Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán; datum poslední aktualizace: ) A. SOCIÁLNÍ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA A.1 Bude podporována současná úroveň a zlepšování bydlení romské populace A poradenství v právní oblasti poskytovaná zaměstnanci MÚ A zachování sociálního bydlení v majetku obce A.2 Budou podporovány programy pro ohrožené skupiny obyvatel A.2.1 Zajištění pomoci osobám bez přístřeší A sociálně právní poradenství pro bezdomovce poskytované zaměstnanci MÚ A Azylový dům Finance [tis. Kc]: 500 A.2.2 Zajištění aktivit pro ohroženou mládež A výchovně rekreační tábor pro děti Finance [tis. Kc]: 110 A činnost kurátora - vznik nízkoprahového klubu pro děti a mládež z ulice

2 Stránka č. 2 z 18 A.3 Bude rozvíjena dobrovolnická činnost - vybudování společné platformy pro dobrovolnictví A.4 Bude podporována terénní činnost A.4.1 Streetwork A činnost streetworkerů A.4.2 Systematická práce se stálou, početně omezenou klientelou A Program Lekhetami Luma Společný svět A.4.3 Psychosociální pomoc A spolupráce s linkou důvěry - vybudování a podpora koordinačního centra pro práci s osobami se špatným společenským uplatněním A.5 Budou podporovány speciální služby a akce pro seniory a zdravotně postižené občany A.5.1 Akce a sociální služby pro seniory a zdravotně postižené občany A zřízení klidových a vzdělávacích zón - park s dostatečným množstvím odpočinkových prvků A osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené občany A odborná domácí ošetřovatelská péče zdravotnického charakteru A odborná a dostupná zdravotní péče pro seniory a zdravotně postižené občany - dosažitelnost pracovišť - propojenost a informovanost jednotlivých odborných lékařů s praktickými - spolupráce s ostatními pečujícími složkami sociálního systému

3 Stránka č. 3 z 18 A terénní pečovatelská služba Finance [tis. Kc]: zajištění večerní a noční služby - respitní péče A Penzion pro důchodce Finance [tis. Kc]: 3095 A.5.2 Omezování architektonických a společenských bariér u seniorů a zdravotně postižených občanů A odstranění architektonických a společenských bariér - odstranění architektonických bariér u veřejných budov - upravit nájezdy na chodníky B. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT B.1 Bude rozšířen systém propagace kulturních akcí a jejich interaktivnost B.1.1 Akce budou plánovány s předstihem B distribuce informací v Kulturním měsíčníku města Mladá Boleslav B.1.2 Informace o kulturních akcích budou distribuovány do každé rodiny B využívat Boleslavan Finance [tis. Kc]: 800 B od roku 2006 distribuce do schránek B.1.3 Webová propagace B systematický přehled kulturních akcí na webu MB od roku 2006 B.1.4 Zlepšení spolupráce s tiskovým mluvčím B pravidelná spolupráce pro přípravě tiskových konferencí města

4 Stránka č. 4 z 18 B.1.5 Propagace v rozhlase B Rádio Jizera Finance [tis. Kc]: 300 B.2 Bude podporováno propojování dílčích nabídek v multikulturní akce B.2.1 Grantová politika města bude lépe využívána B granty na kulturní aktivity Finance [tis. Kc]: 1500 B.2.2 Zapojení Euromanagera B účast na práci Komise Zdravého města B.3 Bude zachováno kulturní dědictví a památky B.3.1 Zatraktivnění Starého města B oprava a udržování památek Finance [tis. Kc]: 1400 B program regenerace Finance [tis. Kc]: 2000 B zapojení se do Dnů kulturního dědictví - vybudovat klidovou zónu v centru města - zpřístupnění hradu prohlídkám - vytlačit auta ze Starého města do nových parkovacích domů C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ C.1 Bude věnována stálá pozornost stavu veřejného prostranství C.1.1 Zajištění čistoty ve městě

