Historické plány pevnosti Terezín ve vídeàském Kriegsarchivu archivní studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historické plány pevnosti Terezín ve vídeàském Kriegsarchivu archivní studie"

Transkript

1 Historické plány pevnosti Terezín ve vídeàském Kriegsarchivu archivní studie Vladimíra RÁKOSNÍKOVÁ V lednu 1780 byly zahájeny práce na projektu nové habsburské pevnosti pojmenované Terezín. V lednu 1790 byly stavební fortifikaãní práce ukonãeny a pevnost byla schopna obrany. Je to snad jediné mûsto, které bylo vystavûno zcela bez odchylek tak, jak inïen rûm spadlo s prkna. A navíc je to ideální mûsto, ideální sv m pravoúhl m pûdorysem i funkãní náplní, uzavfiené do oktogonální hvûzdice hradeb jako zcela pravidelného grafického prvku, dominujícího labské níïinû. NíÏina byla podrobena idei v takové mífie, Ïe její prostor vyhovûl nejen soudobému zpûsobu obrany, ale i fenoménu ars militaris. InÏen fii realizovali své znalosti váleãného umûní bez ohledu ke krajinû, pfiesto v ak je do ní vloïen stavební celek z panoramatick ch pohledû nenápadn. PÛsobí jako rozsáhl ploch pahorek, z jehoï hlinûn ch obvodov ch valû vyrûstá jediná dominanta kostelní vûï. Plány Ïenijního fieditelství se dochovaly od samého vzniku ideje díla a Terezín je mûstem, které má zachovan stavební archiv jiï od doby svého zaloïení, tedy 230 let. Kdo byli inspirátofii a realizátofii tohoto neobvyklého díla? Hlavní ideu pevnostního mûsta i s detaily koncipoval jiï zakládací císafisk dekret pevností Terezín a Josefov. Archivní v kresy dokladují pfiesné plnûní tohoto politického a strukturního zadání. 1 Mûsto a pevnost Terezín podléhají od roku 1992 památkové ochranû urbanistického souboru, neboè nafiízením vlády zde byla prohlá ena mûstská památková rezervace. Historick a umûleck v znam tohoto pevnostního celku post-vaubanského období byl souhrnnû definován jiï v 60. letech 20. století (Andrej RomaÀák, Dobroslav Líbal a dal í). 2 Následnû byly podniknuty první kroky k památkové ochranû. Byl prohlá en soubor kulturních památek mûsta a národní kulturní památka Malá pevnost s ochrann m pásmem. 3 KaÏd z analytick ch krokû pro zpracování jmenovan ch úfiedních dokumentû znamenal nutnost studia archivních materiálû, bohuïel nikoliv v takové ífii, jakou si problematika zasluhovala. DÛvodem byl zfiejmû nedostatek ãasu, materiálov ch podpor, politické vûle a jistû i v jimeãného osobního zaujetí. Zásadní zmûnu v situaci navodila aï povodeà v srpnu roku 2002, kdy ohroïení památky vãetnû stop jejího vnitfiního fenoménu ghetta zajistilo souãinnost národních i nadnárodních aktivit do té míry, Ïe byl umoïnûn podrobn v zkum Staatsarchivu Kriegsarchivu ve Vídni (dále jen KA Wien). Na Ïádost tehdej ího zastupitelstva mûsta Terezín v ãele se starostou Ing. Janem Horníãkem zahájil SÚPP Praha, ústfiední pracovi tû intenzivní korespondenci s KA Wien a ostatními subjekty ve vûci zainteresovan mi, 4 takïe jiï v bfieznu 2003 mohl b t pfii Poznámky 1 My, Josef Druh, z BoÏí milosti volen ímsk císafi, po v echny ãasy rozmnoïitel fií e, král v Nûmecku, Uhrách a âechách etc., arcikníïe rakousk, kníïe burgundsk a lotrinsk etc. Dáno v na em hlavním a sídelním mûstû Vídni 9. dne mûsíce prosince v roce V 19. roce na- í vlády v fiímsk ch a 3. roce vlády v dûdiãn ch zemích. 