Historické plány pevnosti Terezín ve vídeàském Kriegsarchivu archivní studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historické plány pevnosti Terezín ve vídeàském Kriegsarchivu archivní studie"

Transkript

1 Historické plány pevnosti Terezín ve vídeàském Kriegsarchivu archivní studie Vladimíra RÁKOSNÍKOVÁ V lednu 1780 byly zahájeny práce na projektu nové habsburské pevnosti pojmenované Terezín. V lednu 1790 byly stavební fortifikaãní práce ukonãeny a pevnost byla schopna obrany. Je to snad jediné mûsto, které bylo vystavûno zcela bez odchylek tak, jak inïen rûm spadlo s prkna. A navíc je to ideální mûsto, ideální sv m pravoúhl m pûdorysem i funkãní náplní, uzavfiené do oktogonální hvûzdice hradeb jako zcela pravidelného grafického prvku, dominujícího labské níïinû. NíÏina byla podrobena idei v takové mífie, Ïe její prostor vyhovûl nejen soudobému zpûsobu obrany, ale i fenoménu ars militaris. InÏen fii realizovali své znalosti váleãného umûní bez ohledu ke krajinû, pfiesto v ak je do ní vloïen stavební celek z panoramatick ch pohledû nenápadn. PÛsobí jako rozsáhl ploch pahorek, z jehoï hlinûn ch obvodov ch valû vyrûstá jediná dominanta kostelní vûï. Plány Ïenijního fieditelství se dochovaly od samého vzniku ideje díla a Terezín je mûstem, které má zachovan stavební archiv jiï od doby svého zaloïení, tedy 230 let. Kdo byli inspirátofii a realizátofii tohoto neobvyklého díla? Hlavní ideu pevnostního mûsta i s detaily koncipoval jiï zakládací císafisk dekret pevností Terezín a Josefov. Archivní v kresy dokladují pfiesné plnûní tohoto politického a strukturního zadání. 1 Mûsto a pevnost Terezín podléhají od roku 1992 památkové ochranû urbanistického souboru, neboè nafiízením vlády zde byla prohlá ena mûstská památková rezervace. Historick a umûleck v znam tohoto pevnostního celku post-vaubanského období byl souhrnnû definován jiï v 60. letech 20. století (Andrej RomaÀák, Dobroslav Líbal a dal í). 2 Následnû byly podniknuty první kroky k památkové ochranû. Byl prohlá en soubor kulturních památek mûsta a národní kulturní památka Malá pevnost s ochrann m pásmem. 3 KaÏd z analytick ch krokû pro zpracování jmenovan ch úfiedních dokumentû znamenal nutnost studia archivních materiálû, bohuïel nikoliv v takové ífii, jakou si problematika zasluhovala. DÛvodem byl zfiejmû nedostatek ãasu, materiálov ch podpor, politické vûle a jistû i v jimeãného osobního zaujetí. Zásadní zmûnu v situaci navodila aï povodeà v srpnu roku 2002, kdy ohroïení památky vãetnû stop jejího vnitfiního fenoménu ghetta zajistilo souãinnost národních i nadnárodních aktivit do té míry, Ïe byl umoïnûn podrobn v zkum Staatsarchivu Kriegsarchivu ve Vídni (dále jen KA Wien). Na Ïádost tehdej ího zastupitelstva mûsta Terezín v ãele se starostou Ing. Janem Horníãkem zahájil SÚPP Praha, ústfiední pracovi tû intenzivní korespondenci s KA Wien a ostatními subjekty ve vûci zainteresovan mi, 4 takïe jiï v bfieznu 2003 mohl b t pfii Poznámky 1 My, Josef Druh, z BoÏí milosti volen ímsk císafi, po v echny ãasy rozmnoïitel fií e, král v Nûmecku, Uhrách a âechách etc., arcikníïe rakousk, kníïe burgundsk a lotrinsk etc. Dáno v na em hlavním a sídelním mûstû Vídni 9. dne mûsíce prosince v roce V 19. roce na- í vlády v fiímsk ch a 3. roce vlády v dûdiãn ch zemích. 