Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pfiedmluva Odkazy a upomínky na barvit a fantastick svût m tû, bájí a legend nás v Indii provázejí prakticky na kaïdém kroku. Mytologická jména a pfiíbûhy zaplàují stránky literárních dûl, památek staroindického písemnictví i lidové slovesnosti, náboïenská písma i filozofické traktáty, nacházíme je v hudbû i v tvarném umûní, v tradiãní právní vûdû, státovûdû i sociologii. Setkáváme se s nimi ale i v bûïném kaïdodenním Ïivotû, ve jménech osob, míst i historick ch památek, v názvech firem i bûïn ch v robkû. Hinduistiãtí bozi a bohynû, stra liví démoni, svatí muïové a kajícníci na nás shlíïejí z barvotiskov ch obrázkû, kalendáfiû a filmov ch plakátû, ze stûn chrámov ch vûïí a svatyní, zdobí prûãelí budov, pohlednice a svatební oznámení, pfiívûsky na klíãe, odznaky, ozdobné i uïitkové pfiedmûty, átky, ubrousky a dekorativní textilie, oïivují taneãní a dramatická pfiedstavení, sk tají nevyãerpateln zdroj inspirace malífiû, fiezbáfiû a kameníkû, kovotepcû i kovolijcû, filmov ch a televizních tvûrcû, básníkû i prozaikû i lidov ch vypravûãû. Náv tûvník jiïní (stejnû jako jihov chodní, hinduistickou kulturou v raznû ovlivnûné) Asie si moïná ani neuvûdomuje, Ïe kdyï cestuje leteckou spoleãností Garuda, vzná í se na perutích mytického orla, jízdního prostfiedku boha Vi nua, v taxíku znaãky Máruti ( syn vûtru ) se ocitá pod ochranou opiãího vládce Hanumána, zázraãného letce a skokana, patrona potuln ch zápasníkû a akrobatû, jenï proslul jako spojenec Vi nuova vtûlení Rámy v boji s démony, Ïe kdyï koufií Gané ovo bídí (svitek tabáku) ãi do svého auta pouïije Gané ovo mazadlo, kvalitu zakoupeného v robku osvûdãuje slonohlav bûh moudrosti, a kdyï smaïí na oleji znaãky Vanaspati ( pán lesa ), zárukou pravosti je mu jméno vládce rostlin Sómy a zároveà ve dfievû skrytého boha ohnû Agniho. Dokonce i ten nejobyãejnûj í úkon v edního dne slibuje náv tûvu pestrého a mnohotvárného svûta bohû, svûtcû a démonû, kter vám chce pfiiblíïit na e kníïka. Dávní mudrcové vûfiili, Ïe jméno pfiedurãuje budoucí osudy jednotlivce, jeho zjev, postavu, povahové rysy a zaloïení, záliby i povolání. Proto hinduisté dodnes jeho volbû pfiipisují znaãnou dûleïitost, neboè vûfií, Ïe tím formují jeho osobnost. Mohou tfieba dítû pro zaãátek pojmenovat Anámika ( beze jména ), a zajistit mu tak budoucnost, jakou si samo vytvofií, bez pfiedem dan ch omezení, mohou se rozhodnout pro libozvuãnû znûjící jméno bez zvlá tního v znamu, anebo 7

