Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pfiedmluva Odkazy a upomínky na barvit a fantastick svût m tû, bájí a legend nás v Indii provázejí prakticky na kaïdém kroku. Mytologická jména a pfiíbûhy zaplàují stránky literárních dûl, památek staroindického písemnictví i lidové slovesnosti, náboïenská písma i filozofické traktáty, nacházíme je v hudbû i v tvarném umûní, v tradiãní právní vûdû, státovûdû i sociologii. Setkáváme se s nimi ale i v bûïném kaïdodenním Ïivotû, ve jménech osob, míst i historick ch památek, v názvech firem i bûïn ch v robkû. Hinduistiãtí bozi a bohynû, stra liví démoni, svatí muïové a kajícníci na nás shlíïejí z barvotiskov ch obrázkû, kalendáfiû a filmov ch plakátû, ze stûn chrámov ch vûïí a svatyní, zdobí prûãelí budov, pohlednice a svatební oznámení, pfiívûsky na klíãe, odznaky, ozdobné i uïitkové pfiedmûty, átky, ubrousky a dekorativní textilie, oïivují taneãní a dramatická pfiedstavení, sk tají nevyãerpateln zdroj inspirace malífiû, fiezbáfiû a kameníkû, kovotepcû i kovolijcû, filmov ch a televizních tvûrcû, básníkû i prozaikû i lidov ch vypravûãû. Náv tûvník jiïní (stejnû jako jihov chodní, hinduistickou kulturou v raznû ovlivnûné) Asie si moïná ani neuvûdomuje, Ïe kdyï cestuje leteckou spoleãností Garuda, vzná í se na perutích mytického orla, jízdního prostfiedku boha Vi nua, v taxíku znaãky Máruti ( syn vûtru ) se ocitá pod ochranou opiãího vládce Hanumána, zázraãného letce a skokana, patrona potuln ch zápasníkû a akrobatû, jenï proslul jako spojenec Vi nuova vtûlení Rámy v boji s démony, Ïe kdyï koufií Gané ovo bídí (svitek tabáku) ãi do svého auta pouïije Gané ovo mazadlo, kvalitu zakoupeného v robku osvûdãuje slonohlav bûh moudrosti, a kdyï smaïí na oleji znaãky Vanaspati ( pán lesa ), zárukou pravosti je mu jméno vládce rostlin Sómy a zároveà ve dfievû skrytého boha ohnû Agniho. Dokonce i ten nejobyãejnûj í úkon v edního dne slibuje náv tûvu pestrého a mnohotvárného svûta bohû, svûtcû a démonû, kter vám chce pfiiblíïit na e kníïka. Dávní mudrcové vûfiili, Ïe jméno pfiedurãuje budoucí osudy jednotlivce, jeho zjev, postavu, povahové rysy a zaloïení, záliby i povolání. Proto hinduisté dodnes jeho volbû pfiipisují znaãnou dûleïitost, neboè vûfií, Ïe tím formují jeho osobnost. Mohou tfieba dítû pro zaãátek pojmenovat Anámika ( beze jména ), a zajistit mu tak budoucnost, jakou si samo vytvofií, bez pfiedem dan ch omezení, mohou se rozhodnout pro libozvuãnû znûjící jméno bez zvlá tního v znamu, anebo 7

