Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012"

Transkript

1 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012

2 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST. Opatření 1: Usilovat o dostatečnou informovanost veřejnosti. Na samostatných webových stránkách Komunitního plánování Hlučínska (dále KPH) jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace nejen o aktivitách komunitního plánování, ale i ze sociální oblasti. Na jaře 2012 byly vydány katalogy a mapy sociálních a návazných služeb. Všechny materiály byly postoupeny na OÚ všech správních obcí, dále do ordinací praktických lékařů, na MěÚ v Hlučíně, všem poskytovatelům služeb a mnohým organizacím. Akce, realizované v rámci komunitního plánování, jsou zveřejňovány v Hlučínských novinách, z některých akcí byl pořízen záznam TV Hlučínsko. Některé informace jsou zveřejňovány v Opavském a Hlučínském deníku. Veřejnost je informována i prostřednictvím klubů a spolků, se kterými spolupracujeme. Během roku byla uskutečněna řada akcí, kterou byli lidé informováni o činnosti KPH. (natáčecí beseda na téma Služby pro seniory v Hlučíně, výstava Život bez bariér, Den sociálních služeb). Opatření 2: Informovat všechny subjekty v procesu komunitního plánování. Při KPH je pět pracovních skupin, ve kterých jsou zastoupeny všechny strany, kterých se nějakým způsobem trh sociálních služeb týká. Členové pracovních skupin se pravidelně scházejí 1x za dva měsíce, dle potřeby i častěji. Právě na jednáních skupin dochází k výměnám informací. Všichni aktéři v procesu plánování úzce spolupracují. Zastoupením některých starostů v Řídící skupině probíhá informovanost i v rámci Svazku obcí. Cíl 2: POKRAČOVAT VE STŘEDNĚDOBÉM PLÁNOVÁNÍ. Opatření 1: Monitorovat plnění plánu. Monitoring cílů a opatření, které jsou v plánu vytýčeny, probíhá na pracovních skupinách. Ke konci roku jsou o procesu KPH informováni starostové na Sněmu Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko. Opatření 2: Zajistit plánování komunitním způsobem. V pracovních skupinách jsou zastoupeny všechny strany triády, tedy zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb. Principem triády je partnerství a dialog, důraz je kladem na rovné příležitosti pro všechny zúčastněné. Do některých skupin přišli noví členové, jednání skupin jsou otevřená a může se zúčastnit i veřejnost. 2

3 Opatření 3. Zpracovat Střednědobý plán sociálních služeb na další období. Příprava návazného střednědobého plánu se připravuje na přelom roku 2012/2013, kdy bude docházet k přípravám. Poté budou zmapovány potřeby na poskytování sociálních služeb v jednotlivých obcích. Na základě definovaných potřeb bude zpracován plán na další období. Při přípravě plánu bude brán zřetel i na metodiky a pokyny ze strany Moravskoslezského kraje, MPSV. Cíl 3: SNIŽOVAT BARIÉROVOST. Opatření 1: Aktualizovat bezbariérové trasy v Hlučíně. V letošním roce byly vydány mapy sociálních služeb. Z jedné strany je seznam poskytovatelů sociálních i návazných služeb a z druhé strany je mapa Hlučína, kde jsou vyznačeny bezbariérové trasy napříč městem. Trasy mapovali sami vozíčkáři tak, aby byli schopni se dostat z bodu A do bodu B. V mapě je vytýčeno celkem pět bezbariérových tras. Opatření 2: Pokračovat v bezbariérových opatřeních. Na základě podnětu samotných osob na vozíčku byly v létě trasy znovu zmapovány, zda nedošlo k nějakým změnám. Je v zájmu samotných vozíčkářů, aby již bezbariérové trasy bezbariérovými skutečně zůstaly, na každou vzniklou nepříznivou situaci na komunikacích upozorňují. Rovněž senioři jsou v tomto aktivní a upozorňují na případné překážky na chodnících apod. Takřka všechny obce ve správním obvodu se v rámci možností snaží bariéry postupně odstraňovat. V souvislosti s vyšší bezpečností nejen pro imobilní občany bylo v průběhu roku osvětleno 7 přechodů pro chodce. Cíl 4: PODPOROVAT ČINNOSTI STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI. Opatření 1: Vytvářet podmínky pro zajištění sociálních, sociálně-zdravotních služeb a souvisejících aktivit. V průběhu roku 2012 zůstala nabídka poskytovaných sociálních služeb zachována. Z důvodu nedostatku financí a z nejistoty v přidělení dotací na sociální služby bylo nutné omezit od února kapacitu sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích z celkového denního počtu 15 klientů na 12. Jiná zařízení nebyla nucena své služby omezovat. podpořena finančně z rozpočtu města Hlučín. 3 Řada institucí byla Taktéž v oblasti zdravotních nebo návazných služeb nedošlo k žádným výrazným změnám v negativním smyslu. Pro zvyšování kvality poskytovaných služeb absolvovala řada pracovníků v sociálních službách vzdělávací kurzy v mnoha oblastech.