2 Andrej ROMA ÁK: Pevnost Terezín, Severoãeské nakladatelství, Ústí nad Labem Autor v úvodu shromaïìuje poznatky o teoretické a praktické bázi novovûkého fortifikaãního stavitelství, tj. od staroitalské koly, nûmeck ch teoretikû, holandské a rané francouzské koly aï k vrcholu pfiedstavovanému Sébastienem Le Prestre de Vaubanem ( ) a Louisem Cormontaignem ( ), jejichï zásady zdokonalila poslední francouzská kola v Mezières. Cit.: Tato práce je prvním pokusem proniknout do sloïitého pevnostního komplexu, najít smysl i funkci jednotliv ch jeho ãlánkû, umnû sefiazen ch do uceleného, matematicky propoãteného systému, zaãlenûného do obranné soustavy tehdej ího státu. Pevnost Terezín pfiedstavuje ve svém souhrnu syntézu prvkû, jeï se postupnû rodily v prûbûhu pfiedchozích dvou století, praxí i teorií byly ovûfiovány a posléze kompletovány, aï se z pûvodní jednoduché fortifikace vyvinuly sloïité a na svou dobu velmi dokonalé pevnostní systémy. MoÏno tedy fiíci, Ïe terezínská pevnost, dílo mar ála Pellegriniho a mar ála Steinmetze, pfiedstavuje hmotné ztvárnûní teorie francouzské mezierské koly. I díky tomu patfií Terezín jak po stránce taktické, tak i stavební mezi nejdokonalej í pevnostní systémy v Evropû. Dobroslav LÍBAL: Terezín, Stavebnû-historick prûzkum, SÚRPMO fiíjen Cit.: V rámci hlavního období v stavby byla zbudována vlastní pevnost na levém bfiehu Ohfie i tak zvaná tvrz (Fort), pozdûji Malá pevnost, jeï podle pûvodního plánu mûla b t s mostem pfies Novou Ohfii spojena toliko krytou cestou. Ov em jiï v roce 1786 byl vypracován plán na zfiízení takzvan ch horních a dolních retranchement. Jsou to velká prostranství po obou stranách kryté cesty spojující pevnost a Malou pevnost, které byly po severní a jiïní stranû uzavfieny bastionovou frontou. Po znovuosvobození zûstává Terezín navïdy symbolem rozpoutané zloãinné lidské zloby. Na jejím pozadí r suje se v ak podivuhodná pozdnû barokní fortifikace naplnûná zvlá tní nedefinovatelnou tragickou poesií. Otokar VOTOâEK: Terezín, Praha Cit.: RovnûÏ pûdorysná dispozice pevnostního mûsta uvnitfi hradeb, mírnû protáhlého od severu k jihu, je ve sv ch hlavních rysech fixována jiï na projektu generála Pellegriniho z roku Byla navrïena jako pravideln útvar achovnicového typu, o jak usilovali v âechách i jinde jiï lokátofii mûst gotick ch a zejména teoretikové urbanismu renesanãního a barokního. V tomto pfiípadû byl pûdorys doveden aï do polohy grafického obrazce témûfi ornamentálního, ve kterém i erární budovy vãetnû kasáren byly rozloïeny zcela symetricky podle hlavní kompoziãní osy západ-v chod. 3 Národní kulturní památka Malá pevnost s Národním hfibitovem a se souborem nemovit ch kulturních památek v historickém jádru mûsta Terezína. Usnesení vlády âssr ã. 251 ze dne Dále pak Ochranné pásmo NKP. Rozhodnutí o zfiízení ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním hfibitovem a se souborem nemovit ch kulturních památek v historickém jádru mûsta Terezína. ONV, odbor kultury Litomûfiice ãj. 1085/90 ze dne 20. srpna Dále pak Památková rezervace. Nafiízení vlády âeské republiky ze dne 29. ãervence 1992 o prohlá ení území historického jádra mûsta Franti kovy Láznû a území pevnosti Terezín za památkové rezervace. 4 Ve vûci archivu ve Vídni byl osloven Rakousk kulturní institut a kulturní ata é Rakouského velvyslanectví (Susanne Ranetzky, Walter Perché, Jana Kubíãková). Zájem o pomoc po povodni projevili v cafii (Swiss Cooperation Office Hugo Gisler, Carole Guertler, Dagmar Svobodová), Bıro fır Denkmalpflege, Architektur und Ortsbildberatung (Eduard Mıller), Institut fır Bauforschung, Inventarisation und Dokumentation (Heinz Pantli) a ICOMOS (Astrid Debold-Kritter a Bayerisches Landesamt fır Denkmalpflege Michael Petzet, Ursula Mandel). Finanãnû pfiispûla Getty Foundation pro projekt sanace Malé pevnosti (Ing. Michael Balík). Realizace zajistily firmy ehák SPELEO, Prospekta 90 a dal í. Paní Margot WallstrŒm v zastoupení EU koordinovala a usnadàovala nûkteré kroky a zpfiístupnûní Europrojektu Terezín 2003 (MûÚ Terezín, REWOP a.s., Asociace k podpofie podnikání, âeská rozvojová agentura a dal í). 376

