Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pfiedmluva Odkazy a upomínky na barvit a fantastick svût m tû, bájí a legend nás v Indii provázejí prakticky na kaïdém kroku. Mytologická jména a pfiíbûhy zaplàují stránky literárních dûl, památek staroindického písemnictví i lidové slovesnosti, náboïenská písma i filozofické traktáty, nacházíme je v hudbû i v tvarném umûní, v tradiãní právní vûdû, státovûdû i sociologii. Setkáváme se s nimi ale i v bûïném kaïdodenním Ïivotû, ve jménech osob, míst i historick ch památek, v názvech firem i bûïn ch v robkû. Hinduistiãtí bozi a bohynû, stra liví démoni, svatí muïové a kajícníci na nás shlíïejí z barvotiskov ch obrázkû, kalendáfiû a filmov ch plakátû, ze stûn chrámov ch vûïí a svatyní, zdobí prûãelí budov, pohlednice a svatební oznámení, pfiívûsky na klíãe, odznaky, ozdobné i uïitkové pfiedmûty, átky, ubrousky a dekorativní textilie, oïivují taneãní a dramatická pfiedstavení, sk tají nevyãerpateln zdroj inspirace malífiû, fiezbáfiû a kameníkû, kovotepcû i kovolijcû, filmov ch a televizních tvûrcû, básníkû i prozaikû i lidov ch vypravûãû. Náv tûvník jiïní (stejnû jako jihov chodní, hinduistickou kulturou v raznû ovlivnûné) Asie si moïná ani neuvûdomuje, Ïe kdyï cestuje leteckou spoleãností Garuda, vzná í se na perutích mytického orla, jízdního prostfiedku boha Vi nua, v taxíku znaãky Máruti ( syn vûtru ) se ocitá pod ochranou opiãího vládce Hanumána, zázraãného letce a skokana, patrona potuln ch zápasníkû a akrobatû, jenï proslul jako spojenec Vi nuova vtûlení Rámy v boji s démony, Ïe kdyï koufií Gané ovo bídí (svitek tabáku) ãi do svého auta pouïije Gané ovo mazadlo, kvalitu zakoupeného v robku osvûdãuje slonohlav bûh moudrosti, a kdyï smaïí na oleji znaãky Vanaspati ( pán lesa ), zárukou pravosti je mu jméno vládce rostlin Sómy a zároveà ve dfievû skrytého boha ohnû Agniho. Dokonce i ten nejobyãejnûj í úkon v edního dne slibuje náv tûvu pestrého a mnohotvárného svûta bohû, svûtcû a démonû, kter vám chce pfiiblíïit na e kníïka. Dávní mudrcové vûfiili, Ïe jméno pfiedurãuje budoucí osudy jednotlivce, jeho zjev, postavu, povahové rysy a zaloïení, záliby i povolání. Proto hinduisté dodnes jeho volbû pfiipisují znaãnou dûleïitost, neboè vûfií, Ïe tím formují jeho osobnost. Mohou tfieba dítû pro zaãátek pojmenovat Anámika ( beze jména ), a zajistit mu tak budoucnost, jakou si samo vytvofií, bez pfiedem dan ch omezení, mohou se rozhodnout pro libozvuãnû znûjící jméno bez zvlá tního v znamu, anebo 7