2 Andrej ROMA ÁK: Pevnost Terezín, Severoãeské nakladatelství, Ústí nad Labem Autor v úvodu shromaïìuje poznatky o teoretické a praktické bázi novovûkého fortifikaãního stavitelství, tj. od staroitalské koly, nûmeck ch teoretikû, holandské a rané francouzské koly aï k vrcholu pfiedstavovanému Sébastienem Le Prestre de Vaubanem ( ) a Louisem Cormontaignem ( ), jejichï zásady zdokonalila poslední francouzská kola v Mezières. Cit.: Tato práce je prvním pokusem proniknout do sloïitého pevnostního komplexu, najít smysl i funkci jednotliv ch jeho ãlánkû, umnû sefiazen ch do uceleného, matematicky propoãteného systému, zaãlenûného do obranné soustavy tehdej ího státu. Pevnost Terezín pfiedstavuje ve svém souhrnu syntézu prvkû, jeï se postupnû rodily v prûbûhu pfiedchozích dvou století, praxí i teorií byly ovûfiovány a posléze kompletovány, aï se z pûvodní jednoduché fortifikace vyvinuly sloïité a na svou dobu velmi dokonalé pevnostní systémy. MoÏno tedy fiíci, Ïe terezínská pevnost, dílo mar ála Pellegriniho a mar ála Steinmetze, pfiedstavuje hmotné ztvárnûní teorie francouzské mezierské koly. I díky tomu patfií Terezín jak po stránce taktické, tak i stavební mezi nejdokonalej í pevnostní systémy v Evropû. Dobroslav LÍBAL: Terezín, Stavebnû-historick prûzkum, SÚRPMO fiíjen Cit.: V rámci hlavního období v stavby byla zbudována vlastní pevnost na levém bfiehu Ohfie i tak zvaná tvrz (Fort), pozdûji Malá pevnost, jeï podle pûvodního plánu mûla b t s mostem pfies Novou Ohfii spojena toliko krytou cestou. Ov em jiï v roce 1786 byl vypracován plán na zfiízení takzvan ch horních a dolních retranchement. Jsou to velká prostranství po obou stranách kryté cesty spojující pevnost a Malou pevnost, které byly po severní a jiïní stranû uzavfieny bastionovou frontou. Po znovuosvobození zûstává Terezín navïdy symbolem rozpoutané zloãinné lidské zloby. Na jejím pozadí r suje se v ak podivuhodná pozdnû barokní fortifikace naplnûná zvlá tní nedefinovatelnou tragickou poesií. Otokar VOTOâEK: Terezín, Praha Cit.: RovnûÏ pûdorysná dispozice pevnostního mûsta uvnitfi hradeb, mírnû protáhlého od severu k jihu, je ve sv ch hlavních rysech fixována jiï na projektu generála Pellegriniho z roku Byla navrïena jako pravideln útvar achovnicového typu, o jak usilovali v âechách i jinde jiï lokátofii mûst gotick ch a zejména teoretikové urbanismu renesanãního a barokního. V tomto pfiípadû byl pûdorys doveden aï do polohy grafického obrazce témûfi ornamentálního, ve kterém i erární budovy vãetnû kasáren byly rozloïeny zcela symetricky podle hlavní kompoziãní osy západ-v chod. 3 Národní kulturní památka Malá pevnost s Národním hfibitovem a se souborem nemovit ch kulturních památek v historickém jádru mûsta Terezína. Usnesení vlády âssr ã. 251 ze dne Dále pak Ochranné pásmo NKP. Rozhodnutí o zfiízení ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním hfibitovem a se souborem nemovit ch kulturních památek v historickém jádru mûsta Terezína. ONV, odbor kultury Litomûfiice ãj. 1085/90 ze dne 20. srpna Dále pak Památková rezervace. Nafiízení vlády âeské republiky ze dne 29. ãervence 1992 o prohlá ení území historického jádra mûsta Franti kovy Láznû a území pevnosti Terezín za památkové rezervace. 4 Ve vûci archivu ve Vídni byl osloven Rakousk kulturní institut a kulturní ata é Rakouského velvyslanectví (Susanne Ranetzky, Walter Perché, Jana Kubíãková). Zájem o pomoc po povodni projevili v cafii (Swiss Cooperation Office Hugo Gisler, Carole Guertler, Dagmar Svobodová), Bıro fır Denkmalpflege, Architektur und Ortsbildberatung (Eduard Mıller), Institut fır Bauforschung, Inventarisation und Dokumentation (Heinz Pantli) a ICOMOS (Astrid Debold-Kritter a Bayerisches Landesamt fır Denkmalpflege Michael Petzet, Ursula Mandel). Finanãnû pfiispûla Getty Foundation pro projekt sanace Malé pevnosti (Ing. Michael Balík). Realizace zajistily firmy ehák SPELEO, Prospekta 90 a dal í. Paní Margot WallstrŒm v zastoupení EU koordinovala a usnadàovala nûkteré kroky a zpfiístupnûní Europrojektu Terezín 2003 (MûÚ Terezín, REWOP a.s., Asociace k podpofie podnikání, âeská rozvojová agentura a dal í). 376