2 1 2 Obr. 1. Terénní plán terezínské pevnosti 1:10 000, (Kriegsarchiv Wien) Obr. 2. Terezín, fiezy kontrgardou XXII. Podepsáni De Vaux a Milanese, (Kriegsarchiv Wien) 377

3

4 Obr. 3. PÛdorys a fiezy ravelinu XX. a k nûmu pfiipojen ch lunet XXXV. a XXXVI. spolu s ãástí kontreskarpy u bastionu VII. Podepsán Luitl, (Kriegsarchiv Wien) Obr. 4. Hlavní plán pevnosti Terezín. Podepsán Johannes v. Milanes, 1790? (Kriegsarchiv Wien) mé sluïební cestû do KA Wien potvrzen rozsah a zpûsob spolupráce a práce byly ihned zahájeny. 5 Materiály KA Wien byly poskytnuty k okamïitému kopírování na místû s tím, Ïe bylo uhrazeno pouze asi 50 % nákladû. Bylo dohodnuto, Ïe reciproãnû obdrïí KA Wien kompletní digitalizovanou dokumentaci, tedy plány a texty. V kresy a texty byly prohlédnuty a vytfiídûny dle dûleïitosti, rozmûrû, barevnosti, po kození a tak dále. V echny v kresy byly poïadovány v ãernobílé kopii 1 : 1 a nûkteré zároveà v barevné fotografické reprodukci tak, aby bylo eventuálnû moïno provést pozdûj í dedukci barevnosti ãernobíl ch kopií a jejích valérû. Archivní fond GPA Inland C IV Theresienstadt obsahuje asi 850 stran textu a 207 barevn ch originálû plánû rozmûrû prûmûrnû asi 70 x 120 cm, mnohdy v ak i s délkou dosahující 2 m. Napfiíklad v kresy hradebních prvkû mají rozmûry 200 x 120 cm, 180 x 140 cm, 250 x 50 cm. Kopírovací stroje KA Wien umoïnily pouze ãernobílé kopírování velkoplo n m xeroxem v pomûru 1 : 1, v kresy vût í ífie neï 1 m bylo moïné pouze pfiefotografovat jako barevné negativy. BohuÏel ve v sledném ãernobílém pfienosu dat zanikla umûlecká hodnota díla, neboè archivní plány jsou kolorované jemn mi barvami, stínované a ruãnû popisované; kaïd z nich je tedy osobním originálem. Pouze 39 barevn ch upraven ch digitálních reprodukcí nám pfiibliïuje umûleckou hodnotu tohoto díla (poloïky B01 B39). 6 Celá akce byla ãasovû a finanãnû velmi nároãná a pfiedev ím proces digitalizace získan ch kopií a jeho sponzorské hrazení znamenaly posunutí závûreãn ch prací aï do roku Nezanedbatelné zdrïení znamenalo i dlouhé dohadování podmínek copyrightu mezi mûstem Terezín a KA Wien. Podmínkami byl zavázán i jedin dal í ãesk nabyvatel digitálních kopií, Národní památkov ústav (dfiíve SÚPP Praha). 7 Závûr v zkumu archivní studie Terezín CZ. Plány Kriegsarchiv Wien. NPÚ, ústfiední pracovi tû, zpracovala Ing. arch. Vladimíra Rákosníková V roce 2005 byla dokonãena digitalizace ãernobíl ch kopií a v roce 2008 byl zpfiístupnûn k práci i digitalizovan elaborát 39 barevn ch negativû. S tímto celkem 258 digitálních poloïek (ãernobílé R + barva B) bylo tedy jiï moïno zacházet jako se souhrnnû vypovídajícím materiálem a autorka archivní studie uzavfiela v zkum elaborátem, pfiedan m v archivním boxu ve 3 paré zainteresovan m organizacím. 8 Podrobn souhrnn v zkum plánû byl provádûn v hradnû na digitálním médiu. 9 Práce byla ãasovû velmi nároãná, neboè pfiibliïovacích krokû na PC k pfiesnému ãtení dat jednotliv ch plánû byly tisíce. A po de ifrování nûmeckého textu, rukopisu zpracovatelû, gramatick ch chyb a dobov ch zvlá tností písma následoval ruãní pfiepis, vytfiíbení názoru na v kres a pak dal í a dal í kontroly ãtení. Tato ãást studie byla základním pfiínosem pro orientaci v získan ch dobov ch materiálech. Tabulka v kresû, takzvan Soupis digitalizovan ch plánû, obsahuje pfiidané ãíslo dg v kresu (R, B ), pfiesn pfiepis nûmeckého názvu v kresu, jméno autora v kresu a data, 10 pravdûpodobn vztah k ãíslu v kresu inventáfie Wien, 11 poznámku s popisem základní problematiky (nikoliv pfieklad nûmeckého názvu) a pozornost, tedy návod k rychlé orientaci o umístûní tématu v lokalitû. Pfiílohou bylo 10 digitálních nosiãû. 