5 Stránka č. 5 z 18 C čištění města a komunikací Finance [tis. Kc]: C.1.2 Zajištění uskladnění odtažených vozidel C odtahy vozidel Finance [tis. Kc]: 200 C.1.3 Budování či rozšiřování dětských hřišt C dětská hřiště a pískoviště Finance [tis. Kc]: listopad - vytvoření herní plochy se 2 herními prvky; - J.Palacha vytvoření herní plochy se 4 herními prvky; - V.Klimenta rozšíření herní plochy; - U Stadionu zřízení herní plochy náhradou za 2 zrušená pískoviště; - Erbenova zřízení oplocené herní plochy náhradou za 6 zrušených pískovišť; - Palackého instalace 2 herních prvků k pískovišti; - Park Výstaviště bude zpracován PD; - rekonstrukce dětského hřiště v parku u DK; - Základní škola Pyramida Carim; - rekonstrukce dětského hřiště na Dubcích; - les zvláštního určení (4 soubory herních prvků. C.1.4 Vytvoření dostatku prostoru pro domácí zvířata C osvěta pejskařů C nabídka vhodných prostor pro pejskaře a jejich psy Finance [tis. Kc]: 100 C psí útulek Finance [tis. Kc]: budou vytvořeny nejméně dva další psí parky odpovídající normám EU C.1.5 Vytváření zklidněných zón C výstavba a údržba laviček, odpočívadel a hřišť pro mládež Finance [tis. Kc]: oblast Starého města se stane klidovou zónou; - v oblasti Staroměstského nám. bude realizována pěší zóna. C.1.6 Zajištění dostatku kvalitní zeleně

6 Stránka č. 6 z 18 C údržba a péče o kvalitní veřejnou zeleň Finance [tis. Kc]: rekonstrukce nových stromořadí výsadba zeleně ve městě podél komunikací; - cesty z města lemované stromořadím; - obnovit stromořadí do Jemník; - nové stromořadí mezi Čejeticemi a Dalovicemi; - obnova Třešňovky na Štěpánce; - pokračovat v doplňování herních prvků; - protierozní opatření - větrolamy ze severozápadu; - vytvoření zeleného pásu kolem města navazující na územní plán; - změnit hospodářské lesy v blízkosti města na lesy zvláštního určení; - nová opatření na zlepšení ovzduší a protierozní opatření; - dočasně rozšířit park Štěpánka; - zlegalizovat rekreologické využití Radouče; - zvýšit rekreologický potenciál přírodního parku Chlum; - obnovit poutní místo Boží Voda. C.1.7 Realizace regenerace sídlišť C regenerace vnitrobloku Slovanka Finance [tis. Kc]: pokračovat ve zkulturňování a regeneraci sídlišť za aktivní účasti obyvatel C.2 Bude zajištěna osvětová činnost v oblasti životního prostředí C.2.1 Bude zajištěna dostatečná informovanost občanů C monitoring ovzduší Finance [tis. Kc]: 300 C pravidelné předávání informací médiím - vybudování ekocentra; - získání kvalifikovaného pracovníka pro oblast ŽP - samospráva - zajištění lepší prezentace příkladů dobré praxe C.3 Bude zajištěno nakládání s odpady C.3.1 Zlepšení systému sběrných dvorů C provoz sběrných dvorů

7 Stránka č. 7 z 18 Finance [tis. Kc]: 2100 C.3.2 Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu C svoz tuhého komunálního odpadu Finance [tis. Kc]: C rozmisťování a svoz velkoobjemových kontejnerů Finance [tis. Kc]: 3400 C zajištění provozu skládky Michalovice C.3.3 Zvýší se podíl tříděného odpadu C zabezpečení tříděného odpadu Finance [tis. Kc]: bude zajištěno více kontejnerů na tříděný odpad C.3.4 Černé skládky budou včas a důsledně likvidovány C likvidace černých skládek Finance [tis. Kc]: zajistit dohled Městské policie C.4 Čistota ovzduší bude systematicky chráněna C.4.1 Zlepšit čistotu ovzduší nepřekračovat imisní limity C zavedení indikátorů ECI pro měření kvality ovzduší C.5 Bude zajištěno kvalitní vodní hospodářství - motivování občanů k napojování se na městský systém kanalizace - likvidace odpadní vody obyvatel nenapojených na městský systém kanalizace C.6 Bude zajištěn kvalitní rozvoj v oblasti energetiky