2 1 2 Obr. 1. Terénní plán terezínské pevnosti 1:10 000, (Kriegsarchiv Wien) Obr. 2. Terezín, fiezy kontrgardou XXII. Podepsáni De Vaux a Milanese, (Kriegsarchiv Wien) 377

3

4 Obr. 3. PÛdorys a fiezy ravelinu XX. a k nûmu pfiipojen ch lunet XXXV. a XXXVI. spolu s ãástí kontreskarpy u bastionu VII. Podepsán Luitl, (Kriegsarchiv Wien) Obr. 4. Hlavní plán pevnosti Terezín. Podepsán Johannes v. Milanes, 1790? (Kriegsarchiv Wien) mé sluïební cestû do KA Wien potvrzen rozsah a zpûsob spolupráce a práce byly ihned zahájeny. 5 Materiály KA Wien byly poskytnuty k okamïitému kopírování na místû s tím, Ïe bylo uhrazeno pouze asi 50 % nákladû. Bylo dohodnuto, Ïe reciproãnû obdrïí KA Wien kompletní digitalizovanou dokumentaci, tedy plány a texty. V kresy a texty byly prohlédnuty a vytfiídûny dle dûleïitosti, rozmûrû, barevnosti, po kození a tak dále. V echny v kresy byly poïadovány v ãernobílé kopii 1 : 1 a nûkteré zároveà v barevné fotografické reprodukci tak, aby bylo eventuálnû moïno provést pozdûj í dedukci barevnosti ãernobíl ch kopií a jejích valérû. Archivní fond GPA Inland C IV Theresienstadt obsahuje asi 850 stran textu a 207 barevn ch originálû plánû rozmûrû prûmûrnû asi 70 x 120 cm, mnohdy v ak i s délkou dosahující 2 m. Napfiíklad v kresy hradebních prvkû mají rozmûry 200 x 120 cm, 180 x 140 cm, 250 x 50 cm. Kopírovací stroje KA Wien umoïnily pouze ãernobílé kopírování velkoplo n m xeroxem v pomûru 1 : 1, v kresy vût í ífie neï 1 m bylo moïné pouze pfiefotografovat jako barevné negativy. BohuÏel ve v sledném ãernobílém pfienosu dat zanikla umûlecká hodnota díla, neboè archivní plány jsou kolorované jemn mi barvami, stínované a ruãnû popisované; kaïd z nich je tedy osobním originálem. Pouze 39 barevn ch upraven ch digitálních reprodukcí nám pfiibliïuje umûleckou hodnotu tohoto díla (poloïky B01 B39). 6 Celá akce byla ãasovû a finanãnû velmi nároãná a pfiedev ím proces digitalizace získan ch kopií a jeho sponzorské hrazení znamenaly posunutí závûreãn ch prací aï do roku Nezanedbatelné zdrïení znamenalo i dlouhé dohadování podmínek copyrightu mezi mûstem Terezín a KA Wien. Podmínkami byl zavázán i jedin dal í ãesk nabyvatel digitálních kopií, Národní památkov ústav (dfiíve SÚPP Praha). 7 Závûr v zkumu archivní studie Terezín CZ. Plány Kriegsarchiv Wien. NPÚ, ústfiední pracovi tû, zpracovala Ing. arch. Vladimíra Rákosníková V roce 2005 byla dokonãena digitalizace ãernobíl ch kopií a v roce 2008 byl zpfiístupnûn k práci i digitalizovan elaborát 39 barevn ch negativû. S tímto celkem 258 digitálních poloïek (ãernobílé R + barva B) bylo tedy jiï moïno zacházet jako se souhrnnû vypovídajícím materiálem a autorka archivní studie uzavfiela v zkum elaborátem, pfiedan m v archivním boxu ve 3 paré zainteresovan m organizacím. 8 Podrobn souhrnn v zkum plánû byl provádûn v hradnû na digitálním médiu. 9 Práce byla ãasovû velmi nároãná, neboè pfiibliïovacích krokû na PC k pfiesnému ãtení dat jednotliv ch plánû byly tisíce. A po de ifrování nûmeckého textu, rukopisu zpracovatelû, gramatick ch chyb a dobov ch zvlá tností písma následoval ruãní pfiepis, vytfiíbení názoru na v kres a pak dal í a dal í kontroly ãtení. Tato ãást studie byla základním pfiínosem pro orientaci v získan ch dobov ch materiálech. Tabulka v kresû, takzvan Soupis digitalizovan ch plánû, obsahuje pfiidané ãíslo dg v kresu (R, B ), pfiesn pfiepis nûmeckého názvu v kresu, jméno autora v kresu a data, 10 pravdûpodobn vztah k ãíslu v kresu inventáfie Wien, 11 poznámku s popisem základní problematiky (nikoliv pfieklad nûmeckého názvu) a pozornost, tedy návod k rychlé orientaci o umístûní tématu v lokalitû. Pfiílohou bylo 10 digitálních nosiãû. 