Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr"

Transkript

1 MARKETING - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: tel:

2 Současný marketing je podnikatelská koncepce, usiluje o nalezení rovnováhy mezi zájmy 2 protichůdných stran: ZÁKAZNÍK x FIRMA 1. úkolem marketingu je orientace na zákazníka a uspokojování jeho potřeb při současné tvorbě zisku v dlouhodobém měřítku. Definice: Jedna z koncepcí podnikání výrazně zaměřená na uspokojování zákazníka při souběžné tvorbě zisku v dlouhodobém měřítku. VÝVOJ A TYPY MARKETINGU - ve vztahu k úrovni poptávky (podle Kotlera) rozlišujeme: konverzní marketing je spojen s negativní poptávkou např.: určitá skupina lidí na trhu odmítá určitý druh zboží (vegetariáni) snaží se to změnit stimulující marketing poptávka neexistuje např.: u určitého druhu zboží poptávka neexistuje, ztratilo to už význam (starý nábytek) chceme poptávku vytvořit, např. rozvinout informační kampaně rozvojový marketing jde o proces přeměny potencionální poptávky v reálnou např.: kuřáci by toužili po neškodných cigaretách remarketing je spojen s poklesem poptávky synchromarketing to je problém sezónního zboží = kolísání poptávky; většinou se s tím nedá nic dělat, musíme s tím počítat udržující marketing nejvýhodnější stav, existuje úplná poptávka, měli bychom ale i sledovat změny na trhu demarketing není to spojeno s negativním jevem proti působící marketing zde je to spojeno s negativním jevem Poznámka: U demarketingu a proti působícího marketingu je úkolem snížení poptávky! ZÁKLADNÍ FORMY KOMERČNÍHO MARKETINGU 1. MARKETING KONZUMNÍHO ZBOŽÍ a. Spotřebního zboží: - denní spotřeby (např. potraviny) - občasné spotřeby - speciální spotřeby b. Průmyslové zboží (např. auta, TV ) - je zde vyšší garance na kvalitu - více nás už zajímá cena - 2 -

3 2. MARKETING INVESTIČNÍHO ZBOŽÍ - kolektivní rozhodování o nákupu - je to záležitost podniků, ne běžných osob 3. MARKETING SLUŽEB - slouží s rozvojem terciální sféry (=služby) - zahrnuje abstraktní nemateriální činnosti - uplatňuje se přímý intenzivní vztah k zákazníkovi ZÁKLADNÍ PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - souvisí to s rozvojem trhu a hospodářství a vývojem hospodářství 1. VÝROBNÍ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE ( ) - souvisí především s rozvojem hospodářství a je spojena s např. T. Baťou, H. Fordem - zavedení pásové výroby zlevnění - zaměřená na produktivitu, přání zákazníka není moc zohledněno, protože poptávka výrazně převyšuje nabídku 2. VÝROBKOVÁ KONCEPCE ( ) - dali moc na přání zákazníka zapomněli na realizovatelnost byl to velký krach - marketingová krátkozrakost = přednost výrobků nejvyšší kvality 3. PRODEJNÍ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE ( ) - souvisela s rozvojem médií - výrobci vyrobili výrobek a pak se snažili zákazníka přesvědčit pomocí reklamy = stále nehleděli na potřeby zákazníka 4. MARKETINGOVÁ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE ( ) - poptávka nepřevyšuje nabídku = musí se přizpůsobit zákazníkovi - vychází z potřeb zákazníka, přizpůsobení se jemu - vyznačuje se sílící konkurencí - podmínkou je cílový trh, segmentace trhu - výsledkem je spokojený zákazník => opakovaný nákup, nakupuje další výrobky, doporučuje je ostatním 5. SOCIÁLNÍ MARKETINGOVÁ KONCEPCE (dosud) - podobná jako marketingová podnikatelská koncepce, ale bere ohledy na ekologii a ekonomičnost = dbá na životní prostředí => rovnováha mezi ziskem firmy, potřebami zákazníka a veřejným zájmem - 3 -

