Postup při plánování nákladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při plánování nákladů"

Transkript

1 Postup při plánování nákladů (Příručka pro správce systému CEM) SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou. IČ: Telefon: , WEB: 1

2 Postup při plánování nákladů 1. Úvod Plánování nákladů je potřebné provést vždy na začátku nového roku, nejlépe v průběhu měsíce prosince, nebo ledna. Pokud není nový rok naplánován do konce ledna, je již plánování výrazně problematičtější. Plánované nákladové položky lze rozdělit do dvou skupin: a) Dynamické nákladové položky položky, kde se skutečné náklady v čase dynamicky mění (voda, plyn, elektřina ) b) Statické nákladové položky položky, které se nemění a CEM pouze pomáhá s jejich naplánováním, eviduje je a zobrazuje (fond oprav, odpadky...) Plánování každé skupiny je trochu odlišné. Postup při plánování dynamických i statických nákladových položek je podrobně popsán na níže uvedených příkladech (plyn, voda, fond oprav) s upozorněním na odlišnosti při jejich plánování. Plánování nákladů je potřebné provést vždy na začátku nového roku, nejlépe v průběhu měsíce prosince, nebo ledna. Pokud není nový rok naplánován do konce ledna, je již plánování výrazně problematičtější. 2. Založení nového roku Plánování nákladů musíme provést vždy položku po položce. Náklady plánujeme v sekci Náklady, jednotlivé nákladové položky jsou v nákladovém stromu v levé části obrazovky označeny zeleným symbolem ( bankovka ). Kliknutím na danou položku (kupříkladu Plyn ) se zobrazí stránka dané nákladové položky a daná položka se v nákladovém stromu označí tučným písmem. Plánování každé položky začneme tím, že pro ni tlačítkem Vytvořit nový rok založíme nový rok: 2

3 3. Revize rozdělení nákladu mezi jednotlivé služby Protože nákladová položka je vždy spojena s jednu nebo více službami, které z daného nákladu čerpají (kupříkladu náklady na plyn do kotelny se obvykle promítají do služby vytápění objektu a do služby ohřevu teplé vody), je vhodné před samotným plánováním provést revizi nastavení rozdělení nákladu mezi jednotlivé služby. Ujasníme si, zda nechceme změnit způsob/poměr rozdělení nákladu mezi služby, nebo zda nechceme změnit průběh čerpání nákladů v čase. Služby, které máme přiřazeny k nákladu vidíme v druhém sloupci nákladového stromu, jsou označeny červeným symbolem ( rozlomený koláč ). Kliknutím na vybranou položku si otevřeme formulář dané služby. Kliknutím na ikonku uprav ( ) otevřeme formulář Nastavení rozdělení nákladů do režimu editace a zkontrolujeme nastavení: V horní části formuláře jsou volby pro nastavení rozpočítání nákladu na danou službu (tj. pro výpočet skutečnosti ): Název: - název dané služby Část nákladu v %: - kolik procent nákladu jde na danou službu Topný náklad: - zakliknutím označíme pokud se jedná o topný náklad (kde je specifický způsob dělení nákladu) Použít předp.spotř: -zaklikneme, pokud chceme použít jinou variantu časového rozložení nákladu v roce, než rovnoměrné rozdělení ( = každý měsíc 1/12 nákladu) Ve spodní části formuláře jsou volby pro nastavení plánovače záloh (nástroje pro výpočet záloh): Plánovat zálohy podle: - výběr klíče pro plánování záloh Část nákl. pro návrh záloh: - na kolik procent nákladu se mají vyplánovat zálohy na danou službu. Obvykle se pro plánování záloh používá stejný statický klíč, jaký se používá pro dělení nákladů mezi byty. Pokud se pro dělení nákladu nepoužívá žádný statický klíč (kupříkladu náklady na vodu.se dělí pouze dle náměru vodoměrů), zvolí se pro daný náklad dohodnutý statický klíč (kupříkladu dle počtu osob). Obdobně, obvykle volíme pro návrh záloh, které mají na danou službu platit jednotlivé byty, stejnou část nákladu, jakou budeme na danou službu v reálu skutečně rozpočítávat (tj. procento v horní a spodní části formuláře je typicky stejné ) 3