12 Poznámky 5 Kriegsarchiv Wien zastupoval v jednáních fieditel dvorní rada Dr. Christoph Tepperberg a vrchní rada Dr. Robert Rill. Díky pfiedchozím kontaktûm bylo jiï v prvním dnu jednání pfiipraveno 207 v kresû a kompletní texty pfiibliïnû 425 oboustrann ch listû. PfiestoÏe pfiedpisy ústavu umoï- Àují dát badatelûm ke studiu jen asi 10 materiálû dennû, byla pro mû naráz zpfiístupnûna celá dokumentace Ïenijního fondu Terezín, a to dokonce na samostatném pracovi ti po celou dobu úvodního pracovního t dne v bfieznu PfiestoÏe zvolen zpûsob pfienosu dat není ideální, byl v té dobû jedinû moïn. Pfiímá digitalizace kamerou v KA Wien nebyla vzhledem k provozním podmínkám archivu i vzhledem k m m finanãním a ãasov m moïnostem moïná. Získané ãernobílé kopie tedy digitalizoval AIP Beroun s. r. o. aï na pracovi ti Klementinum Praha v letech PouÏit byl bezdotykov systém skenování CRUSE Special Book Scaner CS 145 B 220, kter umoïnil rozli ení 1250 DPI. (Sken zachytil ov em jiï posun kvality, zpûsoben prvním kopírováním v KA Wien, tj. xerox ãi barevnou fotografii.) Barevné negativy 39 plánû reprodukovalo digitálnû NPÚ ÚP, oddûlení fotodokumentace v roce (Fotografie byly ve v sledném DVD upraveny.) Skenování okopírovan ch textû provedl SÚPP v Ústí nad Labem v roce Digitální kopie byly zúãastnûn m pfiedávány postupnû, a to v letech 2003, 2005 a 2008, s poïadavkem doplnûní jiï dfiíve pfiedan ch médií (10 CD) do v sledného archivního boxu viz Závûr v zkumu Archivní studie. 7 Sumarizace prûbûhu prací: PrÛzkum v KA Wien ; Vyzvednutí kopií 1 : 1 ãernobíl ch plánû R1 R4 dne v KA Wien; digitalizace textû kvûten 2003, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem; digitalizace kopií R1 R4 do AIP Beroun s. r. o.; vyzvednutí kopií 1 : 1 ãernobíl ch plánû R5 R6 dne v KA Wien; vyzvednutí barevn ch negativû plánû B1 B39 dtto; digitalizace kopií R5 R6 do AIP Beroun s. r. o.; digitalizace barevn ch negativû B01 B39 do ãervna 2008 NPÚ ÚP; závûreãná archivní studie bfiezen ãerven 2008 Ing. arch. Rákosníková, NPÚ, od ledna 2004 v dûchodu. 8 Kompletní paré obdrïeli v ãervnu 2008: paré 01 Kriegsarchiv, Ãsterreichisches Staatsarchiv; paré 02 Terezín, starostka R. âechová; paré 03 Národní památkov ústav, ústfiední pracovi tû, generální fieditel P. Jerie; paré 04 archivní, Vladimíra Rákosníková, zpracovatel. 9 Pofiízené ãernobílé kopie 1 : 1 byly od pfievzetí z AIP Beroun s. r. o. archivovány u navrhovatelû v zkumu Ing. Jana Horníãka a Ing. Radka Vraného z MûÚ Terezín. 10 Pfiepis názvu byl proveden bez jazykové úpravy, autofii mezi v emi úfiedními podpisy byli urãeni zãásti znalostí a zãásti intuicí, datum bylo zvoleno nejstar í nalezené. 11 Jedin m soupisov m podkladem byla tabulka PhDr. Vladimíra Kupky Katalog plánû a map k pevnosti Terezín uloïen ch v Kriegsarchivu ve Vídni. Nelze tvrdit, Ïe vztah ãísel digitalizovan ch plánû k tomuto soupisu je zcela správn. V kresy totiï byly v KA Wien kopírovány nesouvisle, pfieházenû a z tûchto ãernobíl ch kopií v kresû 1 : 1 (následnû digitalizovan ch) tak zmizelo inventární archivní ãíslo, uvedené na rubové stranû v kresu. Tím byla i ve - kerá vstupní tfiídící práce znehodnocena. Vztah k tabulce V. Kupky tedy mohl b t v závûru prací jenom pfiibliïn. âasto bylo urãení vztahu pouze dedukováno z údajû obou soupisû, jako byly napfiíklad rozmûry plánu, autofii, rok vyhotovení a tak dále. 12. V sledn archivní box obsahoval tyto sloïky: Seznam dokumentace: a) Zpráva úkolu; b) Katalog plánû a map k pevnosti Terezín (tabulka Vladimír Kupka); c) Soupis digitalizovan ch plánû R1 R6, B01 B39 (tabulka obsah viz v e); d) Staniãení plánû R1 R6, B01 B39 (zákres lokality kaïdého plánu do nûkolika situací); e) Soupis textû Pavel Zahradník (pfieklad, struãná definice obsahu 850 stran textû). Plány R1 náhledy; Plány R2, R3 náhledy; Plány R4 náhledy; Plány R5, R6 náhledy; Plány B náhledy. Digitální kopie pfiílohy: 1) Terezín plány CD1 (ãervená): R1-01 aï R1-R41b; R2-01 aï R2-37; 2) Terezín plány CD2 (modrá): R3-01 aï R3-19; R4-01 aï R4-44d; 3) Terezín plány CD3 (zelená): dtto CD1 a CD2 (náhled); 4) Terezín plány CD4: R5-01 aï R5-18; R6-01 aï R6-27b; 5) Terezín plány CD5: dtto CD4 (náhled); 6) Terezín plány DVD barva: B01 aï B39; 7) Texty 4x CD. Soubor obsahuje celkem 207 vídeàsk ch v kresû, digitální podoba má celkem 258 poloïek. 379