4 Opatření 2: Podporovat související služby nedefinované v z. č. 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách. Kromě definovaných sociálních služeb zákonem 108/2006 Sb. hrají nezastupitelnou roli také ostatní spolupracující organizace, které v tomto zákoně nejsou definovány, přesto poskytují služby a související aktivity. Jde např. o Dům dětí a mládeže, Kulturní centrum, Úřad práce, spolky, kluby a školy. V rámci KPH s těmito subjekty úzce spolupracujeme (Den sociálních služeb, PC kurzy, Kluby klubům apod.). Řada zástupců z těchto organizací jsou členy pracovních skupin a tak pravidelně dochází k přenosu informací. 4

5 SKUPINA RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Cíl 1: PODPOROVAT A ROZVÍJET VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ. Opatření 1: Volnočasové aktivity. Prorodinné aktivity podporují všechny obce. Během roku byla zrealizována ve všech obcích celá řada aktivit, které byly určeny dětem i celým rodinám. Akce bývají propagovány v Hlučínských novinách, v denním tisku i formou plakátů na vývěskách a jsou přístupné všem. Dům dětí a mládeže nabízí v letošním roce 46 kroužků v činnosti tělovýchovy, přírodovědy nebo estetické výchově pro děti, mládež i dospělé. Nespočet volnočasových aktivit nabízí i tělovýchovné kluby, ZUŠ a v každé škole jsou mimoškolní kroužky, které jsou dostupné pro všechny děti. V drtivé většině jsou vedoucími kroužků v klubech a spolcích dobrovolníci, kteří se dětem věnují ve svém vlastním volnu. Opatření 2: Obnova, údržba a rozvoj dětských hřišť, klidových zón. V letošním roce byla zrekonstruována zahrada u Dětské rehabilitace. Byly instalovány nové herní prvky, mnohé z nich jsou vhodné i pro děti s handicapem. Na jaře 2013 budou prostory přístupné i pro veřejnost. Od jara 2013 mohou využívat lidé s dětmi zahradu také u MŠ na Cihelní ulici a již teď je zpřístupněna zahrada u MŠ Severní. Lidé mohou využívat všechna sportoviště v Hlučíně, na web. stránkách města Hlučín je zveřejněn přehled volných kapacit. Klidová zóna pro děti u Kulturního domu je otevřena denně. Ve všech areálech je správce. Všechny obce správního obvodu mají klidovou zónu nebo dětské hřiště pro rodiny s dětmi a usilují o jejich zvelebení nebo rozšíření. Opatření 3: Žákovský parlament města Hlučína. Žákovský parlament pracuje každý školní rok v jiném složení. I ve školním roce 2012/13 činnost pokračuje. Členové parlamentu se aktivně spolupodílejí na aktivitách, které se v rámci KPH realizují. Účastní se a organizačně vypomáhají tř. u Dne sociálních služeb, Veřejného fóra, Majálesu, Kluby klubům aj. Členy parlamentu je šest studentů z Gymnázia a pět žáků z každé ZŠ a schází se pravidelně v počtu 21 členů. 5