4 Pokud jsme zvolili jinou variantu časového rozložení nákladu do jednotlivých měsíců než rovnoměrné dělení (tj. pokud máme zakliknutou volbu Použít předpoklad spotřeby ), objeví se nám ve spodní přehledové tabulce záložka Předpoklad spotřeby. Kliknutím na záložku si zobrazíme editační tabulku, ve které můžeme pro každý měsíc nastavit ručně přiměřenou část ročního nákladu. Hodnoty se nastavují v procentech a součet všech políček musí dávat 100%. Nastavení pomocí individuálních měsíčních koeficientů se používá tam, kde jsou náklady typicky čerpány sezónně, kupříkladu u topení, nebo i u spotřeby vody. Pokud systém počítá se sezónními výkyvy při spotřebě (tepla, vody ) je průběžná kontrola čerpání nákladů přesnější a předpověď stavu má vyšší vypovídající hodnotu. Pro rozložení nákladů na teplo typicky používáme klimatickou řadu dle Vyhlášky 372/2001 Sb (viz spodní obrázek, kde jsou hodnoty platné pro rok 2010), kterou si časem můžeme upravit dle vlastních historických dat. Pro co nejrealističtější rozložení nákladů na vodu můžeme jako základ použít rovnoměrné rozplánování (kliknutím na Rovnoměrné naplánování spotřeby si vyplníme číselnou řadu rovnoměrným rozdělení 8,33333% měsíčně), kterou si můžeme postupně upravovat dle vlastního pozorování vlivu sezónnosti (= pravidelné snižování spotřeby v letních měsících). 4

5 4. Naplánování nákladů na dynamickou nákladovou položku Typickou vlastností dynamických nákladových položek (plyn, voda, elektřin, teplo ) je jejich proměnlivost v čase. Každý rok je trochu jiný, a to jak z pohledu spotřeby (počasí, obsazenost bytů ), ta i z pohledu nákladů (měnící se ceny energií a médií ). Při plánování nákladů vycházíme z odhadu očekávané spotřeby, kterou nejlépe stanovíme pohledem do historie. V dalším kroku pak zavedeme očekávané (nasmlouvané) ceny energií a médií a očekávané další náklady spojené s danou nákladovou položkou, které chceme rozpočítat v rámci služeb, navazujících na danou nákladovou položku. Postup při plánování nákladů na dynamickou položku je popsán na příkladu plánování nákladů na dodávku plynu do domu, kde se plyn využívá ve společné kotelně pro vytápění domu a ohřev teplé vody. Nákladovou položkou je tedy Plyn, navazujícími službami (za které platí uživatelé bytů) jsou služby Topení a Ohřev vody. Kliknutím na položku Plyn ve nákladovém stromu si otevřeme prázdný plánovací formulář plynu. Nejdříve vyplníme pole plánovaná spotřeba, kde vložíme očekávanou souhrnnou roční spotřebu plynu (v m3). Při stanovení souhrnné spotřeby plynu se můžeme podívat do historických dat v systému CEM tak, že si vlevo nahoře proklikneme jiný rok (kupříkladu minulý rok) a otevřeme si stejný plánovací formulář, kde v řádku Skutečná spotřeba najdeme údaje o spotřebě po jednotlivých měsících. Údaje sečteme a použijeme pro nový odhad spotřeby. Pokud nemáme k dispozici historické údaje, spotřebu plynu v minulých letech zjistíme kupříkladu z dodavatelských faktur. V daném příkladě činila celková spotřeba za minulý rok m3 (=součet měsíčních položek). Jako plánovanou spotřebu plynu pro příští rok si stanovíme hodnotu 8500 m3. 5