2 zvolit nûkteré z ãetn ch jmen mytologick ch postav ãi legendárních hrdinû, ztûlesàujících tradiãní ctnosti, jeï svého nositele nejvíce proslaví. Díky této tradici se i pouhé nahlédnutí do indického telefonního seznamu mûïe promûnit v rychlokurs hinduistické mytologie. K nejãastûj ím patfií jména, jeï tvofií pfiízviska hlavních boïstev hinduistického panteonu; to je prakticky nevyãerpateln zdroj inspirace, uváïíme-li, Ïe jen bûh iva má 1008 epitet, mezi nûï patfií napfiíklad Ardhanárí vara ( pán, jenï je napûl Ïenou, tj. iva jako ztûlesnûní muïské a Ïenské tvûrãí podstaty), âandra ékhara ( jenï má v ãelence Mûsíc ), Kailásanátha ( pán Kailásu, tj. hinduistického Olympu), Mahádéva ( velk bûh, jedna z ivov ch osmi podob), NatarádÏa ( pán tance, tj. iva jako boïsk taneãník, jenï sv m tancem niãí aznovuvytváfií vesmír), Nílakantha ( modrokrk, pfiipomínka na smrtící jed, jejï iva pohltil, aby zachránil svût, a kter mu zbarvil hrdlo do modra), Sundara ãi Sundaré vara ( nádhern pán ) a mnoho dal- ích. Své pozemské jmenovce mají i ivovi synové, bûh se sloní hlavou Gané a ãi Ganapati ( pán zástupû ), pán nebo odstraàovatel pfiekáïek (odtud i jména VighnadÏit, Vighnapati, Vighnavinájaka ãi prostû odstraàovatel, Vinájaka) a patron vûdûní i ve kerého podnikání, anebo bûh války Skanda ( útoãník, pfiípadnû v trysk ), zvan téï Subrahmanja ( pfiezboïn, drah bráhmanûm ), Kárttikéja ( odchovanec Plejád ) ãi Kumára ( mládenec ). ProtoÏe Skanda jezdí na pávu, najdeme tfieba mezi Tamily v jiïní Indii ãi na rí Lance pfiíznaãné osobní jméno Majilváhanan ( jehoï vozidlem je páv ). Zkrátka nepfiijdou ani vyznavaãky ivova Ïenského protûj ku, bohynû Durgy ( nepfiístupná ), Kálí ( ãerná ) ãi Párvatí ( horská ), pro nûï se rovnûï nabízí irok v bûr epitet Bhavání ( choè Jsoucího, tj. ivy), âandí ( lítá ), DÏajantí ( vítûzná ), Kámák í ( Ïádostiv ch oãí ), Mínák í ( rybooká ), Uma ( záfie ) anebo Sinhaváhiní ( jezdící na lvu, podle typického jízdního zvífiete). RovnûÏ mytologie boha Vi nua a jeho deseti vtûlení, zázraãn ch podob, v nichï sestoupil na zem, aby zde potíral zlo, poskytuje jeho vûrn m vyznavaãûm nepfiebernou zásobárnu jmen, z nichï mohou pro své potomky zvolit to nejslavnûj í. Z bûïn ch Vi nuov ch epitet se jako vlastní jména osob nejãastûji vyskytuje Ananta ajana ( jenï spí na Anantovi, tj. tisícihlavém kosmickém hadu é ovi), DÏagannátha ( pán svûta ), Hari ( plav ), Padmanábha ( lotosopupeãn, pfiipomínka toho, Ïe z Vi nuova pupku vyrûstá stvol lotosu) ãi Vénkaté vara ( pán hory Vénkata, tj. Tirupati). Nezfiídka nacházíme i jména spojená, oslavující více boïsk ch inkarnací zároveà, jimiï jsou tfieba Harikr na, spojující Vi nua s jeho osm m vtûlením, hrav m a nezbedn m past fisk m bohem Kr nou, jenï se v Bhagavadgítû dává poznat jako nejvy í pán v ehomíra, nebo Rámakr na (v novoindické v slovnosti Rámakri na), které navíc pfiipomíná sedmé Vi nuovo vtûlení, spra- 8

