Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pfiedmluva Odkazy a upomínky na barvit a fantastick svût m tû, bájí a legend nás v Indii provázejí prakticky na kaïdém kroku. Mytologická jména a pfiíbûhy zaplàují stránky literárních dûl, památek staroindického písemnictví i lidové slovesnosti, náboïenská písma i filozofické traktáty, nacházíme je v hudbû i v tvarném umûní, v tradiãní právní vûdû, státovûdû i sociologii. Setkáváme se s nimi ale i v bûïném kaïdodenním Ïivotû, ve jménech osob, míst i historick ch památek, v názvech firem i bûïn ch v robkû. Hinduistiãtí bozi a bohynû, stra liví démoni, svatí muïové a kajícníci na nás shlíïejí z barvotiskov ch obrázkû, kalendáfiû a filmov ch plakátû, ze stûn chrámov ch vûïí a svatyní, zdobí prûãelí budov, pohlednice a svatební oznámení, pfiívûsky na klíãe, odznaky, ozdobné i uïitkové pfiedmûty, átky, ubrousky a dekorativní textilie, oïivují taneãní a dramatická pfiedstavení, sk tají nevyãerpateln zdroj inspirace malífiû, fiezbáfiû a kameníkû, kovotepcû i kovolijcû, filmov ch a televizních tvûrcû, básníkû i prozaikû i lidov ch vypravûãû. Náv tûvník jiïní (stejnû jako jihov chodní, hinduistickou kulturou v raznû ovlivnûné) Asie si moïná ani neuvûdomuje, Ïe kdyï cestuje leteckou spoleãností Garuda, vzná í se na perutích mytického orla, jízdního prostfiedku boha Vi nua, v taxíku znaãky Máruti ( syn vûtru ) se ocitá pod ochranou opiãího vládce Hanumána, zázraãného letce a skokana, patrona potuln ch zápasníkû a akrobatû, jenï proslul jako spojenec Vi nuova vtûlení Rámy v boji s démony, Ïe kdyï koufií Gané ovo bídí (svitek tabáku) ãi do svého auta pouïije Gané ovo mazadlo, kvalitu zakoupeného v robku osvûdãuje slonohlav bûh moudrosti, a kdyï smaïí na oleji znaãky Vanaspati ( pán lesa ), zárukou pravosti je mu jméno vládce rostlin Sómy a zároveà ve dfievû skrytého boha ohnû Agniho. Dokonce i ten nejobyãejnûj í úkon v edního dne slibuje náv tûvu pestrého a mnohotvárného svûta bohû, svûtcû a démonû, kter vám chce pfiiblíïit na e kníïka. Dávní mudrcové vûfiili, Ïe jméno pfiedurãuje budoucí osudy jednotlivce, jeho zjev, postavu, povahové rysy a zaloïení, záliby i povolání. Proto hinduisté dodnes jeho volbû pfiipisují znaãnou dûleïitost, neboè vûfií, Ïe tím formují jeho osobnost. Mohou tfieba dítû pro zaãátek pojmenovat Anámika ( beze jména ), a zajistit mu tak budoucnost, jakou si samo vytvofií, bez pfiedem dan ch omezení, mohou se rozhodnout pro libozvuãnû znûjící jméno bez zvlá tního v znamu, anebo 7

