svobodu a zdraví, 2) právo na soukromí a bezpečný domov a 3) právo na vzdělání. Tři skupiny jsou nadepsány modrým a tři červeným fixem. Přečtěte si ještě jednou Váš text. Nechte ho na sebe působit. Pak napište, čeho konkrétně se toto právo může týkat. Vycházejte ze svého života, z dění kolem sebe. Udělejte to tak, abyste po skončení aktivity mohli seznámit jiné skupiny, k čemu jste dospěli. Každé skupině dám nyní jeden fix. Na splnění úkolu máte 10 minut. Pusťte se do práce. V průběhu aktivity je učitel připraven dle potřeby (na vyžádání) poradit, nasměrovat, povzbudit. Nic nekonstatuje ani nehodnotí. 1-2 minuty před uplynutím lhůty učitel na tuto skutečnost upozorní. Sdělení výstupů aktivity (5 minut) Žáci se navzájem seznámí s výsledky své aktivity. Důraz je kladen na srovnání (respektive možné názorové rozdíly u skupin, které měly stejné téma): Tak jak teď jste, otočte se všichni k sobě a dávejte pozor, k čemu došli Vaší spolužáci. Budeme se střídat po tématech. Zástupci skupin, které měly stejné okruhy lidských práv, porovnají své výsledky. Dohodněme se, podobně jako u brainstormingu, že mluvit bude vždy jenom jeden z Vás a nebudeme názory a nápady druhých hodnotit. Pokud bude mít někdo otázku, ať se přihlásí. Žáci navzájem porovnávají své zápisy, popřípadě zdůvodňují svá stanoviska a kladou doplňující otázky. Učitel zde vystupuje nejvýše jako moderátor. Na konci hodiny (popřípadě na začátku druhé) je zapotřebí odklidit flipchart z tabule. 7

8 Druhá vyučovací hodina Aplikace na modelové příklady (10 minut) Žáci po přestávce opět sedí na židlích. Učitel rozpečetí tabuli s předepsanými modelovými příklady ze školního (vrstevnického) prostředí (přesné znění viz výše v textu). Ne každá situace je porušením lidského práva, ale například nesplněním slibu: Vyzkoušejte si svou vnímavost. Přečtu Vám následující věty (následuje jejich pomalé a důrazné přečtení). Podíváme se na jeden příklad po druhém: Kdo nám popíše, kde je tady porušeno lidské právo? V případě, že žáci nereagují podle očekávání, je možné je navést otázkami typu: Co cítíte, že je zde porušováno? Jedná se o lidské právo nebo o něco jiného? Co? Reflexe (20-25 minut) Žáci nadále sedí na svých místech. Učitel každému z nich rozdá (nechá kolovat) dotazníky k reflexi. První tři otázky směřují k práci ve skupinách, třetí a čtvrtá pak k cílům OSV (znění a forma viz příloha Dotazník k reflexi ): Nyní Vás požádám, abyste písemně odpověděli na položené otázky. Zkuste každý pracovat sám. Můžete odpovědět jednoduchou větou nebo popsat celý papír. Počítejte s tím, že si vaše práce vyberu a že někteří z Vás nám své odpovědi přečtou. Na vyplnění dotazníku máte 10 minut. 1-2 minuty před uplynutím časového limitu na tuto skutečnost učitel upozorní. Po uplynutí lhůty pak vyzve žáky: Kdo z Vás nám přečte své odpovědi? Pokud se nikdo nepřihlásí, lze vyčkat a otázku zopakovat. Nemá-li ani toto požadovaný efekt, pak učitel přistoupí k losování. Obejde sedící žáky se sáčkem barevných kuliček se slovy: Každý si vytáhnete jednu kuličku. Kdo z Vás si vylosuje modrou (vhodné předem odpočítat), ten nám své odpovědi přečte. Bylo by dobré, pokud jej budou všichni poslouchat. Nikdo mu nebude skákat do řeči, případné otázky může položit, až skončí. Následuje prezentace odpovědí a ad hoc reakce. Kuličky si studenti mohou ponechat. Evaluace (10-15 minut) Na konci hodiny učitel provede její krátké zhodnocení (osobní pocity / dojmy) a bude citovat z dotazníků žáků. Žákům poděkuje za spolupráci, může jmenovitě vyzdvihnout ty, o které se mohl nejvíce opřít. Čas zbývající do konce hodiny je vhodné využít k uvedení učebny do původního stavu. Příloha Dotazník k reflexi: 8

9 Lidská práva dotazník Co mi vadilo? Co mi pomohlo? Spolupráce ve skupině: Co mi chybělo? Co jsem si dnes uvědomil(a) o lidských právech? Která lidská práva jsou pro mě osobně nejdůležitější? Lidská práva: Se kterým se nejčastěji setkávám, že je porušováno? Co proti tomu mohu dělat? 9

10 Příloha Dispozice učebny: Dispozice nábytku v malé učebně (schematicky) stěna - flipchart okno stěna - flipchart okno stěna okno stěna katedra ž i d l e stěna flipchart volný prostor tabule ž i d l e umyvadlo flipchart flipchart stěna flipchart dveře stěna Poznámka: učebna o půdorysu cca 8 x 5 metrů; reálně 16 lavic, 32 židlí, katedra se židlí; při skupinové práci s flipcharty je nutno nábytek přemístit od příslušných částí stěn jinam (doprostřed místnosti) 10

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Znáte Afriku? (úvod do učiva o černém kontinentu) Časový rozsah lekce 2-3 hodiny Věková skupina

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Název učební jednotky (téma) Kočka učíme se žádat Stručná anotace učební jednotky Tato učební jednotka rozvíjí oborové cíle ze

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

INTERKULTURNÍ TŘÍDA A ŠKOLA

INTERKULTURNÍ TŘÍDA A ŠKOLA STRANA 1 Klíčová slova sounáležitost, sebeuvědomění, sebepoznání, pozitivní vnímání jiných lidí, komunikace, empatie na video se stane hra zajímavější. I největší outsider získá zpětnou vazbu. Je vhodné

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Česká republika v číslech (procenta) Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (je výhodnější,

Více