4 PROSTŘEDÍ MARKETINGU ROZDĚLENÍ VLIVŮ: vlivy VNITŘNÍ: vlivy VNĚJŠÍ: - organizace a řízení - vybavenost - finanční situace - technický rozvoj - lidské zdroje - umístění podniku - image firmy MIKROprostředí: - podnik - zákazníci - konkurence - dodavatelé, partneři - veřejnost MAKROprostředí: - ekonomické podmínky - technické a technologické podmínky - přírodní (hnojení, likvidace odpadů ) - právní, politické - kulturní, sociální - demografické Vlivy, které bezprostředně ovlivňují hlavní činnost podniku Širší okolí podniku, bezprostředně působí na mikroprostředí, vytváří pro podnik příležitosti a hrozby TRH subjekty trhu domácnost, firmy, stát tržní formy Monopol má výhradní postavení na trhu Oligopol Monopolistická konkurence VELIČINY NA TRHU TRŽNÍ POTENCIÁL nejvyšší možná schopnost trhu přijmout určitý výrobek daného oboru za určité období vyjadřujeme ho ve fyzických nebo peněžních jednotkách je dán: 1. počtem potencionálních zákazníků 2. množstvím produktů, které může teoreticky kupující zakoupit 3. průměrnou cenou za produkt tvoří ho vlastně všechny osoby, které by měly o výrobek teoreticky zájem použitelný trh ti, kteří mají o výrobek zájem a jsou ochotni za něj zaplatit kvalifikovaný použitelný trh další omezení (např. věk ) podchycený trh cílový trh zacílení se na nějakou konkrétní skupinu TRŽNÍ PODÍL - ukazatel pozice na trhu - procentuální podíl prodeje podnikového produktu na daném trhu - 4 -

5 KAPACITA OBJEM TRHU VV vlastní výroba VK výroba konkurence ODHAD KT = VV + VK + DOVOZ - VÝVOZ - možno sledovat statistiky, odvodit podle spotřeby hlavních výrobků (např. doplňky pro auta) - důležité pro firmu - identifikace změny na trhu - reagovat na změny DEFINOVÁNÍ TRHU 1. název trhu 2. geografický region 3. počet potencionálních zákazníků 4. průměrná velikost jednoho nákupu (v Kč) 5. celková velikost trhu (v Kč) 6. podíl firmy (v Kč) 7. podíl firmy na trhu (v %) ( ř. 6 / ř.7 ).100 Tržní podíl (v %) rostoucí trh klesající trh 1 5 rozvíjet tržní podíl opustit trh 6 15 zdravé problém 16 a více vynikající být ve střehu Tržní podíl firmy odpovídá jejím možnostem, není potřeba za každou cenu usilovat o jeho zvyšování! Výchozí bod pro stanovení marketingových cílů MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE Podnikové cíle Kvantitativní Marketingové cíle Kvalitativní Vychází z reálných podnikových cílů Marketingové strategie Marketingový mix - 5 -

6 podnikové cíle výchozí bod pro stanovení marketingových cílů 1. KVANTITATIVNÍ - cílový vývoj prodeje a obratu - tržní podíl a pozice v konkurenci marketingové cíle 2. KVALITATIVNÍ - zvýšení goodwillu (dobrého jména podniku) - zvýšení spokojenosti zákazníků marketingová strategie - vychází z reálných podnikových cílů = jako stanovených cílů dosáhnout - je to koncepce, kterou přijal podnik - podniky většinou nějakou marketingovou strategii zaujímají druhy strategií: STRATEGIE ZAMĚŘENÉ NA STIMULACI TRHU: 1) orientace na zvyšování spokojenosti zákazníků (služby, jakost ) 2) orientace na příznivou cenu produktu (masová výroba ) STRATEGIE KONKURENČNÍ: 1) vlastní specifická strategie na trhu (inovace) 2) strategie většího či menšího napodobení konkurence a. napodobování vůdce trhu b. odlišování se od vůdce trhu konkurenční výhodou c. nelézt konkurenční výklenek nejčastější typy strategií: 1) strategie diferenciace produktu = odlišení od ostatních produktů - např. jedinečnost produktu, poskytnutí zvláštních služeb, psychologické metody (reklama, atraktivní obaly ), způsob distribuce 2) strategie minimálních nákladů = zabezpečit co největší ziskové rozpětí - na 1 výrobek mají malé zisky, ale zaujímají velké postavení (např. hypermarkety) 3) strategie integračního růstu = snaha o těsnější spojení s dodavateli - např. T. Baťa vlastnil také mnoho koželužen a podniků na výrobu obuvnické techniky 4) strategie tržní orientace = zaměření na určitý segment trhu - řeší problémy určitého segmentu trhu 5) strategie tlaku = zaměření na nejbližší článek distribučního řetězce (= na distributory) 6) strategie tahu = zaměření na zákazníky (nejvzdálenější článek) - 6 -