2 zvolit nûkteré z ãetn ch jmen mytologick ch postav ãi legendárních hrdinû, ztûlesàujících tradiãní ctnosti, jeï svého nositele nejvíce proslaví. Díky této tradici se i pouhé nahlédnutí do indického telefonního seznamu mûïe promûnit v rychlokurs hinduistické mytologie. K nejãastûj ím patfií jména, jeï tvofií pfiízviska hlavních boïstev hinduistického panteonu; to je prakticky nevyãerpateln zdroj inspirace, uváïíme-li, Ïe jen bûh iva má 1008 epitet, mezi nûï patfií napfiíklad Ardhanárí vara ( pán, jenï je napûl Ïenou, tj. iva jako ztûlesnûní muïské a Ïenské tvûrãí podstaty), âandra ékhara ( jenï má v ãelence Mûsíc ), Kailásanátha ( pán Kailásu, tj. hinduistického Olympu), Mahádéva ( velk bûh, jedna z ivov ch osmi podob), NatarádÏa ( pán tance, tj. iva jako boïsk taneãník, jenï sv m tancem niãí aznovuvytváfií vesmír), Nílakantha ( modrokrk, pfiipomínka na smrtící jed, jejï iva pohltil, aby zachránil svût, a kter mu zbarvil hrdlo do modra), Sundara ãi Sundaré vara ( nádhern pán ) a mnoho dal- ích. Své pozemské jmenovce mají i ivovi synové, bûh se sloní hlavou Gané a ãi Ganapati ( pán zástupû ), pán nebo odstraàovatel pfiekáïek (odtud i jména VighnadÏit, Vighnapati, Vighnavinájaka ãi prostû odstraàovatel, Vinájaka) a patron vûdûní i ve kerého podnikání, anebo bûh války Skanda ( útoãník, pfiípadnû v trysk ), zvan téï Subrahmanja ( pfiezboïn, drah bráhmanûm ), Kárttikéja ( odchovanec Plejád ) ãi Kumára ( mládenec ). ProtoÏe Skanda jezdí na pávu, najdeme tfieba mezi Tamily v jiïní Indii ãi na rí Lance pfiíznaãné osobní jméno Majilváhanan ( jehoï vozidlem je páv ). Zkrátka nepfiijdou ani vyznavaãky ivova Ïenského protûj ku, bohynû Durgy ( nepfiístupná ), Kálí ( ãerná ) ãi Párvatí ( horská ), pro nûï se rovnûï nabízí irok v bûr epitet Bhavání ( choè Jsoucího, tj. ivy), âandí ( lítá ), DÏajantí ( vítûzná ), Kámák í ( Ïádostiv ch oãí ), Mínák í ( rybooká ), Uma ( záfie ) anebo Sinhaváhiní ( jezdící na lvu, podle typického jízdního zvífiete). RovnûÏ mytologie boha Vi nua a jeho deseti vtûlení, zázraãn ch podob, v nichï sestoupil na zem, aby zde potíral zlo, poskytuje jeho vûrn m vyznavaãûm nepfiebernou zásobárnu jmen, z nichï mohou pro své potomky zvolit to nejslavnûj í. Z bûïn ch Vi nuov ch epitet se jako vlastní jména osob nejãastûji vyskytuje Ananta ajana ( jenï spí na Anantovi, tj. tisícihlavém kosmickém hadu é ovi), DÏagannátha ( pán svûta ), Hari ( plav ), Padmanábha ( lotosopupeãn, pfiipomínka toho, Ïe z Vi nuova pupku vyrûstá stvol lotosu) ãi Vénkaté vara ( pán hory Vénkata, tj. Tirupati). Nezfiídka nacházíme i jména spojená, oslavující více boïsk ch inkarnací zároveà, jimiï jsou tfieba Harikr na, spojující Vi nua s jeho osm m vtûlením, hrav m a nezbedn m past fisk m bohem Kr nou, jenï se v Bhagavadgítû dává poznat jako nejvy í pán v ehomíra, nebo Rámakr na (v novoindické v slovnosti Rámakri na), které navíc pfiipomíná sedmé Vi nuovo vtûlení, spra- 8

