Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce Ondřej Skála

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2013 Ondřej Skála"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2013 Ondřej Skála

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Využití typologie osobnosti ve firemní praxi Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Ondřej Skála PhDr. Emilie Franková, Ph.D.

3 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití typologie osobnosti ve firemní praxi vypracoval/a samostatně s využitím literatury a informací, na něž odkazuji. V Praze dne Podpis

4 Poděkování: Rád bych poděkoval vedoucí své práce PhDr. Emilii Frankové, Ph.D. za její velmi vstřícný přístup a konzultace, ve kterých se mi věnovala. Zároveň bych rád poděkoval Janu Minaříkovi,za jeho čas a užitečné rady k praktické části práce.

5 Název bakalářské práce: Využití typologie osobnosti ve firemní praxi. Abstrakt: Tato práce je zaměřena na využití typologických metod ve firemní praxi. Obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je představena definice pojmu osobnost a faktory, které osobnost ovlivňují. Následně jsou popsány jednotlivé druhy typologií. Práce samotná se zaměřuje na typologii MBTI a jejího využití v operativním řízení z pohledu manažera, personalistiky a prodeje. Závěr teoretické části se zabývá strategickým řízením a aplikací MBTI na celkovou kulturu organizace. Cílem praktické části je porovnání předpokladu typologie ideálního prodejce se zkoumaným vzorkem respondentů. Jako nástroj sběru dat bylo provedeno dotazníkové šetření. Dotazník je zaměřen na jednotlivá preferenční písmena v typologickém vzorci. Následně byla provedena analýza těchto dat a na jejich základě byly potvrzeny či vyvráceny stanovené hypotézy. Na závěr jsou uvedena možná doporučení pro organizaci a také pro prodejce. Klíčová slova: Typologie osobnosti, MBTI, prodej, typologie organizace

6 Title of the Bachelor s Thesis: Usage of personality typology in business practices Abstract: This work focuses on the usage of typological method in business practices. It contains two parts: theoretical and practical. The theoretical part introduces definitions of personality and the factors that shape personality. Subsequently there are described different types of personal typology. The work deals with the MBTI typology and its usage in operational management for managers, human resources and sales methods. The end of the theoretical part is concerned with strategic management and MBTI applications to the culture of the organization. The main goal of the practical part is to compare the typology provided by the ideal vendors with the sample of respondents. For the data collection was used questionnaire survey. This questionnaire is aimed at the preferential letters in typological patterns. Furthermore the analysis of these data was provided. On that concern were either confirmed or disproved main hypotheses. At the end the possible recommendations were mentioned for the organization and also for the vendors. Key words: Typology of personality, MBTI, sales, typology of organization

7 Obsah Obsah Úvod Volba tématu Struktura práce Cíle práce Osobnost člověka Pojem osobnost Faktory ovlivňující osobnost Typologie osobnosti Definice Historie typologie Hippokratova teorie osobnosti Kretschmerova typologie Jungova typologie osobnosti Velká pětka Typologie Johna Hollanda Belbinova typologie Typologie F. Bělohlávka MBT Indicator Využití MBTI v operativním řízení Typologie manažera... 21

8 Základní manažerské vlastnosti Personalistika Výběr zaměstnance Výběr povolání Prodej První a druhá fáze prodeje Využití MBTI ve strategickém řízení Charakter organizace Faktory určující charakter organizace Životní cyklus organizace Typologie organizace Extravertní a introvertní organizace Smyslově vnímající a intuitivní organizace Myslící a cítící organizace Usuzující a vnímající organizace Praktická část Představení společnosti Citibank a.s Historie společnosti Typologie společnosti Citibank Určení ideálního charakteru prodejce Cíl praktické části Formulace hypotéz Metoda sběru dat... 35

9 Zkoumaný vzorek Analýza dat Extroverze/Introverze Smyslový/Intuitivní typ Typ s převahou myšlení/cítění Typ s převahou usuzování/vnímání Vyhodnocení stanovených hypotéz Závěr a doporučení Seznam zdrojů Seznam příloh... 45

10 1. Úvod 1.1. Volba tématu Při výběru mé bakalářské práce jsem se zaměřil na oblast, která kombinuje psychologii s podnikovou ekonomií. V této kombinaci věd vidím do budoucna velký potenciál a rád bych se jí dále profesně věnoval. Po delším rozhodování jsem si zvolil téma Využití typologie osobnosti ve firemní praxi, které obě oblasti spojuje. Tato tématika mě velmi zajímá i z toho důvodu, že je velmi aktuální. Žijeme totiž v době, která na nás klade čím dál větší nároky a požadavky. Proto musíme znát nejen své okolí, ale hlavně sami sebe a svoji osobnost. Kdo nepozná sám sebe, nikdy nepozná nové možností a životní výzvy, kterých by byl schopen dosáhnout Struktura práce V různých organizacích se vyskytují různé typy osobností, kteří spolu musejí vycházet tak, aby to vedlo ku prospěchu celé organizace. Začátek celé práce bude teoreticky zaměřen na pojem osobnost a faktory, které ji ovlivňují. Dále budou představeny jednotlivé typologie z historického i současného pojetí. Jak už jsem výše uvedl, v této práci se konkrétně zaměřím pouze na jednu typologii a to na metodu MBTI. Popíšu jednotlivé temperamenty a vlastnosti manažera, využití této metody v personalistice a taky v prodeji. V této části budu čerpat hlavně z poznatků M. Čakrta a Otty Kroegera, kteří se ve svých knihách touto tématikou zabývají. Závěr teoretické části je věnován strategickému řízení a aplikaci MBTI na celkovou kulturu organizace podle knihy Typologie organizace od W. Bridgese. Popsány budou faktory, které typologii organizace ovlivňují a charakteristiky jednotlivých typů. V praktické části jsem se zaměřil na porovnání typologického předpokladu ideálního prodejce se zkoumaným vzorkem respondentů. Provedu dotazníkově šetření, které bude zaměřené na osobní prodejce kreditních karet ve společnosti Citibank. Následně bude provedena analýza těchto dat a prezentace jejich výsledků na základě tabulkového i grafického zpracování Cíle práce Cílem teoretické části této práce je tedy prozkoumat využitelnost osobnostní typologie v podnikových činnostech. Jako hlavní typologickou metodu jsem si zvolil metodu MBTI, která je v dnešní době nejvíce používaná a rozšířená při posuzování typologie osobnosti. Tuto metodu otestuji jak z pohledu jedince, tak i z pohledu konkrétní organizace. 8

11 2. Osobnost člověka 2.1. Pojem osobnost Osobnost je individuální a jedinečný vzorec chování a prožívání. Je to určitý souhrn vlastností, kterými se jeden člověk odlišuje od jiných. (Nakonečný, 1993) Faktory ovlivňující osobnost Existují různé faktory, které mohou v průběhu života ovlivnit osobnost člověka. Vliv na její formování má v první řadě dědičnost a výchova v rodině. Mezi další faktory patří kultura, příslušnost (sounáležitost) k určité skupině, životní zkušenosti a situace, do kterých se člověk dostává. Vliv jednotlivých faktorů se během života mění. V dětství je osobnost života primárně ovlivněna rodiči. V pozdějším věku, kdy člověk opouští domov, vstupuje do hry hlavně skupinová příslušnost a zkušenosti z nových situací. Dědičnost Dědičnost má podstatný vliv na fyzické znaky člověka. Způsobuje podobnost člověka s rodiči. Člověk si do života s sebou bere určitou genetickou výbavu. 1 Rodina Dalším velmi důležitým faktorem je rodina. Svou roli hraje také to, do jaké sociální sféry či skupiny rodiče patří. Pokud mají dostatek prostředků, mohou tak více ekonomicky podpořit rozvoj dovedností a potenciálu dítěte. Rodiče jsou pro děti vzorem, děti často jejich chování napodobují nebo odmítají. 1 Při analýze osobnosti je rozhodující dědičnost a výchova a jejich vzájemné působení. Genetika je zodpovědná za charakter osobnosti ze 60%, výchova za zbylých 40 %. (Čakrt, 1996, str. 23) 9

