PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE"

Transkript

1 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality

2 OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza Zhodnocení současného stavu Přehled trestné činnosti a přestupků spáchané na území města Trmice podle údajů PČR a MP Trmice Zhodnocení a výsledky průzkumu veřejného mínění na téma Život a bezpečnost ve městě Trmice Definice bezpečnostních problémů...11 III. Strategické cíle a k jednotlivým cílům Vize města Trmice pro období Obecné a dílčí cíle Opatření k jednotlivým cílům

3 I. Úvod Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. K vypracování Plánu prevence kriminality města Trmice pro období let (dále jen Plán ) přistoupilo město Trmice z důvodů utvoření institucionálního rámce aktivit v oblasti prevence kriminality a z důvodu navázání na Strategický plán prevence kriminality města Trmice pro předchozí období let a Plán je stěžejním a koncepčním dokumentem, který popisuje hlavní problémy vyskytující se na území města Trmice a navrhuje konkrétní cíle a postupy při jejich řešení. Cílem Plánu je stanovit jasné priority a konkrétní úkoly v této oblasti, na kterých budou participovat všechny odpovědné instituce ve městě. Plán zajistí, aby v oblasti prevence kriminality byly podnikány systematické a koordinované kroky vedoucí k postupnému zlepšování situace. Plán je rovněž výchozím dokumentem pro předkládání žádostí o dotace na realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality obce prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu. Předkládaný Plán vychází ze Strategie prevence kriminality v ČR a ze Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období Plán byl zpracován pod záštitou Komise prevence kriminality a manažera prevence kriminality města Trmice za spolupráce všech institucí, které se v oblasti prevence kriminality v Trmicích pohybují, především samospráva včetně městské policie, Policie ČR, nevládních organizací, subjektů v oblasti vzdělávání apod. Při tvorbě Plánu se vycházelo z vyhodnocení Strategického plánu na předchozí období s ohledem na jeho naplňování či nenaplňování. Opatření, která naplňována nebyla a jsou v současné době realizovatelná, byla zahrnuta i do plánu aktuálního. Stejně tak, která naplňována byla, ale je potřebné v jejich realizaci pokračovat, jsou součástí tohoto dokumentu. Plán byl zpracován rovněž v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování pro období Význam pro zpracování Plánu měl Průzkum veřejného mínění: Život a bezpečnost ve městě Trmice (říjen 2015), který navazoval svou povahou a škálou otázek na průzkum veřejného mínění na téma Bezpečnostní situace v Trmicích (prosinec 2012). II. Bezpečnostní analýza 3

4 2.1 Zhodnocení současného stavu Současný stav je ovlivněn především zeměpisnou polohou (průmyslová oblast severních Čech) a bezprostřední blízkostí města Ústí nad Labem. V Trmicích žije přibližně obyvatel, přičemž míra nezaměstnanosti dosahuje v mnohaletém průměru téměř 16 %. Město Trmice patří mezi obce, ve kterém žije početná skupina sociálně vyloučených osob s kumulovanými problémy spočívajícími především v nezaměstnanosti, v bydlení, v nízké úrovni vzdělání, v předluženosti, v oblasti sociálně patologických jevů, drogové závislosti, ale i etnicitě. Sociální vyloučení je považováno za velký problém, se kterým se město Trmice potýká. Tento stav se negativně promítá do celkového fungování města a je podstatným m kriminality ve městě. Město Trmice si uvědomuje, že problematika sociální exkluze osob musí být řešena, a proto již od roku 2013 podpořilo vznik sociálních služeb v rámci evropských projektů Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení a Podpora komunitního života v Trmicích. Prostřednictvím těchto projektů a jejich udržitelnosti jsou ve městě poskytovány sociální služby: Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (15-26 let), které nabídkou svých činností a aktivit reagují na výše uvedené problémy sociálně vyloučených osob. V listopadu 2015 byla rovněž v souvislosti s problematikou sociálního vyloučení zpracována žádost o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu: Aktivizační programy sociální integrace ve městě Trmice. V bezprostřední blízkosti Trmic se nachází městská část Ústí nad Labem - Předlice, kterou lze označit za jednu velkou sociálně vyloučenou lokalitu. Důsledkem toho je zaznamenána vysoká migrace mezi těmito lokalitami. Migrace negativně ovlivňuje soužití v obci, neboť osoby, které často migrují, mohou narušovat soužití obyvatel déle žijících ve městě. Často migrující osoby nemají vytvořen kladný vztah k místu, kde se zrovna nacházejí a tomu pak odpovídá jejich chování, které je často m konfliktů s ostatními obyvateli. Migrace je rovněž zaznamenána z jiných oblastí české republiky či cizích států (především Anglie, Německo či Belgie). Faktorem ovlivňujícím kriminalitu ve městě je mnoho problematických míst. Z průzkumu veřejného mínění (říjen 2015) vyplývá, že mezi problémové lokality ve městě patří Gogolova ulice, tak její blízké okolí (Václavské náměstí, Fügnerova ulice, ulice V Jílovišti) nebo parky (v ulici Za Humny, Lovecká, Žižkova). Graf č. 1 : Nebezpečné lokality v městě Trmice z pohledu občana Zdroj: Závěrečná zpráva z průzkumu veřejného mínění, Život a bezpečnost ve městě Trmice, zpracovatel Mgr. Michaela Valášková 4