12 Poznámky 5 Kriegsarchiv Wien zastupoval v jednáních fieditel dvorní rada Dr. Christoph Tepperberg a vrchní rada Dr. Robert Rill. Díky pfiedchozím kontaktûm bylo jiï v prvním dnu jednání pfiipraveno 207 v kresû a kompletní texty pfiibliïnû 425 oboustrann ch listû. PfiestoÏe pfiedpisy ústavu umoï- Àují dát badatelûm ke studiu jen asi 10 materiálû dennû, byla pro mû naráz zpfiístupnûna celá dokumentace Ïenijního fondu Terezín, a to dokonce na samostatném pracovi ti po celou dobu úvodního pracovního t dne v bfieznu PfiestoÏe zvolen zpûsob pfienosu dat není ideální, byl v té dobû jedinû moïn. Pfiímá digitalizace kamerou v KA Wien nebyla vzhledem k provozním podmínkám archivu i vzhledem k m m finanãním a ãasov m moïnostem moïná. Získané ãernobílé kopie tedy digitalizoval AIP Beroun s. r. o. aï na pracovi ti Klementinum Praha v letech PouÏit byl bezdotykov systém skenování CRUSE Special Book Scaner CS 145 B 220, kter umoïnil rozli ení 1250 DPI. (Sken zachytil ov em jiï posun kvality, zpûsoben prvním kopírováním v KA Wien, tj. xerox ãi barevnou fotografii.) Barevné negativy 39 plánû reprodukovalo digitálnû NPÚ ÚP, oddûlení fotodokumentace v roce (Fotografie byly ve v sledném DVD upraveny.) Skenování okopírovan ch textû provedl SÚPP v Ústí nad Labem v roce Digitální kopie byly zúãastnûn m pfiedávány postupnû, a to v letech 2003, 2005 a 2008, s poïadavkem doplnûní jiï dfiíve pfiedan ch médií (10 CD) do v sledného archivního boxu viz Závûr v zkumu Archivní studie. 7 Sumarizace prûbûhu prací: PrÛzkum v KA Wien ; Vyzvednutí kopií 1 : 1 ãernobíl ch plánû R1 R4 dne v KA Wien; digitalizace textû kvûten 2003, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem; digitalizace kopií R1 R4 do AIP Beroun s. r. o.; vyzvednutí kopií 1 : 1 ãernobíl ch plánû R5 R6 dne v KA Wien; vyzvednutí barevn ch negativû plánû B1 B39 dtto; digitalizace kopií R5 R6 do AIP Beroun s. r. o.; digitalizace barevn ch negativû B01 B39 do ãervna 2008 NPÚ ÚP; závûreãná archivní studie bfiezen ãerven 2008 Ing. arch. Rákosníková, NPÚ, od ledna 2004 v dûchodu. 8 Kompletní paré obdrïeli v ãervnu 2008: paré 01 Kriegsarchiv, Ãsterreichisches Staatsarchiv; paré 02 Terezín, starostka R. âechová; paré 03 Národní památkov ústav, ústfiední pracovi tû, generální fieditel P. Jerie; paré 04 archivní, Vladimíra Rákosníková, zpracovatel. 9 Pofiízené ãernobílé kopie 1 : 1 byly od pfievzetí z AIP Beroun s. r. o. archivovány u navrhovatelû v zkumu Ing. Jana Horníãka a Ing. Radka Vraného z MûÚ Terezín. 10 Pfiepis názvu byl proveden bez jazykové úpravy, autofii mezi v emi úfiedními podpisy byli urãeni zãásti znalostí a zãásti intuicí, datum bylo zvoleno nejstar í nalezené. 11 Jedin m soupisov m podkladem byla tabulka PhDr. Vladimíra Kupky Katalog plánû a map k pevnosti Terezín uloïen ch v Kriegsarchivu ve Vídni. Nelze tvrdit, Ïe vztah ãísel digitalizovan ch plánû k tomuto soupisu je zcela správn. V kresy totiï byly v KA Wien kopírovány nesouvisle, pfieházenû a z tûchto ãernobíl ch kopií v kresû 1 : 1 (následnû digitalizovan ch) tak zmizelo inventární archivní ãíslo, uvedené na rubové stranû v kresu. Tím byla i ve - kerá vstupní tfiídící práce znehodnocena. Vztah k tabulce V. Kupky tedy mohl b t v závûru prací jenom pfiibliïn. âasto bylo urãení vztahu pouze dedukováno z údajû obou soupisû, jako byly napfiíklad rozmûry plánu, autofii, rok vyhotovení a tak dále. 12. V sledn archivní box obsahoval tyto sloïky: Seznam dokumentace: a) Zpráva úkolu; b) Katalog plánû a map k pevnosti Terezín (tabulka Vladimír Kupka); c) Soupis digitalizovan ch plánû R1 R6, B01 B39 (tabulka obsah viz v e); d) Staniãení plánû R1 R6, B01 B39 (zákres lokality kaïdého plánu do nûkolika situací); e) Soupis textû Pavel Zahradník (pfieklad, struãná definice obsahu 850 stran textû). Plány R1 náhledy; Plány R2, R3 náhledy; Plány R4 náhledy; Plány R5, R6 náhledy; Plány B náhledy. Digitální kopie pfiílohy: 1) Terezín plány CD1 (ãervená): R1-01 aï R1-R41b; R2-01 aï R2-37; 2) Terezín plány CD2 (modrá): R3-01 aï R3-19; R4-01 aï R4-44d; 3) Terezín plány CD3 (zelená): dtto CD1 a CD2 (náhled); 4) Terezín plány CD4: R5-01 aï R5-18; R6-01 aï R6-27b; 5) Terezín plány CD5: dtto CD4 (náhled); 6) Terezín plány DVD barva: B01 aï B39; 7) Texty 4x CD. Soubor obsahuje celkem 207 vídeàsk ch v kresû, digitální podoba má celkem 258 poloïek. 379

