které poznámky k vypovídací schopnosti pojm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "které poznámky k vypovídací schopnosti pojm"

Transkript

1 Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů rovná daň a ekologické daně Some Notes to the Predicative Ability of the Flat Tax and Ecological Taxes Definitions Jan Široký *) Abstrakt V souvislosti se zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který měl rozsáhlý dopad do daňové soustavy České republiky, se začaly běžně užívat pojmy rovná daň a ekologické daně. Autor příspěvku se snaží poukázat na jejich nepřesnost a mnohdy zavádějící charakter. Stať se snaží dokázat, že: (1) tzv. rovná daň neznamená ve svém důsledku pro jednotlivé poplatníky stejnou procentní daňovou povinnost (efektivní sazbu daně) a při existenci slevy na dani je daní progresivní; (2) tzv. ekologické daně nemají příliš teoretických aspektů daní k ochraně životního prostředí, ale blíží se svojí konstrukcí k standardním akcízům. Abstract: In connection with the law No. 261/2007 relating to the stabilization of public budgets that has a wide impact on the tax system of the Czech Republic, the flat rate and ecological taxes definitions have been used. The author of the paper tries to show the inaccuracy and misguided character of these definitions. The paper tries to prove that: (1) the so-called flat tax does not finally mean the same percentage tax obligation (efficient tax rate) for all taxpayers and it is progressive if the tax abatement exists; (2) the so-called ecological taxes do not have many theoretical aspects of environment protection taxes, but the ecological taxes verge on the standard excise taxes because of their construction. Klíčová slova: definice daně, rovná daň, ekologické daně Key words: Definitions of Tax, Flat Tax, Ecological Taxes JEL Classification: H 20, H 23, H Úvod Současně probíhající reforma veřejných financí, která je právně ošetřena především v zákoně 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přinesla s účinností od významné novelizace takřka všech daňových zákonů a zavedla nové tři daně. Jelikož nadále přetrvává absence definice daně v legislativě České republiky (a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů, byl zrušen), je možné současnou daňovou soustavu znázornit obrázkem 1, kde daně de iure představují ty daňové odvody, které ve svém názvu obsahují slovo daň. *) prof. Ing. Jan Široký, CSc., katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská 33, Ostrava; 1

2 Obr. 1: Daně de iure v České republice (2008) Daně v České republice PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ (ZE SPOTŘEBY) Z příjmů (důchodové) Z majetku Všeobecné Selektivní (Akcízy) Daň z příjmů fyzických osob (z. č. 586/1992 Sb.) Daň z příjmů právnických osob (z. č. 586/1992 Sb.) Daň z nemovitostí (z. č. 338/1992 Sb.) Z majetkových transakcí (tzv. trojdaň) Daň silniční (z. č. 16/1993 Sb.) Daň z přidané hodnoty (z. č. 235/2004 Sb.) Daň z minerálních olejů Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (z. č. 261/2007 Sb.) Daň dědická (z. č. 357/1992 Sb.) Daň darovací (z. č. 357/1992 Sb.) Daň z převodu nemovitostí (z. č. 357/1992 Sb.) Daň z lihu Daň pevných paliv (z. č. 261/2007 Sb.) Daň z piva Daň z elektřiny (z. č. 261/2007 Sb.) Daň z vína a meziproduktů Daň z tabákových výrobků 2

3 Provedené změny přinesly do povědomí široké veřejnosti nově zavedené a hojně používané pojmy ekologické daně (pro daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny) a především pojem rovná daň pro 15% sazbu daně z příjmů fyzických osob (u zaměstnanců počítanou z nově zavedené tzv. super hrubé mzdy). Oba tyto pojmy však příliš nekorespondují s daňovou teorií. 2. Efektivní sazba daně Efektivní zdanění (efektivní daňová sazba) charakterizuje průměrná daňová sazba, která je u osobní důchodové daně definována jako procentní podíl daňové povinnosti k hrubému příjmu: Efektivní daňová sazba (ETR) = x100 [%] kde T je daňová povinnost a Y hrubý příjem, z něhož je T spočítáno. T Y, (1) Zároveň je možné efektivní daňovou sazbu definovat i vzorcem (2), kde do ukazatele ETR T+SI jsou do daňové povinnosti přiřazovány i platby sociálního pojištění (SI) zaměstnancem: T + SI Y ETR T+SI = x100 [%] Je zřejmé, že jakákoliv sazba daně nebude stejná ETR v případě, kdy bude v konstrukci daně obsažena daňová úleva (nezdanitelná část základu daně nebo odpočitatelná položka) či daňová sleva. 3. Vliv daňových úlev a slev na výslednou ETR Pro vysvětlení rozdílu mezi nominálním a efektivní daňovou sazbou lze také použít příklad poplatníka, který má daňový základ peněžních jednotek a sazba daně v daňovém pásmu j. je 15%. V případě, pokud nemá nárok na žádnou daňovou úlevu či slevu, zaplatí na dani j., pokud však uplatňuje nezdanitelnou částku stanovenou ve výši j. jeho daň poklesne na j. ( x 0,15), efektivní daň má hodnotu 12% (tj j. z původního daňového základu). Nechť nyní existuje i druhý poplatník, který má dvojnásobný daňový základ a po odpočtu stejné částky daňové úlevy ( j.) činí jeho hodnota jednotek. Zároveň nechť existuje i další daňové pásmo pro základ daně přesahující j. ve výši 20%. Efektivní úleva u tohoto poplatníka má hodnotu: ( ) x 0,2 = jednotek. Vliv daňových úlev (nezdanitelných částí daně, odpočitatelných položek) a daňových slev je ilustrován obr. 3 a obr. 4. (2). 3

