FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROSPERITU PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROSPERITU PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROSPERITU PODNIKU Factors affecting the prosperity of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Mikuš Autor: Mgr. Bc. Daniel Bartoň Brno, 2012

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2010/2011 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: BARTOŇ Daniel Podnikové hospodářství FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROSPERITU PODNIKU Factors affecting the prosperity of the company Zásady pro vypracování Cíl práce: Analyzovat nejvýznamnější faktory ovlivňující prosperitu vybraného podniku, určit možnosti jejich měření a dále řízení intenzity jejich dopadu na podnik. Postup práce a použité metody: a. Zdůvodnění výběru tématu, cíl práce a její přínos, b.teoretická část: Vymezení pojmů prosperita, konkurenceschopnost, vnitřní a vnější prostředí (literární rešerše). Přehled faktorů s možným dopadem na prosperitu podniku - základní všeobecné členění (literární rešerše), c. Praktická část diplomové práce: Vymezení podniku a oblasti jeho působení Základní členění faktorů ovlivňujících chod podniku ve vtahu na oblast jeho působení(pest analýza, SLEPT analýza, Porterova analýza 5 sil). Analýza vnitřního prostředí a okolí podniku (SWOT analýza, benchmarking). Analýza dopadů nejvýznamnějších faktorů na chod podniku (varianční analýza) a nalezení možností, jak předcházet rizikům vyplývajícím z těchto faktorů, d. Závěr: Shrnutí poznatků teoretické i praktické části Vytvoření doporučení pro odstranění případného slabého místa v řízení dopadu faktorů na podnikovou prosperitu. Zhodnocení naplnění cíle a přínosu práce V práci budou využity zejména metody analýzy, komparace, SWOT analýzy, syntézy a matematicko-statistické metody.

3 Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů) Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: BLAŽEK, Ladislav - VITURKA, Milan. Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. CVKSCE. ISBN NOVOTNÝ, Jiří. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v České republice jako členské zemi Evropské unie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN PETERS, Thomas J. Prosperita se rodí z chaosu :jak provést revoluční změny v managementu. Praha: Pragma, s. ISBN SLANÝ, Antonín a kol., (ed.). Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 11/09. ISBN VEBER, Jaromír. Management :základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd.. Praha: Management Press, s. ISBN WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti :jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Mikuš Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Daniel Bartoň Název diplomové práce: Faktory ovlivňující prosperitu podniku Název práce v angličtině: Factors affecting the prosperity of the company Katedra: podnikového hospodářství Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Mikuš Rok obhajoby: 2012 Anotace: Předmětem této diplomové práce je problematika faktorů ovlivňujících prosperitu podniku. Stěžejním oddílem teoretické části je oddíl zabývající se vybranými pohledy na nejdůležitější faktory prosperity. V praktické části jsou analyzovány podklady a informace o vybraném podniku s cílem identifikovat rozhodující faktor, který způsobil úpadek tohoto podniku. Dále je analyzováno vnitřní a vnější prostředí vybraného podniku s cílem identifikovat faktory, které budou rozhodující pro hospodářskou úspěšnost tohoto podniku v několika následujících letech. Annotation: The subjects of the thesis are issues of factors affecting the prosperity of the company. Fundamental section of the theoretical part is section dealing with selected views on most important factors of prosperity. In practical part data and information about chosen company are analyzed in order to identify the decisive factor, which caused bankruptcy of this company. Further internal and external surroundings of chosen company are analyzed in order to identify factors, which will be decisive for economic success of this company in several following years. Klíčová slova: faktor, prosperita podniku, úpadek, závislost, majoritní odběratel, Keywords: factor, prosperity of the company, bankruptcy, dependency, majority customer

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Faktory ovlivňující prosperitu podniku vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petra Mikuše a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat Ing. Petru Mikušovi za odborné rady a připomínky, kterými přispěl k vypracování této práce. Rovněž bych chtěl poděkovat Mgr. Ing. Ondřeji Malému za ochotu při poskytování potřebných podkladů a informací.