2 zvolit nûkteré z ãetn ch jmen mytologick ch postav ãi legendárních hrdinû, ztûlesàujících tradiãní ctnosti, jeï svého nositele nejvíce proslaví. Díky této tradici se i pouhé nahlédnutí do indického telefonního seznamu mûïe promûnit v rychlokurs hinduistické mytologie. K nejãastûj ím patfií jména, jeï tvofií pfiízviska hlavních boïstev hinduistického panteonu; to je prakticky nevyãerpateln zdroj inspirace, uváïíme-li, Ïe jen bûh iva má 1008 epitet, mezi nûï patfií napfiíklad Ardhanárí vara ( pán, jenï je napûl Ïenou, tj. iva jako ztûlesnûní muïské a Ïenské tvûrãí podstaty), âandra ékhara ( jenï má v ãelence Mûsíc ), Kailásanátha ( pán Kailásu, tj. hinduistického Olympu), Mahádéva ( velk bûh, jedna z ivov ch osmi podob), NatarádÏa ( pán tance, tj. iva jako boïsk taneãník, jenï sv m tancem niãí aznovuvytváfií vesmír), Nílakantha ( modrokrk, pfiipomínka na smrtící jed, jejï iva pohltil, aby zachránil svût, a kter mu zbarvil hrdlo do modra), Sundara ãi Sundaré vara ( nádhern pán ) a mnoho dal- ích. Své pozemské jmenovce mají i ivovi synové, bûh se sloní hlavou Gané a ãi Ganapati ( pán zástupû ), pán nebo odstraàovatel pfiekáïek (odtud i jména VighnadÏit, Vighnapati, Vighnavinájaka ãi prostû odstraàovatel, Vinájaka) a patron vûdûní i ve kerého podnikání, anebo bûh války Skanda ( útoãník, pfiípadnû v trysk ), zvan téï Subrahmanja ( pfiezboïn, drah bráhmanûm ), Kárttikéja ( odchovanec Plejád ) ãi Kumára ( mládenec ). ProtoÏe Skanda jezdí na pávu, najdeme tfieba mezi Tamily v jiïní Indii ãi na rí Lance pfiíznaãné osobní jméno Majilváhanan ( jehoï vozidlem je páv ). Zkrátka nepfiijdou ani vyznavaãky ivova Ïenského protûj ku, bohynû Durgy ( nepfiístupná ), Kálí ( ãerná ) ãi Párvatí ( horská ), pro nûï se rovnûï nabízí irok v bûr epitet Bhavání ( choè Jsoucího, tj. ivy), âandí ( lítá ), DÏajantí ( vítûzná ), Kámák í ( Ïádostiv ch oãí ), Mínák í ( rybooká ), Uma ( záfie ) anebo Sinhaváhiní ( jezdící na lvu, podle typického jízdního zvífiete). RovnûÏ mytologie boha Vi nua a jeho deseti vtûlení, zázraãn ch podob, v nichï sestoupil na zem, aby zde potíral zlo, poskytuje jeho vûrn m vyznavaãûm nepfiebernou zásobárnu jmen, z nichï mohou pro své potomky zvolit to nejslavnûj í. Z bûïn ch Vi nuov ch epitet se jako vlastní jména osob nejãastûji vyskytuje Ananta ajana ( jenï spí na Anantovi, tj. tisícihlavém kosmickém hadu é ovi), DÏagannátha ( pán svûta ), Hari ( plav ), Padmanábha ( lotosopupeãn, pfiipomínka toho, Ïe z Vi nuova pupku vyrûstá stvol lotosu) ãi Vénkaté vara ( pán hory Vénkata, tj. Tirupati). Nezfiídka nacházíme i jména spojená, oslavující více boïsk ch inkarnací zároveà, jimiï jsou tfieba Harikr na, spojující Vi nua s jeho osm m vtûlením, hrav m a nezbedn m past fisk m bohem Kr nou, jenï se v Bhagavadgítû dává poznat jako nejvy í pán v ehomíra, nebo Rámakr na (v novoindické v slovnosti Rámakri na), které navíc pfiipomíná sedmé Vi nuovo vtûlení, spra- 8