12 Skupinová příslušnost Člověk se stává během života členem několika skupin, kde hraje určité společenské role a kde získává potřebné sociální dovednosti. Například to může být role člena rodiny, role ve školní třídě, kroužku, sportovním klubu, role v práci, atd. Kultura Kultura vštěpuje člověku určité hodnoty, zvyky a tradice, které se snaží během života dodržovat a vyznávat. Zkušenosti Jsou to jedinečné události, které se přihodí v životě člověka. Jedná se o dosažení vytyčených cílů, ambicí a schopnost překonávat se. Nově nabité zkušenosti člověka mohou obohatit a umožňují mu další vývoj. Situace Lidské chování není určeno pouze osobnostním typem, ale také situací, ve které se daná osoba nachází. V různých situacích se chováme odlišně a různé nás omezují. Proto jsou naše reakce často nepředvídatelné. (Čakrt, 1996) 10

13 3. Typologie osobnosti 3.1. Definice Typologie osobnosti je věda, která se zabývá rozdílností povah jednotlivých osob a vlivy těchto charakterů na jejich chování a jednání. (Čakrt, 1996) 3.2. Historie typologie Od počátku věků si lidé všímali rozdílů mezi jedinci. Nejstarší pokusy o vytváření typologií byly astrologické povahy a lidé byli rozdělováni podle data jejich narození Hippokratova teorie osobnosti Hippokrates popsal osobnost čtyřmi temperamenty. Sangvinik je veselý, společenský a optimistický. Flegmatik je klidný, někdy až lhostejný a pomalý (nevyvede ho nic z míry). Cholerik je výbušný, vznětlivý. Melancholik je smutný, trpící depresemi, přecitlivělý, většinou pesimista. Hippokrates tuto typologii postavil na základě čtyř tekutin v těle (krev, žluč, černá žluč a hlen). Tekutiny prý odpovídaly čtyřem základním prvkům světa: vodě, ohni, vzduchu a zemi. Tato typologie se používá v běžné mluvě dodnes. 2 (Čakrt, 1996) 2 Hippokratovu teorii později přepracoval slavný antický lékař Galenos. Teorii potvrdil také psycholog H. Eysenck, který ji dal do souvislosti s emoční stabilitou/labilitou versus introverzi/extroverzi. [1]. 11

14 3.4. Kretschmerova typologie Kretschmer přirovnával k tělesné stavbě těla určité psychické vlastnosti. Rozlišuje osobnost na čtyři typy: astenika, schyzotypní, pyknický a atletický typ. Astenik je typ hubený, vysoký, tělesně nebo duševně slabý. Schyzotymní typ je člověk uzavřený, nedůvěřivý, se sklonem ke schizofrenii. Pyknik je menší, zavalitý člověk s typicky velkým břichem, duševně se jedná o osobu veselou a energickou. Atletický typ je člověk svalnatý, psychicky vyrovnaný a realista. (Čakrt, 1996) Do přelomu 20. století převládalo kategoriální pojetí osobnosti. To znamená, že člověk patřil striktně do jedné či druhé skupiny. Mezi těmito skupinami neexistovaly žádné přechody, a proto v tomto pojetí neexistovaly smíšené osobnostní typy. Změna přišla až s dimenzionálním pojetím osobnosti. Toto pojetí se neptá, zda jedinec nějakou vlastnost má nebo nemá, ale v jaké ji má míře jedná se o kvalitativní pohled (Čakrt, 1996) 3.5. Jungova typologie osobnosti Carl Gustav Jung zavedl nové dimenzionální pojetí osobnostní psychologie. Nejprve rozdělil jedince podle vztahu k okolí na extraverty a introverty. Extravert je vůči světu otevřený, optimista, rád se baví s lidmi. Introvert je naopak typ přemýšlivý a uzavřený. Dále definoval čtyři základní psychologické funkce. Racionální jsou myšlení a cítění. Iracionální jsou intuice a čití (smyslové vnímání). Tyto funkce se vzájemně doplňují a je-li někdo vědomě racionální, je současně nevědomě iracionální a naopak. (Nakonečný, 1998). Kombinací všech funkcí, které Jung vytvořil, lze sestavit 8 funkčních typů [2]. Extravertně: Introvertně: 1) Myšlenkový 1) Myšlenkový 2) Citový 2) Citový 3) Čivý 3)Čivý 4) Intuitivní 4) Intuitivní Na Junga navazuje typologie MBTI. 12

15 3.6 Velká pětka Jazyk obsahuje mnoho pojmů pro popsání různých lidských vlastností. Psychologové analyzovali tyto slova a vybrali zhruba osmnáct tisíc slov, které popisují lidské charakterové vlastnosti. Posléze byl vytvořen výsledek,který shrnul a vytvořil teorii 5 základních dimenzí osobnosti, často označovanou jako Velká pětka. Jedná se o pět okruhů, které dobře charakterizují jednotlivé lidské vlastnosti. V angličtině tvoří názvy oblastí zkratku OCEAN a jsou to: Otevřenost novým zkušenostem (Openness), Svědomitost (Conscientiousness), Extroverze (Extraversion), Ochota (Agreeableness) a Neurotismus (Neuroticism). [3] 3.7 Typologie Johna Hollanda Jedná se o rozdělení lidí na základě jejich pracovních zájmů. Na základě obecné teorie osobnosti John L. Holland zpracoval v roce 1959 šest základních metodik své teorie volby povolání a profesní příslušnosti (RIASEC), které se během dalších let staly základem snad nejznámější psychologie volby povolání. [4] Šest skupin pracovních činností dle J. Hollanda: R I A S E C Kód R: Řemeslně technický - manuální typ umí zacházet s předměty nebo je opracovávat, ovládá stroje, a technickou stránku věci. Kód I: Vědecko výzkumný typ se stále vzdělává, problémy řeší pomocí logiky, nových nápadů a metod pozorování. 13

16 Kód A: Umělecko - tvořivý typ člověka nacvičuje skladby, ovládá zpěv, hudební nástroje, atd. Obohacuje společnost pomocí nových idejí, které vyjadřuje uměním. Kód S: Vychovávající a pečující typ se snaží pomoci druhým lidem, pečuje o ně, rád poradí a vzdělává ostatní. Má velkou schopnost se vcítit do druhých. Vychází dobře s druhými lidmi. Kód E: Vůdčí a prodávající typ má organizační a manažerské schopnosti. Používá obchodní myšlení k prodeji a dosahování hospodářských cílů. Motivuje a přesvědčuje ostatní (k lepšímu výkonu, k nákupu). Kód C: Uspořádávající a spravující je spolehlivý typ člověka, má na starost kontrolu, správu účetnictví. 14