7 marketingový mix = soubor marketingových nástrojů, aby firma dosáhla všech marketingových cílů autorem byl profesor Kordon 4P : Produkt = výrobek Place = distribuce Price = cena Promotion = marketingová komunikace PRODUCT kvalita, ochranná známka, obal, sortiment, design, image, záruky, služby PRICE ceníková cena, rabat, platební podmínky, úvěrové podmínky PLACE distribuční cesty, mezičlánky, fyzická distribuce PROMOTION reklama, podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM = souhrn aktivit, které zkoumají jevy a stavy na trhu a vlivy marketingových nástrojů na něj = všechny aktivity, které se týkají sběru a vyhodnocování informací pro marketingové rozhodování nejdůležitější aktivity (úkoly): Odhad poptávky (budoucí i současné) Analýza podílu na trhu Studie konkurenčních výrobků Testování i existujících výrobků Klasifikace marketingového výzkumu: a) výzkum TRHU analýza, prognóza vývoje trhu b) VÝROBKOVÝ výzkum otázky spotřebitelské akceptace existujících nebo nových výrobků c) výzkum PROPAGACE d) výzkum MARKETINGOVÝCH CEST e) výzkum MARKETINGOVÝCH CEN Zkoumat se dá vlastně vše, např. image výrobku, poradenské služby Úkolem marketingového výzkumu může být: a) deskripce popis určitého stavu, trendy na trhu b) explanace vysvětlování příčin určitých zkoumaných jevů c) predikce odhad budoucího vývoje sledovaného jevu Marketingový výzkum může být uskutečněn: a) ad hoc = jednorázově b) kontinuálně = opakovaně vývoj během období Marketingový výzkum v širším významu = marketingový průzkum je to metoda (je součástí mark. výzkumu) - 7 -

8 PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 1. DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU - předmět výzkumu - zpracování projektu cíl výzkumu, metody, techniky výzkumu, cena projektu 2. ANALÝZA SITUACE - určení zdrojů informací které informace jsou dostupné, co je třeba zjišťovat 3. SBĚR INFORMACÍ - sekundární a primární údaje 4. ANALÝZA INFORMACÍ - po shromáždění údajů prostřednictvím kteréhokoliv výzkumu analýza, interpretace údajů 5. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - shrnutí poznatků výzkumu - popis zkoumaného souboru - doporučení pro řešení problému Výsledky výzkumu jsou podkladem pro marketingové rozhodnutí. TYP VÝZKUMU Kritérium: KVANTITATIVNÍ KVALITATIVNÍ používané metody: standardizované postupy dotazník sekundárních údajů psychologické postupy způsob dotazování: pevně stanovené formulace volně formulované otázky tazatel: kontakt: zkoumaný vzorek: zpracování výsledku výzkumu: laik vybraný, zaškolený předem formulované otázky stačí, když dotazovaný je ochoten odpovídat vybraný na základě určitých znaků počítačové zpracování kvalifikovaný psycholog dotazy v závislosti na situaci osobní stačí malý vzorek individuální vyhodnocení Kvalitativní výzkum - odpovědí na otázku a proč? - analýza vztahů závislosti příčin chování a zkoumání jednotky - zobecnění kvantitativní výzkum - faktické, kvantitativně zjistitelné údaje - výzkum spotřebních zvyklostí - výzkum postojů k určitým výrobkům - účinnost propagace - 8 -