3 vedlivého prince Rámu, ústfiední postavu eposu Rámájana. Do stejné skupiny patfií i jméno S. Rádhákri nana, proslulého filozofa a prezidenta Indické republiky ( ), obsahující pfiipomínku nerozluãné milenecké dvojice, boha Kr ny a jeho milované Rádhy, past fiské dívky, jejíï láska symbolizuje prahnutí lidské du e po splynutí s boïskou podstatou. Dívky z vi nuistick ch rodin zase mají k dispozici ãetná pfiízviska Vi nuovy manïelky, bohynû tûstí, zdaru a blahobytu Lak mí, aè uï je to âaàãala ( neklidná ), Híra ( démantová ), Indira ( mocná ), Kamala ( rûïová, tj. lotosová ), Lóla ( mûàavá ), ãi rí ( záfiivá ), anebo jména jejích pozemsk ch vtûlení, jako je Rádha ( zdar ), Síta ( brázda ) ãi Tulasí (posvátná bazalka, ocimum sanctum). V bûr mytologick ch pojmenování se ov em neomezuje pouze na postavy bohû a bohyà. Indické Ïeny se nezfiídka honosí jmény svûdn ch nebesk ch krasavic, jejichï pûvaby dokázaly svést nejednoho svatého kajícníka z cesty odfiíkání: patfiila k nim tfieba horská víla Ménaka ( z mysli zrozená ), manïelka boha Himálaje, jejímï jménem (psaném Maneka) se honosí tfieba snacha Indiry Gándhíové a b valá ministrynû Ïivotního prostfiedí Indické republiky, první a nejpûvabnûj í mezi nymfami Rambha ( líbezná ), jeï se vynofiila na svût jako jeden ze zázraãn ch pokladû pfii stloukání mléãného oceánu, luzná Tilóttama ( nejlep í mezi zrnky sezamu ), jiï stvofiil nebesk fiemeslník Vi vakarman z ãásteãek nejkrásnûj ích vûcí na svûtû, stejnû jako svûdná Urva í ( rozloïitá ), jejíï lásku ke smrtelníkovi zvûãnil básník Kálidása ve svém dramatu Vikramórva íja ( O Vikramovi a Urva í ). Oblíben m dívãím jménem je i akuntala ( vychovávaná ptáky ) podle dcery víly Ménaky, hrdinky dal ího Kálidásova dramatu, AbhidÏÀána- akuntala ( Poznávací znamení akuntalino ), jeï je povaïována za pramáti rodu BharatovcÛ, kter dal jméno celé Indii (Bhárat). MuÏi zase ãasto nosí jména legendárních váleãníkû, jeï proslavily eposy Mahábhárata ãi Rámájana, anebo svat ch mudrcû, zfiecû a kajícníkû, ktefií se mnohdy silou pokání pozvedli nad samotné bohy. ArdÏuna ( stfiíbrn ), Bhíma ( dûsiv ), Judhi thira ( vytrval v boji ), Nakula ( promyka ) a Sahadéva ( provázen bohy ) pfiipomínají pûtici princû PánduovcÛ, hlavních hrdinû osudového stfietnutí mezi dvûma spfiíznûn mi vûtvemi bharatovského rodu, jeï je popisováno v Mahábháratû, Durjódhana ( s nímï je nesnadné bojovat ) ve el do obecného povûdomí jako vûdce kuruovsk ch princû, jejich nepfiátel, Angiras ( ohniv anebo ten, jenï zná tresè souãástí ), proslul jako obûtník bohû, Bhrgu ( spalovaã ) jako zakladatel rodu, jenï lidem pfiinesl nebesk oheà, DÏamadagni ( stravující oheà ) jako ztûlesnûní váleãnick ch ctností a Ka japa ( Ïelva ) jako bájn demiurg a praotec bohû, lidí i démonû. RovnûÏ fiada místních názvû na indickém subkontinentû vznikla z potfieby dodat mytick m dûjûm a pfiíbûhûm pevné geografické za- 9