4 Obr. 3: Daňová povinnost při různých daňových sazbách Daňová povinnost (v tis. jednotkách) Hrubý důchod (v tis. jednotkách) Obr. 4: ETR při různých daňových sazbách Efektivní sazba daně (v %) Hrubý důchod (v tis. jednotkách) klouzavá progrese (KP) KP + sleva KP + úleva KP + úleva + sleva Na obr. 3 je vidět růst daňové povinnosti se zvyšujícím se hrubým důchodem poplatníka. Horní (tučně vytištěná) křivka odpovídá situaci, kdy v konstrukci daně nejsou zabudovány ani odpočty ani slevy na dani. Zároveň ilustruje dopad klouzavě progresivní sazby daně: vyšším procentem se zdaňuje jen ta část důchodu, která v našem případě přesahuje hranici jednotek. Je tak zaručeno, že marginální zdanění bude v celém průběhu nižší než 100% (jak by se tomu stalo v případě použití stupňovité progrese). 4

5 Čárkovaná, resp. tečkovaná křivka ukazuje menší výslednou daňovou povinnost v případě existence slevy na dani, resp. odpočtu z daňového základu. Lze snadno spočítat, že v prvním daňovém pásmu je možné docílit stejné výše výsledné daně, slevě odpovídající odpočet má hodnotu AD = C / s (v %) krát 100, kde C je sleva na dani a s sazba daně (v tomto případě má odpovídající odpočet hodnotu jednotek). Dolní křivka (čerchovaná) ukazuje výslednou daňovou povinnost v případě, kdy je použita jak daňová úleva, tak daňový zápočet. Průběh křivky se mění při hrubém důchodu 120 tis. jednotek, stejně jako při použití samotného odpočtu, zatímco křivka při samotné slevě se lomí na hranici pásma. Na obr. 4 je hrubým důchodům vypočtena odpovídající efektivní sazba daně. Je zřejmé, že existence odpočtů z daňového základu a slev na dani výrazně ovlivňuje nárůst její hodnoty. Čím většího hrubého důchodu dosáhne poplatník, tím menší bude nárůst jeho efektivní sazby daně. Obrázek ukazuje i na progresivitu daně, kterou kromě daňových pásem s různou (vyšší) daňovou sazbou zajišťují daňové odpočty a slevy na dani. Dokonce i v případě jednotné daňové sazby (tzv. rovné daně) postačuje mít pro výslednou progresivitu v konstrukci daně odpočet nebo slevu 1, což ilustruje průběh křivek v intervalu hrubého důchodu do jednotek. Pokud osobní důchodová daň obsahuje daňovou úlevu nebo (a současně) daňový zápočet, nemůže být efektivní daňová sazba ETR shodná s nominální sazbou (křivky se dotýkají při nekonečném hrubém důchodu). Pro změnu průběhu křivek charakterizujících efektivní daňovou sazbu platí stejné pravidlo jako pro změnu křivek daňové povinnosti v obr Tzv. rovná daň v České republice Z uvedeného ilustrativního příkladu vyplývá, že ani 15% sazba zavedená s účinností k v České republice by nikdy nemohla díky existenci slevy na dani ve výši dosáhnout úrovně 15% efektivní sazby daně ETR. Situaci však komplikuje nově zavedený institut tzv. super hrubé mzdy, kdy se základ daně u zaměstnance zvyšuje o zákonné pojistné placené za něj zaměstnavatelem. Daňová sazba tak vzroste na úroveň 20,25 % (15 % x 1,35) a ETR tedy při existenci slevy na dani nemůže dosáhnout této hranice, v případě roční mzdy ve výši Kč má poplatník ETR dokonce v nulové hodnotě. Pokud však do výpočtu zahrneme i sociální pojistné ETR T+SI, zvýší se nejvyšší dosažitelné v nekonečnu daňové zatížení na 32,75 % (20,25 % + 12,5%). Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů však zavedl další nový institut - strop pro placení zákonného pojistného jako 48 násobek průměrné mzdy, která je dána Nařízením Vlády 257/2007 Sb. ve výši Kč. Výpočtem je možné zjistit, že nejvyšší ETR T+SI v České republice (pro poplatníka pobírajícího právě 1, Kč, je 30,35 %. V případě, kdy docílí vyššího platu, neodvádí pojistné (ani jeho zaměstnavatel), takže jeho marginální sazba daně bude nad uvedenou částku činit právě 15 % a v jeho případě budou všechny jeho další příjmy zdaněny rovnou sazbou. 1 Na Slovensku (2008) je progresivita osobní důchodové daně zajištěna nezdanitelnou částí daňového základu ve výši 19,2 násobku životního minima, v České republice (2008) slevou na dani, která má hodnotu CZK. 5