3 vedlivého prince Rámu, ústfiední postavu eposu Rámájana. Do stejné skupiny patfií i jméno S. Rádhákri nana, proslulého filozofa a prezidenta Indické republiky ( ), obsahující pfiipomínku nerozluãné milenecké dvojice, boha Kr ny a jeho milované Rádhy, past fiské dívky, jejíï láska symbolizuje prahnutí lidské du e po splynutí s boïskou podstatou. Dívky z vi nuistick ch rodin zase mají k dispozici ãetná pfiízviska Vi nuovy manïelky, bohynû tûstí, zdaru a blahobytu Lak mí, aè uï je to âaàãala ( neklidná ), Híra ( démantová ), Indira ( mocná ), Kamala ( rûïová, tj. lotosová ), Lóla ( mûàavá ), ãi rí ( záfiivá ), anebo jména jejích pozemsk ch vtûlení, jako je Rádha ( zdar ), Síta ( brázda ) ãi Tulasí (posvátná bazalka, ocimum sanctum). V bûr mytologick ch pojmenování se ov em neomezuje pouze na postavy bohû a bohyà. Indické Ïeny se nezfiídka honosí jmény svûdn ch nebesk ch krasavic, jejichï pûvaby dokázaly svést nejednoho svatého kajícníka z cesty odfiíkání: patfiila k nim tfieba horská víla Ménaka ( z mysli zrozená ), manïelka boha Himálaje, jejímï jménem (psaném Maneka) se honosí tfieba snacha Indiry Gándhíové a b valá ministrynû Ïivotního prostfiedí Indické republiky, první a nejpûvabnûj í mezi nymfami Rambha ( líbezná ), jeï se vynofiila na svût jako jeden ze zázraãn ch pokladû pfii stloukání mléãného oceánu, luzná Tilóttama ( nejlep í mezi zrnky sezamu ), jiï stvofiil nebesk fiemeslník Vi vakarman z ãásteãek nejkrásnûj ích vûcí na svûtû, stejnû jako svûdná Urva í ( rozloïitá ), jejíï lásku ke smrtelníkovi zvûãnil básník Kálidása ve svém dramatu Vikramórva íja ( O Vikramovi a Urva í ). Oblíben m dívãím jménem je i akuntala ( vychovávaná ptáky ) podle dcery víly Ménaky, hrdinky dal ího Kálidásova dramatu, AbhidÏÀána- akuntala ( Poznávací znamení akuntalino ), jeï je povaïována za pramáti rodu BharatovcÛ, kter dal jméno celé Indii (Bhárat). MuÏi zase ãasto nosí jména legendárních váleãníkû, jeï proslavily eposy Mahábhárata ãi Rámájana, anebo svat ch mudrcû, zfiecû a kajícníkû, ktefií se mnohdy silou pokání pozvedli nad samotné bohy. ArdÏuna ( stfiíbrn ), Bhíma ( dûsiv ), Judhi thira ( vytrval v boji ), Nakula ( promyka ) a Sahadéva ( provázen bohy ) pfiipomínají pûtici princû PánduovcÛ, hlavních hrdinû osudového stfietnutí mezi dvûma spfiíznûn mi vûtvemi bharatovského rodu, jeï je popisováno v Mahábháratû, Durjódhana ( s nímï je nesnadné bojovat ) ve el do obecného povûdomí jako vûdce kuruovsk ch princû, jejich nepfiátel, Angiras ( ohniv anebo ten, jenï zná tresè souãástí ), proslul jako obûtník bohû, Bhrgu ( spalovaã ) jako zakladatel rodu, jenï lidem pfiinesl nebesk oheà, DÏamadagni ( stravující oheà ) jako ztûlesnûní váleãnick ch ctností a Ka japa ( Ïelva ) jako bájn demiurg a praotec bohû, lidí i démonû. RovnûÏ fiada místních názvû na indickém subkontinentû vznikla z potfieby dodat mytick m dûjûm a pfiíbûhûm pevné geografické za- 9

4 kotvení, zdûraznit v jimeãnost urãité posvátné lokality, jiï si nûkteré z boïstev vyvolilo za svûj pozemsk pfiíbytek, anebo dodat tradiãnímu pojmenování mytologizující vysvûtlení. JiÏ samotn název Indie, Bhárat, se odvozuje od legendárního vládce a jednoho z velk ch patriarchû hinduistické mytologie Bharaty, jehoï vnuk Kuru dal jméno nejenom KuruovcÛm, jedné z hlavních znepfiátelen ch stran vystupujících v Mahábháratû, ale i bitevnímu poli, dûji ti rozhodující bratrovraïedné bitvy, jeï dodnes nese jméno Kuruovo pole, Kuruk étra. Hory, kopce a pohofií se v hinduismu (ale i v buddhismu a dïinismu) tû í náboïné úctû jako sídla bohû, pfiíhodná místa k rozjímání i dûji tû nesãetn ch legend. V erém dávnovûku pr mûly hory kfiídla, usazovaly se, kde se jim zlíbilo, a naru ovaly tak zemskou rovnováhu. BÛh Indra jim proto kfiídla usekl a rozmístil je tak, aby svûtu zabezpeãily stabilitu. Od té doby se pro horu pouïívá oznaãení aãala ( nehybná ). Mezi proslavené horské velikány patfií himálajské vrcholy Annapúrna ( plná potravy, tj. Párvatí jako blahovolná dárkynû hojnosti), Kédárnáth ( pán luhû, tj. iva), ãi posvátn Kailás v tibetském Himálaji, kde podle tradice dlí iva se svou chotí ve vûãném objetí, dïinistûm je svatá hora Ábú v pohofií Árávalí, zvaná téï Arbuda ( nádor, jméno hadího démona, jehoï zahubil bûh Indra), stejnû jako pahorek Párasnáth v Biháru, pfiipomínající místo skonu Pár vanáthy, pfiedposledního z fiady 24 tírthankarû, legendárních zakladatelû dïinismu, jihu subkontinentu vévodí Tirumalai ( svatá hora ) ãi Tirupati ( svat pán ), zvaná téï Vénkatáãala ( hora Vénkaty, tj. Vi nua) anebo é áãala ( hora é ova, tj. mytického hada, na jehoï závitech Vi nu spoãívá na hladinû pfiedvûk ch vod). Podobnû jako jsou hory povaïovány za údy matky Zemû, lesy za její vlasy a lidská sídla za její smysly, fieky a vodní toky pfiedstavují její Ïíly, prameny Ïivota a plodnosti. AÏ na nûkolik v jimek (Brahmaputra, Gógra, Indus, SatladÏ a Són) jsou vesmûs Ïenského rodu a tû í se posvátné úctû jako bohynû. Nejposvátnûj í fiekou svûta je pro hinduisty Ganga, jejíï svrchovanû oãistná voda smyje nejenom ve ker svûtsk rmut a kal, ale i kaïdou poskvrnu. KaÏd, kdo Ganze svûfií své tûlesné ostatky, má zaji tûno místo v ráji, kam se podle tradice pfienesl dokonce i neãist pes, kdyï vrána pfii pfieletu posvátného veletoku do ganïsk ch vod náhodnû upustila jeho kost. Dal í z posvátn ch fiek, Jamuna, dcera sluneãního boha Súrji a sestra vládce podsvûtí Jamy, se Ganze svatostí nevyrovná, protoïe se pr fiádnû neprovdala, a proto z ní nûktefií pravovûrní hinduisté odmítají pít. Gódávarí ( poskytující dobytek ) b vá oznaãována jako Ganga Dak inu a pití její vody pr pomáhá pfii zaïívacích potíïích a léãí malomocenství. eka dostala jméno podle toho, Ïe svûtec Gautama jednou nedopatfiením zabil krávu a kdyï ji pokropil vodou z Gódávarí, dobytãe opût zázraãnû oïilo. Podle nûkter ch pramenû o postavení nejposvátnûj í fieky soupe- 10