4 kotvení, zdûraznit v jimeãnost urãité posvátné lokality, jiï si nûkteré z boïstev vyvolilo za svûj pozemsk pfiíbytek, anebo dodat tradiãnímu pojmenování mytologizující vysvûtlení. JiÏ samotn název Indie, Bhárat, se odvozuje od legendárního vládce a jednoho z velk ch patriarchû hinduistické mytologie Bharaty, jehoï vnuk Kuru dal jméno nejenom KuruovcÛm, jedné z hlavních znepfiátelen ch stran vystupujících v Mahábháratû, ale i bitevnímu poli, dûji ti rozhodující bratrovraïedné bitvy, jeï dodnes nese jméno Kuruovo pole, Kuruk étra. Hory, kopce a pohofií se v hinduismu (ale i v buddhismu a dïinismu) tû í náboïné úctû jako sídla bohû, pfiíhodná místa k rozjímání i dûji tû nesãetn ch legend. V erém dávnovûku pr mûly hory kfiídla, usazovaly se, kde se jim zlíbilo, a naru ovaly tak zemskou rovnováhu. BÛh Indra jim proto kfiídla usekl a rozmístil je tak, aby svûtu zabezpeãily stabilitu. Od té doby se pro horu pouïívá oznaãení aãala ( nehybná ). Mezi proslavené horské velikány patfií himálajské vrcholy Annapúrna ( plná potravy, tj. Párvatí jako blahovolná dárkynû hojnosti), Kédárnáth ( pán luhû, tj. iva), ãi posvátn Kailás v tibetském Himálaji, kde podle tradice dlí iva se svou chotí ve vûãném objetí, dïinistûm je svatá hora Ábú v pohofií Árávalí, zvaná téï Arbuda ( nádor, jméno hadího démona, jehoï zahubil bûh Indra), stejnû jako pahorek Párasnáth v Biháru, pfiipomínající místo skonu Pár vanáthy, pfiedposledního z fiady 24 tírthankarû, legendárních zakladatelû dïinismu, jihu subkontinentu vévodí Tirumalai ( svatá hora ) ãi Tirupati ( svat pán ), zvaná téï Vénkatáãala ( hora Vénkaty, tj. Vi nua) anebo é áãala ( hora é ova, tj. mytického hada, na jehoï závitech Vi nu spoãívá na hladinû pfiedvûk ch vod). Podobnû jako jsou hory povaïovány za údy matky Zemû, lesy za její vlasy a lidská sídla za její smysly, fieky a vodní toky pfiedstavují její Ïíly, prameny Ïivota a plodnosti. AÏ na nûkolik v jimek (Brahmaputra, Gógra, Indus, SatladÏ a Són) jsou vesmûs Ïenského rodu a tû í se posvátné úctû jako bohynû. Nejposvátnûj í fiekou svûta je pro hinduisty Ganga, jejíï svrchovanû oãistná voda smyje nejenom ve ker svûtsk rmut a kal, ale i kaïdou poskvrnu. KaÏd, kdo Ganze svûfií své tûlesné ostatky, má zaji tûno místo v ráji, kam se podle tradice pfienesl dokonce i neãist pes, kdyï vrána pfii pfieletu posvátného veletoku do ganïsk ch vod náhodnû upustila jeho kost. Dal í z posvátn ch fiek, Jamuna, dcera sluneãního boha Súrji a sestra vládce podsvûtí Jamy, se Ganze svatostí nevyrovná, protoïe se pr fiádnû neprovdala, a proto z ní nûktefií pravovûrní hinduisté odmítají pít. Gódávarí ( poskytující dobytek ) b vá oznaãována jako Ganga Dak inu a pití její vody pr pomáhá pfii zaïívacích potíïích a léãí malomocenství. eka dostala jméno podle toho, Ïe svûtec Gautama jednou nedopatfiením zabil krávu a kdyï ji pokropil vodou z Gódávarí, dobytãe opût zázraãnû oïilo. Podle nûkter ch pramenû o postavení nejposvátnûj í fieky soupe- 10

5 fií s Gangou jihoindická Narmada; kdo se pr dobrovolnû utopí v jejích vodách anebo u jejího pramene drïí pûst aï k smrti, dosáhne vysvobození. Zatímco koupel v Jamunû oãistí aï po sedmi dnech avganze v okamïiku, kdy se do ní nûkdo ponofií, na Narmadu staãí jen pohledût, aby se ãlovûk zbavil v ech vin. V ãet skuteãn ch, fyzicky existujících fiek uzavírá legendární Sarasvatí ( plynoucí, vodnatá ), jeï pûvodnû pramenila v Himálaji, propadla se do podzemí a u Iláhábádu se stéká s Gangou a Jamunou. Je oslavována jako dárkynû plodnosti, Ïíru a bohatství a v pozdûj í mytologii vystupuje jako bohynû hudby, poezie, v mluvnosti, uãenosti a vûdûní, manïelka boha Brahmy ãi Vi nua. Indická mytologie tvofií pestr, rûznorod a mnohovrstevnat celek. Její poãátky jsou skryty v eru dávnovûku, z nûhoï se archeologové a historikové pracnû snaïí vydûlit zfietelnûj í obrysy. O náboïensk ch pfiedstavách prehistorické civilizace údolí Indu z 3. tisíciletí pfi. Kr., kterou je podle jednoho z hlavních nalezi È naz vána kulturou harappskou, vypovídají pouze nálezy uïitkov ch pfiedmûtû, drobn ch plastik a peãetidel s nápisy v neznámém jazyce i písmu, jeï se pfies soustfiedûné úsilí lu titelû dosud nepodafiilo uspokojivû de ifrovat. Podle objevu vût ího poãtu kamenn ch, hlinûn ch ãi fajánsov ch váleãkû, jeï vykazují urãitou podobnost se znakem muïského pohlaví (lingam), v hinduismu spojovan m s kultem boha ivy, nûktefií badatelé usuzují, Ïe pûvod tohoto kultu lze hledat jiï v harappském období, a na dûkaz této hypotézy rovnûï uvádûjí vyobrazení tzv. Proto- ivy nalezené na nûkolika peãetích. Zobrazuje muïskou postavu s nohama skrãen ma pod tûlem, jeï má na hlavû ãelenku zakonãenou mohutn mi rohy, po stranách jejího obliãeje se r sují jakési v rûstky, vzdálenû pfiipomínající dal í tváfie znázornûné z profilu, obklopují ji divoká zvífiata a v jejím klínû se r suje útvar, kter mûïe stejnû tak pfiedstavovat ozdobné zakonãení opasku jako ztopofien úd. Tyto skuteãnosti vedou k lákavé, av ak nedoloïené domnûnce, Ïe by se mohlo jednat o ivu v jeho podobû pána tvorstva Pa upatiho anebo o ithyfalického boha plodnosti Lakulí i, pfiípadnû podle podobnosti rohatého boïstva s fyziognomií vodního buvola Ïe Harappané oslavovali plodorodnou pfiírodní sílu skrytou v hovûzím dobytku a Ïe ústfiední postavu jejich kultu tvofiilo buvolí boïstvo Proto-Mahi a. Nejstar í mytologické pfiedstavy, doloïené ve védách, sbírkách chvalozpûvû, zafiíkadel a modliteb (asi 1200 pfi. Kr.), se utváfiely je tû v indoevropském období, pfiípadnû v dobách pfied rozpadem indoíránské pospolitosti. Od IndoevropanÛ pfievzali véd tí Indové samu pfiedstavu boha (déva) jakoïto záfiivé, nadpozemské bytosti obdafiené antropomorfními rysy, lidsk mi city a slabostmi, stejnû jako postavy nebeského otce (Djaus ãi Djau pitá, obdoba fieckého Dia a fiímského Jupitera), bohynû ranních ãervánkû (U as, fiecká Eós, fiímská Aurora) 11