6 Cíl 2: PODPOROVAT SYSTÉM SOCIÁLNÍ PREVENCE. Opatření 1: Nízkoprahový klub. Služby nízkoprahového klubu Na Hraně jsou poskytovány mládeži od let, která je ohrožená sociálně patologickými jevy. Klub provozuje organizace Elim Opava, se kterou úzce spolupracujeme. Max. kapacita zařízení je 30 uživatelů. Služby zařízení jsou poskytovány uživatelům anonymně, nicméně dle vedoucího zařízení klub navštíví denně na 20 uživatelů z Hlučína a spádových obcí. Věkový průměr je let, průměrně je měsíčně evidováno 15 intervencí. Činnost nízkoprahového zařízení byla podpořena i finančně z rozpočtu města Hlučín. Opatření 2: Terénní program. Terénní služby pro uživatele návykových látek v Hlučíně realizuje Renarkon. Pravidelně informuje o počtu kontaktovaných osob, o počtu vydaných i přijatých injekčních stříkaček atd. Informace o měsíčních statistikách jsou postupovány městské policii i PČR v Hlučíně. Problematika se řeší i na pracovní skupině pro prevenci kriminality. Osoby bez přístřeší se v rámci možností snažíme mapovat. Jsou v kontaktu s kurátorkou OSVZ, která těmto lidem opakovaně mění ošacení a nabízí ubytování v ubytovnách. Za mnohými z nich se pravidelně dochází a je nad nimi vykonáván dohled. V zimních měsících, v období velkých mrazů, jim byla opakovaně dovážena polévka, pečivo, čaj a pokrývky. Pět obcí Svazku uvedlo, že mají v obci osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nevyhovujícím prostředí. Opatření 3: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Lidé z Hlučína a okolí využívají služeb Rodinné poradny a krizového centra, které poskytuje Centrum sociálních služeb v Ostravě. Služby jsou poskytovány anonymně, nelze tudíž s přesností určit přesný počet klientů z Hlučínska, nicméně v loňském roce bylo evidováno na 55 uživatelů z našeho mikroregionu a dle informací Centra sociálních služeb i v tomto roce využívá těchto služeb na 60 uživatelů. Opatření 4: Azylový dům. Matky s dětmi z Hlučínska, které se ocitly v tíživé sociální situaci, nacházejí zázemí v azylovém domě sv. Eufrasie v Ludgeřovicích. Cílem je pomoci řešit nepříznivou životní situaci tak, aby se staly nezávislými na systému sociální pomoci, nebo aspoň tuto závislost minimalizovat. Služby Domu sv. Eufrasie využily v tomto roce tři matky a tři děti z Hlučína a dvě matky a dvě děti ze správních obcí. Celkem tedy 10 uživatelů ze Svazku obcí. 6

7 Provoz zařízení byl podpořen i finančně z rozpočtu města Hlučín. Opatření 5: Sociální rehabilitace. Služba sociální rehabilitace je poskytována matkám s dětmi v Domě sv. Eufrasie ve formě poskytnutí startovacího bytu. Služba je využívána i uživateli z Hlučínska. Služba sociální rehabilitace je poskytována i dětem z FOD, Klokánek. V roce 2012 byla poskytnuta 5 uživatelům z Hlučínska. Opatření 6: Dům na půl cesty. V roce 2012 nebyla potřeba zajistit pobyt v Domě na půl cesty žádnému uživateli z Hlučínska. Opatření 7: Krizová pomoc. Sociální službu krizové pomoci poskytuje Centrum sociálních služeb v Ostravě. Je však poskytována anonymně, není tak znám přesný počet klientů z Hlučínska, dle informací z Centra však služeb krizové pomoci využívají i uživatelé z našeho mikroregionu. Opatření 8: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služba je klienty z Hlučínska využívaná a je potřebná. Poskytuje ji Fond ohrožených dětí v Opavě; Asistenční, mediační a terapeutické centrum. Cíl 3: PODPOROVAT SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Opatření 1: Dětská rehabilitace. Dětská rehabilitace poskytuje ambulantní zdravotnickou službu a sociální službu denního stacionáře. Během roku 2012 bylo 160 ambulantních pacientů a 21 uživatelů denního stacionáře /z toho 5 dětí ze správních obcí/. Služba byla podpořena finančně z rozpočtu města Hlučín a přispívají i ty obce, jejich občané službu využívají částkou 7 000Kč/měsíc. Služba stabilně vykazuje převis žadatelů. 7