5 Soužití obyvatel Trmic není bezkonfliktní a zakořeněné předsudky na obou stranách, které jsou navíc podpořeny neexistencí společných aktivit ve městě, způsobují reálné ohrožení celkové situace ve městě spočívající v riziku eskalace protiromských nálad. Z toho důvodu je nezbytné podpořit zamezení těchto negativních a konfliktních situací, ať už prostřednictvím preventivních programů a aktivit či omezením rizika vzniku sociálně patologických jevů. Město Trmice se řešení problémů v oblasti prevence kriminality intenzivně věnuje od roku Domníváme se, že intenzivní spoluprací všech zapojených subjektů došlo ke stabilizaci situace a výraznému rozvoji práce v oblasti prevence kriminality a souvisejících oblastí. Každoročně se tak město Trmice zapojuje do Programu prevence kriminality a ze získaných prostředků intenzivně pracuje s rizikovými skupinami obyvatel zejména ve vyloučených lokalitách města. V nastartovaných projektech chce město pokračovat i v letech následujících a své projekty zaměřit zejména na děti, rodiny s dětmi, seniory a oběti trestné činnosti. Město Trmice kontinuálně s těmito projekty žádá již druhým rokem o podporu z Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora terénní práce, a to na úhradu činnosti terénního sociálního pracovníka, který pracuje přímo v terénu sociálně vyloučených lokalitách.. V roce 2016 a 2017 se chce město Trmice opět zapojit do Programu prevence kriminality, Programu podpora terénní práce, Aktivizačních programů sociální integrace rámci OPZ a zejména budou podporovány stávající sociální služby ve městě: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Terénní programy. 2.2 Přehled trestné činnosti a přestupků spáchané na území města Trmice podle údajů PČR a MP Trmice Níže uvedená tabulka č. 1 uvádí Přehled trestné činnosti a přestupků spáchané na území města Trmice v letech dle statistických údajů PČR. Vyhodnocení bezpečnostní situace na území obvodního oddělení Trmice je zpracováno k s ohledem na dostupné oficiální statistické údaje, vyhotovované 1x měsíčně za předchozí období. Evidence trestního řízení nemusí být plně relevantní vzhledem k ručnímu zadávání kombinovaných dotazů do informačního systému Police ČR. 5

6 Tabulka č. 1 Přehled trestné činnosti a přestupků spáchané na území města Trmice v letech dle evidence OOP Trmice Nápad trestných činu celkem: Objasněno trestných činů celkem: 3. Nápad přestupkových spisů celkem: 4. Objasněno přestupkových spisů celkem: 5. Řešeno přestupků v blokovém řízení: z toho na území obce Trmice Nápad trestných činů : Objasněno trestných činů : Nápad přestupkových spisů : Objasněno přestupkových spisů : 5. Řešeno přestupků v blokovém řízení: Vyhodnocení bezpečnostní situace dle jednotlivých kritérií na území obce Trmice: Nápad trestných činů spácháno na území ul Fügnerova z toho objasněno spácháno na území ul Žižkova z toho objasněno spácháno území ul. Tyršova celkem z toho objasněno spácháno území ul. Gogolova celkem z toho objasněno spácháno území ul. V Jílovišti celkem z toho objasněno spácháno území ul. Zámecká celkem z toho objasněno spácháno území ul Edisonova celkem z toho objasněno spácháno území ul. Dělnická celkem z toho objasněno v HM Globus Trmice z toho v ZPŘ v DM drogerie (OC Sallerova centra) z toho v ZPŘ

7 ZPŘ na území města celkem Nápad přestupků spácháno na území ul. Fügnerova proti majetku proti veřejnému pořádku ostatní z toho objasněno proti majetku proti veřejnému pořádku ostatní spácháno na území ul. Žižkova proti majetku proti veřejnému pořádku ostatní z toho objasněno proti majetku proti veřejnému pořádku ostatní spácháno území ul. Tyršova celkem proti majetku nelze proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze z toho objasněno proti majetku nelze proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze spácháno území ul. Gogolova celkem proti majetku proti veřejnému pořádku ostatní z toho objasněno proti majetku proti veřejnému pořádku ostatní spácháno území ul. V Jílovišti celkem nelze proti majetku nelze proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze z toho objasněno nelze proti majetku nelze proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze spácháno území ul. Zámecká celkem nelze proti majetku nelze

8 proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze z toho objasněno nelze proti majetku nelze proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze spácháno území ul. Edisonova celkem nelze proti majetku nelze proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze z toho objasněno nelze proti majetku nelze proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze spácháno území ul. Dělnická celkem nelze proti majetku nelze proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze z toho objasněno nelze proti majetku nelze proti veřejnému pořádku nelze ostatní nelze z toho spácháno v HM Globus Trmice z toho objasněno z toho spácháno v DM drogerie Trmice nelze z toho objasněno nelze Zdroj: Statistická data PČR Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největší nápad trestné činnosti a nápad přestupků na katastru města Trmice je v ulici Tyršova (statistika zahrnuje i obchodní zónu v Trmicích a její obslužné komunikace včetně parkovišť a komunikací pro zákazníky). Vzhledem k vysokému dennímu počtu zákazníků obchodní zóny, která patří mezi nejdůležitější obchodní zóny v okr. Ústí nad Labem a také díky sousedství městské části Předlic - sociálně vyloučené lokality, je to pro PČR Trmice a MP Trmice vysoká pracovní zátěž). Dále sledujeme významný nárůst trestné činnosti a přestupků v posledních 3 letech v ulici Gogolova. Ulice Gogolova je zatížena vysokým počtem sociálně slabých obyvatel a také sběrnou odpadních surovin. Domníváme se, že definované nebezpečné lokality z pohledu občana viz Graf č. 1, do jisté míry korespondují se statistickými údaji PČR. 8