3 vedlivého prince Rámu, ústfiední postavu eposu Rámájana. Do stejné skupiny patfií i jméno S. Rádhákri nana, proslulého filozofa a prezidenta Indické republiky ( ), obsahující pfiipomínku nerozluãné milenecké dvojice, boha Kr ny a jeho milované Rádhy, past fiské dívky, jejíï láska symbolizuje prahnutí lidské du e po splynutí s boïskou podstatou. Dívky z vi nuistick ch rodin zase mají k dispozici ãetná pfiízviska Vi nuovy manïelky, bohynû tûstí, zdaru a blahobytu Lak mí, aè uï je to âaàãala ( neklidná ), Híra ( démantová ), Indira ( mocná ), Kamala ( rûïová, tj. lotosová ), Lóla ( mûàavá ), ãi rí ( záfiivá ), anebo jména jejích pozemsk ch vtûlení, jako je Rádha ( zdar ), Síta ( brázda ) ãi Tulasí (posvátná bazalka, ocimum sanctum). V bûr mytologick ch pojmenování se ov em neomezuje pouze na postavy bohû a bohyà. Indické Ïeny se nezfiídka honosí jmény svûdn ch nebesk ch krasavic, jejichï pûvaby dokázaly svést nejednoho svatého kajícníka z cesty odfiíkání: patfiila k nim tfieba horská víla Ménaka ( z mysli zrozená ), manïelka boha Himálaje, jejímï jménem (psaném Maneka) se honosí tfieba snacha Indiry Gándhíové a b valá ministrynû Ïivotního prostfiedí Indické republiky, první a nejpûvabnûj í mezi nymfami Rambha ( líbezná ), jeï se vynofiila na svût jako jeden ze zázraãn ch pokladû pfii stloukání mléãného oceánu, luzná Tilóttama ( nejlep í mezi zrnky sezamu ), jiï stvofiil nebesk fiemeslník Vi vakarman z ãásteãek nejkrásnûj ích vûcí na svûtû, stejnû jako svûdná Urva í ( rozloïitá ), jejíï lásku ke smrtelníkovi zvûãnil básník Kálidása ve svém dramatu Vikramórva íja ( O Vikramovi a Urva í ). Oblíben m dívãím jménem je i akuntala ( vychovávaná ptáky ) podle dcery víly Ménaky, hrdinky dal ího Kálidásova dramatu, AbhidÏÀána- akuntala ( Poznávací znamení akuntalino ), jeï je povaïována za pramáti rodu BharatovcÛ, kter dal jméno celé Indii (Bhárat). MuÏi zase ãasto nosí jména legendárních váleãníkû, jeï proslavily eposy Mahábhárata ãi Rámájana, anebo svat ch mudrcû, zfiecû a kajícníkû, ktefií se mnohdy silou pokání pozvedli nad samotné bohy. ArdÏuna ( stfiíbrn ), Bhíma ( dûsiv ), Judhi thira ( vytrval v boji ), Nakula ( promyka ) a Sahadéva ( provázen bohy ) pfiipomínají pûtici princû PánduovcÛ, hlavních hrdinû osudového stfietnutí mezi dvûma spfiíznûn mi vûtvemi bharatovského rodu, jeï je popisováno v Mahábháratû, Durjódhana ( s nímï je nesnadné bojovat ) ve el do obecného povûdomí jako vûdce kuruovsk ch princû, jejich nepfiátel, Angiras ( ohniv anebo ten, jenï zná tresè souãástí ), proslul jako obûtník bohû, Bhrgu ( spalovaã ) jako zakladatel rodu, jenï lidem pfiinesl nebesk oheà, DÏamadagni ( stravující oheà ) jako ztûlesnûní váleãnick ch ctností a Ka japa ( Ïelva ) jako bájn demiurg a praotec bohû, lidí i démonû. RovnûÏ fiada místních názvû na indickém subkontinentû vznikla z potfieby dodat mytick m dûjûm a pfiíbûhûm pevné geografické za- 9