6 Hodnotu m3 vložíme do pole Plánovaná spotřeba a klikneme na tlačítko Změnit. V podrobné plánovací tabulce Plánování nákladů se tato položka automaticky rozplánuje po jednotlivých měsících v závislosti na tom, jak je nastaveno procentní rozdělení mezi Teplo (60%) a Ohřev vody (40%), a jak je v jednotlivých službách nastaven předpoklad spotřeby (= procentuelní rozložení spotřeby po jednotlivých měsících) viz popis v bodě 3. Pokud se pro topení i ohřev vody používá společná kotelna, jsou náklady na teplo a na teplou vodu technicky těžko rozlišitelné. Nejpoužívanější metodou je administrativní dělení nákladů globálním ročním koeficientem (v našem případě je stanoveno, že z celkových ročních nákladů se 60% alokuje na topení, a 40% na ohřev teplé vody). Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že reálný podíl topení na celkových nákladech na tepelnou energii se pohybuje mezi 60% a 70%. Správnost nastavení rozdělení mezi topení a ohřev vody se dá ověřit na historických datech z CEM: - pokud skutečná měsíční spotřeba je ve všech měsících zhruba proporcionální s plánem, je koeficient nastaven správně; - pokud je v zimních měsících skutečná spotřeba nad plánem a v letních pod plánem, je potřebné snížit podíl topení a zvýšit podíl ohřevu teplé vody. - pokud je v zimních měsících skutečná spotřeba pod plánem, a naopak, v létě je nad plánem, je potřebné snížit podíl topení a zvýšit podíl ohřevu vody. Jelikož má ale každý rok trochu jiný klimatický průběh (teplá zima/studená zima), doporučujeme změnit všeobecně akceptovaný a vyzkoušený podíl 60:40 pouze po zralé úvaze (když je disproporce vysoká, nebo když se disproporce (byť nižší) objevuje opakovaně několik let po sobě. V dalším kroku namodelujeme očekávané ceny plynu za celý rok, po jednotlivých měsících. Ceny zjistíme ze smlouvy na odběr plynu, z oznámení o výši záloh, nebo (v nejhorším případě) z poslední faktury za plyn. Cenu za plyn vkládáme vždy ve dvou položkách: měsíční paušál a cena za kubík. Faktury za plyn jsou od různých dodavatelů různé, jsou poměrně složité a dopracovat se k tomu, jaká je skutečná cena za m3 plynu a jaký je měsíční paušál nemusí být jednoduché. V přípravě na plánování nákladů se případně obraťte na dodavatele s požadavkem na vysvětlení jednotlivých položek ve vaší odběrné smlouvě, nebo faktuře. Pokud očekáváme zvýšení ceny plynu v průběhu roku, můžeme si cenu za plyn zadat v různých měsících různě. Po vyplnění všech políček Cena za jednotku a Měsíční paušál ve všech 12-ti měsících hodnoty uložíme kliknutím na tlačítko Uložit plán ve spodní části formuláře. 6