8 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ Cíl 1: ZACHOVAT A ROZVÍJET SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY. Opatření 1: Osobní asistence. Službu osobní asistence využilo během roku 2012 celkem 13 klientů, z toho 6 z Hlučína. Obce na tuto službu nepřispívají, klienti si hradí služby dle ceníku. Stálá kapacita je 30 klientů za rok. Opatření 2: Pečovatelská služba. Pečovatelskou službu využilo 256 klientů; z toho 118 z Hlučína a 138 z okolních obcí. Na tuto službu přispívají všechny správní obce kromě Závady. Kapacita je stálá: 300 klientů za rok. Opatření 3: Ošetřovatelská služba a hospicová péče. Ošetřovatelskou službu využilo celkem 578 klientů; 231 z Hlučína a 347 z okolních obcí. Na tuto službu nepřispívají ani obce ani klienti, je hrazena ze zdravotního pojištění. Službu hospicové péče využilo 24 klientů. Opatření 4: Poradna pro zdravotně postižené. Poradna zaměřena pouze na cílovou skupinu zdravotně postižených osob v Hlučíně není. Zprostředkování právní pomoci však formou bezplatné právní poradny nabízí Charita Hlučín. Právní poradna není sociální službou, je provozována na základě spolupráce s advokátkou. Služby poradny jsou lidmi z celého správního obvodu velmi často využívány. Opatření 5: Sociálně terapeutická dílna. Službu Sociálně terapeutické dílny využívá 27 klientů nad 15 let věku, kteří z důvodu svého zdravotního postižení nejsou umístitelní na trhu práce. 16 klientů je z Hlučína, 11 klientů z okolních obcí. Na službu dílny přispívá město Hlučín v rámci dotace pro Charitu Hlučín. Poptávka po službě je velká. Denní kapacita byla 15 klientů a oproti loňskému roku je snížena na 12 klientů denně z důvodu snížení dotací z MPSV. Služba je mezi klienty velice oblíbená a žádaná, v rámci regionu Hlučínsko neexistuje žádná jiná podobná služba, která se specializuje na tuto cílovou skupinu. Opatření 6: Dětská rehabilitace. Za rok 2012 eviduje dětská rehabilitace 160 ambulantních pacientů a 21 uživatelů sociální služby denního stacionáře, z toho 5 uživatelů je ze správních obcí. Provoz zařízení je dotován z rozpočtu města Hlučín, z rozpočtu některých obcí, ze kterých jsou uživatelé služby a z MPSV. 8

9 Opatření 7: Odlehčovací služba. Odlehčovací službu neposkytuje v mikroregionu Hlučínsko žádný poskytovatel sociálních služeb. Pakliže bude ze strany občanů potřeba tuto službu zřídit, bude s tímto počítáno v dalším Střednědobém plánu sociálních služeb, který se bude připravovat v roce Cíl 2: ZAJISTIT DOPRAVU. Opatření 1: Udržet stávající obslužnost spojů. Nebyly zaznamenány žádné výrazné změny ani omezení autobusového nebo vlakového spojení. Cíl 3: PODPOROVAT SAMOSTATNOST UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 1: Rozšíření kapacity chráněného bydlení. Kapacita chráněného bydlení byla navýšena o 10 míst díky koupi řadového domu na ul. Přímá na Rovninách. V současné době využívá 14 uživatelů Fontány službu chráněného bydlení. Opatření 2: Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Během roku byly realizovány projekty na podporu zaměstnávání osob se zdravotním handicapem, byly nabízeny možnosti rekvalifikací. Příkladem je projekt Společně k pracovnímu uplatnění nebo projekt Podporujeme vstup zdravotně znevýhodněných na trh práce. Zaměstnávání osob se zdrav. postižením nabízí i služba sociálně terapeutické dílny v charitním domě v Ludgeřovicích, během tohoto roku službu využilo 27 klientů. Opatření 3: Zvýšení informovanosti o procesu transformace. Aktuální informace o transformaci jsou zveřejňovány na web. stránkách KPH, v HN. Cíl 4: VYUŽÍVAT DOBROVOLNICTVÍ. Opatření 1: Zapojení dobrovolníků do sociálních služeb. Jeden stálý dobrovolník působí ve Fontáně, jinak je zde využívána zejména veřejná služba na jeden běh (tj. 3 měsíce). V Domově U jezera v průběhu tohoto roku evidují 7 dobrovolníků a rozsah jejich činnosti je individuální. Pak jsou dobrovolníci z firem a tzv. jednorázoví, kteří se seniorům věnují. 9