2 zvolit nûkteré z ãetn ch jmen mytologick ch postav ãi legendárních hrdinû, ztûlesàujících tradiãní ctnosti, jeï svého nositele nejvíce proslaví. Díky této tradici se i pouhé nahlédnutí do indického telefonního seznamu mûïe promûnit v rychlokurs hinduistické mytologie. K nejãastûj ím patfií jména, jeï tvofií pfiízviska hlavních boïstev hinduistického panteonu; to je prakticky nevyãerpateln zdroj inspirace, uváïíme-li, Ïe jen bûh iva má 1008 epitet, mezi nûï patfií napfiíklad Ardhanárí vara ( pán, jenï je napûl Ïenou, tj. iva jako ztûlesnûní muïské a Ïenské tvûrãí podstaty), âandra ékhara ( jenï má v ãelence Mûsíc ), Kailásanátha ( pán Kailásu, tj. hinduistického Olympu), Mahádéva ( velk bûh, jedna z ivov ch osmi podob), NatarádÏa ( pán tance, tj. iva jako boïsk taneãník, jenï sv m tancem niãí aznovuvytváfií vesmír), Nílakantha ( modrokrk, pfiipomínka na smrtící jed, jejï iva pohltil, aby zachránil svût, a kter mu zbarvil hrdlo do modra), Sundara ãi Sundaré vara ( nádhern pán ) a mnoho dal- ích. Své pozemské jmenovce mají i ivovi synové, bûh se sloní hlavou Gané a ãi Ganapati ( pán zástupû ), pán nebo odstraàovatel pfiekáïek (odtud i jména VighnadÏit, Vighnapati, Vighnavinájaka ãi prostû odstraàovatel, Vinájaka) a patron vûdûní i ve kerého podnikání, anebo bûh války Skanda ( útoãník, pfiípadnû v trysk ), zvan téï Subrahmanja ( pfiezboïn, drah bráhmanûm ), Kárttikéja ( odchovanec Plejád ) ãi Kumára ( mládenec ). ProtoÏe Skanda jezdí na pávu, najdeme tfieba mezi Tamily v jiïní Indii ãi na rí Lance pfiíznaãné osobní jméno Majilváhanan ( jehoï vozidlem je páv ). Zkrátka nepfiijdou ani vyznavaãky ivova Ïenského protûj ku, bohynû Durgy ( nepfiístupná ), Kálí ( ãerná ) ãi Párvatí ( horská ), pro nûï se rovnûï nabízí irok v bûr epitet Bhavání ( choè Jsoucího, tj. ivy), âandí ( lítá ), DÏajantí ( vítûzná ), Kámák í ( Ïádostiv ch oãí ), Mínák í ( rybooká ), Uma ( záfie ) anebo Sinhaváhiní ( jezdící na lvu, podle typického jízdního zvífiete). RovnûÏ mytologie boha Vi nua a jeho deseti vtûlení, zázraãn ch podob, v nichï sestoupil na zem, aby zde potíral zlo, poskytuje jeho vûrn m vyznavaãûm nepfiebernou zásobárnu jmen, z nichï mohou pro své potomky zvolit to nejslavnûj í. Z bûïn ch Vi nuov ch epitet se jako vlastní jména osob nejãastûji vyskytuje Ananta ajana ( jenï spí na Anantovi, tj. tisícihlavém kosmickém hadu é ovi), DÏagannátha ( pán svûta ), Hari ( plav ), Padmanábha ( lotosopupeãn, pfiipomínka toho, Ïe z Vi nuova pupku vyrûstá stvol lotosu) ãi Vénkaté vara ( pán hory Vénkata, tj. Tirupati). Nezfiídka nacházíme i jména spojená, oslavující více boïsk ch inkarnací zároveà, jimiï jsou tfieba Harikr na, spojující Vi nua s jeho osm m vtûlením, hrav m a nezbedn m past fisk m bohem Kr nou, jenï se v Bhagavadgítû dává poznat jako nejvy í pán v ehomíra, nebo Rámakr na (v novoindické v slovnosti Rámakri na), které navíc pfiipomíná sedmé Vi nuovo vtûlení, spra- 8