7 Obsah Úvod Vymezení pojmů Prosperita Konkurenceschopnost Vnitřní a vnější prostředí Insolvenční řízení a související pojmy Faktory ovlivňující prosperitu podniku Členění faktorů Vnitřní faktory Vnější faktory Stádia na cestě k prosperitě Zaměření na ekonomické aspekty Orientace na zákazníka Integrovaný management Vybrané pohledy na nejdůležitější faktory prosperity Hledání dokonalosti Prosperita se rodí z chaosu Výzkum Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky Použité metody PEST analýza Porterova analýza 5 sil SWOT analýza Společnost UNIKOV spol. s r.o Historie společnosti Výrobní program Kovové postele Tromsö Situace před úpadkem Vývoj vztahů se skupinou IKEA Vývoj tržeb, nákladů, provozního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření Situace po úpadku Provedená ozdravná opatření Vývoj vztahů se skupinou IKEA Vývoj tržeb, nákladů, provozního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření PEST analýza... 61

8 4.5.1 Politicko-právní faktory Ekonomické faktory Sociální faktory Technické faktory Shrnutí Porterova analýza pěti sil Stávající konkurence Hrozba vstupu nových konkurentů na trh Substituty Síla odběratelů Síla dodavatelů SWOT analýza Párové srovnání faktorů SWOT analýzy Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Závěr Seznam použitých zdrojů: Seznam tabulek a grafů: Seznam příloh... 83

9 Úvod Problematika faktorů ovlivňujících prosperitu podniku je již desetiletí atraktivním tématem pro teorii managementu a teorii podnikového hospodářství. Existuje bezpočet prací, které se danou problematikou zabývají, nicméně způsoby zmocnění se dané tématiky, aplikace přístupů a metod, důvody řešení, věrohodnost výsledků i způsob jejich uplatnění, se mezi sebou výrazně liší. 1 Prvním cílem této diplomové práce je identifikovat faktor, který v rozhodující míře způsobil úpadek společnosti UNIKOV spol. s r.o. Tohoto cíle bude dosaženo ověřením této hypotézy: Rozhodujícím faktorem, který způsobil úpadek společnosti UNIKOV spol. s r.o., byla velká závislost na jednom odběrateli. Tento odběratel na společnost UNIKOV spol. s r.o. vyvíjel silný tlak (především tlak na cenu), na který nedokázala společnost UNIKOV spol. s r.o. adekvátně reagovat. Druhým cílem této práce je identifikovat faktory, které budou rozhodující pro hospodářskou úspěšnost podniku UNIKOV v několika následujících letech. Zde je potřeba upozornit, že u tohoto cíle je záměrně použito slovo podnik ve smyslu věci hromadné, tak jak jej definuje 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2 Důvodem je skutečnost, že společnost UNIKOV spol. s r.o. je momentálně v konkursu. Insolvenční správce podnik provozuje s cílem ho prodat jako celek novému investorovi. Společnost UNIKOV spol. s r.o. jako právnická osoba po prodeji tohoto podniku a vypořádání ostatních závazků zanikne. Druhého cíle této práce bude dosaženo prostřednictvím hypotézy členěné do tří dílčích hypotéz, které budou ověřovány samostatně. Tato hypotéza zní: V několika následujících letech bude pro hospodářskou úspěšnost podniku UNIKOV rozhodující: 1) zda se podaří prodat podnik jako celek novému investorovi a zda tento investor bude mít silnou pozici v odvětví; 2) závislost na jednom majoritním odběrateli; 3) nutnost investic do strojního vybavení a do areálu podniku. V teoretické části této práce se budu nejprve zabývat definicí pojmů klíčových pro tuto diplomovou práci. V první kapitole tedy budou definovány pojmy prosperita, konkurenceschopnost, vnitřní a vnější prostředí, insolvenční řízení a pojmy související s insolvenčním řízením. Druhá kapitola je stěžejní kapitolou teoretické části, tato kapitola je 1 BLAŽEK, L. et al. Konkurenční schopnost podniků: (analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). s odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. 9

