ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A S T R M I L O V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A S T R M I L O V Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: zřizovatel: Město Strmilov fax: typ školy: státní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Svobodného člověka může vychovat jen svobodný učitel 1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP 6 4. Učební plán ŠVP Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Vlastivěda, Přírodověda Dějepis Občanská nauka Člověk a příroda Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika výchovně vzdělávacího programu školní družiny Výchovně vzdělávací plán ŠD Povinně volitelné předměty Matematický seminář Finanční gramotnost Hodnocení žáků a autoevaluace školy

3 1. Identifikační údaje Oficiální název: Motivační název: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Předkladatel: Název školy : Adresa školy : Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Tyršova 366, Strmilov IČO, RED-IZO : , Jméno ředitele: Mgr. Josef Pulkrab Kontakty: tel.: www: Zřizovatel školy: Název: Město Strmilov Adresa: Náměstí 60, Strmilov, Kontakty: tel.: fax: Platnost dokumentu : od 3. září 2012 www : web.strmilovsko.cz Podpis ředitele a razítko: 3

4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Strmilov je plně organizovaná devítitřídní škola. Plánovaná kapacita školy je 270 žáků. V poslední době se pohybuje počet kolem 160 žáků, z toho přibližně 35 % dojíždějících.. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Školní družina má svou vlastní učebnu v budově školy. Školní jídelna s kapacitou 300 jídel zajišťuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců a cizích strávníků. Vybavení školy Materiálně-technické vybavení školy je na dobré úrovni. Výuka probíhá v devíti kmenových třídách, pěti odborných učebnách (fyzika, přírodopis chemie, kreslírna, počítačová učebna, učebna jazyků) a déle jsou využívány dílna (dřevo kovo), cvičná kuchyňka, relaxační místnost, tělocvična a sportovní hala a školní pozemek.. Ve škole je zřízena samostatná knihovna, která současně slouží jako učebna pro výuku literatury a cizích jazyků. Pro podporu názorné výuky mají vyučující možnost využívat videa, televizory, DVD a CD přehrávače, videokameru, diaprojektor a interaktivní tabuli. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem, který splňuje hygienické normy. K výzdobě učeben a společných prostor školy slouží výtvarné práce žáků. V rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání byla škola vybavena sedmi žákovskými počítači. Počítače umístěné v odborné počítačové učebně jsou propojeny vnitřní počítačovou sítí a připojeny na internet. Žákům školy i pedagogům jsou počítače i využívání internetu běžně přístupné. Vzhledem k počtům dětí ve třídách se jeví jako nutnost rozšíření počtu počítačových stanic v počítačové učebně. Ve čtyřech učebnách jsou nainstalované interaktivní tabule, do kabinetů, školní družiny a knihovny byly umístěné další počítače. Všechny mají možnost připojení k internetu. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování i integraci mentálně postižených dětí. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají k dispozici potřebné učebnice, pracovní sešity a pomůcky. V rámci možností používají při výuce i výpočetní techniku. Pro všechny takto postižené děti jsou vypracovány na základě doporučení speciálních pracovišť individuální vzdělávací plány. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 13 členů, z toho je 11 učitelů, jedna vychovatelka ŠD a pedagogická asistentka. Spojují se v něm mladší i zkušení pedagogové, průměrný věk je 40 let, z hlediska pohlaví 11 žen a 2 muži. Přibližně 90 % učitelů je plně kvalifikovaných. Aprobovanost dosahuje přibližně 85 %. Ve škole pracuje jedna kvalifikovaná výchovná poradkyně pro volbu povolání, jeden metodik prevence sociálně patologických jevů a jedna dyslektická a logopedická asistentka. Někteří učitelé prošli různými kurzy např. počítačová gramotnost, protidrogová prevence, kurz první pomoci aj. 4