4 kotvení, zdûraznit v jimeãnost urãité posvátné lokality, jiï si nûkteré z boïstev vyvolilo za svûj pozemsk pfiíbytek, anebo dodat tradiãnímu pojmenování mytologizující vysvûtlení. JiÏ samotn název Indie, Bhárat, se odvozuje od legendárního vládce a jednoho z velk ch patriarchû hinduistické mytologie Bharaty, jehoï vnuk Kuru dal jméno nejenom KuruovcÛm, jedné z hlavních znepfiátelen ch stran vystupujících v Mahábháratû, ale i bitevnímu poli, dûji ti rozhodující bratrovraïedné bitvy, jeï dodnes nese jméno Kuruovo pole, Kuruk étra. Hory, kopce a pohofií se v hinduismu (ale i v buddhismu a dïinismu) tû í náboïné úctû jako sídla bohû, pfiíhodná místa k rozjímání i dûji tû nesãetn ch legend. V erém dávnovûku pr mûly hory kfiídla, usazovaly se, kde se jim zlíbilo, a naru ovaly tak zemskou rovnováhu. BÛh Indra jim proto kfiídla usekl a rozmístil je tak, aby svûtu zabezpeãily stabilitu. Od té doby se pro horu pouïívá oznaãení aãala ( nehybná ). Mezi proslavené horské velikány patfií himálajské vrcholy Annapúrna ( plná potravy, tj. Párvatí jako blahovolná dárkynû hojnosti), Kédárnáth ( pán luhû, tj. iva), ãi posvátn Kailás v tibetském Himálaji, kde podle tradice dlí iva se svou chotí ve vûãném objetí, dïinistûm je svatá hora Ábú v pohofií Árávalí, zvaná téï Arbuda ( nádor, jméno hadího démona, jehoï zahubil bûh Indra), stejnû jako pahorek Párasnáth v Biháru, pfiipomínající místo skonu Pár vanáthy, pfiedposledního z fiady 24 tírthankarû, legendárních zakladatelû dïinismu, jihu subkontinentu vévodí Tirumalai ( svatá hora ) ãi Tirupati ( svat pán ), zvaná téï Vénkatáãala ( hora Vénkaty, tj. Vi nua) anebo é áãala ( hora é ova, tj. mytického hada, na jehoï závitech Vi nu spoãívá na hladinû pfiedvûk ch vod). Podobnû jako jsou hory povaïovány za údy matky Zemû, lesy za její vlasy a lidská sídla za její smysly, fieky a vodní toky pfiedstavují její Ïíly, prameny Ïivota a plodnosti. AÏ na nûkolik v jimek (Brahmaputra, Gógra, Indus, SatladÏ a Són) jsou vesmûs Ïenského rodu a tû í se posvátné úctû jako bohynû. Nejposvátnûj í fiekou svûta je pro hinduisty Ganga, jejíï svrchovanû oãistná voda smyje nejenom ve ker svûtsk rmut a kal, ale i kaïdou poskvrnu. KaÏd, kdo Ganze svûfií své tûlesné ostatky, má zaji tûno místo v ráji, kam se podle tradice pfienesl dokonce i neãist pes, kdyï vrána pfii pfieletu posvátného veletoku do ganïsk ch vod náhodnû upustila jeho kost. Dal í z posvátn ch fiek, Jamuna, dcera sluneãního boha Súrji a sestra vládce podsvûtí Jamy, se Ganze svatostí nevyrovná, protoïe se pr fiádnû neprovdala, a proto z ní nûktefií pravovûrní hinduisté odmítají pít. Gódávarí ( poskytující dobytek ) b vá oznaãována jako Ganga Dak inu a pití její vody pr pomáhá pfii zaïívacích potíïích a léãí malomocenství. eka dostala jméno podle toho, Ïe svûtec Gautama jednou nedopatfiením zabil krávu a kdyï ji pokropil vodou z Gódávarí, dobytãe opût zázraãnû oïilo. Podle nûkter ch pramenû o postavení nejposvátnûj í fieky soupe- 10