10 nazvána faktory ovlivňující prosperitu podniku. První oddíl této kapitoly se zabývá členěním těchto faktorů, v druhém oddíle jsou charakterizovány stádia na cestě k prosperitě a konečně ve třetím oddíle jsou charakterizovány vybrané pohledy na nejdůležitější faktory prosperity. Ve třetí kapitole teoretické části jsou stručně popsány metody použité v této práci a to PEST analýza, Porterova analýza 5 sil a SWOT analýza. Teoretická část této diplomové práce bude zpracována metodou literární rešerše. Praktická část této diplomové práce začíná stručným popisem historie společnosti UNIKOV spol. s r.o. a charakteristikou jejího výrobního programu. Na tuto úvodní část navazuje oddíl nazvaný Situace před úpadkem. V tomto oddíle je analyzován vývoj obchodních vztahů s majoritním odběratelem společnosti UNIKOV spol. s r.o. před úpadkem této společnosti. Na analýzu tohoto vývoje je navázána analýza vývoje tržeb, nákladů, provozního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření. Následující oddíl se zabývá situací ve společnosti UNIKOV spol. s r.o. po úpadku a následném prohlášení konkurzu. V rámci tohoto oddílu jsou analyzována provedená ozdravná opatření, dále je analyzován vývoj obchodních vztahů s majoritním odběratelem společnosti UNIKOV spol. s r.o. po úpadku této společnosti a v návaznosti na to je analyzován vývoj tržeb, nákladů, provozního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření. Informace a poznatky získané v rámci těchto dvou oddílů budou sloužit k dosažení prvního cíle této diplomové práce. Ve třech následujících oddílech praktické části je analyzováno vnější a vnitřní prostředí podniku UNIKOV. Nejprve je provedena PEST analýza, následuje Porterova analýza 5 sil a SWOT analýza. Informace a poznatky získané v těchto a předchozích oddílech budou rozhodující pro dosažení druhého cíle této diplomové práce. Praktická část práce nebude zveřejněna z důvodu ochrany obchodního tajemství. V závěru budou shrnuty výsledky celé diplomové práce a uvedeny doporučení pro současný a budoucí management podniku UNIKOV. Tato doporučení se budou týkat dalšího směřování podniku. Výsledky této práce by mohly být rovněž přínosem pro další podnikatelské subjekty v daném odvětví. V souvislosti s úpadkem společnosti UNIKOV spol. s r.o. by výsledky této práce ukázaly ostatním podnikům v odvětví čeho se vyvarovat a na co se zaměřit. 10

11 1 Vymezení pojmů 1.1 Prosperita Prosperita je obecně definována jako situace ve vývoji firmy, která zabezpečuje úspěšné, úplné a dlouhodobé plnění její funkce. 3 Za cílovou funkci podniku byla dlouhodobě tzv. teorií firmy považována maximalizace zisku, a to v krátkodobém pohledu, tj. bez časové dimenze a vlivu rizika. Postupně se přecházelo k poměrovým ukazatelům (např. rentabilita vlastního jmění), k maximalizaci zisku na jednu akcii, k tržní ceně akcie, k zahrnutí rizika do rozhodování a k určité dynamizaci. V běžném manažerském rozhodování řada firem zůstala u zisku a na něm založených poměrových ukazatelích (především rentabilita vlastního jmění). V 80. letech byly vytvořeny složitější modely pro řízení podniku, které za cíl podniku považují maximalizaci jeho hodnoty. Takto pojatý cíl podnikání převládá v teorii i hospodářské praxi dosud a je v podstatě základem i nejnovějších modelů považujících za cíl podnikání maximalizaci hodnoty pro akcionáře (tzv. shareholder value). 4 Je potřeba rovněž zmínit český obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který v 2 odst. 1 definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V české legislativě tedy dosud jako cíl podnikání přetrvává dosažení zisku. 1.2 Konkurenceschopnost Mnoho institucí a autorů, například Světové ekonomické fórum, Markusen, Porter používají termín konkurenceschopnost pro vyjádření ekonomické převahy konkrétní národní ekonomiky, případně firmy nad konkurencí v rámci hospodářské soutěže, a to jak domácí, tak i mezinárodní, přičemž je nutno rozlišovat konkurenceschopnost na makroekonomické a na mikroekonomické úrovni a dále konkurenceschopnost firmy v rámci daného trhu. 5 Konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni je ekvivalentem výkonnosti dané ekonomiky ve vztahu k jiné ekonomice. K měření výkonnosti v tomto případě slouží indikátory ekonomické růstu, exportního potenciálu a ekonomického blahobytu. 5 Na mikroekonomické úrovni je konkurenceschopnost vyjádřena pomocí takových 3 VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. s SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. Podniková ekonomika. s MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy. s