5 Ve škole pracují s mentálně a zdravotně postiženými žáky pedagogická asistentka. Dlouhodobé projekty Škola se v oblasti výuky a vzdělávání zaměřuje na rozvoj talentovaných a zdravotně postižených žáků. Maximálně a dlouhodobě využíváme dobré materiálnětechnické vybavení školy. V oblasti výchovy usilujeme o správné společenské vztahy, rozšiřování volnočasových aktivit a především rozvíjíme výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola dlouhodobě dosahuje úspěchů ve sportovních soutěžích. Škola také v průběhu již několika roků pořádá celou řadu okresních a krajských sportovních soutěží. Dlouhodobě je škola také úspěšná v různých okresních a krajských kolech olympiád, vynikají v olympiádách ve fyzice, matematice a cizích jazycích. V oblasti cizích jazyků jsou pořádány výměnné pobyty ve Švýcarsku, návštěvy sousedního Rakouska s hrou divadelního představení v německém jazyce, cizojazyčné korespondence, zájezdy do Anglie a různé jiné akce. Pořádáme celou řadu kulturně-vzdělávacích akcí. Jsou to exkurze do průmyslových a zemědělských podniků, ZOO, muzeí, Planetária v Českých Budějovicích, zájezdy do Prahy, pořádáme divadelní a filmová představení, koncerty, školní akademie aj. Třídní kolektivy vyjíždějí každý rok na školní výlety, osmé třídy absolvují lyžařský kurz, tradičně pořádáme vánoční karneval, dětský den a školní ples. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči je dobrá, ale vzhledem k narůstajícímu nezájmu rodičů stále obtížnější. Rodiče jsou v dostatečné míře informováni každodenně v žákovských knížkách, mají možnost kdykoli po dohodě navštívit školu a hovořit s pedagogickým sborem, organizujeme třídní schůzky, dále organizujeme schůzky s rodiči vycházejících žáků a s rodiči budoucích prvňáků. Pořádáme Den otevřených dveří, zájezdy pro rodiče s dětmi, k dispozici jsou webové stránky školy. Rodiče nám pomáhají při organizaci školního plesu a někdy také poskytují škole sponzorské dary na nákup školních potřeb a pomůcek. 5

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Školní vzdělávací program Svobodná škola naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Základní myšlenkou je vytvářet spokojenou a otevřenou školu založenou na demokratických principech vedení a být prospěšná svému okolí. V tomto dlouhodobém procesu se opírat o silné stránky školy, využívat další možnosti pro rozvoj a odstraňovat nebo alespoň oslabovat slabé stránky či hrozby. Profilace, výchovné a vzdělávací priority : možnosti využití počítačů ve škole je počítačová učebna, která je využívána nejen k výuce volitelného předmětu Informatika, ale především v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů a také ve volném čase v odpoledních hodinách, ve výuce i mimo vyučování umožňujeme žákům školy procvičovat učivo a připravovat se na výuku a na přijímací řízení na střední školy. Prostřednictvím internetu si mohou připravovat zadané referáty a jiné práce. organizace volného času žáků žákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit sportovní a pohybové aktivity, florbal, netradiční výtvarné techniky, biblický kroužek, jazykové kroužky, hra na zobcovou flétnu a další. Cílem je přirozenou a nenásilnou cestou rozvíjet výchovu ke zdravému životnímu stylu. činnost školní družiny důležitá služba naší školy pro dojíždějící i místní žáky. Děti mohou využívat celý areál a mají navíc svou vlastní velmi dobře vybavenou pracovnu organizace kulturních programů ve škole jsou již tradicí návštěvy divadel, součástí výuky je pravidelná návštěva divadelních souborů přímo v naší škole, škola zajišťuje pro žáky vzdělávací pořady z oblasti přírodovědné, ochrany obyvatel při mimořádných situacích, zeměpisné a zdravotnické grantové projekty škola zpracovává některé projekty, které přinášejí pestřejší využití volného času a nákup potřeb a pomůcek pro efektivnější výuku a výchovu individuální přístup vzhledem k velmi rozsáhlému spektru vzdělávacích potřeb našich žáků od žáků nadaných až po žáky s vážným zdravotním a mentálním postižením - se nám jeví jako velmi přínosné a smysluplné zaměřit strategii školy na přizpůsobení se individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. spolupráce s veřejností škola je otevřená široké veřejnosti, hojně jsou využívána sportovní zařízení školy, především v zimním období. Rodiče pomáhají s organizací plesu, vedou některé zájmové útvary ve škole. 6