5 5 Obr. 5. Terezín, Malá pevnost. PÛdorys, fiezy a fasáda napou tûcích stavidel, barevná verze. Podepsán Ingen, (Kriegsarchiv Wien) Obr. 6. Terezín, plán bastionu a kavalíru IV. vlevo úroveà dûlostfieleck ch stolû, vpravo úroveà kasemat. Podepsán Leide, (Kriegsarchiv Wien) Obr. 7. Obr. 5, ãernobílá verze. (Kriegsarchiv Wien) Obr. 8. Terezín, fiez Dolní vodní bránou mezi bastiony VII. a VIII. Podepsán d Alio, (Kriegsarchiv Wien) 6 380

6

7 Obr. 9. Písemná dokumentace k Terezínu ve VÚA, Vojensk historick archiv Praha, stav v roce (Foto V. Rákosníková) Obr. 10. Náhled na stránku dokladové ãásti GPA Inland C IV Theresienstadt. (Kriegsarchiv Wien) 9 10 Komentáfi k obsahu archivu Traux a Gelpha pûsobila v Terezínû fiada dal- V kresy jsou v archivu víceménû fiazeny tematicky, i kdyï ne dûslednû. Základní vût í celky té- d Ajot, de Wasque, Harrach, Jílovsk, Giustini, ích inïen rû, napfiíklad Chastelet, Ligne, Allio mat jsou tyto: situace území; opevnûní Hlavní George d Anthon, Peykert, Fuhrmann, Hacker, pevnosti; opevnûní Malé pevnosti (dfiíve zvané Koffler, Tosinger, A. de Val a dal í. 14 VídeÀsk archiv doplàuje dal í jména, napfiíklad de Pierken, Fort); Horní retranchement a Dolní retranchement; nábfieïí Ohfie; podzemí naslouchací a minové chodby; krytá cesta; napou tûcí a vypou - Cornerod, Gallina, Diebel, Obert, von Kassig, Enhuber, Leide, Carossa, Antoine de Traux, Oettl, tûcí systém pfiíkopû a inundaãních kotlin; v znamné stavební prvky (brány a poterny, mosty, brandt, de Vaux, Johannes v. Milanese, Duforron, Wellsperg, Hentzig, Otto Beck, Benczus, Gersten- prachárny a jiné). Gilowski, Rottenberg, Ingen, Insshamer, Soswayna, de Vasques, Paulini, Werner, Gudera Zvlá tní a pomûrnû rozsáhlou poloïku ãiní v kresy opevàovacích prvkû fortû na litomûfiickém návr í a baterií na obou bfiezích Labe (viz r ch inïen rû, napfiíklad: konstrukce valû, hradeb Z podpisû vypl vá i urãitá specializace nûkte- obr ). Mezi nimi jsou i nerealizované skici a vodních bran de Vaux, Allio d Ajo, Antoine de variant polygonální permanentní pevnosti v Litomûfiicích na Homolce typu realizovaného na na- sig, Antoine de Traux; krytá cesta Georg d Ant- Vasques; naslouchací miny Theodor von Kas- em území pouze v Olomouci (viz obr. 14). Bohu- hon, Paykerth; litomûfiické forty Otto Beck; nábfieïí Rottenberg. Georg d Anthon se zdá b t ovické území obsahuje prvky z téhoï období, pfiedev ím ochranu nádraïí (R3-06). Oba tyto spí e autorem objektû vnitfiního mûsta (Laippaer vzdálenûj í okruhy byly jiï od poãátku chápány jako nutné zájmové území obrany, neboè právû z v - jmen autorû ve v pisech jednotliv ch badatelû se Quarré, velitelství, dûstojnick pavilon). 15 âtení in litomûfiického bfiehu byla pevnost snadno mnohdy li í. Li it se mohou i vlastní podpisy na ostfielovatelná. K podrobné projekci a realizaci rûzn ch v kresech. PraÏské 16 a vídeàské originály téhoï v kresu moïná nejsou totoïné. Za nejv - v ak do lo aï v období pfied rakousko-pruskou válkou roku Prvky nebyly provedeny jako znamnûj í postavu pfii koncipování pevnosti je trvalé stavby, zcela nebo ãásteãnû zanikly, a tak povaïován generální Ïenijní fieditel, polní zbrojmistr Karl Pellegrini. Jeho podpis byl v ak zfiejmû je lze pouze vysledovat terénním prûzkumem a konfrontací s archivy, pfiípadnû s archeologickou leteckou dokumentací jako vegetaãní pfiín rského sboru. Jeho v znamn nûkolikaset- závûreãn m schválením koncepãních prací inïeznak. 