12 indikátorů, jakými jsou například úroveň vzdělání, produktivita, využití přírodních zdrojů a podnikání příznivě nakloněná politika vlády. 5 Na firemní úrovni lze chápat konkurenceschopnost jako schopnost vyrábět a prodávat konkrétní produkt za podmínky zachování rentability. 5 Podnik je tedy schopen obstát v soutěži s konkurenty na trhu. Podnik konkurence schopný se na stávajícím trhu udrží, resp. dokáže na nový trh vstoupit, podnik konkurence neschopný se na stávajícím trhu neudrží, resp. na nový trh vstoupit nedokáže. 6 Dle publikace Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky od Milana Viturky a kol. lze dále konkurenceschopnost firmy chápat v absolutním nebo v relativním smyslu. V absolutním smyslu lze za konkurenceschopnou považovat každou firmu působící na trhu, která dosahuje ekonomicky pozitivních výsledků ve své činnosti. V relativním smyslu se pak konkurenceschopnost firmy odvozuje z její pozice vůči dalším firmám. 7 Základní rozdíl mezi konkurenceschopností na teritoriální úrovni (tedy na úrovni národní či regionální) a konkurenceschopností firem lze spatřovat ve skutečnosti, že dlouhodobé snižování konkurenceschopnosti států nebo jejich regionů přirozeně nevede k jejich vytlačení z trhu, ale pouze k adekvátnímu snížení životní úrovně jejich obyvatelstva, spojenému s všeobecným poklesem jejich politicko-ekonomické pozice. 7 S pojmem konkurenceschopnost úzce souvisí pojem konkurenční výhoda (konkurenční nevýhoda). Pokud podnik má konkurenční výhodu, znamená to, že je v něčem lepší, nebo se nachází v lepších podmínkách než jeho konkurenti. To vytváří tomuto podniku příležitost být na trhu úspěšnější než jeho konkurenti. Naopak pokud má podnik konkurenční nevýhodu, je v něčem horší, nebo se nalézá v horších podmínkách než jeho konkurenti. Tato nevýhoda je příčinou toho, že podnik na trhu s konkurenty prohrává Vnitřní a vnější prostředí Vnitřní prostředí představuje podnik jako takový a jeho jednotlivé složky. Obchodní zákoník definuje podnik jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. 8 Vnitřní faktory konkurenceschopnosti podniku jsou tedy ty, které má podnik možnost ovlivňovat 6 BLAŽEK, L. et al. Konkurenční schopnost podniků: (primární analýza výsledků empirického šetření). s VITURKA, M. et al. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. s odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 12

13 a které se nacházejí uvnitř daného podniku. Jedná se například o marketingové a distribuční faktory, faktory výroby a jejího řízení, podnikové a pracovní zdroje atd. 9 Vnější prostředí je prostředí obklopující podnik. Vnější faktory konkurenceschopnosti jsou ty, které nemohou podniky ovlivňovat a řídit, resp. je lze ovlivňovat jen omezeně a nepřímo (např. prostřednictvím lobby). Vnější faktory jsou na druhou stranu zdrojem příležitostí, ale i hrozeb pro podniky Insolvenční řízení a související pojmy Z důvodu výběru podniku v konkursu pro praktickou část této práce je potřeba stručně charakterizovat pojmy insolvenční řízení, úpadek, konkurs a další související pojmy. Insolvenční řízení definuje 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jako soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. V této souvislosti má vymezení pojmu úpadek zásadní význam. V průběhu vývoje se ustálily dvě formy úpadku: platební neschopnost a předlužení. U obou forem je charakteristickým znakem existence více věřitelů. 11 Platební neschopnost je definována jako neschopnost plnit peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Odstavec druhý 3 insolvenčního zákona dále upravuje právní domněnky, při jejichž existenci se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky. Patří sem zastavení plateb, neplnění splatných závazků déle než tři měsíce a další. 11 Předlužení je definováno v 3 odst. 3 insolvenčního zákona. Týká se pouze podnikatelů. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Pokud soud dojde k závěru, že zde existuje úpadek, musí následně rozhodnout o způsobu, jakým bude tento úpadek řešen. Tyto způsoby řešení úpadku vyjmenovává zákon v 4, jedná se o konkurs, reorganizaci, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku (úpadek finančních institucí a nepatrný konkurs). 11 V této práci budu stručně charakterizovat pouze konkurs, protože pro podnik vybraný v praktické části byl zvolen tento způsob řešení úpadku. 9 BLAŽEK, L. et al. Konkurenční schopnost podniků: (primární analýza výsledků empirického šetření). s NOVOTNÝ, J. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v České republice jako členské zemi Evropské unie. s WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. s