6 nebo boha boufií (PardÏanja, protûj ek litevského Perkúnase nebo slovanského Peruna); se star mi Íránci sdíleli kult ohnû, uctívání pfiedkû, v robu a obfiadné pití opojného sómového nápoje (sóma, staroíránsky haoma), jakoï i fiadu spoleãn ch postav panteonu (Mitra- Mithra, Indra-Andra, Vrtrahan-Verethragna, Jama-Jima, Vivasvant-Vívahvant aj.). Bezprostfiedním pokraãovatelem védského náboïenství a z nûj vyrûstajícího obûtního kultu, jenï kladl dûraz na dokonalou znalost posvátn ch textû, jejich bezchybn pfiednes a pfiesné provádûní rituálních úkonû, se stala náboïensko-sociální soustava hinduismu, kter se utváfiel zhruba od poloviny 1. tisíciletí pfi. Kr. a dodnes je vyznáním více neï ãtyfi pûtin obyvatel Indie. Hinduistická mytologie, jejíï nejstar- í podobu uchovávají a zachycují velké staroindické eposy, Mahábhárata a Rámájana, také pfiímo navazuje na védské tradice, av ak tvofií zcela svébytn systém s vlastní hierarchií bohû i morálních hodnot. Z tradiãních hinduistick ch pfiedstav vycházejí i m ty a legendy dvou velk ch heterodoxních soustav, jeï vznikly na indické pûdû, buddhismu a dïinismu. PfiestoÏe si pûvodní Buddhovo uãení sv m zdr- Ïenliv m postojem k existenci boha a nesmrtelné du e vyslouïilo oznaãení ateistické náboïenství, ani ono nevyluãovalo existenci nadpfiirozen ch bytostí, jeï si své boïské postavení vyslouïily nahromadûním zásluh z pfiedchozích ÏivotÛ; buddhismus mahájány, kter se roz ífiil v Nepálu, Tibetu a zemích v chodní Asie, v ãet mytologick ch postav rozhojnil o nov panteon pokojn ch i hnûviv ch boïstev, slitovn ch bódhisattvû, zprostfiedkovatelû na cestû k vysvobození, nebesk ch buddhû a uãitelû-guruû. Stejnû tak i nauka, kterou zaloïil mlad í BuddhÛv souãasník Vardhamána Mahávíra ( pfi. Kr.), zvan DÏina ( vítûz ) a která po nûm nese jméno dïinismus, obohatila staré námûty, pfiíbûhy a pfiedstavy vlastním, specifick m pfiínosem, jemuï vdûãíme zvlá tû za hagiografie svûtcû a Ïivotní osudy velk ch muïû ( alákápuru a), svûtsk ch a duchovních osobností tírthankarû (zakladatelû nauky, tzv. budovatelû brodu pfies oceán znovuzrozování), svûtovládn ch panovníkû (ãakravartinû) a slavn ch hrdinû, ktefií pfii kaïdém vzestupném i sestupném pohybu kola ãasu ovládají svût. Encyklopedie indické mytologie, kterou v této podobû poprvé pfiedkládáme ãesk m ãtenáfiûm, pfiedstavuje základní referenãní pfiíruãku, umoïàující pohotovû najít potfiebné údaje o nejdûleïitûj ích postavách indick ch bájí a letopisû. (Pod tímto názvem Postavy indick ch bájí a letopisû vycházela v letech v ãasopisu Nov Orient na pokraãování abecednû fiazená hesla, jeï poslouïila jako v chodisko pfii zpracování shromáïdûného materiálu do revidované a roz ífiené kniïní podoby.) Od tradiãních prací encyklopedického charakteru se li í hlavnû tím, Ïe je vûdomû koncipována jako slovník ke ãtení, kter 12