7 V dalším kroku si zavedeme předpokládaní další náklady spojené s dodávkou plynu, které chceme promítnout do nákladů za služby topení a ohřevu teplé vody. Jsou to kupříkladu výměny měřičů, náklady na revize a kontroly kotelny a rozvodných systémů (pokud tyto náklady nepokrýváme z jiných rozpočtových položek, kupříkladu z fondu údržby, nebo oprav.). Další náklady vložíme do jednotlivých měsíců tak, že klikneme na položku Celkem (plán) ostatní náklady v tom měsíci, kdy předpokládáme, že bude daný náklad vynaložen. Suma dalších nákladů za celý rok se připočte k nákladům za dodávku plynu tak, že se rovnoměrně rozloží do celého roku podle stejného časového plánu, jaký se používá pro rozložení spotřeby plynu. Kliknutím na položku Celkem (plán) ostatní náklady se otevře formulář pro zavedení nákladu. Vyplníme název (popis) položky a výši nákladu a klikneme na tlačítko Přidat. Položka se přesune do horní části formuláře. Takto můžeme zavést do jednoho měsíce i několik různých položek, které pak vidíme v horní části formuláře pod sebou.. Editaci položek ukončíme tlačítkem Zavřít nastavení, v poli Celkem (plán) ostatní náklady daného měsíce se objeví součtová hodnota všech vložených položek. Po vložení všech nákladů vidíme v řádku Náklady na spotřebu náklady na dodávku plynu v jednotlivých měsících, v řádku celkové náklady vidíme po jednotlivých měsících náklady na plyn povýšené o další náklady. Řádek Opravné položky slouží pro zavádění oprav plánu v průběhu roku tak, aby se s každou opravou neměnil celý plán zpětně. Každá opravná položka se rovnoměrně rozloží pouze do zbývajícího období do konce roku. (příklad: když zavedeme opravnou položku v měsíci září, rozloží se na období září až prosinec. Opravné položky mohou být kladné i záporné a pomocí nich lze korigovat zejména skutečná výše Ostatních nákladů (kupříkladu upřesnit výši nákladu, nebo doplnit náklad, na který se při plánování zapomnělo). 5. Naplánování záloh na dynamickou nákladovou položku Náklady na nákladovou položku (Plyn) jsou typicky pokryty zálohami za navazující služby (Topení, Ohřev vody. Když si tedy sečteme celkové náklady za celý rok, výsledná suma (v našem případě ,- Kč) by měla být pokryta ze záloh za teplo a teplou vodu (tuto sumu si můžeme pro přehled napsat do pole Celkem fa. za rok, které je u dynam. položek pouze informativní). Současnou hodnotu sumy záloh za topení a ohřev vody vidíme v poli Součet záloh pro tento rok. Pokud suma záloh nepostačuje, měli bychom jednotlivým bytům změnit rozpis záloh. O tom, zda jsou zálohy dostatečné na pokrytí plánovaných nákladů, se můžeme ujistit i přímo v modulu pro plánování záloh tak, jak je to popsáno níže. 7

8 Pro plánování záloh přejdeme kliknutím na jednotlivé služby v nákladovém stromu. Kliknutím na službu Ohřev vody si zobrazíme přehledovou tabulku dané služby. Klikneme na záložku Nastavení záloh a zobrazíme si tabulku záloh jednotlivých bytů. Ve sloupci návrh měsíční zálohy vidíme, jaká částka z celkových nákladů na danou položku (Plyn) připadá dle zvoleného principu plánování záloh (viz pole Plán záloh v horní tabulce) na kterou bytovou jednotku, podílející se na nákladech. V sloupci Aktuální měsíční záloha vidíme, jaká je výše aktuálně vybírané zálohy (...samozřejmě za předpokladu, že tento údaj byl do systému vložen správně!). Pokud je u některého bytu vypočtený podíl nižší než aktuální výše zálohy, číslo je podbarveno červeně. Na níže uvedeném příkladu vidíme, že u bytu č. 6 je výše zálohy o významnou částku nižší než vypočtený podíl, takže je potřebné zálohu zvýšit. Zálohu zvýšíme provedeném příslušných administrativních kroků (dohoda, písemné oznámení uživateli ) a v systému CEM zadokumentujeme novou výši zálohy pomocí formuláře nastavení zálohy, který otevřeme tlačítkem změň. Zálohy lze v systému změnit jak s odloženou platností, tak i se zpětnou platností, důležité je, aby výše zálohy a termín, odkdy nová výše zálohy platí, odpovídaly tomu, co bylo s uživatelem bytu předepsanou procedurou dohodnuto. Správnost provedené změny zkontrolujeme ve výpisu aktuálního nastavení záloh (částka i datum platnosti). 8