14 Konkurs je obecným likvidačním způsobem řešení úpadku, může se týkat kteréhokoli dlužníka, tedy podnikatelů i nepodnikatelů, fyzických i právnických osob. Podstatou konkursu je poměrné uspokojení zjištěných pohledávek z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Neuspokojené pohledávky nebo jejich poměrné části zásadně nezanikají a mohou být vůči dlužníkovi vymáhány (pokud mu po konkursu určitý majetek zbyde a nebo nový majetek získá). 12 Po prohlášení konkursu začne insolvenční správce sestavovat seznam přihlášených pohledávek a soupis majetkové podstaty (majetkovou podstatu zákon definuje jako majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů). U dlužníků, kteří vedou účetní evidenci, správce sestaví mezitímní účetní uzávěrku. Nakonec správce zpracuje zprávu o hospodářské situaci dlužníka, která je podkladem pro rozhodování o dalším postupu. 12 V konkursním řízení se dále pokračuje zpeněžováním majetkové podstaty. Ve prospěch majetkové podstaty musí správce vymáhat všechny dlužníkovy pohledávky. 12 Z výtěžku dosaženého zpeněžením uhradí správce pohledávky za podstatou, pohledávky postavené jim na roveň a zajištěné pohledávky. V závěru zpeněžení předloží insolvenční správce soudu konečnou zprávu s vyúčtováním své odměny a výdajů. Konečná zpráva je následně projednána u soudu. Podle výsledků projednání se provádí tzv. rozvrh, který určuje výši, do které má být pohledávka každého věřitele uspokojena. Soud na návrh správce následně vydá o rozvrhu rozvrhové usnesení. Rozvrhové usnesení poté plní insolvenční správce WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. s

15 2 Faktory ovlivňující prosperitu podniku Problematika hledání faktorů hospodářské úspěšnosti podniků představuje pro teorii podnikového hospodářství i pro teorii managementu aktuální a atraktivní téma. 13 Teorie podnikového hospodářství se zabývá především tvrdými daty (číselnými daty), jedná se především o různé finanční ukazatele a další přesně měřitelné údaje. Výsledky měření těchto dat umožňují objektivní srovnávání v rámci podniku i mimo něj. Problémem je však skutečnost, že zachycují spíše důsledky než příčiny, tedy spíše hospodářskou úspěšnost podniků než faktory, které ji ovlivňují. 13 Naproti tomu přístupy teorie podnikového managementu se zabývají zejména měkkými daty. Premisou těchto přístupů je, že hlavní oblastí, ze které se rekrutují rozhodující faktory hospodářské úspěšnosti podniků, jsou především lidé se svojí kvalifikací a kreativitou a vzájemné vztahy lidí uvnitř podniku i jejich vztahy vůči důležitým subjektům v okolí, zejména zákazníkům. Jedná se však o informace, které jsou obtížně rozpoznatelné a měřitelné. Přístupy teorie podnikového managementu se tedy opírají spíše o názory úspěšných manažerů a postřehy analytiků a poradců, než o přesně měřitelné údaje. Výsledkem jsou tak buď doporučení vycházející z praxe konkrétních podniků, které však nezaručují, že i jiný podnik bude úspěšný, pokud bude za jiných podmínek postupovat stejně. Nebo mají dané výsledky charakter do té míry obecných rad a doporučení, že s nimi v zásadě všichni souhlasí, ale tím také jejich přínos končí. 13 V prvním oddíle se pokusím nejprve představit členění faktorů ovlivňujících prosperitu podniku, tak jak je člení současná teorie. Základem tohoto členění je rozdělení faktorů na vnitřní a vnější. Na toto členění navazuje oddíl zabývající se dynamikou vývoje firmy k prosperitě, jsou zde charakterizována 3 stádia na cestě k prosperitě podniku. 2.1 Členění faktorů Faktory prosperity podniku se všeobecně člení na vnitřní a vnější podle toho, zda mají původ vně či uvnitř podniku Vnitřní faktory Jaromír Veber ve své publikaci Management základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita člení dále vnitřní faktory na strategii, strukturu a kulturu. 13 BLAŽEK, L. et al. Konkurenční schopnost podniků: (analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). s