7 Výchovné a vzdělávací strategie Školní vzdělávací program Svobodná škola vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo) k učení lze žáky motivovat a učinit je zajímavým a přiměřeným jejich věku nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, toho lze dosáhnou tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka pozitivně laděné hodnocení, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva činnostní učení vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Klíčové kompetence jsou členěny do souborů zaměřených na učení na řešení problémů na komunikaci na sociální a personální dovednosti na občanské postoje na pracovní činnosti Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Jsou klíčem k úspěšnosti člověka v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. Na utváření klíčových kompetencí se podílejí všechny vzdělávací oblasti, které poskytují svým obsahem dostatek příležitostí k jejich naplňování. Konkrétní podoba vzdělávacích cílů a kompetencí je vyjádřena ve výchovně vzdělávacích cílech jednotlivých vzdělávacích oblastí. 1. Kompetence k učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 7

8 Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Zadáváme referáty a slohové práce. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování Žákům umožňujeme ve vhodných případech vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Vytváříme situace, v nichž sám žák objevuje nové poznatky. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Využíváme pro získání nových poznatků knih, časopisů a jiné literatury v knihovně, ve ŠD Učíme vyhledávat žáky nové informace pomocí internetu. Využíváme pro výuku vhodných pomůcek 2. Kompetence k řešení problémů Zadávat úkoly, kde musí žák využívat poznatků z různých vzdělávacích oblastí mezipředmětové vztahy Zadávat domácí úkoly, ve kterých si musí zjistit údaje sám vlastní činností nebo u jiných institucí či jedinců Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ap). Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových vč. Internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, akce ve ŠD) Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení 3. Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných Zařazujeme besedy v rámci činnosti ŠD Vedeme žáky ke komunikaci s vedením školy Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci ve vyučování Začleňujeme do výuky skupinové vyučování Zařazujeme mluvní cvičení Pořádáme společné projekty a akce různých tříd (výlety, exkurze apod.) 8

9 4. Kompetence sociální a personální Během vzdělávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení Organizujeme spolupráci dětí při doučování látky po absencích Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, ŠD a OV) Usilujeme aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejich formulaci se sami podílejí (školní řád) Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Vedeme žáky k pomoci spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci výuky i mimo ni Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 5. Kompetence občanské Ve školních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování, spoluvytvářejí školní řád Dbáme na důsledné plnění školního řádu Vytváříme žákům pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a dbáme, aby je chránili Učíme žáky správnému vztahu k přírodě Vedeme žáky k třídění odpadu Při ozdravných pobytech v přírodě v rámci ŠD se žáci chovají jako zodpovědné osoby Žáky zapojujeme do soutěží, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů Vedeme žáky k dodržování pravidel her v rámci TV, ŠD a jinde Vedeme žáky k dodržování pravidel společenského chování na zastávkách autobusu, v autobusu při cestě do školy i ze školy a na společných školních akcích a ve školní jídelně 6. Kompetence pracovní V rámci PČ, ŠD vedeme žáky ke kladnému postoji k práci Usilujeme o to, aby se žáci podíleli na úpravě a údržbě areálu školy Žáky motivujme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci Výuku doplňujeme o praktické exkurze Vedeme vycházející žáky k uvědomělé volbě povolání Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další svou orientaci 9