9 ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÝ VÝZKUM PRIMÁRNÍ získávání údajů SEKUNDÁRNÍ získávání údajů a) ZÍSKÁVÁNÍ PRIMÁRNÍCH ÚDAJŮ - jedná se o vlastní marketingový výzkum: kvalitativní kvantitativní metody: 1. kvantitativní výzkum a. pozorování b. průzkum (dotazování) c. experiment 2. kvalitativní výzkum a. skupinové pohovory b. psychologické metody pozorování - záměrné a plánovité sledování jevů, aniž by pozorovatel nějak zasahoval do pozorovaných skutečností - např. nákup výrobku - k pozorování se mohou využít i technické prostředky, uskutečňuje se zjevně nebo skrytě experiment LABORATORNÍ např. výrobkové testy prostředí V TERÉNNÍM PROSTŘEDÍ např. tržní testy - pro zobecnění je nutno brát v úvahu, že situace pro experimenty byly uměle navozeny. průzkum (dotazování) - nejčastěji používá metody: dotazování PÍSEMNÉ dotazování OSOBNÍ dotazování TELEFONICKÉ dotazování ELEKTRONICKÉ - výběr vhodné metody pro dotazování závisí na druhu informací, které chceme získat, charakteru respondentů, časových a finančních možnostech atd. - rozeznáváme dotazování (šetření): VYČERPÁVAJÍCÍ VÝBĚROVÉ PÍSEMNÉ dotazování výhody: - široké geografické rozložení - dostupnost času k zodpovězení otázek - dotazování není ovlivněno tazatelem - organizace je méně náročná - 9 -

10 nevýhody: - návratnost - pravdivost - delší doba - formulace otázek (dotazovaný nemusí rozumět otázce) TELEFONICKÉ dotazování výhody: - rychlost - kontaktovat široce rozptýlený výběr - opakovaný dotaz (při neporozumění otázce) - anonymita nevýhody: - ceny - musí být poměrně krátký rozhovor - výběr omezen na účastníky telef. Sítě - nedůvěra, narušení soukromí ELEKTRONICKÉ dotazování výhody: nevýhody: - není moc rozšířené, ne každý má k němu přístup OSOBNÍ dotazování výhody: - šetření proběhne v poměrně krátkém čase - osobní kontakt - příprava nevýhody: - vysoké náklady b) ZÍSKÁVÁNÍ SEKUNDÁRNÍCH ÚDAJŮ - veškeré již existující informace, které se vztahují k řešené problematice, i když třeba byly shromážděny pro jiný účel sekundární VNITŘNÍ zdroje - účetnictví - rozpočty - záznamy o objednávkách - počet návštěv a klientů sekundární VNĚJŠÍ zdroje - statistický úřad - instituce výzkumu trhu - firemní publikace - odborné časopisy - komerční databanky - komerční zprávy výhody: nevýhody: - okamžitě dostupné, poměrně levné - zastaralost, určitá nepřesnost

11 DOTAZNÍK - používá se šetření všech technik - je to formalizovaný formulář uřečený (pokud možno) k přesnému a úplnému zaznamenání zjišťovaných informací zásady formulování otázek v dotazníku: jednoduchý jazyk = všichni tomu musí porozumět známý slovník krátké otázky nutnost vyloučit sugestivní otázky = otázky nesmí respondenta nutit k nějaké konkrétní odpovědi otázky nesmí být příliš osobní vyloučit dvojité otázky = ptát se jen na 1 věc ( Používáte TO a TO? NE: Používáte TO a TO a jak často?) je nutno dbát na vzájemnou návaznost otázek začátek dotazníku by měl být snadný, zajímavý (abychom respondenta upoutali), nepříjemnější otázky by měly být až v závěru Příklady otázek: 1. DICHOTOMICKÉ OTÁZKY např. Užíváte v domácnosti PC? ano ne...s volbami více odpovědí: např. Kde užíváte PC (označte vyhovující možnosti) v práci doma v knihovně na služební cestě jinde 2. LICTEROVA STUPNICE např. PC je pro mě nezbytným pomocníkem silně nesouhlasím nesouhlasím nevím souhlasím silně souhlasím 3. STUPNICE PŘÍKLADOVÉHO VÝZNAMU např. Jaký význam přikládáte možnosti přenášet PC? Tato skutečnost je pro mě neobyčejně důležitá velmi d. d. do určité míry nepříliš d. není pro mě d. 4. ZNÁMKOVACÍ STUPNICE (jako ve škole) např. PC ten a ten typ hodnotíte jako? vynikající velmi dobrý dobrý slabý špatný panel = opakované sledování dotazování = relativně stálý soubor vybraný v reprezentativním složení např. panel jednotlivců a domácností