7 se neomezuje na holá fakta, ale kter jednotlivé biogramy boïsk ch, poloboïsk ch, démonsk ch i lidsk ch hrdinû, znám ch ze staroindického písemnictví, památek v novoindick ch jazycích i z lidové slovesnosti, zpracovává jako esejisticky pojaté medailony, jeï ãerpají z rûzn ch pramenû, aniï by se pokou ely sladit ãasto protikladné verze tradovan ch pfiíbûhû. Jednotlivá hesla vedle základních atributû a osobních charakteristik kaïdé z postav pfiipomínají jejich památné ãiny, pohádková dobrodruïství a jímavé osudy, zaznamenávají milostné pfiíbûhy, hrdinské zkazky i historické legendy, jeï se utváfiely na indické pûdû v prûbûhu uplynul ch tfií tisíciletí a jejichï smyslem bylo posluchaãe a ãtenáfie nejenom pobavit a zaujmout, ale pfiedev ím povznést, inspirovat, poskytnout pfiíklady hodné následování, pouãit o smyslu lidské existence a fiádu vesmíru. Jan Filipsk 13

8 UdrÏovatel svûta Vi nu v rybím vtûlení (matsja) zachránil lidstvo pfied potopou

9 ADITI Slovník ADITI (dosl. bezmezná ), ve védské mytologii personifikovaná pfiedstava nadoblaãn ch v in, nekoneãného vesmírného prostoru. B vá téï povaïována za ztûlesnûní ve kerenstva je to obloha i vzdu n prostor, matka, otec i syn, jsou to v ichni bozi i pût skupin lidí, v echno, co dosud vzniklo i co se kdy narodí (Rgvéd I, 89, 10). Véd tí pûvci ji vz vají jako mocnou paní kosmického fiádu (rta), která chrání a udrïuje v e Ïivé, podepírá nebeskou klenbu a vyïivuje vezdej í svût. V fiadû hymnû Aditi vystupuje jako matka ÁditjÛ, zboï tûn ch pfiírodních sil a nebesk ch tûles, a je proto oslavována rovnûï jako dárkynû nehasnoucího svûtla. Její uctívaãi se na ni obracejí s Ïádostí o ochranu a slitování, svûfiují její pfiízni své potomstvo i svá stáda dobytka. Védská Aditi vykazuje dvû základní charakteristiky: první z nich je matefiství, druhou pfiedstavuje schopnost vysvobozovat z pout viny a fyzického strádání. Nûkdy je spojována s pfiedstavou neomezené hojnosti, jejímï symbolem byla pro védského Árju kráva, jindy se ztotoïàuje s bezhraniãnou zemí ãi oblohou anebo platí za ztûlesnûní vûãnosti. V pozdûj í hinduistické mytologii Aditi vystupuje jako man- Ïelka mudrce Ka japy, jenï s ní zplodil boha Vi nua v jeho trpasliãím vtûlení (Vámana) i krále bohû Indru. Ve svém dal ím Ïivotû se pr Aditi pfievtûlila jako Dévakí, matka dal í z Vi nuov ch podob, past fiského boha Kr ny. ÁDITJOVÉ (Aditjovci), oznaãení skupiny pûti aï osmi, pozdûji dvanácti védsk ch boïstev, jeï sídlí v nebesk ch sférách a svûj pûvod odvozují od spoleãné matky Aditi. Zatímco Aditi je hlavnû ztûlesnûním kosmické energie, Áditjové pfiedstavují personifikované pfiírodní jevy, pfiípadnû kosmické síly, jeï se za tûmito jevy skr vají. Hromadnû jsou spojováni s pfiedstavou svûtla, zvlá tû sluneãního, a jména fiady z nich jsou vlastnû jen epiteta Slunce, které je ãasto samo oznaãováno jako Áditja. Za hlavního mezi Áditji je povaïován Varuna, na nûmï závisí fiádn pfiirozen chod v ech vûcí vesmírn fiád (rta). Dále se k potomkûm Aditi poãítají Varunovi nerozluãní druzi Mitra ( pfiítel ) a Arjaman ( spoleãník ), dárci bohatství a tûstí Bhaga ( u tûdfiovatel ) a An a ( rozdûlovatel ), boïsk léãitel a ochránce manïelství Dhátr ( uspofiadatel ), ztûlesnûní vtipu a obratnosti Dak a ( ikula ) a sluneãní bûh Savitr ( podnûcovatel ) ãi Vivasván ( záfiící ). PÛvod- 15

