ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A S T R M I L O V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A S T R M I L O V Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: zřizovatel: Město Strmilov fax: typ školy: státní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Svobodného člověka může vychovat jen svobodný učitel 1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP 6 4. Učební plán ŠVP Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Vlastivěda, Přírodověda Dějepis Občanská nauka Člověk a příroda Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika výchovně vzdělávacího programu školní družiny Výchovně vzdělávací plán ŠD Povinně volitelné předměty Matematický seminář Finanční gramotnost Hodnocení žáků a autoevaluace školy

3 1. Identifikační údaje Oficiální název: Motivační název: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Předkladatel: Název školy : Adresa školy : Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Tyršova 366, Strmilov IČO, RED-IZO : , Jméno ředitele: Mgr. Josef Pulkrab Kontakty: tel.: www: Zřizovatel školy: Název: Město Strmilov Adresa: Náměstí 60, Strmilov, Kontakty: tel.: fax: Platnost dokumentu : od 3. září 2012 www : web.strmilovsko.cz Podpis ředitele a razítko: 3

4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Strmilov je plně organizovaná devítitřídní škola. Plánovaná kapacita školy je 270 žáků. V poslední době se pohybuje počet kolem 160 žáků, z toho přibližně 35 % dojíždějících.. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Školní družina má svou vlastní učebnu v budově školy. Školní jídelna s kapacitou 300 jídel zajišťuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců a cizích strávníků. Vybavení školy Materiálně-technické vybavení školy je na dobré úrovni. Výuka probíhá v devíti kmenových třídách, pěti odborných učebnách (fyzika, přírodopis chemie, kreslírna, počítačová učebna, učebna jazyků) a déle jsou využívány dílna (dřevo kovo), cvičná kuchyňka, relaxační místnost, tělocvična a sportovní hala a školní pozemek.. Ve škole je zřízena samostatná knihovna, která současně slouží jako učebna pro výuku literatury a cizích jazyků. Pro podporu názorné výuky mají vyučující možnost využívat videa, televizory, DVD a CD přehrávače, videokameru, diaprojektor a interaktivní tabuli. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem, který splňuje hygienické normy. K výzdobě učeben a společných prostor školy slouží výtvarné práce žáků. V rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání byla škola vybavena sedmi žákovskými počítači. Počítače umístěné v odborné počítačové učebně jsou propojeny vnitřní počítačovou sítí a připojeny na internet. Žákům školy i pedagogům jsou počítače i využívání internetu běžně přístupné. Vzhledem k počtům dětí ve třídách se jeví jako nutnost rozšíření počtu počítačových stanic v počítačové učebně. Ve čtyřech učebnách jsou nainstalované interaktivní tabule, do kabinetů, školní družiny a knihovny byly umístěné další počítače. Všechny mají možnost připojení k internetu. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování i integraci mentálně postižených dětí. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají k dispozici potřebné učebnice, pracovní sešity a pomůcky. V rámci možností používají při výuce i výpočetní techniku. Pro všechny takto postižené děti jsou vypracovány na základě doporučení speciálních pracovišť individuální vzdělávací plány. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 13 členů, z toho je 11 učitelů, jedna vychovatelka ŠD a pedagogická asistentka. Spojují se v něm mladší i zkušení pedagogové, průměrný věk je 40 let, z hlediska pohlaví 11 žen a 2 muži. Přibližně 90 % učitelů je plně kvalifikovaných. Aprobovanost dosahuje přibližně 85 %. Ve škole pracuje jedna kvalifikovaná výchovná poradkyně pro volbu povolání, jeden metodik prevence sociálně patologických jevů a jedna dyslektická a logopedická asistentka. Někteří učitelé prošli různými kurzy např. počítačová gramotnost, protidrogová prevence, kurz první pomoci aj. 4