12 Chyby zjištěné při analýze výzkumu CELKOVÁ CHYBA VÝBĚROVÁ CHYBA - chybný náhodný výběr - systematická chyba NEVÝBĚROVÁ CHYBA - chyby zkreslení způsobené neúplností (odmítnutí rozhovoru, nezastižení respondenta) - chyby při získávání a zpracovávání odpovědí (chyby výzkumníka, tazatele nebo respondenta) Vyhodnocení získaných dat uspořádat zpracovat analyzovat komprimovat do přiměřeného stavu za účelem rozhodování poté: 1) plán rozhodování 2) volba možných metod pro vyhodnocení za využití analytických metod inženýrské statistiky znalosti informace D A T A opracovaná data jsou informace!!! SEGMENTACE TRHU - úkolem segmentace je rozdělit celkový rozsáhlý trh na určitý počet menších homogenních celků definice: Segmentace je soubor potencionálních zákazníků, kteří mají v podstatě stejné potřeby a na určité marketingové akce reagují podobně. segmentace má 3 části, jde o tzv. CÍLENÝ MARKETING 1) segmentace trhu 2) tržní zacílení 3) tržní umístění Jádrem moderního marketingu je právě segmentace!

13 Segmentace = nalezení skupin zákazníků, kteří mají své specifické požadavky na určitou skupinu výrobků. Jde o cílený marketing, výrobce si vybere určité tržní segmenty Celkový proces segmentace: SEGMENTACE TRHU CÍLOVÉ SKUPINY TRŽNÍ POZICE 1. kritéria segmentace 2. profil segmentu 3. kritéria přitažlivosti segmentu 4. výběr cílového segmentu 5. vymezení tržní pozice 6. tvorba marketing. mixu pro cílový segment Podmínka segmentace: Skupina zákazníků, vnitřně homogenní, mezi sebou co nejvíce heterogenní Kritéria segmentace trhu konečných spotřebitelů: 1. geografické hledisko (stát, země, region, místo ) 2. demografické hledisko (pohlaví, věk, stadium životního cyklu, etnická příslušnost ) 3. socioekonomické hledisko (zaměstnání, příjem, vzdělání, sociální postavení, národnost ) 4. psychologické hledisko (osobnost, povahové vlastnosti, životní styl, zájmy ) Jiná možnost jak vytvářet segmenty: - podle reakcí poptávajících na produkt 1. Motiv koupě hledaný prospěch, užitek 2. Kupní chování 3. Citlivost na marketingové nástroje 4P Přitažlivost segmentu, výběr cílového segmentu Firma zvažuje při výběru segmentu: velikost segmentu, ziskovost očekávaný růst segmentu velikost kupní síly v segmentu nákupní chování Rizika: silné konkurence silný substitut monopolní dodavatel ekologické hledisko Po zhodnocení jednotlivých segmentů se stanoví cílové segmenty, na které se podnik zaměří

14 Tržní zacílení podnik se zaměří na jeden nebo více segmentů Podnik rozhodne o strategii pro uplatnění svých výrobků na trhu Tržní umístění Umístění výrobku chápeme jako způsob jeho vnímání zákazníky v porovnání s výrobky konkurenčními. Např. auto Škoda, Mercedes Horní vrstva úzká skupina zákazníků vysoká kvalita, neohlížejí se na cenu střední vrstva dolní vrstva široká vrstva zákazníků solidní výrobky, přiměřené ceny slabší vrstva zákazníků základní výrobky, nízké ceny Kritéria segmentace průmyslových trhů 1. geografická - odvětví - velikost firmy - oblast (stát, město..) 2. provozní - technologie - vybavenost zařízením - rozsah a intenzita spotřeby určitého výrobku 3. nákupní přístupy - nákupní politika - organizace nákupu - naléhavost požadovaných dodávek - velikost objednávky 4. osobní - postoj kupujícího k riziku - význam segmentace: - výrobek podle přání zákazníka - efektivnější stimulace a distribuce - konkurenční výhoda