5 fií s Gangou jihoindická Narmada; kdo se pr dobrovolnû utopí v jejích vodách anebo u jejího pramene drïí pûst aï k smrti, dosáhne vysvobození. Zatímco koupel v Jamunû oãistí aï po sedmi dnech avganze v okamïiku, kdy se do ní nûkdo ponofií, na Narmadu staãí jen pohledût, aby se ãlovûk zbavil v ech vin. V ãet skuteãn ch, fyzicky existujících fiek uzavírá legendární Sarasvatí ( plynoucí, vodnatá ), jeï pûvodnû pramenila v Himálaji, propadla se do podzemí a u Iláhábádu se stéká s Gangou a Jamunou. Je oslavována jako dárkynû plodnosti, Ïíru a bohatství a v pozdûj í mytologii vystupuje jako bohynû hudby, poezie, v mluvnosti, uãenosti a vûdûní, manïelka boha Brahmy ãi Vi nua. Indická mytologie tvofií pestr, rûznorod a mnohovrstevnat celek. Její poãátky jsou skryty v eru dávnovûku, z nûhoï se archeologové a historikové pracnû snaïí vydûlit zfietelnûj í obrysy. O náboïensk ch pfiedstavách prehistorické civilizace údolí Indu z 3. tisíciletí pfi. Kr., kterou je podle jednoho z hlavních nalezi È naz vána kulturou harappskou, vypovídají pouze nálezy uïitkov ch pfiedmûtû, drobn ch plastik a peãetidel s nápisy v neznámém jazyce i písmu, jeï se pfies soustfiedûné úsilí lu titelû dosud nepodafiilo uspokojivû de ifrovat. Podle objevu vût ího poãtu kamenn ch, hlinûn ch ãi fajánsov ch váleãkû, jeï vykazují urãitou podobnost se znakem muïského pohlaví (lingam), v hinduismu spojovan m s kultem boha ivy, nûktefií badatelé usuzují, Ïe pûvod tohoto kultu lze hledat jiï v harappském období, a na dûkaz této hypotézy rovnûï uvádûjí vyobrazení tzv. Proto- ivy nalezené na nûkolika peãetích. Zobrazuje muïskou postavu s nohama skrãen ma pod tûlem, jeï má na hlavû ãelenku zakonãenou mohutn mi rohy, po stranách jejího obliãeje se r sují jakési v rûstky, vzdálenû pfiipomínající dal í tváfie znázornûné z profilu, obklopují ji divoká zvífiata a v jejím klínû se r suje útvar, kter mûïe stejnû tak pfiedstavovat ozdobné zakonãení opasku jako ztopofien úd. Tyto skuteãnosti vedou k lákavé, av ak nedoloïené domnûnce, Ïe by se mohlo jednat o ivu v jeho podobû pána tvorstva Pa upatiho anebo o ithyfalického boha plodnosti Lakulí i, pfiípadnû podle podobnosti rohatého boïstva s fyziognomií vodního buvola Ïe Harappané oslavovali plodorodnou pfiírodní sílu skrytou v hovûzím dobytku a Ïe ústfiední postavu jejich kultu tvofiilo buvolí boïstvo Proto-Mahi a. Nejstar í mytologické pfiedstavy, doloïené ve védách, sbírkách chvalozpûvû, zafiíkadel a modliteb (asi 1200 pfi. Kr.), se utváfiely je tû v indoevropském období, pfiípadnû v dobách pfied rozpadem indoíránské pospolitosti. Od IndoevropanÛ pfievzali véd tí Indové samu pfiedstavu boha (déva) jakoïto záfiivé, nadpozemské bytosti obdafiené antropomorfními rysy, lidsk mi city a slabostmi, stejnû jako postavy nebeského otce (Djaus ãi Djau pitá, obdoba fieckého Dia a fiímského Jupitera), bohynû ranních ãervánkû (U as, fiecká Eós, fiímská Aurora) 11