5 Ve škole pracují s mentálně a zdravotně postiženými žáky pedagogická asistentka. Dlouhodobé projekty Škola se v oblasti výuky a vzdělávání zaměřuje na rozvoj talentovaných a zdravotně postižených žáků. Maximálně a dlouhodobě využíváme dobré materiálnětechnické vybavení školy. V oblasti výchovy usilujeme o správné společenské vztahy, rozšiřování volnočasových aktivit a především rozvíjíme výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola dlouhodobě dosahuje úspěchů ve sportovních soutěžích. Škola také v průběhu již několika roků pořádá celou řadu okresních a krajských sportovních soutěží. Dlouhodobě je škola také úspěšná v různých okresních a krajských kolech olympiád, vynikají v olympiádách ve fyzice, matematice a cizích jazycích. V oblasti cizích jazyků jsou pořádány výměnné pobyty ve Švýcarsku, návštěvy sousedního Rakouska s hrou divadelního představení v německém jazyce, cizojazyčné korespondence, zájezdy do Anglie a různé jiné akce. Pořádáme celou řadu kulturně-vzdělávacích akcí. Jsou to exkurze do průmyslových a zemědělských podniků, ZOO, muzeí, Planetária v Českých Budějovicích, zájezdy do Prahy, pořádáme divadelní a filmová představení, koncerty, školní akademie aj. Třídní kolektivy vyjíždějí každý rok na školní výlety, osmé třídy absolvují lyžařský kurz, tradičně pořádáme vánoční karneval, dětský den a školní ples. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči je dobrá, ale vzhledem k narůstajícímu nezájmu rodičů stále obtížnější. Rodiče jsou v dostatečné míře informováni každodenně v žákovských knížkách, mají možnost kdykoli po dohodě navštívit školu a hovořit s pedagogickým sborem, organizujeme třídní schůzky, dále organizujeme schůzky s rodiči vycházejících žáků a s rodiči budoucích prvňáků. Pořádáme Den otevřených dveří, zájezdy pro rodiče s dětmi, k dispozici jsou webové stránky školy. Rodiče nám pomáhají při organizaci školního plesu a někdy také poskytují škole sponzorské dary na nákup školních potřeb a pomůcek. 5

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Školní vzdělávací program Svobodná škola naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Základní myšlenkou je vytvářet spokojenou a otevřenou školu založenou na demokratických principech vedení a být prospěšná svému okolí. V tomto dlouhodobém procesu se opírat o silné stránky školy, využívat další možnosti pro rozvoj a odstraňovat nebo alespoň oslabovat slabé stránky či hrozby. Profilace, výchovné a vzdělávací priority : možnosti využití počítačů ve škole je počítačová učebna, která je využívána nejen k výuce volitelného předmětu Informatika, ale především v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů a také ve volném čase v odpoledních hodinách, ve výuce i mimo vyučování umožňujeme žákům školy procvičovat učivo a připravovat se na výuku a na přijímací řízení na střední školy. Prostřednictvím internetu si mohou připravovat zadané referáty a jiné práce. organizace volného času žáků žákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit sportovní a pohybové aktivity, florbal, netradiční výtvarné techniky, biblický kroužek, jazykové kroužky, hra na zobcovou flétnu a další. Cílem je přirozenou a nenásilnou cestou rozvíjet výchovu ke zdravému životnímu stylu. činnost školní družiny důležitá služba naší školy pro dojíždějící i místní žáky. Děti mohou využívat celý areál a mají navíc svou vlastní velmi dobře vybavenou pracovnu organizace kulturních programů ve škole jsou již tradicí návštěvy divadel, součástí výuky je pravidelná návštěva divadelních souborů přímo v naší škole, škola zajišťuje pro žáky vzdělávací pořady z oblasti přírodovědné, ochrany obyvatel při mimořádných situacích, zeměpisné a zdravotnické grantové projekty škola zpracovává některé projekty, které přinášejí pestřejší využití volného času a nákup potřeb a pomůcek pro efektivnější výuku a výchovu individuální přístup vzhledem k velmi rozsáhlému spektru vzdělávacích potřeb našich žáků od žáků nadaných až po žáky s vážným zdravotním a mentálním postižením - se nám jeví jako velmi přínosné a smysluplné zaměřit strategii školy na přizpůsobení se individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. spolupráce s veřejností škola je otevřená široké veřejnosti, hojně jsou využívána sportovní zařízení školy, především v zimním období. Rodiče pomáhají s organizací plesu, vedou některé zájmové útvary ve škole. 6