10 SENIOŘI Cíl 1: ZAJISTIT DOSTATEČNÉ POKRYTÍ SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI PRO SENIORY. Opatření 1: Denní stacionář pro seniory. Služba denního stacionáře byla ukončena z důvodu nezájmu uživatelů. Opatření 2: Osobní asistence. Službu osobní asistence využilo během roku 2012 celkem 13 klientů, z toho 6 z Hlučína. Obce na tuto službu nepřispívají, klienti si hradí služby dle ceníku. Stálá kapacita je 30 klientů za rok. Opatření 3: Pečovatelská služba. Pečovatelskou službu využilo 256 klientů; z toho 118 z Hlučína a 138 z okolních obcí. Na tuto službu přispívají téměř všechny správní obce. Kapacita je stálá: 300 klientů za rok. Opatření 4: Ošetřovatelská služba a hospicová péče. Tuto službu využilo celkem 578 klientů; 231 z Hlučína a 347 z okolních obcí. Na tuto službu nepřispívají ani obce ani klienti, je hrazena ze zdravotního pojištění. Službu hospicové péče využilo 24 klientů. Opatření 5: Poradna pro zdravotně postižené občany. Poradna zaměřena pouze na cílovou skupinu zdravotně postižených osob v Hlučíně není. Zprostředkování právní pomoci však formou bezplatné právní poradny nabízí Charita Hlučín. Právní poradna není sociální službou, je provozována na základě spolupráce s advokátkou. Služby poradny jsou lidmi z celého správního obvodu velmi často využívány. Opatření 6: Podporovat vznik služby domova se zvláštním režimem. Nová sociální služba domova se zvláštním režimem bude zřízena a zprovozněna v průběhu příštího roku v Domově U jezera. Kapacita bude 23 uživatelů a bude poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou demencí apod. Cíl 2: PODPOROVAT A ROZVÍJET SPOLEČENSKÉ AKTIVITY A VZDĚLÁVÁNÍ. Opatření 1: Univerzita třetího věku. V současné době běží II. semestr, o univerzitu je z řad seniorů zájem, ale už ne tak velký, jak tomu bylo v minulých letech. Tento cyklus skončí v lednu 2014, kdy budou promoce a pak bude s největší pravděpodobností rok či dva pauza. 10

11 Opatření 2: Pořádat PC kurzy pro seniory. V tomto roce byly realizovány hned dva počítačové kurzy pro seniory a to pro začátečníky a pro mírně pokročilé. O kurzy je mezi seniory stále zájem. Klub seniorů z Darkoviček byl zařazen do projektu Senioři komunikují a kurz pro jejich členy byl zcela zdarma. Většina správních obcí mapuje potřebu pc kurzu pro seniory a uvedla, že pakliže bude o kurz zájem, budou tyto kurzy realizovat. Opatření 3: Podporovat činnost klubů seniorů. V drtivé většině obcí je klub seniorů a jsou obcí podporovány. Ať už finančně nebo bezplatným pronájmem prostor, nebo jinak. Všechny kluby seniorů vyvíjejí svou činnost, pořádají besedy, kulturní i sportovní akce a jsou aktivní. Řada klubů spolupracuje s městem Hlučín, mnozí jsou členy PS Senioři. Klub seniorů je v mnoha případech jediným místem, kde se mohou samostatně žijící senioři setkat s kolektivem lidí. Opatření 4: Pořádat zájezd pro seniory. Město Hlučín i v letošním roce pořádalo zájezd pro seniory, tentokráte na Rýmařovsko. O zájezd je zájem vždy velký. Je pořádán ale primárně pro ty seniory, kteří nejsou členy žádného klubu a nemají tudíž tolik možností se společensky angažovat. Opatření 5: Pořádat Kluby klubům. Společenská akce Kluby klubům má již tradici, letos se konal 7. ročník. Má již svůj ohlas, hlásí se obce nejen z našeho správního obvodu, ale i další. Bohužel z kapacitních důvodů bylo na pracovních skupinách rozhodnuto, že akce bude jen pro seniory obcí sdružených v komunitním plánování. Byly osloveny všechny obce, i ty, kde klub seniorů není. Letošní akce se zúčastnilo na 160 seniorů. Opatření 6: Pořádat besedy a přednášky. Během roku byly zrealizovány v mnoha klubech seniorů přednášky na aktuální témata, jako je např. zdravý životní styl, diabetes, bezpečnost seniorů apod. Opatření 7: Vydávat zpravodaj pro seniory. Zpravodaj pro seniory je vydáván co dva měsíce a obsahuje výpis kulturních akcí z Hlučínska. Opatření 8: Usilovat o rozvoj pohybových aktivit seniorů. V rámci rekonstrukce zahrady u dětské rehabilitace byly nově nainstalovány pohybové a posilovací prvky pro seniory. Zahrada bude veřejnosti zpřístupněna na jaře