10 AGASTJA nû byli Áditjové pravdûpodobnû personifikacemi Slunce, Mûsíce a pûti planet, v mlad ím období byli ztotoïnûni s dvanácti mûsíci solárního roku a vûdãí postavení mezi nimi zaujal Vi nu. Ve védách jsou Áditjové spoleãnû slaveni jako ochranná boïstva v ehomíra co je vzdálené, je jim na dosah, na nich spoãívá v e, co je stálé i co je v pohybu. Rozpoznávají dobro i zlo v lidsk ch srdcích, nenávidí klam a trestají hfiích: provinilce uvrhují v okovy, nad sv mi vyznavaãi rozprostírají ochranná kfiídla jako ptáci nad ptáãaty. Odvracejí nemoc a ne tûstí a lidem spravedliv m sk tají svûtlo, dlouh vûk, hojné potomstvo a naplnûní smyslu Ïivota. AGASTJA, védsk zfiec a v pozdûj í mytologii jeden ze sedmi velk ch mudrcû, proslaven jako znalec kouzel a magie. Podle dávné legendy se zrodil ze dïbánu, do nûhoï spadlo sémû, které vypustili Mitra a Varuna pfii pohledu na sliãnou nebeskou nymfu Urva í. V hinduistickém bájesloví Agastja vystupuje jako patron a uãitel jiïních krajû Indie, kde je jeho jméno chováno ve velké váïnosti. KdyÏ se jednou v ichni velcí mudrcové shromáïdili v Himálaji, zaãala se zemû pod tíhou jejich uãenosti propadat. Proto poïádali Agastju, kter moudrostí v echny pfievy oval, aby se vypravil na jih a uvedl tak svût do pûvodní rovnováhy. Mudrc jejich Ïádosti vyhovûl a jako první pfiinesl DrávidÛm vûdûní a literaturu. Cestou mûl za úkol zkrotit p chu Vindhijsk ch hor, které v té dobû jiï pfierostly Himálaj a hrozily, Ïe pfiehradí dráhu samotnému Slunci. Agastja pfiikázal, aby se pfied ním zpupné pohofií sklonilo a setrvalo tak, dokud se ze své jiïní pouti nenavrátí zpût. K tomu v ak jiï nikdy nedo lo a cesta ze severu na jih zûstala otevfiená. KdyÏ splnil své uãitelské poslání mezi Tamily, uch lil se Agastja jako poustevník na nepfiístupn vrchol hory Podijil, kde pr psal uãená pojednání o lékafiství, astrologii a ãarodûjnictví. Jednou v lese spatfiil své pfiedky, jak visí za koneãky prstû u nohou na okraji hluboké propasti, a dovûdûl se od nich, Ïe je zachrání, jedinû kdyï zplodí syna. Stvofiil si proto podle sv ch pfiedstav manïelku a pouïil pfiitom v eho, co je v pfiírodû nejkrásnûj í: mûla oãi lanû a ladnost pantera, byla tíhlá jako palma, vonná jako ãampakov kvût a hebká jako pefiíãka na krku labutû. Mladá Ïena byla marnivá a Ïádala man- Ïela, aby ji obdafiil perky, jaké mají jen bozi. Agastja se tedy vydal do svûta, aby získal potfiebné peníze. Nakonec dorazil do paláce démonského krále Ilvaly, kter byl zapfiisáhl m nepfiítelem bráhmanû. Kdykoli k nûmu nûkter zavítal, promûnil se IlvalÛv mlad í bratr Vátápi v kozla a hostitel z nûj náv tûvû pfiipravil chutné skopové. Poté Vátápiho zavolal jménem, ten se prodral z útrob hostû ven a kaïdého tak krutû zahubil. Agastja v ak pokrm strávil dfiív, neï pfiekvapen démon staãil bratra vyvolat, takïe jedinou odpovûdí na jeho slova byl mohutn p ouk. Pokofien Ilvala hosta obdafiil nejrûznûj ími poklady 16