13 Dokumentace objektû vnitfiního mûsta, stránkov spis pamûtí by mohl pfii podrobnûj ím tedy domû, není v archivu zahrnuta, a to ani v pfiípadû erárních objektû (jsou uloïeny v SOkA Lovo- studium archivû pouze nastiàuje. Enormní lidské studiu upfiesnit mnoho otázek, které dosavadní sice). Fortifikaci Terezína projektovala inïen rsko-dûstojnická sloïka Îenijního fieditelství Ïití pracovních sil z celé monarchie, za- dílo napfiíklad pfiedstavuje pfiesun 2 vesnic, pou- Terezín (Geniedirection Theresienstadt GD). stavûní plochy asi 400 ha, spotfiebu 300 milionû Podle literatury lze citovat tato jména jednotliv ch osobností: Kromû Steinmetze, Karla de dlouhé 30 km a tak dále. V znamn m cihel, úpravy fieky v délce 5 km, podzemní chodby souborem v kresû jsou situace pevnosti a mapy zájmového území. Za nejdûleïitûj í lze povaïovat koncepãní situaãní schéma Haupt Plan der Festung Theresienstadt, podepsan Johannes v. Milanes Ingenieur-Unterleutnant, pravdûpodobnû v poslední verzi z roku 1790, tedy z doby ukonãení fortifikaãních prvkû. 17 Rukopisné texty uloïené v KA Wien jsou vût inou oboustranné listy popisû, pfiehledû prací, protokoly, zprávy o vojenské posádce, dopisy, v kazy skladû, instrukce a obûïníky. Celkem 850 stran textû bylo xeroxem zvût eno na A3 a z tûchto podkladû naskenováno. Tfii popisnû zajímavûj í dokumenty byly pfieloïeny. 18 V znam studie V zkumem byl ze 100 % vyãerpán fond Terezín v KA Wien. Digitální podoba zpfiístupnila pro badatele a realizátory stavebních akcí hmotnou podstatu pevnosti, rozmûry, materiály, nivelaci, souvislosti a detaily. Bylo zviditelnûno podzemí, skladby terénu a cest, vnitfiní konstrukce fortifikací, základy pod úrovní terénu a dal í. Tato znalost byla vyuïita zvlá tû v období sanaãních popovodàov ch prací a ãi tûní prostorû celého území v roce 2002 a letech následujících. Europrojekt Terezín 2003 jako dosud nejkomplexnûj í startovací projekt oïivení mûsta pouïil archivní dokumentaci nejen pfii realizaãních prognózách pro Univerzitní mûsto Terezín, ale i pfii vstupních seznamovacích pfiedná kov ch akcích v rámci CULTURE Pro reidentifikaci zapsan ch kulturních památek slouïí v kresy KA Wien jako dû- Poznámky 13 Viz obr. 13, pofiídil Archeologick ústav âsav, doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 14 Andrej ROMA ÁK: Pevnost Terezín, Edice Pevnosti, Praha Astrid DEBOLD-KRITTER: Theresienstadt. Vergegenwärtigung von Stadtgeschichte, Schinkel-Zentrum TU Berlin Vojensk ústfiední archiv Praha VÚA, Sokolovská 136, Praha 8 Invalidovna. 17 V kres KA Wien-GPA Inland C IV Theresienstadt, α-2; v dg verzi R5-11 a B-38 (viz. obr. 4). 18 PfieloÏil PhDr. Pavel Zahradník v roce 2005 pro projekt Ing. Balíka Sanace Malé pevnosti: Popis pevnosti; Pamûtní spis; Zpráva o minovém systému pevnosti. 382