9 Dle údajů Městské policie Trmice bylo na území města Trmice v roce 2014 spácháno celkem 789 přestupků a v roce 2015 (data k říjnu 2015) činil tento počet 534 přestupků. Jelikož data za rok 2015 nejsou uzavřená, dá se na základě uvedených dat předpokládat, že rozdíl v letech 2014 a 2015 nebude až tak markantní. Tabulka č. 2 : Přehled přestupků v Trmicích v letech 2012 a 2015 dle údajů Městské policie Trmice Rok Celkem přestupků (k ) 534 Zdroj: vlastní zpracování: Statistika přestupků MP Trmice za rok 2012,2013,2014,2015 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že počet přestupků na území města Trmice ve sledovaných letech klesl oproti roku předešlému. Ze statistik přestupků MP Trmice je zjevné, že největší pokles pozorujeme u přestupků na úseku dopravních přestupků a úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. U přestupků proti majetku a na úseku vyhlášky města je situace ve sledovaných letech srovnatelná. Celkový pokles přestupků a zklidnění situace ve vyloučených lokalitách a problémových částech města souvisí s působením Městské policie Trmice na území města, která byla v roce 2015 posílena o dohledovou službu (2 členové dohledové služby), a také každoročním rozšiřováním a zvyšováním kvality Městského kamerového dohlížecího systému (dále je MKDS ). V případě dohledové služby se jedná o pracovníky, kteří strážníkům pomáhají při plnění každodenních povinností a jsou v pracovním poměru na základě dohody mezi městem Trmice a Úřadem práce České republiky o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. V roce 2015 došlo k rozšíření řad operátorů o 3 pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací u MKDS. Cílem bylo posílit dohled a intenzitu prevence u jednotlivých kamerových bodů. Dle posledních aktuálních dat dostupných na portálu činí index kriminality za měsíc září ,7, což udává počet spáchaných trestných činů v září 2015 ve městě Trmice, přepočtený na 10 tisíc obyvatel. Celkem bylo za tento měsíc zjištěno 31 spáchaných trestných činů, přičemž z toho bylo 18 trestných činů objasněno (tj. 58%). Nejvyšší počet trestných činů ve sledovaném období je zaznamenáno u majetkových činů a krádeží vloupáním. Zde však musíme objektivně upozornit na fakt, že výše zmíněný index kriminality je veden za celý okrsek OOP Trmice PČR, který zahrnuje několik katastrálních jednotek jiných obcí např. Ústí nad Labem - Předlice, obec Řehlovice, obec Stebno atd. 9

10 2.3 Zhodnocení a výsledky průzkumu veřejného mínění na téma Život a bezpečnost ve městě Trmice Průzkum veřejného mínění proběhl prostřednictvím dotazníkového šetření (osobní a elektronické), kde byly položeny dotazy orientované na deskripci spokojenosti se životem občana ve městě a zjištění důvodů jeho hodnocení, na určení rizikových faktorů negativně determinujících pobyt v Trmicích, pocit bezpečnosti, osobní zkušenost se sociálně patologickými jevy, na obavy nebo na určení institucionalizované či jiné pomoci při řešení závažných situací. Otázky směřovaly rovněž k uvedení problematických míst v lokalitě obce, k označení nejohroženější sociální skupiny, k evaluaci práce bezpečnostní složky, zástupců města a k možným preventivním či represivním konceptům vedoucím nejen ke snížení kriminality. Cílem průzkumu bylo také zjištění míry ochoty zapojit se aktivně do řešení konsekvencí rizikového chování populace ve městě a úrovně znalostí prostředí sociálních služeb ve městě. Výzkumný vzorek, který se průzkumu zúčastnil, byl složen ze 125 mužů a 128 žen. Na témata orientovaná na život ve městě, pocit bezpečí a prevenci kriminality, byli dotazováni respondenti starší 15-ti let. Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií byla skupina respondentů od 30 do 44 let. Na základě zjištění z provedeného dotazníkového šetření byly navrženy následující dlouhodobé cíle a, které se staly významným pilířem pro stanovení cílů a Plánu prevence kriminality. Dlouhodobé cíle a : 1. Preventivní program orientovaný na závislostní chování - Zpracování koncepce prevence - Eliminace dostupnosti omamných látek - Realizace terénních programů 2. Preventivní program orientovaný na děti a mládež - Podpora volnočasových aktivit - Systematický a sociálně preventivní program pro děti, mládež s kriminální zkušeností, prvopachatele 3. Preventivní program orientovaný na sociální vyloučení - Podpora vzdělávacích aktivit v kooperaci se všemi institucemi podporující vzdělávání - Podpora úspěšnosti žáků a studentů ohrožených sociální exkluzí - Prevence ztráty bydlení a vzniku dluhů - Realizace programů zaměřených na zvyšování kompetence rodin - Ostatní 4. Preventivní program orientovaný na zvýšení bezpečnosti ve městě - Iniciace a podpora kooperace orgánů veřejné správy, Policie ČR, neziskových a zájmových organizací - Monitoring a kultivace problematických lokalit - Preventivní programy pro obyvatele města - Zajištění kapacity pro zvýšení bezpečnosti ve městě 5. Institucionální zajištění prevence kriminality - Zpracování strategických dokumentů - Podpora zaměstnanosti - Ostatní 10

11 2.4 Definice bezpečnostních problémů Bezpečnost dané lokality je ovlivněna především jejím charakterem (velikostí, počtem obyvatel, věkovou strukturou obyvatel, dopravní infrastrukturou, výskytem průmyslových a obchodních zón, typem zástavby apod.) a v návaznosti na to pak působením typických kriminogenních faktorů a okamžitých vlivů společenského dění. Mezi kriminogenní faktory města Trmice patří zejména výskyt sociálně rizikových jevů např. nezaměstnanost, dlouhodobá závislost na sociálních dávkách, koncentrace kriminality ovlivněná vysokým počtem navzájem anonymních a migrujících osob, klesající vliv rodiny a školy na výchovu mládeže a následné negativní změny v jejím chování a zvyšující se podíl trestné činnosti spojené s drogami a jinými závislosti. Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že nejpalčivějším problémem, který obyvatele trápí, je soužití s minoritní skupinou obyvatel. Významným důvodem negativního postoje oslovených osob k vývoji města v rámci průzkumu veřejného mínění je zvyšující se kriminalita nejčastěji propojována s užíváním drog. Výrazným rizikovým faktorem označují obyvatelé Trmic kriminalitu všeobecně, ať už se jedná o drobné krádeže, přepadení, vandalismus, zastrašování, lichvu apod. Jako méně závažné oslovení občané považují nedostupnost vybraných služeb nebo nedostatečnounabídku volnočasových aktivit. Graf č. 2: Problémy města Trmice z pohledu občana Zdroj: Závěrečná zpráva z průzkumu veřejného mínění, Život a bezpečnost ve městě Trmice, zpracovatel Mgr. Michaela Valášková 11