10 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Postupujeme v souladu s RVP ZV a RVP ZV pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. S výukou žáků s vývojovými poruchami učení a žáků s mentálním postižením máme dlouholeté zkušenosti, a proto veškeré uvedené postupy jsou zcela konkrétní a ověřené praxí. Výuka probíhá na naší škole formou individuální integrace takových žáků do běžných tříd ZŠ. Konkrétní zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami: Nejdříve jsou žáci, u kterých se projevují příznaky některé specifické poruchy, posíláni se souhlasem rodičů na vyšetření do specializovaných zařízení Vzdělávání probíhá podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a podle individuálních vzdělávacích plánů odsouhlasených ředitelem školy, vyučujícím, zákonným zástupcem, třídním učitelem a pracovníkem specializovaného zařízení, sestavených na základě doporučení těchto zařízení Úspěšně využíváme práci pedagogické asistentky při vzdělávání žáků s mentálním postižením Úzce spolupracujeme s PPP a SPC návštěvy dětí s rodiči v těchto zařízeních a návštěvy pracovnic SPC přímo na škole Velmi přínosná je vzájemná pomoc ostatních žáků ve třídách V době po vyučování pracuje s těmito žáky dyslektická a logopedická asistentka Využíváme pomoc vychovatelky ŠD při zabezpečování přípravy žáků se speciálními potřebami na vyučování Důležitá je spolupráce s rodiči těchto žáků, vzájemná dohoda v postupech a někdy i účast rodičů ve vyučovacích hodinách Při objevení nových případů postižení začleníme do výuky další postupy potřebné k úspěšnému vzdělávání těchto žáků. Při hodnocení žáků se speciálními potřebami přihlížíme k jejich poruchám a hodnotíme s tolerancí. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním škola je připravena s takovými žáky pracovat. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola vychází z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Škola bere na zřetel fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách liší, a proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a sociálně znevýhodňujícího prostředí využívá škola výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. 10

11 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání mimořádně nadaných žáků je realizována dle ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a třetí části vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, které reprezentují nadání žáka, rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje většinou individuální vzdělávací plán, který navrhují pracovníci školských poradenských zařízení a který vytváří škola ve spolupráci s rodinou žáka. Konkrétní postupy při zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Zpracováváme individuální vzdělávací plány ve vzdělávacích oblastech, kde vynikají, průběžně jsou upravovány v souladu se vzdělávacími potřebami Obohacuje se učivo rozšiřováním a prohlubováním o další informace a také se stimuluje proces objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb v daném tématu Důraz je kladen především na řešení problémových úloh a rozvoj tvořivosti, rozvoj vyšších mentálních procesů V rámci obohacování učiva je vhodné také využívání různých exkurzí, přehlídek, soutěží, olympiád nebo zapojování do různých zájmových útvarů Rozvíjíme talent také ve ŠD Rozvíjíme talent pomocí internetu, umožňujeme práci na počítači v odpoledních hodinách v počítačové učebně Umožňujeme individuální práci s naučnou literaturou (především v knihovně) Možnost urychlení procesu vzdělávání rychlejší zvládnutí učební látky (akcelerace učiva) V případě výskytu dalších případů žáků s mimořádným nadáním začleníme do vzdělávání další postupy dle potřeby (pověřování náročnějších úkolů, vedení skupin při skupinové práci, pomoc vyučujícím při přípravě a realizaci vyučovací hodiny, řešení problémových a náročnějších úkolů se staršími spolužáky apod.). Tyto žáky je třeba neustále usměrňovat, především v chování, neboť většina mimořádně nadaných žáků zaostává nebo je jen průměrná v jiných oblastech. Proto je vhodné připravovat různé podpůrné programy zaměřené na sociální vztahy a získávání sociálních dovedností. O obsahu, průběhu vzdělávání a další péči vede škola (třídní učitel, výchovný poradce, učitel příslušného předmětu) záznamy, které jsou součástí osobní dokumentace žáka. 11

12 Vzdělávací obsah základního vzdělávání Vzdělávací obsah základního vzdělání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Dějepis, Výchova k občanství Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Hudební výchova, Výtvarná výchova Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací období základního vzdělávání Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na období 1.období ročník 2.období ročník 3.období ročník Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou na konci 5. ročníku a na konci 9. ročníku závazné. Na konci 3. ročníku je očekávaný výstup pouze orientační. Učivo je v pojetí ŠVP chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a představuje závazný výčet témat, námětů a činností, které mu škola nabídne všem žákům k osvojování. Obsah učiva Školního vzdělávacího programu Je rozpracovaný do jednotlivých ročníků. Podkladem pro rozpracování obsahu učiva bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z programu Základní škola a pedagogické zkušenosti učitelů školy. 12