12 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ Cíl 1: PODPOROVAT SYSTÉM TERÉNNÍ PRÁCE. Opatření 1: Humanitární pomoc. Základní pomoc v podobě výměny ošacení je místním osobám bez přístřeší nebo v hmotné nouzi poskytována přímo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Humanitární pomoc je poskytována v nízkoprahových centrech v Ostravě, kam se mohou tyto osoby obrátit. Jednak je to v Centru sociálních služeb Armády spásy a v charitním domě sv. Benedikta Labre. Obě zařízení nabízí pomoc osobám bez přístřeší: sprchování, občerstvení, výměnu oblečení, poradenství, zázemí atd. Opatření 2: Terénní činnost Renarkonu. Renarkon poskytuje terénní službu v Hlučíně a okolí. Terénní pracovník mapuje situaci ve městě 2x týdně, dle potřeby i častěji. Činnost Renarkonu je podpořena finančně z rozpočtu města Hlučín. Zástupce této organizace je zván do pracovní skupiny Osoby ohrožené sociální exkluzí, měsíčně zasílá statistiky o počtu provedených úkonů a o situaci ve městě. Během roku bylo evidováno: (průměrně) - 31 kontaktů měsíčně, převažují muži, primární drogou je pervitin, bylo vydáno 2012 injekčních setů, přijato Data jsou ke konci října Dále terénní pracovník poskytuje pomoc formou poradenství, nabízí desinfekci, vody, vitaminy, těhotenské testy. Opatření 3: Nízkoprahový klub pro děti a mládež. Je otevřen denně pro děti a mládež ve věku let. Službu využívají mladiství nejen z Hlučína, ale i ze správních obcí. Denně je v klubu v průměru na 20 dětí, jejich průměrný věk se pohybuje od let, průměrně je registrováno měsíčně na 15 intervencí. Klub nabízí volnočasové aktivity pro děti trávící svůj čas povětšinou bezprizorně. Opatření 4: Probační a mediační služba. (dále jen PMS) PMS neeviduje zvlášť klienty z Hlučína nebo z Hlučínska. Dle informací zástupce z MPS Mgr. Dvořákové je každoročně za celý okres evidovaných 400 nových případů + klienti z předchozích let, z čehož odhadem poměrná část (dle počtu obyvatel okresu) připadá na Hlučín a okolí více než 50 klientů. Co se týče dětí a mladistvých, eviduje sociální kurátor pro tuto cílovou skupinu celkem 7 trestných činů a 7 přestupků. 12