6 nebo boha boufií (PardÏanja, protûj ek litevského Perkúnase nebo slovanského Peruna); se star mi Íránci sdíleli kult ohnû, uctívání pfiedkû, v robu a obfiadné pití opojného sómového nápoje (sóma, staroíránsky haoma), jakoï i fiadu spoleãn ch postav panteonu (Mitra- Mithra, Indra-Andra, Vrtrahan-Verethragna, Jama-Jima, Vivasvant-Vívahvant aj.). Bezprostfiedním pokraãovatelem védského náboïenství a z nûj vyrûstajícího obûtního kultu, jenï kladl dûraz na dokonalou znalost posvátn ch textû, jejich bezchybn pfiednes a pfiesné provádûní rituálních úkonû, se stala náboïensko-sociální soustava hinduismu, kter se utváfiel zhruba od poloviny 1. tisíciletí pfi. Kr. a dodnes je vyznáním více neï ãtyfi pûtin obyvatel Indie. Hinduistická mytologie, jejíï nejstar- í podobu uchovávají a zachycují velké staroindické eposy, Mahábhárata a Rámájana, také pfiímo navazuje na védské tradice, av ak tvofií zcela svébytn systém s vlastní hierarchií bohû i morálních hodnot. Z tradiãních hinduistick ch pfiedstav vycházejí i m ty a legendy dvou velk ch heterodoxních soustav, jeï vznikly na indické pûdû, buddhismu a dïinismu. PfiestoÏe si pûvodní Buddhovo uãení sv m zdr- Ïenliv m postojem k existenci boha a nesmrtelné du e vyslouïilo oznaãení ateistické náboïenství, ani ono nevyluãovalo existenci nadpfiirozen ch bytostí, jeï si své boïské postavení vyslouïily nahromadûním zásluh z pfiedchozích ÏivotÛ; buddhismus mahájány, kter se roz ífiil v Nepálu, Tibetu a zemích v chodní Asie, v ãet mytologick ch postav rozhojnil o nov panteon pokojn ch i hnûviv ch boïstev, slitovn ch bódhisattvû, zprostfiedkovatelû na cestû k vysvobození, nebesk ch buddhû a uãitelû-guruû. Stejnû tak i nauka, kterou zaloïil mlad í BuddhÛv souãasník Vardhamána Mahávíra ( pfi. Kr.), zvan DÏina ( vítûz ) a která po nûm nese jméno dïinismus, obohatila staré námûty, pfiíbûhy a pfiedstavy vlastním, specifick m pfiínosem, jemuï vdûãíme zvlá tû za hagiografie svûtcû a Ïivotní osudy velk ch muïû ( alákápuru a), svûtsk ch a duchovních osobností tírthankarû (zakladatelû nauky, tzv. budovatelû brodu pfies oceán znovuzrozování), svûtovládn ch panovníkû (ãakravartinû) a slavn ch hrdinû, ktefií pfii kaïdém vzestupném i sestupném pohybu kola ãasu ovládají svût. Encyklopedie indické mytologie, kterou v této podobû poprvé pfiedkládáme ãesk m ãtenáfiûm, pfiedstavuje základní referenãní pfiíruãku, umoïàující pohotovû najít potfiebné údaje o nejdûleïitûj ích postavách indick ch bájí a letopisû. (Pod tímto názvem Postavy indick ch bájí a letopisû vycházela v letech v ãasopisu Nov Orient na pokraãování abecednû fiazená hesla, jeï poslouïila jako v chodisko pfii zpracování shromáïdûného materiálu do revidované a roz ífiené kniïní podoby.) Od tradiãních prací encyklopedického charakteru se li í hlavnû tím, Ïe je vûdomû koncipována jako slovník ke ãtení, kter 12