Encyklopedie indické mytologie

Encyklopedie indické mytologie JAN FILIPSK Encyklopedie indické mytologie POSTAVY INDICK CH BÁJÍ A LETOPISÒ NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 1998 PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 Illustrations PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 ISBN 80-85983-52-4 Obsah

Více

Encyklopedie indické mytologie

Encyklopedie indické mytologie JAN FILIPSK Encyklopedie indické mytologie POSTAVY INDICK CH BÁJÍ A LETOPISÒ NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 1998 PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 Illustrations PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 ISBN 80-85983-52-4 Obsah

Více

Encyklopedie indické mytologie

Encyklopedie indické mytologie JAN FILIPSK Encyklopedie indické mytologie POSTAVY INDICK CH BÁJÍ A LETOPISÒ NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 1998 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 Illustrations

Více

Encyklopedie indické mytologie

Encyklopedie indické mytologie JAN FILIPSK Encyklopedie indické mytologie POSTAVY INDICK CH BÁJÍ A LETOPISÒ NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 1998 PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 Illustrations PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 ISBN 80-85983-52-4 Obsah

Více

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON TRITON Roman ÎiÏlavsk Buddhismus Roman ÎiÏlavsk, 2008 Cover Renata Brtnická, 2007 TRITON, 2008 ISBN 978-80-7387-183-3 Buddha a buddhismus 1. BuddhÛv Ïivot mládí Chceme-li se zab vat buddhistickou theravádovou

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Jan Payne a kolektiv Kvalita Ïivota a zdraví Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Sborník I a II vznikl z podpory

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999 TOMÁ TANZEL Strava a vûdomí Praha 1999 STRAVOU, Stravou, JAK jak ji JI zde ZDE pojímáme, POJÍMÁME, JSME jsme SCHOPNI: schopni: Dosáhnout svûïesti a celkového zdraví Vyhnout se neïádoucím psychick m a emocionálním

Více

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie.

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. D T a j e m s t v í m a g i e d Ve stále materialističtější společnosti mnozí z nás zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. Když dnes někomu řeknete, že se zajímáte o magii, zpravidla zareaguje

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004. Ladislav Bare

IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004. Ladislav Bare IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004 IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004 Ladislav Bare Na podzim roku 2003 a na jafie roku 2004 byl ve dvou nûkolikat denních obdobích, oddûlen ch pfiestávkou

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají.

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Upozornûní: V echny míry, váhy a citace uvedené v této knize jsou pouze pfiibliïné, tak jak si je autor ve svém

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROINDICKÁ A STAROARABSKÁ LITERATURA STAROINDICKÁ POEZIE byla ovlivněna HINDUISMEM A BUDDHISMEM Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě rozšířené

Více

Balení DÁRKU. Eva Vítová Alena Vondru ková

Balení DÁRKU. Eva Vítová Alena Vondru ková Balení DÁRKU º Eva Vítová Alena Vondru ková Eva Vítová, Alena Vondru ková Balení dárkû Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.: +420 220 386

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa duchovní tradice světa náboženství předního Orientu náboženství Mezopotámie, Kanaánu, Egypta, judaismus => křesťanství, islám duchovní tradice světa

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012 Základy hinduismu Evangelická teologická fakulta UK 2012 předběžný rozvrh přednášek 1. Úvod, harappská kultura, védy a náboženství véd 5. 10. 2. Mladší védská literatura, učení upanišad 12. 10. 3. Upanišadová

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Josef Fric Šiva a Párvatí ISBN

Josef Fric Šiva a Párvatí  ISBN Josef Fric Šiva a Párvatí www.svetmysli.net ISBN 978-80-7511-130-2 Vydalo nakladatelství a vydavatelství Volvox Globator Štítného 17, 130 00 Praha 3 http://www.volvox.cz jako 695. publikaci Odpovědný redaktor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Jak používat vlastní mysl

Jak používat vlastní mysl Jak používat vlastní mysl Marcelka neustále pfiipomíná, Ïe cesta sebepoznání je vlastnû totéï jako vyprazdàování vlastní mysli. Zapomínáme sami na sebe právû proto, Ïe neustále tolik pfiem líme a vûãi

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více