3 vedlivého prince Rámu, ústfiední postavu eposu Rámájana. Do stejné skupiny patfií i jméno S. Rádhákri nana, proslulého filozofa a prezidenta Indické republiky ( ), obsahující pfiipomínku nerozluãné milenecké dvojice, boha Kr ny a jeho milované Rádhy, past fiské dívky, jejíï láska symbolizuje prahnutí lidské du e po splynutí s boïskou podstatou. Dívky z vi nuistick ch rodin zase mají k dispozici ãetná pfiízviska Vi nuovy manïelky, bohynû tûstí, zdaru a blahobytu Lak mí, aè uï je to âaàãala ( neklidná ), Híra ( démantová ), Indira ( mocná ), Kamala ( rûïová, tj. lotosová ), Lóla ( mûàavá ), ãi rí ( záfiivá ), anebo jména jejích pozemsk ch vtûlení, jako je Rádha ( zdar ), Síta ( brázda ) ãi Tulasí (posvátná bazalka, ocimum sanctum). V bûr mytologick ch pojmenování se ov em neomezuje pouze na postavy bohû a bohyà. Indické Ïeny se nezfiídka honosí jmény svûdn ch nebesk ch krasavic, jejichï pûvaby dokázaly svést nejednoho svatého kajícníka z cesty odfiíkání: patfiila k nim tfieba horská víla Ménaka ( z mysli zrozená ), manïelka boha Himálaje, jejímï jménem (psaném Maneka) se honosí tfieba snacha Indiry Gándhíové a b valá ministrynû Ïivotního prostfiedí Indické republiky, první a nejpûvabnûj í mezi nymfami Rambha ( líbezná ), jeï se vynofiila na svût jako jeden ze zázraãn ch pokladû pfii stloukání mléãného oceánu, luzná Tilóttama ( nejlep í mezi zrnky sezamu ), jiï stvofiil nebesk fiemeslník Vi vakarman z ãásteãek nejkrásnûj ích vûcí na svûtû, stejnû jako svûdná Urva í ( rozloïitá ), jejíï lásku ke smrtelníkovi zvûãnil básník Kálidása ve svém dramatu Vikramórva íja ( O Vikramovi a Urva í ). Oblíben m dívãím jménem je i akuntala ( vychovávaná ptáky ) podle dcery víly Ménaky, hrdinky dal ího Kálidásova dramatu, AbhidÏÀána- akuntala ( Poznávací znamení akuntalino ), jeï je povaïována za pramáti rodu BharatovcÛ, kter dal jméno celé Indii (Bhárat). MuÏi zase ãasto nosí jména legendárních váleãníkû, jeï proslavily eposy Mahábhárata ãi Rámájana, anebo svat ch mudrcû, zfiecû a kajícníkû, ktefií se mnohdy silou pokání pozvedli nad samotné bohy. ArdÏuna ( stfiíbrn ), Bhíma ( dûsiv ), Judhi thira ( vytrval v boji ), Nakula ( promyka ) a Sahadéva ( provázen bohy ) pfiipomínají pûtici princû PánduovcÛ, hlavních hrdinû osudového stfietnutí mezi dvûma spfiíznûn mi vûtvemi bharatovského rodu, jeï je popisováno v Mahábháratû, Durjódhana ( s nímï je nesnadné bojovat ) ve el do obecného povûdomí jako vûdce kuruovsk ch princû, jejich nepfiátel, Angiras ( ohniv anebo ten, jenï zná tresè souãástí ), proslul jako obûtník bohû, Bhrgu ( spalovaã ) jako zakladatel rodu, jenï lidem pfiinesl nebesk oheà, DÏamadagni ( stravující oheà ) jako ztûlesnûní váleãnick ch ctností a Ka japa ( Ïelva ) jako bájn demiurg a praotec bohû, lidí i démonû. RovnûÏ fiada místních názvû na indickém subkontinentû vznikla z potfieby dodat mytick m dûjûm a pfiíbûhûm pevné geografické za- 9

4 kotvení, zdûraznit v jimeãnost urãité posvátné lokality, jiï si nûkteré z boïstev vyvolilo za svûj pozemsk pfiíbytek, anebo dodat tradiãnímu pojmenování mytologizující vysvûtlení. JiÏ samotn název Indie, Bhárat, se odvozuje od legendárního vládce a jednoho z velk ch patriarchû hinduistické mytologie Bharaty, jehoï vnuk Kuru dal jméno nejenom KuruovcÛm, jedné z hlavních znepfiátelen ch stran vystupujících v Mahábháratû, ale i bitevnímu poli, dûji ti rozhodující bratrovraïedné bitvy, jeï dodnes nese jméno Kuruovo pole, Kuruk étra. Hory, kopce a pohofií se v hinduismu (ale i v buddhismu a dïinismu) tû í náboïné úctû jako sídla bohû, pfiíhodná místa k rozjímání i dûji tû nesãetn ch legend. V erém dávnovûku pr mûly hory kfiídla, usazovaly se, kde se jim zlíbilo, a naru ovaly tak zemskou rovnováhu. BÛh Indra jim proto kfiídla usekl a rozmístil je tak, aby svûtu zabezpeãily stabilitu. Od té doby se pro horu pouïívá oznaãení aãala ( nehybná ). Mezi proslavené horské velikány patfií himálajské vrcholy Annapúrna ( plná potravy, tj. Párvatí jako blahovolná dárkynû hojnosti), Kédárnáth ( pán luhû, tj. iva), ãi posvátn Kailás v tibetském Himálaji, kde podle tradice dlí iva se svou chotí ve vûãném objetí, dïinistûm je svatá hora Ábú v pohofií Árávalí, zvaná téï Arbuda ( nádor, jméno hadího démona, jehoï zahubil bûh Indra), stejnû jako pahorek Párasnáth v Biháru, pfiipomínající místo skonu Pár vanáthy, pfiedposledního z fiady 24 tírthankarû, legendárních zakladatelû dïinismu, jihu subkontinentu vévodí Tirumalai ( svatá hora ) ãi Tirupati ( svat pán ), zvaná téï Vénkatáãala ( hora Vénkaty, tj. Vi nua) anebo é áãala ( hora é ova, tj. mytického hada, na jehoï závitech Vi nu spoãívá na hladinû pfiedvûk ch vod). Podobnû jako jsou hory povaïovány za údy matky Zemû, lesy za její vlasy a lidská sídla za její smysly, fieky a vodní toky pfiedstavují její Ïíly, prameny Ïivota a plodnosti. AÏ na nûkolik v jimek (Brahmaputra, Gógra, Indus, SatladÏ a Són) jsou vesmûs Ïenského rodu a tû í se posvátné úctû jako bohynû. Nejposvátnûj í fiekou svûta je pro hinduisty Ganga, jejíï svrchovanû oãistná voda smyje nejenom ve ker svûtsk rmut a kal, ale i kaïdou poskvrnu. KaÏd, kdo Ganze svûfií své tûlesné ostatky, má zaji tûno místo v ráji, kam se podle tradice pfienesl dokonce i neãist pes, kdyï vrána pfii pfieletu posvátného veletoku do ganïsk ch vod náhodnû upustila jeho kost. Dal í z posvátn ch fiek, Jamuna, dcera sluneãního boha Súrji a sestra vládce podsvûtí Jamy, se Ganze svatostí nevyrovná, protoïe se pr fiádnû neprovdala, a proto z ní nûktefií pravovûrní hinduisté odmítají pít. Gódávarí ( poskytující dobytek ) b vá oznaãována jako Ganga Dak inu a pití její vody pr pomáhá pfii zaïívacích potíïích a léãí malomocenství. eka dostala jméno podle toho, Ïe svûtec Gautama jednou nedopatfiením zabil krávu a kdyï ji pokropil vodou z Gódávarí, dobytãe opût zázraãnû oïilo. Podle nûkter ch pramenû o postavení nejposvátnûj í fieky soupe- 10