17 3.8 Belbinova typologie Belbinova práce identifikuje devět (v některých literaturách se uvádí 8) různých modelů chování ve skupině - týmových rolí. Každá týmová role má své vlastní pozitiva a negativa. Zde je uveden výčet pozitivních vlastností a charakteristik, které často zvyšují efektivitu celého týmu. (viz tabulka 1), [5]. Tab. 1 Role v týmu dle Belbina [6] Role osobnosti Vlastnost Charakteristika Inovátor tvůrčí, nápaditý a neortodoxní Dokáže řešit náročné problémy. Kompletovač finišer Koordinátor pečlivý a svědomitý vyzrálý a sebejistý Hledá chyby a přehlédnutí. Plní termíny. Vyjasňuje cíle. Dává lidi dohromady, aby podpořil týmovou diskuzi. Monitor vyhodnocovač stratég a má vysoké nároky Vidí všechny možnosti. Realizátor Specialista Týmový pracovník Usměrňovač Vyhledávač zdrojů disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní v návycích cílevědomý, iniciativní a oddaný své profesi spolupracuje, je vnímavý a diplomatický vyzývá k výkonu, je dynamický nadšený a komunikativní extrovert Má schopnost činit praktické kroky a akce. Poskytuje vědomosti a dovednosti, které jsou vzácné. Naslouchá, buduje a odvrací třenice. Má průbojnost a odvahu překonávat překážky. Objevuje příležitosti. Rozvíjí kontakty. Zdroj: Belbin, 1982, podle Franková

18 3.9. Typologie F. Bělohlávka Tato typologie vychází z konkrétních pozorování lidského chování v organizacích a popisuje realistické vzorce chování. Není postavena na teoretickém základu, ale na praktickém pozorování konkrétních jedinců v každodenních situacích. Bělohlávek se v této typologii nezaměřuje pouze na popis jednotlivých typů, ale také na jejich komunikaci, motivaci, jejich silné stránky a potencionální problémy v práci. Je v ní obsaženo 20 typů lidí: (Bělohlávek,2012) Tab typů lidí dle Bělohlávka Typ člověka 1) Specialista Charakteristika Specialisté mají velmi mnoho vědomostí a zkušeností z oblasti jejich profese. Nejčastěji se nachází v informatice v technologiích, vývoji a financích, Přínosem je jejich profesionalita, avšak někdy přemýšlí příliš jednostranně a mají problémy s komunikací. 2)Nepostradatelný 3) Přátelský 4) Plachý Typické vlastnosti nepostradatelného je jeho pracovitost a přetíženost. Tento typ člověka si na sebe bere další a další úkoly, protože nedůvěřuje úplně svým kolegům. Často se stylizuje do role mučedníka nebo hrdiny. V práci věnují hodně času komunikaci s kolegy a snaží se jim být nápomocní. Kolegové ho mají rádi pro jeho pochopení a zájem o druhé. Tito lidé se v kolektivu příliš neprojevují a málokdy vstupují do diskuse. Jejich chování je ovlivněno komunikační neobratností a jejich malou sebedůvěrou. Nejčastěji se uplatňují v oblastech jako Controlling, IT a Konstrukce. 5) Arogantní Arogantní lidé se projevují hlučností, arogantností a také svým hněvem k ostatním. Svoje spolupracovníky poučují a deptají svými urážkami a ironickými poznámkami. Jeho hlavní vlastností je také průbojnost a agresivita v jednání. 6) Pohodář Pohodový jedinec se nevzrušuje, nikam nespěchá a vždy si najde čas na odpočinek. Projevuje se svou lehkostí, klidem a žertíky. Jeho přístup ovšem někdy demotivuje svoje okolí. 7) Intrikán Je to inteligentní člověk. Snaží se s každým dobře vycházet, ovšem mezi jeho aktivity patří pomluvy, manipulace a prosazování svých zájmů, což má za následek špatný vliv na výsledky organizace i mezilidské vztahy na pracovišti. 16

19 8) Impulzivní Typickými vlastnostmi tohoto člověka je rychlost, dynamičnost a zbrklost. Klade důraz na výraznou neverbální komunikaci. V mezilidských vztazích působí problémově, ovšem svou energií dokáže někdy vyprovokovat ostatní spolupracovníky k lepším výkonům. 9) Perfekcionista Perfekcionisté jsou velmi pracovití a precizní lidé. Všechny úkoly se snaží řešit do podrobností, které je často stojí mnoho času. Nejčastěji se prosazují v oblastech jako Controlling, účetnictví. 10)Lehkomyslný Jeho typickými povahovými rysy jsou rychlost, pohotovost a netrpělivost. Na rozdíl od perfekcionisty nelpí tak na kvalitě práce a nevydrží se zabývat tím stejným úkolem po delší dobu. 11) Byrokrat Byrokrati se uplatňují ve státní sféře a jako znalci zákonů a pravidel. Pracují se systémem informací, postupů a návodů, které umožňují organizaci optimální fungování a řízení procesu. Byrokrat se těžko zvyká v malých organizacích. 12) Snílek Snílci jsou kreativci. Přicházejí s novými nápady a myšlenkami, ale hůře je přetavují do reality. Mají problémy s pracovní dobou, dodržováním postupů a zvyklostí. Rádi přemýšlí a inspirují se v různých tématech a oborech. 13) Neschopný snaživec Tento typ člověka dělá věci mechanicky, čímž zakrývá svůj intelektový deficit. Svou neschopnost se snaží zakrýt přijímáním nových úkolů. Tito lidé nejčastěji budují kariéru v organizacích či skupinách, kde se těžko zjišťují rozdíly ve výkonech. 14) Schopný a náročný Dělá věci propracované, přesně a kreativně. Jsou to velmi ambiciózní lidé, kteří si efektivně organizují svůj čas a práci. Pro své okolí jsou často zdrojem frustrace pro svou náročnost. Tito lidé zastávají nejčastěji vrcholné pozice ve firmách. 15) Hochštapler Hochštapler se projevuje dobrými komunikačními schopnostmi a sociálními kontakty. Pracovní výsledky jsou ovšem skoro nulové. Je velmi přesvědčivý a uplatňuje se často v politických stranách a státních firmách. 16) Stoupenec Stoupenec je člověk, který hledá jednoduchý postup, který mu umožní popsat složitou realitu. Je o svých názorech hluboce přesvědčen a nadšeně je šíří dál. Jeho teorie jsou příliš zjednodušené a často představují bariéry ve vnímání okolního světa. 17

20 17) Negativista Jeho typickým projevem jsou stížnosti a negativistické vidění světa. Za jakýmkoli opatřením hledá nekalé záměry. Je skeptický ke všem novým řešením a unáhleným rozhodnutím. 18) Rozhodný Jsou to energičtí a rozhodní lidé, kteří rádi pracují pod tlakem. Pro svoji rychlost a zbrklost mohou dělat špatná rozhodnutí a chyby. 19) Popleta Popleta je roztržitý, zapomíná, ztrácí a dělá zmatky. Celkově je jeho práce velmi chaotická. Špatně pracuje v operativních činnostech, ovšem dokáže se na věci dívat s nadhledem. 20) Váhavý Váhavý je opakem rozhodného. Vše řeší uvážlivě a opatrně. Rád věci analyzuje. Snaží se oddalovat rozhodnutí a hledá řešení, které vyhovuje všem stranám. Tito lidé rádi pracují v prostředí s jasnými normami a návody. Zdroj: Bělohlávek, MBT Indicator Tato typologie vychází z Jungových myšlenek, rozděluje preference osobnostních typů na extraverzi E intraverzi I, myšlení T-cítění F, intuici N-smysly S a usuzování J-vnímání P. Tato čtvrtá dvojice byla vytvořena po 2. světové válce američankami Isabelle Myersovou a její matkou Katherine Brigssovou. Tato typologie zobrazuje čtyři dvojice písmen do šestnácti kombinací-viz tabulka č.3 (Čakrt, 1996). Obr. 1 Carl G. Jung, K. Briggsová, Isabel Briggsová-Myersová Zdroj: Každý z nás patří do jedné z těchto kombinací. Není dokázáno, zda jsou preference vrozené nebo si je osvojujeme v raném dětství. Preference jsou stálé, nikoli však neměnné. Mají tendenci s postupem času posilovat či slábnout. Jim podobné jsou návyky. Každý pól základních osobnostních dimenzí stojí v protikladu vůči svému protějšku. (Čakrt, 1996) 18