13 Začlenění průřezových témat Název průřezového tématu Název tematického okruhu 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Rozvoj schopností ZpČ, M, Člověk a Čj, M, Člověk a Čj, M, Inf, Člověk poznávání svět, Vv svět, Vv a svět, Vv Čj, M Čj, M Sebepoznání a sebepojetí Tv Člověk a svět, Tv Čj, Tv Vv, Tv Př, Vv, Tv Seberegulace a sebeorganizace člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Př, Tv Př, Tv Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Tv Tv Tv Tv, Př Tv, Př ZpČ, M, Hv, Vv, Tv Vv, Tv Čj, M, Člověk a svět, Hv, Vv, Tv Vv, Tv Čj, M, Inf, Hv, Vv, Tv Čj, M, Hv, Tv, Vv Čj, M, Inf, Hv, Vv, Tv Člověk a svět, Vv, Tv Vv, Tv Př, Vv, Tv ZpČ, Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Vv Př, Vv ZpČ, Hv, Tv Čj, Člověk a svět, Hv, Tv Čj, Hv, Tv Čj, Vl, Hv, Vv, Tv Čj, Inf, Vl, Vv, Tv ZpČ, Vv Čj, Vv Čj, Vv VV, Tv Vv, Tv Člověk a svět Občanská společnost a škola Vl Občan, občanská společnost a stát Hv Hv HV Vl Inf, Vl Formy participace občanů v politickém životě Vl Principy demokracie jako formy vlády a způsobu Vl Vl Evropa a svět nás zajímá Hv Vl Aj, Vl, Hv 13

14 souvislostech Objevujeme Evropu a svět Aj, Člověk a svět Inf, Vl, Vv Př, Vl, Vv Jsme Evropané Kulturní diference Hv, Vv Člověk a svět, Hv, Vv Hv, Vv Vv Aj, Vl, Vv Vl Lidské vztahy Tv Člověk a svět, Tv Tv Vl, Tv Aj, Inf, Vl, Tv Multikulturní výchova Etnický původ Vl Aj, Inf, Vl, Tv Multikulturalita Aj, Vl Aj, Inf, Vl Princip sociálního smíru a solidarity Vl Aj, Vl Ekosystémy Vv Člověk a svět, Vv Vv Př Environmentální výchova Základní podmínky života Člověk a svět, Vv Člověk a svět, Vv Člověk a svět, Vv Př, Vv Př, Vv Lidské aktivity a problémy životního prostředí Člověk a svět Člověk a svět Vv Vv Vztah člověka k prostředí Př, Vl Př Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Inf Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv Inf, Vv Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Tv Tv Vnímání autora mediálních sdělení Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Hv Čj, Tv Čj, Tv Tvorba mediálních sdělení Inf Práce v realizačním týmu Čj 14

15 Název průřezového tématu Název tematického okruhu 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Rozvoj schopností Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, poznávání M, Z, Pč M, Pč M, Ch M, Ch Sebepoznání a sebepojetí Ov, Aj, Vv, D, Ch, Ov, Aj, Vv, Tv, Z Ov, Aj, Vv, Tv Vp, Rv Ov, Aj, Vv, Rv, Př Seberegulace a Ov, Tv, Rv, Aj, F, Ov, Tv, Nj, Aj, F, Ov, Tv, Rv, Aj,Nj, Ov, Tv, Rv, Aj, Nj, sebeorganizace M, Pč M, Pč F, M F, M Osobnostní a sociální výchova Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Ov, Rv, Tv, Z Ov, Tv Ov, Rv, Tv Ov, Rv, Tv Ov, D, Aj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Z Ov, D, Aj, Nj, Pč, Vv, Hv Ov, D, Aj, Nj Ov, D, Aj, Nj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Nj, Vp, Z Ov, D, Aj, Nj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Nj Ov, Rv, Z, Tv, Aj, D, Vv Ov, Pč, Z, Tv Ov, Rv, Pč, Tv Ov, Rv, Z, Tv Komunikace Ov, D, Z, Tv, Vv,Čj Ov, Pč, Čj, Tv Ov, Tv, Pč, Rv, Čj Ov, Tv, Aj, Čj, Nj Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Ov, D, Z, Tv, Př Ov, Tv, Pč Ov, Tv, Pč Ov, Tv, Z Ov, D, Aj, Z, Pč, Tv Ov, Tv, Vv, Z, Rv Ov, Tv, Z, Pč Hodnoty, postoje, praktická etika Pč Př, Rv, Pč Občanská společnost a škola Ov Ov Občan, občanská společnost a stát Z Ov Ov Formy participace občanů v politickém životě Ov, Z Ov, Z, D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu D, Z Z Ov, Z Ov, Z Evropa a svět nás zajímá Ov, D, Aj, Rv, Tv Ov, Aj, Inf Ov, Aj, Nj, D, Z Aj, Nj, Z Ov, Aj, Nj, Z Objevujeme Evropu a svět Ov, Z Ov, Z Z Ov, Z 15