8 Stránka č. 8 z 18 C.6.1 Ustanovení energetického managementu města C pravidelná jednání energetické komise C.6.2 Uplatňování stanovených obecných pravidel pro postup využívání různých druhů paliva energie D. DOPRAVA C realizace schválené energetické koncepce města D.1 Budou sladěny podmínky pro dopravu a ochranu životního prostředí D.1.1 Bude zajištěna údržba a modernizace komunikací D zimní údržba nepoškozující životní prostředí Finance [tis. Kc]: 7500 D opravy a údržba komunikací Finance [tis. Kc]: D přestavba a modernizace Krajířovy ulice Finance [tis. Kc]: 6500 D přestavba Českobratrského náměstí Finance [tis. Kc]: 950 D.2 Budou vytvořeny podmínky pro co nejširší uplatnění dopravního zklidňování D.2.1 Zklidnění dopravy na Starém městě - především vyřešit otázku pěších zón; - vytlačit auta ze Starého města do nových parkovacích domů. D.2.2 Vytvoření vhodných podmínek pro chodce a cyklisty D generel cyklotras Finance [tis. Kc]: 715

9 Stránka č. 9 z 18 D projekt Cyklotrasy Mladoboleslavska Finance [tis. Kc]: 4500 D chodník z Podlázek a naučná stezka Radouč Finance [tis. Kc]: 2500 D.2.3 Vybudování obchvatů města D výstavba nové komunikace Debř - I. etapa Finance [tis. Kc]: 7400 D přeložka silnice I/38 - napojení obchvatu města Finance [tis. Kc]: 145 D výstavba severovýchodní a jihozápadní tangenty topografická evidence dopravních nehod podle denních hodin, typu a následku D.3 Bude zvýšena bezpečnost silničního provozu D.3.1 Průběžné zavádění bezpečnostních prvků na místních komunikacích D vybudování retardéru u základních škol D.3.2 Přizpůsobit komunikace pro pohyb osob s handicapem D úprava přechodů, včetně signalizace pro nevidomé na tř. Václava Klementa a ul. Jičínská D BESIP Finance [tis. Kc]: 100 ustanovit pracovní tým k dopravě pro řešení aktuálních problémů E. STRATEGICKÝ ROZVOJ A KOMUNIKACE E.1 Bude podporován strategický rozvoj města

10 Stránka č. 10 z 18 - aktualizace globáních cílů a záměrů Strategie - formulace investičních akcí probíhajících, plánovaných i nových, včetně stanovení jejich priorit - naplňování dokumentu Strategický plán rozvoje Mladé Boleslavi E.2 Bude zajištěn kvalitní urbanistický rozvoj E.2.1 Aktualizace územně plánovací dokumentace města Mladá Boleslav E GIS Finance [tis. Kc]: sladění rozvojových tendencí města s principy udržitelného rozvoje - definovat rozvojové oblasti s jejich pozitivními i negativními vlivy na funkční využití navazujících území E.3 Bude zajištěna dobrá komunikace s veřejností E.3.1 Podpora studentského parlamentu E.3.2 Setkávání s občany E.3.3 Program pravidelných návštěv v podnicích (občan+radnice+podnikatel) F. SPORT F.1 Bude zaveden transparentní systém podpory sportu a tělovýchovy F Městský stadion Finance [tis. Kc]: F Zimní stadion Finance [tis. Kc]: F hřiště Čejetice Finance [tis. Kc]: 700 F sportovní kluby mládeže Finance [tis. Kc]: 6000