5 5 Obr. 5. Terezín, Malá pevnost. PÛdorys, fiezy a fasáda napou tûcích stavidel, barevná verze. Podepsán Ingen, (Kriegsarchiv Wien) Obr. 6. Terezín, plán bastionu a kavalíru IV. vlevo úroveà dûlostfieleck ch stolû, vpravo úroveà kasemat. Podepsán Leide, (Kriegsarchiv Wien) Obr. 7. Obr. 5, ãernobílá verze. (Kriegsarchiv Wien) Obr. 8. Terezín, fiez Dolní vodní bránou mezi bastiony VII. a VIII. Podepsán d Alio, (Kriegsarchiv Wien) 6 380

6

7 Obr. 9. Písemná dokumentace k Terezínu ve VÚA, Vojensk historick archiv Praha, stav v roce (Foto V. Rákosníková) Obr. 10. Náhled na stránku dokladové ãásti GPA Inland C IV Theresienstadt. (Kriegsarchiv Wien) 9 10 Komentáfi k obsahu archivu Traux a Gelpha pûsobila v Terezínû fiada dal- V kresy jsou v archivu víceménû fiazeny tematicky, i kdyï ne dûslednû. Základní vût í celky té- d Ajot, de Wasque, Harrach, Jílovsk, Giustini, ích inïen rû, napfiíklad Chastelet, Ligne, Allio mat jsou tyto: situace území; opevnûní Hlavní George d Anthon, Peykert, Fuhrmann, Hacker, pevnosti; opevnûní Malé pevnosti (dfiíve zvané Koffler, Tosinger, A. de Val a dal í. 14 VídeÀsk archiv doplàuje dal í jména, napfiíklad de Pierken, Fort); Horní retranchement a Dolní retranchement; nábfieïí Ohfie; podzemí naslouchací a minové chodby; krytá cesta; napou tûcí a vypou - Cornerod, Gallina, Diebel, Obert, von Kassig, Enhuber, Leide, Carossa, Antoine de Traux, Oettl, tûcí systém pfiíkopû a inundaãních kotlin; v znamné stavební prvky (brány a poterny, mosty, brandt, de Vaux, Johannes v. Milanese, Duforron, Wellsperg, Hentzig, Otto Beck, Benczus, Gersten- prachárny a jiné). Gilowski, Rottenberg, Ingen, Insshamer, Soswayna, de Vasques, Paulini, Werner, Gudera Zvlá tní a pomûrnû rozsáhlou poloïku ãiní v kresy opevàovacích prvkû fortû na litomûfiickém návr í a baterií na obou bfiezích Labe (viz r ch inïen rû, napfiíklad: konstrukce valû, hradeb Z podpisû vypl vá i urãitá specializace nûkte- obr ). Mezi nimi jsou i nerealizované skici a vodních bran de Vaux, Allio d Ajo, Antoine de variant polygonální permanentní pevnosti v Litomûfiicích na Homolce typu realizovaného na na- sig, Antoine de Traux; krytá cesta Georg d Ant- Vasques; naslouchací miny Theodor von Kas- em území pouze v Olomouci (viz obr. 14). Bohu- hon, Paykerth; litomûfiické forty Otto Beck; nábfieïí Rottenberg. Georg d Anthon se zdá b t ovické území obsahuje prvky z téhoï období, pfiedev ím ochranu nádraïí (R3-06). Oba tyto spí e autorem objektû vnitfiního mûsta (Laippaer vzdálenûj í okruhy byly jiï od poãátku chápány jako nutné zájmové území obrany, neboè právû z v - jmen autorû ve v pisech jednotliv ch badatelû se Quarré, velitelství, dûstojnick pavilon). 15 âtení in litomûfiického bfiehu byla pevnost snadno mnohdy li í. Li it se mohou i vlastní podpisy na ostfielovatelná. K podrobné projekci a realizaci rûzn ch v kresech. PraÏské 16 a vídeàské originály téhoï v kresu moïná nejsou totoïné. Za nejv - v ak do lo aï v období pfied rakousko-pruskou válkou roku Prvky nebyly provedeny jako znamnûj í postavu pfii koncipování pevnosti je trvalé stavby, zcela nebo ãásteãnû zanikly, a tak povaïován generální Ïenijní fieditel, polní zbrojmistr Karl Pellegrini. Jeho podpis byl v ak zfiejmû je lze pouze vysledovat terénním prûzkumem a konfrontací s archivy, pfiípadnû s archeologickou leteckou dokumentací jako vegetaãní pfiín rského sboru. Jeho v znamn nûkolikaset- závûreãn m schválením koncepãních prací inïeznak. 