9 Klikneme v nákladovém stromu na službu Topení a obdobným způsobem zkontrolujeme a přeplánujeme i zálohy za službu Topení: Po nastavení záloh obou služeb navázaných na nákladovou položku plyn by součet záloh měl být vyšší, než plánované roční náklady: Použití tlačítka Uzavřít plán není pro funkčnost systému povinné. Uzavřením plánu pouze znemožníme průběžnou editaci jednotlivých položek plánu, s výjimkou opravných položek. Uzavření plánu tedy můžeme použít v tom případě, pokud chceme zafixovat původní nastavení plánu po celý zbytek roku tak, aby bylo zřejmé, k jakým změnám došlo v průběhu roku. Pro případné změny v nákladech pak používáme výhradně opravné položky. Uzavřením plánu se zamknou pouze hodnoty plánované spotřeby, cen a dalších nákladů, změnu nastavení záloh lze provést kdykoli i při uzavřeném plánu. 9

10 Obdobným způsobem jako u nastavení nákladové položky plyn postupujeme i při nastavování ostatních dynamických nákladových položek (tj. tam, kde průběžně měříme skutečné náklady). Náhled na plánovací tabulku nákladové položky Vodné / stočné je uveden níže s označením odlišností od plánovací tabulky pro plyn. Při definici nákladů na vodu a elektřinu musíme mít přepnutý Typ zobrazení na volbu Podle náměru měřidel (pokud chceme rozpočítat celý náklad), nebo Pevné rozdělení nákladu (pokud chceme rozpočítat pouze část nákladu, stanovenou fixním koeficientem). Stejné volby používáme i v tom případě, pokud se jedná o měření tepla s využitím bytových kalorimetrů. Naproti tomu u měření tepla denostupňovou metodou je potřebné použít volbu Rozdělení tepla při které se aktivují specielní funkce pro nastavení denostupňové metody. Pokud náklady plánujeme v průběhu ledna, ve sloupci měsíce ledna již vidíme i skutečnou dílčí spotřebu za uplynulou část měsíce. 10

11 6. Naplánování nákladů na statickou nákladovou položku Statické nákladové položky (odvoz odpadu, fond údržby, fond oprav, anuita, nájemné, správa domu ) jsou takové položky, které systém CEM neměří a nesleduje, pouze pomáhá s jejich naplánováním a se správou fondů, ze kterých se dané náklady platí. Konkrétně pomáhá správci naplánovat příspěvky jednotlivých bytů do daného fondu tak, aby byly spravedlivé a odpovídaly očekávaným nákladům, eviduje výši těchto příspěvků ( záloh ) a zobrazuje výši příspěvků jednotlivých bytů v sumarizační tabulce nákladů na bydlení tak, aby uživatelé bytů viděli všechny své náklady na bydlení na jednom místě a mohli je porovnávat s tím, co skutečně za své bydlení platí. Pokud tedy tyto položky nebudou do systému zavedeny, nemá to žádný vliv ani na chod systému CEM, ani to negativně neovlivní vnitřní procesy v domě ( samozřejmě za předpokladu, že procesy plánování výše těchto nákladových položek, stanovování korektní výše příspěvků jednotlivých bytů a evidence příspěvků jsou korektně prováděny vně systému ). Postup při plánování nákladů na statické nákladové položky je jednodušší, než plánování dynamických nákladů a je vysvětlen na příkladu plánování položky Fond oprav. Kliknutím na položku Fond oprav v nákladovém stromu si otevřeme plánovací tabulku pro fond oprav a založíme nový rok. V tabulce nastavení vidíme název nákladu, typ zobrazení a stávající součet záloh za rok tak, jak jsou momentálně v systému nastaveny. U položek, kde příspěvky ( zálohy ) určujeme jednotlivým bytům podle jednoznačného rozdělovacího klíče (kupříkladu podle podílu podlahové plochy), vždy musíme zapnout volbu Paušální náklad. U položek, kde je pro každý byt určena individuální platba (kupříkladu anuita) zapneme volbu Individuální platba. Pokud předpokládáme, že zůstatek ve fondu oprav společně se součtem záloh na tento rok budou stačit na pokrytí nákladů na opravy domu (a nemáme jiný důvod pro změnu výše plateb jednotlivých bytů), vložíme do editačního pole Celkem fa. za rok stejnou částku, jaká je v okně Součet záloh pro tento rok, tj. v našem případě ,- Kč. Pokud s ohledem na plánované opravy a aktuální stav na účtu vidíme, že částka vybraná do fondu oprav nebude na opravy domu stačit a rozhodneme se zvýšit uživatelům příspěvky do fondu oprav, stanovíme si celkovou nejdříve částku, kterou chceme za rok na příspěvcích vybrat (kupříkladu ,- Kč), tuto částku vložíme do editačního pole Celkem fa. za rok a uložíme tlačítkem Změnit. 11