12 Na základě veškerých statistických údajů, které byly zpracovány pro území města Trmice, je možné určit hlavní bezpečnostní problémy, problémové lokality a další údaje, které se na území města vyskytují. S těmito údaji pak může město Trmice konkrétně pracovat a do problémových oblastí směřovat veškerou činnost týkající se prevence kriminality a dalších souvisejících témat či projektů. Stanovení bezpečnostních problémů města Trmice proběhlo na základě vyhodnocení výsledků průzkumu veřejného mínění Život a bezpečnost ve městě Trmice z října 2015 a m informací ve věci bezpečnosti a prevence kriminality byly rovněž informace poskytnuté na jednání Komise prevence kriminality se zástupci dalších subjektů, jež se tato problematika dotýká (MP Trmice, OOPČR Trmice, tiskový mluvčí PCR, ředitelka ZŠ Trmice, ředitel SŠ a ZŠ Trmice, poskytovatelé sociálních služeb, zástupci Mag. Ústí nad Labem atd.). Za významný zdroj informací k problematice bezpečnosti a prevence kriminality, lze také považovat výstupy projektu Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení, jehož realizace byla ukončena k Podle průzkumu, doporučení Komise prevence kriminality a ostatních dotčených subjektů jsou největšími bezpečnostními problémy v Trmicích: Omamné a psychotropní látky (OPL) a alkohol výroba, distribuce, konzumace OPL. Závislosti generují další kriminalitu. Soužití majority s minoritou - negativně vnímán jejich rostoucí počet, chování či rozšiřující se počet problematických lokalit ve městě. Drobná kriminalita kapesní krádeže a vandalismus. Migrace - meziměstská migrace z jednotlivých částí Ústí nad Labem jako jsou např. Předlice, Krásné Březno, Střekov, Mojžíř, centrum, a dále z dalších měst ČR jako je např. Krupka, Teplice, Most, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Praha. V Trmicích je zaznamenána i zahraniční migrace (např. Anglie, Německo, Belgie). Nezaměstnanost vysoká nezaměstnanost (dle Průzkumu trápí zejména romskou populaci) podněcuje obyvatele k drobné kriminalitě (drobné krádeže a vandalismus, sběr kovů atd.). Nedostatečná nabídka aktivit pro volný čas, problémová mládež důsledkem nedostatečné nabídky volnočasových aktivit či nezájmu mládeže je shlukování ve veřejném prostranství. Problematická mládež verbálně napadá spoluobčany, ničí veřejný majetek (vandalismus) a to zejména v odpoledním a večerním čase. Lichva problém definován v předešlém Strategickém plánu prevence kriminality, je stále nutné se problémem zabývat. 12

13 III. Strategické cíle a k jednotlivým cílům Vize Vize, dílčí cíle a vycházejí z průzkumu veřejného mínění Život a bezpečnost ve městě Trmice (říjen 2015), statistických údajů poskytnutých PČR, statistických údajů poskytnutých Městskou policií Trmice, Strategického plánu sociálního začleňování , Analýzy dopadu sociálních služeb poskytovaných v rámci projektu Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení Tyto vize, cíle a jsou v souladu se Strategií prevence kriminality ČR a Strategií prevence kriminality Ústeckého kraje na období Vize města Trmice pro období pokles kriminality na území města Trmice, - nárůst pocitu bezpečí občanů, - udržení stávajících aktivit (služeb) a zvyšování jejich kvality a efektivity, - dostatek specifických programů pro děti do 18 let žijící na území města Trmice, které vykazují výchovné problémy či rizikové chování, - vyšší informovanost veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností, - aktivní spolupráce všech zainteresovaných složek (obce, kraj, neziskové organizace, školy, policie státní i městská, soudy, probační programy atd.) v oblasti prevence, - preventivní programy přizpůsobené aktuálním potřebám lokality, - zvyšování kvality života ve městě Trmice Obecné a dílčí cíle CÍL 1 : Zkvalitňování systému prevence kriminality na území města Trmice - podpora spolupráce všech subjektů v oblasti prevence kriminality, tvorba a koordinace programů a dílčích projektů prevence kriminality CÍL 2 : Zvyšování bezpečí občanů - předcházení vzniku kriminality a snižování jejího výskytu, eliminace výskytu sociálně nežádoucích jevů a kriminality CÍL 3 : Udržitelný systém sociálních služeb pro všechny potřebné obyvatele - podpora sociálních služeb ve městě Trmice CÍL 4 : Preventivní program orientovaný na rizikové chování dětí a mládeže. - aktivizační programy pro děti a mládež, rozšíření nabídky volnočasových aktivit, podpora sportovních aktivit pro děti a mládež CÍL 5 : Preventivní program orientovaný na problematiku sociálního vyloučení - Podpora vzdělávacích aktivit v kooperaci se všemi institucemi podporující vzdělávání, podpora úspěšnosti žáků a studentů ohrožených sociální exkluze, prevence ztráty bydlení a vzniku dluhů 13

14 3.3. Opatření k jednotlivým cílům Opatření jsou postupnými kroky vedoucími k naplnění cílů Plánu prevence kriminality pro období CÍL 1. Zkvalitňování systému prevence kriminality na území města Trmice Opatření 1.1 Sběr, zpracování, předávání a poskytování informací v oblasti bezpečnosti informovanost mezi vedením Městského úřadu Trmice (MÚ) a vedením Územního odboru Policie ČR Ústí nad Labem (ÚO) Organizace pravidelných pracovních schůzek mezi vedením MÚ Trmice a vedením ÚO Policie ČR Ústí nad Labem Termín realizace V průběhu roku 2016 a 2017 Manažer prevence kriminality Mgr. Michal Žalud MÚ Trmice, ÚO PČR Ústí nad Labem Plnění si nežádá Opatření 1.2 Sběr, zpracování, předávání a poskytování informací v oblasti bezpečnosti - konkrétní problémy identifikované na komisi prevence kriminality Organizace pravidelných kulatých stolů ke konkrétním problémům identifikovaným na komisi prevence kriminality a občany. Nastavení spolupráce MÚ Trmice a zastupitelů města Trmice, PČR a poskytovatelů sociálních služeb Termín realizace V průběhu roku 2016 a 2017 Manažer prevence kriminality, koordinátor sociálního začleňování MÚ Trmice, ÚO PČR Ústí nad Labem, poskytovatelé sociálních služeb Plnění si nežádá