13 Dokumentace objektû vnitfiního mûsta, stránkov spis pamûtí by mohl pfii podrobnûj ím tedy domû, není v archivu zahrnuta, a to ani v pfiípadû erárních objektû (jsou uloïeny v SOkA Lovo- studium archivû pouze nastiàuje. Enormní lidské studiu upfiesnit mnoho otázek, které dosavadní sice). Fortifikaci Terezína projektovala inïen rsko-dûstojnická sloïka Îenijního fieditelství Ïití pracovních sil z celé monarchie, za- dílo napfiíklad pfiedstavuje pfiesun 2 vesnic, pou- Terezín (Geniedirection Theresienstadt GD). stavûní plochy asi 400 ha, spotfiebu 300 milionû Podle literatury lze citovat tato jména jednotliv ch osobností: Kromû Steinmetze, Karla de dlouhé 30 km a tak dále. V znamn m cihel, úpravy fieky v délce 5 km, podzemní chodby souborem v kresû jsou situace pevnosti a mapy zájmového území. Za nejdûleïitûj í lze povaïovat koncepãní situaãní schéma Haupt Plan der Festung Theresienstadt, podepsan Johannes v. Milanes Ingenieur-Unterleutnant, pravdûpodobnû v poslední verzi z roku 1790, tedy z doby ukonãení fortifikaãních prvkû. 17 Rukopisné texty uloïené v KA Wien jsou vût inou oboustranné listy popisû, pfiehledû prací, protokoly, zprávy o vojenské posádce, dopisy, v kazy skladû, instrukce a obûïníky. Celkem 850 stran textû bylo xeroxem zvût eno na A3 a z tûchto podkladû naskenováno. Tfii popisnû zajímavûj í dokumenty byly pfieloïeny. 18 V znam studie V zkumem byl ze 100 % vyãerpán fond Terezín v KA Wien. Digitální podoba zpfiístupnila pro badatele a realizátory stavebních akcí hmotnou podstatu pevnosti, rozmûry, materiály, nivelaci, souvislosti a detaily. Bylo zviditelnûno podzemí, skladby terénu a cest, vnitfiní konstrukce fortifikací, základy pod úrovní terénu a dal í. Tato znalost byla vyuïita zvlá tû v období sanaãních popovodàov ch prací a ãi tûní prostorû celého území v roce 2002 a letech následujících. Europrojekt Terezín 2003 jako dosud nejkomplexnûj í startovací projekt oïivení mûsta pouïil archivní dokumentaci nejen pfii realizaãních prognózách pro Univerzitní mûsto Terezín, ale i pfii vstupních seznamovacích pfiedná kov ch akcích v rámci CULTURE Pro reidentifikaci zapsan ch kulturních památek slouïí v kresy KA Wien jako dû- Poznámky 13 Viz obr. 13, pofiídil Archeologick ústav âsav, doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 14 Andrej ROMA ÁK: Pevnost Terezín, Edice Pevnosti, Praha Astrid DEBOLD-KRITTER: Theresienstadt. Vergegenwärtigung von Stadtgeschichte, Schinkel-Zentrum TU Berlin Vojensk ústfiední archiv Praha VÚA, Sokolovská 136, Praha 8 Invalidovna. 17 V kres KA Wien-GPA Inland C IV Theresienstadt, α-2; v dg verzi R5-11 a B-38 (viz. obr. 4). 18 PfieloÏil PhDr. Pavel Zahradník v roce 2005 pro projekt Ing. Balíka Sanace Malé pevnosti: Popis pevnosti; Pamûtní spis; Zpráva o minovém systému pevnosti. 382