6 5. Tzv. ekologické daně v České republice V teorii se lze nejčastěji setkat s tříděním environmentálních daní na: - Pigouovské daně, které by znamenaly uvalení daně na každou jednotku znečištění životního prostředí v takové výši, aby vyrovnala mezní náklady firmy marginálním společenským nákladům, - nepřímé ekologické daně, které zatěžují cenu komodit spjatých s ekologicky zatěžující výrobou, - daně s neplánovanými ekologickými vlivy, - daně, jejíž výnos je účelově použit na zlepšení životního prostředí. Je zřejmé, že nově zavedené daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny do důsledků nesplňují žádnou z definic, ani jejich výnos není účelově vázán. Mají tedy spíše charakter standardních akcízů (spotřebních daní). 6. Závěr Diferenciace mezi používanými pojmy v daňové praxi v České republice a pojmy z teorie daní se nadále prohlubuje. Nově mediálně zavedené pojmy rovná daň a ekologické daně nepřispěly k řešení sjednocování daňových pojmů ani co do obsahu ani co do reality. Použitá literatura (1) AUERBACH, A., FELDSTEIN, M. Handbook of Public Economics. Vol. 2. Amsterdam etc.: North-Holland, 1987, ISBN (2) CAMINADA, K. - GOUDSWAARD, K. Does a Flat Rate Individual Income Tax Reduce Tax Progressivity? A Simulation for the Netherlands. In Public Finance and Management. Leiden: Leiden University, (3) KINKOR, J. Měření daňové progresivity. Finance a úvěr, 1994, č. 9. (4) MAKOVÁ, K., ŠIROKÝ, J. Theoretical approaches to measuring of the tax progressiveness (with the practical application). In 2007 Labsi International Conference on Political Economy and Public Choice: Theory and Experiments. Siena: University of Siena, (5) MIRRLEES, J. A. An exploration in the theory of the optimal income tax. Review of Economic Studies, 1971, No. 38. (6) SALANIÉ, B. Economics of Taxation. Cambridge, etc.: MIT Press, 2003, ISBN (7) ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie. S praktickou aplikací. 2 vydání. Praha: C.H.Beck, (8) TOBIN, J., PECHMAN, J., MIESZKOVSKI, P. Is a Negative Income Tax Practical? The Yale Law Journal, 1967, No. 11. (9) 6

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE Monika Pavlíková Klíčová slova: daňový mix, daňový systém, daňová reforma, daňová politika, osobní důchodová daň Key words: tax mix, tax system, tax reform,

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ÚVOD DO DAŇOVÉHO PRÁVA Zdenka Papoušková Olomouc, 2012 Úvod do daňového práva Co se finančních plateb týče, rozeznává a definuje

Více

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 Irena Szarowská Klíčová slova: korporátní důchodová daň, statutární a efektivní daňové zatížení, průměrná daňová sazba, efektivní marginální daňová sazba EMTR,

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Dopady reformy přímých daní k roku 2015: vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich 1

Dopady reformy přímých daní k roku 2015: vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich 1 Dopady reformy přímých daní k roku 2015: vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich 1 Parlament České republiky v roce 2011 schválil rozsáhlou reformu přímých daní, která

Více

Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU

Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU BAKALÁŘSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Specifika zdanění a sociálního zabezpečení v zemědělství

Specifika zdanění a sociálního zabezpečení v zemědělství Specifika zdanění a sociálního zabezpečení v zemědělství Václav Vilhelm 1 Abstrakt Speciální daňová opatření a úlevy pro zemědělce v jednotlivých zemích ztěžují mezinárodní srovnání celkové úrovně podpory

Více

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně 2004 1 Úvod Tato výzkumná práce navazuje na working paper: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států

Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států Ing. Václav Vilhelm, CSc. Ing. Alice Picková č. 97 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a

Více

Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností

Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bakalářská práce Autor: Tereza Škrnová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: doc.

Více

ZDANĚNÍ VYSOKÝCH PŘÍJMŮ: REFORMA ZA REFORMOU

ZDANĚNÍ VYSOKÝCH PŘÍJMŮ: REFORMA ZA REFORMOU INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. ZDANĚNÍ VYSOKÝCH PŘÍJMŮ: REFORMA ZA REFORMOU Studie 9/2013 9. 12. 2013 LIBOR DUŠEK, JIŘÍ ŠATAVA O AUTORECH

Více

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ 2/2007 ročník 1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses STATĚ n Květa KUBÁTOVÁ: Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny n Vojtěch

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Radka Berková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA

Více

ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU

ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 33 Číslo 6, 2010 ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU M.

Více

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Jiřina Krajčová 1, Viola Šebestíková 2, Veronika Křelinová 3, Pavla Vanduchová 4, Vlastimil Beran 5 1 Vysoká

Více

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více