21 Pro psychické zdraví je tedy velmi důležité vnímat své protiklady a uvědomovat si potlačené preference. Člověk se tak stává citlivější a vnímavější k odlišným typům osob a nesoudí druhé ihned po prvním dojmu, ale dokáže se do druhého vcítit. To se dá natrénovat s přibývajícími zkušenostmi a věkem. To znamená, že např. silný introvert by neměl zapomínat na komunikaci s ostatními. Typologie MBTI pomáhá porozumět, proč se různí lidé chovají odlišně a zároveň nám přiblížit silné a slabé stránky naší osobnosti, které pak můžeme využít ve svůj prospěch. Mohou nám pomoci při výběru povolání, ale i při řešení problémů v osobním životě. Test MBTI se používá také v personalistice při výběru zaměstnanců. (Čakrt, 1996) Tab. 3: Dvojice preferenčních skupin 16 osobnostních typů 3 ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ Zdroj: Čakrt, 1996 Temperament Teorie temperamentu rozšiřuje základní Jungovo pojetí osobnosti. Temperamenty jsou vyjádřeny kombinací dvou písmen. Tato dvě písmena z velké části určují, jak se člověk učí, pracuje a umí vést ostatní. Při hledání našeho temperamentu je nejdůležitější preferenční dvojice S-N, protože určuje způsob získávání informací z okolí. Intuitivní typ získává informace na základě pojmů a abstraktností, naopak smyslový typ získává informace konkrétně. Druhé písmeno v temperamentu vyjadřuje, jakým způsobem informace hodnotíme a jak s nimi nakládáme. 3 Jednotlivé preference v typologickém vzorci vyjadřují tato písmena (v angličtině): E = Extraversion, I = Introversion, S = Sensing, N = Intuition, F = Feeling, T = Thinking, J = Judging, P = Perceiving [7] 19

22 Jednotlivé temperamenty: Typ NF (intuitivní typ s převahou cítění INFP, INFJ, ENFP, ENFJ). K jeho silným stránkám patří schopnost přesvědčovat druhé a vzájemná spolupráce. Je to budovatel týmového ducha. Ke slabinám patří přílišná lidskost a řešení osobních problémů. Typ NT (intuitivní typ s převahou myšlení INTP, INTJ, ENTP, ENTJ): K silným stránkám tohoto typu patří systematické a strategické myšlení. Negativní vlastností je přílišná komplikovanost jeho myšlenek. Typ SJ (smyslový typ s převahou posuzování ISFJ, ISTJ, ESFJ, ESTJ): Má velký smysl pro zodpovědnost a povinnost, je oporou týmu. Není však pružný, soustředí se příliš na termín a předpisy. Typ SP (smyslový typ s převahou vnímání ISFP, ISTP, ESP, ESTP). Tento typ je schopen zabývat se několika věcmi současně a zvládá nenadálé úkoly. Nechápe ale širší souvislosti. 20

23 4. Využití MBTI v operativním řízení Pod slovem operativní řízení jsou myšleny tyto činnosti: Řízení lidí a spolupráce mezi nimi Výběr nových zaměstnanců Řízení prodejního týmu 4.1. Typologie manažera Po manažerech se ve většině společností vyžadují vlastnosti jako je objektivita, přesnost a spolehlivost. Z těchto vlastností a také z dlouholetých výzkumů vyplývá, že nejideálnější kombinací managementu firmy je preference myšlení a usuzování (T a J). Tyto preference jsou až u 90% procent všech manažerů. (Kroeger,2006) Manažer z pohledu temperamentů NF manažer Tento typ manažera dosahuje svých cílů na základě lidských a osobních vztahů v práci. Rád lidi chválí a věnuje pozornost svým zaměstnancům. Typ NF se snaží trvale prodávat svou vizi svým podřízeným, až ji oni sami začnou plnit. NT manažer Není manažer hierarchií a tradičního řízení. Řídí lidi na základě logiky a kompetencí svých zaměstnanců. NT typ klade důraz na objektivitu a často kritizuje. SJ manažer Rád pracuje s detaily, termíny a pravidly. Očekává loajalitu a spolehlivost svých zaměstnanců. Při neexistenci řádu si pravidla nejprve stanoví a potom se jimi řídí. SP manažer Tento typ žije v přítomnosti. Je otevřený k informacím, které vedou k rychlým výsledkům. Umí řídit krizové situace, kdy vše řeší bez prodlení. 21

24 Manažer z pohledu vztahu ke společnosti Přirozený vůdce Tento typ manažera je extrovert s převahou posuzování EJ. Často zastává vedoucí posty, vyzařuje z něj sebevědomí a schopnost rozhodnout se dobře a pohotově. Kombinace těchto preferencí mu dodává životní sílu, která jej vede k úspěchu. Silný a tichý Jedná se o typ IJ introvert s převahou posuzování. Tito manažeři preferují analýzu před rychlým rozhodováním, a proto může být tato dvojice preferencí protipólová. Je důležité, aby udržovali s kolektivem dobré vztahy a nevypadali nezúčastněně a arogantně. Silný a energický Je to kombinace extroverta s převahou vnímání EP. Tato kombinace není v managementu příliš častá. Tento typ má někdy problém s orientací na cíl. Většinou se věnuje mnoha úkolům současně, a proto se může jeho chování jevit jako poněkud chaotické. Tichý a hloubavý Introvert s převahou vnímání má nejmenší předpoklad stát se úspěšným manažerem. Většinou je zabrán do vnitřních hodnot a principů. U okolí vzbuzuje dojem nerozhodnosti, slabosti a nízkého sebevědomí. Popsali jsme různé typy manažerů, ale úspěch závisí na schopnosti poznat jak své silné tak své slabé stránky. Nejúspěšnější manažeři jsou totiž ti, kteří jsou jak společenští, tak i hloubaví, orientovaní na lidi i na cíle. Jsou zaměřeni na detaily i na koncept. Pokud člověk začne vnímat své protiklady, stává se citlivějším ke svým protějškům. Při jednání s lidmi je často nejvýhodnější posoudit preference určující temperament, abychom rychleji odhalili, s jakým typem manažera máme tu čest a připravili se na interakci. 22

25 Základní manažerské vlastnosti Tab. 4: typologie manažera Jak se chovají Vhodný přístup Extroverti Mluví a sdílí zkušenost, projevují se. Počítejte do deseti a nic neříkejte. Zkuste nechat někoho jiného říci, co jste chtěli sami. Introverti Smyslový typ Intuitivní typ Převaha myšlení Převaha cítění Převaha posuzování Zapisují si poznámky, hloubají a meditují. Pozornost věnují detailům, konkrétním zkušenostem. Vynikají velkou představivostí a spojují poznatky s vlastní zkušeností. Analyzují situaci, řeší věci konfrontačně, rádi ve sporu vítězí. Vytvářejí pozitivní ovzduší, poučí se ze všech situací. Kladou důraz na plány, předpisy, regule, grafy a čísla. Vyslovte své názory, bez ohledu zda jste je promysleli do důsledku. Projevujte se a rozveďte své myšlenky Věnujte se představám, diskusi o budoucnosti. Berte věci více s nadhledem. Vnímejte svět smysly. Zaměřte se na konkrétní úkoly. Než se rozhodnete, přemýšlejte o stanovisku druhé osoby. Použijte jeho slova a zeptejte se sami sebe: Jak bych se teď asi cítil na jeho místě? Objektivně analyzujte a zdržte se závěru, i když jdete proti svým představám. V některé fázi vynechte plán a pozorujte, zda dojde k pozitivním událostem. Využívají prostor k jednání. Čekají odměnu, i když není termín splněn nebo plán Převaha vnímání dokončen. Preferují možnost volnějšího přístupu k vlastní práci. Zdroj: Kroeger, 2006, str. 140 Zkuste dokončit alespoň jednu věc. Zabývejte se jen důležitými věcmi a soustřeďte se na splnění cíle, který máte před sebou. Nevyhledávejte jiné možnosti. 23