15 STRATEGIE DIFERENCIACE TRHU NEDIFERENCOVANÝ MARKETING HROMADNÝ marketing VÝROBKOVĚ-DIFERENCOVANÝ marketing CÍLENÝ MARKETING KONCENTROVANÝ marketing DIFERENCOVANÝ marketing HROMADNÝ MARKETING jeden výrobek jeden mix TRH VÝROBKOVĚ DIFERENCOVANÝ MARKETING výrobek A výrobek B jeden mix TRH výrobek C KONCENTROVANÝ MARKETING segment A jeden nebo více výrobků jeden mix segment B segment C DIFERENCOVANÝ MARKETING výrobek A mix A segment A výrobek B mix B segment B výrobek C mix C segment C nediferencovaný marketing hledá to, co je pro zákazníky společné, snaha oslovit většinu zákazníků výhoda: nižší náklady hromadná výroba (na výrobu, distribuci, reklamu) koncentrovaný marketing nízké náklady, které plynou ze specializace diferencovaný marketing modifikované výrobky pro každou kapsu, osobnost výhoda: objem prodeje nevýhoda: náklady na výzkum, vývoj, distribuci (NÁ)KUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ

16 2. NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ INSTITUCÍ - existují 4 základní směry pohledů: spotřební chování 1. ekonomické racionality - příjem, cena, vybavenost, marginální (mezní) užitky = celkové náklady na zvýšení výnosu o 1 jednotku (= přírůstek nákladů / přírůstek výnosů) 2. důsledek psychických procesů - vnímání, učení, postoje, motivace, osobnost 3. vliv sociálního prostředí - normy chování atd. 4. model podnět odezva podněty černá skříňka spotřebitele odezva - jak marketingové podněty vyvolají u spotřebitele procesy, jejichž výsledkem je žádoucí tržní chování černá skříňka spotřebitele: KULTURA SOCIÁLNÍ SKUPINY PRIMÁRNÍ SEKUNDÁRNÍ REFERENČNÍ ROLE, STATUS, ŽIVOTNÍ STYL INDIVIDUÁLNÍ RYSY VNĚJŠÍ: demografické ekonomické VNITŘNÍ: psychologické prvky vnímání, učení 1. poznání problému 2. hledání informací 3. hodnocení nákupu 4. rozhodování o nákupu 5. vyhodnocení nákupu predispozice spotřebitele - predispozice spotřebitele k určitému jednáni - vstupují do každé fáze kupního rozhodování (více na str. 19, kapitola ŽIVOTNÍ STYL )

17 PŮSOBENÍ KULTURY - z hlediska spotřebního chování se kulturou rozumí umělé životní prostředí KULTURNÍ PRVKY: - materiální (hmotné) povahy výrobky - nemateriální (nehmotné) povahy normy, sociální instituce, poznatky nehmotné vlivy kultury z hlediska predispozic mají nejširší působení Soulad mezi výrobkem = artefaktem a kulturním prostředím rozhoduje o úspěšnosti podnikání. 1. kultuře se učíme 2. přechází z generace na generaci 3. (existují) různé kultury v místě a čase 4. kultura je adaptivní - v rámci jedné kultury existují i určité vnitřní rozdíly subkultury s danou kulturou sdílejí centrální rysy, některými prvky se zřetelně odlišují subkultury jsou spojené s: věkem (teenageři) rasou (cikáni) povoláním (lékaři) = co nás nejvíce ovlivňuje při nákupu apod. PŮSOBENÍ SOCIÁLNÍCH SKUPIN I. primární nejbližší okolí (rodina, nejbližší přátelé) sekundární širší okolí (pracovní kolektiv) referenční skupiny, ke kterým chce jednotlivec patřit II. při hodnocení vlivu rodiny na spotřební chování má vliv: životní cyklus rodiny rozložení kupního rozhodovacího procesu (o něčem rozhoduje muž, o jiném zase žena, o něčem rozhodují společně) III. SOCIÁLNÍ TŘÍDY - relativně stále homogenní skupiny lidí, hierarchicky uspořádané - užívá se: klasifikační schéma šesti tříd (horní a dolní, přičemž v každé jsou ještě další 3 kategorie třídy) IV. PŮSOBENÍ REFERENČNÍCH SKUPIN a. spotřebitel referenční skupina produkt - dám na referenční skupinu (odborníci) a podle nich si koupím produkt b. spotřebitel produkt referenční skupina - koupím produkt, abych se zařadil do určité referenční skupiny využití v marketingu: - identifikace jedince s referenční skupinou - názorový vůdce SLOVO Z ÚST O PRODUKTU, O FIRMĚ