5 fií s Gangou jihoindická Narmada; kdo se pr dobrovolnû utopí v jejích vodách anebo u jejího pramene drïí pûst aï k smrti, dosáhne vysvobození. Zatímco koupel v Jamunû oãistí aï po sedmi dnech avganze v okamïiku, kdy se do ní nûkdo ponofií, na Narmadu staãí jen pohledût, aby se ãlovûk zbavil v ech vin. V ãet skuteãn ch, fyzicky existujících fiek uzavírá legendární Sarasvatí ( plynoucí, vodnatá ), jeï pûvodnû pramenila v Himálaji, propadla se do podzemí a u Iláhábádu se stéká s Gangou a Jamunou. Je oslavována jako dárkynû plodnosti, Ïíru a bohatství a v pozdûj í mytologii vystupuje jako bohynû hudby, poezie, v mluvnosti, uãenosti a vûdûní, manïelka boha Brahmy ãi Vi nua. Indická mytologie tvofií pestr, rûznorod a mnohovrstevnat celek. Její poãátky jsou skryty v eru dávnovûku, z nûhoï se archeologové a historikové pracnû snaïí vydûlit zfietelnûj í obrysy. O náboïensk ch pfiedstavách prehistorické civilizace údolí Indu z 3. tisíciletí pfi. Kr., kterou je podle jednoho z hlavních nalezi È naz vána kulturou harappskou, vypovídají pouze nálezy uïitkov ch pfiedmûtû, drobn ch plastik a peãetidel s nápisy v neznámém jazyce i písmu, jeï se pfies soustfiedûné úsilí lu titelû dosud nepodafiilo uspokojivû de ifrovat. Podle objevu vût ího poãtu kamenn ch, hlinûn ch ãi fajánsov ch váleãkû, jeï vykazují urãitou podobnost se znakem muïského pohlaví (lingam), v hinduismu spojovan m s kultem boha ivy, nûktefií badatelé usuzují, Ïe pûvod tohoto kultu lze hledat jiï v harappském období, a na dûkaz této hypotézy rovnûï uvádûjí vyobrazení tzv. Proto- ivy nalezené na nûkolika peãetích. Zobrazuje muïskou postavu s nohama skrãen ma pod tûlem, jeï má na hlavû ãelenku zakonãenou mohutn mi rohy, po stranách jejího obliãeje se r sují jakési v rûstky, vzdálenû pfiipomínající dal í tváfie znázornûné z profilu, obklopují ji divoká zvífiata a v jejím klínû se r suje útvar, kter mûïe stejnû tak pfiedstavovat ozdobné zakonãení opasku jako ztopofien úd. Tyto skuteãnosti vedou k lákavé, av ak nedoloïené domnûnce, Ïe by se mohlo jednat o ivu v jeho podobû pána tvorstva Pa upatiho anebo o ithyfalického boha plodnosti Lakulí i, pfiípadnû podle podobnosti rohatého boïstva s fyziognomií vodního buvola Ïe Harappané oslavovali plodorodnou pfiírodní sílu skrytou v hovûzím dobytku a Ïe ústfiední postavu jejich kultu tvofiilo buvolí boïstvo Proto-Mahi a. Nejstar í mytologické pfiedstavy, doloïené ve védách, sbírkách chvalozpûvû, zafiíkadel a modliteb (asi 1200 pfi. Kr.), se utváfiely je tû v indoevropském období, pfiípadnû v dobách pfied rozpadem indoíránské pospolitosti. Od IndoevropanÛ pfievzali véd tí Indové samu pfiedstavu boha (déva) jakoïto záfiivé, nadpozemské bytosti obdafiené antropomorfními rysy, lidsk mi city a slabostmi, stejnû jako postavy nebeského otce (Djaus ãi Djau pitá, obdoba fieckého Dia a fiímského Jupitera), bohynû ranních ãervánkû (U as, fiecká Eós, fiímská Aurora) 11