26 4.2. Personalistika Výběr zaměstnance Při výběru nového zaměstnance vstupují do hry hlavně faktory jako vědomosti, dovednosti schopnosti, zkušenosti a osobnostní rysy. Osobnost člověka nám totiž může napovědět, zda se začlení do kolektivu a zda bude zvládat požadavky daného povolání a řešení problémů v krizových situacích. Proces výběru nových zaměstnanců obsahuje několik fází. Nejčastěji se používají tyto fáze: Testování, Assessment centre a pohovory s personalisty a manažery. Vyplňování testů se nachází v prvotní fázi výběru a je zaměřeno hlavně na analýzu uchazečových schopností, znalostí a analýzu jeho osobnosti, pro kterou je využíván psychologický dotazník MBTI. Psychologický dotazník MBTI (dle Myers Brigssové) se v žádném případě nepoužívá jako jediný nástroj pro přijetí nebo výpověď pracovníků. Typologii MBTI lze v personalistice velmi účinně používat, ovšem nemělo by to být jediné kritérium při volbě uchazeče, což by mohlo být vnímáno jako diskriminace. MBTI typologie navíc zdůrazňuje, že jakýkoliv typ má předpoklad vykonávat jakékoliv zaměstnání, ač třeba musí vynaložit více úsilí, aby byl v práci úspěšný. Personalisté by měli mít vždy na paměti, že nikdy nepřijímají osobnostní typ, ale konkrétního člověka s jeho motivací, zkušenostmi a ostatními kompetencemi. Zároveň by měli klást důraz na to, jaké typy lidí by se měly nacházet v různých odděleních a pracovních týmech. U prodeje jsou to nejčastěji lidé typu EF, v účetním oddělení lidé typu TS, ve výzkumu introvertní typy NT, v personálním oddělení typy SF. Kromě oddělení se posuzují také typologie jednotlivých týmů v jednom oddělení. V týmech platí, že rozdílnost přináší úspěch, přestože komunikace může někdy váznout. Introverti jsou totiž při práci vnímavější k extrovertům a naopak. Intuitivní typ zase lépe spolupracuje se smyslovým typem atd. Pokud jsou v jednom týmu lidé stejného typu, velmi obtížně se bude prosazovat zájem týmu či společnosti nad zájem jednotlivce. Statisticky je dokázáno, že typy se přitahují. To znamená, že u přijímání zaměstnanců raději upřednostňujeme podobný typ jako jsme my. Proto personální oddělení musí zvažovat rozdíly v každém směru. (Kroeger a kol. 2006, str. 118) Na druhou stranu, pokud je tým složen ze zaměstnanců na stejné pozici (např. tým prodejců, preferuje se stejná typologie osobnosti (Kroeger a kol., 2006). 24

27 Výběr povolání Na druhé straně si člověk sám vybírá zaměstnání většinou také podle typu své osobnosti. Každý člověk může uspět v kterémkoliv oboru, avšak pozná li jaký je typ osobnosti a ke kterému typu má větší predispozice, bude pro něj jednodušší najít si to nejvhodnější zaměstnání. Při analýze toho, jestli je pro vás pracovní místo to pravé, můžete zvážit následující kritéria: Do jaké míry je pozice extrovertní (práce s lidmi, v týmu) či introvertní (práce o samotě)? Jakou roli pro vás hraje rovnováha při řešení konkrétních praktických úkolů a intuitivní stránka věci (propojování souvislostí mezi lidmi, idejemi a projekty)? Preferujete více pravidla a myšlení nebo sociální cítění? Otázka posuzování kladete důraz více na přesnost termínů, organizování mítinků atd. nebo dáváte přednost neplánovaným situacím a intuitivním řešením problémů? Typologie MBTI je velmi vhodným kariérním nástrojem k sebepoznání své osobnosti. Velmi usnadní výběr povolání a člověk se pak v tom správném povolání cítí lépe a práce ho více naplňuje Prodej Prodej je jedna z hlavních podnikových oblastí, jejíž výsledky nejvíce závisí na osobnostech jednotlivých lidí. Osobnostní typ prodejce totiž velmi ovlivňuje způsob vedení prodejního rozhovoru, a proto je výhodné využít MBTI při zkoumání typologických vzorců jednotlivých prodejců. Tímto způsobem může prodejce pracovat na sebepoznání, zároveň i na schopnosti vnímat klientovo chování a přizpůsobit vlastní prodejní styl preferencím zákazníka První a druhá fáze prodeje Prodej určitého výrobku se skládá ze dvou fází. Nejprve je důležité nalákat zákazníka k prodejci (formou doporučení, reklamou, výhodné ceny, zkušeností, atd.). Uzavřít obchod bez první fáze je velmi obtížné. Druhá fáze označuje podnícení zájmu zákazníka o produkt, bez níž něhož zájem o produkt opadá. Jedná se o samotný prodej něčeho, co zákazník v dané chvíli potřebuje. V této fázi se nezaměřujeme pouze na produkt, ale také na zákazníka a jeho potřeby. 25

28 V druhé fázi je potřebné uvést kvalitu a všechny výhody produktu. Pro prodej je důležitá jak první, tak i druhá fáze. Rozpoznání a aplikace těchto fází jsou velmi užitečné. Vždyť všichni něco prodáváme téměř každý den, aniž si to uvědomujeme (nápady nadřízenému, povzbuzení dětem, sami sebe jinému člověku, atd.) Druhá fáze prodeje závisí především na typologii prodejce a představuje klíčový moment pro udržení zájmu zákazníka o produkt. Během okamžiku mohou prodejci vše urychlit nebo zcela zmarnit. Mohou navodit pocit tlaku a nutnosti produkt prodat nebo zesílit pocit nezájmu o zákazníka. Na první pohled zákazník pozná, zda je prodejce extrovert nebo introvert. Extrovert navazuje rychle vztah se zákazníkem, naopak introvert potřebuje více času pro jednání a prezentaci produktu. Prodejce s převahou usuzování by měl směřovat k diskusi pro uvolnění zákazníka, která nevede jen k prodeji. Při převaze vnímání se má prodejce soustředit na jeden či dva znaky prodávaného produktu a ukončit prodej bez zbytečného prodlužování. (Kroeger a kol., 2006) Tab. 5 Prodejce a jeho silné a slabé stránky dle typologie MBTI Preference Silná stránka Slabá stránka Extrovert Introvert Smyslový typ Intuitivní typ Typ s převahou myšlení Typ s převahou cítění Typ s převahou posuzování Typ s převahou vnímání Zdroj: Kroeger, 2006, str Mluví a sdílí svoje zkušenosti, umí rychle a pohotově poradit. Dobře vnímá a naslouchá zákazníkovi. Dává důraz na důležité vlastnosti produktu, poskytuje zákazníkovi konkrétní praktické informace. Umí zákazníkovi naslouchat a doporučit výrobek podle vlastních zkušeností. Předloží zákazníkovi logické výhody pro koupi produktu. Umí se vcítit do zákazníka, dělá vše pro jeho spokojenost. Sebedůvěra, rozhodnost, dovede poradit nerozhodnutému zákazníkovi. Doplňuje zákazníkovi připomínky, udržuje jeho zájem, nabízí různé možnosti. 26 Někdy přerušuje klienta a nepouští zákazníka ke slovu, někdy narušuje jeho soukromí. Vyslyší zákazníkovi potřeby, ale pak se odmlčí, příliš hloubá a přemýšlí nad problémem. Málo zákazníkovi naslouchá. Nemá přehled o podrobnostech týkajících se výrobku. Jeho sebedůvěra může přerůst až v aroganci, lpí na argumentech. Někdy postrádá nadhled nad situací, neumí být objektivní. Trvá na svém, příliš pospíchá, je netrpělivý, vynucuje prodej produktu. Je příliš flexibilní a otevřený, i rozhodnutého zákazníka může zmást pod přívalem nových informací.