13 Cíl 2: PODPOROVAT ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST. Opatření 1: Veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě nezaměstnané. Celkem 38 uchazečů o zaměstnání je zaměstnáno formou veřejně prospěšných prací u 12 subjektů (v některých obcích, Fontáně, SRA Hlučín, TS Hlučín). Opatření 2: Veřejná služba. V rámci příslušnosti ke kontaktnímu pracovišti ÚP v Hlučíně absolvovalo veřejnou službu v roce 2012 dosud 131 uchazečů o zaměstnání. Aktuálně veřejnou službu vykonává 33 klientů. Jednalo se o výkon služby uchazeči o zaměstnání v 17 subjektech (obcích, organizacích). Cíl 3: PODPOROVAT BYDLENÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH. Opatření 1: Azylová zařízení. V azylovém domě pro ženy sv. Eufrasie byla v letošním roce poskytnuta služba: šesti klientům z Hlučína (3 matky+3děti) a čtyřem ze správních obcí (2 matky a 2 děti). Služba byla finančně podpořena z rozpočtu města Hlučín. Kapacita zařízení bývá naplněna. Azylové zařízení pro muže Nová Šance v Koblově poskytlo službu 7 klientům, z toho dva byli ze správních obcí. Kapacita, obzvlášť v zimních měsících, nepostačuje. Služba byla podpořena finančně z rozpočtu města Hlučín. Opatření 2: Podpořit vhodné formy pomoci v krizové situaci a prevenci vzniku krizových situací. Podpora spočívá v základním poradenství, které poskytuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, dále pak právní poradna, kterou zaštiťuje Charita Hlučín, Centrum sociálních služeb v Ostravě, které provozuje poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy. Občané z hlučínska mohou využívat služby poraden v Ostravě, kde jim poradí v otázkách zadluženosti, vyřizování osobních záležitostí, práce, ochrany práv aj. Mohou využívat i služby krizové pomoci v Ostravě, např. nízkoprahová centra, noclehárny. Během tohoto roku nebylo zapotřebí využít službu Domu na půl cesty. Podpora různých forem poradenství a prevence probíhá i formou besed a přednášek, např. finanční gramotnost. Zpracovala Mgr. Marcela Buryová Koordinátorka KP Hlučínska 13

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Akční plán Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na období 2012 2013

Akční plán Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na období 2012 2013 Akční plán Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na období 2012 2013 Zpracovaly pracovní skupiny pro komunitní plánování, Řídící skupina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na období 2010 2011

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na období 2010 2011 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na období 2010 2011 Listopad 2011 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: Usilovat o dostatečnou informovanost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Akční plán na rok 2010 a 2011

Akční plán na rok 2010 a 2011 Akční plán na rok 2010 a 2011 Akční plán Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2010-2013 Zpracovaly pracovní skupiny pro komunitní plánování, Řídící skupina, odbor

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Výroční zpráva roku 2002

Výroční zpráva roku 2002 Společenství křesťanské pomoci BOÉTHEIA Azylový dům, Březinova 228, JESENÍK Výroční zpráva roku 2002 Tuto zprávu lze zveřejnit jen se souhlasem rady SKP Boétheia ( Rada SKP souhlasí s uveřejněním Výroční

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy ZA ROK 2016 1 ÚVOD Zpracování Závěrečné zprávy o plnění cílů a opatření Strategie

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek Místek p. o.

Střední zdravotnická škola, Frýdek Místek p. o. Střední zdravotnická škola, Frýdek Místek p. o. Studijní obor - zdravotnický asistent : 4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou. Odborná výuka v 1. a 2. ročníku probíhá převážně ve škole. Ve 3.

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 11. 1. 2006 Pracovní skupina č.2 (péče o zdravotně postižené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Miroslav Mann, velitel městské policie; Komise pro

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015)

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019 (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 1 Obsah Obsah... 2 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Vybrané sociodemografické údaje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy ZA ROK 2017 1 ÚVOD Zpracování Závěrečné zprávy o plnění cílů a opatření Strategie

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 Spr. 88 /2009-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 V Karviné 2015 OBSAH ŮVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ 4 ÚVOD A VIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Příjemce dotace:

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

Výchovná poradkyně a metodička prevence

Výchovná poradkyně a metodička prevence Výchovná poradkyně a metodička prevence Marcela Langrová Konzultace: pondělí 12.00-14.00 nebo kdykoli na základě telefonické domluvy telefon (kancelář školy): 721 123 853, e mail: mlangrova@centrum.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum a hodina: 1. října od 13.30 hod. místo: STP, Zámečnická 10, Znojmo 1. Přivítání,

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o společnosti... 4 3. Druhy obecně prospěšných služeb... 5 4. Orgány společnosti... 6 5. Přehled činnosti společnosti za rok 2014... 6 FINANČNÍ

Více

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2014-2016 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 1. 4. 2015, 16:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) Zpracoval: Ing. Jan Krejza Schválila: Marcela

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Souhrnný výstup z realizovaného projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 1 2 S využitím zpracovaných výstupů Závěrečných zpráv a záznamů z diskusních fór realizovaných v

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více