11 Stránka č. 11 z 18 G. ŠKOLY G.1 Budou podporovány aktivity škol a školských zařízení G.1.1 Celoživotní vzdělávání G Univerzita 3. věku Finance [tis. Kc]: 150 G posilování paměti G kurz znakové řeči G vzdělávání pěstounů Finance [tis. Kc]: větší podpora Zdravých škol (MŠ, ZŠ, SŠ) - zřízení psychologa na školách G.2 Bude podporováno zapojování rodiny G.2.1 Akce pro celou rodinu G rozloučení s prázdninami G víkendové semináře G.2.2 Aktivity pro rodiče s dětmi G Pampelišky G Světýlka G Kašpárek G poradna Honzík

12 Stránka č. 12 z 18 G právní poradna G.3 Bude podporována protidrogová prevence G.3.1 Zapojení Městské policie G realizace projektu Domov bezpečnější G správa monitorovacího systému ve městě G.3.2 Protidrogová činnost G realizace projektu Natoč film aneb problém drog okolo nás Finance [tis. Kc]: 250 G Nadační fond na rozvíjení volnočasových aktivit - vyloučení herních automatů z centra města G.4 Bude podporována mimoškolní činnost G Kulturní měsíčník G internetové stránky s nabídkou volnočasových aktivit G.4.2 Sportovní aktivity G rozšíření školního hřiště na 9. ZŠ MB Finance [tis. Kc]: 5000 G vybudování bazénu pro malé děti v MŠ Pampeliška Finance [tis. Kc]: 2600 G.4.3 Kulturní aktivity G Svatováclavská jízda

13 Stránka č. 13 z 18 Finance [tis. Kc]: 100 G Filmový festival Finance [tis. Kc]: 200 G Festival slovenského humoru Finance [tis. Kc]: 300 G.4.4 Grantový systém podpory školní a mimoškolní činnosti G podpora voblastech: vzdělávání, kultura, sport, sociální - koordinátor mimoškolní činnosti - ekologická výchova - dopravní výchova H. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A ZDRAVOTNÍ PROGRAMY H.1 Budou pořádány osvětové akce a kampaně H.1.1 Osvětové kampaně H Den zdraví H Národní dny bez úrazů H Týdny duševního zdraví H Den bez drog H Den bez tabáku H.1.2 Programy pro seniory H procházky Mladou Boleslaví H malování seniorů H cvičení seniorů

14 Stránka č. 14 z 18 H.1.3 Programy pro tělesně postižené H sportovní hry pro vozíčkáře H sportovní hry pro tělesně postižené H.1.4 Zdravotní programy H program Zdravé stravování H zdravotní program zaměstnanecké pojišťovny Škoda H program Zdravé a šťastné bříško H zdravotní program Klient VZP H.2 Budou sledovány indikátory udržitelného rozvoje H.2.1 Plnění evropských idikátorů místního udržitelného rozvoje (ECI) H ECI indikátor č. 1 - Spokojenost občanů s místním společenstvím H.3 Město bude realizovat mezinárodní program Zdraví 21 H organizační zajištění Projektu Zdravé město WHO Finance [tis. Kc]: 250 H zajištění realizace programu Zdravá škola - MŠ Sluníčko - bude vytvořen program prevence (prevence nemoci, stresu, úrazů; rehabilitace; vzdělávání; poradenské a infromační centrum I. EKONOMIKA I.1 Budou vytvářena nová pracovní místa

15 Stránka č. 15 z 18 I průmyslová zóna Finance [tis. Kc]: 5000 I obchodní a obslužná zóna Hejtmánka Finance [tis. Kc]: P. PROVOZ A OSTATNÍ P.1.1 Základní provoz úřadu P provozní výdaje Finance [tis. Kc]: P osobní náklady - zaměstnanci úřadu Finance [tis. Kc]: P osobní náklady - volené orgány Finance [tis. Kc]: 5464 P.1.2 Výdaje v oblasti školství, kultury, tělesné výchovy a zdravotnictví P jesle Finance [tis. Kc]: 1050 P mateřské školy Finance [tis. Kc]: P základní školy Finance [tis. Kc]: P školní jídelna Finance [tis. Kc]: 4800 P Dům dětí a mládeže Finance [tis. Kc]: 1700 P Obchodní akademie Finance [tis. Kc]: 500 P ostatní podpora sportu Finance [tis. Kc]: 10380