18 ŽIVOTNÍ STYL - segmenty spotřebitelů s podobným způsobem života - průnik aktivit, zájmů, názorů individuální vlivy - vnitřní: VNÍMÁNÍ UČENÍ - způsob s jakým osoba přijímá, organizuje a interpretuje podněty - není to objektivní proces selektivní distorze = ZKRESLENÍ selektivní retence = ZAPAMATOVÁNÍ selektivní vystavení pozornosti - změny v jedincově chování způsobené zkušeností, informacemi, myšlením - spotřebitel zvažuje riziko nákupu s učením a vnímáním souvisí paměť: SENZORICKÁ KRÁTKODOBÁ DLOUHODOBÁ POSTOJE = dispozice reagovat pozitivně či negativně vůči nějakého podnětu - dává se jim při tvorbě marketingové strategie velký význam - u postojů rozlišujeme složku: POZNÁVACÍ KOGNITIVNÍ představy o daném objektu AFEKTIVNÍ citové zabarvení KONATIVNÍ připravenost jednat - formování postojů je založeno na: INFORMAČNÍ ZDROJE ČLENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SKUPINÁCH ZKUŠENOST SNAHA USPOKOJIT POTŘEBY - každý zastává řadu postojů CENTRÁLNÍ, SILNÉ OKRAJOVÉ, SLABÉ VÝZNAM - při snahách změnit chování spotřebitelů - možnost změnit postoje závisí na: CENTRÁLNÍ POSTOJE INFORMOVANOST O NABÍDCE OSOBNOST ČLOVĚKA MOTIVACE - zkoumání motivace kupujícího - motivace vychází z: - vnitřních pohnutek potřeb člověka - vnějších podnětů incentivy (pozitivní a negativní) RACIONÁLNÍ MOTIVY EMOCIÁLNÍ OSOBNOST - charakterizují ji relativně stálé reakce jedince na okolí - jde o vlastnosti podstatné a celkem trvalé temperament, nadání, sklony, zájmy, schopnosti - s některými rysy osobnosti souvisí i různý přístup k přijímání nových výrobků difuzní proces

19 predispozice jedince (viz str. 16, kapitola (NÁ)KUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ ) - predispozice spotřebitele k určitému jednáni - vstupují do každé fáze kupního rozhodování 1. poznání problému - zjistíme, že si něco musíme koupit 2. hledání informací - externi zdroje: a) ze sdělovacích prostředků b) u přátel, známých, blízkých, v rodině c) jiné zdroje (např. reklama) - interní zdroje: - vybavujeme si vlastní zkušenosti 3. hodnocení nákupu (alternativ) - jaká značka, design, hodnocení získaných informací, co je pro výrobek charakteristické a co je důležité 4. rozhodování o nákupu - zda koupíme výrobek hned nebo po výplatě, kde ho koupíme, není to ani ano ani ne, najedou se zvýší cena 5. vyhodnocení nákupu pronákupní chování: věrnost opakovaný nákup POSÍLENÍ generalizace = z věrnosti k výrobku na věrnost k firmě (značce) kladné s-z-ú na další členy referenční skupiny užití, uspokojení z výrobku přepnutí (na jiný výrobek) DISONANCE (nespokojenost) diskriminace Pozn.: s-z-ú = slovo z úst záporné s-z-ú typy nákupního chování: 1. automatické (rutinní) chování - rozhodnutí o nákupu ano nebo ne, nízká cena, častý nákup, pro zákazníka známý výrobek 2. řešení omezeného problému - zákazník potřebuje nové informace k uskutečnění svého nákupu, např. nová barva 3. řešení rozšířeného (extenzivního) problému - neznámý druh výrobku, chabý výrobek