5 fií s Gangou jihoindická Narmada; kdo se pr dobrovolnû utopí v jejích vodách anebo u jejího pramene drïí pûst aï k smrti, dosáhne vysvobození. Zatímco koupel v Jamunû oãistí aï po sedmi dnech avganze v okamïiku, kdy se do ní nûkdo ponofií, na Narmadu staãí jen pohledût, aby se ãlovûk zbavil v ech vin. V ãet skuteãn ch, fyzicky existujících fiek uzavírá legendární Sarasvatí ( plynoucí, vodnatá ), jeï pûvodnû pramenila v Himálaji, propadla se do podzemí a u Iláhábádu se stéká s Gangou a Jamunou. Je oslavována jako dárkynû plodnosti, Ïíru a bohatství a v pozdûj í mytologii vystupuje jako bohynû hudby, poezie, v mluvnosti, uãenosti a vûdûní, manïelka boha Brahmy ãi Vi nua. Indická mytologie tvofií pestr, rûznorod a mnohovrstevnat celek. Její poãátky jsou skryty v eru dávnovûku, z nûhoï se archeologové a historikové pracnû snaïí vydûlit zfietelnûj í obrysy. O náboïensk ch pfiedstavách prehistorické civilizace údolí Indu z 3. tisíciletí pfi. Kr., kterou je podle jednoho z hlavních nalezi È naz vána kulturou harappskou, vypovídají pouze nálezy uïitkov ch pfiedmûtû, drobn ch plastik a peãetidel s nápisy v neznámém jazyce i písmu, jeï se pfies soustfiedûné úsilí lu titelû dosud nepodafiilo uspokojivû de ifrovat. Podle objevu vût ího poãtu kamenn ch, hlinûn ch ãi fajánsov ch váleãkû, jeï vykazují urãitou podobnost se znakem muïského pohlaví (lingam), v hinduismu spojovan m s kultem boha ivy, nûktefií badatelé usuzují, Ïe pûvod tohoto kultu lze hledat jiï v harappském období, a na dûkaz této hypotézy rovnûï uvádûjí vyobrazení tzv. Proto- ivy nalezené na nûkolika peãetích. Zobrazuje muïskou postavu s nohama skrãen ma pod tûlem, jeï má na hlavû ãelenku zakonãenou mohutn mi rohy, po stranách jejího obliãeje se r sují jakési v rûstky, vzdálenû pfiipomínající dal í tváfie znázornûné z profilu, obklopují ji divoká zvífiata a v jejím klínû se r suje útvar, kter mûïe stejnû tak pfiedstavovat ozdobné zakonãení opasku jako ztopofien úd. Tyto skuteãnosti vedou k lákavé, av ak nedoloïené domnûnce, Ïe by se mohlo jednat o ivu v jeho podobû pána tvorstva Pa upatiho anebo o ithyfalického boha plodnosti Lakulí i, pfiípadnû podle podobnosti rohatého boïstva s fyziognomií vodního buvola Ïe Harappané oslavovali plodorodnou pfiírodní sílu skrytou v hovûzím dobytku a Ïe ústfiední postavu jejich kultu tvofiilo buvolí boïstvo Proto-Mahi a. Nejstar í mytologické pfiedstavy, doloïené ve védách, sbírkách chvalozpûvû, zafiíkadel a modliteb (asi 1200 pfi. Kr.), se utváfiely je tû v indoevropském období, pfiípadnû v dobách pfied rozpadem indoíránské pospolitosti. Od IndoevropanÛ pfievzali véd tí Indové samu pfiedstavu boha (déva) jakoïto záfiivé, nadpozemské bytosti obdafiené antropomorfními rysy, lidsk mi city a slabostmi, stejnû jako postavy nebeského otce (Djaus ãi Djau pitá, obdoba fieckého Dia a fiímského Jupitera), bohynû ranních ãervánkû (U as, fiecká Eós, fiímská Aurora) 11