29 5. Využití MBTI ve strategickém řízení MBTI, známý jako Myers Briggs Type Indicator4 se používá od roku 1978 při analýzách osobnosti a k rozvoji lidských zdrojů v rámci organizace. Koncept MBTI může být použit ovšem i v rámci celostního pohledu na organizace či na jednotlivá oddělení. Tento model vznikl na základě myšlenek W. Bridgese a jeho knihy Character of organizations: Using Jungian type in organization development. Pokud si určíme charakter organizace, poskytne nám to možnost odhalit silné a slabé stránky společnosti, přiblíží nám metody komunikace uvnitř společnosti a zároveň ukáže, jak je společnost vnímaná veřejností. Charakter organizace slouží jak marketingovým, tak i obchodním účelům. Je to i nástroj pro budoucí směřování firmy a jejího řízení Charakter organizace Organizace se od sebe navzájem liší svým charakterem. Charakter softwarové společnosti bude zdaleka jiný než charakter městské nemocnice. Neexistuje dobrý či špatný charakter. Nepoměřujeme kvalitu organizace, ale její osobnost. To, jak firma myslí, cítí a jedná, závisí na jejím charakteru. Charakter organizace se stanovuje dle dotazníku. Tento dotazník se nazývá OCI Organizational Character Index (Index charakteru organizace). Lidé by v tomto dotazníku měli na otázky odpovídat dle skutečných poměrů v organizaci a zároveň si musí dát pozor, aby se nezaměřili pouze na oddělení, ve kterém pracují, ale aby popisovali celkový charakter firmy. OCI odkrývá skryté vlastnosti organizace. Jak ty pozitivní, tak i ty negativní (Bridges, 2006). 4 Psycholožka I. Myersová spolu s matkou K. Briggsovou byly inspirována Jungovým rozdělením osobnostních typů a vytvořily tzv. indikátor osobnostních typů = MBTI 27

30 5.2. Faktory určující charakter organizace Obor podnikání Obor podnikání ovlivňuje charakter organizace z pohledu konkurenčního prostředí a rychlosti tržních změn v tomto oboru. Např. společnost s unikátním výrobkem může mít stabilní poptávku a nemusí řešit aktivní prodej. V jiném okamžiku musí zase svůj produkt aktivně nabízet. Zakladatelé a následovníci organizace Organizace je charakterem podobná svému zakladateli, který do ní vtisknul svou základní myšlenku. Nicméně pokud je tato organizace úspěšná a pokračuje déle ve svém působení, přicházejí do ní následovníci zakladatelů, kteří do ní také vtisknou více či měně svoji osobnost. Jako příklad lze uvést společnost Apple, kterou založil Steve Jobs. Hodnoty společnosti Každá společnost má určité hodnoty a předpisy, kterými se snaží řídit, a které propaguje. Tyto hodnoty jsou používány i v marketingových kampaních a společnost je představuje jako svou image. Současná fáze organizace Organizace se v průběhu času mění. Mění se i její charakter. Touto tématikou se budeme zabývat v další části. S využitím těchto faktorů dokážeme lépe využít potenciál, silné stránky a základní potřeby organizace Životní cyklus organizace Každá organizace má svůj životní cyklus. Je potřeba rozumět základním fázím pro plynulé fungování společnosti. Pokud nejsou rozvojové aktivity organizace realizovány tím správným způsobem, přestane organizace růst nebo se rozpadne v zárodku jejího fungování. Fáze první je sen, určitá prvotní myšlenka, nápad. Bez snu či myšlenky organizaci stvořit nelze, není to jednoduché. Jedná se o něco nehmotného, kdy tato fáze teprve bude přecházet do konkrétnější podoby. V této fázi jsou organizace povahově introvertní, intuitivní a vnímající. Zdroje nápadů jsou pro ně vnější působení a podněty z okolí. 28

31 Fáze druhá je podmíněná rychlou akcí. Pro tuto fázi je charakteristický model extroverze a usuzování, protože se nápady musí co nejrychleji realizovat. V této etapě organizace je důležitá vzájemná komunikace a interakce lidí, typické vytváření obchodního oddělení a najímání lidí se silnými prodejními dovednostmi. Fáze třetí nastává, když se podnik začíná organizovat podle určitých předem daných postupů a pravidel. V této fázi je organizace charakterizována modelem I-S-T (Introvertní, smyslově vnímající a myslící). Pokud všechny tři fáze proběhly, organizace se dostává do fáze čtvrté úspěšný podnik. Tato fáze je zaměřena na inovaci a nové příležitosti (extroverze) a na upevnění vazeb se svými zaměstnanci a stálými zákazník (cítící a intuitivní). Pátá fáze se vyznačuje institucionalizací. Podnik je nadále úspěšný, ale už má postupy, vzory a autority, dle kterých se řídí. Už neholduje novým konceptům a myšlenkám. Stává se z ní korporace. Šestá fáze je uzavřením do sebe a v sedmé fázi zpravidla organizace zaniká. Můžeme zde pozorovat podobnost s lidským životem. Jedna generace organizací zaniká a na její místo přichází generace nová. (Bridges, 2006) 5.4. Typologie organizace Extravertní a introvertní organizace Extravertní organizace je primárně orientovaná navenek, k trhům a konkurenci Introvertní organizace je orientovaná dovnitř na vlastní technologie a svou kulturu. Tab. 6 Extravertní a introvertní organizace Extravertní organizace Jednají rychle. Experimentují s několika možnými způsoby řešení. Důvěřují ústní komunikaci. Podporují spolupráci mezi odděleními. Na firemní oslavy zvou lidi zvenku. Zdroj: Bridges,2006, str. 35 Introvertní organizace Reagují pouze po prostudování problému. Podrobně prozkoumají jednotlivé možnosti a pak vyzkoušejí jeden způsob řešení. Důvěřují písemné komunikaci. Trpí nedůvěru mezi odděleními. Oslavy pořádají v rodině. 29

32 Smyslově vnímající a intuitivní organizace Smyslově vnímající organizace je zaměřena na přítomnost, na realitu a na detaily. Intuitivně vnímající organizace je zaměřena spíše na budoucnost, celkový obraz a možnosti. Tab. 7 Smyslově vnímající a intuitivní organizace Smyslově vnímající organizace Nejraději pracují s detaily. Umějí zpracovávat velké množství dat. Dávají přednost spolehlivé rutinně. Kladou důraz na cíle a plány. Intuitivní organizace Nejraději pracují s celkovým obrazem. Umějí odhalit nastupující trendy. Pokud se týká rutin, jsou poněkud nedbalé. Kladou důraz na smysl a vizi. Zdroj: Bridges, 2006, str Myslící a cítící organizace Myslící organizace se rozhoduje na základě její schopnosti a výkonnosti. Cítící organizace se rozhoduje na základě osobního přístupu a hodnot. Tab. 8 Myslící a cítící organizace Myslící organizace Svá rozhodnutí zakládají na zásadách. Zdůrazňují cíl. Věří, že kritika vede k výkonnosti. Jsou sociální stroj. Cítící organizace Svá rozhodnutí zakládají na hodnotách. Zdůrazňují lidi. Věří, že podpora vede k efektivitě. Jsou sociální společenství. Zdroj: Bridges, 2006, str