16 Strategie Strategie formuluje cíle podniku a kroky k jejich dosažení, je výsledkem strategického řízení, jehož těžiště je v rozhodovacích aktivitách. Definování poslání, cílů a strategie vyžaduje analyzovat a vyhodnotit velké množství informací charakterizujících nejen podnik a jeho jednotlivé stránky, ale i jeho okolí. 14 Strategie podniku určuje nezbytné činnosti a alokaci zdrojů potřebných pro dosažení zamýšlených záměrů. Strategie mohou svou povahou představovat záměry, kterými je ovlivňován věcný rozvoj podniku, např. záměry týkající se toho, co vyrábět, v jakém množství a kvalitě, kdy a pro koho vyrábět. Strategie mohou být zaměřeny i na tvorbu metod, nástrojů a opatření, jejichž pomocí a prostřednictvím jsou prosazovány věcné strategie. 14 V rámci strategie hraje rovněž důležitou roli invence neboli podnikatelský nápad. Tento nápad by měl přinášet něco, v čem bude firma v budoucnu lepší než dříve a hlavně lepší než konkurence. Podnikatelský nápad se může týkat uvedení nových produktů, nových doprovodných služeb pro zákazníky, způsobu distribuce, změn v provozních činnostech, změn v zabezpečení vstupů apod Struktura Struktura jako faktor prosperity podniku se týká zdrojů podniku, jejich zhodnocení a využívání. Patří sem bezesporu materiální statky, jako budovy, stroje a zásoby. V dnešní době se však za cennější považují takové zdroje jako je úspěšný produkt, know-how firmy, kvalifikovaný personál. 15 Značný důraz je kladen na využívání disponibilních zdrojů. Od managementu se vyžaduje, aby pravidelně analyzoval situaci ve zdrojích, vypracoval ukazatele využívání zdrojů, vyhodnocoval jejich využívání a přijímal v tomto směru příslušná opatření Kultura Podnikovou kulturu je obtížné přesně definovat. Jako podniková kultura se obvykle označuje souhrn zvyklostí, hodnot, politik, důvěry a postojů, které vytvářejí podmínky jednání a myšlení v podniku. 16 I když navenek lze učinit řadu změn, které signalizují posuny firemní kultury, přeměna lidí, jejich každodenní žádoucí vystupování, jednání, prezentace profesionálního přístupu, 14 SYNEK, M. et al. Podniková ekonomika. s VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. s CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování. s

17 uznávání hodnot atd., je časově značně náročná. Záleží na vedení organizace, jaké záměry ve směru formování firemní kultury stanoví a jak je začne naplňovat. 15 Kultura firmy patří mezi tzv. měkké faktory managementu, nelze tedy přesně měřit posuny ve firemní kultuře. To však neznamená, že by měl být tento faktor prosperity podceňován Vnější faktory Podniky se nachází v prostředí, které má turbulentní charakter, rychle se vyvíjí. Podnik a vnější prostředí se tedy navzájem ovlivňují a podnik se snaží vnějšímu prostředí přizpůsobovat. Vnější prostředí je charakterizováno celou řadou dalších subjektů, procesů, vazeb, pravidel, úrovní poznání, hierarchií hodnot v chování lidí a dalších faktorů. Tyto faktory je možno rozdělit do čtyř základních skupin: 1) společenské faktory charakterizující vnější prostředí představované legislativou, vztahy mezi exekutivou a podnikatelskou sférou, existujícími nátlakovými skupinami, apod.; 2) ekonomické faktory, mezi které je možno počítat především trend rozvoje hrubého domácího produktu, specifické tržní předpovědi, úroveň podnikatelských investic, stupeň spotřebitelských výdajů, apod.; 3) sociální faktory charakterizované hierarchií hodnot a kritérií v rozhodování lidí, životním stylem, úrovní vzdělání, mobilitou obyvatelstva, distribucí příjmů, apod.; 4) technologické faktory, které zahrnují vlastní výdaje na vědu a výzkum, transfer technologií, míru zastarávání výrobních prostředků apod. 17 Vnější prostředí samozřejmě ovlivňuje podnikovou strategii. Tento vliv se projevuje zejména následujícími způsoby: 18 příležitosti a ohrožení ve vnějším prostředí vznikají příležitosti pro podnik i případné hrozby pro jeho činnost. Znalost vnějšího prostředí tedy umožňuje podnikům využít příležitostí a vyhýbat se, popř. zmenšit hrozby; vytváření pravidel soutěže charakter soutěže v odvětví je ovlivněn strukturou odvětví a vládními zásahy ve formě regulací a podpor; 17 TICHÁ, I., HRON, J. Strategické řízení. s Tamtéž. s