15 Opatření 1.3 Sběr, zpracování, předávání a poskytování informací v oblasti bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Sledovat situaci v sociálně vyloučených lokalitách s ohledem na bezpečnost, migraci a prevenci kriminality Termín realizace V průběhu roku 2016 a 2017 Koordinátor sociálního začleňování, Bezpečnostně/migrační terénní pracovník MÚ Trmice, ÚO PČR Ústí nad Labem, poskytovatelé sociálních služeb, školy Plnění si nežádá Opatření 1.4 Sběr, zpracování, předávání a poskytování informací v oblasti prevence kriminality, publicita aktivit sociálních služeb - informovanost veřejnosti Pravidelně a cíleně informovat o realizaci sociálních služeb ve městě a o dobrých příkladech v Trmických novinách či případných veřejných setkáních, workshopech v rámci realizace projektů apod. Termín realizace 3x 4x v roce 2016 a 3x 4x v roce 2017 Koordinátor sociálního začleňování, mediální poradce MÚ Trmice MÚ Trmice, poskytovatelé sociálních služeb, školy Kč/rok Rozpočet města Trmice 15

16 Vytvoření webových stránek Městské policie Trmice Opatření 1.5 interaktivních s webovými stránkami města Trmice Webovou stránky budou informovat v souladu s platnou legislativou občany o problémech v oblasti sociálně patologických jevů, o dobrých příkladech, o aktualitách a případně budou sloužit jako jeden z dalších komunikačních kanálů k obyvatelům města. Termín realizace Do Městská police Trmice, manažer prevence kriminality Městská police Trmice, manažer prevence kriminality, MÚ Trmice ,-- Kč MV ČR, Ústecký kraj, rozpočet města Trmice Opatření 1.6 Pracovní skupina pro prodej nemovitostí ve městě Trmice Shromažďování dat a analýza prodeje rizikových nemovitostí ve městě Trmice. Dílčí výsledky mohou posloužit k jednotlivým návrhům na odkup rizikových nemovitostí městem Trmice. Termín realizace Do Starostka města, manažer prevence kriminality Městský úřad Trmice Plnění si nežádá

17 Opatření 1.7 Realizace programů a dílčích projektů v oblasti prevence kriminality Pravidelné zpracování projektových záměrů v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality (MV ČR), OPZ (MPSV ČR), krajské dotační programy, Podpora terénní práce (ÚV ČR) Termín realizace v průběhu roku 2016 a 2017 Manažer prevence kriminality, Komise prevence kriminality, projektový manažer, koordinátor sociálního začleňování Sociálně-správní odbor MÚ Trmice, poskytovatelé sociálních služeb, školy Rozpočet města Trmice Opatření 1.8 Vyhodnocení plnění úkolů Plánu Pravidelné vyhodnocení plnění úkolů Plánu prevence kriminality Termín realizace 2016, 2017 Manažer prevence kriminality, Komise prevence kriminality Městský úřad Trmice, PČR, MP Trmice Plnění si nežádá

18 CÍL 2. Zvyšování bezpečí občanů Opatření 2.1 Modernizace Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Výměna nebo případná oprava stávajících kamerových bodů MKDS v ulici Fügnerova. Termín realizace 2016, 2017 Manažer prevence kriminality MÚ Trmice, MP Trmice, PČR ,-- Kč /rok Rozpočet města Trmice, MV ČR Opatření 2.2 Termín realizace 2017 Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Pokračovat v rozšiřování mobilní části MKDS. Současný mobilní MKDS bude doplněn o jednu kameru, která doplní současnou mobilní kameru. Manažer prevence kriminality MÚ Trmice, MP Trmice, PČR až ,-- Kč Rozpočet města Trmice, MV ČR 18

19 Opatření 2.3 Dohledová služba Termín realizace 2016 až 2017 Zajištění pravidelného preventivního dohledu v ulicích města Trmice min. 2 členy dohledové služby v rámci veřejně prospěšných prací. Manažer prevence kriminality a velitel MP Trmice MÚ Trmice, MP Trmice, Úřad práce ČR ,--Kč Státní rozpočet ČR, Evropský sociální fond a rozpočet města Trmice Opatření 2.4 Termín realizace 2016 až 2017 Operátoři MKDS Zajištění 24 hod směnné obsluhy MKDS 3 členy v rámci veřejně prospěšných prací, kteří obsluhují MKDS na služebně MP Trmice a svou interakcí mezi nimi a strážníky zkvalitňují proces prevence. Manažer prevence kriminality a velitel MP Trmice MÚ Trmice, MP Trmice, Úřad práce ČR ,--Kč Státní rozpočet ČR, Evropský sociální fond a rozpočet města Trmice Opatření 2.5 Termín realizace 2016 až 2017 Intenzivnější pochůzková činnost Městská policie Trmice Vypracování plánu a následná realizace intenzivnější pochůzkové činnosti v ulicích města Trmice a intenzivnější osobní dohled v problémových lokalitách. Velitel MP Trmice, Manažer prevence kriminality PČR Trmice Plnění si nežádá