7 se neomezuje na holá fakta, ale kter jednotlivé biogramy boïsk ch, poloboïsk ch, démonsk ch i lidsk ch hrdinû, znám ch ze staroindického písemnictví, památek v novoindick ch jazycích i z lidové slovesnosti, zpracovává jako esejisticky pojaté medailony, jeï ãerpají z rûzn ch pramenû, aniï by se pokou ely sladit ãasto protikladné verze tradovan ch pfiíbûhû. Jednotlivá hesla vedle základních atributû a osobních charakteristik kaïdé z postav pfiipomínají jejich památné ãiny, pohádková dobrodruïství a jímavé osudy, zaznamenávají milostné pfiíbûhy, hrdinské zkazky i historické legendy, jeï se utváfiely na indické pûdû v prûbûhu uplynul ch tfií tisíciletí a jejichï smyslem bylo posluchaãe a ãtenáfie nejenom pobavit a zaujmout, ale pfiedev ím povznést, inspirovat, poskytnout pfiíklady hodné následování, pouãit o smyslu lidské existence a fiádu vesmíru. Jan Filipsk 13

8 UdrÏovatel svûta Vi nu v rybím vtûlení (matsja) zachránil lidstvo pfied potopou

9 ADITI Slovník ADITI (dosl. bezmezná ), ve védské mytologii personifikovaná pfiedstava nadoblaãn ch v in, nekoneãného vesmírného prostoru. B vá téï povaïována za ztûlesnûní ve kerenstva je to obloha i vzdu n prostor, matka, otec i syn, jsou to v ichni bozi i pût skupin lidí, v echno, co dosud vzniklo i co se kdy narodí (Rgvéd I, 89, 10). Véd tí pûvci ji vz vají jako mocnou paní kosmického fiádu (rta), která chrání a udrïuje v e Ïivé, podepírá nebeskou klenbu a vyïivuje vezdej í svût. V fiadû hymnû Aditi vystupuje jako matka ÁditjÛ, zboï tûn ch pfiírodních sil a nebesk ch tûles, a je proto oslavována rovnûï jako dárkynû nehasnoucího svûtla. Její uctívaãi se na ni obracejí s Ïádostí o ochranu a slitování, svûfiují její pfiízni své potomstvo i svá stáda dobytka. Védská Aditi vykazuje dvû základní charakteristiky: první z nich je matefiství, druhou pfiedstavuje schopnost vysvobozovat z pout viny a fyzického strádání. Nûkdy je spojována s pfiedstavou neomezené hojnosti, jejímï symbolem byla pro védského Árju kráva, jindy se ztotoïàuje s bezhraniãnou zemí ãi oblohou anebo platí za ztûlesnûní vûãnosti. V pozdûj í hinduistické mytologii Aditi vystupuje jako man- Ïelka mudrce Ka japy, jenï s ní zplodil boha Vi nua v jeho trpasliãím vtûlení (Vámana) i krále bohû Indru. Ve svém dal ím Ïivotû se pr Aditi pfievtûlila jako Dévakí, matka dal í z Vi nuov ch podob, past fiského boha Kr ny. ÁDITJOVÉ (Aditjovci), oznaãení skupiny pûti aï osmi, pozdûji dvanácti védsk ch boïstev, jeï sídlí v nebesk ch sférách a svûj pûvod odvozují od spoleãné matky Aditi. Zatímco Aditi je hlavnû ztûlesnûním kosmické energie, Áditjové pfiedstavují personifikované pfiírodní jevy, pfiípadnû kosmické síly, jeï se za tûmito jevy skr vají. Hromadnû jsou spojováni s pfiedstavou svûtla, zvlá tû sluneãního, a jména fiady z nich jsou vlastnû jen epiteta Slunce, které je ãasto samo oznaãováno jako Áditja. Za hlavního mezi Áditji je povaïován Varuna, na nûmï závisí fiádn pfiirozen chod v ech vûcí vesmírn fiád (rta). Dále se k potomkûm Aditi poãítají Varunovi nerozluãní druzi Mitra ( pfiítel ) a Arjaman ( spoleãník ), dárci bohatství a tûstí Bhaga ( u tûdfiovatel ) a An a ( rozdûlovatel ), boïsk léãitel a ochránce manïelství Dhátr ( uspofiadatel ), ztûlesnûní vtipu a obratnosti Dak a ( ikula ) a sluneãní bûh Savitr ( podnûcovatel ) ãi Vivasván ( záfiící ). PÛvod- 15