20 NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ PROFESIONÁLA - nákupní marketing zásobování procesy změn plnění cílů zákazníků nákupní marketing = vztah podnik a dodavatelský trh odbytový marketing = vztah podnik a odbytový trh definování nákupního marketingu jako samostatného oboru přispívá: 1. nákupní trh složitějším vlivem mezinárodních strasakl. 2. roste konkurenční tlak 3. rozvíjí se kvalita výrobků 4. podniky si neuvědomují význam vlastního výzkumu nákupního trhu nákupní chování ORGANIZACE je složitější: a) do procesu je zapojeno více osob z různých oborů delší čas b) nakupované výrobky jsou často technicky náročné jsou nutné speciální technické a obchodní znalosti proces nákupního rozhodování v organizaci: 1. poznání potřeb - např. výstavba nové haly nebo běžný nákup 2. specifikace výrobku - organizace si stanoví cíle, které chce koupí dosáhnout kvalita, cena, množství 3. analýza a volba dodavatele - systém inf. umožňující volbu vhodného dodavatele - zvažuje se: přirážky za menší množství množstevní rabaty balící a dovozní náklady, dopravní pojištění kvalita časové hledisko servisní hledisko informační hledisko vzdálenost dodavatele 4. vyhodnocení nákupu - základem vyhodnocení je vyjádření uživatele typy nákupního chování v organizaci: 1) NOVÝ PROBLÉM organizace kupuje výrobek poprvé, co nejvíce informací 2) MODIFIKACE KOUĚ opakovaný nákup, zkušenosti z předchozího nákupu 3) PŘÍMÁ KOUPĚ rutinní záležitost, honí nákupy, často opakované

21 OBSAH VÝVOJ A TYPY MARKETINGU... 2 ZÁKLADNÍ FORMY KOMERČNÍHO MARKETINGU... 2 ZÁKLADNÍ PODNIKATELSKÉ KONCEPCE... 3 PROSTŘEDÍ MARKETINGU... 4 TRH... 4 VELIČINY NA TRHU... 4 DEFINOVÁNÍ TRHU... 5 MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE... 5 podnikové cíle... 6 marketingové cíle... 6 marketingová strategie... 6 marketingový mix... 7 MARKETINGOVÝ VÝZKUM... 7 PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU... 8 TYP VÝZKUMU... 8 ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÝ VÝZKUM... 9 DOTAZNÍK Chyby zjištěné při analýze výzkumu Vyhodnocení získaných dat SEGMENTACE TRHU Přitažlivost segmentu, výběr cílového segmentu Kritéria segmentace průmyslových trhů STRATEGIE DIFERENCIACE TRHU (NÁ)KUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ spotřební chování predispozice spotřebitele PŮSOBENÍ KULTURY PŮSOBENÍ SOCIÁLNÍCH SKUPIN ŽIVOTNÍ STYL individuální vlivy - vnitřní: predispozice jedince typy nákupního chování: NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ PROFESIONÁLA - nákupní marketing proces nákupního rozhodování v organizaci: typy nákupního chování v organizaci: OBSAH Připomínky a opravy posílejte na ; - veškerá autorská práva vyhrazena - zákaz šíření a zveřejňování tohoto dokumentu bez souhlasu autora! Pokud něčemu nerozumíte (což je více než pravděpodobné), odkazuji vás na publikaci: Základy marketingu, vydanou VŠE Praha, fakultou podnikohospodářskou

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Marketing Marketingový výzkum

Marketing Marketingový výzkum Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum Marketingový průzkum Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový průzkum, který vás seznámí se základními aspekty marketingového průzkumu, které budete aplikovat

Více

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění VY_32_INOVACE_MAR_85 Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ. Tomek - Vávrová NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ Různé typy nákupního rozhodování Jednotlivec Rodina Nákupčí podniku Nákupní podniky (grémia podniků) 2 Různé formy nákupního rozhodování Impulsivní (neracionální) Ze zvyku (rutinní, automatické,

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Pracovní listy a cvičení

Pracovní listy a cvičení Pracovní listy a cvičení Marketing a řízení hotelu Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Pracovní listy a cvičení Ročník / obor studia:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/12 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE pro Unii vydavatelů Hana Říhová červen 2012 GfK 2012 Nástroje na výzkumnou podporu tisku June 2012 1 Agenda 1. Data Support 2. Reader s Loyalty 3. Consumer

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1264_Cílený marketing.segmentace trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1264_Cílený marketing.segmentace trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1264_Cílený marketing.segmentace trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Realizace nových zahraničních obchodních

Realizace nových zahraničních obchodních Marketingový průzkum zahraničních teritorií Data a metody výzkumů trhů Marketingové průzkumy ve vazbě na cizí teritoria provádíme za následujícími účely Otevření nových trhů a teritorií Přípravy investičního

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více