7 Výchovné a vzdělávací strategie Školní vzdělávací program Svobodná škola vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo) k učení lze žáky motivovat a učinit je zajímavým a přiměřeným jejich věku nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, toho lze dosáhnou tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka pozitivně laděné hodnocení, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva činnostní učení vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Klíčové kompetence jsou členěny do souborů zaměřených na učení na řešení problémů na komunikaci na sociální a personální dovednosti na občanské postoje na pracovní činnosti Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Jsou klíčem k úspěšnosti člověka v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. Na utváření klíčových kompetencí se podílejí všechny vzdělávací oblasti, které poskytují svým obsahem dostatek příležitostí k jejich naplňování. Konkrétní podoba vzdělávacích cílů a kompetencí je vyjádřena ve výchovně vzdělávacích cílech jednotlivých vzdělávacích oblastí. 1. Kompetence k učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 7

8 Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Zadáváme referáty a slohové práce. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování Žákům umožňujeme ve vhodných případech vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Vytváříme situace, v nichž sám žák objevuje nové poznatky. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Využíváme pro získání nových poznatků knih, časopisů a jiné literatury v knihovně, ve ŠD Učíme vyhledávat žáky nové informace pomocí internetu. Využíváme pro výuku vhodných pomůcek 2. Kompetence k řešení problémů Zadávat úkoly, kde musí žák využívat poznatků z různých vzdělávacích oblastí mezipředmětové vztahy Zadávat domácí úkoly, ve kterých si musí zjistit údaje sám vlastní činností nebo u jiných institucí či jedinců Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ap). Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových vč. Internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, akce ve ŠD) Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení 3. Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných Zařazujeme besedy v rámci činnosti ŠD Vedeme žáky ke komunikaci s vedením školy Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci ve vyučování Začleňujeme do výuky skupinové vyučování Zařazujeme mluvní cvičení Pořádáme společné projekty a akce různých tříd (výlety, exkurze apod.) 8

9 4. Kompetence sociální a personální Během vzdělávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení Organizujeme spolupráci dětí při doučování látky po absencích Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, ŠD a OV) Usilujeme aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejich formulaci se sami podílejí (školní řád) Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Vedeme žáky k pomoci spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci výuky i mimo ni Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 5. Kompetence občanské Ve školních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování, spoluvytvářejí školní řád Dbáme na důsledné plnění školního řádu Vytváříme žákům pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a dbáme, aby je chránili Učíme žáky správnému vztahu k přírodě Vedeme žáky k třídění odpadu Při ozdravných pobytech v přírodě v rámci ŠD se žáci chovají jako zodpovědné osoby Žáky zapojujeme do soutěží, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů Vedeme žáky k dodržování pravidel her v rámci TV, ŠD a jinde Vedeme žáky k dodržování pravidel společenského chování na zastávkách autobusu, v autobusu při cestě do školy i ze školy a na společných školních akcích a ve školní jídelně 6. Kompetence pracovní V rámci PČ, ŠD vedeme žáky ke kladnému postoji k práci Usilujeme o to, aby se žáci podíleli na úpravě a údržbě areálu školy Žáky motivujme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci Výuku doplňujeme o praktické exkurze Vedeme vycházející žáky k uvědomělé volbě povolání Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další svou orientaci 9