20 Opatření 2.6 Termín realizace 2016 Projektová dokumentace k rozšíření MKDS na parkoviště a přilehlé komunikace obchodní zóna Trmice Začátek rozhovorů a vyjednávání s vlastníky pozemků v obchodní zóně Trmice o rozšíření MKDS na parkoviště a přilehlé komunikace s cílem vypracování projektové dokumentace ke kvalitnímu rozšíření MKDS a tím snížení nápadu trestných činů a přestupků v ulici Tyršova. Manažer prevence kriminality MÚ Trmice, PČR Trmice, MP Trmice, Globus, Sallerova výstavba, OBI, SCONTO nábytek ,-- Kč Rozpočet města Trmice, spoluúčast ostatních subjektů Opatření 2.7 Rozšíření MKDS na parkoviště a přilehlé komunikace obchodní zóna Trmice V souladu s vypracovanou projektovou dokumentací rozšíření MKDS. Termín realizace 2017 Manažer prevence kriminality MÚ Trmice, PČR Trmice, MP Trmice, Globus, Saloreva výstavba, OBI, SCONTO nábytek. až ,-- Kč MV ČR, Globus, Sallerova výstavba, OBI, Sconto nábytek, rozpočet města Trmice 20

21 Opatření 2.8 Vybudování osvětlených a monitorovaných autobusových zastávek městské hromadně dopravy v ulicích Fügnerova, Žižkova (park Svatopluka Čecha) Situační prevence proti vandalismu a rušení nočního klidu. Termín realizace Do Město Trmice MHD Ústí nad Labem, město Trmice Není definováno MV ČR, Ústecký kraj, rozpočet města Trmice, nadace a nadační fondy, MHD Ústí nad Labem Opatření 2.9 Termín realizace 2016 a 2017 Zvýšení pocitu bezpečí seniorů Zajištění předávání podpůrných předmětů pro zvýšení bezpečí seniorů a preventivní přednášky na různou problematiku sociálně-patologických jevů. Manažer prevence kriminality a Klub důchodců Trmice MÚ Trmice, manažer prevence kriminality, Klub seniorů Trmice, MP Trmice a PČR Trmice ,-- Kč/ rok MV ČR, rozpočet města Trmice Opatření 2.10 Vybudování osvětlení dětského hřiště V Polích Situační prevence proti vandalismu a rušení nočního klidu. Termín realizace Do Město Trmice Město Trmice, MP Trmice, PČR Trmice Není definováno MV ČR, Ústecký kraj, rozpočet města Trmice, nadace a nadační fondy 21

22 CÍL 3. Udržitelný systém sociálních služeb pro všechny potřebné obyvatele Opatření 3.1 Termín realizace 2016, 2017 Udržet poskytování sociálních služeb ve městě včetně fakultativních činností služeb. Jedná se o sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Terénní programy a NZDM (15-26 let), které vznikly v rámci povinně udržitelného projektu Podpora komunitní života v Trmicích. Město Trmice, projektový manažer, koordinátor sociálního začleňování Krajský úřad ÚK, neziskové organizace Rozpočet města Trmice, rozpočet Kraje, Operační program Zaměstnanost, Úřad vlády ČR Udržet aktivizační činnost bezpečnostně-migračního Opatření 3.2 servisu. Bezpečnost, migrace, prodej a skupování domů bude dále sledováno terénním pracovníkem vykonávajícím fakultativní činnost Bezpečnostně-migrační servis, která je povinně udržitelná v rámci projektu Podpora komunitního života v Trmicích. Termín realizace 2016, 2017 Město Trmice, koordinátor sociálního začleňování Projektový manažer, neziskové organizace Kč/rok Rozpočet města Trmice, OPZ, Úřad vlády ČR 22

23 Opatření 3.3 Termín realizace 2016, 2017 Udržet aktivizační činnost zdravotně-hygienického servisu. Výkon terénní práce ve městě Trmice, která je zaměřená na zdravotně-hygienické potřeby obyvatel města Trmice. Jedna se o fakultativní činnost, která je povinně udržitelná v rámci projektu Podpora komunitního života v Trmicích. Město Trmice, koordinátor sociálního začleňování Projektový manažer, neziskové organizace Kč Úřad vlády ČR, rozpočet města Trmice Udržet poskytování osvětové a edukační činnosti v rámci Opatření 3.4 NZDM. V letech bude u dětí a mládeže především ze SVL učiněny kroky vedoucí k předcházení užívání OPL. Služby NZDM (15-26 let) jsou povinně udržitelné v rámci projektu IOP. Ve městě je rovněž potřeba v této oblasti udržet služby NZDM pro děti (6-15 let). Termín realizace 2016, 2017 Město Trmice, koordinátor sociálního začleňování, NZDM 6-15 let, NZDM let Projektový manažer, neziskové organizace Kč Úřad vlády ČR, rozpočet města Trmice, dotační prostředky NNO, OPZ 23

24 Opatření 3.5 Udržet ve městě služby Terénních programů v oblasti drogové prevence. Udržitelnost drogových služeb je pro město povinná v rámci projektu IOP. Termín realizace 2016, 2017 Město Trmice, koordinátor sociálního začleňování, Terénní drogové programy Projektový manažer, neziskové organizace Kč Úřad vlády ČR, rozpočet města Trmice, rozpočet Kraje, dotační prostředky NNO, OPZ CÍL 4. Preventivní program orientovaný na rizikové chování dětí a mládeže. Opatření 4.1 Termín realizace Do Vybudování monitorovaných atraktivních venkovních prostor pro neorganizovanou mládež i ve větší blízkosti vyloučených lokalit Alternativa pro neorganizované děti a mládež, které tráví volný čas pasivním způsobem v ulicích, nevyhledávají zájmové kroužky či jiné organizované aktivity. Jedná se o vybudování venkovního zázemí v podobě altánu/přístřešku s lavičkami a Street Work Out Fitness hřiště. Město Trmice NZDM (15-26 let), NZDM (6-15 let) ,--Kč MV ČR, Ústecký kraj, rozpočet města Trmice, nadace a nadační fondy 24