6 nebo boha boufií (PardÏanja, protûj ek litevského Perkúnase nebo slovanského Peruna); se star mi Íránci sdíleli kult ohnû, uctívání pfiedkû, v robu a obfiadné pití opojného sómového nápoje (sóma, staroíránsky haoma), jakoï i fiadu spoleãn ch postav panteonu (Mitra- Mithra, Indra-Andra, Vrtrahan-Verethragna, Jama-Jima, Vivasvant-Vívahvant aj.). Bezprostfiedním pokraãovatelem védského náboïenství a z nûj vyrûstajícího obûtního kultu, jenï kladl dûraz na dokonalou znalost posvátn ch textû, jejich bezchybn pfiednes a pfiesné provádûní rituálních úkonû, se stala náboïensko-sociální soustava hinduismu, kter se utváfiel zhruba od poloviny 1. tisíciletí pfi. Kr. a dodnes je vyznáním více neï ãtyfi pûtin obyvatel Indie. Hinduistická mytologie, jejíï nejstar- í podobu uchovávají a zachycují velké staroindické eposy, Mahábhárata a Rámájana, také pfiímo navazuje na védské tradice, av ak tvofií zcela svébytn systém s vlastní hierarchií bohû i morálních hodnot. Z tradiãních hinduistick ch pfiedstav vycházejí i m ty a legendy dvou velk ch heterodoxních soustav, jeï vznikly na indické pûdû, buddhismu a dïinismu. PfiestoÏe si pûvodní Buddhovo uãení sv m zdr- Ïenliv m postojem k existenci boha a nesmrtelné du e vyslouïilo oznaãení ateistické náboïenství, ani ono nevyluãovalo existenci nadpfiirozen ch bytostí, jeï si své boïské postavení vyslouïily nahromadûním zásluh z pfiedchozích ÏivotÛ; buddhismus mahájány, kter se roz ífiil v Nepálu, Tibetu a zemích v chodní Asie, v ãet mytologick ch postav rozhojnil o nov panteon pokojn ch i hnûviv ch boïstev, slitovn ch bódhisattvû, zprostfiedkovatelû na cestû k vysvobození, nebesk ch buddhû a uãitelû-guruû. Stejnû tak i nauka, kterou zaloïil mlad í BuddhÛv souãasník Vardhamána Mahávíra ( pfi. Kr.), zvan DÏina ( vítûz ) a která po nûm nese jméno dïinismus, obohatila staré námûty, pfiíbûhy a pfiedstavy vlastním, specifick m pfiínosem, jemuï vdûãíme zvlá tû za hagiografie svûtcû a Ïivotní osudy velk ch muïû ( alákápuru a), svûtsk ch a duchovních osobností tírthankarû (zakladatelû nauky, tzv. budovatelû brodu pfies oceán znovuzrozování), svûtovládn ch panovníkû (ãakravartinû) a slavn ch hrdinû, ktefií pfii kaïdém vzestupném i sestupném pohybu kola ãasu ovládají svût. Encyklopedie indické mytologie, kterou v této podobû poprvé pfiedkládáme ãesk m ãtenáfiûm, pfiedstavuje základní referenãní pfiíruãku, umoïàující pohotovû najít potfiebné údaje o nejdûleïitûj ích postavách indick ch bájí a letopisû. (Pod tímto názvem Postavy indick ch bájí a letopisû vycházela v letech v ãasopisu Nov Orient na pokraãování abecednû fiazená hesla, jeï poslouïila jako v chodisko pfii zpracování shromáïdûného materiálu do revidované a roz ífiené kniïní podoby.) Od tradiãních prací encyklopedického charakteru se li í hlavnû tím, Ïe je vûdomû koncipována jako slovník ke ãtení, kter 12

7 se neomezuje na holá fakta, ale kter jednotlivé biogramy boïsk ch, poloboïsk ch, démonsk ch i lidsk ch hrdinû, znám ch ze staroindického písemnictví, památek v novoindick ch jazycích i z lidové slovesnosti, zpracovává jako esejisticky pojaté medailony, jeï ãerpají z rûzn ch pramenû, aniï by se pokou ely sladit ãasto protikladné verze tradovan ch pfiíbûhû. Jednotlivá hesla vedle základních atributû a osobních charakteristik kaïdé z postav pfiipomínají jejich památné ãiny, pohádková dobrodruïství a jímavé osudy, zaznamenávají milostné pfiíbûhy, hrdinské zkazky i historické legendy, jeï se utváfiely na indické pûdû v prûbûhu uplynul ch tfií tisíciletí a jejichï smyslem bylo posluchaãe a ãtenáfie nejenom pobavit a zaujmout, ale pfiedev ím povznést, inspirovat, poskytnout pfiíklady hodné následování, pouãit o smyslu lidské existence a fiádu vesmíru. Jan Filipsk 13