6 nebo boha boufií (PardÏanja, protûj ek litevského Perkúnase nebo slovanského Peruna); se star mi Íránci sdíleli kult ohnû, uctívání pfiedkû, v robu a obfiadné pití opojného sómového nápoje (sóma, staroíránsky haoma), jakoï i fiadu spoleãn ch postav panteonu (Mitra- Mithra, Indra-Andra, Vrtrahan-Verethragna, Jama-Jima, Vivasvant-Vívahvant aj.). Bezprostfiedním pokraãovatelem védského náboïenství a z nûj vyrûstajícího obûtního kultu, jenï kladl dûraz na dokonalou znalost posvátn ch textû, jejich bezchybn pfiednes a pfiesné provádûní rituálních úkonû, se stala náboïensko-sociální soustava hinduismu, kter se utváfiel zhruba od poloviny 1. tisíciletí pfi. Kr. a dodnes je vyznáním více neï ãtyfi pûtin obyvatel Indie. Hinduistická mytologie, jejíï nejstar- í podobu uchovávají a zachycují velké staroindické eposy, Mahábhárata a Rámájana, také pfiímo navazuje na védské tradice, av ak tvofií zcela svébytn systém s vlastní hierarchií bohû i morálních hodnot. Z tradiãních hinduistick ch pfiedstav vycházejí i m ty a legendy dvou velk ch heterodoxních soustav, jeï vznikly na indické pûdû, buddhismu a dïinismu. PfiestoÏe si pûvodní Buddhovo uãení sv m zdr- Ïenliv m postojem k existenci boha a nesmrtelné du e vyslouïilo oznaãení ateistické náboïenství, ani ono nevyluãovalo existenci nadpfiirozen ch bytostí, jeï si své boïské postavení vyslouïily nahromadûním zásluh z pfiedchozích ÏivotÛ; buddhismus mahájány, kter se roz ífiil v Nepálu, Tibetu a zemích v chodní Asie, v ãet mytologick ch postav rozhojnil o nov panteon pokojn ch i hnûviv ch boïstev, slitovn ch bódhisattvû, zprostfiedkovatelû na cestû k vysvobození, nebesk ch buddhû a uãitelû-guruû. Stejnû tak i nauka, kterou zaloïil mlad í BuddhÛv souãasník Vardhamána Mahávíra ( pfi. Kr.), zvan DÏina ( vítûz ) a která po nûm nese jméno dïinismus, obohatila staré námûty, pfiíbûhy a pfiedstavy vlastním, specifick m pfiínosem, jemuï vdûãíme zvlá tû za hagiografie svûtcû a Ïivotní osudy velk ch muïû ( alákápuru a), svûtsk ch a duchovních osobností tírthankarû (zakladatelû nauky, tzv. budovatelû brodu pfies oceán znovuzrozování), svûtovládn ch panovníkû (ãakravartinû) a slavn ch hrdinû, ktefií pfii kaïdém vzestupném i sestupném pohybu kola ãasu ovládají svût. Encyklopedie indické mytologie, kterou v této podobû poprvé pfiedkládáme ãesk m ãtenáfiûm, pfiedstavuje základní referenãní pfiíruãku, umoïàující pohotovû najít potfiebné údaje o nejdûleïitûj ích postavách indick ch bájí a letopisû. (Pod tímto názvem Postavy indick ch bájí a letopisû vycházela v letech v ãasopisu Nov Orient na pokraãování abecednû fiazená hesla, jeï poslouïila jako v chodisko pfii zpracování shromáïdûného materiálu do revidované a roz ífiené kniïní podoby.) Od tradiãních prací encyklopedického charakteru se li í hlavnû tím, Ïe je vûdomû koncipována jako slovník ke ãtení, kter 12