25 Opatření 4.2 Volnočasové a zájmové aktivity pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže Zájmové, vzdělávací, sportovní kroužky Termín realizace Školní rok: 2016/2017; 2017/2018 Základní škola Trmice, ZŠ a SŠ Trmice Město Trmice, Neziskové organizace ,- Kč/1 rok MŠMT ČR, OP VVV,MV ČR, Ústecký kraj, rozpočet města Trmice, nadace a nadační fondy Opatření 4.3 Volnočasové, vzdělávací a zájmové aktivity pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže Nabídka sociálních, aktivizačních a vzdělávacích aktivit NZDM Termín realizace období NZDM - Sdružení Romano jasnica Město Trmice, Neziskové organizace Kč MŠMT ČR, OPZ, MV ČR, Ústecký kraj, rozpočet města Trmice, nadace a nadační fondy 25

26 Opatření 4.4 Termín realizace období Sportovní aktivity pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže Zajištění sportovních tréninků kopané pod kvalifikovaným trenérským dohledem a soutěžních utkání kopané v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorostence Městský sportovní klub Trmice Městský sportovní klub a Trmice Město Trmice ,-- Kč / rok Rozpočet města Trmice, rozpočet Městského sportovního klubu Trmice, MV ČR Opatření 4.5 Pouliční fotbalová liga - "Fotbalem proti předsudkům" Organizace tréninkových jednotek pro děti a mládež "z ulice"/cílovou skupinu NZDM. Jedná se o jednu z aktivit realizovanou v rámci veřejné zakázky Aktivizační programy sociální integrace ve městě Trmice, konkrétně v rámci Aktivizačně pohybové servisu. Termín realizace období Manažer prevence kriminality Město Trmice, dodavatel zakázky Aktivizační programy sociální integrace ve městě Trmice Kč / rok Do z rozpočtu města a 2. pol. roku 2016 by byla financována z případně schváleného projektu OPZ. 26

27 Opatření 4.6 Vybudování Street Work Out Fitness hřiště Vybudovat další nabídku pro volnočasové aktivity pro děti a mládež. Termín realizace 2016 Manažer prevence kriminality Městský úřad Trmice ,-- Kč MV ČR, rozpočet města Trmice Opatření 4.7 In-line dráha /cyklostezka Termín realizace Do Rozšíření nabídky volně přístupných zázemí pro volnočasové a sportovní aktivity dětí a mládeže vybudováním in-line dráhy a cyklostezky. Město Trmice Město Trmice, MV ČR ,--Kč MV ČR, Ústecký kraj, rozpočet města Trmice, nadace a nadační fondy 27

28 Opatření 4.8 Termín realizace 2016 Rozšíření a vybavení zázemí pro volnočasové a sportovní aktivity rizikové mládeže Modernizace a dovybavení zázemí pro volnočasové a sportovní aktivity - posilovna a multifunkční hřiště v rámci realizace fakultativních činností NZDM (15-26 let). Město Trmice Město Trmice, MV ČR ,--Kč MV ČR, Ústecký kraj, rozpočet města Trmice, nadace a nadační fondy CÍL 5. Preventivní program orientovaný na problematiku sociálního vyloučení Opatření 5.1 Preventivní přednášky MŠ Trmice, ZŠ Trmice, SŠOŘS a ZŠ Trmice a Klub seniorů Trmice Preventivní přednášky na různou problematiku sociálněpatologických jevů (právní vědomí, drogy, kyberkriminalita, domácí násilí, šikana - vztahy mezi lidmi) Termín realizace 2016 a 2017 Ředitelé škol a školek, Manažer prevence kriminality, MP Trmice, PČR Trmice Městský úřad Trmice, MP Trmice, PČR Trmice Plnění si nežádá

29 Opatření 5.2 Sledování vzniku / zániku sociálně vyloučených lokalit a počtu jejich obyvatel podle věkových skupin, komunikace s majiteli bytového fondu a plánování v této oblasti K zajištění této aktivity bude sloužit povinně udržitelná fakultativní činnost sociální služby Terénních programů Bezpečnostně-migrační servis, která vznikla v rámci projektu Podpora kmunitního života v Trmicích. Termín realizace 2016, 2017 Sociální pracovníci (především TP bezpečnostně migrační servis), MÚ Trmice, Koordinátor sociálního začleňování Městský úřad Trmice, MP Trmice, PČR Trmice Plnění si nežádá Opatření 5.3 Monitoring drogové situace Podporou řešení tohoto problému dojde ke zvýšení informovanosti mezi, prevencí závislostí předejít generování další kriminality. Termín realizace 2016, 2017 Terénní drogový program, Městská policie (veřejná prostranství), Školy (podle metodologie), NNO (především TP) Městský úřad Trmice, PČR Trmice Plnění si nežádá

30 Plán prevence kriminality města Trmice pro období let Schváleno usnesením rady města Trmice č. 16/2016 ze dne Město Trmice Fügnerova 448/ Trmice leden

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2018 2019 Trmice, leden 2018 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality Obsah I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza... 4 2.1 Zhodnocení současného

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality...

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZÁBŘEH 2016 2019 Obsah Úvod... 3 1. Prevence kriminality... 4 1.1. Struktura prevence kriminality... 4 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... 4 2.

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák Koordinovaný přístup - Brno Mgr. Jan Mochťák Výhody SPSZ a KPSVL Komplexní přístup k řešení sociálního vyloučení na území statutárního města Brna. Odpovídající alokace finančních prostředků na lokálně

Více

Poděkování patří všem členům pracovních skupin a dalším partnerům, kteří se na vytvoření tohoto dokumentu aktivně podíleli.