18 dostupnost zdrojů dostupnost zdrojů má významný vliv na konkurenceschopnost podniku; např. demografický vývoj determinuje dostatek či nedostatek vhodných pracovních sil; potenciální výnosy z alternativních příležitostí podnik nefunguje ve vakuu, jeho úspěch budou investoři poměřovat finančními výnosy a ty ovlivní jejich ochotu do podniku investovat finanční prostředky. 2.2 Stádia na cestě k prosperitě Jaromír Veber ve své publikaci Management základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita identifikuje 3 stádia vývoje firmy směrem k prosperitě: 19 1) zaměření na ekonomické aspekty; 2) orientace na zákazníka; 3) integrovaný management Zaměření na ekonomické aspekty Toto vývojové stádium je charakteristické pro situace, kdy nejsou dobré hospodářské výsledky firmy (například ztráta). Management se tedy musí snažit tuto situaci zvrátit a zlepšit hospodářské výsledky podniku. Zlepšení je možné dosáhnout snižováním nákladů (eliminace zbytečně vynakládaných nákladů, zabraňování vzniku škod a ztrát) nebo zvyšováním produktivity (zvyšování výkonnosti, lepší využití zdrojů) Orientace na zákazníka Stádium orientace na zákazníka se zaměřuje na dosažení střednědobých ekonomických cílů. Vychází se z předpokladu zvládnutí stádia kladoucího důraz na ekonomické aspekty ve fungování organizace a z toho, že její další vývoj je podřízen potřebám a požadavkům zákazníka. Atributy konkurenční výhody lze v tomto stádiu obecně spatřovat v nákladech a v ceně nabízených produktů, v kvalitě a ve flexibilitě reakcí na požadavky zákazníků. 20 Firma zpravidla v tomto stádiu vypracovává program orientace na zákazníka. Při vypracovávání tohoto programu se zpravidla vychází ze situační analýzy, která dává odpovědi např. na tyto otázky: Jaké jsou potřeby našich zákazníků? Jak jsou dosud uspokojovány námi a konkurencí? Jak tyto informace zjišťujeme a měříme? VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. s Tamtéž. s

19 Na situační analýzu navazuje vytyčení cílů v oblasti orientace na zákazníka. Následuje vymezení opatření, která povedou k dosažení stanovených cílů Integrovaný management Toto stádium představuje obraz toho, jak by měla fungovat úspěšná firma na počátku jednadvacátého století. Ačkoliv v jednotlivostech se názory významných autorů liší, zásadní požadavky pro zajištění prosperity se týkají zabezpečení správné provozní činnosti firmy v takové podobě, aby provozní základna byla zcela paritní s obdobnými konkurenčními subjekty, a to ve všech základních oblastech, jimiž jsou ekonomické parametry, kvalita, flexibilita při vývoji, výrobě i v dodávkách; nalézání a využívání takových atributů, které budou pro firmu znamenat konkurenční výhodu; ve většině případů jsou spatřovány v produktových inovacích, nejlépe v produkci zcela nových produktů, které vytvářejí novou potřebu. 21 První požadavek znamená, že provoz musí být dostatečně hospodárný a musí bez problémů umožňovat se přizpůsobit cenové hladině u srovnatelných konkurenčních výrobků. Rovněž musí být zajištěna stejná kvalita produkce, servis apod. 21 Předpokladem druhého požadavku je existence firemní strategie zaměřené na inovace a trvalé zlepšování a rovněž existence vývojové základny, která je schopna tyto nové produkty vyvinout a připravit k realizaci. Provozní základna by pak měla být pouhou realizační složkou, která je pružně, levně a kvalitně zhotoví a dodá zákazníkovi. Přírůstku produktivity bude ve stále větší míře dosahováno nikoliv dělbou práce, nýbrž integrací. Budoucnost patří pohotovým podnikovým sítím, které dokáží optimalizovat inovační procesy vzájemnou výměnou technologií a know-how Vybrané pohledy na nejdůležitější faktory prosperity Hledání dokonalosti V osmdesátých letech dvacátého století vzbudilo hledání nejdůležitějších faktorů prosperity velký zájem manažerské literatury. Byla vypracována řada publikací. Nejznámější, nejvíce rozšířenou a nejvíce oceňovanou se stala publikace Hledání dokonalosti Zkušenosti z činnosti nejlépe prosperujících amerických společností od Thomase J. Peterse a Roberta H. 21 VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. s