8 UdrÏovatel svûta Vi nu v rybím vtûlení (matsja) zachránil lidstvo pfied potopou

9 ADITI Slovník ADITI (dosl. bezmezná ), ve védské mytologii personifikovaná pfiedstava nadoblaãn ch v in, nekoneãného vesmírného prostoru. B vá téï povaïována za ztûlesnûní ve kerenstva je to obloha i vzdu n prostor, matka, otec i syn, jsou to v ichni bozi i pût skupin lidí, v echno, co dosud vzniklo i co se kdy narodí (Rgvéd I, 89, 10). Véd tí pûvci ji vz vají jako mocnou paní kosmického fiádu (rta), která chrání a udrïuje v e Ïivé, podepírá nebeskou klenbu a vyïivuje vezdej í svût. V fiadû hymnû Aditi vystupuje jako matka ÁditjÛ, zboï tûn ch pfiírodních sil a nebesk ch tûles, a je proto oslavována rovnûï jako dárkynû nehasnoucího svûtla. Její uctívaãi se na ni obracejí s Ïádostí o ochranu a slitování, svûfiují její pfiízni své potomstvo i svá stáda dobytka. Védská Aditi vykazuje dvû základní charakteristiky: první z nich je matefiství, druhou pfiedstavuje schopnost vysvobozovat z pout viny a fyzického strádání. Nûkdy je spojována s pfiedstavou neomezené hojnosti, jejímï symbolem byla pro védského Árju kráva, jindy se ztotoïàuje s bezhraniãnou zemí ãi oblohou anebo platí za ztûlesnûní vûãnosti. V pozdûj í hinduistické mytologii Aditi vystupuje jako man- Ïelka mudrce Ka japy, jenï s ní zplodil boha Vi nua v jeho trpasliãím vtûlení (Vámana) i krále bohû Indru. Ve svém dal ím Ïivotû se pr Aditi pfievtûlila jako Dévakí, matka dal í z Vi nuov ch podob, past fiského boha Kr ny. ÁDITJOVÉ (Aditjovci), oznaãení skupiny pûti aï osmi, pozdûji dvanácti védsk ch boïstev, jeï sídlí v nebesk ch sférách a svûj pûvod odvozují od spoleãné matky Aditi. Zatímco Aditi je hlavnû ztûlesnûním kosmické energie, Áditjové pfiedstavují personifikované pfiírodní jevy, pfiípadnû kosmické síly, jeï se za tûmito jevy skr vají. Hromadnû jsou spojováni s pfiedstavou svûtla, zvlá tû sluneãního, a jména fiady z nich jsou vlastnû jen epiteta Slunce, které je ãasto samo oznaãováno jako Áditja. Za hlavního mezi Áditji je povaïován Varuna, na nûmï závisí fiádn pfiirozen chod v ech vûcí vesmírn fiád (rta). Dále se k potomkûm Aditi poãítají Varunovi nerozluãní druzi Mitra ( pfiítel ) a Arjaman ( spoleãník ), dárci bohatství a tûstí Bhaga ( u tûdfiovatel ) a An a ( rozdûlovatel ), boïsk léãitel a ochránce manïelství Dhátr ( uspofiadatel ), ztûlesnûní vtipu a obratnosti Dak a ( ikula ) a sluneãní bûh Savitr ( podnûcovatel ) ãi Vivasván ( záfiící ). PÛvod- 15