Poděkování patří všem členům pracovních skupin a dalším partnerům, kteří se na vytvoření tohoto dokumentu aktivně podíleli. Komunitní plán města Bílina na období 2016-2018 Obsah Část A Úvod... 3 1. Komunitní plánování obecné informace... 3 2. Zpracovatelský tým... 6 Část B Informace potřebné k plánování... 7 1. Z čeho jsme

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe)

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Setkání manažerů PK Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Ministerstvo vnitra ČR 2015 1 Terminologie Program prevence kriminality = dotační titul

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Obsah prezentace 1. Východiska strategie 2. Priority, principy a okruhy strategie 3. Nový

Více

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření 2009 Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření Cílem šetření bylo zmapovat názory a postoje obyvatel Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismu v Krásné Lípě

Více

NÁVRH k PŘIPOMÍNKOVÁNÍ před jazykovou korekturou 4. 3. 2013

NÁVRH k PŘIPOMÍNKOVÁNÍ před jazykovou korekturou 4. 3. 2013 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013-2017 Tým zpracovatelů: Jelínek Vít, sociální pracovník, White Light, o. s. Kafková Jiřina, sociální pracovnice,

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA HORNÍ BENEŠOV NA OBDOBÍ 2012 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA HORNÍ BENEŠOV NA OBDOBÍ 2012 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA HORNÍ BENEŠOV NA OBDOBÍ 2012 2016 Město Horní Benešov, Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov, IČ 00296007, tel: 554 773 080, fax: 554 773 081, www.hbenesov.cz, podatelna@hbenesov.cz

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky republiková Policie České republiky a městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura )

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé - 2013 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS SITUACE...

Více

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj 1 Zmapování

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Příloha 3. Indikátory účinnosti a přehled čerpání strategického plánu

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Příloha 3. Indikátory účinnosti a přehled čerpání strategického plánu Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 Příloha 3 Indikátory účinnosti a přehled čerpání strategického plánu Celkový přehled indikátorů účinnosti SPSZ Oblast I. Zaměstnanost Priorita

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření

Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření Konference Dynamika proměn bydlení, Ostrava, 25. 2. 2016 Marek Mikulec Obsah prezentace Strategický plán sociálního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Téma: Bezpečnost v dopravě Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Představení Koordinovaného přístupu k SVL

Představení Koordinovaného přístupu k SVL Představení Koordinovaného přístupu k SVL Olomouc 16. 9. 2015 Radka Soukupová Co je Agentura pro sociální začleňování Odbor Úřadu vlády, sekce lidských práv ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier Poslání

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 V Karviné 2015 OBSAH ŮVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ 4 ÚVOD A VIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Květen 2008 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pracovní skupina prevence kriminality Bc. Miloslav Macela,

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VSETÍN NA LÉTA 2012 AŽ 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VSETÍN NA LÉTA 2012 AŽ 2015 PR PREVENCE KRIMINALITY VE VSETÍNĚ Město Vsetín PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VSETÍN NA LÉTA 2012 AŽ 2015 Zpracovatel: Mgr. Nikolaj Martinák Vsetín 25. ledna 2012 Obsah : Úvod 3 Východiska 4 1. Analytická

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Miroslav Mann, velitel městské policie; Komise pro

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 28. července 2005 Úvod Komentář k monitorovacím indikátorům slouží jako doplněk k materiálu Monitorovací indikátory

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU 408/ZK/12

PŘÍLOHA MATERIÁLU 408/ZK/12 PŘÍLOHA MATERIÁLU 408/ZK/12 OBLAST osob ohrožených sociálním vyloučením Koncepce sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na období 2012-2014 1. Úvod 1.1 Stručný popis oblasti Problematice

Více

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostn nostní politiky Sociální integrace v obcích ch Ústí nad Labem 2009 KRIMINALITA V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH hlavní příčinou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE MĚSTO CHEB Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE v rámci projektu: Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Fokusní skupiny pro. Strategii území správního obvodu ORP Hořovice

Fokusní skupiny pro. Strategii území správního obvodu ORP Hořovice Fokusní skupiny pro Strategii území správního obvodu ORP Hořovice V období po 1. oficiálním setkání představitelů obcí ORP Hořovice zahájily práci tzv. fokusní skupiny k jednotlivým tématům zpracovávaným

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005

Více

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015)

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 1. Žadatel má v plánu vybudovat komunitní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Popis výchozí, současné situace sociálně vyloučených romských lokalit Město Velká Bystřice

Více

v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013

v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 214 v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 214 ve srovnání s rokem 213 Trestná činnost a kriminogenní faktory, násilná a mravností kriminalita, pátrání po osobách,

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

Obsah 1. Úvod 1.1 Komise prevence kriminality města Rumburk 2. Struktura a analýza kriminality v teritoriu Obvodního oddělení Rumburk v letech

Obsah 1. Úvod 1.1 Komise prevence kriminality města Rumburk 2. Struktura a analýza kriminality v teritoriu Obvodního oddělení Rumburk v letech Plán prevence kriminality města Rumburk na období let 2016-2019 Obsah 1. Úvod 1.1 Komise prevence kriminality města Rumburk 2. Struktura a analýza kriminality v teritoriu Obvodního oddělení Rumburk v letech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE ROČENKA 2004 VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE V čele Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie, kterého jmenuje ministr obrany. Vojenskou policii tvoří útvary Vojenské policie v přímé

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne. 9. usnesením č. /9 Zpracovatel: Pracovní skupina pro vznik a realizaci

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

ČÁST XI.: CHEB EVALUACE V LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍCH ÚŘAD VLÁDY ČR, AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

ČÁST XI.: CHEB EVALUACE V LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍCH ÚŘAD VLÁDY ČR, AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ ÚŘAD VLÁDY ČR, AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH ČÁST XI.: CHEB S O C I O F A C T O R S. R. O., W W W. S O C I O F A C T O R. EU EVALUACE V LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍCH OBDOBÍ 2008-2010

Více

Úvod. Podkladem pro zpracování PPK byla celá řada dokumentů a informačních zdrojů, především:

Úvod. Podkladem pro zpracování PPK byla celá řada dokumentů a informačních zdrojů, především: Plán prevence kriminality obce Větřní na léta 2013-2014 1 Úvod K vypracování Plánu prevence kriminality pro obec Větřní na léta 2013-2014 (dále jen PPK ) přistoupila obce Větřní z důvodů utvoření institucionálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více