12 7. Naplánování záloh (příspěvků) na statickou nákladovou položku Zatímco zálohy na dynamické nákladové položky (voda, topení ) jsou zúčtovatelné (tj. na konci zúčtovatelného období se provede jejich individuální vyúčtování a finanční vyrovnání nedoplatků/přeplatků), u statických nákladových položek se v principu ve většině případů nejedná o zúčtovatelní zálohy, ale o dohodnuté příspěvky do fondů, ze kterých se pak platí dané služby (správa, opravy, údržba, členské příspěvky, odvoz odpadu ). Zásadní odlišnost při plánování a stanovování příspěvků na statické nákladové položky je v tom, že pro zajištění spravedlnosti je nutné, aby každý přispěvatel do daného fondu (=bytová jednotka) platil přesně tu částku, která mu byla určena dohodnutým rozdělovacím klíčem. To znamená, že princip spravedlnosti se tam uplatňuje již při stanovování záloh, a žádné závěrečné zúčtování tam neprobíhá. Příspěvky na statické nákladové položky (pro jednotnost uživatelského rozhraní jsou i zde nazývány Zálohy ) se v systému CEM technicky stanovují úplně stejně, jako zálohy na dynamické nákladové položky, pouze je potřebné věnovat výši záloh vyšší péči a stanovovat je přesně dle návrhu systému. Postup při plánování záloh na statické nákladové položky je opět ukázán na příkladu plánování položky Fond oprav. Kliknutím na službu Fond oprav (červená ikonka) v nákladovém stromu si zobrazíme přehledovou tabulku dané služby. Ujistíme se o tom, že máme vybranou správnou volbu klíče pro plánování záloh (celková podlahová plocha?, započitatelná podlahová plocha?, vytápěná podlahová plocha? ). Pokud chceme tuto volbu změnit, tlačítkem uprav ( ) přejdeme do režimu editace, provedeme volbu správného klíče a tlačítkem Změnit volbu uložíme. Klikneme na záložku Nastavení záloh a zobrazíme si tabulku záloh jednotlivých bytů. Pokud jsme při plánování nákladů změnili celkovou výši výběru do fondu (položku Celkem fa. za rok jsme stanovili na jinou hodnotu, než jaký je Součet záloh pro tento rok ), je potřebné přenastavit zálohy všech bytů přesně na takovou hodnotu, jakou navrhuje systém ve sloupci Návrh měsíční zálohy. Zálohy samozřejmě nejdříve fakticky změníme předepsanou procedurou (odhlasování na členské schůzi, písemné oznámení uživatelům ) a až následně zadokumentujeme v systému CEM stejným postupem, jako u příkladu pro plánování záloh u plynu (viz bod 5. tohoto návodu). 12