33 Usuzující a vnímající organizace Usuzující organizace jedná prostřednictvím myšlení nebo cítění. Tato organizace lpí na přesných definicích a realizacích rozhodnutí. Vnímající organizace jedná a vnímá prostřednictvím smyslů nebo intuice. Hledá více možností a vstupů, nechává věcem volný průběh. Tab. 9 Usuzující a vnímající organizace Usuzující organizace Usilují o rozhodnutí. Stanovují jasné, specifické standardy. Věci dělají do detailů. Vnímající organizace Nechávají možnosti otevřené a hledají více informací. Stanovují obecné standardy. Věci nechávají nejasné a nedefinované. Zdroj: Bridges, 2006, str

34 6. Praktická část Praktická část této práce se zabývá aplikací MBTI jak do operativního, tak i do strategického řízení společnosti Citibank a.s. Nejprve bude posouzena typologie této organizace jako celku a potom bude použita metoda MBTI pro oblast osobních prodejců kreditních karet v této společnosti. Analýza typologie osobních prodejců bude tvořit hlavní část praktická části a pro její realizaci budou nejprve stanoveny hypotézy, které se budou týkat charakteru ideálního prodejce, a následně bude provedeno dotazníkové šetření s jeho vyhodnocením Představení společnosti Citibank a.s. Tato banka je součástí globální bankovní značky, která je jednou z nejúspěšnějších bank historie. Před více než 200 lety byla v New Yorku založena první pobočka této banky se jménem First National Citibank. Od té doby se Citibank rozšířila do více než 100 zemí po celém světě a spravuje více než 200 milionů klientských účtů Historie společnosti Společnost Citibank vstoupila na český trh v roce 1991, kdy se zaměřila na poskytování služeb korporacím a velkým podnikům. Postupně si vybudovala velmi silnou pozici v tomto segmentu a začala se orientovat i na trh malých a středních podniků V letech ji časopis Euromoney oceňuje titulem nejlepší zahraniční banka v České republice a v roce 1998 už banka obchoduje s objemem 40 miliard korun. Od roku 2001 začíná banka nabízet služby osobního bankovnictví. Zaměřuje se na nabídku debetních i kreditních úvěrových produktů a podílových fondů. Výrazné postavení v portfoliu produktů zaujímají kreditní karty. Oblast kreditních karet se stala zajímavou příležitostí hlavně pro nové zákazníky z oblasti široké veřejnosti. Prodej tohoto bankovního produktu je předmětem praktické části práce. 32

35 Abych lépe přiblížil osobní prodej kreditních karet ve společnosti citibank, je zde popsáno celkové personální fungování uvnitř této firmy. Aktivita banky je rozdělena do 3 oddělení: corporate, consumer and support functions. Corporate se zabývá firemními klienty. Consumer se zabývá retailovými klienty a mezi support functions patří HR oddělení, technické oddělení, právní oddělení a PR (public relations). Česká pobčka globální Citibankse nejprve zaměřila na korporátní klientelu, proto má pouze čtyři pobočky a jednu centrálu v Praze. V posledních letech se projevuje trend snižování počtu kmenových zaměstnanců a najímání zaměstnanců z agentur. Tento trend se projevil hlavně po finanční krizi, protože tito zaměstnanci pro firmu představují menší náklady než přímý zaměstnanec banky. Počet outsourcovaných zaměstnanců je asi na 6 % všech zaměstnanců. Tyto outsourcované zaměstnance najímá Citibank z několika pracovních agentur. Ve své práci jsem se zaměřil na segment osobního prodeje kreditních karet, kterou má na starost personální agentura Manpower, s.r.o Typologie společnosti Citibank Z knihy typologie organizace od Williama Bridgese je společnost Citibank představena jako společnost ESTP. Tato organizace má tyto charakteristiky: Organizace ESTP má podnikavého ducha, umí využít veškeré neočekávané události ve svůj prospěch. Má schopnost vyjednávat a manipulovat s vnějším prostředím a ráda instinktivně hledá problémy a neuspokojené potřeby. Tato organizace postupuje velmi rychle vpřed avšak pod rizikem, že nedotáhne do konce minulé věci. (Bridges, 2006, str. 65) Organizace je ve špatném i dobrém slova smyslu typickým podnikavcem, hasičem požáru i střelcem. Abych předpoklad o typologie této společnosti ověřil, rozhodl jsem se nechat vyplnit dotazník o typologii Citibank i jednoho z kmenových zaměstnanců této banky. Pro tento účel byl použit dotazník OCI, popsaný v teoretické části práce. Z odpovědí tohoto respondenta vyplynul tento závěr: společnost Citibank a.s. je typ INTP. Rozdíl v předpokladu a námi určeném typu tvoří dvě odlišné preference (dvě písmena v typologickém vzorci). Tento rozdíl může být způsoben několika faktory: 33

36 Nejdříve do hry vstupuje region působení banky. Předpoklad o typy ENFP byl vytvořen v USA, kde je kultura banky i země zcela odlišná od té naší. Dále byl osloven pouze jeden respondent, čili vypovídací schopnost je malá a nemusí odpovídat skutečnosti. Jako poslední faktor byl zvolen sektor průmyslu. Bankovnictví je obecně spíše orientované na přemýšlení než na cítění a spíše vyznává introverzi Určení ideálního charakteru prodejce Cíl praktické části Cílem tohoto výzkumu je určit typologický vzorec prodejce a porovnat ho s naším předpokladem, který vyplývá z teoretické části této práce. V tomto výzkumu se už zaměříme na větší počet respondentů a hypotéz. Ideálním typem prodejce je typ ENFJ, čili extrovertní člověk s převahou intuice, cítění a usuzování. Jednotlivé preference: Cítění Prodej začíná samotným zájmem o zákazníka, nikoli o produkt. Jeho motto je: Náš zákazník, náš pán. Intuice Intuice prodejci pomáhá při řešení nečekaného problému. Extroverze Extroverze je důležitá, protože vnáší do komunikace se zákazníkem určitou míru agresivity a zdravého sebevědomí. Posuzování Prodejce klade důraz na uzavření obchodu s klidem a vážností. Poskytuje zákazníkovi dostatek času a nabízí mu pomoc v případě jakýchkoliv dotazů z jeho strany. 34