10 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Postupujeme v souladu s RVP ZV a RVP ZV pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. S výukou žáků s vývojovými poruchami učení a žáků s mentálním postižením máme dlouholeté zkušenosti, a proto veškeré uvedené postupy jsou zcela konkrétní a ověřené praxí. Výuka probíhá na naší škole formou individuální integrace takových žáků do běžných tříd ZŠ. Konkrétní zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami: Nejdříve jsou žáci, u kterých se projevují příznaky některé specifické poruchy, posíláni se souhlasem rodičů na vyšetření do specializovaných zařízení Vzdělávání probíhá podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a podle individuálních vzdělávacích plánů odsouhlasených ředitelem školy, vyučujícím, zákonným zástupcem, třídním učitelem a pracovníkem specializovaného zařízení, sestavených na základě doporučení těchto zařízení Úspěšně využíváme práci pedagogické asistentky při vzdělávání žáků s mentálním postižením Úzce spolupracujeme s PPP a SPC návštěvy dětí s rodiči v těchto zařízeních a návštěvy pracovnic SPC přímo na škole Velmi přínosná je vzájemná pomoc ostatních žáků ve třídách V době po vyučování pracuje s těmito žáky dyslektická a logopedická asistentka Využíváme pomoc vychovatelky ŠD při zabezpečování přípravy žáků se speciálními potřebami na vyučování Důležitá je spolupráce s rodiči těchto žáků, vzájemná dohoda v postupech a někdy i účast rodičů ve vyučovacích hodinách Při objevení nových případů postižení začleníme do výuky další postupy potřebné k úspěšnému vzdělávání těchto žáků. Při hodnocení žáků se speciálními potřebami přihlížíme k jejich poruchám a hodnotíme s tolerancí. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním škola je připravena s takovými žáky pracovat. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola vychází z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Škola bere na zřetel fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách liší, a proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a sociálně znevýhodňujícího prostředí využívá škola výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. 10

11 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání mimořádně nadaných žáků je realizována dle ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a třetí části vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, které reprezentují nadání žáka, rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje většinou individuální vzdělávací plán, který navrhují pracovníci školských poradenských zařízení a který vytváří škola ve spolupráci s rodinou žáka. Konkrétní postupy při zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Zpracováváme individuální vzdělávací plány ve vzdělávacích oblastech, kde vynikají, průběžně jsou upravovány v souladu se vzdělávacími potřebami Obohacuje se učivo rozšiřováním a prohlubováním o další informace a také se stimuluje proces objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb v daném tématu Důraz je kladen především na řešení problémových úloh a rozvoj tvořivosti, rozvoj vyšších mentálních procesů V rámci obohacování učiva je vhodné také využívání různých exkurzí, přehlídek, soutěží, olympiád nebo zapojování do různých zájmových útvarů Rozvíjíme talent také ve ŠD Rozvíjíme talent pomocí internetu, umožňujeme práci na počítači v odpoledních hodinách v počítačové učebně Umožňujeme individuální práci s naučnou literaturou (především v knihovně) Možnost urychlení procesu vzdělávání rychlejší zvládnutí učební látky (akcelerace učiva) V případě výskytu dalších případů žáků s mimořádným nadáním začleníme do vzdělávání další postupy dle potřeby (pověřování náročnějších úkolů, vedení skupin při skupinové práci, pomoc vyučujícím při přípravě a realizaci vyučovací hodiny, řešení problémových a náročnějších úkolů se staršími spolužáky apod.). Tyto žáky je třeba neustále usměrňovat, především v chování, neboť většina mimořádně nadaných žáků zaostává nebo je jen průměrná v jiných oblastech. Proto je vhodné připravovat různé podpůrné programy zaměřené na sociální vztahy a získávání sociálních dovedností. O obsahu, průběhu vzdělávání a další péči vede škola (třídní učitel, výchovný poradce, učitel příslušného předmětu) záznamy, které jsou součástí osobní dokumentace žáka. 11

12 Vzdělávací obsah základního vzdělávání Vzdělávací obsah základního vzdělání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Dějepis, Výchova k občanství Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Hudební výchova, Výtvarná výchova Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací období základního vzdělávání Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na období 1.období ročník 2.období ročník 3.období ročník Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou na konci 5. ročníku a na konci 9. ročníku závazné. Na konci 3. ročníku je očekávaný výstup pouze orientační. Učivo je v pojetí ŠVP chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a představuje závazný výčet témat, námětů a činností, které mu škola nabídne všem žákům k osvojování. Obsah učiva Školního vzdělávacího programu Je rozpracovaný do jednotlivých ročníků. Podkladem pro rozpracování obsahu učiva bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z programu Základní škola a pedagogické zkušenosti učitelů školy. 12