13 Jak je vysvětleno v úvodu této kapitoly, statické náklady se ve skutečnosti mezi uživatele nerozpočítávají. Aby však systém CEM správným způsobem tyto náklady zahrnoval do průběžné měsíční bilance nákladů na bydlení, musí být správně nastaven rozdělovací klíč nákladů, který v tomto případě funguje pouze pro správné zobrazování průběžné bilance. V dalším kroku proto zkontrolujeme, zda máme pro rozdělování statických nákladů zvolen stejný klíč, jako pro jejich plánování. Pro nastavení rozdělovacího klíče klikneme na ikonku klíč ( ). Při běžném nastavení statických nákladů by v poli Pořadí zpracování klíče měla být hodnota 1, a v poli Použitá část z rozděleného nákladu % by měla být hodnota 100 ( tato pole slouží pro rozdělení nákladu pomocí více klíčů najednou, což je u statických nákladů v podstatě nevyužitelné ). Přepínačem Typ rozdělení nákladů vybereme stejný klíč, jaký jsme vybrali pro plánování záloh (pole Plánovat zálohy podle v nastavení rozdělení nákladu ). V tabulce Nastavené byty se zároveň můžeme ujistit, zda jsou do rozdělovacího klíče zahrnuty všechny bytové jednotky, které se mají na nákladech na danou položku podílet. Na závěr se v nastavení nákladu ( ) ujistíme, zda součet záloh na danou nákladovou položku opravdu odpovídá plánované částce Tento dokument byl vytvořen společností SOFTLINK s.r.o. jako pomůcka pro správce systému pro kontrolu nákladu na bydlení CEM, dodávaného společností SOFTLINK. Případné připomínky posílejte na: Verze: 1.2; Datum poslední aktualizace: ; SOFTLINK s.r.o. 13

Systém pro kontrolu nákladů na bydleni CEM

Systém pro kontrolu nákladů na bydleni CEM Systém pro kontrolu nákladů na bydleni CEM Uživatelská příručka SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Tel.: 315 707111, e-mail:sales@softlink.cz, www.softlink.cz Základní funkce systému

Více

Plánování a kontrola nákladů v systému CEM. (informace pro administrátory systému)

Plánování a kontrola nákladů v systému CEM. (informace pro administrátory systému) Plánování a kontrola nákladů v systému CEM (informace pro administrátory systému) 1 Ideové schéma funkčnosti systému CEM Odhad roční spotřeby Plán spotřeby po měsících Plán nákladů po měsících Klimatická

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce)

6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce) 6 Poskytování měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny z OZE V této kapitole je nejdříve popsáno potřebné nastavení uživatelského počítače (stanice). Dále je popsán obecný postup pro zadávání měsíčních

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Příklad definice směn pro 4 kolektivy, které se střídají v nepřetržitém provozu po 12 hodinových směnách

Příklad definice směn pro 4 kolektivy, které se střídají v nepřetržitém provozu po 12 hodinových směnách Příklad definice směn pro 4 kolektivy, které se střídají v nepřetržitém provozu po 12 hodinových směnách Příklad využívá konkrétní zadání z praxe, kdy má zákazník 4 skupiny pracovníků v nepřetržitém provozu.

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO. verze 04 (16.6.

Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO. verze 04 (16.6. Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO verze 04 (16.6.2016) osnova KROK strana KROK strana 1 3-6 6 45-51 2 7-10 7 52-53 3a

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů Základní nastavení v SPC Měřicí plán Z nabídky Soubor vyberte volbu Stanice. Otevře se okno pro nastavení Měřicích stanic a plánů. V tomto okně přepněte na záložku Měřicí plány Vyberte měřicí plán, který

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Uživatelská příručka Marushka Photo aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obsah: Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro Android... 2 Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro WindowsPhone... 6 Návod k aplikaci MarushkaPhoto

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly.

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly. KAPITOLA 4 Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONTAKTU ÚPRAVA KONTAKTU VYMAZÁNÍ KONTAKTU SKUPINA KONTAKTŮ ÚPRAVA SKUPINY KONTAKTŮ VYMAZÁNÍ SKUPINY KONTAKTŮ VYHLEDÁNÍ KONTAKTU TISK KONTAKTŮ

Více

Nastavení e-mailového klienta

Nastavení e-mailového klienta Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Pampeliška Jelikož údaje ohledně portů a zabezpečení níže v dokumentu nemusí být aktuální, používejte prosím při nastavování účtů následující údaje.