7 se neomezuje na holá fakta, ale kter jednotlivé biogramy boïsk ch, poloboïsk ch, démonsk ch i lidsk ch hrdinû, znám ch ze staroindického písemnictví, památek v novoindick ch jazycích i z lidové slovesnosti, zpracovává jako esejisticky pojaté medailony, jeï ãerpají z rûzn ch pramenû, aniï by se pokou ely sladit ãasto protikladné verze tradovan ch pfiíbûhû. Jednotlivá hesla vedle základních atributû a osobních charakteristik kaïdé z postav pfiipomínají jejich památné ãiny, pohádková dobrodruïství a jímavé osudy, zaznamenávají milostné pfiíbûhy, hrdinské zkazky i historické legendy, jeï se utváfiely na indické pûdû v prûbûhu uplynul ch tfií tisíciletí a jejichï smyslem bylo posluchaãe a ãtenáfie nejenom pobavit a zaujmout, ale pfiedev ím povznést, inspirovat, poskytnout pfiíklady hodné následování, pouãit o smyslu lidské existence a fiádu vesmíru. Jan Filipsk 13

8 UdrÏovatel svûta Vi nu v rybím vtûlení (matsja) zachránil lidstvo pfied potopou

9 ADITI Slovník ADITI (dosl. bezmezná ), ve védské mytologii personifikovaná pfiedstava nadoblaãn ch v in, nekoneãného vesmírného prostoru. B vá téï povaïována za ztûlesnûní ve kerenstva je to obloha i vzdu n prostor, matka, otec i syn, jsou to v ichni bozi i pût skupin lidí, v echno, co dosud vzniklo i co se kdy narodí (Rgvéd I, 89, 10). Véd tí pûvci ji vz vají jako mocnou paní kosmického fiádu (rta), která chrání a udrïuje v e Ïivé, podepírá nebeskou klenbu a vyïivuje vezdej í svût. V fiadû hymnû Aditi vystupuje jako matka ÁditjÛ, zboï tûn ch pfiírodních sil a nebesk ch tûles, a je proto oslavována rovnûï jako dárkynû nehasnoucího svûtla. Její uctívaãi se na ni obracejí s Ïádostí o ochranu a slitování, svûfiují její pfiízni své potomstvo i svá stáda dobytka. Védská Aditi vykazuje dvû základní charakteristiky: první z nich je matefiství, druhou pfiedstavuje schopnost vysvobozovat z pout viny a fyzického strádání. Nûkdy je spojována s pfiedstavou neomezené hojnosti, jejímï symbolem byla pro védského Árju kráva, jindy se ztotoïàuje s bezhraniãnou zemí ãi oblohou anebo platí za ztûlesnûní vûãnosti. V pozdûj í hinduistické mytologii Aditi vystupuje jako man- Ïelka mudrce Ka japy, jenï s ní zplodil boha Vi nua v jeho trpasliãím vtûlení (Vámana) i krále bohû Indru. Ve svém dal ím Ïivotû se pr Aditi pfievtûlila jako Dévakí, matka dal í z Vi nuov ch podob, past fiského boha Kr ny. ÁDITJOVÉ (Aditjovci), oznaãení skupiny pûti aï osmi, pozdûji dvanácti védsk ch boïstev, jeï sídlí v nebesk ch sférách a svûj pûvod odvozují od spoleãné matky Aditi. Zatímco Aditi je hlavnû ztûlesnûním kosmické energie, Áditjové pfiedstavují personifikované pfiírodní jevy, pfiípadnû kosmické síly, jeï se za tûmito jevy skr vají. Hromadnû jsou spojováni s pfiedstavou svûtla, zvlá tû sluneãního, a jména fiady z nich jsou vlastnû jen epiteta Slunce, které je ãasto samo oznaãováno jako Áditja. Za hlavního mezi Áditji je povaïován Varuna, na nûmï závisí fiádn pfiirozen chod v ech vûcí vesmírn fiád (rta). Dále se k potomkûm Aditi poãítají Varunovi nerozluãní druzi Mitra ( pfiítel ) a Arjaman ( spoleãník ), dárci bohatství a tûstí Bhaga ( u tûdfiovatel ) a An a ( rozdûlovatel ), boïsk léãitel a ochránce manïelství Dhátr ( uspofiadatel ), ztûlesnûní vtipu a obratnosti Dak a ( ikula ) a sluneãní bûh Savitr ( podnûcovatel ) ãi Vivasván ( záfiící ). PÛvod- 15