10 AGASTJA nû byli Áditjové pravdûpodobnû personifikacemi Slunce, Mûsíce a pûti planet, v mlad ím období byli ztotoïnûni s dvanácti mûsíci solárního roku a vûdãí postavení mezi nimi zaujal Vi nu. Ve védách jsou Áditjové spoleãnû slaveni jako ochranná boïstva v ehomíra co je vzdálené, je jim na dosah, na nich spoãívá v e, co je stálé i co je v pohybu. Rozpoznávají dobro i zlo v lidsk ch srdcích, nenávidí klam a trestají hfiích: provinilce uvrhují v okovy, nad sv mi vyznavaãi rozprostírají ochranná kfiídla jako ptáci nad ptáãaty. Odvracejí nemoc a ne tûstí a lidem spravedliv m sk tají svûtlo, dlouh vûk, hojné potomstvo a naplnûní smyslu Ïivota. AGASTJA, védsk zfiec a v pozdûj í mytologii jeden ze sedmi velk ch mudrcû, proslaven jako znalec kouzel a magie. Podle dávné legendy se zrodil ze dïbánu, do nûhoï spadlo sémû, které vypustili Mitra a Varuna pfii pohledu na sliãnou nebeskou nymfu Urva í. V hinduistickém bájesloví Agastja vystupuje jako patron a uãitel jiïních krajû Indie, kde je jeho jméno chováno ve velké váïnosti. KdyÏ se jednou v ichni velcí mudrcové shromáïdili v Himálaji, zaãala se zemû pod tíhou jejich uãenosti propadat. Proto poïádali Agastju, kter moudrostí v echny pfievy oval, aby se vypravil na jih a uvedl tak svût do pûvodní rovnováhy. Mudrc jejich Ïádosti vyhovûl a jako první pfiinesl DrávidÛm vûdûní a literaturu. Cestou mûl za úkol zkrotit p chu Vindhijsk ch hor, které v té dobû jiï pfierostly Himálaj a hrozily, Ïe pfiehradí dráhu samotnému Slunci. Agastja pfiikázal, aby se pfied ním zpupné pohofií sklonilo a setrvalo tak, dokud se ze své jiïní pouti nenavrátí zpût. K tomu v ak jiï nikdy nedo lo a cesta ze severu na jih zûstala otevfiená. KdyÏ splnil své uãitelské poslání mezi Tamily, uch lil se Agastja jako poustevník na nepfiístupn vrchol hory Podijil, kde pr psal uãená pojednání o lékafiství, astrologii a ãarodûjnictví. Jednou v lese spatfiil své pfiedky, jak visí za koneãky prstû u nohou na okraji hluboké propasti, a dovûdûl se od nich, Ïe je zachrání, jedinû kdyï zplodí syna. Stvofiil si proto podle sv ch pfiedstav manïelku a pouïil pfiitom v eho, co je v pfiírodû nejkrásnûj í: mûla oãi lanû a ladnost pantera, byla tíhlá jako palma, vonná jako ãampakov kvût a hebká jako pefiíãka na krku labutû. Mladá Ïena byla marnivá a Ïádala man- Ïela, aby ji obdafiil perky, jaké mají jen bozi. Agastja se tedy vydal do svûta, aby získal potfiebné peníze. Nakonec dorazil do paláce démonského krále Ilvaly, kter byl zapfiisáhl m nepfiítelem bráhmanû. Kdykoli k nûmu nûkter zavítal, promûnil se IlvalÛv mlad í bratr Vátápi v kozla a hostitel z nûj náv tûvû pfiipravil chutné skopové. Poté Vátápiho zavolal jménem, ten se prodral z útrob hostû ven a kaïdého tak krutû zahubil. Agastja v ak pokrm strávil dfiív, neï pfiekvapen démon staãil bratra vyvolat, takïe jedinou odpovûdí na jeho slova byl mohutn p ouk. Pokofien Ilvala hosta obdafiil nejrûznûj ími poklady 16

Encyklopedie indické mytologie

Encyklopedie indické mytologie JAN FILIPSK Encyklopedie indické mytologie POSTAVY INDICK CH BÁJÍ A LETOPISÒ NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 1998 PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 Illustrations PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 ISBN 80-85983-52-4 Obsah

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa duchovní tradice světa náboženství předního Orientu náboženství Mezopotámie, Kanaánu, Egypta, judaismus => křesťanství, islám duchovní tradice světa

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA 3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA Konec devatenáctého století znamenal z hlediska darwinismu urãité pfie lapování na místû, a to zejména v porovnání s boufiliv m

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ VIVÉKAâÚDÁMANI neboli KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ Bhagavan rí ankara Òvod StûÏejní dílo nedvojné filozofie (advaitavédanty). Doslovn pfieklad slova 'vivéka' je 'rozli ování', coï se v duchovní praxi t ká

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

VáÏené malé obecenstvo,

VáÏené malé obecenstvo, VáÏené malé obecenstvo, pfiijmûte prosím mé pozvání do kouzelného svûta labského údolí plného ãar a magie. Tentokrát se v ak vyhneme trpaslíkûm, nebudeme dráïdit obra nebo honit po lesích loupeïivého rytífie.

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice)

Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) 042-060_Sochorova 1.9.2008 18:05 Stránka 42 Ludmila Sochorová Neznám rukopis jihoãeské vánoãní hry z 18. století (Ke genezi folklorní divadelní tradice) Andûl jde ke králom: Mudrci oznamuji vám, by li

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV ROâNÍK 14 /LEDEN 2007 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro 1+2 Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV 2Nabídka firmy GEOTRONICS 4Geomatika a geoinformatika v moderní informaãní spoleãnosti 5Nov m

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY

Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY 003-012_Hlavica 1.9.2009 18:18 Stránka 3 Marek Hlavica Performanãní studia STUDIE ANAL ZY Divadelní kolství ve své stávající podobû nemá perspektivu. Jeho úzce vymezen pfiedmût zájmu z nûj ãiní okrajov

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více