8 B Wien Poznámka Pozornost B-28 Zu Folge Erlass des kk Reichs Kriegs Ministeriums Prass 20 polygon pevnosti vã. LT terénu SIT. PODPIS! N.1984 vom 13. Juni 1887 wurde Bauverboths Rayon aufgeho- PROTOKOL o potvrzení hranic ben und die Grenzsteine beseitigt dtto R5-07 Protokol A.1887 B-29 Plan, Profils und Facciade von der Einlass Schleusse in dem 43 napou tûcí stavidla, pûdorys, fiezy M.P. stavidla Kayserl. Konigl. Theresienstaedter Fort (kleinen Festung) úroveà vodního prahu k v kr. B-32 fur das Jahr 1783 dtto R5-04 Ingen A.1783 B-30 Ausmass Profils und Developemens zu dem haupt Festungs- 36 fiezy PraÏskou bránou, stínováno H.P.PraÏská brána Thor zwischen N.II und N.III gehorig v padová branka (schody) A. de Traux A.1784 dtto R5-08 B-31 Rapport Profils und Developpemens des Place d Armes 38 shromaïdi tû, v e vãetnû nástupu SHROMAÎDI Tù N. XXXII pro A.1786 pûdorys, fiezy, pohledy de Vaux, Kossler A.1786 Dtto R5-09 B-32 Plan, Profils und Facciade von der Einlass Schleusse in dem 43 napou tûcí stavidla, pûdorys, fiezy M.P. stavidla Kayserl. Konigl. Theresienstaedter Fort (kleinen Festung) úroveà achet k v kresu B-29 zur Mauer Ausmass dienend fur das Jahr 1784 dtto R5-05 Insshamer, Franz Soswayna A.1784 B-33 Rapports und Ausmass Plan der oberen Wasser Thors zwischen 41 pûdorys prûchodu v HVB HVB Den Bastions N.I VIII, pro A.1784 (podobnost R4-28) D Alio, Leide A.1784 dtto R5-06 B-34 Plan und Profil zur Mauerausmaass des untern Batard eau 42 stínovan pûdorys, fiez batardeau D.R. Batardeau der untern Retranchement. Pro Anno 1787 a panenka v DR proti lunetû XXIV 11 kazov materiál a prostorové upfiesnûní. Roz ífiení zapsan ch pevnostních celkû se zfiejmû odehraje zejména v oblasti litomûfiické v iny a labsk ch bfiehû. Takzvan Mal pasport Pevnosti Terezín byl pfiedán v listopadu 2001 do pafiíïské centrály UNESCO se zdûvodnûním pfiedloïení této památky k zápisu do Seznamu svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví. Existence archivní dokumentace pevnosti od doby jejího vzniku ozfiejmí i v dal ích krocích v jimeãnost tohoto celku garnizonního mûsta. 19 Archivní prûzkum irokého okolí, a tedy ideální rozmûr nárazníkov ch funkãních prostorû mûïe zároveà stanovit i rozsah takzvané buffer zone, kterou poïaduje UNESCO. 20 Stejnû poslouïí i poïadovanému Management plánu. Od 90. let 20. století je základní snahou památkové péãe vytvofiení badatelského centra pfiímo ve mûstû Terezín, kde by se shromáïdily originály ãi kopie fortifikaãního a stavebního díla rûzn ch období aï do souãasnosti. VídeÀsk archiv by mohl b t jeho nezanedbatelnou souãástí. Snad by i pomohl sníïit kvantitativní náskok archivu Památníku Terezín, o etfiovaného a doplàovaného 50 let v tématu Ghetto a holokaust. V sledky v zkumu by jistû mohly b t souãástí územních plánû, geografick ch informaãních systémû a mohly by b t prezentovány na pfiedná kách, konferencích a semináfiích, tak jako to nastínilo i dráïìanské mezinárodní kolokvium Festung im Fokus. 21 Zb vá je tû vyrovnat se s existencí praïského archivního fondu v téïe vûci, tj. Fondu fiada R, Sbírka plánû pevnosti Terezín a jin ch vojensk ch objektû v Terezínû a okolí , uloïeného ve Vojenském ústfiedním archivu Praha VÚA, Sokolovská 136, Praha 8 (Invalidovna). Hrub prûzkum fondu byl proveden Sbírka obsahuje 380 kartonû po pfiibliïnû 500 stranách textû a zhruba 1200 plánû pfiímo k Terezínu a jeho nejbliï ímu okolí, tedy více neï desetinásobek plánû vídeàského Kriegsarchivu. Ani z Inventáfie VÚA není patrné, zda se jedná o duplikáty vídeàsk ch v kresû, ãi o dokumentaci jinou, aã blízkého data. Vûc by ozfiejmil pouze stejnû podrobn v zkum, jak byl proveden v KA Wien, s tím, Ïe digitalizace tohoto fondu by poskytla pfiesn srovnávací materiál. PfiestoÏe jiï v roce 2003 byla uskuteãnûna první jednání o zpûsobu pfienosu archivu VÚA do digitálních médií a posléze nûkolikrát oïivena, dosud je realizace tohoto plánu pouhou vizí. Hledejme finanãní fondy, ãas a dûvody pro jejich pofiízení. Osoby s osobním zaujetím a moïností nasazení samozfiejmû existují. 23 Obr. 11. Textov v stup v zkumu, 40 stran, ukázka. (Digitální znaãení; pfiepis názvu v kresu; vztah k ãíslu vídeàského v kresu; struãnû obsah v kresu; umístûní ãi zvlá tnost tématu) Poznámky 19 Pokyn Ministerstva kultury âr k pfiedloïení dal ího kroku do UNESCO z roku Pro úãel buffer zone mûïe slouïit návrh k roz ífiení ochranného pásma MPR, kter byl souãástí Projektu památkové péãe 2004 pro Mûstsk úfiad Terezín, autorka V. Rákosníková. 21 Vladimíra RÁKOSNÍKOVÁ: Festung im Fokus Zamûfieno na pevnosti, in: Zprávy památkové péãe 2009, 69, ã. 1, s Ing. arch. V. Rákosníková a PhDr. P. Zahradník (NPÚ) za pfiítomnosti PhDr. Júlia BaláÏe, CSc. Rozsáhlá sumarizace stavu archivu byla pfiedána tak jako v echny terezínské materiály starostovi mûsta Terezín a NPÚ ÚP v roce 2005 pod názvem Terezín Archivy. Souãástí byly i sumarizace a závûry PhDr. Vladimíra Kupky. (Katalog plánû a map k pevnosti Terezín uloïen ch v Kriegsarchivu ve Vídni; Historie vzniku Terezína; Slovník odborn ch v razû.) 23 Vzhledem k pfiísnému copyrightu, kter si nárokoval Kriegsarchiv Wien, je souhrn archivního vídeàského fondu zpfiístupnûn pouze k nahlíïení v archivu plánû NPÚ ÚP a na Mûstském úfiadu Terezín. Nelze pofiizovat kopie plánû ani z tohoto tisku. 383