10 AGASTJA nû byli Áditjové pravdûpodobnû personifikacemi Slunce, Mûsíce a pûti planet, v mlad ím období byli ztotoïnûni s dvanácti mûsíci solárního roku a vûdãí postavení mezi nimi zaujal Vi nu. Ve védách jsou Áditjové spoleãnû slaveni jako ochranná boïstva v ehomíra co je vzdálené, je jim na dosah, na nich spoãívá v e, co je stálé i co je v pohybu. Rozpoznávají dobro i zlo v lidsk ch srdcích, nenávidí klam a trestají hfiích: provinilce uvrhují v okovy, nad sv mi vyznavaãi rozprostírají ochranná kfiídla jako ptáci nad ptáãaty. Odvracejí nemoc a ne tûstí a lidem spravedliv m sk tají svûtlo, dlouh vûk, hojné potomstvo a naplnûní smyslu Ïivota. AGASTJA, védsk zfiec a v pozdûj í mytologii jeden ze sedmi velk ch mudrcû, proslaven jako znalec kouzel a magie. Podle dávné legendy se zrodil ze dïbánu, do nûhoï spadlo sémû, které vypustili Mitra a Varuna pfii pohledu na sliãnou nebeskou nymfu Urva í. V hinduistickém bájesloví Agastja vystupuje jako patron a uãitel jiïních krajû Indie, kde je jeho jméno chováno ve velké váïnosti. KdyÏ se jednou v ichni velcí mudrcové shromáïdili v Himálaji, zaãala se zemû pod tíhou jejich uãenosti propadat. Proto poïádali Agastju, kter moudrostí v echny pfievy oval, aby se vypravil na jih a uvedl tak svût do pûvodní rovnováhy. Mudrc jejich Ïádosti vyhovûl a jako první pfiinesl DrávidÛm vûdûní a literaturu. Cestou mûl za úkol zkrotit p chu Vindhijsk ch hor, které v té dobû jiï pfierostly Himálaj a hrozily, Ïe pfiehradí dráhu samotnému Slunci. Agastja pfiikázal, aby se pfied ním zpupné pohofií sklonilo a setrvalo tak, dokud se ze své jiïní pouti nenavrátí zpût. K tomu v ak jiï nikdy nedo lo a cesta ze severu na jih zûstala otevfiená. KdyÏ splnil své uãitelské poslání mezi Tamily, uch lil se Agastja jako poustevník na nepfiístupn vrchol hory Podijil, kde pr psal uãená pojednání o lékafiství, astrologii a ãarodûjnictví. Jednou v lese spatfiil své pfiedky, jak visí za koneãky prstû u nohou na okraji hluboké propasti, a dovûdûl se od nich, Ïe je zachrání, jedinû kdyï zplodí syna. Stvofiil si proto podle sv ch pfiedstav manïelku a pouïil pfiitom v eho, co je v pfiírodû nejkrásnûj í: mûla oãi lanû a ladnost pantera, byla tíhlá jako palma, vonná jako ãampakov kvût a hebká jako pefiíãka na krku labutû. Mladá Ïena byla marnivá a Ïádala man- Ïela, aby ji obdafiil perky, jaké mají jen bozi. Agastja se tedy vydal do svûta, aby získal potfiebné peníze. Nakonec dorazil do paláce démonského krále Ilvaly, kter byl zapfiisáhl m nepfiítelem bráhmanû. Kdykoli k nûmu nûkter zavítal, promûnil se IlvalÛv mlad í bratr Vátápi v kozla a hostitel z nûj náv tûvû pfiipravil chutné skopové. Poté Vátápiho zavolal jménem, ten se prodral z útrob hostû ven a kaïdého tak krutû zahubil. Agastja v ak pokrm strávil dfiív, neï pfiekvapen démon staãil bratra vyvolat, takïe jedinou odpovûdí na jeho slova byl mohutn p ouk. Pokofien Ilvala hosta obdafiil nejrûznûj ími poklady 16