37 Formulace hypotéz Pro účely tohoto výzkumu byly formulovány následující hypotézy, které budou dále potvrzeny či vyvráceny. H1: Dotázaní prodejci budou mít preferenci I. H2: Dotázaní prodejci budou mít preferenci S. H3: Dotázaní prodejci budou mít preferenci T. H4: Dotázaní prodejci budou mít preferenci P Metoda sběru dat Dotazník Pro účely tohoto výzkumného projektu byl zvolen kvantitativní výzkum s dotazníkovou formou. Pro tento výzkum byl vybrán dotazník, který sestavil Michal Čakrt a publikoval ho ve své knize Typologie osobnosti pro manažery (1996). Celý dotazník obsahuje 48 otázek, které jsou přesně vybrány a strukturovány tak, aby se z nich vyprofilovaly jednotlivé preference osobnosti. Každá otázka obsahuje pouze 2 možné odpovědi. Struktura a obsah dotazníku je uveden na internetové stránce a zároveň se nachází v příloze této práce Zkoumaný vzorek Dotazník byl rozeslán 40 osobám, které pracovaly v uplynulém roce na pozici specialista prodeje ve společnosti Citibank a.s. Všech 40 osob působilo na této pozici v pražské lokalitě a okolí. Osoby, které stále působí v bance, byly osloveny prostřednictvím pracovního u, zbylých 8 lidí bylo osloveno v rámci jejich soukromého u. Pro přijímání odpovědí byla zřízena nová ová schránka, která bude po skončení výzkumu zrušena. Na dotazník odpovědělo celkem 20 osob, čili návratnost se pohybuje na 50% dotázaných. S tímto číslem jsem spokojen, přestože žádost o vyplnění dotazníku byla dvakrát urgována. Pro úspěšné vyplnění dotazníku bylo potřeba, aby byly odpovězeny všechny otázky, což vedlo ke zvýšení vypovídací hodnota odpovědí jednotlivých respondentů. Průměrná doba vyplnění dotazníku trvala 8 minut. 35

38 7. Analýza dat V rámci analýzy dat byly vytvořeny tabulky a grafy, které znázorňují skutečné typologické vzorce osobních prodejců. Analýza dat z tohoto dotazníkového šetření byla provedena následujícím způsobem. Nejprve byla sečtena jednotlivá písmena typologického vzorce ve všech 20 případech. Z těchto výsledků byly sestaveny čtyři tabulky (tab. 10, tab.11, tab. 12, tab. 13), které představují procentuální zastoupení daných typů v jednotlivých preferenčních dvojicích (extroverze vs. introverze, smyslový vs. intuitivní typ, převaha myšlení vs. převaha cítění, převaha usuzování vs. převaha vnímání). Neurčitý typ v tabulce znamená, že prodejce nebyl vyhraněného typu, ale kombinací obou preferencí Extroverze/Introverze Tab. 10 Extroverze/Introverze Preference Počet respondentů Vyjádření v % Extroverze (E) 17 85,0% Introverze (I) 3 15,0% Neurčitý typ 0 0,0% Celkem ,0% Zdroj: autor 36

39 7.2. Smyslový/Intuitivní typ Tab. 11 Smyslový/Intuitivní typ Preference Počet respondentů Vyjádření v % Smyslový typ (S) 4 20,0% Intuitivní typ (N) 9 45,0% Neurčitý typ 7 35,0% Celkem ,0% Zdroj: autor 7.3. Typ s převahou myšlení/cítění Tab. 12 Typ s převahou myšlení/cítění Preference Počet respondentů Vyjádření v % Myšlení 0 0,0% Cítění 19 95,0% Neurčitý typ 1 5,0% Celkem ,0% Zdroj: autor 37

40 7.2 Typ s převahou usuzování/vnímání Tab. 13 Typ s převahou usuzování/vnímání Preference Počet respondentů Vyjádření v % Usuzování (J) 12 60,0% Vnímání (P) 4 20,0% Neurčitý typ 4 20,0% Celkem ,0% Zdroj: autor 38

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

a jaký je jeho původ

a jaký je jeho původ 1 Charakter organizace a jaký je jeho původ Koncept charakteru organizace Každý ví, že se organizace liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový osobnostní profil

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Multifaktorový osobnostní profil UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Multifaktorový osobnostní profil 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Multifaktorový osobnostní profil navazuje na oblíbenou

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 2. přednáška Lidé v organizaci I osobnost manažera Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu. Řízení kariéry. Bakalářská práce. prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu. Řízení kariéry. Bakalářská práce. prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu Řízení kariéry Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Vypracovala: Eva Blechová Brno 2011 Poděkování Touto

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Profil manažera Bakalářská práce

Profil manažera Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav práva a humanitních věd Profil manažera Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková Vypracoval: Lukáš Galousek

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO1 ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2014/15 je určen rodičům

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Kosťová, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI. Za Nádražím 222, Český Krumlov. Autor práce: Kateřina Kosťová, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE OSOBNOSTI Autor práce: Kateřina Kosťová, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Ivana Severová Školní rok: 2009 2010 2010

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Biskupského gymnázia v Ostravě jsou stanovena ve Školním řádu Biskupského

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2013 Kristýna Fialová

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2013 Kristýna Fialová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2013 Kristýna Fialová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH ZLEPŠENÍ PRÁCE MANAGERŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH ZLEPŠENÍ PRÁCE MANAGERŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ZLEPŠENÍ PRÁCE MANAGERŮ PROPOSAL FOR

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Analýza organizace z pohledu jungovské typologie

Analýza organizace z pohledu jungovské typologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Veřejná politika a lidské zdroje: Personální management a organizační rozvoj Analýza organizace z pohledu jungovské

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 4, Lojovická 557 Lojovická 557 142 00 Praha 4 - Libuš Identifikátor zařízení: 600 036 537 Zřizovatel: Městská část

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Mgr. Jarmila Višňovcová 1.9.2011 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Právní vymezení:

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ Upevnění autority a rozšíření míry vlivu manažera Školení odpovídá na otázky, co vše je základem autority a charismatu, kde v nás jsou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

OSOBNOST sportovce. Seminář

OSOBNOST sportovce. Seminář OSOBNOST sportovce Seminář Typologie osobnosti Typ jedinec, skupina osob či subjektů spojených společným znakem, charakteristikou. U mnoha lidí se projevuje jednota individuality a typu 30.10.2014 2 Temperamentové

Více

Seminář navazuje na znalosti psychologie vyučované v rámci předmětu Společenské vědy v 1. a 2. ročníku.

Seminář navazuje na znalosti psychologie vyučované v rámci předmětu Společenské vědy v 1. a 2. ročníku. Psychologie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. ročníku Charakteristika předmětu Volitelný předmět Psychologie ve třetím ročníku je orientován především na praktický nácvik některých

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění

Více

Inkluze, inkluzivní vzdělávání

Inkluze, inkluzivní vzdělávání ve spokojeném životě, při vzdělávání i při pracovním uplatnění. Vzdělání má totiž rozvinout u každého jedince maximum z jeho potenciálu. ( Inkluze, inkluzivní vzdělávání Inkluze vyjadřuje na prvním místě

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola T. G. Masaryka České Budějovice, Nové Vráto Adresa: Rudolfovská 143, 370 01 České Budějovice - Nové Vráto Identifikátor

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 Diana Hroncová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka.

Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka. OSOBNOST Co je osobnost? Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Metodická zpráva č. 6

Metodická zpráva č. 6 Metodická zpráva č. 6 AKTUÁLNÍ VZTAH RODINY A ŠKOLY. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI PRACOVIŠTI. PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová ÚVOD Metodická zpráva č. 6, kterou zpracovávali

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Projektový tým. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Projektový tým. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení (BI-PRR) Projektový tým Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS 2011/12,

Více

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků:

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K 50 ODSTÍNŮ DUŠE VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků: O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT Dušan Marný 10 18.1.2016 Celkový počet účastníků: OBSAH VAŠEHO OSOBNÍHO REPORTU Každá stránka reportu se zabývá jedním z deseti témat

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 7 2 Jaromír Votík Fotbalová

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

Osobnost vedoucího pracovníka distanční studijní text

Osobnost vedoucího pracovníka distanční studijní text Osobnost vedoucího pracovníka distanční studijní text KAPITOLA 5. MBTI test a jeho vyuţití. A/ Vymezení pojmu B/ Historický vývoj aneb odkaz C. G. Junga C/ Systém MBTI testu D/ Praktické vyuţití Cílem

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více