8 B Wien Poznámka Pozornost B-28 Zu Folge Erlass des kk Reichs Kriegs Ministeriums Prass 20 polygon pevnosti vã. LT terénu SIT. PODPIS! N.1984 vom 13. Juni 1887 wurde Bauverboths Rayon aufgeho- PROTOKOL o potvrzení hranic ben und die Grenzsteine beseitigt dtto R5-07 Protokol A.1887 B-29 Plan, Profils und Facciade von der Einlass Schleusse in dem 43 napou tûcí stavidla, pûdorys, fiezy M.P. stavidla Kayserl. Konigl. Theresienstaedter Fort (kleinen Festung) úroveà vodního prahu k v kr. B-32 fur das Jahr 1783 dtto R5-04 Ingen A.1783 B-30 Ausmass Profils und Developemens zu dem haupt Festungs- 36 fiezy PraÏskou bránou, stínováno H.P.PraÏská brána Thor zwischen N.II und N.III gehorig v padová branka (schody) A. de Traux A.1784 dtto R5-08 B-31 Rapport Profils und Developpemens des Place d Armes 38 shromaïdi tû, v e vãetnû nástupu SHROMAÎDI Tù N. XXXII pro A.1786 pûdorys, fiezy, pohledy de Vaux, Kossler A.1786 Dtto R5-09 B-32 Plan, Profils und Facciade von der Einlass Schleusse in dem 43 napou tûcí stavidla, pûdorys, fiezy M.P. stavidla Kayserl. Konigl. Theresienstaedter Fort (kleinen Festung) úroveà achet k v kresu B-29 zur Mauer Ausmass dienend fur das Jahr 1784 dtto R5-05 Insshamer, Franz Soswayna A.1784 B-33 Rapports und Ausmass Plan der oberen Wasser Thors zwischen 41 pûdorys prûchodu v HVB HVB Den Bastions N.I VIII, pro A.1784 (podobnost R4-28) D Alio, Leide A.1784 dtto R5-06 B-34 Plan und Profil zur Mauerausmaass des untern Batard eau 42 stínovan pûdorys, fiez batardeau D.R. Batardeau der untern Retranchement. Pro Anno 1787 a panenka v DR proti lunetû XXIV 11 kazov materiál a prostorové upfiesnûní. Roz ífiení zapsan ch pevnostních celkû se zfiejmû odehraje zejména v oblasti litomûfiické v iny a labsk ch bfiehû. Takzvan Mal pasport Pevnosti Terezín byl pfiedán v listopadu 2001 do pafiíïské centrály UNESCO se zdûvodnûním pfiedloïení této památky k zápisu do Seznamu svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví. Existence archivní dokumentace pevnosti od doby jejího vzniku ozfiejmí i v dal ích krocích v jimeãnost tohoto celku garnizonního mûsta. 19 Archivní prûzkum irokého okolí, a tedy ideální rozmûr nárazníkov ch funkãních prostorû mûïe zároveà stanovit i rozsah takzvané buffer zone, kterou poïaduje UNESCO. 20 Stejnû poslouïí i poïadovanému Management plánu. Od 90. let 20. století je základní snahou památkové péãe vytvofiení badatelského centra pfiímo ve mûstû Terezín, kde by se shromáïdily originály ãi kopie fortifikaãního a stavebního díla rûzn ch období aï do souãasnosti. VídeÀsk archiv by mohl b t jeho nezanedbatelnou souãástí. Snad by i pomohl sníïit kvantitativní náskok archivu Památníku Terezín, o etfiovaného a doplàovaného 50 let v tématu Ghetto a holokaust. V sledky v zkumu by jistû mohly b t souãástí územních plánû, geografick ch informaãních systémû a mohly by b t prezentovány na pfiedná kách, konferencích a semináfiích, tak jako to nastínilo i dráïìanské mezinárodní kolokvium Festung im Fokus. 21 Zb vá je tû vyrovnat se s existencí praïského archivního fondu v téïe vûci, tj. Fondu fiada R, Sbírka plánû pevnosti Terezín a jin ch vojensk ch objektû v Terezínû a okolí , uloïeného ve Vojenském ústfiedním archivu Praha VÚA, Sokolovská 136, Praha 8 (Invalidovna). Hrub prûzkum fondu byl proveden Sbírka obsahuje 380 kartonû po pfiibliïnû 500 stranách textû a zhruba 1200 plánû pfiímo k Terezínu a jeho nejbliï ímu okolí, tedy více neï desetinásobek plánû vídeàského Kriegsarchivu. Ani z Inventáfie VÚA není patrné, zda se jedná o duplikáty vídeàsk ch v kresû, ãi o dokumentaci jinou, aã blízkého data. Vûc by ozfiejmil pouze stejnû podrobn v zkum, jak byl proveden v KA Wien, s tím, Ïe digitalizace tohoto fondu by poskytla pfiesn srovnávací materiál. PfiestoÏe jiï v roce 2003 byla uskuteãnûna první jednání o zpûsobu pfienosu archivu VÚA do digitálních médií a posléze nûkolikrát oïivena, dosud je realizace tohoto plánu pouhou vizí. Hledejme finanãní fondy, ãas a dûvody pro jejich pofiízení. Osoby s osobním zaujetím a moïností nasazení samozfiejmû existují. 23 Obr. 11. Textov v stup v zkumu, 40 stran, ukázka. (Digitální znaãení; pfiepis názvu v kresu; vztah k ãíslu vídeàského v kresu; struãnû obsah v kresu; umístûní ãi zvlá tnost tématu) Poznámky 19 Pokyn Ministerstva kultury âr k pfiedloïení dal ího kroku do UNESCO z roku Pro úãel buffer zone mûïe slouïit návrh k roz ífiení ochranného pásma MPR, kter byl souãástí Projektu památkové péãe 2004 pro Mûstsk úfiad Terezín, autorka V. Rákosníková. 21 Vladimíra RÁKOSNÍKOVÁ: Festung im Fokus Zamûfieno na pevnosti, in: Zprávy památkové péãe 2009, 69, ã. 1, s Ing. arch. V. Rákosníková a PhDr. P. Zahradník (NPÚ) za pfiítomnosti PhDr. Júlia BaláÏe, CSc. Rozsáhlá sumarizace stavu archivu byla pfiedána tak jako v echny terezínské materiály starostovi mûsta Terezín a NPÚ ÚP v roce 2005 pod názvem Terezín Archivy. Souãástí byly i sumarizace a závûry PhDr. Vladimíra Kupky. (Katalog plánû a map k pevnosti Terezín uloïen ch v Kriegsarchivu ve Vídni; Historie vzniku Terezína; Slovník odborn ch v razû.) 23 Vzhledem k pfiísnému copyrightu, kter si nárokoval Kriegsarchiv Wien, je souhrn archivního vídeàského fondu zpfiístupnûn pouze k nahlíïení v archivu plánû NPÚ ÚP a na Mûstském úfiadu Terezín. Nelze pofiizovat kopie plánû ani z tohoto tisku. 383