9 Obr. 12. Plán vyzbrojení fortû na labském bfiehu pro pfiípad násilného pfiepadu se zakreslen m smûrem letecké fotografie. Litomûfiick bfieh zvan Na ancích a labské baterie u Poãapel. Podepsán Ernst? Svátek, pfiibliïnû (Kriegsarchiv Wien) Obr. 13. Letecká archeologie, forty Na ancích vãetnû spojovací linie, vegetaãní pfiíznak. (Fotoarchiv AV âr, archeologick ústav, doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.) Obr. 14. Variantní plán polygonální takzvané permanentní pevnosti a kruhov fort Homolka na litomûfiickém bfiehu. Podepsán Schilling, (Kriegsarchiv Wien) 384

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

RPS/CSF. âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství. ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích pfiedmûtû

RPS/CSF. âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství. ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích pfiedmûtû Ministerstvo pro místní rozvoj âr Odbor Rámce podpory Spoleãenství RPS/CSF âeská republika 2004>06 Rámec podpory Spoleãenství ZÁKLADNÍ GRAFICK MANUÁL / logotyp a jeho uïití / fie ení tiskovin a dal ích

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Veronika BARTO OVÁ, Iva HERICHOVÁ, Franti ek KA IâKA, Katefiina TOMKOVÁ

Veronika BARTO OVÁ, Iva HERICHOVÁ, Franti ek KA IâKA, Katefiina TOMKOVÁ Barokní opevnûní Prahy v trase stavby tunelu Blanka Veronika BARTO OVÁ, Iva HERICHOVÁ, Franti ek KA IâKA, Katefiina TOMKOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek pojednává o památkové ochranû barokního opevnûní a jeho

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Mûstská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování

Mûstská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování Mûstská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, David MERTA, Marek PE KA, Milo TEJKAL A NOTACE: Pfiíspûvek pfiedstavuje archeologické v zkumy v historickém jádru Brna provedené spoleãností

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

1. pracovní seminář BASTIONOVÁ OPEVNĚNÍ ZDIVO

1. pracovní seminář BASTIONOVÁ OPEVNĚNÍ ZDIVO 1. pracovní seminář BASTIONOVÁ OPEVNĚNÍ ZDIVO Terezín, Magdeburská (jezdecká) kasárna 6. 7. září 2012 Program: Čtvrtek 6. 9. 2012 8:30 9:00 prezence účastníků, ubytování 9:00 9:15 úvod 1. blok: jedinečnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ENCYKLOPEDIE MùSTSK CH BRAN V âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU Zdenûk Fi era Nakladatelství Libri Praha 2007 Odborn recenzent: Ing. Jifií Slavík

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc Richard ZATLOUKAL A NOTACE: V letech 1999 2006 do lo k realizaci záchranného archeologického v zkumu na stavbû Arcidiecézního muzea Olomouc. V sledky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

Katefiina SAMOJSKÁ. Zniãená archeologie rekapitulace pfiípadu V pfiípadû Císafiského ml na stavebník nerespektoval

Katefiina SAMOJSKÁ. Zniãená archeologie rekapitulace pfiípadu V pfiípadû Císafiského ml na stavebník nerespektoval Císafisk ml n a jeho rekonstrukce Katefiina SAMOJSKÁ 1 2 Zniãená archeologie rekapitulace pfiípadu V pfiípadû Císafiského ml na stavebník nerespektoval zákonnou povinnost, neohlásil a neumoïnil provedení

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Halu Sazka vymûfiují geodeti z Krkono

Halu Sazka vymûfiují geodeti z Krkono Duben-Radek 27.3.2003 15:46 Stránka 18 Mûl jsem to tûstí nav tívit gigantické staveni tû Haly Sazka. Odbornou exkurzi v únoru velmi diskutované a zpfiísnûnû stfieïené lokality zorganizovala pro omezen

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

Terénní prezentace archeologického v zkumu zaniklé stfiedovûké vsi Bystfiece

Terénní prezentace archeologického v zkumu zaniklé stfiedovûké vsi Bystfiece Terénní prezentace archeologického v zkumu zaniklé stfiedovûké vsi Bystfiece Ludvík BELCREDI A NOTACE: ZpÛsob a postupy terénní prezentace pûdorysû usedlostí a okolních ploch na zaniklé stfiedovûké vsi

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy. Evropské unie v hody i rizika propojení. Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK

Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy. Evropské unie v hody i rizika propojení. Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK Motto: Je nutno mít vïdy na pamûti, Ïe památku lze pfii nevhodném postupu opravy nebo i dílãí pfiestavby zniãit jen jednou

Více

Studentské práce na praïské polytechnice z první poloviny 19. století v plánové sbírce Národního památkového ústavu, ústfiedního pracovi tû v Praze

Studentské práce na praïské polytechnice z první poloviny 19. století v plánové sbírce Národního památkového ústavu, ústfiedního pracovi tû v Praze Studentské práce na praïské polytechnice z první poloviny 19. století v plánové sbírce Národního památkového ústavu, ústfiedního pracovi tû v Praze Adam HNOJIL V plánové sbírce se nachází soubor plánû,

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Památková péãe a soupisy památek stfiípky z historie

Památková péãe a soupisy památek stfiípky z historie RÒZNÉ Historie a souãasnost soupisû památek Odborn semináfi o umûleckohistorické topografii a její úloze v památkové péãi, Liberec 5. 11. 2009 Národní památkov ústav ve spolupráci s Ústavem dûjin umûní

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více