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

MS Word 2007 Elektronické formuláře

MS Word 2007 Elektronické formuláře MS Word 2007 Elektronické formuláře Obsah kapitoly V této kapitole si ukážeme: Vložení ovládacích prvků do formuláře Úpravu jejich vlastností Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Po absolvování tohoto

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Specifikace základních údajů o VZ

Specifikace základních údajů o VZ Specifikace základních údajů o VZ Základní specifikace se skládá ze čtyř kroků Krok číslo 1 - Název veřejné zakázky V případě zařazení uživatele do organizačního útvaru vybereme příslušný organizační útvar,

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Vyúčtování 2014. Důležité informace

Vyúčtování 2014. Důležité informace Vyúčtování 2014...1 Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek VY_32_INOVACE_In 6.,7.08 Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek Anotace: Žák se seznamuje vytvářením vlastního stylu písma a jeho výhodami. Vkládá a mění zápatí a záhlaví stránek

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Sitewell s.r.o. Tomáš Marek Zákazník: Ministerstvo zemědělství České republiky Řešitel: SITEWELL s.r.o. www.sitewell.cz Táborská 31, 140 00 Praha 4 tel. +420

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Návod na modul Úřední deska pro obce a města

Návod na modul Úřední deska pro obce a města Návod na modul Úřední deska pro obce a města Základní informace Co je "Obecní úřad úřední deska"? Elektronická úřední deska slouží k zvěřejnění všech důležitých rozhodnutí, oznámení a vyrozumění jednotlivých

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Úvodem Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období ), kterému budeme dále

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Časová dotace: 2 vyučovací hodina V poslední lekci tohoto bloku se naučíme jednoduše a přitom velice efektivně animovat. Budeme pracovat pouze s objekty, které jsme

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi správcem

Více

DENT 10.1 popis novinek

DENT 10.1 popis novinek DENT 10.1 popis novinek 1. Zaokrouhlování cen zakázek (změny vynucené zrušením deseti a dvacetihaléřů) doporučený postup přechodu viz příloha V důsledku zrušení deseti a dvacetihaléřů je nutné provádět

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

imovie - animace 10. Tvorba animace Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 4. 1. 2013 www.isspolygr.cz imovie DUM číslo: 10 Název: Tvorba animace

imovie - animace 10. Tvorba animace Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 4. 1. 2013 www.isspolygr.cz imovie DUM číslo: 10 Název: Tvorba animace - animace 10. Tvorba animace www.isspolygr.cz Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 4. 1. 2013 Strana: 1/12 Škola R Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

IMPORT DAT DO DATABÁZE

IMPORT DAT DO DATABÁZE Úvod do problematiky IMPORT DAT DO DATABÁZE Databázové tabulky lze naplňovat i již dříve pořízenými údaji. Můžeme tak snadno načíst do databáze data pořízená v textovém editoru WORD nebo v tabulkovém procesoru

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem ver. 2.0 Přemysl Březovič, Jihomoravský kraj email: brezovic.premysl@kr-jihomoravsky.cz prosinec 2015 Registr smluv Jihomoravského kraje je

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování ! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování V tomto příkladu si ukážeme, jak objednávat a přijímat na sklad. Cílem je názorně předvést různé varianty, jak lze sestavit objednávku a jak

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

NOVINKY VERZE

NOVINKY VERZE NOVINKY VERZE 12.10.0 ze dne 11. 10. 2017 Vážení uživatelé, v uplynulých týdnech jsme pro vás v informačním systému Insolvenční správce připravili několik novinek. V rámci rozšiřování funkcionalit systému

Více

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (platí od 1. 1. 2016) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více