10 AGASTJA nû byli Áditjové pravdûpodobnû personifikacemi Slunce, Mûsíce a pûti planet, v mlad ím období byli ztotoïnûni s dvanácti mûsíci solárního roku a vûdãí postavení mezi nimi zaujal Vi nu. Ve védách jsou Áditjové spoleãnû slaveni jako ochranná boïstva v ehomíra co je vzdálené, je jim na dosah, na nich spoãívá v e, co je stálé i co je v pohybu. Rozpoznávají dobro i zlo v lidsk ch srdcích, nenávidí klam a trestají hfiích: provinilce uvrhují v okovy, nad sv mi vyznavaãi rozprostírají ochranná kfiídla jako ptáci nad ptáãaty. Odvracejí nemoc a ne tûstí a lidem spravedliv m sk tají svûtlo, dlouh vûk, hojné potomstvo a naplnûní smyslu Ïivota. AGASTJA, védsk zfiec a v pozdûj í mytologii jeden ze sedmi velk ch mudrcû, proslaven jako znalec kouzel a magie. Podle dávné legendy se zrodil ze dïbánu, do nûhoï spadlo sémû, které vypustili Mitra a Varuna pfii pohledu na sliãnou nebeskou nymfu Urva í. V hinduistickém bájesloví Agastja vystupuje jako patron a uãitel jiïních krajû Indie, kde je jeho jméno chováno ve velké váïnosti. KdyÏ se jednou v ichni velcí mudrcové shromáïdili v Himálaji, zaãala se zemû pod tíhou jejich uãenosti propadat. Proto poïádali Agastju, kter moudrostí v echny pfievy oval, aby se vypravil na jih a uvedl tak svût do pûvodní rovnováhy. Mudrc jejich Ïádosti vyhovûl a jako první pfiinesl DrávidÛm vûdûní a literaturu. Cestou mûl za úkol zkrotit p chu Vindhijsk ch hor, které v té dobû jiï pfierostly Himálaj a hrozily, Ïe pfiehradí dráhu samotnému Slunci. Agastja pfiikázal, aby se pfied ním zpupné pohofií sklonilo a setrvalo tak, dokud se ze své jiïní pouti nenavrátí zpût. K tomu v ak jiï nikdy nedo lo a cesta ze severu na jih zûstala otevfiená. KdyÏ splnil své uãitelské poslání mezi Tamily, uch lil se Agastja jako poustevník na nepfiístupn vrchol hory Podijil, kde pr psal uãená pojednání o lékafiství, astrologii a ãarodûjnictví. Jednou v lese spatfiil své pfiedky, jak visí za koneãky prstû u nohou na okraji hluboké propasti, a dovûdûl se od nich, Ïe je zachrání, jedinû kdyï zplodí syna. Stvofiil si proto podle sv ch pfiedstav manïelku a pouïil pfiitom v eho, co je v pfiírodû nejkrásnûj í: mûla oãi lanû a ladnost pantera, byla tíhlá jako palma, vonná jako ãampakov kvût a hebká jako pefiíãka na krku labutû. Mladá Ïena byla marnivá a Ïádala man- Ïela, aby ji obdafiil perky, jaké mají jen bozi. Agastja se tedy vydal do svûta, aby získal potfiebné peníze. Nakonec dorazil do paláce démonského krále Ilvaly, kter byl zapfiisáhl m nepfiítelem bráhmanû. Kdykoli k nûmu nûkter zavítal, promûnil se IlvalÛv mlad í bratr Vátápi v kozla a hostitel z nûj náv tûvû pfiipravil chutné skopové. Poté Vátápiho zavolal jménem, ten se prodral z útrob hostû ven a kaïdého tak krutû zahubil. Agastja v ak pokrm strávil dfiív, neï pfiekvapen démon staãil bratra vyvolat, takïe jedinou odpovûdí na jeho slova byl mohutn p ouk. Pokofien Ilvala hosta obdafiil nejrûznûj ími poklady 16