13 Začlenění průřezových témat Název průřezového tématu Název tematického okruhu 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Rozvoj schopností ZpČ, M, Člověk a Čj, M, Člověk a Čj, M, Inf, Člověk poznávání svět, Vv svět, Vv a svět, Vv Čj, M Čj, M Sebepoznání a sebepojetí Tv Člověk a svět, Tv Čj, Tv Vv, Tv Př, Vv, Tv Seberegulace a sebeorganizace člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Př, Tv Př, Tv Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Tv Tv Tv Tv, Př Tv, Př ZpČ, M, Hv, Vv, Tv Vv, Tv Čj, M, Člověk a svět, Hv, Vv, Tv Vv, Tv Čj, M, Inf, Hv, Vv, Tv Čj, M, Hv, Tv, Vv Čj, M, Inf, Hv, Vv, Tv Člověk a svět, Vv, Tv Vv, Tv Př, Vv, Tv ZpČ, Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Vv Př, Vv ZpČ, Hv, Tv Čj, Člověk a svět, Hv, Tv Čj, Hv, Tv Čj, Vl, Hv, Vv, Tv Čj, Inf, Vl, Vv, Tv ZpČ, Vv Čj, Vv Čj, Vv VV, Tv Vv, Tv Člověk a svět Občanská společnost a škola Vl Občan, občanská společnost a stát Hv Hv HV Vl Inf, Vl Formy participace občanů v politickém životě Vl Principy demokracie jako formy vlády a způsobu Vl Vl Evropa a svět nás zajímá Hv Vl Aj, Vl, Hv 13

14 souvislostech Objevujeme Evropu a svět Aj, Člověk a svět Inf, Vl, Vv Př, Vl, Vv Jsme Evropané Kulturní diference Hv, Vv Člověk a svět, Hv, Vv Hv, Vv Vv Aj, Vl, Vv Vl Lidské vztahy Tv Člověk a svět, Tv Tv Vl, Tv Aj, Inf, Vl, Tv Multikulturní výchova Etnický původ Vl Aj, Inf, Vl, Tv Multikulturalita Aj, Vl Aj, Inf, Vl Princip sociálního smíru a solidarity Vl Aj, Vl Ekosystémy Vv Člověk a svět, Vv Vv Př Environmentální výchova Základní podmínky života Člověk a svět, Vv Člověk a svět, Vv Člověk a svět, Vv Př, Vv Př, Vv Lidské aktivity a problémy životního prostředí Člověk a svět Člověk a svět Vv Vv Vztah člověka k prostředí Př, Vl Př Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Inf Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv Inf, Vv Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Tv Tv Vnímání autora mediálních sdělení Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Hv Čj, Tv Čj, Tv Tvorba mediálních sdělení Inf Práce v realizačním týmu Čj 14

15 Název průřezového tématu Název tematického okruhu 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Rozvoj schopností Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, poznávání M, Z, Pč M, Pč M, Ch M, Ch Sebepoznání a sebepojetí Ov, Aj, Vv, D, Ch, Ov, Aj, Vv, Tv, Z Ov, Aj, Vv, Tv Vp, Rv Ov, Aj, Vv, Rv, Př Seberegulace a Ov, Tv, Rv, Aj, F, Ov, Tv, Nj, Aj, F, Ov, Tv, Rv, Aj,Nj, Ov, Tv, Rv, Aj, Nj, sebeorganizace M, Pč M, Pč F, M F, M Osobnostní a sociální výchova Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Ov, Rv, Tv, Z Ov, Tv Ov, Rv, Tv Ov, Rv, Tv Ov, D, Aj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Z Ov, D, Aj, Nj, Pč, Vv, Hv Ov, D, Aj, Nj Ov, D, Aj, Nj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Nj, Vp, Z Ov, D, Aj, Nj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Nj Ov, Rv, Z, Tv, Aj, D, Vv Ov, Pč, Z, Tv Ov, Rv, Pč, Tv Ov, Rv, Z, Tv Komunikace Ov, D, Z, Tv, Vv,Čj Ov, Pč, Čj, Tv Ov, Tv, Pč, Rv, Čj Ov, Tv, Aj, Čj, Nj Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Ov, D, Z, Tv, Př Ov, Tv, Pč Ov, Tv, Pč Ov, Tv, Z Ov, D, Aj, Z, Pč, Tv Ov, Tv, Vv, Z, Rv Ov, Tv, Z, Pč Hodnoty, postoje, praktická etika Pč Př, Rv, Pč Občanská společnost a škola Ov Ov Občan, občanská společnost a stát Z Ov Ov Formy participace občanů v politickém životě Ov, Z Ov, Z, D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu D, Z Z Ov, Z Ov, Z Evropa a svět nás zajímá Ov, D, Aj, Rv, Tv Ov, Aj, Inf Ov, Aj, Nj, D, Z Aj, Nj, Z Ov, Aj, Nj, Z Objevujeme Evropu a svět Ov, Z Ov, Z Z Ov, Z 15