16 Multikulturní výchova Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Ov, Z Ov, Z, D Z Ov, Z, Rv, D Ov, Aj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Ov, Z, Aj, Nj Ov, Rv, Z, Pč Ov, Pč Ov, Rv Ov, Rv, Z Ov, Z Ov Ov, Př Ov, D, Z Multikulturalita Ov, Z, Aj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Princip sociálního smíru a solidarity Ov, Z Ov Ov Ov Ekosystémy Př, Z, F, Pč Ov, Př, Pč Př, Ov Ov, Př Environmentální výchova Základní podmínky života Př, Z, D Ov, Př Př, Ch Ov, Ch, Pč, Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př, Z, F, Pč Ov, Př, Pč Př, D, Ch Ov, Z, Ch, Př Vztah člověka k prostředí Ov, Ch, Z, Vv, Pč, Př, Z, Tv, Pč Ov, Př, Pč Př, Ch Inf, Př Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Aj, Inf, Nj Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Stavba mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, D Fungování a vliv médií ve společnosti Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Rv Tvorba mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Inf Práce v realizačním týmu Ov, Čj, M, Vv Ov, Čj, Aj Ov, Čj, Aj Ov, Čj, Aj 16

17 4. Učební plán ŠVP a) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - učební plán Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace ročník ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství - 11 Fyzika - Člověk a příroda Chemie - Přírodopis - Zeměpis - 21 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

18 Tělesná výchova 10 Člověk a svět práce 5 3 Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z volné disponibilní časové dotace b) ŠVP - učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace min. časová dotace dispon. časová dotace Vyučovací předmět ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda

19 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Průřezová témata P P P P P 10 Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni realizováno v rámci obsahu učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí c) ŠVP - učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Ročník min. časová dotace disponibilní časová dotace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace

20 Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti 1 1 0, ,5 práce Povinně volitelné předměty + 0, ,5 Průřezová témata P P P P Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny ,5 +6,

21 Celkový týdenní počet hodin maximum týdně P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni realizováno v rámci obsahu učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí a formou projektových dnů Disponibilní časová dotace v rozsahu 24 hodin = povinně nabídnout žákům na 2. stupni Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin dalšího cizího jazyka (nejpozději od 8.ročníku) Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk - V 1. ročníku má předmět komplexní charakter - Ve 2. až 5. ročníku má složky specifického charakteru: (o časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující) čtení a literární výchova jazykové vyučování slohový výcvik psaní - Ve 2. až 5. ročníku ZŠ se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina - V 6. až 9. ročníku ZŠ má složky specifického charakteru: (o časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující) literární výchova jazykové vyučování slohový výcvik - V rámci předmětu se na 1. stupni realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova. - Další časovou dotaci je předmět posílen z volné disponibilní časové dotace Cizí jazyk - Ve 3. až 9. ročníku ZŠ organizuje škola povinnou výuku jazyka anglického - Od 7. ročníku organizuje škola výuku povinně volitelného jazyka německého z vázané disponibilní časové dotace (celkově 6 hodin) 21

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Mezipředmětové vztahy --> český jazyk a literatura - 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje:

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů a k dorozumívání v ústní i písemné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA září - červen Soustředěně a pozorně naslouchá Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život - 2018 ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 4.1.1. Český jazyk a literatura Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova 1. ročník ČJL-3-2-01 Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více