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

KDE JUDAIKA VONÍ Rozhovor s PhDr. Martinem Krajíãkem a Janem Besedou ãtûte na stranû 4. Z obsahu. Krátce

KDE JUDAIKA VONÍ Rozhovor s PhDr. Martinem Krajíãkem a Janem Besedou ãtûte na stranû 4. Z obsahu. Krátce Roãník 4 Duben / Kvûten 2005 Nisan / Ijar 5765 8 Z obsahu PapeÏ Jan Pavel II. zemfiel... 2 Nov domov pro Tóru... 3 Rozhovor Kde judaika voní...4 5 Úvod do Ïidovské genealogie...9 Krátce Dlouhá desetiletí

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

NEONACISTÉ A 28. ŘÍJEN čtěte na straně 4. Z obsahu. Krátce. Ročník 5 Listopad 2005 Chešvan 5766. Židovská Gaza... 2. Neonacisté a 28. říjen...

NEONACISTÉ A 28. ŘÍJEN čtěte na straně 4. Z obsahu. Krátce. Ročník 5 Listopad 2005 Chešvan 5766. Židovská Gaza... 2. Neonacisté a 28. říjen... Ročník 5 Listopad 2005 Chešvan 5766 2 Z obsahu Židovská Gaza... 2 Neonacisté a 28. říjen... 4 Vyšetřování je skončeno, zapomeňte... 5 Třetí jméno seriál o jménech... 8 Třináct kroků k míru Nové čtení židovské

Více

Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice)

Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) 042-060_Sochorova 1.9.2008 18:05 Stránka 42 Ludmila Sochorová Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) Andûl jde ke králom: Mudrci oznamuji vám, by li

Více

01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T

01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T 01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T 01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 2 01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 3 Tarot je sada 78 karet, z nichï 22 spadá do

Více

Bogomilsko-katarsk apokryf Otázky Jana Evangelisty

Bogomilsko-katarsk apokryf Otázky Jana Evangelisty 108 Marie Pardyová RÉSUMÉ A propos de grafitto de Palatin Depuis sa découverte en novembre 1856, le graffito de Palatin ne cesse pas de susciter intérêt des spécialistes essayant de résoudre la question

Více

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE Kurs náboïenství 180R Pfiipravil Církevní vzdûlávací systém Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

SPOLEâNOST PRO Í ENÍ VLÁMSKÉ A NIZOZEMSKÉ KULTURY VERENIGING VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE CULTUUR NE-BE

SPOLEâNOST PRO Í ENÍ VLÁMSKÉ A NIZOZEMSKÉ KULTURY VERENIGING VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE CULTUUR NE-BE SPOLEâNOST PRO Í ENÍ VLÁMSKÉ A NIZOZEMSKÉ KULTURY VERENIGING VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE CULTUUR NE-BE roãník/jaargang: VI. ãíslo/nummer: 4 rok/jaar: 2004/2005 Vydává: NE-BE Spoleãnost pro ífiení nizozemské

Více

INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz. www.indonesia.

INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz. www.indonesia. INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz www.indonesia.cz INDONÉSIE ZEMĚ TISÍCŮ OSTROVŮ BATIKA JE INDONÉSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Více

Ve dva bohy vûfiiti nebude. Konstruování katarského dualismu v inkviziãních registrech

Ve dva bohy vûfiiti nebude. Konstruování katarského dualismu v inkviziãních registrech 28 Bfietislav Horyna ZUSAMMENFASSUNG Kulturwissenschaft: ein weiteres Dilemma für die Religionswissenschaft In diesem Aufsatz wird die Frage nachgegangen, welche Konsequenzen sich aus der Identifizierung

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS

Více

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 1 PA M A T U J PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY 2002 vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 2 PODùKOVÁNÍ V EM âlenòm ODBORU VLâAT A SVùTLU EK, SEST E MARCELE ONDRÁKOVÉ MARCIPÁNCE,

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

Zemû rozkvétajícího máku

Zemû rozkvétajícího máku Afghánské Ïeny mají fiadu tajemství, nejvût ím je umûní konzumace zmrzliny Zemû rozkvétajícího máku VÍCE NEÎ T I ROKY PO PÁDU TALIBANU SE NEVYPLNIL ÎÁDN Z PESIMISTICK CH SCÉNÁ Ò. ZA SVÉ VZALY P EDPOVùDI,

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 2 Jifií Odvárka TETIâKA Sarkastické non-fiction o nûmecké Ïenû, která byla ve patn ch dobách na nevhodn ch místech Evropy IVO ÎELEZN PRAHA sazba

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více