16 Stránka č. 16 z 18 P Dům kultury Finance [tis. Kc]: 4200 P Kulturní středisko SVĚT Finance [tis. Kc]: 8000 P Městské divadlo Finance [tis. Kc]: P Městská knihovna Finance [tis. Kc]: 9500 P Informační středisko Finance [tis. Kc]: 3500 P ostatní výdaje na kulturu Finance [tis. Kc]: 2695 P.1.3 Provoz veřejných prostranství P péče o hřbitovy Finance [tis. Kc]: 5950 P veřejné WC Finance [tis. Kc]: 830 P koupaliště Finance [tis. Kc]: 700 P příměstské části Finance [tis. Kc]: 2000 P ostatní služby Finance [tis. Kc]: 3755 P.1.4 Výdaje v oblasti dopravy a silničního hospodářství P údržba a provoz veřejného osvětlení a světelné signalizace Finance [tis. Kc]: P příspěvek na MHD a dopravní obslužnost Finance [tis. Kc]: 12150

17 Stránka č. 17 z 18 P investiční půjčka Dopravnímu podniku MB Finance [tis. Kc]: P ostatní služby Finance [tis. Kc]: 2167 P.1.5 Výdaje v oblasti rozvoje města P příprava investic Finance [tis. Kc]: 2659 P nová parkovací místa Finance [tis. Kc]: P ostatní výdaje Finance [tis. Kc]: 7250 P.1.6 Výdaje v sociální oblasti P sociální dávky - transfery Finance [tis. Kc]: P dotace neziskovým organizacím v sociální oblasti Finance [tis. Kc]: 200 P ostatní výdaje Finance [tis. Kc]: 57 P.1.7 Výdaje na bezpečnost P požární ochrana Finance [tis. Kc]: 913 P krizový štáb a civilní obrana Finance [tis. Kc]: 451 P Městská policie Finance [tis. Kc]: P.1.8 Ostatní výdaje

18 Stránka č. 18 z 18 P správa majetku města Finance [tis. Kc]: P bytové hospodářství Finance [tis. Kc]: P státní správa v oblasti životního prostředí Finance [tis. Kc]: 1515 P propagace a rozvoj regionu Finance [tis. Kc]: 1345 P státní správa ve stavebnictví Finance [tis. Kc]: 200

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 20 DobráPraxe l DataPlán l wwwnszm vyhledávání hledej Co je DataPlán l Kontakt Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Bránov [cvičné území] (Město)

Bránov [cvičné území] (Město) 1 of 6 30.3.2009 10:49 Bránov [cvičné území] (Město) Komunitní plán Zdraví a kvality života Bránov 2009 [probíhá zpracování dokumentace] A. ROZVOJ MĚSTA "10P" - Bránov [cvičné území] - Největší problémy

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Program Strany zelených v Mladé Boleslavi 2014

Program Strany zelených v Mladé Boleslavi 2014 Program Strany zelených v Mladé Boleslavi 2014 Kvalita života- lidé 1. Děti, senioři a další citlivé populace Cíl: Zlepšit kvalitu života ve městě pro děti, seniory, znevýhodněné a hendikepované. Předcházet

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 OBSAH: Úvod a vznik dokumentu 2 Prioritní oblasti 3

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Obsah: Úvod 4. Komise Zdravého města Třeboň 5. Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5. Kontakt 5. A. Veřejná správa 6-8. B. Zdravý životní styl 8-9

Obsah: Úvod 4. Komise Zdravého města Třeboň 5. Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5. Kontakt 5. A. Veřejná správa 6-8. B. Zdravý životní styl 8-9 Obsah: Úvod 4 Komise Zdravého města Třeboň 5 Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5 Kontakt 5 A. Veřejná správa 6-8 B. Zdravý životní styl 8-9 C. Životní prostředí 9-13 D. Turismus, lázeňství / Podnikání

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3%

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní 10294 9732 94,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola 01 10300 9732 94,5% občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Kapitola 02 - odbor