16 Multikulturní výchova Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Ov, Z Ov, Z, D Z Ov, Z, Rv, D Ov, Aj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Ov, Z, Aj, Nj Ov, Rv, Z, Pč Ov, Pč Ov, Rv Ov, Rv, Z Ov, Z Ov Ov, Př Ov, D, Z Multikulturalita Ov, Z, Aj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Princip sociálního smíru a solidarity Ov, Z Ov Ov Ov Ekosystémy Př, Z, F, Pč Ov, Př, Pč Př, Ov Ov, Př Environmentální výchova Základní podmínky života Př, Z, D Ov, Př Př, Ch Ov, Ch, Pč, Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př, Z, F, Pč Ov, Př, Pč Př, D, Ch Ov, Z, Ch, Př Vztah člověka k prostředí Ov, Ch, Z, Vv, Pč, Př, Z, Tv, Pč Ov, Př, Pč Př, Ch Inf, Př Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Aj, Inf, Nj Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Stavba mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, D Fungování a vliv médií ve společnosti Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Rv Tvorba mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Inf Práce v realizačním týmu Ov, Čj, M, Vv Ov, Čj, Aj Ov, Čj, Aj Ov, Čj, Aj 16

17 4. Učební plán ŠVP a) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - učební plán Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace ročník ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství - 11 Fyzika - Člověk a příroda Chemie - Přírodopis - Zeměpis - 21 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

18 Tělesná výchova 10 Člověk a svět práce 5 3 Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z volné disponibilní časové dotace b) ŠVP - učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace min. časová dotace dispon. časová dotace Vyučovací předmět ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda

19 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Průřezová témata P P P P P 10 Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni realizováno v rámci obsahu učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí c) ŠVP - učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Ročník min. časová dotace disponibilní časová dotace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace

20 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti 1 1 0, ,5 práce Povinně volitelné předměty + 0, ,5 Průřezová témata P P P P Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny ,5 +6,

21 Celkový týdenní počet hodin maximum týdně P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni realizováno v rámci obsahu učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí a formou projektových dnů Disponibilní časová dotace v rozsahu 24 hodin = povinně nabídnout žákům na 2. stupni Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin dalšího cizího jazyka (nejpozději od 8.ročníku) Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk - V 1. ročníku má předmět komplexní charakter - Ve 2. až 5. ročníku má složky specifického charakteru: (o časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující) čtení a literární výchova jazykové vyučování slohový výcvik psaní - Ve 2. až 5. ročníku ZŠ se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina - V 6. až 9. ročníku ZŠ má složky specifického charakteru: (o časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující) literární výchova jazykové vyučování slohový výcvik - V rámci předmětu se na 1. stupni realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova. - Další časovou dotaci je předmět posílen z volné disponibilní časové dotace Cizí jazyk - Ve 3. až 9. ročníku ZŠ organizuje škola povinnou výuku jazyka anglického - Od 7. ročníku organizuje škola výuku povinně volitelného jazyka německého z vázané disponibilní časové dotace (celkově 6 hodin) 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více