9 Obr. 12. Plán vyzbrojení fortû na labském bfiehu pro pfiípad násilného pfiepadu se zakreslen m smûrem letecké fotografie. Litomûfiick bfieh zvan Na ancích a labské baterie u Poãapel. Podepsán Ernst? Svátek, pfiibliïnû (Kriegsarchiv Wien) Obr. 13. Letecká archeologie, forty Na ancích vãetnû spojovací linie, vegetaãní pfiíznak. (Fotoarchiv AV âr, archeologick ústav, doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.) Obr. 14. Variantní plán polygonální takzvané permanentní pevnosti a kruhov fort Homolka na litomûfiickém bfiehu. Podepsán Schilling, (Kriegsarchiv Wien) 384

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-22-4 NPÚ ÚOP v Liberci ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-18-7

Více

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Jan HAVRDA, Michal TRYML A NOTACE: Problematika archeologicky

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Jan VÍCH 1 Mariánsk sloup na Velkém námûstí v Hradci Králové patfií nespornû mezi vrcholná díla barokního sochafiství a architektury v

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

KDE JUDAIKA VONÍ Rozhovor s PhDr. Martinem Krajíãkem a Janem Besedou ãtûte na stranû 4. Z obsahu. Krátce

KDE JUDAIKA VONÍ Rozhovor s PhDr. Martinem Krajíãkem a Janem Besedou ãtûte na stranû 4. Z obsahu. Krátce Roãník 4 Duben / Kvûten 2005 Nisan / Ijar 5765 8 Z obsahu PapeÏ Jan Pavel II. zemfiel... 2 Nov domov pro Tóru... 3 Rozhovor Kde judaika voní...4 5 Úvod do Ïidovské genealogie...9 Krátce Dlouhá desetiletí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A 1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A S POLEâNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ âasopis MATTER MATERIALS TECHNOLOGY SVAZ V ROBCÒ CEMENTU A VÁPNA âech, MORAVY A SLEZSKA tûtkova

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 151 PQ 1991

151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 151 PQ 1991 151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 151 PQ 1991 151-180_1991_2k.qxd 11.6.2007 9:00 Stránka 152 152_Pražské quadriennale 91 Pražské quadriennale 91 PQ 87 patfiilo mezi nejzajímavûj í a nejúspû nûj

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf V STAVBA ROPOVODU V BAVORSKU A âeské REPUBLICE Ing. Václav Volf OBSAH V STAVBA ROPOVODU MERO IKL NA ÚZEMÍ SVOBODNÉHO STÁTU BAVORSKO Úvod 6 Ropa nám vstoupila do Ïivota 7 Jednání s firmou TAL 10 V bûr projekãní

Více