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

Projektové záměry zařazené do Akčního plánu na roky

Projektové záměry zařazené do Akčního plánu na roky Projektové záměry zařazené do Akčního plánu na roky 2016-2017 Číslo záměru Název záměru Související opatření Harmonogram Předpokl. náklady města 2016 (mil. Kč) Financování Priorita 1 Zkvalitnění urbanistického

Více

Návrh provozních výdajů (v tis. Kč)

Návrh provozních výdajů (v tis. Kč) Návrh provozních výdajů (v tis. Kč) Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Provizorium Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 799 4 986 4 060 4 214 1031 Pěstební činnost 1 722 1 695 1 593 1 593 50 Výdaje

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2005-2007 PŘÍJMY v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 005 2 006 2 007 1) Daňové příjmy 224 800 234 200 244 500 sdílené a výlučné daně 197 400 206 800 217 100 správní

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

SIMPLY CLEVER. Zdravá firma Škoda Auto Partner projektu Zdravé město? ZDRAVÁFIRMA. 14.10.2008 Ing. R. Hajný

SIMPLY CLEVER. Zdravá firma Škoda Auto Partner projektu Zdravé město? ZDRAVÁFIRMA. 14.10.2008 Ing. R. Hajný Zdravá firma Škoda Auto Partner projektu Zdravé město? ZDRAVÁFIRMA 14.10.2008 Ing. R. Hajný ZDRAVÁFIRMA PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ ZDRAVÁFIRMA Cíle: zlepšení zdraví zaměstnanců podpora odpovědného

Více

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 600 000 600 000 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 600 000 600 000 100 1976 Terénní vozidlo odboru

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Pracovní skupina: Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí Místo: Chomutovské divadlo Čas: 16:00 19:05 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 Město Jaroměř Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 schváleno M 22.12.2015, usnesení č. 0587-10-2015-PF-M v tis. Kč označení 2016 2016 =závazné, S=sledované, =ostatní výdaje příjmy 1111-Daň z příjmu F ze

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

10 P Jakub Nekolný 1 Český Brod, 2015

10 P Jakub Nekolný 1 Český Brod, 2015 10 P Jakub Nekolný 1 ČESKÝ BROD 10 P čili 10 problémů, které trápí naše město 10 P je každoročně stanoveno na jednání Fóra města. Život ve městě je tematicky rozdělen do několika skupin tzv. klíčových

Více

- Zdravé město AKČNÍ PLÁN (2007-2008)

- Zdravé město AKČNÍ PLÁN (2007-2008) - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ a KVALITY ŽIVOTA Projekt Zdravé město WHO Místní Agenda 21 / LEHAP AKČNÍ PLÁN (2007-2008) DLOUHODOBÝ PLÁN (2015) Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel města se

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Souhrn příjmů a výdajů

Souhrn příjmů a výdajů Souhrn příjmů a výdajů Běžné výdaje 665 802 845 747 826 034 98% Kapitálové výdaje 494 386 545 852 417 213 76% Výdaje celkem 1 160 188 1 391 599 1 243 247 89% Příjmy 959 568 1 269 984 1 308 128 103% Financování

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Dobový letecký den (červen 2008). Středověký jarmark na Staroměstském náměstí (červen 2008).

Dobový letecký den (červen 2008). Středověký jarmark na Staroměstském náměstí (červen 2008). Středověký jarmark na Staroměstském náměstí (červen 2008). Dobový letecký den (červen 2008). Mladá Boleslav město kultury i zábavy Mladá Boleslav je sice nejčastěji spojována s výrobou automobilů a tím

Více

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008 Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 8 v tis. Kč PROVOZNÍ PŘÍJMY z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté transfery Ukazatel KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY z toho: příjmy z prodeje majetku ostatní

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016 Obec JENEČ Rozpočet obce na rok 2016 schválený na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Jeneč dne 16. 12. 2015 Ing. Rostislav Mičín, předseda finančního výboru obce Rozpočet obce Jeneč na rok 2016 ( v

Více