20 Watermana jun. Oba autoři byli zaměstnání ve známé společnosti McKinsey & Co., která se zabývala poradenstvím managementu, tato společnost podporovala výzkum a sepsání uvedené knihy. Kniha byla vydána v roce 1982 a za první čtyři roky se jí prodalo neuvěřitelné 3 miliony kopií. Tím se stala jednou z nejprodávanějších a nejčtenějších knih o managementu vůbec. Autoři provedli výzkum, do kterého zahrnuli 62 úspěšných velkých amerických společností z různých oborů, zpravidla s historií delší než 20 let. Mnoho z těchto společností existuje dosud a jsou úspěšné ve svém oboru. Z oblasti vyspělých technologií byly zastoupeny např. společnosti Hewlett-Packard, IBM, General Electric, Lockheed, Xerox a Intel, z oblasti spotřebního zboží např. společnosti Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Avon, Levi Strauss a Kodak, z oblasti společností vyrábějících všeobecné průmyslové zboží např. Caterpillar, General Motors a 3M (Minnesota Mining & Manufacturing), z oblasti služeb např. Delta Airlines, McDonald's, Disney Productions a Wal-mart, z oblasti řízení projektů např. Boeing a Fluor, z oblasti zpracování nerostných surovin např. Exxon a Du Pont. U nadpoloviční většiny společností byly provedeny podrobné strukturované rozhovory s vysoce postavenými manažery a byl proveden průzkum dostupné literatury (noviny, odborné časopisy) o těchto společnostem 25 let do minulosti. U zbytku společností byly provedeny méně rozsáhlé rozhovory a rovněž průzkum literatury. 22 Výsledkem výzkumu bylo nalezení 8 atributů, které charakterizují vybrané úspěšné společnosti, tyto atributy jsou: 23 1) motivace k jednání zaměstnanci musí být motivováni k činnosti, k řešení problémů, například prostřednictvím neformální komunikace, malých pracovních skupin nebo experimentování; 2) blíže k zákazníkovi úspěšná společnost musí být orientovaná na zákazníka, musí dodávat kvalitní výrobky a doplňkové služby, musí uspokojovat potřeby zákazníků a musí pozorně a stále zákazníkům naslouchat; 3) autonomie a podnikavost úspěšné společnosti podporují inovace a inovátory, zaměstnanci s nápady a zlepšovacími návrhy jsou vedeni k jejich realizaci; tento atribut je výborně proveden ve společnosti 3M, jejíž jedenácté přikázání zní: Nesmíš zničit myšlenku nového produktu. ; 22 PETERS, T., WATERMAN, R. Hledání dokonalosti Zkušenosti z činnosti nejlépe prosperujících amerických společností. s Tamtéž. s. 35 a násl. 20

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_KRIZOVÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Přednášející: Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Jiří Tupa EK 414 kl. 4531 tupa@ket.zcu.cz home.zcu.cz/~tupa/tase Konzultace po domluvě Rámcová osnova přednášek Úvod do předmětu,

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Osnova RNDr. Evžen Korec, CSc. vědecká kariéra podnikatel a developer EKOSPOL a.s. vývoj strategie a firemní kultura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více