Encyklopedie indické mytologie

Encyklopedie indické mytologie JAN FILIPSK Encyklopedie indické mytologie POSTAVY INDICK CH BÁJÍ A LETOPISÒ NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 1998 PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 Illustrations PhDr. Jan Filipsk, CSc.,1998 ISBN 80-85983-52-4 Obsah

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999 TOMÁ TANZEL Strava a vûdomí Praha 1999 STRAVOU, Stravou, JAK jak ji JI zde ZDE pojímáme, POJÍMÁME, JSME jsme SCHOPNI: schopni: Dosáhnout svûïesti a celkového zdraví Vyhnout se neïádoucím psychick m a emocionálním

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004. Ladislav Bare

IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004. Ladislav Bare IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004 IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004 Ladislav Bare Na podzim roku 2003 a na jafie roku 2004 byl ve dvou nûkolikat denních obdobích, oddûlen ch pfiestávkou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie.

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. D T a j e m s t v í m a g i e d Ve stále materialističtější společnosti mnozí z nás zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. Když dnes někomu řeknete, že se zajímáte o magii, zpravidla zareaguje

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají.

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Upozornûní: V echny míry, váhy a citace uvedené v této knize jsou pouze pfiibliïné, tak jak si je autor ve svém

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa duchovní tradice světa náboženství předního Orientu náboženství Mezopotámie, Kanaánu, Egypta, judaismus => křesťanství, islám duchovní tradice světa

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

P EDMLUVA. Pfiedmluva 1 7

P EDMLUVA. Pfiedmluva 1 7 P EDMLUVA Psychologie nás obklopuje na kaïdém kroku. Mládí a stáfií, zapomínání a vzpomínání, spánek a snûní, láska a nenávist, tûstí a smutek, du- evní choroby a psychoterapie, to v echno jsou témata

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2 1. âlovûãe nezlob se! Jedna z nejoblíbenûj ích rodinn ch her Dva aï ãtyfii Herní plán "âlovûãe nezlob se", pro kaïdého hráãe 4 stejnobarevné halmiãky, 1 hrací

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou:

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou: Základní údaje Indická republika federativní republika v čele s prezidentem člen Commonwealthu rozloha: 3 287 000 km 2 obyvatel: 1 027 015 247 (2001) hustota zalidnění: 311 obyv. / km 2 hlavní město: New

Více

Jifií Pru a Vladimír Jiránek

Jifií Pru a Vladimír Jiránek Jifií Pru a Vladimír Jiránek 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Jifií Pru a, Vladimír Jiránek, 2010 Copyright Galileo CEE Service, âr s.r.o., 2010 ISBN 978-80-254-7065-7

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1. týden Stvoření. BoÏí tvûrãí aktivita. Svûtlo z temnoty Stfiízliv styl knihy Genesis. âlovûk jako muï a Ïena Sobotní odpoãinek

1. týden Stvoření. BoÏí tvûrãí aktivita. Svûtlo z temnoty Stfiízliv styl knihy Genesis. âlovûk jako muï a Ïena Sobotní odpoãinek 1. týden Stvoření Není nic krásnûj ího neï Genesis, napsal Martin Luther, a také nic uïiteãnûj- ího. Myslím, Ïe s jeho hodnocením mûïeme souhlasit, protoïe je to velice krásná a po praktické stránce velmi

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli?

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? Pro jednoho je to symbolem útulného poleïení, druhému z takové pfiedstavy vstávají v echny vlasy na hlavû. Koãky v posteli? V této otázce se názory rozcházejí.

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK

KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK *? 894; vlády se ujal r. 871 PRO MOC BY UDùLAL V ECHNO Dlouhovlas Svatopluk b vá líãen nejen jako muï holdující bezuzdnému Ïivotu, ale pfiedev ím jako ãlovûk lstiv, krut a schopn

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Hrobka hodnostáfie Kaiemceneneta a okolní struktury

Hrobka hodnostáfie Kaiemceneneta a okolní struktury 18 PES VII/2010 HROBKA HODNOSTÁ E KAIEMCENENETA A OKOLNÍ STRUKTURY Hrobka hodnostáfie Kaiemceneneta a okolní struktury Hana Vymazalová V zkum v jiïním Abúsíru pod vedením M. Bárty 1 se v mûsíci bfieznu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic Dne ní barokní fasáda kostela je v sledkem pfiestavby z poloviny 18. století. Uvnitfi je hlavní oltáfi namalovan na zdi od Josefa Hagera (1773) s obrazem sv. imona a Judy od Václava Vavfiince Reinera (1731).

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více